0

Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 môn SINH học đề 10 (KT7) tiêu chuẩn (bản word có lời giải)

13 17 0
  • Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022   môn SINH học   đề 10 (KT7)   tiêu chuẩn (bản word có lời giải)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2022, 15:47

Tailieuchuan vn ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO MA TRẬN MINH HỌA BGD NĂM 2022 ĐỀ SỐ 10 – KT7 (Đề có 04 trang) KÌ THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA 2022 Bài thi KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần SINH HỌC Thời gian làm bài 50 phút, không kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh Số báo danh 81 Nồng độ ion NH4+ trong rễ cây là 0,2%; trong đất là 0,1% Cây sẽ hấp thụ NH4+ nhờ cơ chế nào sau đây? A Thụ động B Chủ động C Khuếch tán D Thẩm thấu 82 Loài động vật nào sau đây có hình thức tiêu hoá ngoại bào? A Giun đất B Thu. ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO MA TRẬN MINH HỌA BGD NĂM 2022 ĐỀ SỐ 10 – KT7 KÌ THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA 2022 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Mơn thi thành phần: SINH HỌC (Đề có 04 trang) Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Tiêu chuẩn 81 Nồng độ ion NH4+ rễ 0,2%; đất 0,1% Cây hấp thụ NH4+ nhờ chế sau đây? A Thụ động B Chủ động C Khuếch tán D Thẩm thấu 82 Loài động vật sau có hình thức tiêu hố ngoại bào? A Giun đất B Thuỷ tức C Trùng roi D Giun dẹp 83 Phân tử sau khơng có liên kết hidrô? A ADN B mARN C tARN D rARN 84 Trong q trình nhân đơi ADN, enzym ligaza có chức A tổng hợp mạch polinucleotit B tổng hợp mạch ARN C nối đoạn Okazaki D tháo xoắn phân tử ADN 85 Hình vẽ thể dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể nào? A Mất đoạn B Chuyển đoạn không tương hỗ C Đảo đoạn D Chuyển đoạn tương hỗ 86 Trình tự xếp nulêơtit gen quy định trình tự xếp axit amin prôtêin thể chất A mã di truyền B trình nhân đơi ADN C q trình dịch mã D q trình hình thành tính trạng 87 Một thể có kiểu gen Ab tham gia giảm phân xảy hoán vị với tần số 30% Theo lý aB thuyết, tỉ lệ giao tử ab thể A 40% B 20% C 30% D 15% 88 Cho biết trình giảm phân khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, phép lai Aabb x aaBb cho đời có số kiểu gen A B C D 89 Để kiểm nghiệm giả thuyết quy luật phân li, Menđen thực phép lai phân tích cặp tính trạng tương phản đậu Hà Lan? A B C D 90 Ở loài thực vật, hai cặp gen khơng alen quy định tính trạng màu hoa Tính trạng màu hoa quy luật di truyền sau chi phối? A Quy luật phân li B Quy luật phân li độc lập C Tương tác gen D Đa hiệu gen 91 Hình ảnh sau thể phương pháp tạo giống dựa A nguồn biến dị tổ hợp B phương pháp gây đột biến C công nghệ tế bào thực vật D công nghệ gen 92 Ở loài thực vật giao phấn, alen A quy định hoa màu đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa màu trắng Quần thể sau trạng thái cân di truyền? A Quần thể gồm tất có hoa màu đỏ B Quần thể gồm 100% hoa màu đỏ dị hợp C Quần thể gồm 50% hoa màu đỏ 50% hoa màu trắng D Quần thể gồm tất có hoa trắng 93 Các chế cách li sinh sản lồi có vai trị quan trọng q trình tiến hố chúng ngăn cản lồi trao đổi A vốn gen cho B cá thể cho C nguồn sống cho D kiểu hình cho 94 Trong chứng tiến hoá sau đây, đâu khơng phải chứng tiến hố gián tiếp? A Bằng chứng giải phẫu so sánh B Bằng chứng tế bào học C Bằng chứng hoá thạch D Bằng chứng sinh học phân tử 95 Nhân tố tiến hóa sau góp phần làm tăng tính đa dạng di truyền quần thể? A Đột biến B Chọn lọc tự nhiên C Các yếu tố ngẫu nhiên D Giao phối không ngẫu nhiên 96 Khoảng nhiệt độ thuận lợi cho trình quang hợp đa số trồng nhiệt đới A 10-150C B 15-200C C 20-300C D 25-350C 97 Đặc trưng sau quần thể ảnh hưởng nhiều đến hiệu sinh sản quần thể điều kiện môi trường thay đổi? A Tỉ lệ giới tính B Nhóm tuổi C Sự phân bố cá thể D Tăng trưởng theo tiềm sinh học quần thể 98 Xét chuỗi thức ăn: Cỏ → Cào cào → Cá rô → Rắn → Đại bàng Ở chuỗi thức ăn có loài sinh vật tiêu thụ? A B C D 99 Nguyên nhân dẫn tới phân tầng quần xã A phân bố không nhân tố sinh thái B thích nghi lồi sinh vật mơi trường không biến đổi C Sự thay đổi kiểu gen quần thể theo điều kiện môi trường D phân bố ngẫu nhiên nhân tố nhiệt độ 100 Khi nói chu trình tuần hồn vật chất tự nhiên, phát biểu sau đúng? A Nitơ từ môi trường thường thực vật hấp thụ dạng nitơ phân tử B Cacbon từ môi trường vào quần xã dạng cacbohidrat C Nước loại tài nguyên không tái sinh D Vật chất từ mơi trường vào quần xã, sau trở lại mơi trường 101 Có phát biểu sau nói hệ tuần hồn kép sinh vật? I Huyết áp động mạch lớn huyết áp tĩnh mạch II Mao mạch có vận tốc máu nhanh so với tĩnh mạch III Ở vịng tuần hồn phổi máu động mạch giàu oxi IV Tĩnh mạch chủ có màu nghèo oxi A B C D 102 Loài thực vật sau có hiệu suất quang hợp cao nhất? A Thanh long B Ngô C Bàng D Dứa 103 Gen sinh vật nhân thực có số nuclêơtit loại Ađênin 300 chiếm 20% tổng số nulêôtit gen Chiều dài gen nói A 2550 A0 B 5100 A0 C 1275 A0 D 1020 A0 104 Khi nói thể đa bội lẻ, có phát biểu sau đúng? I Số NST tế bào sinh dưỡng thường số lẻ II Hầu hết khơng có khả sinh sản hữu tính bình thường III Được ứng dụng để tạo khơng hạt IV Khơng có khả sinh sản hữu tính nên khơng có khả hình thành thành lồi A B C D 105 Cho tượng sau đây: (1) Màu sắc hoa Cẩm tú cầu thay đổi phụ thuộc vào độ pH đất (2) Trong quần thể lồi bọ ngựa có cá thể có màu lục, nâu vàng (3) Loài cáo Bắc cực sống xứ lạnh vào mùa đơng có lơng màu trắng, cịn mùa hè có lông màu vàng xám (4) Lá vạn niên thường có nhiều đốm vệt màu trắng xuất mặt xanh Có tượng nêu thường biến (sư mềm dẻo kiểu hình)? A B C D 106 Ở người, alen A quy định máu đơng bình thường trội hoàn toàn so với alen a quy định máu khó đơng, gen nằm vùng khơng tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X; alen B quy định da bình thường trội hồn tồn so với alen b quy định bạch tạng, gen nằm nhiễm sắc thể thường Biết khơng có đột biến xảy Theo lí thuyết, cặp vợ chồng sau có khả sinh trai mắc hai bệnh? A XAXabb × XAYBB B XAXABb × XaYBb C XAXaBb × XAYBb D XAXABB × XAYBb 107 Cho thao tác quy trình nhân vơ tính cừu Đơly sau:  1 Cấy phơi vào tử cung cừu khác để phôi phát triển sinh nở bình thường   Lấy trứng cừu cho trứng khỏi thể, sau loại bỏ nhân tế bào trứng lấy nhân tế bào tuyến vú cừu cho nhân  3 Nuôi trứng cấy nhân ống nghiệm cho phát triển thành phôi   Đưa nhân tế bào tuyến vú vào tế bào trứng bị loại nhân Trình tự thao tác A  1          B        3   1 C     1   3    D  1      3    108 Cho nguồn biến dị sau (1) Đột biến gen (2) Biến dị tổ hợp (3) Đột biến nhiễm sắc thể (4) Thường biến Theo học thuyết tiến hoá tổng hợp đại, biến dị di truyền quần thể bao gồm A (1); (2); (3) B (1); (3); (4) C (2); (3); (4) D (1); (2); (4) 109 Ở quần thể động vật, ban đầu có 20000 cá thể Quần thể có tỷ lệ sinh 10%/năm, tỷ lệ tử vong 7%/năm, tỷ lệ xuất cư 1%/năm, tỷ lệ nhập cư 2%/năm Theo lí thuyết, sau năm, quần thể có cá thể? A 21800 B 20200 C 20800 D 21632 110 Cho biết loài A sinh vật sản xuất, lưới thức ăn sau đây, lưới thức ăn hình dễ bị ảnh hưởng lồi B bị diệt vong? A Hình B Hình C Hình D Hình 111 Người ta nuôi tế bào vi khuẩn E.coli mang phân tử ADN vùng nhân chứa N14 môi trường chứa N14 (lần 1) Sau hai hệ người ta chuyển sang môi trường nuôi cấy chứa N15 (lần 2) tế bào nhân đôi lần Sau chuyển tế bào mơi trường chứa N14 (lần 3) để chúng nhân đôi tiếp lần Tính số tế bào chứa N14 N15 ? A B 12 C D 24 112 Khi mơi trường khơng có đường Lactozơ, có trường hợp gen cấu trúc Operon Lac thực phiên mã trường hợp sau đây? (1) Gen điều hòa hoạt động của Operon Lac bị đột biến dẫn tới protein ức chế bị biến đổi không gian chức sinh học (2) Gen cấu trúc Y bị đột biến dẫn tới chuỗi polypeptit gen quy định tổng hợp bị chức (3) Vùng vận hành (vùng O) Operon Lac bị đột biến khơng cịn khả gắn kết với protein ức chế (4) Vùng khởi động (vùng P) Operon Lac bị đột biến làm thay đổi cấu trúc không gian A B C D 113 Ở loài thực vật, lai chủng hoa đỏ với hoa trắng thu F1 100% hoa đỏ Cho F1 tự thụ phấn F2 có hoa đỏ: hoa trắng Theo lí thuyết, số hoa trắng F2, tỉ lệ có kiểu gen chủng A 3/16 B 5/7 C 3/7 D 7/16 114 Một loài thực vật lưỡng bội, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp, alen B quy định trịn trội hồn tồn so với alen b quy định dài Các cặp gen nằm cặp nhiễm sắc thể Trong phép lai (P) người ta thu F1 có tỉ lệ: 31% thân cao, tròn : 44% thân cao, dài : 19% thân thấp, tròn : 6% thân thấp, dài Cho biết khơng có đột biến xảy Theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu gen dị hợp hai cặp F1 A 1/4 B 3/8 C 1/2 D 12/31 115 Khi nói tác động chọn lọc tự nhiên theo quan niệm tiến hóa tổng hợp đại, có phát biểu sau sai? (1) Chọn lọc tự nhiên tạo kiểu gen thích nghi với mơi trường sống làm phong phú vốn gen quần thể (2) Chọn lọc tự nhiên tác động điều kiện môi trường sống thay đổi (3) Chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu gen, qua làm biến đổi gián tiếp vốn gen quần thể (4) Chọn lọc tự nhiên làm thay đổi tần số alen quần thể vi khuẩn chậm so với quần thể sinh vật lưỡng bội A B C D 116 Trong phát biểu sơ đồ lưới thức ăn cạn sau đây, có phát biểu đúng? I Chuỗi thức ăn dài có mắt xích II Quan hệ lồi C loài E quan hệ cạnh tranh khác loài III.Tổng sinh khối loài A lớn tổng sinh khối lồi cịn lại IV Nếu lồi C bị tuyệt diệt lồi D bị giảm số lượng cá thể A B C D 117 Ở chuột nhắt có NST 2n = 40 Trên cặp nhiễm sắc thể xét gen có alen, alen lặn alen đột biến Cho biết alen trội lặn hoàn toàn Trong nhận định sau đây, có nhận định đúng? I Số kiểu gen đột biến tối đa loài chuột nhắt 34867844 II Tổng số kiểu gen quy định kiểu hình đột biến 3485735825 III Tổng số loại kiểu gen quy định kiểu hình đột biến tính trạng 524288 IV Tổng số loại kiểu gen quy định kiểu hình đột biến 10 tính trạng 1024 A B C D 118 Ở loài thực vật, xét hai cặp tính trạng tương phản hai cặp gen nằm cặp NST thường quy định, alen A quy định thân cao trội hồn tồn so với alen a quy định thân thấp Alen B quy định hoa tím trội hồn tồn so với alen b quy định hoa trắng Cho X Y thụ phấn cho Z T thu hệ F1 Tổng số kiểu tổ hợp giao tử sinh từ phép lai 15 Biết tổng số kiểu tổ hợp giao tử sinh từ phép lai X với Z, T gấp lần tổng số kiểu tổ hợp giao tử sinh từ phép lai Y với Z, T số loại giao tử Z nhiều số loại giao tử từ T Tính theo lý thuyết, số phát biểu sau, có phát biểu đúng? I Cây X có kiểu gen II Cây Y có tối đa kiểu gen III Có tối đa phép lai X Z IV Có tối đa 16 phép lai Y T A B C D 119 Một quần thể thực vật lưỡng bội, xét gen có alen nằm nhiễm sắc thể thường, alen trội trội hoàn toàn Thế hệ xuất phát (P) quần thể có số cá thể mang kiểu hình trội chiếm 80% Sau hệ tự thụ phấn, thu F1 có số cá thể mang kiểu hình lặn chiếm 35% Biết quần thể khơng chịu tác động nhân tố tiến hóa khác Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Ở P có tần số alen trội tần số alen lặn II Thế hệ P quần thể trạng thái cân di truyền III Trong tổng số cá thể mang kiểu hình trội P, số cá thể có kiểu gen dị hợp tử chiếm 75% IV Cho tất cá thể mang kiểu hình trội P tự thụ phấn, thu đời có 18,75% số cá thể mang kiểu hình lặn A B C D 120 Cho sơ đồ phả hệ gia đình hình Một số người mắc bệnh P bệnh M Bệnh P gen có alen nằm NST thường quy định Bệnh M hai alen gen nằm vùng khơng tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X quy định Biết không xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Xác suất người số mang kiểu gen dị hợp tử cặp gen 50% II Xác suất sinh thứ gái bị bệnh P cặp 12 – 13 1/12 III Người số không mang alen quy định bệnh M IV Xác định xác kiểu gen người phả hệ A B C D HẾT MA TRẬN Mức độ câu hỏi Lớp 12 Tổng số câu Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao Cơ chế di truyền biến dị 83;84;85;86 103;104 111;112 117 Quy luật di truyền 87;88;89;90 105;106 113;114 118 Di truyền học quần thể 92 119 120 Nội dung chương Phả hệ Ứng dụng di truyền học 91 107 Tiến hóa 93;94;95 108; 115 Sinh thái 96;97;98; 99;100 109; 110 116 Chuyển hóa VCNL ĐV 11 Chuyển hóa VCNL TV 82 101 81 102 Tổng 40 BẢNG ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 07 81.B 82.A 83.B 84.C 85.D 86.A 87.D 88.D 89.D 90.C 91.A 92.D 93.A 94.C 95.A 96.C 97.A 98.D 99.A 100.D 101.B 102.B 103.A 104.B 105.A 106.C 107.B 108.A 109.D 110.B 111.D 112.B 113.C 114.A 115.D 116.B 117.A 118.D 119.D 120.A HƯỚNG DẪN GIẢI 81 B Nồng độ ion NH4+ 0,2% cao đất 0,1%  Cây hấp thụ NH4+ nhờ chế chủ động 82 A Giun đất có ống tiêu hố nên chủ yếu tiêu hoá ngoại bào 83 B Phân tử mARN khơng có liên kết hidrơ Phân tử tARN rARN có liên kết hidrơ 84 C 85 D 86 A 87 D Kiểu gen Ab với tần số hoán vị gen 30%  G hoán vị = 30:2=15%, ab G hoán vị  aB D ĐÚNG 88 D P: Aabb x aaBb có số kiểu gen = (Aa x aa)(bb x Bb) = 2.2 =4 89 D 90 C 91 A 92 D Quần thể hoa trắng có kiểu gen aa => fa = = q , f A = =p  p2.q2 = (2pq/2)2 = 1.0 =  D ĐÚNG 93 A Cơ chế cách li có vai trị quan trọng q trình tiến hố chúng ngăn cản loài trao đổi vốn gen cho 94 C 95 A Đột biến làm xuất alen quần thể → Làm tăng tính đa dạng di truyền quần thể 96 C 97 A 98 D Ở chuỗi thức ăn có lồi sinh vật tiêu thụ: Cào cào; Cá rô; Rắn; Đại bàng 99 A 100 D 101 B Có ý I IV 102 B Ngơ lồi thực vật C4  hiệu suất quang hợp cao 103 A Ađênin = 300 = 20% N N= 1500  L= N/2 3,4 = 2550 A0 104 B Có ý II III I SAI Ví dụ 2n ruồi giấm =8 3n= 12 số chẵn IV SAI Ví dụ 3n chuối nhà lồi 105 A Có tượng (1) (3) (2) tính trạng thích nghi hình thành di truyền thơng qua kiểu gen (4) thể khảm 106 C Cặp vợ chồng XAXaBb × XAYBb sinh trai bị bệnh 107 B 108 A Theo học thuyết tiến hoá tổng hợp đại, biến dị di truyền quần thể phát sinh đột biến biến dị tổ hợp 109 D Tỷ lệ gia tăng tự nhiên quần thể là: r = 10% +2% - 7% - 1% = 4% Sau năm, số lượng cá thể quần thể là: Nt = 20000×(1 + 0,04)2 = 21632 cá thể 110 B Loài A sinh vật sản xuất nên bị diệt vong bị ảnh hưởng Nếu loài B bị diệt vong lưới thức ăn chịu ảnh hưởng nhiều lưới thức ăn hình 111 D Lần : tế bào chứa N14 môi trường N14 → Sau hệ, tạo : 22 tế bào chứa N14 Lần : tế bào chứa N14 môi trường N15 → sau lần nhân đôi, tạo : 42 = 16 tế bào Trong có x = tế bào chứa N14 N15 ; tế bào chứa N15 Lần : 16 tế bào môi trường N14 Nhân đôi lần tế bào chứa N14 N15 → cho tế bào N14 tế bào N14và N15 tế bào chứa N15 → cho 16 tế bào N14 N15 10 → tổng có 8+16 = 24 tế bào chứa N14 N15 112 B Khi khơng có đường Lactozo, trường hợp operon Lac thực phiên mã là: (1);(3) : Gen điều hịa chức → khơng có yếu tố kiểm soát → phiên mã 2: Gen cấu trúc Y bị đột biến Protein ức chế hoạt động nên không phiên mã : Vùng vận hành bị đột biến, khơng cịn khả gắn protein ức chế → khơng kiểm sốt → phiên mã : Vùng khởi động operon bị đột biến → không gắn với ARN polimeraza → không phiên mã 113 C F2 phân ly hoa đỏ: hoa trắng → tính trạng gen khơng alen tương tác bổ sung A-B- : hoa đỏ A-bb/aaB-/aabb: hoa trắng F1 × F1 : AaBb × AaBb hoa trắng F2 có tỉ lệ: 1AAbb:2Aabb:1aaBB:2aaBb:1aabb Tỷ lệ chủng 3/7 114 A Các cặp gen nằm cặp nhiễm sắc thể F1: thân thấp, dài ab/ab = 0,06 Đặt tần số hoán vị gen f = 2x (0< x
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 môn SINH học đề 10 (KT7) tiêu chuẩn (bản word có lời giải),