0

THUYẾT TRÌNH SÉC VÀ THANH TOÁN BẰNG THẺ

16 30 0
  • THUYẾT TRÌNH SÉC VÀ THANH TOÁN BẰNG THẺ

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/05/2022, 15:02

nhóm 5 NHÓM 5 SÉC VÀ THANH TOÁN BẰNG THẺ Các bạn hiểu thế nào về séc? KHÁI NIỆM SÉC Bên ký séc phát Bên thanh toán Bên thụ hưởng ĐẶC ĐIỂM SÉC ? Có tính chất thời hạn Thời hạn của séc được ghi trên tờ séc và phụ thuộc vào phạm vi không gian mà séc lưu hành và luật pháp các nước quy định Séc có thể chuyển nhượng cho nhiều người Séc là lệnh nên khi ngân hàng nhận được séc phải chấp hành lệnh này Séc phải có đầy đủ các thông tin Séc gồm 2 mặt Séc thường được in theo tập Séc thường được ngân hàng in. SÉC VÀ THANH TỐN BẰNG THẺ NHĨM Các bạn hiểu séc? SÉ C KHÁI NIỆM Bên ký séc phát Bên toán Bên thụ hưởng SÉC ĐẶC ĐIỂM ? Có tính chất thời hạn Thời hạn séc ghi tờ séc phụ thuộc vào phạm vi không gian mà séc lưu hành luật pháp nước quy định Séc chuyển nhượng cho nhiều người Séc lệnh nên ngân hàng nhận séc phải chấp hành lệnh Séc phải có đầy đủ thơng tin Séc gồm mặt Séc thường in theo tập Séc thường ngân hàng in sẵn theo mẫu SÉC PHÂN LOẠI Để phân loại séc, vào tính chất sau đây: - Tính chất chuyển nhượng séc - Tính chất khoản séc SÉC QUY TRÌNH THANH KHOẢN SÉC QUY TRÌNH THANH KHOẢN CỦA SÉC CÙNG NGÂN HÀNG QUY TRÌNH THANH KHOẢN CỦA SÉC KHÁC NGÂN HÀNG THẺ THANH TỐN LÀ GÌ? THẺ THANH TỐN KHÁI NIỆM ? phương tiện toán ngân hàng phát hành MẶT TRƯỚC MẶT SAU OÁN THẺ THANH T PHÂN LOẠI CH ỨC NĂ NG Thẻ ghi nợ Thẻ tín dụng Thẻ trả trước OÁN THẺ THANH T PHÂN LOẠI PH ẠM VI SỬ DỤ NG Thẻ toán nội địa Thẻ toán Quốc tế g n ợ t i ố đ c C Chủ thẻ thẻ h n h t h p g n h n â g N Ngân hàng toán Cơ sở chấp nhận thẻ QUY TRÌNH THANH TỐN QUA THẺ THANKS YOU ... loại séc, vào tính chất sau đây: - Tính chất chuyển nhượng séc - Tính chất khoản séc SÉC QUY TRÌNH THANH KHOẢN SÉC QUY TRÌNH THANH KHOẢN CỦA SÉC CÙNG NGÂN HÀNG QUY TRÌNH THANH KHOẢN CỦA SÉC KHÁC... HÀNG THẺ THANH TỐN LÀ GÌ? THẺ THANH TỐN KHÁI NIỆM ? phương tiện tốn ngân hàng phát hành MẶT TRƯỚC MẶT SAU OÁN THẺ THANH T PHÂN LOẠI CH ỨC NĂ NG Thẻ ghi nợ Thẻ tín dụng Thẻ trả trước ỐN THẺ THANH. .. LOẠI PH ẠM VI SỬ DỤ NG Thẻ toán nội địa Thẻ toán Quốc tế g n ợ t i ố đ c C Chủ thẻ thẻ h n h t h p g n h n â g N Ngân hàng tốn Cơ sở chấp nhận thẻ QUY TRÌNH THANH TOÁN QUA THẺ THANKS YOU
- Xem thêm -

Xem thêm: THUYẾT TRÌNH SÉC VÀ THANH TOÁN BẰNG THẺ,

Từ khóa liên quan