0

Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 môn SINH học đề 11 (t6) tiêu chuẩn (bản word có lời giải)

21 36 0
  • Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022   môn SINH học   đề 11 (t6)   tiêu chuẩn (bản word có lời giải)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2022, 15:48

ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO MA TRẬN MINH HỌA BGD NĂM 2022 ĐỀ SỐ 11 – T6 (Đề có 04 trang) KÌ THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA 2022 Bài thi KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần SINH HỌC Thời gian làm bài 50 phút, không kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh Tiêu chuẩn Số báo danh Câu 81 Khi nói về quá trình hô hấp hiếu khí của thực vật, phát biểu nào sau đây sai? A Luôn lấy O2 B Luôn thải CO2 C Thường chỉ diễn ra vào ban đêm D Luôn thải nhiệt và tạo ra ATP Câu 82 Trong hệ tuần hoàn của người, động mạch chủ có c. ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO MA TRẬN MINH HỌA BGD NĂM 2022 ĐỀ SỐ 11 – T6 KÌ THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA 2022 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Mơn thi thành phần: SINH HỌC (Đề có 04 trang) Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Tiêu chuẩn Câu 81 Khi nói q trình hơ hấp hiếu khí thực vật, phát biểu sau sai? A Luôn lấy O2 B Luôn thải CO2 C Thường diễn vào ban đêm D Luôn thải nhiệt tạo ATP Câu 82 Trong hệ tuần hoàn người, động mạch chủ có chức sau đây? A Đưa máu giàu O2 từ phổi tim B Đưa máu giàu CO2 từ tim lên phổi C Đưa máu giàu CO2 từ quan tim D Đưa máu giàu O2 từ tim đến quan Câu 83 Mạch gốc gen có trình tự đơn phân 3'ATGXTAG5' Trình tự đơn phân tương ứng đoạn mạch phân tử mARN gen tổng hợp A 3'ATGXTAG5' B 5'AUGXUA3' C 3'UAXGAUX5' D 5'UAXGAUX3' A+T G+X Câu 84 Một gen có số nuclêơtit loại G chiếm 20% Tỉ lệ gen bao nhiêu? A 1,5 B C 2/3 D 1/3 Câu 85 Trong q trình dịch mã, anti cơđon sau khớp bổ sung với côđon 5’AUG3’? A 3’UAX5’ B 3’AUG5’ C 5’UAX3’ D 5’AUG3’ Câu 86 Ở loài sinh sản vơ tính, NST lồi trì ổn định qua hệ nhờ chế sau đây? A Nguyên phân B Giảm phân C Thụ tinh D Dịch mã Câu 87 Cơ thể có kiểu gen sau giảm phân cho giao tử Ab với tỉ lệ 25%? A Aabb B AaBB C AaBb D aaBB Câu 88 Kiểu gen sau kiểu gen đồng hợp? AB AB Dd DD ab ab A B C ab Dd ab D Ab DD Ab Câu 89 Tập hợp loài sinh vật sinh sống rừng Bến En huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa gọi A quần xã sinh vật B hệ sinh thái C quần thể sinh vật D hệ động thực vật Câu 90 Trong gia đình, gen ti thể người trai có nguồn gốc từ A ti thể bố B ti thể bố mẹ C ti thể mẹ D nhân tế bào thể mẹ Câu 91 Tiến hóa nhỏ trình A hình thành đơn vị phân loại loài C biến đổi đơn vị tổ chức sống B làm biến đổi cấu trúc di truyền quần thể D diễn hàng triệu năm Câu 92 Phương pháp sau cho phép tạo giống mang đầy đủ vật chất di truyền hai loài bố mẹ? A Phương pháp dung hợp tế bào trần khác loài B Phương pháp kĩ thuật di truyền C Phương pháp gây đột biến kết hợp với chọn lọc D Phương pháp nhân vơ tính kỹ thuật chuyển nhân Câu 93 Theo học thuyết tiến hóa đại, chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên A kiểu gen thể B alen kiểu gen C alen có hại quần thể D kiểu hình thể Câu 94 Một quần thể ngẫu phối có thành phần kiểu gen hệ (P) 0,4AA: 0,4Aa: 0,2aa Theo lí thuyết, khơng có tác động nhân tố tiến hoá tần số kiểu gen hệ F1 A 0,3AA: 0,2Aa: 0,5aa B 0,2AA: 0,4Aa: 0,4aa C 0,16AA: 0,48Aa: 0,3 6aa D 0,3 6AA: 0,48Aa: 0,16aa Câu 95 Nhân tố sinh thái sau nhân tố vô sinh? A Độ ẩm B Cạnh tranh lồi C Cạnh tranh khác lồi D Vật kí sinh Câu 96 Trong hệ sinh thái, nhóm sinh vật sau xếp vào sinh vật sản xuất? A Động vật bậc thấp B Động vật bậc cao C Thực vật D Động vật ăn mùn hữu Câu 97 Biện pháp sau giúp bảo quản hạt giống? A Tăng nhiệt độ môi trường bảo quản B Tăng nồng độ O2, giảm nồng độ CO2 môi trường bảo quản C Bảo quản mơi trường khơng có ơxi D Giảm độ ẩm hạt mức thích hợp cách phơi khơ Câu 98 Động vật sau có túi tiêu hóa? A Giun đất B Ếch C Chim bồ câu D Thủy tức Câu 99 Trong chế điều hòa hoạt động ôpêron Lac vi khuẩn E coli, giả sử gen Z nhân đôi lần phiên mã 20 lần Theo lý thuyết, phát biểu sau đúng? A Gen điều hòa phiên mã 20 lần B Gen A phiên mã 10 lần C Gen điều hòa nhân đôi lần D Gen Y phiên mã 20 lần Câu 100 Khi nói thể đa bội thực vật, có phát biểu sau đúng? I Thể đa bội lẻ thường khơng có khả sinh sản hữu tính bình thường II Thể dị đa bội hình thành nhờ lai xa kèm theo đa bội hóa III Thể đa bội hình thành khơng phân li tất nhiễm sắc thể lần nguyên phân hợp tử IV Dị đa bội dạng đột biến làm tăng số nguyên lần nhiễm sắc thể đơn bội loài A B C D Câu 101 Một thể giảm phân bình thường tạo giao tử Ab chiếm tỉ lệ 26% Kiểu gen tần số hoán vị gen thể là: Ab AB Ab AB aB ab aB ab A , 2% B , 48% C , 48% D , 2% Câu 102 Nhân tố tiến hóa sau làm phong phú vốn gen quần thể? A Đột biến; Chọn lọc tự nhiên C Di – nhập gen; Giao phối không ngẫu nhiên B Đột biến; Di – nhập gen D Chọn lọc tự nhiên; Các yếu tố ngẫu nhiên Câu 103 Tập hợp loài sinh vật sinh sống rừng Bến En huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa gọi A quần xã sinh vật B hệ sinh thái C quần thể sinh vật D hệ động thực vật Câu 104 Tài nguyên sau tài nguyên vĩnh cửu? A Khí đốt B Năng lượng sóng C Đất D Nước Câu 105 Khi nói đột biến gen, có bao nhiểu phát biểu sau đúng? I Trong loại đột biến gen, đột biến cặp nuclêôtit gây hậu nghiêm trọng đột biến thay cặp nuclêôtit II Đột biến thay cặp nuclêơtit vùng mã hóa gen làm thay đổi ba phân tử mARN mà không làm thay đổi ba khác III Nếu quần thể khơng có tác động tác nhân gây đột biến, khơng có di - nhập gen khơng có thêm alen IV Trong giảm phân, phát sinh đột biến gen alen đột biến di truyền cho đời sau A B C D Câu 106 Sơ đồ mô tả ổ sinh thái kích thước thức ăn lồi A B thể hình 1, sau đây: Loài A loài B cạnh tranh gay gắt thức ăn ổ sinh thái kích thước thức ăn lồi thể A hình B hình C hình D hình Câu 107 Theo học thuyết tiến hóa tổng hợp, q trình hình thành lồi mới, cách ly địa lí có vai trị A tạo điều kiện gây nên biến đổi kiểu hình sinh vật B tác động chọn lọc làm biến đổi kiểu gen cá thể quần thể C nhân tố gây nên trình đột biến D hạn chế giao phối tự cá thể lồi Câu 108 Khi cho hai dịng ngơ chủng Mo17 B73 tự thụ phấn cho thấp hơn, số bắp hạt bắp Các nhà tạo giống tiến hành phép lai dịng thu dược kết hình Có phát biểu sau đúng? I Hiện tượng F1 có chiều cao cây, độ dài bắp số lượng hạt cao dòng Mo17 B73 gọi ưu lai II Người ta thường dùng lai F1 vào mục đích thương phẩm III F1 cá thể có suất, sức chống chịu cao dạng bố mẹ nên F dùng làm giống IV Để lai tạo F1 công việc nhà chọn giống cần làm tạo dòng chủng A.1 B.2 C.3 D.4 Câu 109 Ở quần thể thực vật, kiểu gen AA quy định hoa đỏ; kiểu gen Aa quy định hoa vàng; kiểu gen aa quy định hoa trắng Quần thể trạng thái cân di truyền hệ xuất phát có tần số alen a gấp lần tần số alen A Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Nếu trình sinh sản, có màu hoa giao phấn với tỉ lệ kiểu hình hoa đỏ kiểu hình hoa trắng tăng dần, tỉ lệ kiểu hình hoa vàng giảm dần II Nếu trình sinh sản, hạt phấn hoa trắng khơng có khả thụ tinh tần số alen A giảm dần III Nếu F2, quần thể có tần số A lần tần số a chịu tác động yếu tố ngẫu nhiên IV Nếu chọn lọc tự nhiên chống lại kiểu hình hoa vàng tần số alen a tăng lên A B C D Câu 110 Cho biết codon mã hóa cho số axit amin bảng sau: Một đoạn mạch gốc gen A có trình tự là: 3’AXG GXA AXA TAA GGG XXA TGX5’ mã hóa axit amin Một đột biến điểm xảy gen A làm cho gen đột biến tổng hợp đoạn polypeptit có trình tự Cys – Pro – Cys – Ile – Pro – Gly – Thr Đoạn mạch sau mạch bổ sung gen đột biến? A 5’TGX XGT TGT ATT XXX GGT AXG3’ B 5’TGX XXT TGT ATT XXX GGT AXG3’ C 5’TGX XGT TGT ATT XXG GGT AXG3’ D 5’TGX XGT TGT ATX XXX GGT AXG3’ Câu 111 Tại đồng cỏ, mối quan hệ dinh dưỡng lồi mơ tả qua hình sau Có phát biểu sau đúng? I Đồng cỏ có tổng cộng chuỗi thức ăn II Sự gia tăng đột biến số lượng chuột gây hại lớn cho đồng cỏ III Khi số lượng rắn suy giảm, số lượng sói bị giảm theo IV Số lượng lồi sói, chuột rắn bị số lượng kền kền khống chế A B C Aa D BD bd Câu 112 Một thể động vật có kiểu gen giảm phân tạo tinh trùng Trong q trình giảm phân, có xảy hoán vị gen số tế bào bị đột biến không phân ly cặp NST giảm phân I Theo lý thuyết, số loại giao tử tối đa mà thể tạo bao nhiêu? A 16 B 46 C 38 D 30 Câu 113 Ở ruồi giấm, tính trạng gen quy định, tính trạng trội trội hồn tồn Khi lai thể ruồi giấm có kiểu hình thân xám, cánh dài có kiểu gen dị hợp hai cặp gen, F1 thu cá thể có kiểu hình mang tính trạng trội tính trạng lặn chiếm tỉ lệ 48% Tần số hoán vị gen ruồi giấm hệ P A.4% B 4% 20% C 2% D 4% 2% Câu 114 Xét phép lai P: AaBbDdEeHHgg x AAbbDdEEhhgg Biết gen phân ly độc lập với Theo lý thuyết, khơng xét đến phép lai thuận nghịch, có phép lai cho đời có tỉ lệ kiểu gen giống tỉ lệ kiểu gen đời phép lai P ? A B C D 12 Câu 115 Ở loài thực vật, xét cặp gen quy định cặp tính trạng, alen trội trội hoàn toàn Cho (P) có kiểu gen giống dị hợp cặp gen giao phấn với nhau, thu F1 Theo lí thuyết, có trường hợp số loại kiểu gen kiểu hình có tính trạng trội F1? I II III IV V 10 A.5 B C D Câu 116 Một loài thực vật, xét cặp gen nằm cặp NST, gen quy định tính trạng, alen trội trội hồn tồn Cho P có kiểu gen khác giao phấn với nhau, thu F1 có loại kiểu hình với tỉ lệ 1: 2: Theo lí thuyết, khơng có đột biến xảy ra, phát biểu sau sai? A Ở P có thể mang kiểu gen dị hợp cặp gen B Ở F1 chủng mang tính trạng trội chiếm tối đa 25% C Ở F1 mang kiểu hình tính trạng trội có tối đa kiểu gen D Cho P tự thụ phấn, đời có tỉ lệ tính trạng trội khơng nhỏ 50% Câu 117 Một loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng, alen B quy định đế hoa dài trội hoàn toàn so với alen b quy định đế hoa ngắn Cho P chủng có kiểu hình khác hai tính trạng nói giao phấn với F1, cho F1 tự thụ phấn thu F2 Biết diễn biến giảm phân F1 Có kết luận sau ? I Nếu hoa đỏ, đế dài F2 chiếm 75% kiểu gen bố mẹ F1 dị hợp tử chéo II Nếu hoa đỏ, đế dài F2 chiếm 50% kiểu gen bố mẹ F1 là dị hợp tử III Nếu hoa đỏ, đế dài F2 chiếm 56,25% gen phân li độc lập IV Nếu hoa đỏ, đế dài F2 chiếm 50,04% gen liên kết khơng hồn tồn với tần số hốn vị 4% A.3 B C D Câu 118 J Fletcher từ Trường Đại học Sydney, Australia cho cầu gai nhân tố sinh học giới hạn phân bố rong biển, có nhiều rong biển xâm chiếm nơi mà người ta loại bỏ hết cầu gai Để phân biệt ảnh hưởng cầu gai với ảnh hưởng sinh vật khác, người ta làm thí nghiệm vùng sống rong biển thu kết hình sau Có phát biểu sau đúng? I Rong biển phát triển mạnh trường hợp khơng có ốc nón cầu gai II Tăng số lượng ốc nón cầu gai giảm số lượng rong biển tối đa III Cả ốc nón cầu gai ảnh hưởng tới phân bố rong biển IV Cầu gai ảnh hưởng mạnh đến rong biển so với ốc nón A.1 B.2 C.3 D.4 Câu 119 Một quần thể thực vật tự thụ phấn, hệ xuất phát P có thành phần kiểu gen sau: P: 0,35AABb + 0,25Aabb + 0,15AaBB + 0,25aaBb = Mỗi gen quy định tính trạng, alen trội trội hồn tồn Ở F1 kiểu gen AABb khơng có khả sinh sản Theo lí thuyết, F tỉ lệ cá thể có kiểu gen mang hai alen trội chiếm tỉ lệ A.17/132 B 53/132 Câu 120 Cho sơ đồ phả hệ sau: C 36/231 D.53/66 Biết rằng, người bệnh M hai gen lặn a b quy định; kiểu gen đồng hợp lặn hai gen gây sẩy thai Theo lí thuyết, xác suất sinh bình thường cặp vợ, chồng 9, 10 A 3/12 Lớ p B 1/12 11 D 7/12 Tổng số câu Mức độ câu hỏi Nội dung chương Nhận biết 12 C 5/12 Thông hiểu Vận dụng Cơ chế di truyền biến 85 86 dị 83 84 99 100 105 110 112 Quy luật di truyền 88 90 87 101 113 114 115 Di truyền học quần thể 94 Phả hệ Vận cao dụng 116 117 119 120 Ứng dụng di truyền học 92 108 Tiến hóa 91 93 102 107 109 Sinh thái 89 95 96 104 103 106 111 118 82 98 81 97 Chuyển hóa VCNL ĐV Chuyển hóa VCNL TV Tổng 14 13 40 Câu 81 Khi nói q trình hơ hấp hiếu khí thực vật, phát biểu sau sai? A Luôn lấy O2 B Luôn thải CO2 C Thường diễn vào ban đêm D Luôn thải nhiệt tạo ATP Hướng dẫn giải Đáp án C Hô hấp hiếu khí thực theo phương trình: C6H12O6 + 6O2 → CO2 + H2O + lượng (ATP, nhiệt) Vì vậy, q trình hơ hấp hiếu khí ln lấy O2, thải CO2 tạo ATP, thải nhiệt C sai Vì hơ hấp diễn lúc, nơi Vì ngừng hơ hấp tế bào thể khơng có ATP để trì hoạt động sống Câu 82 Trong hệ tuần hoàn người, động mạch chủ có chức sau đây? A Đưa máu giàu O2 từ phổi tim B Đưa máu giàu CO2 từ tim lên phổi C Đưa máu giàu CO2 từ quan tim D Đưa máu giàu O2 từ tim đến quan Hướng dẫn giải Đáp án D Trong hệ tuần hồn người tâm thất trái co bơm máu vào động mạch chủ, đưa máu giàu O đến quan Câu 83 Mạch gốc gen có trình tự đơn phân 3'ATGXTAG5' Trình tự đơn phân tương ứng đoạn mạch phân tử mARN gen tổng hợp A 3'ATGXTAG5' B 5'AUGXUA3' C 3'UAXGAUX5' D 5'UAXGAUX3' Hướng dẫn giải Đáp án D Theo nguyên tắc bổ sung ta có: A(mARN) bổ sung với T mạch gốc; U(mARN) bổ sung với A mạch gốc; G(mARN) bổ sung với X mạch gốc; X(mARN) bổ sung với G mạch gốc Mạch gốc: 3'ATGXTAG5' → mARN: 5'UAXGAUX3' → Đáp án D A+T G+X Câu 84 Một gen có số nuclêơtit loại G chiếm 20% Tỉ lệ gen bao nhiêu? A 1,5 B C 2/3 D 1/3 Hướng dẫn giải Đáp án A G = 20% Theo nguyên tắc bổ sung ta có: A + G = 50% → A = 30% A+T G+X Tỉ lệ A/G = 3/2 = 1,5 → Tỉ lệ = 1,5 Câu 85 Trong q trình dịch mã, anti cơđon sau khớp bổ sung với côđon 5’AUG3’? A 3’UAX5’ B 3’AUG5’ C 5’UAX3’ D 5’AUG3’ Hướng dẫn giải Đáp án A Côđon bổ sung ngược chiều với côđon Cho nên, cơđon 5’AUG3’ anticơđon 3’UAX5’ Câu 86 Ở lồi sinh sản vơ tính, NST lồi trì ổn định qua hệ nhờ chế sau đây? A Nguyên phân B Giảm phân C Thụ tinh D Dịch mã Hướng dẫn giải Đáp án A Câu 87 Cơ thể có kiểu gen sau giảm phân cho giao tử Ab với tỉ lệ 25%? A Aabb B AaBB C AaBb D aaBB Hướng dẫn giải Đáp án C Vì thể có cặp gen dị hợp cho giao tử Ab với tỉ lệ 25% Câu 88 Kiểu gen sau kiểu gen đồng hợp? AB AB Dd DD ab ab A B C ab Dd ab D Ab DD Ab Hướng dẫn giải Đáp án D Cơ thể đồng hợp thể có kiểu gen đồng hợp tất cặp gen D Câu 89 Tập hợp loài sinh vật sinh sống rừng Bến En huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa gọi A quần xã sinh vật B hệ sinh thái C quần thể sinh vật D hệ động thực vật Hướng dẫn giải Phương pháp: Quần thể sinh vật tập hợp cá thể loài, sống mơi trường, thời điểm, có tính tự nhiên Quần xã sinh vật tập hợp quần thể thuộc nhiều loài khác nhau, sống môi trường, thời điểm xác định Hệ sinh thái hệ thống hoàn chỉnh tương đối ổn định, bao gồm quần xã sinh vật môi trường sống quần xã Cách giải: Tập hợp loài sinh vật sinh sống rừng Ben En huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa gọi quần xã sinh vật Chọn A Câu 90 Trong gia đình, gen ti thể người trai có nguồn gốc từ A ti thể bố B ti thể bố mẹ C ti thể mẹ D nhân tế bào thể mẹ Hướng dẫn giải Đáp án C Gen ti thể di truyền theo dịng mẹ nên ln nhân từ ti thể mẹ không nhận từ bố Câu 91 Tiến hóa nhỏ q trình A hình thành đơn vị phân loại loài C biến đổi đơn vị tổ chức sống B làm biến đổi cấu trúc di truyền quần thể D diễn hàng triệu năm Hướng dẫn giải Phương pháp: Tiến hoá nhỏ có đặc điểm: Diễn quy mơ quần thể Diễn biến không ngừng tác động nhân tố tiến hoá Biến đổi tần số alen thành phần kiểu gen quần thể Kết quả: hình thành lồi Cách giải: Tiến hóa nhỏ trình làm biến đổi cấu trúc di truyền quần thể A sai, tiến hóa nhỏ hình thành lồi C sai, biến đổi cấu trúc di truyền quần thể Chọn B Câu 92 Phương pháp sau cho phép tạo giống mang đầy đủ vật chất di truyền hai loài bố mẹ? A Phương pháp dung hợp tế bào trần khác loài B Phương pháp kĩ thuật di truyền C Phương pháp gây đột biến kết hợp với chọn lọc D Phương pháp nhân vơ tính kỹ thuật chuyển nhân Hướng dẫn giải Đáp án A Trong phương pháp trên, dung hợp tế bào trần cho lai mang đầy đủ vật chất di truyền hai bên bố mẹ → Đáp án A Kĩ thuật di truyền tạo lai mang đặc điểm lồi khác lai khơng mang đầy đủ đặc điểm di truyền bố mẹ Phương pháp C, D tạo lai mang đặc điểm bên bố mẹ Câu 93 Theo học thuyết tiến hóa đại, chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên A kiểu gen thể B alen kiểu gen C alen có hại quần thể D kiểu hình thể Hướng dẫn giải Đáp án D Theo quan niệm thuyết tiến hóa đại, chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu hình thể, gián tiếp làm biến đổi tần số kiểu gen tần số alen quần thể theo hướng xác định → Đáp án D Câu 94 Một quần thể ngẫu phối có thành phần kiểu gen hệ (P) 0,4AA: 0,4Aa: 0,2aa Theo lí thuyết, khơng có tác động nhân tố tiến hoá tần số kiểu gen hệ F1 A 0,3AA: 0,2Aa: 0,5aa B 0,2AA: 0,4Aa: 0,4aa C 0,16AA: 0,48Aa: 0,3 6aa D 0,3 6AA: 0,48Aa: 0,16aa Hướng dẫn giải Phương pháp: Bước 1: Tính tần số alen quần thể Quần thể có thành phần kiểu gen : xAA:yAa:zaa Tần số alen y y PA = x + ;q a = z + ; p A + q a = 2 Bước 2: Tìm cấu trúc di truyền quần thể F1 Quần thể cân di truyền có cấu trúc: p2AA + 2pqAa + q2aa = Cách giải: Quần thể có thành phần kiểu gen : 0,4AA: 0,4Aa: 0,2aa PA = 0, + Tần số alen P ngẫu phối → 0, = 0, 6;q a = − p A = 0, F1 có cấu trúc: 0,36AA: 0,48Aa : 0,16aa Chọn D Câu 95 Nhân tố sinh thái sau nhân tố vô sinh? A Độ ẩm B Cạnh tranh loài C Cạnh tranh khác loài D Vật kí sinh Hướng dẫn giải Đáp án A Nhóm nhân tố sinh thái vô sinh tất nhân tố vật lý hố học mơi trường xung quanh sinh vật Trong nhân tố trên, có độ ẩm nhân tố vơ sinh (nhân tố vật lý) Các nhân tố lại nhân tố hữu sinh Câu 96 Trong hệ sinh thái, nhóm sinh vật sau xếp vào sinh vật sản xuất? A Động vật bậc thấp B Động vật bậc cao C Thực vật D Động vật ăn mùn hữu Hướng dẫn giải Đáp án C Những sinh vật có khả tự tổng hợp chất hữu cho xếp vào sinh vật sản xuất Trong sinh vật trên, thực vật có khả tự tổng hợp chất hữu cho từ nguồn lượng ánh sáng mặt trời nên thực vật xếp vào sinh vật sản xuất → Đáp án C Câu 97 Biện pháp sau giúp bảo quản hạt giống? A Tăng nhiệt độ môi trường bảo quản B Tăng nồng độ O2, giảm nồng độ CO2 môi trường bảo quản C Bảo quản mơi trường khơng có ơxi D Giảm độ ẩm hạt mức thích hợp cách phơi khô Hướng dẫn giải Đáp án D Câu 98 Động vật sau có túi tiêu hóa? A Giun đất B Ếch C Chim bồ câu D Thủy tức Hướng dẫn giải Đáp án D Câu 99 Trong chế điều hịa hoạt động ơpêron Lac vi khuẩn E coli, giả sử gen Z nhân đôi lần phiên mã 20 lần Theo lý thuyết, phát biểu sau đúng? A Gen điều hòa phiên mã 20 lần B Gen A phiên mã 10 lần C Gen điều hịa nhân đơi lần D Gen Y phiên mã 20 lần Hướng dẫn giải Đáp án D A sai, số lần phiên mã gen điều hòa gen Z khác B sai, gen cấu trúc có số lần phiên mã giống C sai, số lần nhân đôi gen tế bào giống D Câu 100 Khi nói thể đa bội thực vật, có phát biểu sau đúng? I Thể đa bội lẻ thường khơng có khả sinh sản hữu tính bình thường II Thể dị đa bội hình thành nhờ lai xa kèm theo đa bội hóa III Thể đa bội hình thành không phân li tất nhiễm sắc thể lần nguyên phân hợp tử IV Dị đa bội dạng đột biến làm tăng số nguyên lần nhiễm sắc thể đơn bội loài A B C D Hướng dẫn giải Đáp án B Có phát biểu đúng, I, II III → Đáp án B I Vì đa bội lẽ (3n, 5n, 7n, ) có NST khơng tồn thành cặp tương đồng, khó hình thành giao tử II Lai xa đa bội hóa hình thành thể dị đa bội III Vì tất cặp NST khơng phân li hình thành tế bào 4n → Cơ thể tứ bội IV sai Vì dị đa bội NST loài khơng phải có lồi Câu 101 Một thể giảm phân bình thường tạo giao tử Ab chiếm tỉ lệ 26% Kiểu gen tần số hoán vị gen thể là: Ab AB Ab AB aB ab aB ab A , 2% B , 48% C , 48% D , 2% Hướng dẫn giải Đáp án C Giao tử Ab = 26% suy giao tử liên kết → P có kiểu gen 2×0,26 = 0,48 = 48% Ab aB tần số hoán vị = - Câu 102 Nhân tố tiến hóa sau làm phong phú vốn gen quần thể? A Đột biến; Chọn lọc tự nhiên B Đột biến; Di – nhập gen C Di – nhập gen; Giao phối không ngẫu nhiên D Chọn lọc tự nhiên; Các yếu tố ngẫu nhiên Hướng dẫn giải Đáp án B Vì đột biến tạo alen Di – nhập gen mang đến kiểu gen alen Câu 103 Tập hợp loài sinh vật sinh sống rừng Bến En huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa gọi A quần xã sinh vật B hệ sinh thái C quần thể sinh vật D hệ động thực vật Hướng dẫn giải Phương pháp: Quần thể sinh vật tập hợp cá thể loài, sống mơi trường, thời điểm, có tính tự nhiên Quần xã sinh vật tập hợp quần thể thuộc nhiều loài khác nhau, sống môi trường, thời điểm xác định Hệ sinh thái hệ thống hoàn chỉnh tương đối ổn định, bao gồm quần xã sinh vật môi trường sống quần xã Cách giải: Tập hợp loài sinh vật sinh sống rừng Ben En huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa gọi quần xã sinh vật Câu 104 Tài nguyên sau tài nguyên vĩnh cửu? A Khí đốt B Năng lượng sóng C Đất D Nước Hướng dẫn giải Đáp án B Năng lượng sóng, lượng thủy triều, lượng mặt trời, nguồn lượng vĩnh cửu Câu 105 Khi nói đột biến gen, có bao nhiểu phát biểu sau đúng? I Trong loại đột biến gen, đột biến cặp nuclêôtit gây hậu nghiêm trọng đột biến thay cặp nuclêôtit II Đột biến thay cặp nuclêơtit vùng mã hóa gen làm thay đổi ba phân tử mARN mà không làm thay đổi ba khác III Nếu quần thể khơng có tác động tác nhân gây đột biến, khơng có di - nhập gen khơng có thêm alen IV Trong giảm phân, phát sinh đột biến gen alen đột biến di truyền cho đời sau A B C D Hướng dẫn giải Đáp án B Có phát biểu đúng, II IV → Đáp án B I sai Vì đột biến thay xảy ba mở đầu chuỗi polipeptit làm cho chuỗi polipeptit khơng tổng hợp → gây hậu nghiêm trọng đột biến cặp nucleotit II Vì thay cặp nucleotit làm thay đổi ba vị trí đột biến III sai Vì khơng có tác nhân đột biến phát sinh đột biến có thêm alen IV Vì giảm phân tạo giao tử giao tử mang alen đột biến Câu 106 Sơ đồ mô tả ổ sinh thái kích thước thức ăn lồi A B thể hình 1, sau đây: Loài A loài B cạnh tranh gay gắt thức ăn ổ sinh thái kích thước thức ăn lồi thể A hình B hình C hình D hình Hướng dẫn giải Phương pháp: Ổ sinh thái trùng nhiều cạnh tranh gay gắt Cách giải: Ở hình ta thấy ổ sinh thái lồi trùng gần hồn tồn nên có cạnh tranh gay gắt Chọn A Câu 107 Theo học thuyết tiến hóa tổng hợp, q trình hình thành lồi mới, cách ly địa lí có vai trị A tạo điều kiện gây nên biến đổi kiểu hình sinh vật B tác động chọn lọc làm biến đổi kiểu gen cá thể quần thể C nhân tố gây nên trình đột biến D hạn chế giao phối tự cá thể loài Hướng dẫn giải Theo quan niệm tiến hóa đại, q trình hình thành lồi mới, cách ly địa lí có vai trị hạn chế giao phối tự cá thể lồi Chọn D Câu 108 Khi cho hai dịng ngơ chủng Mo17 B73 tự thụ phấn cho thấp hơn, số bắp hạt bắp Các nhà tạo giống tiến hành phép lai dịng thu dược kết hình Có phát biểu sau đúng? I Hiện tượng F1 có chiều cao cây, độ dài bắp số lượng hạt cao dòng Mo17 B73 gọi ưu lai II Người ta thường dùng lai F1 vào mục đích thương phẩm III F1 cá thể có suất, sức chống chịu cao dạng bố mẹ nên F dùng làm giống IV Để lai tạo F1 công việc nhà chọn giống cần làm tạo dòng chủng A.1 B.2 C.3 D.4 Hướng dẫn giải Đáp án C I II IV III Sai F1 cá thể có suất, sức chống chịu cao dạng bố mẹ nên F thường dùng vào mục đích thương phẩm, không làm giống Câu 109 Ở quần thể thực vật, kiểu gen AA quy định hoa đỏ; kiểu gen Aa quy định hoa vàng; kiểu gen aa quy định hoa trắng Quần thể trạng thái cân di truyền hệ xuất phát có tần số alen a gấp lần tần số alen A Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Nếu trình sinh sản, có màu hoa giao phấn với tỉ lệ kiểu hình hoa đỏ kiểu hình hoa trắng tăng dần, tỉ lệ kiểu hình hoa vàng giảm dần II Nếu trình sinh sản, hạt phấn hoa trắng khả thụ tinh tần số alen A giảm dần III Nếu F2, quần thể có tần số A lần tần số a chịu tác động yếu tố ngẫu nhiên IV Nếu chọn lọc tự nhiên chống lại kiểu hình hoa vàng tần số alen a tăng lên A B C D Hướng dẫn giải Đáp án B Có phát biểu đúng, I, III IV → Đáp án B I Vì màu hoa giao phấn với giao phấn khơng ngẫu nhiên Giao phấn không ngẫu nhiên làm thay đổi tỉ lệ kiểu gen quần thể theo hướng giảm tỉ lệ kiểu gen dị hợp (giảm hoa vàng) tăng tỉ lệ kiểu gen đồng hợp (tăng hoa đỏ hoa trắng) II sai Vì hạt phấn hoa trắng khơng có khả thụ tinh chọn lọc chống lại alen a Do làm giảm tần số alen a tăng tần số alen A III Vì tần số alen thay đổi cách đột ngột tác động yếu tố ngẫu nhiên IV Vì chọn lọc chống lại hoa vàng (Aa) làm thay đổi tần số alen theo hướng tăng tần số alen a giảm tần số alen A Câu 110 Cho biết codon mã hóa cho số axit amin bảng sau: Một đoạn mạch gốc gen A có trình tự là: 3’AXG GXA AXA TAA GGG XXA TGX5’ mã hóa axit amin Một đột biến điểm xảy gen A làm cho gen đột biến tổng hợp đoạn polypeptit có trình tự Cys – Pro – Cys – Ile – Pro – Gly – Thr Đoạn mạch sau mạch bổ sung gen đột biến? A 5’TGX XGT TGT ATT XXX GGT AXG3’ B 5’TGX XXT TGT ATT XXX GGT AXG3’ C 5’TGX XGT TGT ATT XXG GGT AXG3’ D 5’TGX XGT TGT ATX XXX GGT AXG3’ Hướng dẫn giải Đáp án B Mạch gốc gen A có 3’AXG GXA AXA TAA GGG XXA TGX5’ Đoạn phân tử mARN 5’UGX XGU UGU AUU XXX GGU AXG5’ Trình tự chuỗi polypeptide là: Cys – Arg – Cys – Ile – Pro – Gly – Thr Đoạn polypeptide gen đột biến: Cys – Pro – Cys – Ile – Pro – Gly – Thr => Đột biến điểm xảy ba thứ 2, Arg thành Pro => Đáp án B (thay cặp G – X thành cặp X – G) Câu 111 Tại đồng cỏ, mối quan hệ dinh dưỡng lồi mơ tả qua hình sau Có phát biểu sau đúng? I Đồng cỏ có tổng cộng chuỗi thức ăn II Sự gia tăng đột biến số lượng chuột gây hại lớn cho đồng cỏ III Khi số lượng rắn suy giảm, số lượng sói bị giảm theo IV Số lượng lồi sói, chuột rắn bị số lượng kền kền khống chế A B C D Hướng dẫn giải Đáp án B Có phát biểu đúng, I II => Đáp án B - I đúng, có chuỗi qua chuột chuỗi qua cào cào - II đúng, chuột tăng lên đột biến thảm cỏ bị ảnh hưởng nặng nề, làm đồng cỏ biến đổi mạnh - III sai, số lượng rắn giảm sói có thêm mồi chuột, nên tăng số lượng, kền kền loài ăn xác, suy giảm rắn kền kền khơng thể săn thêm sói để làm giảm số lượng sói - IV sai, kền kền sinh vật phân giải (ăn xác chết), thường có sinh vật tiêu thụ khống chế số lượng lồi khác Aa BD bd Câu 112 Một thể động vật có kiểu gen giảm phân tạo tinh trùng Trong q trình giảm phân, có xảy hốn vị gen số tế bào bị đột biến không phân ly cặp NST giảm phân I Theo lý thuyết, số loại giao tử tối đa mà thể tạo bao nhiêu? A 16 B 46 C 38 D 30 Hướng dẫn giải Cơ thể tạo nhiều loại giao tử, tế bào giao tử Đáp án D TH1: Giảm phân bình thường số loại gt bình thường = 2.4=8 16 loại gt TH1: Aa rối loạn GPI Số loại gt ĐB tạo = 2.4=8 TH2: rối loạn cặp BD bd Khơng có TĐC rối loạn tạo BD bd TĐC B b rối loạn tạo gt TĐC D d rối loạn tạo BD bD +O BD Bd + + bD bd + Bd bD Bd bd Tổng giao tử đột biến cặp = 2.(2+3+2) = 2.7=14 => số loại gt = 16+14=30 Câu 113 Ở ruồi giấm, tính trạng gen quy định, tính trạng trội trội hoàn toàn Khi lai thể ruồi giấm có kiểu hình thân xám, cánh dài có kiểu gen dị hợp hai cặp gen, F1 thu cá thể có kiểu hình mang tính trạng trội tính trạng lặn chiếm tỉ lệ 48% Tần số hoán vị gen ruồi giấm hệ P A.4% B 4% 20% C 2% D 4% 2% Hướng dẫn giải Đáp án A Tính trạng thân xám cánh dài tính trạng nằm NST thường, tỉ lệ tính trạng trội tính trạng lặn chiếm 48%  Hốn vị gen Xét cặp gen nằm cặp NST thường Lai thể ruồi giấm dị hợp hai cặp gen thân xám, cánh dài với => F1 thu cá thể có kiểu hình mang tính trạng trội tính trạng lặn A_bb + aaB_ = (25% -aabb) + (25% -aabb) = 48% => aabb= 0,01 = 0,02ab x ½ ab  P: Ab/aB x AB/ab f= 0,02x2= 0,04=4% Câu 114 Xét phép lai P: AaBbDdEeHHgg x AAbbDdEEhhgg Biết gen phân ly độc lập với Theo lý thuyết, không xét đến phép lai thuận nghịch, có phép lai cho đời có tỉ lệ kiểu gen giống tỉ lệ kiểu gen đời phép lai P ? A B C D 12 Hướng dẫn giải Đáp án B - Dễ thấy bố mẹ có khác gen cặp Aa x AA; Bb x bb; Ee x EE, HH x hh Tức tổng cộng có cặp khác nhau, nên số phép lai đồng dạng là: 24-1 = phép lai - Tuy nhiên, phép lai có phép lai ban đầu đề cho, nên có thêm phép lai cho kết giống giống phép lai có sẵn Câu 115 Ở lồi thực vật, xét cặp gen quy định cặp tính trạng, alen trội trội hoàn toàn Cho (P) có kiểu gen giống dị hợp cặp gen giao phấn với nhau, thu F1 Theo lí thuyết, có trường hợp số loại kiểu gen kiểu hình có tính trạng trội F1? I II III IV V 10 A.5 B C D Hướng dẫn giải Đáp án A Nếu cặp gen phân li độc lập ( AaBbDd) loại kiểu hình tính trạng trội F1 kiểu gen quy định →III Ab Ab Dd× Dd aB aB Nếu cặp nằm cặp NST khơng có hốn vị gen P loại kiểu hình có tính trạng trội F1 kiểu gen quy định → IV Nếu cặp gen nằm cặp NST có hốn vị gen giới loại kiểu hình có tính trạng trội trội F1 x 2= 10 kiểu gen quy định→V Nếu cặp gen nằm cặp NST có hốn vị gen giới loại kiểu hình có tính trạng trội F1 3x2 =6 kiểu gen quy định→ II AB AB Dd× Dd ab ab Nếu cặp gen nằm I cặp NST phép lai P khơng xảy hốn vị gen bên (3 tính trạng trội F1 2x2=4 kiểu gen quy định →I đúng) Câu 116 Một loài thực vật, xét cặp gen nằm cặp NST, gen quy định tính trạng, alen trội trội hoàn toàn Cho P có kiểu gen khác giao phấn với nhau, thu F1 có loại kiểu hình với tỉ lệ 1: 2: Theo lí thuyết, khơng có đột biến xảy ra, phát biểu sau sai? A Ở P có thể mang kiểu gen dị hợp cặp gen B Ở F1 chủng mang tính trạng trội chiếm tối đa 25% C Ở F1 mang kiểu hình tính trạng trội có tối đa kiểu gen D Cho P tự thụ phấn, đời có tỉ lệ tính trạng trội khơng nhỏ 50% Hướng dẫn giải Đáp án: D Gọi cặp gen xét Aa Bb, - Khi P khác mà đời có tỉ lệ 1: 2: 1, có mang kiểu gen Ab/aB, kiểu hình vắng mặt tính trạng lặn ab/ab  Các trường hợp có P: + (khơng hốn vị hốn vị với tần số bất kì) x (khơng hốn vị) (1) + (hoặc ) x (khơng hốn vị) (2) - A đúng, trường hợp cần có kiểu gen - B đúng, với cụm phép lai (1) tỉ lệ tính trạng trội chủng chiếm tối đa hoán vị với tần số 50%, lúc tỉ lệ + = 0,25 x 0,5 x =0,25 = 25% Với cụm phép lai (2) tỉ lệ trội chủng ( ) chiếm 0,5 x 0,5 = 0,25 = 25% - C đúng, với cụm phép lai (1) mang kiểu hình mang tính trạng trội có tối đa kiểu gen, với cụm phép lai (2) có tối đa kiểu gen - D sai, chọn phải mang kiểu gen (hoặc ) tự thụ phấn đời có A-B- chiếm 0% Câu 117 Một loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng, alen B quy định đế hoa dài trội hoàn toàn so với alen b quy định đế hoa ngắn Cho P chủng có kiểu hình khác hai tính trạng nói giao phấn với F1, cho F1 tự thụ phấn thu F2 Biết diễn biến giảm phân F1 Có kết luận sau ? I Nếu hoa đỏ, đế dài F2 chiếm 75% kiểu gen bố mẹ F1 dị hợp tử chéo II Nếu hoa đỏ, đế dài F2 chiếm 50% kiểu gen bố mẹ F1 là dị hợp tử III Nếu hoa đỏ, đế dài F2 chiếm 56,25% gen phân li độc lập IV Nếu hoa đỏ, đế dài F2 chiếm 50,04% gen liên kết khơng hồn tồn với tần số hốn vị 4% A.3 B C D Hướng dẫn giải Đáp án C (III, IV) Sử dụng công thức:A-B- = 0,5 + aabb; A-bb/aaB - = 0,25 – aabb Giao tử liên kết = (1-f)/2 ≥ 25%; giao tử hốn vị: f/2≤25% Nếu gen PLĐL đời phân li đỏ, dài:3 đỏ, ngắn: trắng dài:1 trắng, ngắn Đỏ, dài = 9/16 = 56,25% Nếu F2 có tỉ lệ hoa đỏ, đế dài> 56,25% → dị hợp đều, < 56,25% → dị hợp chéo Do A-B-=0,5 + aabb → aabb Nếu aabb > 6,25% → ab > 25% →F1 dị hợp Nếu aabb < 6,25% → ab < 25% →F1 dị hợp chéo Giải chi tiết: P chủng → F1 dị hợp cặp gen Xét phát biểu I sai, A-B->56,25% nên F1 dị hợp II sai, A-B-=50% → aabb = 0; nên F1 dị hợp chéo, khơng có HVG III IV A-B-=50,04% → aabb = 0,04% → ab = 0,02→ tần số hốn vị gen 0,02 × = 0,04 Câu 118 J Fletcher từ Trường Đại học Sydney, Australia cho cầu gai nhân tố sinh học giới hạn phân bố rong biển, có nhiều rong biển xâm chiếm nơi mà người ta loại bỏ hết cầu gai Để phân biệt ảnh hưởng cầu gai với ảnh hưởng sinh vật khác, người ta làm thí nghiệm vùng sống rong biển thu kết hình sau Có phát biểu sau đúng? I Rong biển phát triển mạnh trường hợp ốc nón cầu gai II Tăng số lượng ốc nón cầu gai giảm số lượng rong biển tối đa III Cả ốc nón cầu gai ảnh hưởng tới phân bố rong biển IV Cầu gai ảnh hưởng mạnh đến rong biển so với ốc nón A.1 B.2 C.3 D.4 Hướng dẫn giải Đáp án D Cả ý Câu 119 Một quần thể thực vật tự thụ phấn, hệ xuất phát P có thành phần kiểu gen sau: P: 0,35AABb + 0,25Aabb + 0,15AaBB + 0,25aaBb = Mỗi gen quy định tính trạng, alen trội trội hoàn toàn Ở F1 kiểu gen AABb khơng có khả sinh sản Theo lí thuyết, F tỉ lệ cá thể có kiểu gen mang hai alen trội chiếm tỉ lệ A.17/132 B 53/132 C 36/231 D.53/66 Hướng dẫn giải Đáp án B P: 0,35AABb + 0,25Aabb + 0,15AaBB + 0,25aaBb = F1: 0,125AABB+0,175AABb +0,15AAbb +0,125Aabb+0,075AaBB+0,1aaBB+0,125aaBb+0,125aabb=1 Kiểu gen AABb khơng có khả sinh sản F1: 5/33AABB+2/11AAbb+5/33Aabb+1/11AaBB+4/33aaBB+5/33aaBb+5/33aabb=1 Cá thể có kiểu gen mang hai alen trội AAbb; aaBB 2/11AAbb tự thụ -> F2: AAbb= 2/11 5/33Aabb tự thụ-> F2: AAbb= 5/33.1/4 1/11AaBB tự thụ -> F2: aaBB=1/11.1/4 4/33aaBB tự thụ-> F2: aaBB= 4/33 5/33aaBb tự thụ-> F2: aaBB= 5/33.1/4 Số cá thể có kiểu gen mang hai alen trội chiếm tỉ lệ 53/132 Câu 120 Cho sơ đồ phả hệ sau: Biết rằng, người bệnh M hai gen lặn a b quy định; kiểu gen đồng hợp lặn hai gen gây sẩy thai Theo lí thuyết, xác suất sinh bình thường cặp vợ, chồng 9, 10 A 3/12 B 1/12 C 5/12 D 7/12 Hướng dẫn giải Phương pháp: Xác định kiểu gen người - Cách giải: Cặp vợ chồng (6), (7) bị bệnh mà bị sảy thai lần → người mang đồng hợp lặn cặp gen nên người (10) phải có kiểu gen AaBb, cặp vợ chồng (6), (7) có kiểu gen Aabb × aaBb → × Cặp vợ chồng (4),(5) có lần sảy thai nên người phải có kiểu gen AaBb AaBb người (9) có kiểu gen: (1AA:2Aa)bb aa(1BB:2Bb) giả sử người (9) có kiểu gen (1 AA:2Aa)bb Những cặp vợ chồng mà có lần sảy thai mang alen a b + Người 2,4,5 bình thường: AaBb + Người 10 bình thường có kiểu gen AaBb Xét cặp vợ chồng (9),(10): (1AA:2Aa)bb × AaBb XS họ sinh bình thường mang alen bệnh 3/6 ↔ × (2A:1a)b 1/2 =3/12 × (1A:1a)(1B:1b) ... 99 100 105 110 112 Quy luật di truyền 88 90 87 101 113 114 115 Di truyền học quần thể 94 Phả hệ Vận cao dụng 116 117 119 120 Ứng dụng di truyền học 92 108 Tiến hóa 91 93 102 107 109 Sinh thái... gen AABb khơng có khả sinh sản F1: 5/33AABB+2/11AAbb+5/33Aabb+1/11AaBB+4/33aaBB+5/33aaBb+5/33aabb=1 Cá thể có kiểu gen mang hai alen trội AAbb; aaBB 2/11AAbb tự thụ -> F2: AAbb= 2 /11 5/33Aabb tự... Quần thể trạng thái cân di truyền hệ xuất phát có tần số alen a gấp lần tần số alen A Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Nếu q trình sinh sản, có màu hoa giao phấn với tỉ lệ kiểu hình hoa
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 môn SINH học đề 11 (t6) tiêu chuẩn (bản word có lời giải),