0

đồ án tốt nghiệp với đề tài: Đánh giá điều kiện địa chất thủy văn khu vực Đông Anh – Hà Nội. Lập phương án điều tra đánh giá chi tiết kết hợp khai thác phục vụ nâng công suất nhà máy cấp nước Thị trấn Đông Anh lên 20.000 m3ngày, thời gian thi công phương

116 23 0
  • đồ án tốt nghiệp với đề tài: Đánh giá điều kiện địa chất thủy văn khu vực Đông Anh – Hà Nội. Lập phương án điều tra đánh giá chi tiết kết hợp khai thác phục vụ nâng công suất nhà máy cấp nước Thị trấn Đông Anh lên 20.000 m3ngày, thời gian thi công phương

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2022, 09:37

MỤC LỤC PHẦN 1 PHẦN CHUNG VÀ CHUYÊN MÔN 4 CHƯƠNG 1 ĐẶC ĐIỂM ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN – KINH TẾ XÃ HỘI KHU VỰC NGHIÊN CỨU 5 1 1 Vị trí địa lý 5 1 2 Địa hình 5 1 3 Đặc điểm khí hậu 6 1 3 1 Lượng mưa 6 1 3 2 Lượng bốc hơi 6 1 3 3 Độ ẩm không khí 6 1 3 4 Nhiệt độ không khí 6 1 4 Thuỷ văn 7 1 4 1 Sông Hồng 7 1 4 2 Sông Cà Lồ 8 1 4 3 Sông Ngũ Huyện Khê 8 1 4 4 Đầm Vân Trì 8 1 4 5 Hồ Việt Hùng 9 1 5 Dân cư kinh tế 9 1 6 Giao thông 10 CHƯƠNG 2 ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT ĐỊA CHẤT THỦY VĂN 11 2 1 Lịch sử nghiên cứu địa chấ. Trường Đại học Mỏ - Địa chất Đồ án tốt nghiệp MỤC LỤC PHẦN PHẦN CHUNG VÀ CHUYÊN MÔN CHƯƠNG ĐẶC ĐIỂM ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN – KINH TẾ - XÃ HỘI KHU VỰC NGHIÊN CỨU 1.1 Vị trí địa lý 1.2 Địa hình 1.3 Đặc điểm khí hậu 1.3.1 Lượng mưa 1.3.2 Lượng bốc .6 1.3.3 Độ ẩm khơng khí 1.3.4 Nhiệt độ khơng khí 1.4 Thuỷ văn 1.4.1 Sông Hồng .7 1.4.2 Sông Cà Lồ 1.4.3 Sông Ngũ Huyện Khê 1.4.4 Đầm Vân Trì 1.4.5 Hồ Việt Hùng 1.5 Dân cư kinh tế 1.6 Giao thông 10 CHƯƠNG ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT - ĐỊA CHẤT THỦY VĂN .11 2.1 Lịch sử nghiên cứu địa chất, địa chất thủy văn .11 2.1.1 Lịch sử nghiên cứu địa chất 11 2.1.2 Lịch sử nghiên cứu địa chất thuỷ văn 12 2.2 Đặc điểm địa chất 13 2.2.1 Địa tầng 13 2.2.2 Kiến tạo .19 2.3 Đặc điểm địa chất thủy văn .19 2.3.1 Tầng chứa nước lỗ hổng trầm tích Holocen (TCNqh) 20 2.3.2 Lớp cách nước trầm tích Pleistocen (LCN1) .20 2.3.3 Tầng chứa nước lỗ hổng trầm tích Pleistocen (TCNqp 2) .23 2.3.4 Lớp cách nước trầm tích Pleistocene - (LCN2) 25 SV: Nguyễn Văn Đức Lớp: ĐCTV – ĐCCT K59 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Đồ án tốt nghiệp 2.3.5 Tầng chứa nước lỗ hổng trầm tích Pleixtocen – (TCNqp1) .26 2.3.6 Phức hệ chứa nước Neogen (PHCN N) .30 2.3.7 Phức hệ chứa nước trầm tích Triat trung - bậc Ladini - hệ tầng Nà Khuất (PHCN T2lnk) .30 CHƯƠNG ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG VÀ TRỮ LƯỢNG KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐÂT KHU VỰC ĐÔNG ANH .31 3.1 Đánh giá chất lượng nước 31 3.2 Đánh giá trữ lượng nước đất 33 3.2.1.Lựa chọn phương pháp tính trữ lượng 33 3.2.2.Tính tốn thông số địa chất thủy văn tầng chứa nước qp1 .33 3.2.3 Đánh giá trữ lượng khai thác theo phương pháp thủy động lực: 36 3.4 Phân cấp trữ lượng khai thác 40 PHẦN PHẦN THIẾT KẾ VÀ DỰ TRÙ 41 CHƯƠNG CÔNG TÁC THU THẬP TÀI LIỆU VÀ KHẢO SÁT THỰC ĐỊA .43 1.1 Công tác thu thập tài liệu 43 1.1.1 Mục đích 43 1.1.2 Phương pháp tiến hành 43 1.1.3 Khối lượng công tác thu thập tài liệu 43 1.1.4 Phương pháp công tác 44 1.2 Lộ trình khảo sát .44 1.2.1 Mục đích .44 1.2.2 Khối lượng công tác lộ trình khảo sát 44 1.2.3 Phương pháp công tác 46 CHUƠNG CÔNG TÁC ĐỊA VẬT LÝ 47 2.1 Mục đích nhiệm vụ .47 2.2 Phương pháp khối lượng công tác .47 2.2.2 Phương pháp Karota lỗ khoan .49 2.3 Chỉnh lý tài liệu .50 CHƯƠNG CÔNG TÁC KHOAN VÀ KẾT CẤU GIẾNG .51 3.1 Mục đích nhiệm vụ 51 3.2 Khối lượng công tác 51 3.2.1 Luận chứng khối lượng công tác khoan 51 3.2.2 Thiết kế lỗ khoan 53 3.3 Phương pháp khoan thiết bị khoan 57 SV: Nguyễn Văn Đức Lớp: ĐCTV – ĐCCT K59 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Đồ án tốt nghiệp 3.3.1 Phương pháp khoan 57 3.3.2 Thiết bị khoan .57 3.4 Công tác chuẩn bị trước khoan 61 3.4.1 Kỹ thuật khoan 61 3.4.2 Kỹ thuật chống ống .62 3.4.3 Gia cố miệng lỗ khoan 62 3.4.4 An toàn lao động khoan 62 3.5 Công tác quan trắc địa chất thuỷ văn trình khoan 63 3.6 Chỉnh lý tài liệu .63 CHƯƠNG CƠNG TÁC HÚT NƯỚC THÍ NGHIỆM .64 4.1 Mục đích, nhiệm vụ 64 4.2 Khối lượng công tác 64 4.2.1 Bơm thổi rửa lỗ khoan 65 4.2.2 Hút nước thí nghiệm chùm 65 4.2.3 Hút nước thí nghiệm đơn 65 4.2.4 Hút giật cấp 65 4.3 Phương pháp tiến hành .66 4.3.1 Thổi rửa lỗ khoan 66 4.3.2 Hút nước thí nghiệm .72 4.3.2.1 Yêu cầu kỹ thuật 72 4.3.2.2 Các thông số lưu lượng, mực nước, nhiệt độ .72 4.4 Công tác chỉnh lý tài liệu hút nước 74 CHƯƠNG CÔNG TÁC QUAN TRẮC ĐỘNG THÁI NƯỚC DƯỚI ĐẤT 76 5.1 Mục đích 76 5.2 Khối lượng công tác quan trắc 76 5.2.1 Quan trắc nước mặt .76 5.2.2 Quan trắc nước đất .76 5.2.3 Chỉ tiêu mật độ quan trắc 76 5.3 Thiết kế công tác 77 5.4 Công tác chỉnh lý tài liệu quan trắc 78 CHƯƠNG CÔNG TÁC LẤY MẪU VÀ PHÂN TÍCH MẪU 79 6.1 Mục đích, nhiệm vụ 79 SV: Nguyễn Văn Đức Lớp: ĐCTV – ĐCCT K59 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Đồ án tốt nghiệp 6.2 Khối lượng công tác 79 6.2.1 Mẫu đất đá 79 6.2.2 Đối với mẫu nước 79 6.3 Phương pháp tiến hành 80 6.3.1 Mẫu đất đá 80 6.3.2 Mẫu nước 81 6.4 Các tiêu phân tích 82 6.5 Chỉnh lý tài liệu phân tích mẫu 82 CHƯƠNG CÔNG TÁC TRẮC ĐỊA .83 7.1 Mục đích, nhiệm vụ 83 7.2 Khối lượng phương pháp tiến hành 83 7.2.1 Từ thực địa lên đồ 83 7.3 Chỉnh lý tài liệu .84 CHƯƠNG CÔNG TÁC CHỈNH LÝ TÀI LIỆU VÀ VIẾT BÁO CÁO 85 8.1 Mục đích, nhiệm vụ 85 8.2 Khối lượng công tác phương pháp tiến hành : 85 8.2.1 Cơng tác chỉnh lý ngồi thực địa : 85 8.2.2 Công tác chỉnh lý tài liệu phòng 85 CHƯƠNG TÍNH TỐN DỰ TRÙ KINH PHÍ VÀ NHÂN LỰC 89 9.1 Bảng tổng hợp khối lượng công tác thiết kế 89 9.2 Dự trù nhân lực thực đề án .91 9.2.1 Công tác thu thập tài liệu 91 9.2.2 Công tác đo địa vật lý 91 9.2.3 Công tác khoan kết cấu lỗ khoan .91 9.2.4 Cơng tác hút nước thí nghiệm .92 9.2.5 Công tác quan trắc .92 9.2.6 Công tác trắc địa 92 9.2.7 Công tác chỉnh lý biết báo cáo 93 9.3.1 Công tác khoan, kết cấu giếng hút nước thí nghiệm 93 9.3.2 Dự tốn kinh phí 94 KẾT LUẬN .99 TÀI LIỆU THAM KHẢO 100 SV: Nguyễn Văn Đức Lớp: ĐCTV – ĐCCT K59 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Đồ án tốt nghiệp DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1.1 Sơ Đồ khu vực nghiên cứu 12 Hình 1.2-Biểu đồ biểu diễn thay đổi yếu tố khí tượng khu vực Hà Nội 14 Hình 2.1 Đồ thị quan trắc mực động thái nước đất khu vực Đơng Anh 39 Hình 2.2 Đồ thị quan trắc mực nước khu vực Đông Anh 39 Hình 3.1 Sơ đồ bố trí dự kiến lỗ khoan thăm dị .49 Hình Sơ đồ đo sâu điện đối xứng 60 Hình 5.2: Sơ đồ bố trí đo Karota lỗ khoan 61 Hình 6.1 Tia LK song song với sơng chùm LK thí nghiệm 65 Hình 6.2 Tia LK vng góc với sơng chùm LK thí nghiệm .66 Hình 6.3 Cấu trúc lỗ khoan thăm dò khai thác dự kiến .69 Hình 6.4: Lưỡi khoan hợp kim 71 Hình 7.1: Máy nén khí ZW155A .81 Hình 2: Sơ đồ thiết bị bơm Erơlip 86 Hình 7.3 Đầu đo sensor SL-232B 87 SV: Nguyễn Văn Đức Lớp: ĐCTV – ĐCCT K59 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Đồ án tốt nghiệp DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Bảng tổng hợp địa tầng địa chất khu vực Đông Anh 25 Bảng 2.2 Các đơn vị chứa nước cách nước khu vực nghiên cứu 28 Bảng 2.3-Bảng tổng hợp địa tầng Địa chất thủy văn khu vực Đông Anh 30 Bảng 2.4 -Bảng tổng hợp địa tầng Địa chất thủy văn khu bãi giếng nhà máy nước Đông Anh 31 Bảng 2.5 -Tổng hợp bề dày lớp cuội sỏi sạn lẫn cát 38 khu bãi giếng nhà máy nước Đông Anh 38 Bảng 2.6 -Kết hút nước thí nghiệm TCNqp1 khu vực Đơng Anh 39 Bảng 3.1 - Kết phân tích thành phần hoá học nước đất .42 tầng chứa nước lỗ hổng Pleistocen 42 Bảng 3.2 -Kết hút nước thí nghiệm tính tốn thơng số Đctv TCN qp1 khu vực Đông Anh 45 Bảng 3.3: Các thông số ĐCTV tầng chứa nước qp1 lựa chọn để tính trữ lượng 46 Bảng 3.4 : Khoảng cách lỗ khoan khu vực nghiên cứu ( đơn vị m) 51 Bảng 3.5 : Kết tính trị số hạ thấp mực nước lỗ khoan tầng khai thác 51 Bảng 4.1 Khối lượng tài liệu thu thập 55 Bảng 4.2 Khối lượng cơng tác lộ trình khảo sát 56 Bảng 5.1 Khối lượng công tác đo sâu điện 60 Bảng 5.2:Bảng khối lượng công tác đo Karota 62 Bảng 6.1: Bảng khối lượng công tác khoan kết cấu 68 lỗ khoan khai thác TCN qp1 68 Bảng 6.2: Bảng thông số kỹ thuật máy khoan 71 Bảng 6.3: Thông số kỹ thuật lưỡi khoan 72 Bảng 6.4: Các thông số chế độ khoan 74 SV: Nguyễn Văn Đức Lớp: ĐCTV – ĐCCT K59 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Đồ án tốt nghiệp Bảng 7.1: Khối lượng cơng tác hút nước thí nghiệm 80 Bảng 7.2: Các thông số kỹ thuật máy nén khí ZW155A .81 Bảng 7.3 Tần số đo 87 Bảng 8.1: Khối lượng vị trí điểm quan trắc nước đất 91 Bảng 9.1: Khối lượng tổng hợp mẫu đất thí nghiệm 93 Bảng 9.2: Khối lượng dự kiến phân tích mẫu nước 94 Bảng 9.3: Khối lượng tiêu phân tích mẫu nước .96 Hình 10.1 khối lượng công tác trắc địa 97 Bảng 12.1 Bảng tổng hợp khối lượng công tác thiết kế .103 Bảng 12.2 Bảng dự trù nhân lực công tác thu thập tài liệu .105 Bảng 12.3 Bảng dự trù nhân lực công tác địa vật lý 105 Bảng 12.4 Bảng dự trù nhân lực cho công tác khoan kết cấu lỗ khoan .105 Bảng 12.5 Bảng dự trù nhân lực cho công tác hút nước thí nghiệm 106 Bảng 12.6 Bảng dự trù nhân lực cho công tác quan trắc 106 Bảng 12.7 Bảng dự trù nhân lực cho công tác trắc địa .106 Bảng 12.8 Bảng dự trù nhân lực cho cơng tác lý tà liệu viết báo cáo 107 Bảng 12.9 Dự trù thiết bị khoan kết cấu 107 Bảng 12.10 Dự trù nhiên liệu khoan 108 Bảng 12.11 Dự trù thiết bị vật tư cho công tác bơm hút quan trắc bơm 108 Bảng 12.12 Kết dự trù kinh phí 110 SV: Nguyễn Văn Đức Lớp: ĐCTV – ĐCCT K59 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Đồ án tốt nghiệp CÁC KÝ TỰ VIẾT TẮT Ký hiệu ĐC ĐCTV ĐCCT TS ThS KS MNT MNĐ TCVN QĐ NĐ TT TTLT MT BTNMT BCN BTC BNV CP SV: Nguyễn Văn Đức Nội dung viết tắt Địa chất Địa chất thủy văn Địa chất cơng trình Tiến sỹ Thạc sỹ Kỹ sư Mực nước tĩnh Mực nước động Tiêu chuẩn Việt Nam Quyết định Nghị định Thông tư Thông tư liên tịch Môi trường Bộ Tài nguyên môi trường Bộ cơng nghiệp Bộ Tài Bộ Nội vụ Chính phủ Lớp: ĐCTV – ĐCCT K59 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Đồ án tốt nghiệp MỞ ĐẦU Tài ngun nước có vai trị vơ quan trọng người sinh vật trái đất Nước cần cho sống phát triển, vừa môi trường sống vừa yếu tố phát triển ngành kinh tế xã hội Tài nguyên nước vô quý giá vô tận Những năm gần đây, phát triển kinh tế xã hội q trình cơng nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước nhu cầu dùng nước cho sản xuất sinh hoạt nói chung khu cơng nghiệp nói riêng ngày lớn mà nguồn nước có dấu hiệu bị nhiễm có tình trạng suy kiệt Những khu vực nông thôn, miền núi, hay đảo hải đảo thiều nguồn nước nghiêm trọng Do vậy, điều tra địa chất thủy văn phục vụ cấp nước thành phố nông thôn, quy hoạch bãi thải, bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên nước đất nhiệm vụ quan trọng hàng đầu quan tâm thực Sau thời gian học tập rèn luyện trường Đại học Mỏ - Địa chất, trang bị kiến thức khoa học Địa chất chuyên ngành Địa chất thuỷ văn Thực chương trình đào tạo nhà trường, Bộ mơn địa chất thuỷ văn giao cho đồ án tốt nghiệp với đề tài: "Đánh giá điều kiện địa chất thủy văn khu vực Đông Anh – Hà Nội Lập phương án điều tra đánh giá chi tiết kết hợp khai thác phục vụ nâng công suất nhà máy cấp nước Thị trấn Đông Anh lên 20.000 m3/ngày, thời gian thi công phương án 12 tháng " Qua thời gian làm việc nghiên cứu tài liệu, hướng dẫn tận tình Ths Trần Vũ Long thầy cô Bộ môn Địa chất Thuỷ văn, đồ án hồn thành thời hạn Nội dung đồ án gồm: Mở đầu Phần I : Phần chung chun mơn Chương 1: Đặc điểm địa lí tự nhiên-kinh tế xã hội khu vực nghiên cứu Chương 2: Đặc điểm địa chất, địa chất thủy văn khu vực nghiên cứu Chương 3: Đánh giá chất lượng trữ lượng nước đất khu vực nghiên cứu Phần II: Thiết kế dự trù Chương 1: Công tác thu thập tài liệu khảo sát địa chất, địa chất thủy văn Chương 2: Công tác địa vật lý Chương 3: cơng tác khoan thăm dị khai thác Chương 4: Cơng tác hút nước thí nghiệm Chương 5: Cơng tác quan trắc động thái nước đất SV: Nguyễn Văn Đức Lớp: ĐCTV – ĐCCT K59 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Đồ án tốt nghiệp Chương 6: Cơng tác lấy mẫu phân tích mẫu Chương 7: Công tác trắc địa Chương 8: công tác chỉnh lý tài liệu viết báo cáo Chương 9: công tác dự trù kinh phí nhân lực Mặc dù cố gắng trình độ chun mơn hạn chế, kinh nghiệm nghề nghiệp yếu nên đồ án khơng tránh khỏi sai sót, tơi kính mong nhận ý kiến đóng góp q báu thầy giáo, cô giáo đồng nghiệp dành cho Tôi xin chân thành cảm ơn: Sinh viên thực Nguyễn Văn Đức SV: Nguyễn Văn Đức 10 Lớp: ĐCTV – ĐCCT K59 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Đồ án tốt nghiệp Chương 4: Đặc điểm địa chất thủy văn khu vực nghiên cứu Mô tả đặc điểm chúng điều kiện địa chất thủy văn khu vực nghiên cứu - Đặc điểm tầng chứa nước: + Diện tích, chiều sâu phân bố, thành phần thạch học, đặc tính chứa, dẫn nước; + Đặc trưng thủy động lực động thái nước đất tầng chứa nước tầng chứa nước chính; + Nguồn cung cấp, vùng cấp, vùng thoát, hướng vận động, quan hệ nước đất với nước mặt, nước mưa với tầng chứa nước khác; quy luật biến đổi mực nước, thành phần hóa học nước; biên thủy động lực nước đất yếu tố động thái khác; + Các lớp thấm nước yếu cách nước: Diện tích, chiều sâu phân bố, chiều dày, thành phần thạch học nham tướng, tính chất thấm khả nén lún Chương 6: Tính tốn thơng số địa chất thủy văn lựa chọn thơng số tính toán Chương 7: Dự kiến sơ đồ khai thác tính tốn trữ lượng khai thác - Lựa chọn phương pháp tính trữ lượng: sở chọn phương pháp tính trữ lượng (mục tiêu trữ lượng, đặc tính thủy động lực, phương pháp đánh giá trữ lượng); - Tính tốn trữ lượng động, trữ lượng tĩnh; - Tính tốn trữ lượng khai thác theo sơ đồ bố trí cơng trình dự kiến lựa chọn theo phương pháp lựa chọn Chương 8: Đánh giá chất lượng nước - Đánh giá chất lượng nước nước mặt, chất lượng nước đất thuộc tầng chứa nước, đặc biệt tầng chứa nước khai thác phương diện vật lý, hóa học, vi sinh, nhiễm bẩn So sánh với tiêu chuẩn Việt Nam nguồn nước cấp cho ăn uống sinh hoạt nhu cầu khác hộ dùng nước Tính tốn dự báo biến đổi chất lượng nước Chương 9: Đánh giá tác động môi trường Trong chương cần phải đánh giá tác động hoạt động kinh tế tới nước đất ảnh hưởng khai thác nước tới môi trường sụt lún mặt đất, xâm nhập mặn, gia tăng nhiễm bẩn Thiết kế đới phòng hộ vệ sinh giếng quan trắc SV: Nguyễn Văn Đức 102 Lớp: ĐCTV – ĐCCT K59 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Đồ án tốt nghiệp Chương 10: Phân cấp trữ lượng Chương 11: Tính tốn hiệu kinh tế Kết luận kiến nghị Các phụ lục đồ, vẽ kèm theo báo cáo: Phụ lục 1: Cột địa tầng cấu trúc lỗ khoan Phụ lục 2: Kết bơm thí ngiệm chỉnh lý tài liệu bơm hút nước thí nghiệm Phụ lục 3: Kết phân tích thành phần hố học mẫu nước Phụ lục 4: Kết phân tích mẫu đất đá Phụ lục 5: Kết quan trắc động thái nước đất Phụ lục 6: Kết đo cao toạ độ công trình Phụ lục 7: Kết đo địa vật lý Phụ lục 8: Các đồ, vẽ: - Sơ đồ tài liệu thực tế tỷ lệ 1:25000 - Bản đồ địa chất mặt cắt vùng nghiên cứu tỷ lệ 1:25000 - Bản đồ địa chất thuỷ văn mặt cắt vùng nghiên cứu tỷ lệ 1:25000 -Bản đồ tổng hợp kết khoan bơm thí ngiệm lỗ khoan thăm dò SV: Nguyễn Văn Đức 103 Lớp: ĐCTV – ĐCCT K59 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Đồ án tốt nghiệp CHƯƠNG TÍNH TỐN DỰ TRÙ KINH PHÍ VÀ NHÂN LỰC 9.1 Bảng tổng hợp khối lượng công tác thiết kế Bảng 12.1 Bảng tổng hợp khối lượng công tác thiết kế TT Hạng mục công tác Công tác thu thập tài liệu 1.1 Báo cáo địa chất 1.2 Báo cáo địa chất thủy văn 1.3 Bản đồ địa chất vùng Đông Anh tỷ lệ 1:25000 Bản đồ địa chất thủy văn vùng Đông Anh tỷ lệ Bản đồ 1:25000 Báo Tài liệu kinh tế xã hội, địa lý, địa hình, địa mạo cáo Tài liệu khí tượng huyện Đơng Anh năm Báo Tài liệu địa vật lý cáo Báo Tài liệu trạng sử dụng nước đất cáo Báo Tài liệu trắc địa cáo lk/ Tài liệu quan trắc động thái nước đất năm Công tác địa vật lý Đo sâu điện điện cực đối xứng điểm Đo Karota lỗ khoan m Công tác khoan Công tác khoan Khoan đường kính 110mm lấy mẫu m Khoan doa đường kính 305 mm m Hộp đựng mẫu Hộp Kết cấu lỗ khoan Ống chống thép đường kính 219mm m 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 2.1 2.2 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.2 3.2.1 SV: Nguyễn Văn Đức Khối lượng Đơn vị Báo 01 cáo Báo 01 cáo Bản đồ 01 104 01 20 01 01 01 18 195 195 195 20 106,5 Lớp: ĐCTV – ĐCCT K59 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Đồ án tốt nghiệp 3.2.2 Ống chống nhựa PVC đường kính 76mm 3.2.3 Ống lọc thép đường kính 168mm m m Khối lượng 138 75 3.2.4 Ống lọc nhựa đường kính 76mm m 36 3.2.5 Ống lắng thép đường kính 168mm m 15 3.2.6 Ống lắng nhựa đường kính 76mm m 18 m3 m3 Kg 15 15 ca ca ca Ca 39 30 18 24 Lần Lần 455 32 mẫu mẫu mẫu mẫu 63 108 108 108 điểm điểm 5% 11 18 TT 3.3 3.3.1 3.3.2 3.3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 Hạng mục công tác Vật liệu chèn Chèn sét Chèn cuội sỏi Xi măng Công tác hút nước thí nghiệm Bơm thổi rửa lỗ khoan Hút nước thí nghiệm chùm Hút nước thí nghiệm đơn Hút giật cấp Công tác quan trắc động thái Số lần quan trắc mực nước, lưu lượng Số lần lấy mẫu Công tác lấy mẫu Mẫu thạch học Toàn diện Vi sinh Vi lượng Công tác trắc địa Khoan Địa vật lý Chỉnh lý tài liệu viết báo cáo Đơn vị 9.2 Dự trù nhân lực thực đề án 9.2.1 Công tác thu thập tài liệu Công tác thu thập tài liệu tiến hành giai đoạn đầu có ý nghĩa định đến dạng cơng tác sau Chính giai đoạn cần tiến hành khẩn trương, diễn khoảng 0,5 tháng Để cơng việc diễn có hiệu mảng lớn SV: Nguyễn Văn Đức 105 Lớp: ĐCTV – ĐCCT K59 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Đồ án tốt nghiệp cần phải có người có chun mơn phụ trách, chúng tơi dự trù nhân lực sau: Bảng 12.2 Bảng dự trù nhân lực công tác thu thập tài liệu Chức vụ nghề nghiệp Kỹ sư ĐCTV – Tổ trưởng Kỹ sư địa chất – Tổ phó Biên chế tổ (người) Bậc thợ 2 Số tổ 1 9.2.2 Công tác đo địa vật lý Công tác địa vật lý bao gồm hai dạng công tác đo sâu điện karota lỗ khoan Do thời gian đo sâu điện dự định tiến hành khoảng thời gian tháng, công tác đo karota lỗ khoan tiến hành với thời gian công tác khoan tháng Vì thời gian cho cơng tác địa vật lý tháng Bảng 12.3 Bảng dự trù nhân lực công tác địa vật lý Chức vụ nghề nghiệp Tổ trưởng phân tích-KS.Địa vật lý Tổ phó kỹ thuật đo máy- Cao đẳng Địa vật lý Công nhân địa vật lý Bậc thợ 7/10 7/10 3/7 Biên chế 01 01 04 Tổng 6(người) 9.2.3 Công tác khoan kết cấu lỗ khoan Khối lượng công tác khoan lỗ khoan với tổng số mét khoan 195m Thời gian dự trù cho công tác khoan tháng Tiến hành khoan 3ca/ngày, tổ đảm nhiệm ca máy Bảng 12.4 Bảng dự trù nhân lực cho công tác khoan kết cấu lỗ khoan Chức vụ nghề nghiệp Kỹ sư ĐCTV Tổ trưởng tổ khoan Tổ phó tổ khoan Kíp trưởng tổ khoan Công nhân khoan Cấp dưỡng Lái xe SV: Nguyễn Văn Đức Bậc thợ 7/10 6/7 6/7 5/7 3/7 106 Biên chế 01 02 02 02 02 01 01 Tổng 16(người) Lớp: ĐCTV – ĐCCT K59 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Đồ án tốt nghiệp 9.2.4 Công tác hút nước thí nghiệm Thời gian cơng tác hút nước thí nghiệm gồm thời gian thổi rửa, hút nước thí nghiệm đơn, hút nước khai thác thí nghiệm Tất 111ca = 37 ngày = tháng ngày Vậy dự tính thời gian cho cơng tác tháng Bảng 12.5 Bảng dự trù nhân lực cho cơng tác hút nước thí nghiệm Chức vụ nghề nghiệp Kỹ sư ĐCTV Tổ trưởng tổ bơm Công nhân bơm Lái xe Bậc thợ 7/10 6/7 4/7 4/5 Biên chế 01 01 03 01 Tổng 6(người) 9.2.5 Công tác quan trắc Công tác quan trắc thực suốt q trình thi cơng 12 tháng Bảng 12.6 Bảng dự trù nhân lực cho công tác quan trắc Chức vụ nghề nghiệp Kỹ sư ĐCTV Công nhân quan trắc Bậc thợ 8/16 3/7 Biên chế 02 02 Tổng 4(người) 9.2.6 Công tác trắc địa Tổng thời gian dự trù cho công tác trắc địa tháng thực trước sau thi công khoan Bảng 12.7 Bảng dự trù nhân lực cho công tác trắc địa Chức vụ nghề nghiệp Kỹ sư trắc địa Bậc thợ 7/10 Biên chế Tổng 1(người) 9.2.7 Công tác chỉnh lý biết báo cáo Thời gian dự trù cho công tác chỉnh lý tài liệu viết báo cáo tháng Bảng 12.8 Bảng dự trù nhân lực cho cơng tác lý tà liệu viết báo cáo Chức vụ nghề nghiệp Kỹ sư ĐCTV SV: Nguyễn Văn Đức Bậc thợ 7/10 107 Biên chế 01 Tổng 4(người) Lớp: ĐCTV – ĐCCT K59 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Đồ án tốt nghiệp Chức vụ nghề nghiệp Bậc thợ Biên chế Tổng Kỹ sư Địa chất 7/10 01 Kỹ sư địa vật lý 7/10 01 Kỹ sư Trắc địa 7/10 01 9.2.8 Cơng tác lấy mẫu phân tích mẫu Cơng tác lấy mẫu phân tích mẫu tiến hành thời gian với q trình bơm hút nước thí nghiệm trình quan trắc 9.3 Dự trù thiết bị vật tư cho thi công 9.3.1 Công tác khoan, kết cấu giếng hút nước thí nghiệm Bảng 12.9 Dự trù thiết bị khoan kết cấu STT Loại vật tư Đơn vị tính Máy khoan YPБ - 3AM Lưỡi khoan: - MT5 ф130 - Chng chóp T ф273 Ống chống thép ф219 Ống chống nhựa ф76 Ống lọc ф168 Ống lọc nhựa ф76 Ống lắng ф68 Ống lắng nhựa ф76 Sét chèn Cuội sỏi chèn Xi măng Dự trù Cái Cái Cái m m m m m m m3 m3 kg 10 10 106,5 138 75 36 15 18 15 15 Bảng 12.10 Dự trù nhiên liệu khoan STT Loại vật tư Đơn vị tính Xăng Lít Dầu Diezen Lít SV: Nguyễn Văn Đức 108 Dự trù 1500 Lớp: ĐCTV – ĐCCT K59 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Đồ án tốt nghiệp Dầu bôi trơn Lít Mỡ Kg Bảng 12.11 Dự trù thiết bị vật tư cho công tác bơm hút quan trắc bơm STT Loại vật tư Đơn vị tính Máy nén khí Máy nén khí Cái ZW155A Tháp chân Bộ Tời 1,5 Bộ Dây điện loại Mét Dầu Diezen Lít Nhớt mỡ Kg Thước đo mực nước Cái Dự trù 1 500 1500 9.3.2 Dự tốn kinh phí 9.3.2.1 Cơ sở lập dự tốn Cơ sở lập dự toán chủ yếu phương án đơn giá lĩnh vực tài nguyên nước năm 2013 tài nguyên môi trường ban hành theo mức tiền lương sở 1.150.000 đồng/tháng cho quan, đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên Môi trường thực Căn Nghị định số 21/2013NĐ-CP ngày 04 tháng 03 năm 2013 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ Tài nguyên Môi trường; Căn Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày14 tháng 12 năm 2004 Chính phủ việc quy định mức lương tối thiểu chung; Căn thông tư số 05/2005/TT-BNV 05 tháng 01 năm 2005 Bộ Nội vụ hướng dẫn thực chế độ phụ lưu động cán công chức, viên chức; Căn thông tư số 06/2005/TT-BNV 05 tháng 01 năm 2005 Bộ Nội vụ hướng dẫn thực chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc cán công chức, viên chức; Căn thông tư số 05/2005/TT-BNV 05 tháng 01 năm 2005 Bộ Nội vụ hướng dẫn thực chế độ phụ cấp độc hại nguy hiểm cán công chức, viên chức; SV: Nguyễn Văn Đức 109 Lớp: ĐCTV – ĐCCT K59 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Đồ án tốt nghiệp Căn Thông tư liên tịch số 08/2005/TTLT–BNV-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2005 của liên Bộ Nội vụ – Bộ Tài hướng dẫn chế độ làm việc trả lương vào ban đêm, làm thêm cán bộ, công chức, viên chức; Căn Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 05 tháng 01 năm 2005của Liên Bộ Nội vụ – Bộ lao động thương binh xã hội-Bộ tài chínhUỷ ban dân tộc hướng dẫn thực chế độ phụ cấp khu vực cán công chức, viên chức; Căn Quyết định số 32/2008/QĐ-BTC ngày 29 tháng 05 năm 2008 Bộ trưởng Bộ Tài việc ban hành chế độ quản lý, tính hao mịn tài sản cố định quan nhà nước, đơn vị nghiệp cơng lập tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước; Căn Thông tư liên tịch số 118/2008/TTLT- BTC-BTNMT ngày 05 tháng 12 năm 2008 Liên Bộ Tài chính- Bộ Tài ngun Mơi trường hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng tốn sử dụng kinh phí nghiệp kinh tế hoạt động quản lý tài nguyên nước; Căn thông tư số 15/2009/ TT-BTNMT ngày 05 tháng 11 năm 2009 Bộ Tài nguyên môi trường quy định định mức kinh tế - kỹ thuật lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch tài nguyên nước; Căn thông tư số 20/2009/ TT-BTNMT ngày 05 tháng 11 năm 2009 Bộ Tài nguyên môi trường quy định định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra đánh giá trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước 9.3.2.2 Kết dự trù kinh phí Dựa vào bảng khối lượng công tác dự kiến thi cơng, đơn giá xây dựng, tơi có bảng tính tốn dự trù kinh phí chi tiết sau: Bảng 12.12 Kết dự trù kinh phí TT Nội dung cơng việc 1.1 1.2 1.3 Thu thập tài liệu Báo cáo địa chất Tài liệu địa vật lý Báo cáo địa chất thủy SV: Nguyễn Văn Đức Mã hiệu H ệ số 1 110 Đơn vị Cái BC BC Khối Đơn giá lượng (đ) Thành tiền (đ) 1 3.589.328 500.000 300.000 300.000 500.000 300.000 300.000 Lớp: ĐCTV – ĐCCT K59 Trường Đại học Mỏ - Địa chất TT 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.1 Nội dung công việc Đồ án tốt nghiệp Mã hiệu văn Tài liệu khoan Tài liệu kinh tế xã hội, địa lý, địa hình, địa mạo Tài liệu khí tượng Bản đồ địa chất Bản đồ địa chất thuỷ văn Thu thập tài liệu quan trắc động thái nước đất Công tác địa vật lý Đo sâu điện điện CR.0330 cực đối xứng; địa hình cấp II H ệ số Đơn vị Khối Đơn giá lượng (đ) Thành tiền (đ) BC 200.000 200.000 BC 200.000 200.000 1 năm 20 200.000 600.000 500.000 1.000.000 lk/ năm 122.332 489.328 15.303.936 điểm 18 633.552 11.403.936 m 20.000 3.900.000 2.2 Đo karota lỗ khoan Công tác khoan 335.319.400 3.1 3.1 3.1 3.1 3.2 3.2 3.2 Công tác khoan Khoan đường kính 110mm lấy mẫu Khoan doa đường BD.2010 kính 305 mm 209.920.465 2 Hộp đựng mẫu Kết cấu lỗ khoan Ống chống thép đường kính 254 mm Ống chống nhựa đường kính 76mm SV: Nguyễn Văn Đức 195 548 m 195 m 210 522.739 131.730.105 20 50.000 1.000.000 648 106.986.360 120.823.935 m 45 477.990 43.556.838 m 138 141.500 19.527.000 111 Lớp: ĐCTV – ĐCCT K59 Trường Đại học Mỏ - Địa chất TT Nội dung công việc 3.2 3.2 3.2 3.2 3.3 3.3 3.3 Ống lọc thép đường kính 168mm Ống lọc nhựa đường kính 76mm Ống lắng đường kính 168mm Ống lắng đường kính 76mm Vật liệu chèn Khối Đơn giá lượng (đ) Thành tiền (đ) m 90 500.000 45.000.000 m 36 141.500 5.094.000 m 15 350.000 5.250.000 m 141.500 2.547.000 4.575.000 m3 15 175.000 2.625.000 Cuội sỏi chèn m3 15 130.000 1.950.000 4.1 Bơm thổi rửa lỗ khoan 350.538.900 BD.2310 Hút nước thí nghiệm TT chùm Hút nước thí nghiệm TT nhóm 4.4 Hút giật cấp 5.2 6.1 Công tác quan trắc Quan trắc mực nước, lưu lượng Lấy mẫu Công tác lấy mẫu Mẫu thạch học 6.2 Toàn diện 6.3 Vi sinh 5.1 Đơn vị Cơng tác hút nước thí nghiệm 4.3 Mã hiệu H ệ số Sét chèn 4.2 Đồ án tốt nghiệp SV: Nguyễn Văn Đức TT 2 ca 39 ca 30 ca 18 ca 24 1.487.63 5.919.22 1.621.94 3.572.89 58.017.726 177.576.780 29.194.938 85.749.456 18.465.545 lần 455 38.511 17.522.505 lần 32 29.470 mẫu 63 653.054 943.040 202.852.422 41.142.402 mẫu 108 268.875 29.038.500 mẫu 108 614.220 66.335.760 1 CP.01101 112 Lớp: ĐCTV – ĐCCT K59 Trường Đại học Mỏ - Địa chất TT Nội dung công việc 6.4 Vi lượng Công tác trắc địa 7.1 Khoan 7.2 Địa vật lý Cộng đến Đền bù Chỉnh lý tài liệu viết báo cáo 10 Đồ án tốt nghiệp Mã hiệu CK 04201 H ệ số 1 2 Đơn vị Khối Đơn giá lượng (đ) Thành tiền (đ) mẫu 108 614.220 66.335.760 28.917.292 điểm 11 997.148 10.968.628 điểm 18 997.148 17.948.664 5% 954.986.823 47.749.341 5% 47.749.341 1.050.485.50 12 Thuế VAT (=10%) 105.048.550 1.155.534.05 13 Tổng cộng Bằng chữ: Một tỷ trăm năm mươi năm triệu năm trăm ba tư nghìn khơng trăm năm mươi năm đồng 11 Cộng chi phí SV: Nguyễn Văn Đức 113 Lớp: ĐCTV – ĐCCT K59 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Đồ án tốt nghiệp KẾT LUẬN Sau thời gian thu thập tài liệu làm đồ án, hướng dẫn Th.S Trần vũ Long, tơi hồn thành đồ án tốt nghiệp Trên sở nghiên cứu tài liệu làm đồ án lập phương án điều tra chi tiết kết hợp khai thác phục vụ cấp nước cho nhà máy cấp nước thị trấn Đông Anh với lưu lượng 20000 m3/ngày, chúng tơi có kết sau đây: Đã nghiên cứu rõ đặc điểm địa chất, địa chất thủy văn vùng nghiên cứu Xác định tầng chứa nước lỗ hổng qp1 vùng tầng chứa nước triển vọng, nước có chất lượng tốt, trữ lượng lớn đáp ứng nhu cầu dùng nước ăn uống sinh hoạt người dân Xác định số lượng vị trí cơng trình thăm dò nước đất thiết kế dạng công tác để phục vụ cho giai đoạn điều tra chi tiết Qua q trình làm đồ án, tơi học cách xây dựng phương án, biết thu thập loại tài liệu cần thiết, hiểu rõ dạng công tác, biết viết phương án tổng kết phương án Do thiếu kinh nghiệm thời gian hạn chế nên đồ án không tránh khỏi thiếu sót, mong nhận góp ý thầy mơn để tơi hồn thiện kỹ Tôi xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo Bộ môn Địa chất thuỷ văn đặc biệt Th.S Trần vũ Long tận tình hướng dẫn tơi suốt thời gian qua để đồ án tốt nghiệp tơi hồn thành thời gian quy định Tôi xin chân thành cảm ơn! Sinh Viên Nguyễn Văn Đức SV: Nguyễn Văn Đức 114 Lớp: ĐCTV – ĐCCT K59 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Đồ án tốt nghiệp TÀI LIỆU THAM KHẢO Đoàn Văn Cánh, Bùi Học, Hoàng Văn Hưng, Nguyễn Kim Ngọc (2002), Các phương pháp điều tra địa chất thủy văn, Nhà xuất Giao thông vận tải, Hà Nội Đoàn Văn Cánh, Phạm Quý Nhân (2003), Tìm kiếm, thăm dị đánh giá trữ lượng nước đất, Nhà xuất Xây dựng, Hà Nội Đặng Hữu Ơn (2003), Đánh giá trữ lượng nước đất, Hà Nội Phạm Quý Nhân (2000), Giáo trình Động lực học nước đất, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội Vũ Ngọc Kỷ, Nguyễn Thượng Hùng, Tôn Sĩ Kinh, Nguyễn Kim Ngọc (2001), Địa chất thủy văn đại cương, Nhà xuất Giao thơng vận tải, Hà Nội TS Đặng Đình Phúc, ThS Đặng Hữu Nghị, ThS Đặng Đình Phú, Giáo trình Cơ sở thủy động lực phương pháp đánh giá trữ lượng nước đất Hướng dẫn làm Đồ án tốt nghiệp Bộ môn Địa chất thủy văn Đơn giá dự tốn cơng trình địa chất (theo định số 2176/QĐ-BTNMT) ngày 08/11/2013 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Quyết định số 53/2000/ QĐ – BCN ban hành ngày 14/9/2000 Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Quy chế lập đồ ĐCTV tỷ lệ 1: 50.000 (1: 25.000) 10 Quyết định số 2602/QĐ – BTNMT Tài nguyên Môi trường, ban hành ngày 20 tháng 12 năm 2013 Bộ đơn giá lĩnh vực tài nguyên nước 11 Quy chuẩn số 09-MT/2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng nước đất 12 Thông tư số 19/2013/TT-BTNMT ngày 18 tháng năm 2013 Bộ Tài nguyên Môi trường Quy định kỹ thuật quan trắc tài nguyên nước đất 13 Thông tư 13/2014/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên Môi trường ban hành ngày 17 tháng năm 2014 Quy định kỹ thuật điều tra, đánh giá tài nguyên nước 14 Thông tư 59/2015/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên Môi trường ban hành ngày 14 tháng 12 năm 2015 Quy định kỹ thuật khoan điều tra, đánh giá thăm dị nước đất 15 Thơng tư số 08/2015/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên Môi trường ban hành ngày 26 tháng năm 2015 Quy định kỹ thuật bơm nước thí nghiệm điều tra, đánh giá tài nguyên nước đất 16 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9432/2012 Điều tra, đánh giá thăm dị khống sản – phương pháp điện trở SV: Nguyễn Văn Đức 115 Lớp: ĐCTV – ĐCCT K59 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Đồ án tốt nghiệp 17 Thông tư số 08/2015/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật bơm nước thí nghiệm điều tra, đánh giá tài nguyên nước đất 18 Quyết định 05/2003/QĐBTNMT Bộ Tài nguyên Môi trường ban hành ngày tháng năm 2003 Quy định cấp phép thăm dò, khai thác hành nghề khoan thăm dò nước đất 19 Tài liệu Trung tâm thông tin kinh tế TNN, cục quản lý TNN SV: Nguyễn Văn Đức 116 Lớp: ĐCTV – ĐCCT K59 ... tạo nhà trường, Bộ mơn địa chất thuỷ văn giao cho đồ án tốt nghiệp với đề tài: "Đánh giá điều kiện địa chất thủy văn khu vực Đông Anh – Hà Nội Lập phương án điều tra đánh giá chi tiết kết hợp khai. .. đánh giá chi tiết kết hợp khai thác phục vụ nâng công suất nhà máy cấp nước Thị trấn Đông Anh lên 20.000 m3/ngày, thời gian thi công phương án 12 tháng " Qua thời gian làm việc nghiên cứu tài... 3.2.3 Đánh giá trữ lượng khai thác theo phương pháp thủy động lực: 3.2.3.1 Lựa chọn lưu lượng dạng công trình khai thác Với mục đích thăm dị kết hợp khai thác nước đất phục vụ nâng công suất nhà máy
- Xem thêm -

Xem thêm: đồ án tốt nghiệp với đề tài: Đánh giá điều kiện địa chất thủy văn khu vực Đông Anh – Hà Nội. Lập phương án điều tra đánh giá chi tiết kết hợp khai thác phục vụ nâng công suất nhà máy cấp nước Thị trấn Đông Anh lên 20.000 m3ngày, thời gian thi công phương ,

Từ khóa liên quan