0

Quan điểm của chủ nghĩa mác lênin về con người và vấn đề phát triển nguồn nhân lực ở nước ta hiện nay

11 3 0
  • Quan điểm của chủ nghĩa mác lênin về con người và vấn đề phát triển nguồn nhân lực ở nước ta hiện nay

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2022, 21:16

Mục lục Phần mở đầu 1 1 Lý do chọn đề tài 1 2 Mục đích nghiên cứu của đề tài 1 3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 2 4 Phương pháp nghiên cứu của đề tài 2 5 Kết cấu của đề tài 2 Phần nội dung 3 Chương 1 Quan điểm của chủ nghĩa Mác Lênin về con người 3 1 1 Một số quan điểm triết học về con người trong lịch sử 3 1 2 Quan điểm của triết học Mác Lênin về con người 3 1 2 1 Con người là một thực thể thống nhất giữa mặt sinh học và mặt xã hội 3 1 2 2 Trong tính hiện thực của nó, bản chất con người là tổn. Mục lục Phần mở đầu 1.Lý chọn đề tài Phát triển người mục tiêu cao nhất tồn nhân loại Làn sóng văn minh thứ ba loài người tới kỉ nguyên mới, mở bao khả để họ tìm đường tối ưu tới tương lai Trong bối cảnh tan rã hệ thống xã hội chủ nghĩa làm cho tư tưởng tự tìm kiếm đường khả quan cho nghiệp phát triển người Việt Nam dễ đến phủ nhận vai trò khả chủ nghĩa Mác - Lênin Trong thực tế, khơng người rẽ ngang tìm khả phát triển chủ nghĩa tư Nhiều người trở phục sinh tìm hồn thiện người tơn giáo hệ tư tưởng truyền thống, người lại “sáng tạo” tư tưởng, tôn giáo cho “phù hợp” với người Việt Nam Song nhìn nhận lại cách thật khách quan khoa học tồn chủ nghĩa Mác - Lênin xã hội ta, có lẽ khơng phủ nhận vai trò ưu trội triển vọng phát triển người Trên sở vận dụng khoa học sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin người hội nghị lần thứ tư ban chấp hành trung ương khoá VII, Đảng ta đề thông qua nghị việc phát triển người Việt Nam toàn diện với tư cách việc phát triển người Việt Nam toàn diện với tư cách “động lực nghiệp xây dựng xã hội đồng thời mục tiêu chủ nghĩa xã hội Đó “con người phát triển cao trí tuệ, cường tráng thể chất, phong phú tinh thần, sáng đạo đức” Do nhận thức tầm quan trọng vấn đề người, chúng em chọn đề tài: “Quan điểm chủ nghĩa Mác-Lênin người vấn đề phát triển nguồn nhân lực nước ta nay” làm đề tài tiểu luận Mục đích nghiên cứu đề tài Hệ thống hóa vấn đề lý luận thực tiễn nguồn nhân lực, sách phát triển nguồn nhân lực Việt Nam Với đề tài đặt ra, mục đích lớn đề tài nghiên cứu vấn đề quan điểm người chủ nghĩa Mác-Lênin, từ vận dụng vào việc phát triển nguồn nhân lực nước ta Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng: người vấn đề người chủ nghía Mác-Lênin Phạm vi nghiên cứu: vận dụng quan điểm vào nước ta Phương pháp nghiên cứu đề tài Đề tài thực dựa sở quán triệt giới quan phương pháp luận vật biện chứng vật lịch sử chủ nghĩa Mác – Lênin quan điểm chủ nghĩa Mác-Lenin Đảng ta người vấn đề phát triển nguồn nhân lực phương pháp luận đề tài Ngoài ra, tiểu luận sử dụng them phương pháp như: Phương pháp nghiên cứu tài liệu, phương pháp phân tích, phương pháp tổng hợp, phương pháp thu thập thông tin, thống kê, đánh giá, … để nghiên cứu, làm rõ vấn đề Kết cấu đề tài Bài tiểu luận phần mở đầu, kết thúc danh mục tài liệu tham khảo, tiểu luận chia thành nội dung sau: Chương Quan điểm chủ nghĩa Mác-Lênin người Chương Vấn đề xây dựng nguồn lực người nước ta Phần nội dung Chương Quan điểm chủ nghĩa Mác-Lênin người 1.1 Một số quan điểm triết học người lịch sử Những vấn đề triết học người nội dung lớn lịch sử triết học nhân loại Tuỳ theo giác độ tiếp cận khác mà trường phái triết học lịch sử có phát hiện, đóng góp khác việc lí giải người Theo quan niệm triết học phương Đông: Trong triết học Trung Hoa cổ, xét tới vấn đề tính người, nhà tư tưởng tiếp cận thực tiễn hoạt động trị, đạo đức xã hội đến kết luận tính tự nhiên người Thiện - theo Nho gia Bất Thiện - theo Pháp gia Ngược lại, nhà tư tưởng trường phái triết học ấn Đột lại tiếp cận từ suy tư người đời người tầm sâu triết lí siêu hình vấn đề nhân sinh quan rút kết luận tính vơ ngã, vơ thường, hướng thiện người đường truy tìm giác ngộ Theo quan niệm triết học phương Tây: Các nhà triết học theo lập trường triết học vật lựa chọn giác độ khoa học tự nhiên để lí giải chất người Họ coi người vạn vật giới tự nhiên, cấu tạo nên từ vật chất Trong đó, nhà triết học tâm lại trọng hoạt động lí tính người Họ lí giải chất người từ giác độ siêu tự nhiên Nhìn chung, quan điểm trước Mác ngồi macxit cịn phiến diện phương pháp tiếp cận lí giải vấn đề triết học người Những hạn chế khắc phục vượt qua quan niệm vật biện chứng triết học Mác - Lênin người 1.2 Quan điểm triết học Mác - Lênin người 1.2.1 Con người thực thể thống mặt sinh học mặt xã hội Giới tự nhiên thân thể vô người Con người kết trình phát triển tiến hố lâu dài mơi trường tự nhiên Tuy nhiên, đặc trưng quy định khác biệt người phương diện xã hội Tính xã hội biểu hoạt động sản xuất vật chất Qua đó, người sản xuất cải vật chất tinh thần, phục vụ đời sống, hình thành phát triển ngôn ngữ tư duy, xác lập quan hệ xã hội người, mặt tự nhiên tồn thống với mặt xã hội Mặt sinh học sở tất yếu tự nhiên người Mặt xã hội đặc trưng chất để phân biệt người với loài vật Nhu cầu sinh học phải mang giá trị văn minh người Nhu cầu xã hội khơng thể li khỏi tiền đề nhu cầu sinh học Hai mặt thống với để tạo thành người viết hoa, người tự nhiên - xã hội 1.2.2 Trong tính thực nó, chất người tổng hoà mối quan hệ xã hội “Bản chất người trừu tượng cố hữu cá nhân riêng biệt Trong tính thực nó, chất người tổng hồ quan hệ xã hội” (Luận cương Feuerbach - C.Mác) Con người cụ thể, xác định, sống điều kiện lịch sử cụ thể định Quan niệm giúp nhận thức đắn, tránh khỏi cách hiểu thô thiển mặt tự nhiên, sinh học người Tóm lại, chất chung nhất, sâu sắc người tổng hoà mối quan hệ xã hội diễn khứ Con người cố định, bất biến mà có tính lịch sử cụ thể Chúng ta khơng thể hiểu chất người bên ngồi mối quan hệ cá nhân xã hội 1.2.3 Con người chủ thể sản phẩm lịch sử Khơng giới tự nhiên, khơng có lịch sử xã hội khơng tồn người Bởi vậy, người sản phẩm lịch sử, tiến hoá lâu dài giới hữu sinh Song điều quan trọng cả, người luôn chủ thể lịch sử xã hội Với tư cách thực thể xã hội, người hoạt động thực tiễn, tác động cải biến giới tự nhiên, tái tạo lại thiên nhiên thứ hai theo mục đích mình; đồng thời thúc đẩy vận động phát triển lịch sử - xã hội Trong trình cải biến tự nhiên, người làm lịch sử Hoạt động lao động sản xuất vừa điều kiện cho tồn người vừa phương thức để làm biến đổi đời sống mặt xã hội Khơng có hoạt động người khơng tồn quy luật xã hội, đó, khơng có tồn toàn lịch sử loài người Chương Vấn đề xây dựng nguồn lực người nước ta 2.1 Các quan niệm nguồn nhân lực 2.1.1 Khái niệm nguồn nhân lực Theo tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), nguồn nhân lực toàn người độ tuổi lao động có khả tham gia lao động Ở nghĩa rộng, “nguồn nhân lực nguồn cung cấp sức lao động cho sản xuất xã hội, cung cấp nguồn lực cho phát triển” Còn theo nghĩa hẹp, “nguồn nhân lực khả lao động xã hội, nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội bao gồm nhóm dân cư độ tuổi lao động, có khả tham gia vào trình lao động, sản xuất xã hội, tức tồn cá nhân tham gia trình lao động” Theo tổ chức Liên Hợp Quốc, nguồn nhân lực tất kiến thức, kỹ lực người có quan hệ phát triển đất nước Đây coi yếu tố quan trọng bậc kết cấu hạ tầng – kinh tế Theo từ điển kinh tế trị: nguồn nhân lực dân cư đất nước, có tồn khả thể chất, tinh thần sử dụng qua trình lao động Ở Việt Nam, theo tác giả Phạm Văn Đức: “Nguồn nhân lực người khả phẩm chất lực lượng lao động Đó không số lượng khả chuyên môn mà cịn có trình độ văn hóa thái độ với cơng việc mong muốn tự hồn thiện lực lượng lao động” Còn tác giả Phạm Minh Hạc: “Nguồn nhân lực cần phải hiểu tổng thể tiềm lao động nước, địa phương sẵn sàng tham gia vào công việc đó” Từ quan điểm nguồn nhân lực nêu trên, đến cách hiểu chung nguồn nhân lực sau: nguồn nhân lực tổng thể tiềm lao động xã hội chuẩn bị mức độ khác nhau, sẵn sàng tham gia vào trình phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu chuyển dịch cấu kinh tế, cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa, đại hóa đất nước 2.1.2 Khái niệm phát triển nguồn nhân lực Trong thời đại ngày nay, người coi “tài nguyên đặc biệt”, nguồn lực phát triển kinh tế Bởi vậy, việc phát triển người, phát triển nguồn nhân lực trở thành vấn đề chiếm vị trí trung tâm hệ thống phát triển nguồn lực Đầu tư cho người đầu tư có tính chiến lược, sở chắn cho phát triển bền vững, phồn thịnh quốc gia Cho đến nay, xuất phát cách tiếp cận khác nhau, nên có nhiều cách hiểu khác bàn phát triển nguồn nhân lực Theo Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO): Phát triển nguồn nhân lực bao hàm trình độ lành nghề lực sử dụng hiệu làm thỏa mãn nghề nghiệp sống cá nhân Theo quan niệm lành nghề khơng đào tạo, bồi dưỡng mà cịn tích lũy kinh nghiệm sống trình làm việc người lao động Theo tác giả Phạm Minh Hạc: “Phát triển nguồn nhân lực hiểu tăng giá trị cho người mặt đạo đức, trí tuệ, kĩ năng, tâm hồn, thể lực, … làm cho người trở thành lao động có lực phẩm chất đáp ứng yêu cầu to lớn phát triển kinh tế xã hội, nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước” Theo tác giả Bùi Văn Nhơn: “Phát triển nguồn nhân lực tổng thể hình thức, phương pháp, sách biện pháp nhằm hồn thiện nâng cao chất lượng cho nguồn nhân lực nhằm đáp ứng đòi hỏi nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế xã hội giai đoạn phát triển” Từ luận điểm trên, hiểu phát triển nguồn nhân lực tổng thể hoạt động Đảng, Nhà nước, đoàn thể, tổ chức trị xã hội người lao động, với đường lối, chế, sách đắn, đặc biệt trọng đến phát triển giáo dục đào tạo nhằm nâng cao thể lực, trí tuệ phẩm chất tâm lí xã hội để tạo nguồn nhân lực chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội bền vững đất nước; phát triển nguồn nhân lực cịn q trình sử dụng, đãi ngộ xứng đáng nhằm tạo động lực, phát huy vị trí, vai trò giá trị nguồn nhân lực 2.2 Thực trạng nguồn nhân lực nước ta Nguồn lực từ nông dân: Dân số nước 84,2 triệu người, nơng dân chiếm 73% dân số, tương đương 61,5 triệu người, chiếm tỉ lệ cao lực lượng lao động Tuy nhiên, nguồn nhân lực to lớn chưa khai thác, tổ chức, bị bỏ mặc, từ dẫn đến sản xuất tự phát, manh mún Hiện có tới 90% lao động nông nghiệp cán quản lý nông thôn chưa đào tạo Điều phản ánh chất lượng nguồn nhân lực nơng dân cịn yếu Việc liên kết "bốn nhà" (nhà nước, nhà nụng, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp) hình thức Nguồn lực từ công nhân: Giai cấp công nhân Việt Nam có khoảng triệu người, chiếm 6% dân số nước Cơng nhân có tay nghề cao chiếm tỷ lệ thấp so với đội ngũ cơng nhân nói chung Trình độ cơng nhân cịn thấp Số cơng nhân có trình độ cao đẳng, đại học khoảng 150.000 người, chiếm 3,3% đội ngũ công nhân Sự già đội ngũ cơng nhân Việt Nam cơng nhân khó đóng vai trị chủ yếu nghiệp cơng nghiệp hóa - đại hóa đất nước Về trị, cơng nhân chưa có địa vị trí thức, cơng chức, viên chức, khó vươn lên vị trí chủ đạo đời sống xã hội Nguồn lực từ trí thức, cơng chức, viên chức: Đội ngũ trí thức Việt Nam năm gần tăng nhanh Tuy nhiên, chất lượng nguồn nhân lực yếu Khoảng 80% công chức, viên chức làm việc quan công quyền chưa hội đủ tiêu chuẩn cơng chức, viên chức Ước tính có tới 63% tổng số sinh viên tốt nghiệp trường chưa có việc làm Khơng đơn vị nhận người vào làm phải 1-2 năm đào tạo lại 37% sinh viên có việc làm khơng đáp ứng u cầu cơng việc Nói tóm lại, rút điểm thực trạng nguồn nhân lực Việt Nam sau: Nguồn nhân lực Việt Nam dồi chưa quan tâm mức, chưa quy hoạch, khai thác Chất lượng nguồn nhân lực chưa cao, dẫn đến mâu thuẫn lượng chất Sự kết hợp nhân lực từ nông dân, công nhân, trí thức chưa tốt, thiếu cộng lực để thực mục tiêu chung xây dựng bảo vệ Tổ quốc 2.3 Một số giải pháp nhằm giải hợp lí vấn đề nguồn nhân lực Việt Nam Nhìn rõ thực trạng nguồn nhân lực để phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm đưa yêu cầu xây dựng nguồn nhân lực Một mặt phải trực tiếp giải vấn đề chất lượng nguồn nhân lực, trình độ văn hố, trình độ chun mơn kĩ thuật Mặt khác phải giải vấn đề nâng cao thể lực người lao động phân phối hợp lý nguồn nhân lực Trong trình tự giải phải từ tiếp tục xoá mù chữ, phổ cập tiểu học, trang bị kiến thức bản, đào tạo nghề từ sơ cấp đến bậc cao phải tạo phận người lao động có chất lượng cao, đặc biệt phải trọng đào tạo lao động kĩ thuật, nhằm đáp ứng nhu cầu ngành công nghệ mới, khu công nghiệp khu kinh tế mở Một phải xác định rõ nguồn nhân lực tài nguyên quý giá Việt Nam công đổi phát triển đất nước Hai nâng cao chất lượng người chất lượng sống Chất lượng người, trước hết, phải tính đến vấn đề chất lượng sinh nở Ngành y tế phải có quy định cụ thể chất lượng sinh nở kiểm tra sức khỏe, bệnh tật, di truyền… trước đăng kí giá thú vợ chồng quan hệ để sinh Hiện có tình trạng đẻ khơng tính tốn cân nhắc, nông thôn, làm cho trẻ sinh cịi cọc, phát triển Vì phải tăng cường chất lượng hoạt động quan chức Tiếp phải tính đến chất lượng sống, nghĩa phải nuôi dưỡng vật chất tinh thần cho người sinh Ba Nhà nước cần xây dựng chiến lược nguồn nhân lực gắn với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, công nghiệp hóa - đại hóa đất nước, hội nhập kinh tế quốc tế Phải xác định thật rõ xây dựng nguồn nhân lực không trách nhiệm nhà hoạch định tổ chức thực sách mà cịn trách nhiệm hệ thống trị Bốn Chính phủ quan chức có biện pháp giải hiệu vấn đề vừa cấp bách vừa lâu dài nguồn nhân lực, đặc biệt vấn đề khai thác, đào tạo, sử dụng nguồn nhân lực Năm Nhà nước phải có kế hoạch phối hợp tạo nguồn nhân lực có trình độ cao, phù hợp với nhu cầu xã hội, đáp ứng tốt yêu cầu công việc Sáu khơng ngừng nâng cao trình độ học vấn, thực toàn xã hội học tập làm việc Vấn đề đặt cách gay gắt phải biện pháp đầu tư để nâng cao trình độ học vấn nước lên, không ảnh hưởng nhiều đến phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội Bảy Đảng Nhà nước cần có sách đắn việc trọng dụng nhân tài, nhà khoa học chuyên gia tài thật Phải phân biệt rành mạch tài thật tài giả, kẻ hội người chân Khơng giải vấn đề cách rõ ràng nhân tài đất nước lại “rơi lả tả mùa thu”, “vàng thau lẫn lộn”, làm cho người thật có tài khơng có hội phát triển, cịn kẻ hội xu nịnh, bợ đỡ lại tồn quan cơng quyền Tám Chính phủ cần có định đắn việc phép đầu tư vào lĩnh vực nguồn nhân lực Cải thiện sách tiền tệ tài chính, phát triển sở hạ tầng, đại hóa giáo dục vấn đề quan trọng vào thời điểm Chín cải thiện thơng tin nguồn nhân lực theo hướng rộng rãi dân chủ, giúp người thấy tầm quan trọng phát triển nguồn nhân lực nước ta giới Mười hàng năm cần tổng kết lý luận thực tiễn nguồn nhân lực Việt Nam, đánh giá nghiêm túc ưu nhược điểm, kịp thời rút kinh nghiệm, từ xây dựng sách mới, điều chỉnh sách cũ Phần kết luận Con người chủ thể lịch sử sáng tạo lịch sử Trong cách mạng xã hội chủ nghĩa, người yếu tố định vừa điểm xuất phát vừa mục đích sách kinh tế - xã hội xây dựng xã hội chủ nghĩa xây dựng xã hội chủ nghĩa xây dựng xã hội mà có đủ điều kiện vật chất tinh thần Phát triển người Việt Nam tồn diện - động lực, mục tiêu nhân đạo nghiệp cơng nghiệp hố, đại hoá mà béc tiến hành Bởi lẽ, người lao động nước ta ngày đóng vai trị quan trọng lĩnh vực đời sống xã hội phát triển kinh tế đất nước theo chế thị trường, có quản lý nhà nước, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, chất lượng người lao động nhân tố định Thực tiễn chứng tỏ khơng có người lao động chất lượng cao Để thực có hiệu sách thu hút, đào tạo, bồi dưỡng, nước ta cần có số giải pháp tăng cường công tác đạo đề án, hoàn thiện văn quy phạm, sử dụng, theo dõi, quản lý cán sau tiếp nhận, bố trí cơng tác hợp lý sách đãi ngộ, giữ chân đối tượng thu hút đào tạo Tuy nhiên, số giải pháp giải pháp cho nguồn nhân lực khu vực cơng, muốn phát triển cách tồn diện đời sống xã hội cần đẩy mạnh việc đào tạo, bồi dưỡng, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao lĩnh vực, đưa đất nước Việt Nam phát triển bền vững 10 Danh mục tài liệu tham khảo Bộ Giáo dục Đào tạo (2010), Giáo trình Triết học Mác2 Lenin, Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội; http://moit.gov.vn/web/guest/tin-chi-tiet/-/chi-tiet/phat-trien-nguon-nhanluc-trong-boi-canh-moi-17018-402.html http://tapchitaichinh.vn/nghien-cuu-trao-doi/nang-cao-chat-luong-nguonnhan-luc-o-viet-nam-thoi-ky-hoi-nhap-305122.html Đề tài cấp Nhà nước: “Xây dựng đội ngũ trí thức Việt Nam giai đoạn 20112020” PGS TS Đức Vượng, Viện trưởng Viện Khoa học nghiên cứu nhân tài nhân lực Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, Nhà xuất quốc gia Hà Nội, năm 1996 Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ VIII, Nhà xuất trị quốc gia Hà Nội, năm 1991 Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nhà xuất trị quốc gia Hà Nội, năm 2001 11 ... cứu đề tài Hệ thống hóa vấn đề lý luận thực tiễn nguồn nhân lực, sách phát triển nguồn nhân lực Việt Nam Với đề tài đặt ra, mục đích lớn đề tài nghiên cứu vấn đề quan điểm người chủ nghĩa Mác- Lênin, ... cứu đề tài Đề tài thực dựa sở quán triệt giới quan phương pháp luận vật biện chứng vật lịch sử chủ nghĩa Mác – Lênin quan điểm chủ nghĩa Mác- Lenin Đảng ta người vấn đề phát triển nguồn nhân lực. .. đất nước 2.1.2 Khái niệm phát triển nguồn nhân lực Trong thời đại ngày nay, người coi “tài nguyên đặc biệt”, nguồn lực phát triển kinh tế Bởi vậy, việc phát triển người, phát triển nguồn nhân lực
- Xem thêm -

Xem thêm: Quan điểm của chủ nghĩa mác lênin về con người và vấn đề phát triển nguồn nhân lực ở nước ta hiện nay,

Từ khóa liên quan