0

BUỔI THẢO LUẬN THỨ năm TRÁCH NHIỆM dân sự, VI PHẠM hợp ĐỒNG bộ môn hợp đồng dân sự và trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

23 3 0
  • BUỔI THẢO LUẬN THỨ năm TRÁCH NHIỆM dân sự, VI PHẠM hợp ĐỒNG bộ môn hợp đồng dân sự và trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/05/2022, 14:36

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN TRỊ Lớp Quản trị kinh doanh 44A1 BUỔI THẢO LUẬN THỨ NĂM TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ, VI PHẠM HỢP ĐỒNG Bộ môn: Hợp đồng dân Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngồi hợp đồng Nhóm: 02 Thành viên: STT 10 download by : skknchat@gmail.com MỤC LỤC Vấn đề 1: Bồi thường thiệt hại không thực hợp đồng gây ra……….…1 Tình huống……………………………………………………………………………………… Câu 1.1 Căn phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại hợp đồng theo pháp luật Việt Nam? Nêu rõ thay đổi BLDS 2015 so với BLDS 2005 Căn phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại hợp đồng…………………………………….4 Câu 1.2 Trong tình trên, có việc xâm phạm tới yếu tố nhân thân bà Nguyễn không? Căn phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho bà Nguyễn hội đủ chưa? Vì sao? …………………………………………………………………………….…… Câu 1.3 Theo quy định hành, thiệt hại vật chất vi phạm hợp đồng gây bồi thường? Nêu rõ sở pháp lý trả lời…………………… …………… Câu 1.4 BLDS có cho phép yêu cầu bồi thường tổn thất tinh thần phát sinh vi phạm hợp đồng không? Nêu rõ sở pháp lý trả lời………………………………….7 Câu 1.5 Theo quy định hành bà Nguyễn có bồi thường tổn thất tinh thần khơng? Vì sao? Nêu rõ sở pháp lý trả lời……………………………… ……… Vấn đề 2: Phạt vi phạm hợp đồng………………………………………………………8 Tóm tắt Bản án số 121/2011/KDTM-PT ngày 26/12/2011 Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh…………………………………………… ………………………………… Tóm tắt Quyết định số 10/2020/KDTM-GĐT ngày 14/8/2020 Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao …………………………………………………………………8 Câu 2.1 Điểm BLDS 2015 so với BLDS 2005 phạt vi phạm hợp hợp đồng Đối với vụ việc thứ Câu 2.2 Điểm giống đặt cọc phạt vi phạm hợp đồng………………………9 Câu 2.3 Khoản tiền trả trước 30% Tòa án xác định tiền đặt cọc nội dung phạt vi phạm hợp đồng? …………………………………………………………….10 Câu 2.4 Suy nghĩ anh/chị hướng giải Tòa án liên quan đến khoản tiền trả trước 30%…………………………………………………………………………….10 Đối với vụ việc thứ hai Câu 2.5 Cho biết điểm giống khác thoả thuận phạt vi phạm hợp đồng thoả thuận mức bồi thường thiệt hại vi phạm hợp đồng …………………………11 download by : skknchat@gmail.com Câu 2.6 Theo Toà án cấp phúc thẩm, thoả thuận nêu mục phần Nhận định Toà án Quyết định số 10 thoả thuận phạt vi phạm hợp đồng hay thoả thuận mức bồi thường thiệt hại vi phạm hợp đồng? Vì sao? ……………………………….11 Câu 2.7 Theo Tồ giám đốc thẩm (Hội đồng thẩm phán), thoả thuận nêu mục phần Nhận định Toà án Quyết định số 10 thoả thuận phạt vi phạm hợp đồng hay thoả thuận mức bồi thường thiệt hại vi phạm hợp đồng? Vì sao? 12 Câu 2.8 Cho biết suy nghĩ anh chị hướng xác định nêu Hội đồng thẩm phán? …………………………………………………………………………………….12 Vấn đề 3: Sự kiện bất khả kháng…………………………………………………… 13 Tình huống……………………………………………………………………………….13 Câu 3.1 Những điều kiện để kiện coi bất khả kháng? Và cho biết bên thỏa thuận với trường hợp có kiện bất khả kháng khơng? Nêu rõ sở trả lời …………………………………………………………………………… 13 Câu 3.2 Những hệ pháp lý trường hợp hợp đồng thực kiện bất khả kháng BLDS Luật thương mại sửa đổi ……………………….14 Câu 3.3 Số hàng có bị hư hỏng kiện bất khả kháng khơng? Phân tích điều kiện hình thành kiện bất khả kháng với tình …………………………….14 Câu 3.4 Nếu hàng bị hư hỏng kiện bất khả kháng, anh Văn có phải bồi thường cho anh Bình việc hàng bị hư hỏng không? Nêu sở pháp lý trả lời ………………15 Câu 3.5 Nếu hàng bị hư hỏng kiện bất khả kháng anh Văn thỏa thuận bồi thường cho anh Bình giá trị hàng bị hư hỏng anh Văn có u cầu Cơng ty bảo hiểm tốn khoản tiền khơng? Tìm câu trả lời nhìn từ góc độ văn thực tiễn xét xử ………………………………………………………………………………15 Vấn đề 4: Thực hợp đồng hồn cảnh thay đổi bản………………… …17 Tóm tắt Bản án số 133/2021/DS-PT ngày 8/7/2021 Toà án nhân dân tỉnh Cà Mau.17 Câu 4.1 Điểm giống khác kiện bất khả kháng hoàn cảnh thay đổi thực hợp đồng (về tồn hệ pháp lý hai trường hợp này) … …… 17 Câu 4.2 Trong vụ việc nêu trên, theo Toà án, việc chấm dứt hợp đồng kiện bất khả kháng hay hoàn cảnh thay đổi bản? Vì sao? …………………………………19 Câu 4.3 Suy nghĩ anh/chị hướng giải nêu Toà án (đặc biệt liên quan đến hoàn cảnh thay đổi bản) ………………………………………………… 20 download by : skknchat@gmail.com VẤN ĐỀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO KHƠNG THỰC HIỆN ĐÚNG HỢP ĐỒNG GÂY RA Tình huống: Ông Lại (bác sỹ chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ) bà Nguyễn thỏa thuận phẫu thuật ngực với yêu cầu: Lấy túi ngực ra, Thâu nhỏ ngực lại, Bỏ túi nhỏ vào, Không đụng đến núm vú Ba ngày sau phẫu thuật, bà Nguyễn phát thấy núm vú bên phải sưng lên, đau nhức đen than Qua 10 ngày, vết mổ hở hết phần vừa cắt chỉ, nhìn thấy túi nước đặt bên ông Lại tiến hành mổ may lại Được vài ngày vết mổ bên tay phải chữ T lại hở lỗ ngón tay, nước dịch tn ướt đẫm người Sau ơng Lại mổ lấy túi nước may lại lỗ hổng thực tế bà Nguyễn núm vú phải Câu 1.1 Căn phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại hợp đồng theo pháp luật Việt Nam? Nêu rõ thay đổi BLDS 2015 so với BLDS 2005 Căn phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại hợp đồng Trách nhiệm bồi thường thiệt hại hợp đồng loại trách nhiệm phổ biến thường diễn trình giao kết thực hợp đồng bên quan hệ hợp đồng, phát sinh hành vi vi phạm hợp đồng bên gây thiệt hại cho phía bên nên phải bồi thường thiệt hại tương ứng với mức độ lỗi Theo quy định pháp luật Việt Nam, phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại hợp đồng bao gồm yếu tố: - Thứ nhất: Phải có hành vi vi phạm hợp đồng Trách nhiệm bồi thường thiệt hại vi phạm hợp đồng phát sinh có vi phạm bắt nguồn từ nghĩa vụ hợp đồng có hiệu lực nghĩa vụ thuộc bên vi phạm Hành vi vi phạm hợp đồng thực không nghĩa vụ không thực - Thứ hai: Phải có thiệt hại thực tế xảy download by : skknchat@gmail.com Thiệt hại vi phạm hợp đồng thiệt hại vật chất BLDS cho phép yêu cầu bồi thường thiệt hại tinh thần Có thể thiệt hại trực tiếp gián tiếp việc xác định thiệt hại điều tất yếu tiền đề để định có phát sinh TNBTTH hay khơng Thứ ba: Có mối quan hệ nhân hành vi gây thiệt hại thiệt hại xảy Giữa hai yếu tố có mối liên hệ nhân quả, thiệt hại xảy xuất phát trực tiếp từ nguyên nhân hành vi vi phạm - Thứ tư: Bên vi phạm phải có lỗi Lỗi điều kiện để phát sinh TNBTTH người gây thiệt hại Nếu bên có nghĩa vụ khơng có lỗi, khơng phải chịu TNBTTH có hành vi vi phạm Tuy nhiên, người có quyền cần chứng minh hành vi vi phạm bên (không thực thực không nghĩa vụ) khơng cần chứng minh lỗi Vì lỗi trường hợp lỗi suy đoán Những thay đổi BLDS 2015 so với BLDS 2005 Căn phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại hợp đồng: Có thêm quy định lỗi bên bị vi phạm hợp đồng (Điều 363 BLDS 2015) Trong nhiều trường hợp, tồn thiệt hại xảy khơng hồn tồn lỗi bên vi phạm, mà cịn có phần lỗi bên bị vi phạm nghĩa vụ Ví dụ trường hợp bên bị vi phạm hồn tồn có khả hạn chế phần thực khơng thực bên vi phạm bồi thường thiệt hại phần lỗi Câu 1.2 Trong tình trên, có việc xâm phạm tới yếu tố nhân thân bà Nguyễn không? Căn phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho bà Nguyễn hội đủ chưa? Vì sao? - Trong tình trên, có việc xâm phạm tới yếu tố nhân thân bà Nguyễn, cụ thể xâm phạm đến sức khỏe bà Nguyễn - Căn phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại: Trong tình này, phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại việc khơng thực hợp đồng gây (nói cách khác bồi thường thiệt hại hợp đồng) download by : skknchat@gmail.com BLDS 2015 quy định trách nhiệm bồi thường thiệt hại vi phạm nghĩa vụ phần trách nhiệm dân mà không quy định cụ thể chế định hợp đồng hợp đồng làm phát sinh nghĩa vụ dân bên tham gia, việc khơng thực thực không nghĩa vụ từ hợp đồng làm phát sinh trách nhiệm dân Vì vậy, trách nhiệm bồi thường thiệt hại hợp đồng quy định Điều 419 BLDS 2015 phần chế định hợp đồng quy định việc áp dụng chế định từ trách nhiệm dân từ Điều 360 BLDS 2015 - BLDS 2015 không quy định minh thị cụ thể phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại hợp đồng, áp dụng làm phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại hợp đồng từ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại hợp đồng Điều 584 BLDS 2015, hay áp dụng phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại từ Luật Thương mại năm 2005 quy định sau: “Điều 303 Căn phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại: Trừ có trường hợp miễn trách nhiệm quy định Điều 294 Luật này, trách nhiệm bồi thường thiệt hại phát sinh có đủ yếu tố sau đây: Có hành vi vi phạm hợp đồng; Có thiệt hại thực tế; Hành vi vi phạm hợp đồng nguyên nhân trực tiếp gây thiệt hại.” - Từ xét thấy, làm phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho bà Nguyễn hội đủ: 1) Có hành vi vi phạm nghĩa vụ hợp đồng từ hợp đồng bác sĩ Lại việc phẫu thuật thẩm mỹ cho bà Nguyễn Theo hợp đồng, bác sĩ Lại phải phẫu thuật cho bà Nguyễn theo 04 yêu cầu: Lấy túi ngực ra, Thâu nhỏ ngực lại, Bỏ túi nhỏ vào, Khơng đụng đến núm vú Nhưng sau q trình phẫu thuật lại làm cho chỗ phẫu thuật phát sinh vấn đề xấu Từ cho thấy, bác sĩ Lại không thực nghĩa vụ thông qua hành vi phẫu thuật không yêu cầu từ hợp đồng vi phạm nghĩa vụ có việc vi phạm bà Nguyễn bị bất núm vú phải trái với thỏa thuận hợp đồng 2) Có thiệt hại thực tế xảy bà Nguyễn: “núm vú phải sưng lên, đau nhức đen than”, “vết mổ hở hết phần vừa cắt chỉ, nhìn thấy túi nước đặt bên trong”, “vết mổ bên tay phải chữ T lại hở lỗ ngón tay, nước dịch tuôn ướt đẫm người”, “mất núm vú phải” download by : skknchat@gmail.com 3) Hành vi vi phạm hợp đồng bác sĩ Lại nguyên nhân trực tiếp gây thiệt hại bà Nguyễn Chính từ việc khơng thực nghĩa vụ từ hợp đồng mà bác sĩ Lại gây thiệt hại thực tế thể bà Nguyễn thông qua hành vi phẫu thuật không hợp đồng hậu từ việc phẫu thuật Câu 1.3 Theo quy định hành, thiệt hại vật chất vi phạm hợp đồng gây bồi thường? Nêu rõ sở pháp lý trả lời Theo khoản Điều 361 BLDS 2015 quy định: “Thiệt hại vật chất tổn thất vật chất thực tế xác định được, bao gồm tổn thất tài sản, chi phí hợp lý để ngăn chặn, hạn chế, khắc phục thiệt hại, thu nhập thực tế bị bị giảm sút.” Vậy theo điều khoản trên, thiệt hại vật chất bao gồm tổn thất tài sản, chi phí hợp lý để ngăn chặn, hạn chế, khắc phục thiệt hại, thu nhập thực tế bị bị giảm sút vi phạm hợp đồng gây bồi thường Câu 1.4 BLDS có cho phép yêu cầu bồi thường tổn thất tinh thần phát sinh vi phạm hợp đồng không? Nêu rõ sở pháp lý trả lời BLDS có cho phép yêu cầu bồi thường tổn thất tinh thần phát sinh vi phạm hợp đồng CSPL: K3 Đ419 BLDS 2015 có quy định việc bồi thường thiệt hại tinh thần vi phạm hợp đồng Và định nghĩa thiệt hại tinh thần vi phạm nghĩa vụ quy định K3 Đ361 BLDS 2015 Câu 1.5 Theo quy định hành, bà Nguyễn có bồi thường tổn thất tinh thần khơng? Vì sao? Nêu rõ sở pháp lý trả lời Bà Nguyễn bồi thường tổn thất tinh thần Có 3/4 điều kiện để phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại vi phạm hợp đồng Một phải có thiệt hại xảy ra: bà Nguyễn núm vú phải Hai có hành vi vi phạm hợp đồng: vi phạm yêu cầu không đụng đến núm vú Ba có mối quan hệ xảy hành vi gây thiệt hại thiệt hại xảy ra: vết mổ hở hết phần vừa cắt chỉ, nhìn thấy túi nước đặt bên ông Lại tiến hành mổ may lại Được vài ngày vết mổ lại hở nước dịch tuôn ướt đẫm người ông Lại mổ lấy túi nước may lại lỗ hổng Bốn bên vi phạm có lỗi: lỗi ông Lại => Đã phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại vi phạm hợp đồng Nó ảnh hưởng tới sức khỏe thân thể bà Nguyễn Theo K3 Đ419 BLDS 2015 bà Nguyễn bồi thường tổn thất tinh thần có yêu cầu download by : skknchat@gmail.com VẤN ĐỀ PHẠT VI PHẠM HỢP ĐỒNG Tóm tắt Bản án số 121/2011/KDTM-PT ngày 26/12/2011 Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh Ngun đơn: Cơng ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Tân Việt Bị đơn: Công ty TNHH Tường Long Giao dịch: hợp đồng mua bán Lý tranh chấp: Công ty Tân Việt Công ty Tường Long lập hợp đồng mua bán vải lí khách quan nên Công ty Tường Long huỷ bỏ hợp đồng Cơng ty Tường Long hồn trả số tiền lại sau trừ tiền hàng giao cho Cơng ty Tân Việt trước Cơng ty Tân Việt toán trước 30% giá trị hợp đồng Công ty Tường Long giao lô hàng mẫu Công ty Tân Việt cho Công ty Tường Long tự ý huỷ hợp đồng nên phải toán khoản tiền phạt Quyết định Tòa án: Chấp nhận phần yêu cầu nguyên đơn, buộc cty Tường Long có trách nhiệm tốn cho cơng ty Tân Việt tiền phạt hủy bỏ hợp đồng Không chấp nhận u cầu cơng ty Tân Việt địi cơng ty Tường long tốn số tiền phạt cọc Tóm tắt Quyết định số 10/2020/KDTM-GĐT ngày 14/8/2020 Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao Nguyên đơn: Cơng ty TNHH Yến Sào Sài Gịn Bị đơn: Cơng ty Cổ phần Yến Viêtl Người có quyền lợi, nghma vụ liên quan: ơng Vn Hồng Lương, ơng Vo Thái Lâm Tranh chấp vấn đề: tranh chấp hợp đồng phân phối đơcl quyền, u cầu tốn tiền mua hàng Lý tranh chấp: công ty Yến Sào công ty Yến Viêtl ký hợp đồng phân phối đơcl quyền có thỏa thnl q trình thực hiênl hợp đồng, bên vi phạm điều cam kết phải chịu trách nhiê ml bồi thường cho bên số tiền 10 tỷ đồng Do công ty Yến Viêtl thành lâpl chi nhánh thiết lâpl cpa hàng đê phân phối sản phẩm thị trường phía Bắc mà khơng trao đổi với cơng ty Yến Sào, gây thiêtl hại nghiêm trọng nên công ty Yến Sào đề nghị Tịa án phải b lc công ty Yến Viêtl bồi thường 10 tỷ đồng Công ty Yến Viêtl không chấp nhânl yêu cầu khởi kiênl cơng ty Yến Sào có đơn phản tố yêu cầu công ty Yến Sào trả số tiền hàng cịn nợ, tốn tiền lãi châ ml trả - Hướng giải cuả Tòa án: download by : skknchat@gmail.com Chấp nhânl Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 11/2020/KN-KDTM ngày 09/09/2020 Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Hủy Quyết định giám đốc thẩm số 12/2019/KDTM-GĐT ngày 09/5/2019 ty ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao TPHCM; hủy án kinh doanh, thương mại phúc thẩm số 01/2017/DSPT ngày 11/4/2017 Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Thuânl hủy Bản án kinh doanh, thương mại sơ thẩm số 06/KDTM-ST ngày 07/9/2016 Tòa án nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuânl vụ án “Tranh chấp hợp đồng phân phối đôcl quyền, yêu cầu tốn tiền hàng” ngun đơn Cơng ty TNHH yến Sào Sài Gịn với bị đơn cơng ty Cổ phần Yến Viêtl người có quyền lợi, nghma vụ liên quan ơng Vn Hồng Lương, Vo Thái Lâm Giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuânl xyt xp theo thủ tục sơ thẩm, quy định pháp luâ tl Câu 2.1 Điểm BLDS 2015 so với BLDS 2005 phạt vi phạm hợp đồng Có điểm BLDS 2015 so với BLDS 2005 vi phạm hợp đồng: Về mức phạt vi phạm, so với quy định khoản điều 422 BLDS 2005 khoản điều 418 BLDS 2015: BLDS 2015 có bổ sung quy định mức phạt vi phạm vi phạm trường hợp “luật liên quan có quy định khác” ngồi trường hợp bên thỏa thuận so với BLDS 2005 BLDS 2015 bổ sung quy định lẽ có luật quy định khác mức phạt tối đa (các bên khơng hồn tồn tự thỏa thuận) So sánh khoản Điều 422 BLDS 2005 khoản điều 418 BLDS 2015: BLDS 2015 bỏ quy định “nếu khơng có thỏa thuận trước mức bồi thường thiệt hại phải bồi thường tồn thiệt hại” BLDS 2005, quy định bỏ vấn đề bồi thường thiệt hại có quy định điều chỉnh (Điều 13 Điều 360 BLDS 2015) Về mối quan hệ phạt vi phạm bồi thường thiệt hại, BLDS 2015 theo hướng khơng có thỏa thuận cụ thể việc kết hợp hai chế tài thỏa thuận phạt vi phạm loại trừ trách nhiệm bồi thường thiệt hại (có thỏa thuận phạt vi phạm mà khơng có thỏa thuận kết hợp áp dụng phạt vi phạm) * Đối với vụ việc thứ Câu 2.2 Điểm giống đặt cọc phạt vi phạm hợp đồng Đặt cọc phạm hợp đồng giống theo ba điều sau: download by : skknchat@gmail.com - Đối tượng: khoản tiền buộc phải nộp cho bên - Hình thức: lập thành văn Hậu pháp lý: bên vi phạm khoảng tiền (mức phạt vi phạm phạt cọc) không vào thiệt hại thực tế Câu 2.3 Khoản tiền trả trước 30% Tòa án xác định tiền đặt cọc nội dung phạt vi phạm hợp đồng? Khoản tiền trả trước 30% Tòa án xác định tiền đặt cọc Đoạn án cho thấy Tòa án xác định khoản tiền trả trước 30% tiền đặt cọc: “Xyt thấy, theo khoản Điều Hợp đồng kinh tế số 01-10/TL-TV ngày 01/10/2010 bên thỏa thuận: Ngay sau ký hợp đồng, bên mua (Công ty Tân Việt) phải tốn trước cho bên bán (Cơng ty Tường Long) 30% giá trị đơn hàng gọi tiền đặt cọc, 40% giá trị đơn hàng toán sau bên Công ty Tường Long giao hàng hồn tất, 30% cịn lại tốn vịng 30 ngày kê từ ngày toán cuối Do số tiền toán đợt 30% giá trị đơn hàng (406.920.000 đồng) xác định tiền đặt cọc” Câu 2.4 Suy nghĩ anh/chị hướng giải Tòa án liên quan đến khoản tiền trả trước 30% Theo nhóm, hướng giải Tịa án chưa hợp lý Vì khoản tiền trả trước 30%, Tòa án xác định tiền đặt cọc dựa khoản Điều 292 Luật Thương mại Điều 358 Bộ luật Dân Khoản tiền dùng để đảm bảo cho việc thực hợp đồng Tuy nhiên, sau Tịa án lại nhận định hai bên vào thực hợp đồng khoản tiền 30% xác định khoản tiền tốn đợt dẫn đến viêc Tịa án bác bỏ kháng cáo nguyên đơn (Công ty Tân Việt) u cầu Tịa án buộc bị đơn (Cơng ty Tường Long) bồi thường khoản tiền với khoản Điều 328 Bộ luật dân 2015 Tức theo hai bên thỏa thuận sau ký hợp đồng, Công ty Tân Việt phải tốn trước cho Cơng ty Tường Long 30% giá trị đơn hàng gọi tiền đặt cọc, theo quy định khoản Điều 328 Bộ luật dân 2015 số tiền 30% thuộc bên bán bên mua từ chối thực hợp đồng thực tế hai bên vào thực hợp đồng nên khoản tiền 30% phải trả lại cho bên mua (Công ty Tân Việt) khơng cịn dùng vào việc tốn đợt Cách giải Tịa án khiến quyền lợi ích hợp pháp nguyên đơn không đảm bảo 10 download by : skknchat@gmail.com *Đối với vụ việc thứ hai Câu 2.5 Cho biết điểm giống khác thỏa thuận phạt vi phạm hợp đồng thỏa thuận mức bồi thường thiệt hại vi phạm hợp đồng? + Giống nhau: - Được áp dụng có vi phạm hợp đồng xảy thực tế phải có lỗi bên vi phạm - Việc quy định hai chế tài nhằm mục đích ngăn ngừa bên vi phạm hợp đồng + Khác nhau: Tiêu chí Phạt vi phạm hợp đồng không thực hợp đồng Bồi thường thiệt hại vi phạm hợp đồng Cơ sở áp dụng - Phải có thỏa thuận bên hợp đồng - Khơng cần phải có thỏa thuận bên áp dụng - Có thể áp dụng mà khơng cần có thiệt hại hành vi vi phạm hợp đồng áp dụng Mức phạt Mức phạt vi phạm nghĩa vụ hợp đồng tổng mức phạt nhiều vi phạm bên thoả thuận hợp đồng, không 8% giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm - Được áp dụng có hành vi vi phạm hợp đồng có thiệt hại gây cho bên bị vi phạm Trường hợp có thiệt hại vi phạm nghĩa vụ gây bên có nghĩa vụ phải bồi thưởng toàn thiệt hại Bao gồm thiệt hại vật chất thiệt hại tinh thần Trừ trường hợp có thỏa thuận khác luật có quy định khác Câu 2.6 Theo tòa án cấp phúc thẩm, thỏa thuận nêu mục phần Nhận định Toà án Quyết định số 10 thỏa thuận vi phạm hợp đồng hay thỏa thuận mức bồi thường thiệt hại vi phạm hợp đồng? Vì sao? 11 download by : skknchat@gmail.com - Theo Tòa án cấp phúc thẩm thỏa thuận nêu mục phần Nhận định Tòa án Quyết định số 10 thỏa thuận vi phạm hợp đồng Vì: - Các bên thỏa thuận bên vi phạm phải chịu trách nhiệm bồi thường cho bên vi phạm 10.000.000.000 đồng tức bên thỏa thuận phạt vi phạm hợp đồng Việc tòa án cấp sơ thẩm Uỷ ban thẩm phán Toà án nhân dân cấp cao nhận định Cơng ty Yến sào Cơng ty Yến Việt có thỏa thuận bồi thường thiệt hại không Vậy nên việc buộc công ty yến Việt bồi thường khơng có Câu 2.7 Theo Toà giám đốc thẩm (Hội đồng thẩm phán), thoả thuận nêu mục phần Nhận định Toà án Quyết định số 10 thoả thuận phạt vi phạm hợp đồng hay thoả thuận mức bồi thường thiệt hại vi phạm hợp đồng? Vì sao? Theo Toà giám đốc thẩm (Hội đồng thẩm phán), thoả thuận nêu mục phần Nhận định Toà án Quyết định số 10 thoả thuận phạt vi phạm hợp đồng Vì Các bên thỏa thuận bên vi phạm phải chịu trách nhiệm bồi thường cho bên vi phạm 10.000.000.000 đồng tức bên thỏa thuận phạt vi phạm hợp đồng (căn theo điều 300 Luâ •t Thương mại 2005) Câu 2.8 Cho biết suy nghĩ anh chị hướng xác định nêu Hội đồng thẩm phán? Theo điều 300,301, 302, 303, 304 Luâ •t Thương mại năm 2005 phạt vi phạmlà viê •c bên thỏa th •n bên vi phạm phải trả mô •t khoản tiền phạtđược xác định trước, không vượt 8% giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm; bồi thường thiê •t hại viê •c bên thỏa thuâ •n bên vi phạm bồi thường tổn thấtdo hành vi vi phạm hợp đồng gây cho bên vi phạm, tổn thất chưa xác định thời điểm thỏa th •n Do hướng xác định nêu Hội đồng thẩm phán hợp lý 12 download by : skknchat@gmail.com VẤN ĐỀ SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG Tình huống: Anh Văn nhận chuyên hàng cho anh Bình đường Thủy Anh Văn có mua bảo hiêm trách nhiệm dân cho việc vận chuyên tàu Trên đường vận chun, tàu bị gió nhấn chìm hàng bị hư hỏng toàn Câu 3.1 Những điều kiện để kiện coi bất khả kháng? Và cho biết bên thỏa thuận với trường hợp có kiện bất khả kháng khơng? Nêu rõ sở trả lời Căn theo khoản Điều 156 Bộ luật Dân 2015: “1 Sự kiện bất khả kháng trở ngại khách quan làm cho chủ thê có quyền khởi kiện, quyền yêu cầu không thê khởi kiện, yêu cầu phạm vi thời hiệu Sự kiện bất khả kháng kiện xảy cách khách quan không thê lường trước không thê khắc phục áp dụng biện pháp cần thiết khả cho phyp Trở ngại khách quan trở ngại hồn cảnh khách quan tác động làm cho người có quyền, nghma vụ dân không thê biết việc quyền, lợi ích hợp pháp bị xâm phạm không thê thực quyền, nghma vụ dân mình;” Từ suy điều kiện để kiện coi bất khả kháng sau: - Sự kiện phải kiện “xảy cách khách quan” Ví dụ điều kiện tự nhiên tác động thiên tai người bên thứ ba tác động, … - “Không thê lường trước được” thời điểm xảy kiện bất khả kháng - “Không thê khắc phục áp dụng biện pháp cần thiết khả cho phyp” Các bên thỏa thuận với kiện bất khả kháng Cơ sở pháp lí vào khoản Điều 351 Bộ luật Dân 2015 Trách nhiệm dân vi phạm nghĩa vụ: 13 download by : skknchat@gmail.com “2 Trường hợp bên có nghma vụ khơng thực nghma vụ kiện bất khả kháng khơng phải chịu trách nhiệm dân sự, trừ trường hợp có thỏa thuận khác pháp luật có quy định khác” Câu 3.2 Những hệ pháp lý trường hợp hợp đồng thực kiện bất khả kháng BLDS Luật thương mại sửa đổi Khoản Điều 351 BLDS 2015: “Trường hợp bên có nghma vụ khơng thực nghma vụ kiện bất khả kháng khơng phải chịu trách nhiệm dân sự, trừ trường hợp có thỏa thuận khác pháp luật có quy định khác” Ngoại trừ trách nhiệm bồi thường thiệt hại, BLDS 2015 không quy định rõ loại trách nhiệm mà bên vi phạm chịu Điểm b khoản Điều 294 Văn hợp 17/VBHN-VPQH: “1 Bên vi phạm hợp đồng miễn trách nhiệm trường hợp sau đây: b) Xảy kiện bất khả kháng;” Theo Văn hợp số 17 trường hợp hợp đồng thực kiện bất khả kháng bên vi phạm miễn trách nhiệm bồi thường Câu 3.3 Số hàng có bị hư hỏng kiện bất khả kháng không? Phân tích điều kiện hình thành kiện bất khả kháng với tình Số hàng bị hư hỏng kiện bất khả kháng Vì: Theo khoản Điều 156 BLDS 2015: “Sự kiện bất khả kháng kiện xảy cách khách quan không thê lường trước không thê khắc phục áp dụng biện pháp cần thiết khả cho phyp.” Theo điểm a khoản Điều Nghị định 62/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thi hành án dân Thủ tướng Chính phủ ban hành trường hợp coi kiện bất khả kháng quy định sau: “Sự kiện bất khả kháng trường hợp thiên tai, hỏa hoạn, địch họa” Vì vậy, kiện coi bất khả kháng bao gồm đủ ba yếu tố: 1.Xảy cách khách quan: Sự kiện nằm ngồi phạm vi kiểm sốt bên có hành vi vi phạm hợp đồng Ví dụ: bão, lũ, động đất, sóng thần… 14 download by : skknchat@gmail.com 2.Không lường trước được: Hậu xảy lường trước thời điểm giao kết trình thực hợp đồng trước thời điểm xảy hành vi vi phạm 3.Hậu xảy khắc phục áp dụng biện pháp cần thiết khả cho phép Hoặc tùy theo thỏa thuận bên - Áp dụng vào tình trên: 1.Số hàng bị gió nhấn chìm dẫn đến hư hỏng tồn khơng nói rõ gió bão hay gió dẫn đến nhấn chìm Nếu bão có dự báo thời tiết trước để biết mà tránh giao vào ngày có bão Nên điều nằm phạm vi kiểm soát anh Văn Nếu anh Văn lựa chọn giao hàng dù biết có bão nghĩa anh Văn xem nhẹ việc phải hoàn thành nghĩa vụ giao hàng 2.Tình khơng đề cập đến việc anh Văn có biết thơng tin bão đến trước hay sau anh bắt đầu vận chuyển hàng hay khơng nên khơng thể xét 3.Tình không đề cập đến việc anh Văn áp dụng biện pháp cần thiết khả cho phép để khắc phục hậu xảy 4.Đồng thời khơng nêu rõ hai bên có thỏa thuận hợp đồng gió làm chìm tàu hư hỏng hàng có phải kiện bất khả kháng hay không Số hàng bị hư hỏng tình khơng phải kiện bất khả kháng Câu 3.4 Nếu hàng bị hư hỏng kiện bất khả kháng, anh Văn có phải bồi thường cho anh Bình việc hàng bị hư hỏng không? Nêu sở pháp lý trả lời Căn vào Khoản 3, Điều 541 BLDS 2015 Trách nhiệm bồi thường thiệt hại “Trường hợp bất khả kháng dẫn đến tài sản vận chuyển bị mất, hư hỏng bị hủy hoại trình vận chuyển bên vận chuyển chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác pháp luật có quy định khác.” Theo quy định trên, anh Văn anh Bình khơng có thoả thuận việc bồi thường điều kiện bất khả kháng, nên anh Văn không cần chịu trách nhiệm bồi thường cho anh Bình việc hàng bị hư hỏng Nếu anh Văn anh Bình có thoả thuận việc bồi thường kiện bất khả kháng anh Văn có phải bồi thường cho anh Bình việc hàng bị hư hỏng hay không phụ thuộc vào thoả thuận hai bên Câu 3.5 Nếu hàng bị hư hỏng kiện bất khả kháng anh Văn thỏa thuận bồi thường cho anh Bình giá trị hàng bị hư hỏng anh Văn có u cầu Cơng ty 15 download by : skknchat@gmail.com bảo hiểm toán khoản tiền khơng? Tìm câu trả lời nhìn từ góc độ văn thực tiễn xét xử Điều 351.2, Bộ luật Dân 2015 quy định: “Trường hợp bên có nghĩa vụ khơng thực nghĩa vụ kiện bất khả kháng khơng phải chịu trách nhiệm dân sự, trừ trường hợp có thỏa thuận khác pháp luật có quy định khác.” Vì anh Văn có thỏa thuận bồi thường thiệt hại kiện bất khả kháng nên a Văn phải bồi thường thiệt hại hàng hóa bị hư hỏng cho a Bình, thỏa thuận không trái với yêu cầu pháp luật có ràng buộc với cơng ty bảo hiểm thực hợp đồng Theo khoản điểm d Điều 18 quyền nghĩa vụ bên mua bảo hiểm Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 có quy định “Yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng bồi thường cho người bảo hiểm theo thoả thuận hợp đồng bảo hiểm xảy kiện bảo hiểm” * Sự kiện bảo hiêm: kiện ‘khách quan’ bên thoả thuận pháp luật quy định mà kiện xảy doanh nghiệp bảo hiêm phải trả tiền bảo hiêm cho người thụ hưởng bồi thường cho người bảo hiêm Vì anh Văn yêu cầu công ty bảo hiểm tốn khoản tiền cho thực đủ yêu cầu khoản Điều 28 Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10, Thời hạn yêu cầu trả tiền bảo hiểm bồi thường “Thời hạn yêu cầu trả tiền bảo hiểm bồi thường theo hợp đồng bảo hiểm năm, kể từ ngày xảy kiện bảo hiểm Thời gian xảy kiện bất khả kháng trở ngại khách quan khác khơng tính vào thời hạn yêu cầu trả tiền bảo hiểm bồi thường” * Bản án thực tiễn xét xử : Tại Quyết định số 105/GĐT-DS ngày 30/5/2003 Toà dân TANDTC: Ơng Khóm nhận chuyển 2.600 vịt cho ơng Điền ơng Trình tàu Ơng Khóm tham gia bảo hiểm dân chủ tàu hợp đồng có nêu rõ điều kiện bảo hiểm dân chủ tàu, thuyền Theo phạm vi trách nhiệm bảo hiểm Bảo Việt nhận trách nhiệm bồi thường mát, hư hỏng hàng hóa, tài sản chuyên chở tàu, thuyền bảo hiểm Trên đường vận chuyển, mưa gió to, nước chảy mạnh, tàu va vào chân cầu bị chìm làm tổn thất trị giá đến 79.100.000 đồng số tiền vịt Vì ơng Khóm thỏa thuận hợp đồng với ơng Trình ơng Điền nên bồi thường số tiền Nay ơng Khóm u cầu Bảo Việt hồn trả ơng số tiền nói Về vụ việc trên, theo Tịa bên có nêu rõ hợp đồng bảo hiểm nói theo Điều 546 BLDS 2005 cho phép người vận chuyển bên thuê vận chuyển thỏa thuận trách nhiệm bồi thường thiệt hại trường hợp bất khả kháng Do đó, thỏa thuận ơng Khóm ơng Trình, ơng Điền khơng trái pháp luật, có hiệu lực ràng buộc Bảo Việt An Giang; Cơng ty Bảo Việt phải có trách nhiệm bảo hiểm cho ơng Khóm thiết nghĩ, để uy tín quan hệ tương tự trên, tốt hết bên nên nêu rõ hợp đồng bảo hiểm có hay khơng bảo hiểm trường hợp thiệt hại kiện bất khả kháng 16 download by : skknchat@gmail.com VẤN ĐỀ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG KHI HỒN CẢNH THAY ĐỔI CƠ BẢN Tóm tắt án số 133/2021/DS-PT ngày 8/7/2021 Toà án nhân dân tỉnh Cà Mau Chủ thê: Nguyên đơn: Anh Phan Văn T chị Nguyễn Hồng N Bị đơn: Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu Tư Phát triên Thanh M, đại diện chị Trần Thị Thúy A Tranh chấp hợp đồng thuê nhà Lý tranh chấp: Nguyên đơn bị đơn ký hợp đồng ngày 01/8/2018 thuê nhà số 252, N, Phường 9, thành phố C công chứng quy định Thời hạn thuê 03 năm, ngày 01/10/2018 đến hết ngày 30/9/2021 Quá trình thực hợp đồng, vào ngày 07/02/2020 bị đơn gpi văn cho nguyên đơn thơng báo tình hình dịch bệnh Covid-19; ngày 26/02/2020 bị đơn gpi thông báo chấm dứt hợp đồng thuê nhà, nguyên đơn không đồng ý yêu cầu bị đơn phải toán tiền thuê nhà yêu cầu bồi thường thiệt hại vi phạm hợp đồng thuê nhà Quyết định Tòa án: Chấp nhận phần yêu cầu khởi kiện nguyên đơn việc việc chấm dứt hợp đồng thuê nhà lập ngày 01/8/2018 anh Phan Văn T, chị Nguyễn Hồng N với chị Trần Thị Thúy A chủ sở hữu Công ty TNHH Đầu Tư Phát triên Thanh M (Công ty giải thê) buộc chị Trần Thị Thúy A toán tiền thuê nhà cho nguyên đơn Phan Văn T, chị Nguyễn Hồng N số tiền 126.000.000 đồng Bác bỏ yêu cầu nguyên đơn việc yêu cầu bị đơn bồi thường 01 năm tiền thuê nhà theo giá năm thứ hai 216.000.000 đồng 17 download by : skknchat@gmail.com Trường hợp Trần Thị Thúy A chậm thực nghma vụ tốn phải chịu lãi suất theo chậm thi hành án theo quy định khoản Điều 468 Bộ luật dân Câu 4.1 Điểm giống khác kiện bất khả kháng hoàn cảnh thay đổi thực hợp đồng (về tồn hệ pháp lý hai trường hợp này) Nội dung phân biệt Bất khả kháng Thực hợp đồng hoàn cảnh thay đổi Căn pháp lý Khoản 1, Điều 156 Bộ luật Dân 2015 Điều 420 Bộ luật Dân 2015 Điều kiện - Sự kiện xảy cách khách quan (sự kiện xảy nằm phạm vi kiểm sốt, ý chí bên vi phạm) - Sự thay đổi hoàn cảnh nguyên nhân khách quan xảy sau giao kết hợp đồng - Không thể lường trước thời điểm giao kết hợp đồng - Tại thời điểm giao kết hợp đồng, bên khơng thể lường trước thay đổi hồn cảnh - Khơng thể khắc phục mặc - Hồn cảnh thay đổi lớn đến dù áp dụng biện pháp cần mức bên biết trước thiết hợp đồng khơng giao kết giao kết với nội dung hoàn toàn khác - Việc tiếp tục thực hợp đồng mà thay đổi nội dung hợp đồng gây thiệt hại nghiêm trọng cho bên - Bên có lợi ích bị ảnh hưởng áp dụng biện pháp cần thiết khả cho phép, phù hợp với tính chất hợp đồng mà khơng thể ngăn chặn, giảm thiểu mức độ ảnh hưởng đến lợi ích 18 download by : skknchat@gmail.com Hậu - Các bên thỏa thuận kéo dài thời gian thực nghĩa vụ hợp đồng; Nếu bên khơng có thỏa thuận khơng thỏa thuận thời hạn thực nghĩa vụ hợp đồng tính thêm thời gian thời gian xảy trường hợp bất khả kháng cộng với thời gian hợp lý để khắc phục - Căn chấm dứt hợp đồng mà chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại - Bên có nghĩa vụ không thực nghĩa vụ kiện bất khả kháng khơng phải chịu trách nhiệm dân - Không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trường hợp thiệt hại phát sinh kiện bất khả kháng - Bên có lợi ích bị ảnh hưởng có quyền yêu cầu bên đàm phán lại hợp đồng thời hạn hợp lý - Yêu cầu Tòa án: + Chấm dứt hợp đồng thời điểm xác định + Sửa đổi hợp đồng để cân quyền lợi ích bên hoàn cảnh thay đổi Lưu ý: Tòa án định việc sửa đổi hợp đồng trường hợp việc chấm dứt hợp đồng gây thiệt hại lớn so với chi phí để thực hợp đồng sửa đổi Trong trình đàm phán Lưu ý: trừ bên có thỏa sửa đổi, chấm dứt hợp đồng, thuận khác pháp luật có Tịa án giải vụ việc quy định khác bên phải tiếp tục thực nghĩa vụ theo hợp đồng Lưu ý: trừ bên có thỏa thuận khác Câu 4.2 Trong vụ việc nêu trên, theo Toà án, việc chấm dứt hợp đồng kiện bất khả kháng hay hồn cảnh thay đổi bản? Vì sao? Trong vụ việc nêu trên, theo Toà án, việc chấm dứt hợp đồng hoàn cảnh thay đổi Vì + Tịa án khơng chấp nhận trường hợp bất khả kháng: “Căn nội dung hợp đồng, trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng bên phải đảm bảo điều kiện quy định Điều Hợp đồng “Trường hợp bất khả kháng” Phía ngun đơn cho có 19 download by : skknchat@gmail.com dịch bệnh Covid-19 bị đơn chưa tận dụng hết khả để khắc phục mà mục đích chuyển đến địa điểm tiếp tục kinh doanh không xem bất khả kháng Theo bị đơn (bên B), dịch bệnh nên khơng có học sinh học, Công ty giải thể ngày 26/02/2020 gửi Thông báo chấm dứt thuê nhà trước 03 tháng, bị đơn xác nhận thực khoản 9.7 Điều Hợp đồng Tuy nhiên, lý chấm dứt ngun đơn khơng chấp nhận.” + Tịa án cho trường hợp hoàn cảnh thay đổi bản: “Trong trường hợp này, trình thực hợp đồng hồn cảnh thay đổi bên thương lượng với nhau, khoản Điều 420 Bộ luật dân quy định: “Trong trường hợp hồn cảnh thay đổi bản, bên có lợi ích bị ảnh hưởng có quyền yêu cầu bên đàm phán lại hợp đồng thời gian hợp lý” Câu 4.3 Suy nghĩ anh/chị hướng giải nêu Tòa án (đặc biệt liên quan đến hoàn cảnh thay đổi bản) Việc nguyên đơn bị đơn đồng ý chấm dứt hợp đồng hệ pháp lý việc hoàn cảnh thay đổi dịch Covid-19 Thời điểm tranh chấp xảy ra, dịch Covid-19 xuất Việt Nam khoảng thời gian dài khơng đủ điều kiện để xem kiện bất khả kháng mà xem hoàn cảnh thay đổi Tuy nhiên, việc Tòa án áp dụng "hoàn cảnh thay đổi bản" nên chấp nhận chấp dứt hợp đồng bên chưa hợp lý Vì vụ án chưa thoả mãn đầy đủ dấu hiểu "hoàn cảnh thay đổi bản" Theo đó, Tịa án chưa vào việc bên có lợi ích bị ảnh hưởng áp dụng biện pháp cần thiết khả cho phép Bị đơn khơng chứng minh điều Tịa án lại viện dẫn quy định "hoàn cảnh thay đổi bản", thống chấm dứt hợp đồng bên mà tuyên chấm dứt hợp đồng, không bồi thường thiệt hại chưa hợp lý 20 download by : skknchat@gmail.com ... luật Vi? ??t Nam, phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại hợp đồng bao gồm yếu tố: - Thứ nhất: Phải có hành vi vi phạm hợp đồng Trách nhiệm bồi thường thiệt hại vi phạm hợp đồng phát sinh có vi phạm. .. cụ thể phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại hợp đồng, áp dụng làm phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại hợp đồng từ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại hợp đồng Điều 584 BLDS... bồi thường thiệt hại hợp đồng theo pháp luật Vi? ??t Nam? Nêu rõ thay đổi BLDS 2015 so với BLDS 2005 Căn phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại hợp đồng Trách nhiệm bồi thường thiệt hại hợp đồng
- Xem thêm -

Xem thêm: BUỔI THẢO LUẬN THỨ năm TRÁCH NHIỆM dân sự, VI PHẠM hợp ĐỒNG bộ môn hợp đồng dân sự và trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng ,

Từ khóa liên quan