0

phân tích quy định về bảo vệ cổ đông thiểu số theo quy định pháp luật hiện hành luật kinh tế 1

7 5 0
  • phân tích quy định về bảo vệ cổ đông thiểu số theo quy định pháp luật hiện hành   luật kinh tế 1

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2022, 11:33

Phân tích quy định về bảo vệ cổ đông thiểu số theo quy định pháp luật hiện hành Trả lời Nghị định 481998NĐ CP về chứng khoán và thị trường chứng khoán đã từng giải thích “Cổ đông thiểu số là người nắm giữ dưới 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết của tổ chức phát hành ”, tuy nhiên kể từ sau khi nghị định này hết hiệu lực thi hành vào ngày 16122003 thì không còn bất kỳ quy định nào nhắc đến cổ đông thiểu số Thế nhưng theo Khoản 18 Điều 4 Luật chứng khoán 2019 thì cổ đông lớn là cổ đông sở hữu từ 5. Phân tích quy định bảo vệ cổ đơng thiểu số theo quy định pháp luật hành Trả lời: Nghị định 48/1998/NĐ-CP chứng khoán thị trường chứng khốn giải thích “Cổ đơng thiểu số người nắm giữ 1% cổ phiếu có quyền biểu tổ chức phát hành.”, nhiên kể từ sau nghị định hết hiệu lực thi hành vào ngày 16/12/2003 khơng cịn quy định nhắc đến cổ đông thiểu số Thế theo Khoản 18 Điều Luật chứng khốn 2019 cổ đông lớn cổ đông sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu tổ chức phát hành, vậy, mặt pháp lý hiểu “Cổ đơng bé cổ đông thiểu số cổ đông sở hữu 5% số cổ phiếu có quyền biểu tổ chức phát hành” Vậy chế bảo vệ cổ đông thiểu số quy định Luật Doanh nghiệp 2020 thể qua nhóm quyền sau: Nhóm quyền tài sản Thứ nhất, quyền nhận cổ tức Tương tự cổ đông lớn, Điều 135 Luật Doanh nghiệp 2020 trao cho cổ đông thiểu số quyền toán đầy đủ cổ tức thời hạn 06 tháng kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên nhận thông báo trả cổ tức chậm 15 ngày trước thực trả cổ tức Quy định đảm bảo cổ đông thiểu số chia sẻ lợi nhuận doanh nghiệp Thứ hai, quyền ưu tiên mua cổ phần tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông Theo điểm c Khoản Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020 cơng ty chào bán cổ phần mới, cổ đơng có quyền mua tương ứng với tỷ lệ cổ phần họ sở hữu Tuy nhiên, Điều lệ mẫu áp dụng công ty đại chúng ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC “Cổ phần phổ thơng phải ưu tiên chào bán cho cổ đông hữu theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông họ Công ty, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông định khác, số cổ phần cổ đông không đăng ký mua hết Hội đồng quản trị Công ty định” Như vậy, công ty đại chúng trường hợp phát hành cổ phiếu, đại hội đồng cổ đông có tồn quyền định việc bán cổ phiếu cho cổ đông với tỷ lệ khác mà không thiết phải tuân theo tỷ lệ sở hữu cổ phần họ cơng ty Khi đó, cổ đông lớn quyền mua theo tỷ lệ cao so với cổ đông thiểu số theo nghị Đại hội đồng cổ đơng Có thể thấy rằng, việc pháp luật Việt Nam cho phép Điều lệ trao quyền cho Đại hội đồng cổ đông định tỷ lệ mua cổ phần khơng đảm bảo quyền bình đẳng cổ đông xâm phạm nghiêm trọng đến quyền ưu tiên mua cổ phần cổ đơng thiểu số nói riêng cổ đơng khác nói chung Luật doanh nghiệp Thứ ba, quyền tự chuyển nhượng cổ phần cho người khác Khoản Điều 119 Luật doanh nghiệp 2020 quy định cổ đơng khơng rút vốn góp cổ phần phổ thông khỏi công ty hình thức chuyển nhượng cho cơng ty người khác Xuất phát từ mơ hình tổ chức theo hình thức đối vốn, có tính chất đại chúng nên cấu trúc vốn công ty cổ phần linh hoạt khả chuyển đổi dễ dàng mà không làm tính ổn định cấu trúc vốn Cũng điều đó, việc chuyển nhượng vốn công ty cổ phần vấn đề phức tạp khó khăn cổ đơng thiểu số việc chuyển nhượng thực công khai hợp pháp Đây xem quy định đảm bảo quyền định đoạt tài sản cổ đông thiểu số Thứ tư, quyền yêu cầu công ty mua lại cổ phần Theo Điều 132 Luật Doanh nghiệp 2020 “Cổ đơng biểu không thông qua nghị việc tổ chức lại công ty thay đổi quyền, nghĩa vụ cổ đơng quy định Điều lệ cơng ty có quyền u cầu cơng ty mua lại cổ phần mình.” Thơng thường chỉ có cổ đơng thiểu số thực quyền này, họ đối tượng dễ bị tác động tiêu cực chịu bất đồng từ nghị Đại hội đồng cổ đông Mặc dù pháp luật cho phép cổ đơng có quyền yêu cầu công ty mua lại cổ phần quy định nêu Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2020 chỉ cho phép cơng ty tốn cho cổ đơng sau tốn cơng ty bảo đảm đủ chi trả khoản nợ nghĩa vụ tài sản khác Không việc mua lại cổ phần công ty lại phức tạp, kéo dài thời gian lên đến 90 ngày 2 Nhóm quyền quản trị công ty Trước Luật Doanh nghiệp 2014 quy định “Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tiến hành có số cổ đơng dự họp đại diện 51% tổng số phiếu biểu quyết” Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 giảm tỷ lệ xuống 50% Điều tạo điều kiện cho cổ đông thiểu số thực quyền tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông dễ dàng cổ đông nhỏ phối hợp với để tạo thành nhóm cổ đơng đạt tỷ lệ đủ điều kiện để tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ lần thứ hai với 33% mà không cần phải chờ đến lần thứ ba hay chờ tham gia cổ đông lớn Nếu Khoản Điều 114 Luật Doanh nghiệp 2014 u cầu cổ đơng, nhóm cổ đơng phải nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần trở lên tối thiểu 06 tháng hưởng đặc quyền can thiệp vào quản trị giám sát hoạt động cơng ty Khoản Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020 giảm tỷ lệ 10% nêu xuống chỉ 5% tỷ lệ nhỏ ấn định Điều lệ để cổ đơng có quyền u cầu Ban kiểm sốt kiểm tra cơng việc cơng ty, quyền triệu tập họp Đại hội đồng cổ đơng hoạt động khác liên quan đến nhóm quyền thông tin Đây quyền lợi quan trọng mà đa phần cổ đông thiểu số thường đòi hỏi chấp thuận từ cổ đơng lớn Luật Doanh nghiệp 2020 khơng cịn u cầu cổ đông đáp ứng thời hạn tối thiểu 06 tháng để thực quyền quản trị nêu Việc từ bỏ quy định mang đến thay đổi tích cực cho cổ đơng thiểu số, điều cho phép cổ đơng thiểu số “có tiếng nói” từ thời điểm gắn bó lợi ích với cơng ty, thay phải chờ đợi cách vơ lý khoảng thời gian 06 tháng mà vấn đề bất lợi xảy Ngồi đổi tích cực quyền quản trị cổ đơng thiểu số cịn có hạn chế định như: Tại điểm a Khoản Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020 cho phép Điều lệ công ty quy định hình thức khác để cổ đơng phổ thơng tham dự, phát biểu họp Đại hội đồng cổ đông thực tế công ty cổ phần có nhiều “hình thức khác” để trực tiếp hạn chế quyền quản trị cổ đông thiểu số gián tiếp hạn chế quyền thông tin cổ đông thiểu số Quyền cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt chỉ thuộc cổ đơng, nhóm cổ đơng nắm giữ 10% tổng số cổ phần tỷ lệ khác nhỏ Điều lệ quy định Tỷ lệ 10% tỷ lệ theo mà tác giả cao quyền cổ đơng, nhóm cổ đơng phổ thơng Khoản Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020 giảm xuống chỉ cịn 5% Nhóm quyền thơng tin Theo quy định điểm đ, điểm e Khoản Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020 cho phép cổ đông phổ thơng xem xét, tra cứu trích lục thông tin tên địa chỉ liên lạc danh sách cổ đơng có quyền biểu quyết; u cầu sửa đổi thơng tin khơng xác mình; xem xét, tra cứu, trích lục chụp Điều lệ công ty, biên họp Đại hội đồng cổ đông nghị Đại hội đồng cổ đơng Ngồi ra, thay cổ đơng, nhóm cổ đơng sở hữu từ 10% tổng số cổ phần trở lên thời hạn liên tục 06 tháng Luật doanh nghiệp 2014 điểm a Khoản Điều 115 Luật doanh nghiệp 2020 cho phép cổ đơng, nhóm cổ đơng sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên tỷ lệ khác nhỏ theo quy định Điều lệ cơng ty có quyền “Xem xét, tra cứu, trích lục sổ biên nghị quyết, định Hội đồng quản trị, báo cáo tài năm năm, báo cáo Ban kiểm sốt, hợp đồng, giao dịch phải thơng qua Hội đồng quản trị tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh công ty” Việc điều chỉnh bước đệm quan trọng để cổ đơng thiểu số thực quyền tiếp cận, cung cấp thơng tin tăng khả giám sát cổ đông thiểu số giao dịch cần giám sát giao dịch với người có liên quan nhằm hạn chế việc thất tài sản, gây thiệt hại cho cơng ty Điều 164 Luật doanh nghiệp 2020 buộc thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc Tổng giám đốc người quản lý khác công ty phải kê khai cho cơng ty lợi ích liên quan thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh lợi ích liên quan Việc lưu giữ, cơng khai, xem xét, trích lục, chép danh sách người có liên quan lợi ích có liên quan thực sau:  Cơng ty phải thơng báo danh sách người có liên quan lợi ích có liên quan cho Đại hội đồng cổ đông họp thường niên;  Danh sách người có liên quan lợi ích có liên quan lưu giữ trụ sở doanh nghiệp; trường hợp cần thiết lưu giữ phần tồn nội dung danh sách nói chi nhánh công ty;  Cổ đông, đại diện theo ủy quyền cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc Tổng giám đốc người quản lý khác có quyền xem xét, trích lục chép phần tồn nội dung kê khai;  Công ty phải tạo điều kiện để người nêu tiếp cận, xem xét, trích lục, chép danh sách người có liên quan lợi ích có liên quan cách nhanh nhất, thuận lợi nhất; khơng ngăn cản, gây khó khăn họ thực quyền Trình tự, thủ tục xem xét, trích lục, chép nội dung kê khai người có liên quan lợi ích có liên quan thực theo quy định Điều lệ công ty  Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Tổng giám đốc nhân danh cá nhân nhân danh người khác để thực công việc hình thức phạm vi cơng việc kinh doanh cơng ty phải giải trình chất, nội dung cơng việc trước Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát chỉ thực đa số thành viên lại Hội đồng quản trị chấp thuận; thực mà không khai báo không chấp thuận Hội đồng quản trị tất thu nhập có từ hoạt động thuộc cơng ty Những quy định giúp cho nhóm cổ đơng thiểu số kiểm soát giao dịch cá nhân thuộc ban điều hành công ty người liên quan nhằm đảm bảo giao dịch công ty cổ phần trở nên minh bạch, công Đây sở để cổ đông thực quyền khác quyền biểu họp Đại hội đồng cổ đông, quyền bầu miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị quyền chuyển nhượng cổ phần cơng ty Nhóm quyền mang tính khắc phục Khắc phục bất cập Luật Doanh nghiệp 2014 Luật Doanh nghiệp 2020 cho phép cổ đông thực quyền yêu cầu hủy bỏ nghị Đại hội đồng cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên thay phải sở hữu từ 10% trở lên thời hạn liên tục 06 trước Và quy định bật Khoản Điều 165 Luật doanh nghiệp 2020 “Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Tổng giám đốc người quản lý khác vi phạm trách nhiệm người quản lý công ty phải chịu trách nhiệm cá nhân liên đới đền bù lợi ích bị mất, trả lại lợi ích nhận bồi thường tồn thiệt hại cho cơng ty bên thứ ba.” Có lẽ quy định mà nhà đầu tư cảm thấy an toàn bảo vệ tài sản họ bị đem để toán tiền bồi thường cho bên thứ ba lỗi người quản lý công ty Ngồi ra, Điều 166 Luật Doanh nghiệp 2020 có đổi quyền khởi kiện thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Tổng giám đốc, cụ thể:  Khơng cịn ràng buộc mặt thời gian sở hữu cổ phần phổ thông cổ đơng, nhóm cổ đơng mà chỉ cần sở hữu 1% số cổ phần phổ thông trở lên cổ đơng, nhóm cổ đơng có quyền tự nhân danh cơng ty để khởi kiện Việc xóa bỏ ràng buộc thời gian sở để cổ đông thiểu số quyền yêu cầu quan nhà nước có thẩm quyền can thiệp bảo vệ cổ đông đầu tư vào công ty  Không chỉ khởi kiện trách nhiệm cá nhân mà cổ đơng cịn khởi kiện trách nhiệm liên đới thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Tổng giám đốc;  Phạm vi khởi kiện cụ thể hóa, tức u cầu hồn trả lợi ích bồi thường thiệt hại cho cơng ty người khác Cổ đơng nói chung cổ đơng thiểu số nói riêng có quyền khởi kiện cá nhân nêu thuộc trường hợp:  Vi phạm trách nhiệm người quản lý công ty;  Không thực hiện, thực không đầy đủ, thực không kịp thời thực trái với quy định pháp luật Điều lệ công ty, nghị quyết, định Hội đồng quản trị quyền nghĩa vụ giao;  Lạm dụng địa vị, chức vụ sử dụng thông tin, bí quyết, hội kinh doanh, tài sản khác công ty để tư lợi phục vụ lợi ích tổ chức, cá nhân khác;  Trường hợp khác theo quy định pháp luật Điều lệ cơng ty Bên cạnh đó, cổ đơng, nhóm cổ đơng thiểu số cịn quyền xem xét, tra cứu, trích lục thơng tin cơng ty theo u cầu Tịa án Trọng tài, điều tạo tiền đề thực thi quyền khởi kiện, đảm bảo họ tiếp cận thơng tin cần thiết hữu ích phục vụ q trình tố tụng Các quy định Luật Doanh nghiệp 2020 nhóm quyền mang tính khắc phục xem “bệ đỡ” giúp cổ đông thiểu số thực quyền khác tài sản, quyền quản trị quyền thông tin So với Luật Doanh nghiệp 2014 Luật Doanh nghiệp 2020 có quy định đổi đột phá nhằm bảo vệ quyền lợi ích cổ đơng thiểu số ... thực công khai hợp pháp Đây xem quy định đảm bảo quy? ??n định đoạt tài sản cổ đông thiểu số Thứ tư, quy? ??n yêu cầu công ty mua lại cổ phần Theo Điều 13 2 Luật Doanh nghiệp 2020 ? ?Cổ đơng biểu khơng... kiểm sốt chỉ thuộc cổ đơng, nhóm cổ đơng nắm giữ 10 % tổng số cổ phần tỷ lệ khác nhỏ Điều lệ quy định Tỷ lệ 10 % tỷ lệ theo mà tác giả cao quy? ??n cổ đơng, nhóm cổ đơng phổ thơng Khoản Điều 11 5 Luật. .. họp Đại hội đồng cổ đông thực tế cơng ty cổ phần có nhiều “hình thức khác” để trực tiếp hạn chế quy? ??n quản trị cổ đông thiểu số gián tiếp hạn chế quy? ??n thông tin cổ đông thiểu số Quy? ??n cử người
- Xem thêm -

Xem thêm: phân tích quy định về bảo vệ cổ đông thiểu số theo quy định pháp luật hiện hành luật kinh tế 1,