0

Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 môn SINH học đề 8 (h1) tiêu chuẩn (bản word có lời giải)

14 53 0
  • Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022   môn SINH học   đề 8 (h1)   tiêu chuẩn (bản word có lời giải)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2022, 15:45

Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 Môn SINH HỌC Đề 8 (H1) Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải) Câu 81 Bộ ba nào sau đây là côđon kết thúc trên mARN? A 5’UAA 3’ B 5’ GAA 3’ C 5’UGG 3’ D 5’UXG 3’ Câu 82 Theo giả thuyết siêu trội, kiểu gen nào sau đây cho đời con có ưu thế lai cao nhất? A AaBBDD B AaBbDD C AaBbDd D aaBBDD Câu 83 Ở thú, xét 1 gen ở vùng tương đồng của NST giới tính X và Y có 2 alen A và a, cách viết kiểu gen nào sau đây đúng? A XAY B XaY C XYA D XAYa Câu 84 Ở ve. Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 - Môn SINH HỌC - Đề (H1) Tiêu chuẩn (Bản word có lời giải) Câu 81 Bộ ba sau côđon kết thúc mARN? A 5’UAA 3’ B 5’ GAA 3’ C 5’UGG 3’ D 5’UXG 3’ Câu 82 Theo giả thuyết siêu trội, kiểu gen sau cho đời có ưu lai cao nhất? A AaBBDD B AaBbDD C AaBbDd D aaBBDD Câu 83 Ở thú, xét gen vùng tương đồng NST giới tính X Y có alen A a, cách viết kiểu gen sau đúng? A XAY B XaY C XYA D XAYa Câu 84 Ở ven biển Pêru, 10 đến 12 năm có dịng hải lưu Nino chảy qua làm tăng nhiệt độ, tăng nồng độ muối dẫn tới gây chết sinh vật phù du gây biến động số lượng cá thể quần thể Đây kiểu biến động A theo chu kỳ nhiều năm B theo chu kỳ mùa C không theo chu kỳ D theo chu kỳ tuần trăng Câu 85 Một quần thể có thành phần kiểu gen 0,4AA: 0,4Aa: 0,2aa Tần số alen A quần thể bao nhiêu? A 0,6 B 0,25 C 0,75 D 0,5 Câu 86: Trình tự giai đoạn phát sinh phát triển sống Trái Đất A Tiến hóa hóa học → tiến hóa sinh học → tiến hóa tiền sinh học B Tiến hóa hóa học → tiến hóa tiền sinh học → tiến hóa sinh học C Tiến hóa tiền sinh học → tiến hóa sinh học → tiến hóa hóa học D Tiến hóa sinh học → tiến hóa tiền sinh học → tiến hóa hóa học Câu 87 Giả sử chuỗi thức ăn quần xã sinh vật mô tả sơ đồ sau: Cỏ → Sâu → Gà → Cáo → Hổ Trong chuỗi thức ăn này, bậc dinh dưỡng cấp A cáo B gà C thỏ D hổ Câu 88 Khi nói quang hợp thực vật, phát biểu sau đúng? A Năng suất sinh học thực vật C4 thấp thực vật C3 B Chu trình Canvin có thực vật C3 C CO2 sử dụng cho pha tối trình quang hợp D Quang hợp xảy tế bào thực vật Câu 89 Phân tử sau dùng để vận chuyển axit amin? A ADN B tARN C mARN D rARN Câu 90 Quan sát số lượng cỏ mực quần xã sinh vật, người ta thấy bờ 2 mương, mật độ đo 28 /m Trong đó, ruộng mật độ đo /m Số liệu cho ta biết đặc trưng quần thể? A Tỷ lệ đực/cái B Thành phần nhóm tuổi C Sự phân bố cá thể D Kích thước quần thể Câu 91 Để phân lập dòng tế bào chứa ADN tái tổ hợp người ta phải sử dụng gen đánh dấu Trước tạo ADN tái tổ hợp, gen đánh dấu gắn sẵn vào cấu trúc sau đây? A Tế bào nhận B Gen cần chuyển C Enzim restritaza D Thể truyền Câu 92 Quy luật di truyền hai hay nhiều gen khơng alen tác động đến biểu tính trạng? A Phân li độc lập B Gen đa hiệu C Tương tác gen D Phân li Câu 93 Trong chế điều hòa hoạt động operon Lac vi khuẩn E.coli, đột biến xảy vị trí sau operon có thể làm cho gen cấu trúc Z, Y, A phiên mã môi trường khơng có lactozơ? A Vùng vận hành B Vùng khởi động C Gen cấu trúc A D Gen cấu trúc Y Câu 94 Bọ xít có vịi chích dịch mướp để sinh sống Bọ xít mướp có mối quan hệ A hợp tác B kí sinh – vật chủ C hội sinh D cộng sinh Câu 95 Lồi động vật có có dày ngăn? A Trâu B Thỏ C Chó D Ngựa Câu 96 Gai xương rồng tua đậu Hà lan biến dạng Gai xương rồng tua đậu Hà Lan A quan thối hóa B quan tương đồng C quan tương tự D quan khác nguồn gốc Câu 97 Xét cặp gen A, a B, b; alen A, b alen đột biến; alen trội trội hoàn toàn Kiểu gen quy định kiểu hình bình thường? A aabb B Aabb C aaBb D AaBb Câu 98 Tập hợp sinh vật sau quần thể sinh vật? A Tập hợp cỏ sinh sống cánh đồng cỏ B Tập hợp cá chép sinh sống Hồ Tây C Tập hợp bướm sinh sống rừng Cúc phương D Tập hợp chim sinh sống rừng Amazôn Câu 99 Một loài thực vật lưỡng bội, màu sắc hoa cặp gen A, a B, b phân ly độc lập quy định Kiểu gen có alen trội A alen trội B quy định hoa đỏ, kiểu gen lại quy định hoa trắng Kiểu gen cho kiểu hình hoa đỏ A AABB B AAbb C aaBB D aabb AB Câu 100 Quá trình giảm phân thể có kiểu gen ab xảy hốn vị gen Theo lí thuyết, giao tử sau sinh hoán vị? A Ab ab B Ab aB C AB Ab D AB ab Câu 101 Sản phẩm alen A B có khả bổ sung cho quy định hoa đỏ Các alen a b khơng có chức Lai hai hoa trắng chủng thu F1 gồm tồn có hoa đỏ Cho F1 tự thụ phấn, theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình thu F2 A 13 hoa đỏ: hoa trắng B hoa đỏ: hoa trắng C hoa đỏ: hoa trắng D 15 hoa đỏ: hoa trắng Câu 102 Theo thuyết tiến hóa đại, nhân tố sau quy định chiều hướng nhịp điệu tiến hóa? A Các yếu tố ngẫu nhiên B Đột biến C Chọn lọc tự nhiên D Di - nhập gen Câu 103 Khi nói chế di truyền phân tử mô tả hình đây, nhận định sau sai? A ARN polimeraza vừa tổng hợp mạch vừa tháo xoắn B Quá trình dựa nguyên tắc bán bảo tồn C Đầu 3’ nằm vị trí số số D Có liên kết bổ sung A-U Câu 104 Một cá thể (P) dị hợp cặp gen Aa, Bb tiến hành giảm phân bình thường cho giao tử AB chiếm 40% Tần số hoán vị gen (P) A 40% B 10% C 20% D 30% Câu 105 Hiện tượng biểu cách li trước hợp tử? A Ngựa vằn phân bố châu Phi nên không giao phối với ngựa hoang phân bố Trung Á B Cừu có thể giao phối với dê, có thụ tinh tạo thành hợp tử hợp tử bị chết C Lừa giao phối với ngựa sinh la khơng có khả sinh sản D Trứng nhái thụ tinh với tinh trùng cóc tạo hợp tử hợp tử không phát triển Câu 106 Đậu Hà Lan có nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 14 Người ta phát tế bào đậu đột biến có 15 nhiễm sắc thể Tên gọi thể đột biến dạng đây? A Thể tứ bội B Thể tam bội C Thể song nhị bội D Thể ba Câu 107 Trong thực hành đo số tiêu sinh lý người Một học sinh lớp 11 tiến hành đo nhịp tim, huyết áp, nhịp thở thân nhiệt thân thời điểm: thời điểm (trạng thái nghỉ ngơi); thời điểm (sau chạy chỗ phút) Dự đoán sau tiêu sinh lý học sinh trên? A Nhịp tim thời điểm thấp thời điểm B Thân nhiệt thời điểm thấp thời điểm C Nhịp thở thời điểm cao thời điểm D Huyết áp thời điểm cao thời điểm Câu 108 Khi nói chu trình tuần hồn vật chất tự nhiên, có phát biểu sau đúng? I Nitơ từ môi trường thường thực vật hấp thụ dạng nitơ phân tử II Cacbon từ môi trường vào quần xã dạng cacbon đioxit III Nước loại tài nguyên tái sinh IV Vật chất từ môi trường vào quần xã, sau trở lại mơi trường A B C D Câu 109 Khi nói hơ hấp thực vật, có phát biểu sau đúng? I Nếu khơng có O2 thực vật tiến hành phân giải kị khí để lấy ATP II Năng lượng tích lũy ATP sử dụng cho nhiều hoạt động sống III Quá trình phân giải kị khí hiếu khí thực vật tạo ATP IV Từ mol glucôzơ, trải qua phân giải kị khí tạo mol ATP A B C D Câu 110 Biết gen quy định tính trạng, alen trội trội hoàn toàn Phép lai sau cho số loại kiểu gen dị hợp F1 14? A AaBbDd x AaBbdd B AaBbDd x AaBbDd C AaBbdd x AaBbdd D AaBbDD x AaBbdd Câu 111 Một đoạn pơlipeptit gồm axit amin có trình tự: Val - Trp - Phe - Pro Biết côđon mARN mã hóa axit amin tương ứng sau: Trp - UGG; Val - GUU; Phe - UUU; Pro – XXA Trình tự nuclêơtit đoạn mạch bổ sung gen mang thơng tin mã hóa cho đoạn pơlipeptit nói A 3’ TGG - AAA - GGT - XXA 5’ B 3’ XAA - AXX - AAA - GGT 5’ C 5’ XAA - AXX - TTT - GGT 3’ D 5’GTT – TGG – TTT– XXA 3’ Câu 112 Một lưới thức gồm có lồi mơ tả hình bên Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Lưới thức ăn có 11 chuỗi thức ăn II Nếu lồi K bị tuyệt diệt lưới thức ăn có tối đa lồi III Lồi H có thể bậc dinh dưỡng cấp cấp cấp IV Lồi E có mức lượng cao A B C.1 D Câu 113 Ở loài thực vật, cặp alen A, a B, b quy định hình dạng Kiểu gen có alen trội A alen trội B quy định dẹt, kiểu gen có alen trội A có alen trội B quy định trịn, kiểu gen aabb quy định dài Cặp gen D, d quy định màu sắc hoa, alen D quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định hoa trắng Các cặp gen nằm cặp NST thường khác Theo lí thuyết, có tối đa phép lai có thể cho tỉ lệ dẹt, hoa đỏ chiếm 37,5%? A 15 B 20 C 10 D 30 Câu 114 Ở loài thực vật, xét gen có alen nằm nhiễm sắc thể thường, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp Cho thân cao (P) giao phấn ngẫu nhiên, thu F1 gồm 96% thân cao: 4% thân thấp Cho biết không xảy đột biến gen Trong phát biểu sau, có phát biểu đúng? I Tần số alen A a (P) 0,8 0,2 II Cấu trúc di truyền hệ ban đầu (P) 0,64AA: 0,32Aa: 0,04aa III Nếu cho thân cao hệ (P) tự thụ phấn đời số thân cao dị hợp chiếm tỉ lệ 1/6 IV Nếu cho thân cao hệ (P) giao phấn với thấp đời số thân cao chiếm tỉ lệ 5/6 A B C D Câu 115 Theo thuyết tiến hóa tổng hợp đại, có nhận định sau đúng? I Đột biến cung cấp nguồn biến dị sơ cấp cho tiến hóa II Thường biến nguồn nguyên liệu thứ cấp tiến hóa III Sự tổ hợp alen qua giao phối tạo nguồn biến dị thứ cấp IV Di nhập gen có thể cung cấp nguồn biến dị cho quần thể A B C D Câu 116 Ở loài động vật, cho (XX) lông đen chủng lai với đực (XY) lông trắng F1 đồng loạt lơng đen Cho đực F1 lai phân tích hệ lai gồm: 50% đực lông trắng: 25% lông đen: 25% lông trắng Nếu cho F1 lai phân tích, theo lý thuyết, số cá thể lông trắng thu đời con, loại cá thể chiếm tỷ lệ A 66,7% B 25% C 37,5% D 50% Câu 117 Ở loài thực vật lưỡng bội, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng, gen phân li độc lập không xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Cho có kiểu gen AaBb lai phân tích đời có 25% số thân cao, hoa đỏ II Cho thân cao, hoa đỏ giao phấn với nhau, thu F1 Nếu F1 có loại kiểu gen có loại kiểu hình III Cho thân cao, hoa đỏ giao phấn với thân thấp, hoa trắng, thu F1 Nếu F1 có loại kiểu gen chứng tỏ số thân cao, hoa đỏ chiếm 50% IV Một thân cao, hoa đỏ tự thụ phấn, thu F1 Nếu F1có loại kiểu gen có loại kiểu hình A B C D Câu 118 Ở vi khuẩn E.coli, alen A bị đột biến điểm thành alen a Chuỗi polipeptit alen a quy định có số lượng axit amin chuỗi polipeptit alen A quy định, axit amin Thr thay Ala Cho biết côđon 5’AXU3’ mã hóa Thr; cơđon 5’GXU3’ mã hóa Ala Theo lí thuyết, phát biểu sau sai? A Đã xuất đột biến thay cặp T -A cặp X - G B Nếu alen A có 2500 liên kết hiđrơ alen a có 2501 liên kết hiđrô C Nếu alen A phiên mã lần cần cung cấp 400 U alen a phiên mã lần cần 401 U D Nếu alen ban đầu dài 300 nm alen đột biến dài 300 nm Câu 119 Bảng mô tả biểu mối quan hệ sinh thái loài sinh vật A B: Trường hợp (1) (2) (3) (4) Được sống chung Loài A Loài B + + + + Khơng sống chung Lồi A Lồi B 0 0 - Kí hiệu: (+): có lợi (-): có hại (0): khơng hưởng ảnh Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I.Ở trường hợp (1), A lồi động vật ăn thịt B lồi thuộc nhóm mồi II.Ở trường hợp (2), A lồi mối B có thể lồi trùng roi sống ruột mối III.Ở trường hợp (3), A lồi cá lớn B có thể loài cá ép sống bám cá lớn IV.Ở trường hợp (4), A lồi trâu B có thể lồi giun kí sinh ruột trâu A B C D Câu 120 Phả hệ sau mô tả di truyền bệnh người alen gen nằm NST thường quy định: Biết người số (6) người số (7) đến từ quần thể cân di truyền có tỉ lệ người bị bệnh 1%; trình sống khơng phát sinh đột biến Theo lí thuyết, xác suất cặp vợ chồng (10) - (11) sinh bị bệnh bao nhiêu? A 9/11 B 2/11 C 11/84 D 23/24 HẾT - HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC SỐ 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 A C D A A B B C B C D C A B A B C B A B 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 C C B C A D A A D A D B D B B D D C B C Câu 81 Bộ ba sau côđon kết thúc mARN? A 5’UAA 3’ B 5’ GAA 3’ C 5’UGG 3’ Hướng dẫn giải: Có ba kết thúc là: 5’UAA 3’ 5’UAG 3’ 5’UGA 3’  Chọn A D 5’UXG 3’ Câu 82 Theo giả thuyết siêu trội, kiểu gen sau cho đời có ưu lai cao nhất? A AaBBDD B AaBbDD C AaBbDd D aaBBDD Hướng dẫn giải: Ưu lai tỉ lệ thuận với số cặp gen dị hợp  Chọn C Câu 83 Ở thú, xét gen vùng tương đồng NST giới tính X Y có alen A a, cách viết kiểu gen sau đúng? A XAY B XaY C XYA D XAYa Hướng dẫn giải: Vùng tương đồng chứa gen X Y  Chọn D Câu 84 Ở ven biển Pêru, 10 đến 12 năm có dòng hải lưu Nino chảy qua làm tăng nhiệt độ, tăng nồng độ muối dẫn tới gây chết sinh vật phù du gây biến động số lượng cá thể quần thể Đây kiểu biến động A theo chu kỳ nhiều năm B theo chu kỳ mùa C không theo chu kỳ D theo chu kỳ tuần trăng Hướng dẫn giải: Biến động số lượng lặp lại sau nhiều năm  Chọn A Câu 85 Một quần thể có thành phần kiểu gen 0,4AA: 0,4Aa: 0,2aa Tần số alen A quần thể bao nhiêu? A 0,6 B 0,25 C 0,75 D 0,5 Hướng dẫn giải: 0, pA  0,   0, Quần thể có thành phần kiểu gen: 0,4AA: 0,4Aa: 0,2aa  Tần số alen Câu 86: Trình tự giai đoạn phát sinh phát triển sống Trái Đất A Tiến hóa hóa học → tiến hóa sinh học → tiến hóa tiền sinh học B Tiến hóa hóa học → tiến hóa tiền sinh học → tiến hóa sinh học C Tiến hóa tiền sinh học → tiến hóa sinh học → tiến hóa hóa học D Tiến hóa sinh học → tiến hóa tiền sinh học → tiến hóa hóa học Hướng dẫn giải: Theo SGK sinh 12 trang 136 Câu 87 Giả sử chuỗi thức ăn quần xã sinh vật mô tả sơ đồ sau: Cỏ → Sâu → Gà → Cáo → Hổ Trong chuỗi thức ăn này, bậc dinh dưỡng cấp A cáo B gà C thỏ D hổ Hướng dẫn giải: Gà SVTT bậc  thuộc bậc dinh dưỡng cấp  Chọn B Câu 88 Khi nói quang hợp thực vật, phát biểu sau đúng? A Năng suất sinh học thực vật C4 thấp thực vật C3 B Chu trình Canvin có thực vật C3 C CO2 sử dụng cho pha tối quang hợp D Quang hợp xảy tế bào thực vật Hướng dẫn giải: A sai suất sinh học thực vật C4 cao thực vật C3 B Sai chu trình Canvin khơng có thực vật C3 mà TV C4 CAM D sai quang hợp xảy tế bào thực vật có chứa lục lạp  Chọn C Câu 89 Phân tử sau dùng để vận chuyển axit amin? A ADN B tARN C mARN Hướng dẫn giải: tARN ARN vận chuyển  Chọn B Câu 90 D rARN Quan sát số lượng cỏ mực quần xã sinh vật, người ta thấy bờ 2 mương, mật độ đo 28 /m Trong đó, ruộng mật độ đo /m Số liệu cho ta biết đặc trưng quần thể? A Tỷ lệ đực/cái B Thành phần nhóm tuổi C Sự phân bố cá thể D Kích thước quần thể Hướng dẫn giải: Các cá thể phân bố không môi trường  Chọn C Câu 91 Để phân lập dòng tế bào chứa ADN tái tổ hợp người ta phải sử dụng gen đánh dấu Trước tạo ADN tái tổ hợp, gen đánh dấu gắn sẵn vào cấu trúc sau đây? A Tế bào nhận B Gen cần chuyển C Enzim restritaza D Thể truyền Hướng dẫn giải: Chọn D Câu 92 Quy luật di truyền hai hay nhiều gen không alen tác động đến biểu tính trạng? A Phân li độc lập B Gen đa hiệu C Tương tác gen D Phân li Hướng dẫn giải: Chọn C Câu 93 Trong chế điều hòa hoạt động operon Lac vi khuẩn E.coli, đột biến xảy vị trí sau operon có thể làm cho gen cấu trúc Z, Y, A phiên mã môi trường khơng có lactozơ? A Vùng vận hành B Vùng khởi động C Gen cấu trúc A D Gen cấu trúc Y Hướng dẫn giải: Khi vùng vận hành bị đột biến pr ức chế khơng gắn vào để cản phiên mã nhóm gen cấu trúc  Chọn A Câu 94 Bọ xít có vịi chích dịch mướp để sinh sống Bọ xít mướp có mối quan hệ A hợp tác B kí sinh – vật chủ C hội sinh D cộng sinh Hướng dẫn giải: Chọn B Câu 95 Lồi động vật có có dày ngăn? A Trâu B Thỏ C Chó Hướng dẫn giải: Trâu, bị, cừu, dê có dày ngăn  Chọn A D Ngựa Câu 96 Gai xương rồng tua đậu Hà lan biến dạng Gai xương rồng tua đậu Hà Lan A quan thối hóa B quan tương đồng C quan tương tự D quan khác nguồn gốc Hướng dẫn giải: Cơ quan tương đồng: quan nằm vị trí tương ứng thể, có nguồn gốc q trình phát triển phơi nên có kiểu cấu tạo giống Gai xương rồng tua đậu Hà lan biến dạng Gai xương rồng tua đậu Hà lan thuộc loại quan tương đồng nguồn gốc Chọn B Câu 97 Xét cặp gen A, a B, b; alen A, b alen đột biến; alen trội trội hoàn toàn Kiểu gen quy định kiểu hình bình thường? A aabb B Aabb C aaBb D AaBb Hướng dẫn giải: Thể đột biến thể mang gen đột biến biểu kiểu hình Alen đột biến A b → thể đột biến mang cặp gen AA, Aa, bb Kiểu gen bình thường cặp gen là: aaBb Chọn C Câu 98 Tập hợp sinh vật sau quần thể sinh vật? A Tập hợp cỏ sinh sống cánh đồng cỏ B Tập hợp cá chép sinh sống Hồ Tây C Tập hợp bướm sinh sống rừng Cúc phương D Tập hợp chim sinh sống rừng Amazôn Hướng dẫn giải: Quần thể tập hợp cá thể loài, nơi, thời điểm có khả sinh  Chọn B Câu 99 Một loài thực vật lưỡng bội, màu sắc hoa cặp gen A, a B, b phân ly độc lập quy định Kiểu gen có alen trội A alen trội B quy định hoa đỏ, kiểu gen lại quy định hoa trắng Kiểu gen cho kiểu hình hoa đỏ A AABB B AAbb C aaBB D aabb Hướng dẫn giải: A-B- cho hoa đỏ; A-bb aaB- aabb cho hoa trắng  Chọn A AB Câu 100 Quá trình giảm phân thể có kiểu gen ab xảy hốn vị gen Theo lí thuyết, giao tử sau sinh hoán vị? A Ab ab B Ab aB C AB Ab D AB ab Hướng dẫn giải: AB ab cho loại giao tử: giao tử liên kết AB ab giao tử hoán vị Ab aB  Chọn B Câu 101 Sản phẩm alen A B có khả bổ sung cho quy định hoa đỏ Các alen a b khơng có chức Lai hai hoa trắng chủng thu F1 gồm tồn có hoa đỏ Cho F1 tự thụ phấn, theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình thu F2 A 13 hoa đỏ: hoa trắng B hoa đỏ: hoa trắng C hoa đỏ: hoa trắng D 15 hoa đỏ: hoa trắng Hướng dẫn giải: Pt/c trắng x trắng  F1 đỏ  F1 AaBb  F2 đỏ: trắng  Chọn C Câu 102 Theo thuyết tiến hóa đại, nhân tố sau quy định chiều hướng nhịp điệu tiến hóa? A Các yếu tố ngẫu nhiên B Đột biến C Chọn lọc tự nhiên D Di - nhập gen Hướng dẫn giải: nhân tố quy định chiều hướng nhịp điệu tiến hóa CLTN  Chọn C Câu 103 Khi nói chế di truyền phân tử mô tả hình đây, nhận định sau sai? A ARN polimeraza vừa tổng hợp mạch vừa tháo xoắn B Quá trình dựa nguyên tắc bán bảo tồn C Đầu 3’ nằm vị trí số số D Có liên kết bổ sung A-U Hướng dẫn giải: Hình mơ tả q trình phiên mã nên nguyên tắc tổng hợp nguyên tắc bổ sung khơng phải bán bảo tồn  Chọn B Câu 104 Một cá thể (P) dị hợp cặp gen Aa, Bb tiến hành giảm phân bình thường cho giao tử AB chiếm 40% Tần số hoán vị gen (P) A 40% B 10% C 20% D 30% Hướng dẫn giải: Ta thấy thể P giảm phân cho AB = 40% giao tử hoán vị  P : AB/ab 1-f AB  40%   f  20% Chọn C Câu 105 Hiện tượng biểu cách li trước hợp tử? A Ngựa vằn phân bố châu Phi nên không giao phối với ngựa hoang phân bố Trung Á B Cừu có thể giao phối với dê, có thụ tinh tạo thành hợp tử hợp tử bị chết C Lừa giao phối với ngựa sinh la khơng có khả sinh sản D Trứng nhái thụ tinh với tinh trùng cóc tạo hợp tử hợp tử khơng phát triển Hướng dẫn giải: Cách li trước hợp tử trở ngại ngăn cản hợp tử hình thành  Chọn A Câu 106 Đậu Hà Lan có nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 14 Người ta phát tế bào đậu đột biến có 15 nhiễm sắc thể Tên gọi thể đột biến dạng đây? A Thể tứ bội B Thể tam bội C Thể song nhị bội D Thể ba Hướng dẫn giải: 2n = 14 tế bào có 15 NST = 2n +1 - thể ba  Chọn D Câu 107 Trong thực hành đo số tiêu sinh lý người Một học sinh lớp 11 tiến hành đo nhịp tim, huyết áp, nhịp thở thân nhiệt thân thời điểm: thời điểm (trạng thái nghỉ ngơi); thời điểm (sau chạy chỗ phút) Dự đoán sau tiêu sinh lý học sinh trên? A Nhịp tim thời điểm thấp thời điểm B Thân nhiệt thời điểm thấp thời điểm C Nhịp thở thời điểm cao thời điểm D Huyết áp thời điểm cao thời điểm Hướng dẫn giải: Khi chạy làm tăng nhịp tim, nhịp thở, thân nhiệt huyết áp  Chọn A Câu 108 Khi nói chu trình tuần hồn vật chất tự nhiên, có phát biểu sau đúng? I Nitơ từ môi trường thường thực vật hấp thụ dạng nitơ phân tử II Cacbon từ môi trường vào quần xã dạng cacbon đioxit III Nước loại tài nguyên tái sinh IV Vật chất từ mơi trường vào quần xã, sau trở lại môi trường A B C D Hướng dẫn giải: Có phát biểu đúng, II, III, IV → Đáp án A I sai Vì nitơ từ mơi trường thường thực vật hấp thụ dạng muối amoni (NH 4+) muối nitrat (NO3-) Nitơ phân tử dạng liên kết ba bền vững, thực vật không thể hấp thụ Câu 109 Khi nói hơ hấp thực vật, có phát biểu sau đúng? I Nếu khơng có O2 thực vật tiến hành phân giải kị khí để lấy ATP II Năng lượng tích lũy ATP sử dụng cho nhiều hoạt động sống III Q trình phân giải kị khí hiếu khí thực vật tạo ATP IV Từ mol glucơzơ, trải qua phân giải kị khí tạo mol ATP A B C D Hướng dẫn giải: Cả phát biểu → Đáp án D Câu 110 Biết gen quy định tính trạng, alen trội trội hoàn toàn Phép lai sau cho số loại kiểu gen dị hợp F1 14? A AaBbDd x AaBbdd B AaBbDd x AaBbDd C AaBbdd x AaBbdd D AaBbDD x AaBbdd Hướng dẫn giải: - Số kiểu gen dị hợp = tổng số kiểu gen – kiểu gen đồng hợp  tổng số kiểu gen dị hợp = x3 x2 – x x = 14 Chọn A Câu 111 Một đoạn pơlipeptit gồm axit amin có trình tự: Val - Trp - Phe - Pro Biết côđon mARN mã hóa axit amin tương ứng sau: Trp - UGG; Val - GUU; Phe - UUU; Pro – XXA Trình tự nuclêơtit đoạn mạch bổ sung gen mang thơng tin mã hóa cho đoạn pơlipeptit nói nào? A 3’ TGG - AAA - GGT - XXA 5’ B 3’ XAA - AXX - AAA - GGT 5’ C 5’ XAA - AXX - TTT - GGT 3’ D 5’GTT – TGG – TTT– XXA 3’ Hướng dẫn giải: Trình tự axit amin: Val → Trp → Phe → Pro Trình tự mARN: 5’GUU – UGG – UUU – XXA3’ Trình tự nucleotit mạch bổ sung: 5’GTT – TGG – TTT– XXA 3’ Chọn D Câu 112 Một lưới thức gồm có lồi mơ tả hình bên Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Lưới thức ăn có 11 chuỗi thức ăn II Nếu lồi K bị tuyệt diệt lưới thức ăn có tối đa lồi III Lồi H có thể bậc dinh dưỡng cấp cấp cấp IV Lồi E có mức lượng cao A B C.1 D Hướng dẫn giải: Phát biểu I, II, III đúng; phát biểu IV sai A lồi có mức lượng cao nhất, Câu 113 Ở loài thực vật, cặp alen A, a B, b quy định hình dạng Kiểu gen có alen trội A alen trội B quy định dẹt, kiểu gen có alen trội A có alen trội B quy định tròn, kiểu gen aabb quy định dài Cặp gen D, d quy định màu sắc hoa, alen D quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định hoa trắng Các cặp gen nằm cặp NST thường khác Theo lí thuyết, có tối đa phép lai có thể cho tỉ lệ dẹt, hoa đỏ chiếm 37,5%? A 15 B 20 C 10 D 30 Hướng dẫn giải: 3/8 A-B-D- phân tích thành TH: * TH1: 3/4 A  B   1/ D  - Hai cặp đầu phân tích thành TH: 3/4A   1B  1A   3/4B  (tính 1TH nhân 2) + 3/4A -chỉ có phép lai Aa  Aa , cặp sau 1B- có TH BB  BB or BB  Bb or BB  bb + Cặp sau D- có TH Dd x dd Như có   10 phép lai * TH2: 1/2 A  B   / D  - Hai cặp đầu phân tích thành TH: 1/2A   1B  1A   1/2B  (tính 1TH nhân 2) + ½ A- có phép lai Aa x aa, cặp sau 1B- có TH BB  BB or BB  Bb or BB  bb + Cặp sau ¾ D- có TH Dd x Dd Như có   10 phép lai * TH3: 3/8 A-B- x 1D- Hai cặp đầu phân tích thành TH: 3/4 A   1/ B  1/ A   3/4 B  (tính 1TH nhân 2) + 3/4A -chỉ có phép lai Aa  Aa , cặp sau ½ B- có TH Bb x bb + Cặp sau D- có TH DD x DD DD x Dd DD x dd Như có   10 phép lai Tổng phép lai 10 + 10 + 10 = 30 Chọn D Câu 114 Ở lồi thực vật, xét gen có alen nằm nhiễm sắc thể thường, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp Cho thân cao (P) giao phấn ngẫu nhiên, thu F1 gồm 96% thân cao: 4% thân thấp Cho biết không xảy đột biến gen Trong phát biểu sau, có phát biểu đúng? I Tần số alen A a (P) 0,8 0,2 II Cấu trúc di truyền hệ ban đầu (P) 0,64AA: 0,32Aa: 0,04aa III Nếu cho thân cao hệ (P) tự thụ phấn đời số thân cao dị hợp chiếm tỉ lệ 1/6 IV Nếu cho thân cao hệ (P) giao phấn với thấp đời số thân cao chiếm tỉ lệ 5/6 A B C D Hướng dẫn giải: Hướng dẫn giải: I Đúng F1 cân di truyền có 4% thân thấp → tần số alen a  0,04  0,2  A  0,8 II Sai  Cấu trúc di truyền hệ ban đầu (P) x AA + y Aa =  y/2 = 0,2  y = 0,4; x = 0,6 1 Aa  0,4  III Sai cho thân cao 0,6AA + 0,4 Aa tự thụ phấn, tỉ lệ IV Sai cho thân cao hệ (P) giao phấn với thấp: Thân cao P: 0,6AA: 0,4 Aa x thấp aa  F cao = 0,8 A x a = 0,8 = 4/5  Chọn D Câu 115 Theo thuyết tiến hóa tổng hợp đại, có nhận định sau đúng? I Đột biến cung cấp nguồn biến dị sơ cấp cho tiến hóa II Thường biến nguồn nguyên liệu thứ cấp tiến hóa III Sự tổ hợp alen qua giao phối tạo nguồn biến dị thứ cấp IV Di nhập gen có thể cung cấp nguồn biến dị cho quần thể A B C D Hướng dẫn giải: I,III,IV đúng; II sai thường biến biến đổi kiểu hình khơng liên quan đến kiểu gen nên không di truyền Câu 116 Ở loài động vật, cho (XX) lông đen chủng lai với đực (XY) lông trắng F1 đồng loạt lông đen Cho đực F1 lai phân tích hệ lai gồm: 50% đực lông trắng: 25% lông đen: 25% lông trắng Nếu cho F1 lai phân tích, theo lý thuyết, số cá thể lông trắng thu đời con, loại cá thể chiếm tỷ lệ A 66,7% B 25% C 37,5% D 50% Hướng dẫn giải: - Đực F1 lai phân tích đời có tỉ lệ lơng đen: lơng trắng = 1: → Tính trạng di truyền theo quy luật tương tác bổ sung Quy ước: A-B- quy định lông đen; A-bb aaB- aabb quy định lông trắng - Ở đời con, tỉ lệ kiểu hình giới đực khác với giới → Tính trạng liên kết giới tính, có cặp gen Aa Bb nằm NST X - Con F1 có kiểu gen AaXBXb lai phân tích: AaXBXb × aaXbY Fa: (1A- + 1aa) x (1XBXb + 1XbXb + XBY + XbY) Kiểu hình lơng trắng đời có lơng trắng: đực lơng trắng → Cá thể chiếm tỉ lệ 50%  Chọn D Câu 117 Ở loài thực vật lưỡng bội, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng, gen phân li độc lập khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Cho có kiểu gen AaBb lai phân tích đời có 25% số thân cao, hoa đỏ II Cho thân cao, hoa đỏ giao phấn với nhau, thu F Nếu F1 có loại kiểu gen có loại kiểu hình III Cho thân cao, hoa đỏ giao phấn với thân thấp, hoa trắng, thu F Nếu F1 có loại kiểu gen chứng tỏ số thân cao, hoa đỏ chiếm 50% IV Một thân cao, hoa đỏ tự thụ phấn, thu F Nếu F1 có loại kiểu gen có loại kiểu hình A B C D Hướng dẫn giải: I Vì AaBb lai phân tích có 1/4 số A-B- II Vì F1 có kiểu gen chứng tỏ P có kiểu gen AABb × AaBB → Có kiểu hình III Vì F1 có loại kiểu gen chứng P có kiểu gen AaBB × aabb (hoặc AABb × aabb) → Số thân cao, hoa đỏ chiếm 50% IV Vì F1có kiểu gen chứng tỏ P có kiểu gen AABb AaBB → Có loại kiểu hình Có phát biểu → Chọn D Câu 118 Ở vi khuẩn E.coli, alen A bị đột biến điểm thành alen a Chuỗi polipeptit alen a quy định có số lượng axit amin chuỗi polipeptit alen A quy định, axit amin Thr thay Ala Cho biết cơđon 5’AXU3’ mã hóa Thr; cơđon 5’GXU3’ mã hóa Ala Theo lí thuyết, phát biểu sau sai? A Đã xuất đột biến thay cặp T -A cặp X - G B Nếu alen A có 2500 liên kết hiđrơ alen a có 2501 liên kết hiđrơ C Nếu alen A phiên mã lần cần cung cấp 400 U alen a phiên mã lần cần 401 U D Nếu alen ban đầu dài 300 nm alen đột biến dài 300 nm Hướng dẫn giải: A số lượng axit amin khơng đổi cođon 5’AXU3’ mã hóa Thr; cơđon 5’GXU3’ mã hóa Ala nên triplet mạch gốc alen A 3’TGA5’ bị đột biến thành 3’XGA5’ alen a  Dạng đột biến thay cặp T -A cặp X - G B đột biến thay cặp T -A cặp X – G (số liên kết hidro A - T 2; G - X 3) nên số liên kết hidro tăng C sai, số nu loại A alen a alen A phiên mã cung cấp số U (A mạch gốc liên kết bổ sung với U môi trường) D đúng, đột biến khơng làm thay đổi số nucleotit gen Chọn C Câu 119 Bảng mô tả biểu mối quan hệ sinh thái loài sinh vật A B: Được sống chung Lồi A Lồi B + + + + Khơng sống chung Loài A Loài B 0 0 - Kí hiệu: (+): có lợi (-): có hại (1) (0): khơng ảnh (2) hưởng (3) Theo lí thuyết, có (4) phát biểu sau đúng? I.Ở trường hợp (1), A loài động vật ăn thịt B lồi thuộc nhóm mồi II.Ở trường hợp (2), A loài mối B có thể lồi trùng roi sống ruột mối III.Ở trường hợp (3), A lồi cá lớn B có thể loài cá ép sống bám cá lớn IV.Ở trường hợp (4), A lồi trâu B có thể lồi giun kí sinh ruột trâu A B C D Hướng dẫn giải: Phát biểu II IV I Sai A ĐV ăn thịt A phải có lợi sống chung II Đúng Trùng roi mối mối quan hệ cộng sinh nên tách hai bị hại III Sai cá ép cá lớn cá lớn khơng lợi khơng hại sống chung IV Đúng trâu giun kí sinh quan hệ kí sinh vật chủ nên tách giun chết cịn trâu khơng lợi không hại Trường hợp  Chọn B Câu 120 Phả hệ sau mô tả di truyền bệnh người alen gen nằm NST thường quy định: Biết người số (6) người số (7) đến từ quần thể cân di truyền có tỉ lệ người bị bệnh 1%; q trình sống khơng phát sinh đột biến Theo lí thuyết, xác suất cặp vợ chồng (10) - (11) sinh bị bệnh bao nhiêu? A 9/11 B 2/11 C 11/84 D 23/24 Hướng dẫn giải: Người số (6) người số (7) đến từ quần thể cân di truyền có tỉ lệ người bị bệnh 1% → aa = 1% → tần số alen a = 0,1 → A = 0,9 → cấu trúc di truyền quần thể 0,81AA:0,18Aa:0.01aa → người 6,7 có kiểu gen: 0,81AA : 0,18 Aa  /11AA : / 11 Aa Người 10: Aa Người 11: có bố mẹ – có kiểu gen: 9/11 AA : 2/11 Aa x Aa  người 11: 10/21 AA + 11/21 Aa Xét cặp vợ chồng 10 – 11: Aa x 10/21 AA + 11/21 Aa XS họ sinh bị bệnh là: 11/21 x ¼ = 11/84 Chọn C MA TRẬN ĐỀ MINH HỌA MÔN SINH HỌC NĂM 2022 Mức độ câu hỏi Lớp Nội dung chương Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận cao Tổng số dụng câu 12 11 Cơ chế di truyền biến 81,89,93 dị 97; 103; 106 111 118 Quy luật di truyền 83,92,99,100 101,104,110 113,116 117 10 Di truyền học quần thể 85 114 120 Phả hệ Ứng dụng di truyền học 82,91 Tiến hóa 86,96,102 Cá thể - Quần thể 84,90,98 Quần xã – Hệ sinh thái 87,94 108 95 107 88 109 20 (50%) 10 (25%) Chuyển hóa VCNL ĐV Chuyển hóa VCNL TV Tổng 105 115 112,119 (15%) (10%) 40 ... HẾT - HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC SỐ 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 A C D A A B B C B C D C A B A B C B A B 101 102 103 104 105 106 107 1 08 109 110 111 112 113... Câu 86 : Trình tự giai đoạn phát sinh phát triển sống Trái Đất A Tiến hóa hóa học → tiến hóa sinh học → tiến hóa tiền sinh học B Tiến hóa hóa học → tiến hóa tiền sinh học → tiến hóa sinh học. .. C Tiến hóa tiền sinh học → tiến hóa sinh học → tiến hóa hóa học D Tiến hóa sinh học → tiến hóa tiền sinh học → tiến hóa hóa học Hướng dẫn giải: Theo SGK sinh 12 trang 136 Câu 87 Giả sử chuỗi
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 môn SINH học đề 8 (h1) tiêu chuẩn (bản word có lời giải),