0

Tội tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại việt nam trái phép trong bộ luật hình sự việt nam

114 0 0
  • Tội tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại việt nam trái phép trong bộ luật hình sự việt nam

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2022, 09:43

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI KHOA PHÁP LUẬT HÀNH CHÍNH BÁO CÁO TỔNG HỢP ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA NGƯỜI HỌC TỘI TỔ CHỨC, MÔI GIỚI CHO NGƯỜI KHÁC XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH HOẶC Ở LẠI VIỆT NAM TRÁI PHÉP TRONG BỘ LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM Mã số: PLHC.ĐTSV.2022.31 Chủ nhiệm đề tài : Nguyễn Khắc Đạt Lớp : Luật 19B Giảng viên hướng dẫn : TS Nguyễn Thị Ngọc Linh Hà Nội, tháng năm 2022 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI KHOA PHÁP LUẬT HÀNH CHÍNH BÁO CÁO TỔNG HỢP ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA NGƯỜI HỌC TỘI TỔ CHỨC, MÔI GIỚI CHO NGƯỜI KHÁC XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH HOẶC Ở LẠI VIỆT NAM TRÁI PHÉP TRONG BỘ LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM Mã số: PLHC.ĐTSV.2022.31 Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Khắc Đạt - Lớp: Luật 19B Thành viên tham gia: Đinh Thị Thúy Hạnh - Lớp: Luật 19B Nguyễn Bỉnh Khải - Lớp: Luật 20B Hoàng Văn Thành - Lớp: Luật 19B Hà Nội, tháng năm 2022 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập nhóm nghiên cứu hướng dẫn TS Nguyễn Thị Ngọc Linh Các số liệu, kết nghiên cứu nêu đề tài đảm bảo tính trung thực, xác, đáng tin cậy CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI Nguyễn Khắc Đạt MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Tổng quan tình hình nghiên cứu 2.1 Tình hình nghiên cứu nước 2.2 Tình hình nghiên cứu giới 3 Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu 4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu 4.2 Phạm vi nghiên cứu 5 Phương pháp tiếp cận phương pháp nghiên cứu: Ý nghĩa khoa học thực tiễn 6.1 Ý nghĩa khoa học 6.2 Ý nghĩa thực tiễn Kết cấu đề tài CHƯƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ TỘI TỔ CHỨC, MÔI GIỚI CHO NGƯỜI KHÁC XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH HOẶC Ở LẠI VIỆT NAM TRÁI PHÉP 1.1 Các khái niệm có liên quan 1.2 Đặc điểm Tội tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh lại Việt Nam trái phép 15 1.3 Ý nghĩa việc quy định Tội tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh lại Việt Nam trái phép 17 1.4 Yêu cầu việc quy định Tội tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh lại Việt Nam trái phép 19 1.4.1 Yêu cầu bảo vệ trật tự quản lý hành đất nước 19 1.4.2 Yêu cầu bảo đảm trật tự xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm 20 1.4.3 Yêu cầu hội nhập quốc tế 21 1.5 Kinh nghiệm lập pháp số quốc gia tội phạm xuất cảnh, nhập cảnh trái phép 21 1.5.1 Kinh nghiệm lập pháp Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tội phạm xuất cảnh, nhập cảnh trái phép 21 1.5.2 Kinh nghiệm lập pháp Liên Bang Nga tội phạm xuất cảnh, nhập cảnh trái phép 26 1.5.3 Kinh nghiệm lập pháp Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào tội phạm xuất cảnh, nhập cảnh trái phép 29 Tiểu kết chương 31 CHƯƠNG QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM NĂM 2015 VỀ TỘI TỔ CHỨC, MÔI GIỚI CHO NGƯỜI KHÁC XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH HOẶC Ở LẠI VIỆT NAM TRÁI PHÉP VÀ THỰC TIỄN XÉT XỬ 32 2.1 Các dấu hiệu pháp lý Tội tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh lại Việt Nam trái phép 32 2.1.1 Khách thể Tội tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh lại Việt Nam trái phép 32 2.1.2 Mặt khách quan Tội tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh lại Việt Nam trái phép 32 2.1.3 Chủ thể Tội tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh lại Việt Nam trái phép 35 2.1.4 Mặt chủ quan Tội tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh lại Việt Nam trái phép 36 2.2 Hình phạt Tội tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh lại Việt Nam trái phép 37 2.2.1 Khoản Điều 348 BLHS năm 2015 Tội tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh lại Việt Nam trái phép 37 2.2.2 Khoản Điều 348 BLHS năm 2015 Tội tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh lại Việt Nam trái phép 38 2.2.3 Khoản Điều 348 BLHS năm 2015 Tội tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh lại Việt Nam trái phép 41 2.2.4 Khoản Điều 348 BLHS năm 2015 Tội tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh lại Việt Nam trái phép 43 2.3 Phân biệt Tội tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh lại Việt Nam trái phép với tội phạm xuất cảnh, nhập cảnh khác 43 2.4 Thực tiễn xét xử Tội tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh lại Việt Nam trái phép từ năm 2018 đến năm 2021 48 2.5 Một số bất cập, hạn chế quy định thực tiễn xét xử Tội tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh lại Việt Nam trái phép 63 2.5.1 Bất cập, hạn chế quy định 63 2.5.2 Bất cập, hạn chế thực tiễn xét xử 65 2.6 Nguyên nhân chủ yếu bất cập, hạn chế quy định thực tiễn xét xử Tội tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh lại Việt Nam trái phép 71 Tiểu kết chương 75 CHƯƠNG YÊU CẦU HOÀN THIỆN QUY ĐỊNH TỘI TỔ CHỨC, MÔI GIỚI CHO NGƯỜI KHÁC XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH HOẶC Ở LẠI VIỆT NAM TRÁI PHÉP VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ ÁP DỤNG 76 3.1 Yêu cầu tiếp tục hồn thiện quy định Tội tổ chức, mơi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh lại Việt Nam trái phép 76 3.1.1 Chính sách hình Đảng Nhà nước việc bảo đảm trật tự quản lý hành 76 3.1.2 Tình hình Tội tổ chức, mơi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh lại Việt Nam trái phép 78 3.1.3 Tình hình phát triển mặt đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội pháp luật 79 3.1.4 Quá trình hội nhập quốc tế tiếp thu kinh nghiệm nước 80 3.2 Nội dung hoàn thiện quy định Tội tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh lại Việt Nam trái phép 81 3.2.1 Bổ sung quy định chủ thể Tội tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh lại Việt Nam trái phép 81 3.2.2 Bổ sung tình tiết định khung tăng nặng khoản 2, khoản Điều 348 BLHS năm 2015 81 3.2.3 Sửa đổi bổ sung hình phạt Tội tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh lại Việt Nam trái phép 82 3.3 Một số giải pháp nâng cao hiệu áp dụng Tội tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh lại Việt Nam trái phép 84 3.3.1 Ban hành văn hướng dẫn Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao số quy định Điều 348, 349 Bộ luật Hình năm 2015 84 3.3.2 Đẩy mạnh công tác quản lý liệu điện tử xuất nhập cảnh 85 3.3.3 Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, giáo dục trị, tư tưởng cho người dân; vận động người dân tham gia phòng chống tội phạm 85 3.3.4 Nâng cao đạo đức nghề nghiệp, lực chuyên môn, nghiệp vụ người tiến hành tố tụng, đặc biệt quan thực thi xét xử 87 3.3.5 Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ công chức làm công tác quản lý nhà nước xuất cảnh, nhập cảnh 88 3.3.6 Nâng cao hiệu phối hợp với quan liên quan để xử lý tội phạm tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh lại Việt Nam trái phép 89 3.3.7 Tăng cường hoạt động quốc tế, mở rộng hoạt động tương trợ tư pháp với quốc gia khác 91 Tiểu kết chương 92 KẾT LUẬN 93 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 95 PHỤ LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU A Danh mục bảng Bảng 2.4.1: Số vụ án số bị cáo thụ lý tội liên quan đến lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú 49 Bảng 2.4.2: Số vụ án số bị cáo thụ lý Tội tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh lại Việt Nam trái phép 51 Bảng 2.4.3: Số vụ án số bị cáo xét xử Tội tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh lại Việt Nam trái phép 52 B Danh mục biểu Biểu đồ 2.4.1: Tổng số vụ án số bị cáo Tòa án xét xử tội phạm lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú 50 Biểu đồ 2.4.2: Số vụ án số bị cáo thụ lý Tội tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh lại Việt Nam trái phép 51 Biểu đồ 2.4.3: Số vụ án Tòa án xét xử Tội tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh lại Việt Nam trái phép 53 Biểu đồ 2.4.4: Số bị cáo Tòa án xét xử Tội tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh lại Việt Nam trái phép 58 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ANĐT : An ninh điều tra BLHS : Bộ luật Hình CATP : Công an thành phố CHXHCN : Cộng hòa xã hội chủ nghĩa HĐTP : Hội đồng thẩm phán LHS : Luật hình PLHS : Pháp luật hình TANDTC : Tịa án nhân dân tối cao TNHS : Trách nhiệm hình TP.HCM : Thành phố Hồ Chí Minh VKSNDTC : Viện kiểm sát nhân dân tối cao quan hệ thông tin trao đổi đối tượng phạm tội, xác định nơi lẩn trốn, phương thức, thủ đoạn tội phạm; phát hiện, thu thập tài liệu đối tượng tiến hành điều tra Bên cạnh đó, cần tăng cường phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân Trước khởi tố vụ án cần trao đổi thông tin, xin ý kiến khởi tố vụ án; quy định tài liệu có hồ sơ, cách thức chuyển hồ sơ, thời gian chuyển hồ sơ; phối hợp việc thực yêu cầu Viện kiểm sát hỏi cung, lấy lời khai theo quy định pháp luật [58] Không thế, quan điều tra cần tăng cường quan hệ với Bộ đội biên phòng thực đề án, phương án, chuyên án kế hoạch nghiệp vụ hướng, địa bàn trọng điểm, xây dựng đề án bảo đảm an ninh, trật tự Chú trọng công tác luyện tập, diễn tập xử lý tình huống; đồng thời, tăng cường phối hợp sơ, tổng kết, thực quy chế phối hợp Qua đó, phát huy kết đạt được, khắc phục hạn chế, thiếu sót, bổ sung nội dung, yêu cầu nhiệm vụ phù hợp với phát triển lực lượng yêu cầu đòi hỏi thực tiễn [58] Trên thực tế, cơng tác đấu tranh, phịng chống loại tội phạm có liên quan mật thiết với nước bạn giáp biên giới Các đối tượng Việt Nam thường móc nối với đối tượng người nước ngồi vai trị vừa khách hàng, vừa trung gian mơi giới, tổ chức tìm kiếm người xuất cảnh, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam Để giải loại tội phạm cần có vào tích cực quan chức hai nước liên quan Từ đó, địi hỏi phải có tham gia, hợp tác quốc gia giới, góp phần ngăn chặn tình trạng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam Do đó, quan có thẩm quyền cần làm tốt cơng tác nghiên cứu tình hình để thực tham mưu, đề xuất với cấp ủy, quyền đẩy mạnh hoạt động đối ngoại, trì tốt chế trao đổi thông tin, gặp gỡ, hội đàm định kỳ, trì vận dụng linh hoạt hình thức, phương pháp đối ngoại như: Thơng báo, gửi thư, trực tiếp gặp gỡ trao đổi tình hình,… [58] 90 3.3.7 Tăng cường hoạt động quốc tế, mở rộng hoạt động tương trợ tư pháp với quốc gia khác Trong năm gần đây, Việt Nam ngày hội nhập sâu rộng, mở rộng quan hệ quốc tế, tham gia nhiều tổ chức, tăng cường hợp tác quốc tế; việc kí kết nhiều hiệp định thể tâm thực cam kết quốc tế Cụ thể Chỉ thị số 01/CT-VKSTC công tác ngành Kiểm sát nhân nhân năm 2022 rõ “Tăng cường hợp tác quốc tế đấu tranh phòng chống tội phạm, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm có yếu tố nước ngồi Kết nối với Viện Cơng tố, Viện kiểm sát nước để thực tốt nhiệm vụ tương trợ tư pháp hình trao đổi, học hỏi kinh nghiệm pháp luật đào tạo kỹ điều tra kỹ thuật số, chứng số sở bảo đảm yêu cầu cơng tác bảo vệ trị nội bộ” [30] Và Điều Luật tương trợ tư pháp năm 2007 quy định Nguyên tắc tương trợ tư pháp rõ “1 Tương trợ tư pháp thực ngun tắc tơn trọng độc lập, chủ quyền, tồn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội nhau, bình đẳng bên có lợi, phù hợp với Hiến pháp, pháp luật Việt Nam điều ước quốc tế mà Việt Nam thành viên; Trường hợp Việt Nam nước ngồi chưa có điều ước quốc tế tương trợ tư pháp hoạt động tương trợ tư pháp thực nguyên tắc có có lại không trái pháp luật Việt Nam, phù hợp với pháp luật tập quán quốc tế” [12] Đây sở để quan thực thi pháp luật nước tăng cường hợp tác, bên có lợi, hỗ trợ lẫn việc điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình có yếu tố nước ngồi, tội phạm xun quốc gia Từ đó, bảo vệ tốt quyền lợi ích hợp pháp công dân nước Năm 2021, tội phạm xuất cảnh, nhập cảnh nói chung tội phạm tổ chức, mơi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh lại Việt Nam trái phép nói riêng tăng cao đột biến, nhiều người phạm tội cơng dân nước ngồi; vậy, số lượng yêu cầu tương trợ tư pháp hình quan tố tụng Việt Nam gửi nước ngày tăng 91 Sau khoảng 15 năm thi hành, Luật Tương trợ tư pháp năm 2007 góp phần quan trọng hợp tác quốc tế tư pháp hình nói chung công tác dẫn độ chuyển giao người bị kết án nói riêng Từ góp phần nâng cao hiệu cơng tác phịng, chống tội phạm đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự xã hội Tuy nhiên, bối cảnh tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia cụ thể tội phạm tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh lại Việt Nam trái phép ngày có chiều hướng gia tăng, Việt Nam cần phải tiếp tục hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung Luật Tương trợ quốc tế nhằm nâng cao hiệu việc áp dụng sở pháp lý liên quan đến dẫn độ, chuyển giao người bị kết án phạt tù nên đặt lên hàng đầu Đồng thời cần thiết lập bước hoàn thiện chế phối hợp quan có thẩm quyền nước với quan có thẩm quyền nước ngồi cách nhanh chóng hiệu để trao đổi thông tin, phối hợp truy bắt, truy tìm tội phạm Bên cạnh đó, Việt Nam cần tăng cường quan hệ quốc tế với quốc gia, tạo lập mối quan hệ hợp tác, kí kết hiệp định song phương, đa phương giải vấn đề liên quan đến lĩnh vực xuất nhập cảnh Tiểu kết chương Qua tìm hiểu nội dung chương 3, nhóm nghiên cứu giải số vấn đề sau: Trên sở phân tích bất cập, hạn chế quy định thực tiễn xét xử Chương 2, nhóm nghiên cứu rõ yêu cầu cần tiếp tục sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định nâng cao hiệu áp dụng Tội tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh lại Việt Nam trái phép Đồng thời, kiến nghị, đề xuất số nội dung cụ thể để tiếp tục hoàn thiện quy định nâng cao hiệu áp dụng Tội tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh lại Việt Nam trái phép thực tế; từ đảm bảo cơng tác đấu tranh, phòng chống tội phạm hiệu 92 KẾT LUẬN Tội tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh lại Việt Nam trái phép hành vi người từ đủ 16 tuổi trở lên, có lực TNHS thực cách cố ý, xâm phạm đến trật tự quản lý hành chính, mục đích vụ lợi nhằm đưa người khác khỏi biên giới Việt Nam vào lại lãnh thổ Việt Nam khơng có giấy phép theo quy định pháp luật xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú, bao gồm hành vi: tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép; tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép; tổ chức cho người khác lại Việt Nam trái phép; môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép; môi giới cho người khác nhập cảnh trái phép; môi giới cho người khác lại Việt Nam trái phép Tuy nhiên, tội phạm quy định lần đầu BLHS năm 2015, q trình triển khai áp dụng bất cập, hạn chế định Vì vậy, việc nghiên cứu đề tài góp phần hoàn thiện toàn diện vấn đề lý luận thực tiễn quy định Tội tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh lại Việt Nam trái phép Đồng thời, đề tài làm tài liệu phục vụ cho cơng tác học tập, nghiên cứu Trên sở phân tích, giải nhiệm vụ mà đề tài đặt để đạt mục đích đề tài, nhóm nghiên cứu rút số kết luận sau: Một là, đề tài giải vấn đề lý luận Tội tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh lại Việt Nam trái phép làm rõ khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa, yêu cầu việc quy định tội phạm Hai là, nghiên cứu quy định số quốc gia giới (Trung Quốc, Liên Bang Nga, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào) tội xuất cảnh, nhập trái phép, thơng qua đúc kết học kinh nghiệm trình tiếp tục hoàn thiện quy định BLHS Việt Nam tội danh Ba là, phân tích dấu hiệu pháp lý cấu thành tội phạm, hình phạt để có nhìn chi tiết, tồn diện, sâu sắc Tội tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh lại Việt Nam trái phép Qua đó, phân biệt Tội tổ chức, mơi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh lại Việt Nam trái phép với tội 93 phạm lĩnh vực xuất nhập cảnh khác như: Tội vi phạm quy định xuất cảnh, nhập cảnh; tội lại Việt Nam trái phép (Điều 347); Tội tổ chức, môi giới cho người khác trốn nước lại nước ngồi trái phép (Điều 349) Bốn là, thơng qua số liệu thực tiễn xét xử Tội tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh lại Việt Nam trái phép, nhóm nghiên cứu số bất cập, hạn chế quy định thực tiễn xét xử nguyên nhân dẫn đến bất cập, hạn chế tội phạm Từ định hướng tiếp tục hoàn thiện quy định Tội tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh lại Việt Nam trái phép Năm là, nhóm nghiên cứu phân tích bất cập, hạn chế quy định để đưa số giải pháp nhằm hoàn thiện quy định như: Bổ sung quy định chủ thể Tội tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh lại Việt Nam trái phép; Bổ sung tình tiết định khung tăng nặng khoản khoản Điều 348 BLHS năm 2015; Sửa đổi bổ sung hình phạt hình phạt bổ sung Sáu là, để nâng cao hiệu áp dụng tội phạm này, nhóm nghiên cứu cịn đề xuất số giải pháp như: Ban hành văn hướng dẫn Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao số quy định Điều 348, 349 BLHS năm 2015; Đẩy mạnh công tác quản lý liệu điện tử xuất nhập cảnh; Giải pháp tuyên truyền, phổ biến pháp luật, giáo dục trị, tư tưởng cho người dân; vận động người dân tham gia phòng chống tội phạm; Nâng cao đạo đức nghề nghiệp, lực chuyên môn, nghiệp vụ người tiến hành tố tụng, đặc biệt quan thực thi xét xử; Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ công chức làm công tác quản lý nhà nước xuất cảnh, nhập cảnh; Nâng cao hiệu phối hợp với quan liên quan để xử lý tội phạm tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh lại Việt Nam trái phép; Tăng cường hoạt động quốc tế, mở rộng hoạt động tương trợ tư pháp với quốc gia khác 94 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO A Danh mục tài liệu nước Võ Hữu Canh (2018), Các tội xâm phạm trật tự quản lý hành địa bàn Tỉnh Nghệ an: Tình hình, ngun nhân giải pháp phịng ngừa, Luận án Tiến sĩ Luật học, Học viện Khoa học Xã hội Đỗ Kim Chi – Đỗ Đức Hồng Hà (2018), TNHS tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính, NXB Cơng an Nhân Dân Hồng Long (2019), Tội tổ chức, mơi giới cho người khác trốn nước lại nước ngồi trái phép Bộ luật hình Việt Nam, Luận văn thạc sĩ luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội Đàm Đức Hoan (2013), Hoạt động xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới đất liền Việt Nam – Campuchia công tác đấu tranh Bộ đội biên phòng, Luận án tiễn sĩ luật học, Học viện an ninh Nhân dân Nguyễn Ngọc Hòa (2018), Bình luận khoa học Bộ luật Hình năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 (phần tội phạm) 2, NXB Tư Pháp Nguyễn Ngọc Hịa, Lê Thị Sơn (2006), Từ điển pháp luật Hình sự, NXB Tư Pháp Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao (2020), Nghị hướng dẫn áp dụng số quy định Bộ luật Hình xét xử tội phạm tham nhũng tội phạm khác chức vụ Trần Mạnh Hùng (2019), Bình luận khoa học Bộ luật Hình năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017, phần tội phạm, NXB Lao Động Đỗ Văn Nghiêm (2021), Bình Luận khoa học Bộ luật Hình năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017) trích dẫn văn hướng dẫn áp dụng, Tạp chí tịa án nhân dân – Tòa án nhân dân tối cao, NXB Khoa học xã hội 95 10 Nguyễn Đức Mạnh (2018), Hoạt động thủ tục xuất, nhập cảnh cửa đường đội biên phòng tỉnh biên giới Việt Nam - Trung Quốc, Luật án Tiến sĩ Luật học 11 Hoàng Phê (2017), Từ điển Tiếng Việt, NXB Hồng Đức 12 Quốc Hội (2007), Luật Tương trợ Tư pháp 13 Quốc Hội (2013), Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, NXB Tư pháp 14 Quốc hội (2014), Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, cảnh, cư trú người nước Việt Nam 15 Quốc Hội (2015), Bộ luật Dân sự, NXB Lao Động 16 Quốc Hội (2015), Bộ luật Tố tụng Hình năm 2015, NXB Lao Động 17 Quốc Hội (2017), Bộ luật Hình Việt Nam năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), NXB Công an Nhân Dân 18 Quốc Hội (2018), Luật Phòng, chống tham nhũng, NXB Lao Động 19 Quốc hội (2019), Luật Xuất cảnh, nhập cảnh cơng dân Việt Nam 20 Tịa án nhân dân tối cao (2006), Nghị số 01/HĐTP ngày 12 tháng năm 2006 Hội đồng thẩm pháp TANDTC hướng dẫn áp dụng số quy định Bộ luật Hình 21 Tịa án nhân dân tối cao (2020), Nghị số 03/2020/NQ-HĐTP Hướng dẫn áp dụng số quy định Bộ luật Hình xét xử tội phạm tham nhũng tội phạm khác chức vụ, Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao 22 Trần Quang Tám (2019), Quản lý nhà nước xuất cảnh: Một số vấn đề lý luận thực tiễn, Sách chuyên khảo, NXB Công an nhân dân 23 Lê Quang Thành (2020), Bình luận khoa học Bộ luật hình năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 (cập nhật văn nhất), NXB Lao Động 24 Thủ trướng Chính phủ (2016), Quyết định số 623/QĐ-TTg phê duyệt chiến 96 lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025 định hướng đến năm 2030 25 Trường Đại học Luật Hà Nội (2019), Giáo trình luật Hình Việt Nam (phần chung), NXB Công an Nhân Dân 26 Trường Đại học Luật Hà Nội (2019), Giáo trình luật Hình Việt Nam (phần tội phạm), NXB Công an Nhân Dân 27 Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh (2021), Giáo trình Luật hình Việt Nam (Phần tội phạm - 2) (tái lần thứ nhất, có sửa chữa, bổ sung), NXB Hồng Đức 28 Văn phòng Quốc Hội (2020), Luật biên giới quốc gia số: 26/VBHN-VPQH 29 Viện kiểm sát nhân dân tối cao (2021), Công văn số 1557/VKSTC-V1 Hướng dẫn nghiệp vụ áp dụng điều 347, 348 349 BLHS 30 Viện kiểm sát nhân dân tối cao (27/12/2021), Chỉ thị 01/CT-VKSTC công tác ngành kiểm sát nhân dân năm 2022 31 Viện kiểm sát nhân dân tối cao (2017), Thực trạng giải pháp hoạt động tương trợ tư pháp hình sự; số kiến nghị, sửa đổi, bổ sung luật tương trợ tư pháp năm 2007, Chuyên Đề, Vụ hợp tác quốc tế tương trợ tư pháp hình B Danh mục tài liệu nước 32 Bài báo “Drastically prevent illegal entry and exit” (Quyết tâm ngăn chặn tình chặng xuất, nhập cảnh trái phép) 33 Bài báo “越南各地集中力量及时发现非法出入境人员” (Mọi miền Việt Nam tập trung phát kịp thời nhân viên xuất nhập cảnh trái phép) C Website 34 Báo Điện tử Chính phủ (2021), Bắt giam đối tượng tổ chức cho người khác lại Việt Nam trái phép, truy cập tại: https://baochinhphu.vn/bat-giam-doi97 tuong-to-chuc-cho-nguoi-khac-o-lai-viet-nam-trai-phep-102292197.htm 35 Báo Hà Giang (2021), Kiên xử lý hành vi tổ chức xuất, nhập cảnh trái phép, truy cập tại: http://www.baohagiang.vn/phap-luat/202106/kienquyet-xu-ly-cac-hanh-vi-to-chuc-xuat-nhap-canh-trai-phep-777742/ 36 Báo Người lao động (09/03/2022), Lãnh án tổ chức cho người khác lại Việt Nam trái phép, truy cập tại: https://nld.com.vn/phap-luat/lanh-an-vi-tochuc-nhap-canh-trai-phep-vao-viet-nam-20220309133033043.htm 37 Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh (2022), Phó viện trưởng kể chuyện phá án tội phạm nhập cảnh trái phép, truy cập tại: https://plo.vn/pho-vientruong-ke-chuyen-pha-an-toi-pham-nhap-canh-trai-phep-post667927.html 38 Bảo vệ pháp luật (2022), Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng tổ chức, môi giới đưa người xuất cảnh trái phép, Cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tối cao, truy cập tại: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/khoi-to/khoi-tobat-tam-giam-doi-tuong-to-chuc-moi-gioi-dua-nguoi-xuat-canh-trai-phep117205.html 39 Bộ luật Hình Cộng hịa dân chủ nhân dân Trung Hoa (Criminal law of the people's republic of china), truy cập tại: https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/5375/108071/F78796243/CHN5375%20Eng3.pdf 40 Bộ luật Hình Liên Bang Nga (The Criminal Code Of The Russian Federation), truy cập tại: https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/ru/ru080en.pdf 41 Bộ luật Hình Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (Penal code law of laos), truy cập tại: https://www.icj.org/wp-content/uploads/2013/07/Laos-PenalLaw-2001-2005-eng.pdf 42.Cơng ty Luật Hồng Sa (2020), Bình luật Hình Tội tổ chức, mơi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh lại Việt Nam trái phép, truy cập tại: 98 https://luathoangsa.vn/toi-to-chuc-moi-gioi-cho-nguoi-khac-xuat-canh-nhapcanh-hoac-o-lai-viet-nam-trai-phep-dieu-348-nd60022.html 43 Công dân & Pháp luật (2021), Tội tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh lại Việt Nam trái phép, truy cập tại: https://www.congdanphapluat.vn/toi-to-chuc-moi-gioi-cho-nguoi-khac-xuatcanh-nhap-canh-hoac-o-lai-viet-nam-trai-phep-a21693.html 44 Công bố án (2021), Bản án số: 293/2021/HSPT Ngày 30/6/2021 Tòa án nhân dân cấp cao Đà Nẵng, truy cập tại: https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta734718t1cvn/chi-tiet-banan?fbclid=IwAR334JM-h_XS2x0nmWF9B99EqI45 Công bố án (2022), Bản án số 04/2022/HS/ST ngày 06/01/2021 TAND Tỉnh Lạng Sơn, truy cập tại: https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta868398t1cvn/chi-tiet-ban-an 46 Công bố án (2021), Bản án số 123/2021/HS-ST ngày 29/12/2021 TAND Huyện Văn Lãng, truy cập tại: https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta850219t1cvn/chi-tiet-ban-an 47 Công bố án (2022), Bản án số 30/2022/HS-ST ngày 18/01/2022 TAND Tỉnh Điện Biên, truy cập tại: https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta860424t1cvn/chi-tiet-ban-an 48 Nguyễn Dung (2021), Công an Hà Nội xử lý nghiêm hành vi tổ chức, môi giới nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, truy cập tại: https://www.anninhthudo.vn/cong-an-ha-noi-xu-ly-nghiem-cac-hanh-vi-tochuc-moi-gioi-nhap-canh-trai-phep-vao-viet-nam 49 Minh Đức (2021), TP.HCM – Đang chờ thi hành án phạm tội tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép, Tạp chí Tịa án nhân dân điện tử, truy cập tại: https://tapchitoaan.vn/bai-viet/xet-xu-xetxu/tp.hcm-%E2%80%93-dang-co-tien-an-van-to-chuc-moi-gioi-cho-nguoi99 khac-xuat-canh-nhap-canh-trai-phep-va-lam-gia-con-dau-tai-lieu-cua-coquan-to-chuc 50 Thu Hường (2021), Phân biệt hành vi “tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép” hành vi “tổ chức, mơi giới cho người khác trốn nước ngồi, Trang thông tin tuyên truyền phổ biến pháp luật, truy cập tại: https://pbgdpl.hanoi.gov.vn/quy-dinh-moi//asset_publisher/sxBNLsQSLyY8/content/phan-biet-hanh-vi-to-chuc-moi-gioicho-nguoi-khac-xuat-canh-trai-phep-va-hanh-vi-to-chuc-moi-gioi-cho-nguoikhac-tron-i-nuoc-ngoai 51 Luật Hoàng Oanh (2021), Tội tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh lại Việt Nam trái phép gì, truy cập tại: https://luathoanganh.vn/hoi-dap-luat-hinh-su/toi-to-chuc-moi-gioi-cho-nguoikhac-xuat-canh-nhap-canh-hoac-o-lai-viet-nam-trai-phep-la-gi-lha5526.html 52 Luật Minh Khuê (2021), Môi giới gì? Quy định pháp luật mơi giới thương mại?, truy cập tại: https://luatminhkhue.vn/moi-gioi-la-gi -quy-dinhcua-phap-luat-ve-moi.aspx 53 Lê Quý Nhân (2020), Tội Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh lại Việt Nam trái phép – Một số vướng mắc thực tiễn, Tạp chí Tòa án nhân dân điện tử, truy cập tại: https://tapchitoaan.vn/bai-viet/xetxu/toi-to-chuc-moi-gioi-cho-nguoi-khac-xuat-canh-nhap-canh-hoac-o-laiviet-nam-trai-phep-mot-so-vuong-mac-trong-thuc-tien 54 Gia Khánh (2021), Hướng dẫn xử lý tội phạm lĩnh vực xuất nhập cảnh, Báo Pháp luật Việt Nam, truy cập tại: https://baophapluat.vn/huongdan-xu-ly-toi-pham-trong-linh-vuc-xuat-nhap-canh-post391011.html 55 Văn Toàn (2021), Những khó khăn, vướng mắc việc áp dụng Điều 347, 348, 349, 350 Bộ luật hình năm 2015, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang, truy cập tại: https://vks.kiengiang.gov.vn/chitietbantin.aspx?MaTin=3656 100 56 Lưu Minh Sang, Huỳnh Phương Ngoan, Đặng Thị Thảo Huyền (2020), Xử lý hành vi nhập cảnh, tổ chức, môi giới nhập cảnh trái phép theo pháp luật Việt Nam, Tạp chí Tịa án nhân dân điện tử, truy cập tại: https://www.tapchitoaan.vn/bai-viet/phap-luat/xu-ly-hanh-vi-nhap-canh-tochuc-moi-gioi-nhap-canh-trai-phep-theo-phap-luat-viet-nam 57 Quân đội Nhân dân (2020), Việt Nam Campuchia tăng cường phối hợp quản lý xuất nhập cảnh, phòng chống tội phạm, truy cập tại: https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc/viet-nam-va-campuchia-tang-cuongphoi-hop-quan-ly-xuat-nhap-canh-phong-chong-toi-pham-642377 58 Tạ Quang Quyết – Nông Đức Phong, Nâng cao hiệu điều tra vụ án tổ chức, môi giới cho người khác nhập cảnh trái phép địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Tạp chí khí Việt Nam, truy cập tại: https://tapchicokhi.com.vn/post/nang-cao-hieu-qua-dieu-tra-vu-an-to-chucmoi-gioi-cho-nguoi-khac-nhap-canh-trai-phep-tren-dia-ban-tinhlangson?fbclid=IwAR2_geHz86 59 Xuân Tùng – Nguyễn Thắng (2021), Cảnh báo thủ đoạn tội tổ chức, môi giới nhập cảnh trái phép, truy cập tại: https://www.vietnamplus.vn/canh-bao-thu-doan-cua-toi-pham-to-chuc-moigioi-nhap-canh-trai-phep/712678.vnp 60 Voer, Khái niệm tổ chức, truy cập tại: https://voer.edu.vn/m/khai-niemve-to-chuc/31dd111f 101 PHỤ LỤC SỐ LIỆU TỘI TỔ CHỨC, MÔI GIỚI NGƯỜI KHÁC XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH HOẶC Ở LẠI VIỆT NAM TRÁI PHÉP Năm Năm Năm Năm 2018 2019 2020 2021 Số vụ án Tòa án thụ lý 10 13 95 317 Số bị cáo Tòa án thụ lý 15 28 224 860 Tổng số vụ Tòa án thụ lý 10 17 97 339 Tổng số bị cáo Tòa án thụ lý 15 34 226 914 Số vụ án Tòa án xét xử 14 72 280 Số bị cáo Tòa án xét xử 30 166 714 Cải tạo không giam giữ 0 Án treo 25 Dưới năm tù 69 283 Từ 03 năm đến 07 năm tù 10 71 286 Từ 07 năm đến 15 năm tù 12 18 117 Tù từ 15 năm tù đến 20 năm tù 0 Tù chung thân, tử hình 0 0 Số vụ án Tịa án đình 0 0 Số bị cáo Tịa án đình 0 0 Số vụ án Tịa án tạm đình 0 0 Số bị cáo Tòa án tạm đình 0 0 Chỉ tiêu Phân tích số bị cáo xét xử TỘI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH; Chỉ tiêu TỘI Ở LẠI VIỆT NAM TRÁI PHÉP Năm Năm Năm Năm 2018 2019 2020 2021 Số vụ án Tòa án thụ lý 25 Số bị cáo Tòa án thụ lý 32 Tổng số vụ Tòa án thụ lý 27 Tổng số bị cáo Tòa án thụ lý 34 Số vụ án Tòa án xét xử 26 Số bị cáo Tòa án xét xử 33 Cải tạo không giam giữ 0 0 Án treo 0 0 Dưới năm tù 16 Từ 03 năm đến 07 năm tù 0 Từ 07 năm đến 15 năm tù 0 Tù từ 15 năm tù đến 20 năm tù 0 0 Tù chung thân, tử hình 0 0 Số vụ án Tịa án đình 0 0 Số bị cáo Tịa án đình 0 0 Số vụ án Tòa án tạm đình 0 0 Số bị cáo Tịa án tạm đình 0 0 Phân tích số bị cáo xét xử TỘI TỔ CHỨC, MÔI GIỚI CHO NGƯỜI KHÁC TRỐN ĐI NƯỚC NGOÀI HOẶC Ở LẠI NƯỚC NGOÀI TRÁI PHÉP Năm Năm Năm Năm 2018 2019 2020 2021 Số vụ án Tòa án thụ lý 44 55 64 57 Số bị cáo Tòa án thụ lý 63 97 142 147 Tổng số vụ Tòa án thụ lý 48 57 76 70 Tổng số bị cáo Tòa án thụ lý 69 101 161 188 Số vụ án Tòa án xét xử 42 43 50 55 Số bị cáo Tòa án xét xử 55 72 102 123 Cải tạo không giam giữ 0 0 Án treo 10 13 25 Dưới năm tù 14 21 22 44 Từ 03 năm đến 07 năm tù 26 29 50 44 Từ 07 năm đến 15 năm tù 15 Tù từ 15 năm tù đến 20 năm tù 0 0 Tù chung thân, tử hình 0 0 Số vụ án Tịa án đình 0 0 Số bị cáo Tịa án đình 0 0 Số vụ án Tịa án tạm đình 0 0 Số bị cáo Tòa án tạm đình 0 0 Chỉ tiêu Phân tích số bị cáo xét xử ... lý Tội tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh lại Việt Nam trái phép 2.1.1 Khách thể Tội tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh lại Việt Nam trái phép Khách thể tội. .. tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép; tổ chức cho người khác lại Việt Nam trái phép; môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép; môi giới cho người khác nhập cảnh trái phép; môi giới cho. .. chức cho người khác nhập cảnh trái phép, tổ chức cho người khác lại Việt Nam trái phép, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép, môi giới cho người khác nhập cảnh trái phép, môi giới cho người
- Xem thêm -

Xem thêm: Tội tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại việt nam trái phép trong bộ luật hình sự việt nam ,