0

Phân tích quy định pháp luật về chính sách tiền tệ quốc gia. Trong điều kiện lạm phát tăng cao trong nền kinh tế, ngân hàng nhà nước sẽ điều chỉnh các công cụ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia theo hướng như thế nào?

19 82 0
  • Phân tích quy định pháp luật về chính sách tiền tệ quốc gia. Trong điều kiện lạm phát tăng cao trong nền kinh tế, ngân hàng nhà nước sẽ điều chỉnh các công cụ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia theo hướng như thế nào?

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2022, 14:56

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO ELEARNING TIỂU LUẬN MÔN LUẬT NGÂN HÀNG ĐỀ SỐ 2 “Phân tích quy định pháp luật về chính sách tiền tệ quốc gia Trong điều kiện lạm phát tăng cao trong nền kinh tế, ngân hàng nhà nước sẽ điều chỉnh các công cụ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia theo hướng như thế nào? Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh MSSV Lớp Ngành Luật Kinh Tế Hà Nội, 032022 HÀ NỘI, 2010 MỞ ĐẦU MỞ ĐẦU Cùng với chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ của Việt Nam đã góp phần qu. TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI ggggg njj TRUNG TÂM ĐÀO TẠO ELEARNING TIỂU LUẬN MÔN: LUẬT NGÂN HÀNG ĐỀ SỐ “Phân tích quy định pháp luật sách tiền tệ quốc gia Trong điều kiện lạm phát tăng cao kinh tế, ngân hàng nhà nước điều chỉnh cơng cụ thực sách tiền tệ quốc gia theo hướng nào? Họ tên: Ngày, tháng, năm sinh: MSSV: Lớp: Ngành: Luật Kinh Tế ĐẦU Hà Nội,MỞ 03/2022 MỞ ĐẦU Cùng với sách tài khóa, sách tiền tệ Việt Nam góp phần quan trọng vào việc trì tốc độ tăng trưởng ổn định kinh tế Theo Luật Ngân hàng, mục tiêu sách tiền tệ, nhằm ổn định giá trị đồng tiền, kiềm chế lạm phát, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh nâng cao đời sống nhân dân Trên sở mục tiêu chung đó, năm qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có chế điều hành sách tiền tệ linh hoạt, thơng qua cơng cụ sách điều tiết nguồn cung tiền tệ, sách tỷ giá, lãi suất, đặt hạn mức tín dụng cho hệ thống ngân hàng thương mại, công cụ gián tiếp quy định dự trữ bắt buộc, tái cấp vốn, thị trường mở Bước vào kỉ 21, Việt Nam xác định mục tiêu tăng trưởng kinh tế công xã hội, việc lựa chọn giải pháp để xây dựng điều hành sách tiền tệ quốc gia có hiệu vấn đề khó khăn, phức tạp Đồng thời, cần phải nhìn nhận, sách mở cửa bước hội nhập tạo nhiều hội để sách tiền tệ đổi mới, thích hợp với kinh tế chuyển hướng sang kinh tế thị trường, bên cạnh tiến trình hội nhập ngày sâu rộng bối cảnh tồn cầu hóa ngày sâu sắc, nữa, với ảnh hưởng kinh tế nặng nề dịch bệnh đại dịch COVID-19 sách tiền tệ quốc gia Việt Nam phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức Để tìm hiểu rõ hơn, quy định pháp luật liên quan đến sách tiền tệ quốc gia, đồng thời kiến nghị hương án điều chỉnh cơng cụ thực sách tiền tệ quốc gia tình trạng lạm phát tăng cao kinh tế, em xin chọn đề tài: “Phân tích quy định pháp luật sách tiền tệ quốc gia Trong điều kiện lạm phát tăng cao kinh tế, ngân hàng nhà nước điều chỉnh công cụ thực sách tiền tệ quốc gia theo hướng nào?” làm đề tài tiểu luận kết thúc học phần mơn Luật Ngân hàng Mục tiêu nghiên cứu đề tài phân tích quy định pháp luật Ngân hàng hành liên quan đến chế định sách tiền tệ quốc gia Từ trước điều kiện làm phát tăng cao kinh tế Việt Nam, em xin đề xuất phương án khả việc điều chỉnh cơng cụ thực sách tiền tệ quốc gia nhằm có chể kiểm sốt, hạn chế lạm phát kinh tế nước ta Tiểu luận gồm chương: Chương 1: Lý luận chung sách tiền tệ Chương 2: Quy định pháp luật hành sách tiền tệ quốc gia Chương 3: Đề xuất, kiến nghị phương án Ngân hàng Nhà nước áp dụng để điều chỉnh công cụ thực sách tiền tệ quốc gia điều kiện lạm phát tăng cao kinh tế NỘI DUNG CHƯƠNG I LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ Khái niệm sách tiền tệ Chính sách tiền tệ theo nghĩa rộng: Là sách điều hành toàn khối lượng tiền kinh tế nhằm phân bổ cách có hiệu nguồn tài nguyên, thực mục tiêu tăng trưởng, cân đối kinh tế, sở ổn định giá trị đồng tiền, ổn định tiền tệ Chính sách tiền tệ theo nghĩa hẹp (nghĩa thơng thường): Là sách bảo đảm cho khối lượng tiền cung ứng tăng thêm năm tương ứng với mức tăng trưởng kinh tế số lạm phát nhằm ổn định giá trị đồng tiền, góp phần đạt mục tiêu kinh tế vĩ mô Như vậy, hiểu khái niệm sách tiền tệ tổng thể biện pháp nhà nước pháp quyền Ngân hàng Nhà nước khởi thảo thực thi thơng qua cơng cụ thực việc kiểm soát điều tiết lượng tiền cung ứng nhằm mục tiêu: ổn định giá trị đồng tiền, tạo công ăn việc làm, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Tại quốc gia, với tư cách thiết chế đầu não toàn hệ thống tài ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước quan chủ chốt, thiết kế định sách tiền tệ Dù với tên gọi khác (Ngân hàng Trung ương, Ngân hàng Nhà nước hay Hệ thống dự trữ lên bang ), tất chúng có chung tính chất quan máy quản lý Nhà nước, độc quyền phát hành tiền, thực nhiệm vụ ổn định giá trị tiền tệ, thiết lập trật tự, bảo dảm hoạt động an toàn ổn định hiệu toàn hệ thống ngân hàng nhằm thực mục tiêu kinh tế vĩ mô đất nước Hoạch định thực thi sách tiền tệ nhiệm vụ trung tâm, linh hồn Ngân hàng Nhà nước lĩnh vực tiền tệ Điều hành sách tiền tệ Ngân hàng Nhà nước kinh tế thị trường mang tính chất điều tiết vĩ mơ, hướng tổ chức tín dụng vào thực mục tiêu sách tiền tệ, đồng thời đảm bảo tính tự chủ hoạt động kinh doanh tổ chức tín dụng Ngân hàng Nhà nước thường không can thiệp không lệnh trực tiếp vào địng tác nghiệp tổ chức tín dụng mà chủ yếu sử dụng biện pháp tác động gián tiếp để điều chỉnh môi trường điều kiện kinh doanh tổ chức tín dụng Có thể nói, Chính sách tiền tệ phận tổng thể hệ thống sách kinh tế nhà nước để thực việc quản lý vĩ mô kinh tế nhằm đạt mục tiêu kinh tế - xã hội giai đoạn định Mục tiêu sách tiền tệ Mục tiêu sách tiền tệ gồm: Thứ nhất, ổn định giá cả: Ổn định giá mục tiêu hàng đầu sách tiền tệ dài hạn, trình thực nghiệm cho thấy ổn định giá ổn định giá trị đồng tiền, ổn định sức mua, để đạt điều Ngân hàng Nhà nước đề sách tiền tệ ổn định giá Ổn định giá có ý nghĩa hết sứcquan trọng kinh tế vĩ mơ mơ, giúp nhà nước định phương hướng phát triển kinh tế cách hiệu loại trừ biến động giá cả, giúp môi trường đầu tư ổn định góp phần thứ hút vốn từ đầu tư nước ngoài, khai thác nguồn xã hội, thu thập đẩy doanh nghiệp cá nhân phát triển đem lại nguồn lợi cho cá nhân doanh nghiệp toàn xã hội Vì vậy, Ngân hàng Nhà nước cần phải góp phần trì tăng trưởng liên tục ổn định triệt tiêu nhân tố gây nên tăng nhu cầu giả tạo để tăng chi phí lên cao Thứ hai, tăng trưởng kinh tế: Tăng trưởng kinh tế mục tiêu Chính phủ việc hoạch định sách kinh tế vĩ mơ mình, để giữ cho nhịp độ tăng trưởng ổn định, đặc biệt việc ổn định giá trị đồng tệ quan trọng, thể lịng tin dân chúng Chính phủ Mục tiêu đạt kết hai mục tiêu đạt cách hài hoà Thứ ba, ổn định tỷ giá hối đoái: Trong điều kiện mở cửa kinh tế, luồng hàng hoá tiền vốn vào quốc gia gắn liền với việc chuyển đổi qua lại đồng nội tệ đồng ngoại tệ Việc ngăn ngừa biến động mạnh, bất thường tỷ giá hối đoái giúp cho hoạt động kinh tế đối ngoại hiệu nhờ dự đoán xác mặt khối lượng giá trị Thêm vào đó, tỷ giá hối đối cịn ảnh hưởng tới khả cạnh tranh hàng hoá nước với nước mặt giá Thứ tư, ổn định lãi suất: Lãi suất biến số kinh tế vĩ mô quan trọng kinh tế ảnh hưởng tới định chi tiêu doanh nghiệp hộ gia đình Những biến động bất thường lãi suất gây khó khăn cho doanh nghiệp cá nhân việc dự tính chi tiêu hay lập kế hoạch kinh doanh Do ổn định lãi suất mục tiêu quan trọng mà Ngân hàng Nhà nước hướng tới nhằm góp phần ổn định môi trường kinh tế vĩ mô Thứ năm, ổn định thị trường tài chính: Thị trường tài xem nơi tạo nguồn vốn cho phát triển kinh tế Nó góp phần quan trọng việc điều hoà vốn từ nơi thừa đến nơi thiếu vốn, giúp nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh tế Với vai trò vậy, ổn định thị trường tài có ý nghĩa quan trọng kinh tế quốc gia Ngân hàng Nhà nước với khả tác động tới khối lượng tín dụng lãi suất có nhiệm vụ đem lại ổn định cho thị trường tài Thứ sáu, đảm bảo công ăn việc làm đầy đủ: Chỉ số thất nghệp tiêu phản ánh thịnh vượng doanh nghiệp phản ánh khả nặng sử dụng hiệu nguồn nhân lực Việc làm nhiều hay ít, tăng hay giảm chủ yếu phụ thuộc vào tình hình tăng trưởng kinh tế Tình hình đặt cho Ngân hàng Nhà nước trách nhiệm phải vận dụng công cụ góp phần tăng cường mở rộng đầu tư sản suất kinh doanh đồng thời phải tham gia tích cực vào tăng trưởng liên tục ổn định chống chế tỷ lệ thất nghiệp không vượt qua mức tăng thất nghiệp tự nhiên Chính sách tiền tệ mở rộng hay thu hẹp có ảnh hưởng trực tiếp tới việc sử dụng có hiệu qủa nguồn lực xã hội, quy mơ sản xuất kinh doanh từ ảnh hưởng tới tỷ lệ thất nghiệp kinh tế Để có tỷ lệ thất nghịêp giảm phải chấp nhận tỷ lệ lạm phát tăng lên Đảm bảo cơng ăn việc làm đầy đủ khơng có nghĩa tỷ lệ thất nghiệp mà mức tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên Tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên cấu thành từ tỷ lệ thất nghiệp tạm thời (những người tìm kiếm cơng việc thích hợp) tỷ lệ thất nghiệp cấu (thất nghiệp không phù hợp nhu cầu lao động cung lao động) Mỗi quốc gia cần xác định tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên cách xác để đạt mục tiêu Bên cạnh đó, cố gắng giảm tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên coi mục tiêu sách tiền tệ Mối quan hệ mục tiêu: Có mối quan hệ chặt chẽ, hỗ trợ nhau, không tách rời Nhưng xem xét thời gian ngắn hạn mục tiêu mâu thuẫn với chí triệt tiêu lẫn Vậy để đạt mục tiêu cách hài hồ Ngân hàng Nhà nước thực sách tiền tệ cần phải có phối hợp với sách kinh tế vĩ mơ khác Phân loại sách tiền tệ Chính sách tiền tệ có hai loại: Chính sách tền tệ mở rộng sách tiền tệ thắt chặt Tùy theo tình hình hoạt động kinh tế mục tiêu kinh tế vĩ mơ đặt thời kì phát triển kinh tế xã hội mà Ngân hàng Nhà nước thực hai sách Thứ nhất, Chính sách tiền tệ mở rộng: Chính sách tiền tệ mở rộng cịn gọi sách tiền tệ nới lỏng, sách mà Ngân hàng Nhà nước mở rộng mức cung tiền lớn mức bình thường cho kinh tế, làm cho lãi suất giảm xuống, qua làm tăng tổng cầu, tạo công ăn việc làm cho người lao động, thúc đẩy đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh Từ khiến quy mơ kinh tế mở rộng, thu nhập tăng tỷ lệ thất nghiệp giảm Để thực sách tiền tệ mở rộng, thơng thường Ngân hàng Nhà nước thực cách sau đây: Mua vào thị trường chứng khoán; Hạ thấp tỷ lệ dự trữ bắt buộc; Hạ thấp mức lãi suất chiết khấu Trong số trường hợp thực đồng thời cách lúc Trong kinh tế vĩ mơ, sách tiền tệ nới lỏng áp dụng điều kiện kinh tế bị suy thoái, tỷ lệ thất nghiệp gia tăng Bởi sách mở rộng tiền tệ đồng nghĩa với sách tiền tệ chống suy thối Thứ hai, Chính sách tiền tệ thắt chặt: Chính sách tiền tệ thắt chặt hay cịn gọi sách tiền tệ thu hẹp, sách mà Ngân hàng Nhà nước tác động nhằm giảm bớt mức cung tiền kinh tế, qua làm cho lãi suất thị trường tăng lên Từ thu hẹp tổng cầu, làm mức giá chung giảm xuống Thơng thường sách tiền tệ thắt chặt áp dụng kinh tế quốc gia có phát triển thái quá, lạm phát ngày gia tăng Cho nên sách tiền tệ thắt chặt đồng nghĩa với sách tiền tệ chống lạm phát Để thực sách tiền tệ này, Ngân hàng Nhà nước thường sử dụng biện pháp làm giảm mức cung tiền qua cách như: Bán thị trường chứng khoán; Tăng mức dự trữ bắt buộc; Tăng lãi suất chiết khấu, kiểm sốt chặt chẽ hoạt động tín dụng… Tùy vào tình hình hoạt động kinh tế, mục tiêu kinh tế vĩ mô theo thời kỳ phát triển, Ngân hàng Nhà nước thực hai sách tệ tiền nói để mang đến ổn định cho kinh tế đất nước Các yếu tố ảnh hưởng đến sách tiền tệ Chính sách tiền tệ kinh tế vĩ mô chịu tác động nhiều yếu tố liên quan Dưới số yếu tố có ảnh hưởng đến sách tiền tệ: - Tính cạnh tranh đa dạng hóa thị trường tài chính: Theo đó, thị trường tài cạnh tranh, thị phần chủ yếu tập trung số ngân hàng lớn khả điều tiết sách tiền tệ chịu ảnh hưởng định Ngoài ra, phát triển thị trường khác chứng khoán, bảo hiểm, thị trường phái sinh… tạo ảnh hưởng tác động từ sách tiền tệ Khi có nhiều nhân tố tác động đến cung tiền nằm ngồi tín dụng ngân hàng hạn chế tác động sách tiền tệ - Tình trạng tài cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp: Tình trạng tài cá nhân, hộ gia đình hay doanh nghiệp ảnh hưởng đến sách tiền tệ theo cách:  Tác động sách tiền tệ đến hành vi tiêu dùng, đầu tư cá nhân doanh nghiệp phụ thuộc vào mức độ mà chi phí tài trợ thơng qua hệ thống tài (tức khả tiếp cận vốn)  Tác động sách tiền tệ đến giá tài sản cổ phiếu, bất động sản… phụ thuộc vào cấu danh mục đầu tư tài cá nhân doanh nghiệp  Trạng thái tài ban đầu cá nhân doanh nghiệp ảnh hưởng đến tác động sách tiền tệ định đưa - Chính sách ngoại hối: Trong điều kiện tự hóa giao dịch vốn, hiệu sách tiền tệ chịu ảnh hưởng sách ngoại hối khả thay tài sản nước tài sản nước Bởi vậy, khả thay ổn định, hành động sách tiền tệ bị trung hòa qua dịch chuyển dòng vốn Việc tăng khả tiếp cận dòng vốn từ nước giúp doanh nghiệp bớt phụ thuộc vào tín dụng nước, làm giảm tác động sách tiền tệ lên tổng cầu - Tình trạng la hóa thị trường tài chính: Trên thị trường tài chính, tình trạng la hóa diễn phổ biến đặt nhiều thách thức việc xây dựng điều hành sách tiền tệ từ việc thống kê tổng lượng tiền, xác định mục tiêu Tình trạng la hóa tiền mặt làm hạn chế khả đo lường cung tiền kinh tế Đặc biệt, tồn tình trạng la hóa bên tài sản có tài sản nợ dẫn đến rủi ro cân đối kỳ hạn chênh lệch loại tiền tệ CHƯƠNG 2: QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ QUỐC GIA Khái niệm sách tiền tệ quốc gia Khoản Điều Luật Ngân hàng quy định định nghĩa sách tiền tệ quốc gia Theo “chính sách tiền tệ quốc gia định tiền tệ tầm quốc gia quan nhà nước có thẩm quyền, bao gồm định mục tiêu ổn định giá trị đồng tiền biểu tiêu lạm phát, định sử dụng công cụ biện pháp để thực mục tiêu đề ra.” Nếu sách tài tập trung vào thành phần Kết cấu mức chi phí thuế khóa nhà nước, sách tiền tệ quốc gia lại tập trung vào mức độ khả toán cho toàn kinh tế quốc dân, bao gồm việc đáp ứng khối lượng cần cung ứng cho lưu thông, điều khiển hệ thống tiền tệ khối lượng tín dụng đáp ứng vốn cho kinh tế, tạo điều kiện thúc đẩy hoạt động thị trường tiền tệ, thị trường vốn theo quỹ đạo định Thẩm quyền định sách tiền tệ quốc gia Quốc hội định tiêu lạm phát năm thể thông qua việc định số giá tiêu dùng giám sát việc thực sách tiền tệ quốc gia Chủ tịch nước thực nhiệm vụ, quyền hạn Hiến pháp pháp luật quy định việc đàm phán, ký kết, gia nhập điều ước quốc tế nhân danh Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam lĩnh vực tiền tệ ngân hàng Chính phủ trình Quốc hội định tiêu lạm phát năm Thủ tướng Chính phủ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước định việc sử dụng công cụ biện pháp điều hành để thực mục tiêu sách tiền tệ quốc gia theo quy định Chính phủ Các công cụ thực chinh sách tiền tệ quốc gia Cơng cụ thực sách tiền tệ trình quản lý cung tiền quan quản lý tiền tệ thường hướng tới lãi suất mong để đạt mục đích ổn định tăng trưởng kinh tế kiềm chế lạm phát, trì ổn định tỷ giá hối đối, đạt tồn dụng lao động trưởng kinh tế Chính sách lưu thông tiền Điều Luật Ngân hàng 2010 10 tệ bao gồm việc thay đổi loại lãi suất định, trực tiếp hay gián tiếp thơng qua nghiệp vụ thị trường mở cửa quy định mức dự trữ bắt buộc trao đổi thị trường ngoại hối Thống đốc Ngân hàng Nhà nước định việc sử dụng cơng cụ thực sách tiền tệ quốc gia, bao gồm tái cấp vốn, lãi suất, tỷ giá hối đoái, dự trữ bắt buộc, nghiệp vụ thị trường mở công cụ, biện pháp khác theo quy định Chính phủ 3.1 Tái cấp vốn Tái cấp vốn hình thức cấp tín dụng có bảo đảm Ngân hàng nhà nước nhằm cung ứng vốn ngắn hạn công cụ toán cho ngân hàng Ngân hàng Nhà nước quy định thực việc tái cấp vốn cho tổ chức tín dụng theo hình thức sau đây: a) Cho vay có bảo đảm cầm cố giấy tờ có giá; b) Chiết khấu giấy tờ có giá; c) Các hình thức tái cấp vốn khác Đây hình thức cấp tín dụng Ngân hàng nhà nước nhằm cung ứng vốn ngắn hạn phương tiện toán cho tổ chức tín dụng Ngân hàng nhà nước quy định thực việc tái cấp vốn cho tổ chức tín dụng theo hình thức cho vay có bảo đảm cầm cố giấy tờ có giá; chiết khấu giấy tờ có giá; hình thức tái cấp vốn khác Theo quy định Ngân hàng nhà nước quy định Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tái cấp vốn hình thức cho vay lại theo hồ sơ tín dụng tổ chức tín dụng Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành nội dung quy định sau: Mục đích tái cấp vốn Ngân hàng Nhà nước hỗ trợ khả chi trả tạm thời cho tổ chức tín dụng “Các tổ chức tín dụng Ngân hàng Nhà nước xem xét tái cấp vốn hình thức cho vay lại theo hồ sơ tín dụng bao gồm: Ngân hàng thương mại Điều 10 Luật Ngân hàng 2010 Điều Thông tư 01/2012/TT Ngân hàng nhà nước 11 Ngân hàng hợp tác xã (Quỹ tín dụng nhân dân trung ương thời gian chưa chuyển đổi sang mơ hình hoạt động ngân hàng hợp tác xã theo quy định Luật Các tổ chức tín dụng) Cơng ty tài chính, cơng ty cho th tài 3.2 Lãi suất Lãi suất xem công cụ gián tiếp thực sách tiền tệ điều khiển mức cung ứng tiền cho kinh tế, lẽ lãi suất không trực tiếp làm tăng hay giảm khối lượng tiền tệ lưu thông Sự biến động lãi suất kích thích kìm hãm sản xuất Do vậy, lãi suất công cụ quan trọng Ngân hàng Nhà nước thực sách tiền tệ Thơng qua sách chiết khấu ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước thực quản lý gián tiếp lãi suất cho vay ngân hàng kinh tế Khi muốn điều chỉnh lãi suất ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh lãi suất mình, từ tác động đến lãi suất thị trường tiền tệ liên ngân hàng, cuối tác động đến lãi suất huy động, cho vay ngân hàng Ngồi ra, Ngân hàng Nhà nước quản lý trực tiếp lãi suất tổ chức tín dụng kinh tế thông qua quy định mức lãi suất cụ thể cho vay huy động Tuy nhiên, hình thức quản lý trực tiếp lãi suất phù hợp nước có hệ thống tài tiền tệ chưa phát triển xu hướng chung giảm dần quản lý trực tiếp 3.3 Tỷ giá hối đoái Tỷ giá hối đoái tương quan sức mua đồng nội tệ đồng ngoại tệ, hay nói giá đồng tiền đo đồng tiền khác Tỷ giá vừa phản ánh sức mua đồng nội tệ, vừa biểu quan hệ cung cầu ngoại tệ Đến lượt mình, tỷ giá hối đối cơng cụ, đòn bẩy điều tiết cung cầu ngoại tệ, có tác động mạnh mẽ đến xuất nhập hoạt động sản xuất kinh doanh nước Chính sách tỷ giá tác động nhạy bén mạnh mẽ đến sản xuất, xuất nhập hàng hố, tình trạng tài tiền tệ, cán cân tốn quốc tế, vốn đầu tư dự trữ quốc gia 12 Về thực chất tỷ giá khơng phải cơng cụ sách tiền tệ lẽ tỷ giá khơng làm tăng giảm khối lượng tiền lưu thông, mà góp phần thay đổi cấu khối lượng tiền Tuy nhiên nhiều quốc gia, đặc biệt quốc gia có kinh tế phát triển, có mức độ đơla hố cao, tỷ giá xem công cụ bổ trợ quan trọng cho điều hành sách tiền tệ 3.4 Dữ trữ bắt buộc Dự trữ bắt buộc số tiền mà Ngân hàng Nhà nước buộc phải trì tài khoản tiền gửi Ngân hàng Nhà nước thời kỳ định Dự trữ bắt buộc Ngân hàng Nhà nước quy định loại tiền gửi cấu thành nên nguồn vốn hoạt động ngân hàng Tỷ lệ dự trữ bắt buộc Ngân hàng Nhà nước quy định xác định tỷ lệ % định tổng số dư tiền gửi khách hàng Ngân hàng Nhà nước Tỷ lệ dự trữ bắt buộc áp dụng có phân biệt loại tiền gửi có thời hạn khác nhau, quy mơ tính chất hoạt động Ngân hàng Nhà nước Dự trữ bắt buộc tác động tới cung ứng tiền tệ cách gây thay đổi số nhân cung ứng tiền tệ (số nhân đơn cung ứng tiền tệ = 1/tỷ lệ dự trữ bắt buộc) Tỷ lệ dự trữ bắt buộc tăng lên làm giảm số tiền gửi nâng đơn mức định số tiền tệ dẫn đến việc thu hẹp cung ứng tiền Mặt khác, tỷ lệ dự trữ bắt buộcgiảm xuống dẫn đến tăng lên cung ứng tiền tệ việc tạo thêm tiền gửi gấp nhiều lần Việc quy định tỷ lệ dự trữ bắt buộc Ngân hàng Nhà nước định tuỳ thuộc vào tình hình cụ thể kinh tế 3.5 Nghiệp vụ thị trường mở Nghiệp vụ thị trường mở hoạt động giao dịch chứng khoá Ngân hàng Nhà nước thị trường mở Các chứng khoán đối tượng giao dịch ngân hàng, chứng khốn phủ, chứng khoán phát hành doanh nghiệp Ngân hàng gồm chứng khoán ngắn hạn dài hạn Thị trường mở 13 nước khác phạm vi, loại hình cơng cụ thời hạn công cụ giao dịch thị trường so với thị trường chứng khoán tiền tệ Thông qua hoạt động nghiệp vụ thị trường mở, Ngân hàng nhà nước với mục tiêu chủ động điều tiết vốn khả dụng tổ chức tín dụng kiểm sốt lãi suất thơng qua việc mua bán chứng từ có giá ngắn hạn, nhằm thực mục tiêu sách tiền tệ thời kỳ Theo quy định pháp luật: “nghiệp cụ thị trường mở nghiệp vụ mua, bán ngắn hạn giấy tờ có giá ngân hàng nhà nước thực thị trường tiền tệ nhằm thực sách tiền tệ quốc gia.” CHƯƠNG ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ PHƯƠNG ÁN NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC ÁP DỤNG ĐỂ ĐIỀU CHỈNH CÁC CÔNG CỤ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ QUỐC GIA TRONG ĐIỀU KIỆN LẠM PHÁT TĂNG CAO TRONG NỀN KINH TẾ HIỆN NAY Thực trạng lạm phát năm 2021 dự báo năm 2022 nước ta Tại Báo cáo họp Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Tài Tạ Anh Tuấn cho biết, mặt giá thị trường 10 tháng qua tăng giảm đan xen, số mặt hàng có mức tăng cao chịu tác động từ yếu tố cung cầu nước giới Tuy nhiên, mặt giá 10 tháng đầu năm nằm kịch điều hành đề Theo số liệu Tổng cục Thống kê, so với kỳ năm trước, CPI tháng tăng 2,06%; CPI bình quân tháng năm 2021 tăng 1,82% so với kỳ năm trước, mức tăng thấp kể từ năm 2016 Lạm phát tháng tăng 0,88%, CPI tháng 10/2021 ước giảm 0,1% -0,15%; bình quân 10 tháng ước tăng 1,81% - 1,83% so kỳ năm trước, lạm phát 10 tháng ước tăng 0,82% 0,86% Một số nguyên nhân gây áp lực lên mặt giá, như: Một số mặt hàng thiết yếu có biến động tăng giá ảnh hưởng từ chi phí nguyên liệu đầu vào, chi phí vận chuyển logicstic tăng thức ăn chăn ni, phân bón, vật liệu xây dựng; giá mặt hàng xăng dầu, Điều 15 Luật Ngân hàng 2010 14 LPG nước tăng tác động từ giá giới tăng mạnh nhu cầu chung giới tăng… Trong năm 2021, sở đánh giá dự báo xu hướng mặt hàng quan trọng thiết yếu, kết hợp với đánh giá lạm phát Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài đưa dự báo lạm phát năm 2021 kiểm soát mức thấp, đảm bảo tiêu Quốc hội đề Theo đó, dự báo CPI bình qn năm 2021 so với năm 2020 tăng khoảng 2,07% -2,18% CPI tháng 12/2021 so với tháng 12/2020 tăng khoảng 3,02% - 3,28% Thứ trưởng Bộ Tài Tạ Anh Tuấn cho biết, với diễn biến mặt giá từ đầu năm đến nay, lạm phát năm 2021 đảm bảo tầm kiểm sốt Chính phủ, Ban Chỉ đạo điều hành giá mức thấp Tuy nhiên, điều đáng ngại áp lực lạm phát năm 2022 lớn, khủng hoảng lượng trở nên trầm trọng, xu hướng đầu cơ, tích trữ mặt hàng chiến lược số nước lớn tác động toàn diện đến kinh tế giới nước Về lạm phát năm 2022, theo Bộ Tài chính, từ việc đánh giá áp lực lạm phát tăng cao từ đầu năm, việc kiểm soát lạm phát theo mục tiêu Quốc hội đặt (tiếp tục mức khoảng 4%) gặp nhiều thách thức, khó khăn Nhiều dự báo quan chun mơn nhận định CPI năm 2022 vượt mức 4% diễn biến chung thị trường nhiều bất lợi, khủng hoảng lượng tiếp tục leo thang Việc kiểm soát lạm phát năm 2022 đạt mục tiêu phương hướng, giải pháp quản lý, điều hành giá tiếp tục triển khai liệt, hiệu để hạn chế tác động từ diễn biến giá giới tác động Đề xuất, kiến nghị phương án điều chỉnh cơng cụ thực sách tiền tệ quốc gia điều kiện làm phát Hiện nay, nhìn chung thấy việc điều hành sách tiền tệ Việt Nam phù hợp nằm xu hướng chung giới, cần cẩn trọng với rủi ro tài chính, bảo đảm an toàn hoạt https://mof.gov.vn/webcenter/portal/tttc/pages_r/l/chi-tiet-tin-tin-tuc-tai-chinh?dDocName=MOFUCM212156 15 động tổ chức tín dụng Việc sử dụng mức gói hỗ trợ tiền tệ làm tăng rủi ro nợ xấu Do vậy, thời gian tới, ngành ngân hàng tiếp tục đồng hành doanh nghiệp người dân vượt qua khó khăn; điều hành sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, thận trọng, phối hợp chặt chẽ với sách kinh tế sách vĩ mơ khác nhằm kiểm sốt lạm phát, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ phục hồi kinh tế sau đại dịch Cụ thể em xin đề xuất, kiến nghị phương án giải pháp sau: Thứ nhất, sở mục tiêu Quốc hội, Chính phủ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, Ngân hàng Nhà nước cần tiếp tục điều hành sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với sách tài khóa sách kinh tế vĩ mơ khác nhằm kiểm sốt lạm phát, trì ổn định kinh tế vĩ mô, thị trường, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng tín dụng đề từ đầu năm (12%), khơng phải đạt 10% Ngân hàng Nhà nước đạo giám sát tổ chức tín dụng tiếp tục giảm chi phí để tiếp tục giảm lãi suất cho vay hỗ trợ sản xuất - kinh doanh; tổ chức tín dụng thực cam kết giảm lãi suất cho vay kinh tế; tổ chức tín dụng cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm, lãi, phí, giữ ngun nhóm nợ khách hàng bị ảnh hưởng đại dịch COVID-19 theo Thông tư 01/2020/TTNHNN Thông tư 03/2021/TT-NHNN, Thông tư 14/2021/TT-NHNN sửa đổi bổ sung Thông tư 01/2020/TT-NHNN Thứ hai, Ngân hàng Nhà nước điều hành sở tiền tệ hoạt động ngân hàng để bảo đảm khoản, hỗ trợ tổ chức tín dụng sẵn sàng cung ứng đầy đủ kịp thời vốn cho trình phục hồi kinh tế; điều hành lãi suất phù hợp với cân đối vĩ mô, lạm phát, diễn biến thị trường mục tiêu sở tiền tệ, tạo điều kiện để giảm chi phí vốn cho người dân, doanh nghiệp, kinh tế; đạo tổ chức tín dụng tiếp tục triển khai đồng giải pháp cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi suất tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị ảnh hưởng đại dịch COVID-19; cân đối hài hòa hỗ trợ kinh tế với mục tiêu kiểm sốt lạm phát, bảo đảm an tồn hệ thống ngân hàng, phối hợp chặt chẽ với bộ, ngành 16 để xây dựng giải pháp sách giúp phục hồi phát triển kinh tế sau đại dịch COVID-19 Thứ ba, bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng, xử lý nợ xấu, thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục đẩy mạnh giải pháp cấu lại xử lý nợ xấu, đặc biệt sau Đề án cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025 cấp có thẩm quyền phê duyệt, trọng tâm tiếp tục chấn chỉnh, cấu lại tổ chức tín dụng yếu để lành mạnh hóa, nâng cao lực tài quy mơ chất lượng, hiệu quả, bảo đảm an toàn hệ thống, đẩy mạnh xử lý nợ xấu nhằm tạo điều kiện cho tổ chức tín dụng lành mạnh hóa tình hình hoạt động, nâng cao chất lượng tín dụng, lực tài bảo đảm an tồn hệ thống tổ chức tín dụng Thứ tư, việc kiểm sốt lạm phát khơng túy hướng đến hồn thành tiêu Quốc hội giao mà cần phải đặt đa mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng, ổn định tảng kinh tế vĩ mơ, hỗ trợ phịng chống dịch bệnh; đòn bẩy cho sản xuất, kinh doanh ổn định tâm lý người tiêu dùng Do đó, Bộ Tài tiếp tục chủ động, phối hợp chặt chẽ với Bộ, ngành địa phương nghiêm túc triển khai thực nhiệm vụ thuộc chức theo ý kiến đạo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Trưởng ban Chỉ đạo điều hành giá, góp phần tạo ổn định tảng kinh tế vĩ mô Việt Nam thời gian tới Thứ năm, theo dõi sát diễn biến giá thị trường hàng hóa thiết yếu, nguyên, nhiên vật liệu chiến lược giới; Tính tốn, dự báo tác động đến mặt giá nước tác động tới sản xuất, kinh doanh nhằm có biện pháp cân đối cung cầu, giá kịp thời trường hợp tiếp tục có biến động mạnh Mặt khác, ngăn chặn hoạt động đầu cơ, thao túng giá, hành động “tát nước theo mưa” để trục lợi Thứ sáu, tiếp tục giữ ổn định sách tiền tệ, mặt lãi suất nhằm kiểm soát lạm phát Đồng thời tăng cường kiểm sốt tín dụng vào lĩnh vực nóng, tiềm ẩn nhiều rủi ro chứng khốn, bất động sản Có giải pháp điều tiết nhằm tạo ổn định 17 cho thị trường bất động sản, không để xảy tượng sốt giá, thổi giá Thứ bảy, dịch bệnh kéo dài, địi hỏi chủ động thích nghi thơng qua chuyển đổi số, ứng dụng khoa học - cơng nghệ, chìa khóa để phát triển kinh tế trạng thái “bình thường mới” Ngành ngân hàng có nhiều giải pháp thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số, đại hóa hệ thống toán hoạt động ngân hàng, đẩy mạnh áp dụng giao dịch “phi tiếp xúc” Đây định hướng mà ngành ngân hàng tiếp tục đẩy mạnh năm 2022 năm tới Cuối cùng, tiếp tục đẩy mạnh cơng tác rà sốt, đánh giá thực sửa đổi, bổ sung hoàn thiện văn quy phạm pháp luật chế sách quản lý, điều hành giá cho phù hợp với thực tế nay; xác định rõ quan chủ trì, chế phối hợp đẩy mạnh công khai minh bạch quản lý điều hành giá mặt hàng Đồng thời chủ động phối hợp chặt chẽ với quan báo chí thực cơng tác truyền thơng, đảm bảo kịp thời, minh bạch thông tin giá cơng tác điều hành giá Chính phủ, Ban đạo điều hành giá, diễn biến giá vật tư quan trọng, mặt hàng thiết yếu liên quan đến sản xuất đời sống người dân để ổn định tâm lý người tiêu dùng, kiểm soát lạm phát kỳ vọng KẾT LUẬN Trong kinh tế vĩ mơ, Chính sách tiền tệ quốc gia đóng vai trị sách quan trọng hệ thống sách kinh tế tài vĩ mơ Nhà nước bao gồm: Chính sách tài khóa, sách phân phối thu nhập, sách kinh tế đối ngoại,… Do vậy, ln ln tương tác qua lại với sách kinh tế vĩ mơ khác Vì thế, để sách tiền tệ phát huy hiệu cao nhất, khơng thể triển khai cách đơn lẻ mà phải triển khai đồng bộ, có phối hợp nhịp nhàng với sách kinh tế vĩ mơ khác, đặc biệt với sách tài khóa việc kiểm sốt lạm phát giai đoạn Thơng qua sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước kiểm sốt hệ thống tiền tệ, từ kiềm chế đẩy lùi lạm phát, ổn định 18 sức mua đồng tiền nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việc kiểm soát lạm phát khơng túy hướng đến hồn thành tiêu Quốc hội giao mà cần phải đặt đa mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng, ổn định tảng kinh tế vĩ mơ, hỗ trợ phịng chống dịch bệnh; đòn bẩy cho sản xuất, kinh doanh ổn định tâm lý người tiêu dùng Em hy vọng với đề xuất kiến nghị việc điều chỉnh cơng cụ thực sách tiền tệ quốc gia góp phần giúp ngành ngân hàng tiếp tục đồng hành doanh nghiệp người dân vượt qua khó khăn; điều hành sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, thận trọng, phối hợp chặt chẽ với sách kinh tế sách vĩ mơ khác nhằm kiểm sốt lạm phát, góp phần ổn định kinh tế vĩ mơ, hỗ trợ phục hồi kinh tế sau đại dịch 19 ... công cụ thực sách tiền tệ quốc gia tình trạng lạm phát tăng cao kinh tế, em xin chọn đề tài: ? ?Phân tích quy định pháp luật sách tiền tệ quốc gia Trong điều kiện lạm phát tăng cao kinh tế, ngân hàng. .. niệm sách tiền tệ quốc gia Khoản Điều Luật Ngân hàng quy định định nghĩa sách tiền tệ quốc gia Theo ? ?chính sách tiền tệ quốc gia định tiền tệ tầm quốc gia quan nhà nước có thẩm quy? ??n, bao gồm định. .. tiền tệ quốc gia. ? ?? CHƯƠNG ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ PHƯƠNG ÁN NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC ÁP DỤNG ĐỂ ĐIỀU CHỈNH CÁC CƠNG CỤ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ QUỐC GIA TRONG ĐIỀU KIỆN LẠM PHÁT TĂNG CAO TRONG NỀN KINH
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích quy định pháp luật về chính sách tiền tệ quốc gia. Trong điều kiện lạm phát tăng cao trong nền kinh tế, ngân hàng nhà nước sẽ điều chỉnh các công cụ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia theo hướng như thế nào?,

Từ khóa liên quan