0

3 ke van phuc chuong III tieu chuan danh gia

6 5 0
  • 3  ke van phuc chuong III  tieu chuan danh gia

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2022, 08:11

Chương III TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E HSDT Mục 1 Đánh giá tính hợp lệ của E HSDT E HSDT của nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội dung sau đây 1 Có bảo đảm dự thầu không vi phạm một trong các trường hợp quy định tại Mục 17 2 E CDNT Thư bảo lãnh phải được đại diện hợp pháp của ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam ký tên với giá trị và thời hạn hiệu lực, tên của Bên mời thầu (đơn vị thụ hưởng) theo quy định tại Mục 17 1 E CDNT; 2 Không có tên trong hai h. Chương III TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT Mục Đánh giá tính hợp lệ E-HSDT E-HSDT nhà thầu đánh giá hợp lệ đáp ứng đầy đủ nội dung sau đây: Có bảo đảm dự thầu không vi phạm trường hợp quy định Mục 17.2 E-CDNT Thư bảo lãnh phải đại diện hợp pháp ngân hàng tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp Việt Nam ký tên với giá trị thời hạn hiệu lực, tên Bên mời thầu (đơn vị thụ hưởng) theo quy định Mục 17.1 E-CDNT; Khơng có tên hai nhiều E-HSDT với tư cách nhà thầu (nhà thầu độc lập thành viên liên danh) gói thầu Có thỏa thuận liên danh đại diện hợp pháp thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có) Trong thỏa thuận liên danh phải nêu rõ nội dung cơng việc cụ thể, ước tính giá trị tương ứng mà thành viên liên danh thực hiện, trách nhiệm thành viên đại diện liên danh sử dụng chứng thư số để tham dự thầu, thực bảo đảm dự thầu; Trường hợp có sai khác thông tin bảo đảm dự thầu, thỏa thuận liên danh mà nhà thầu kê khai Hệ thống thông tin file quét (scan) thư bảo lãnh, thỏa thuận liên danh vào thông tin file quét (scan) thư bảo lãnh dự thầu, thỏa thuận liên danh để đánh giá Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định Mục E-CDNT Nhà thầu có E-HSDT hợp lệ xem xét, đánh giá bước Mục Tiêu chuẩn đánh giá lực kinh nghiệm Đối với nhà thầu liên danh lực, kinh nghiệm xác định tổng lực, kinh nghiệm thành viên liên danh song phải bảo đảm thành viên liên danh đáp ứng lực, kinh nghiệm phần việc mà thành viên đảm nhận liên danh; thành viên liên danh không đáp ứng lực, kinh nghiệm nhà thầu liên danh đánh giá không đáp ứng yêu cầu Năng lực kinh nghiệm nhà thầu phụ không xem xét đánh giá E-HSDT nhà thầu Bản thân nhà thầu phải đáp ứng tiêu chí lực kinh nghiệm (khơng xét đến lực kinh nghiệm nhà thầu phụ) Việc đánh giá lực kinh nghiệm thực theo tiêu chuẩn đánh giá quy định đây, nhà thầu đánh giá đạt lực kinh nghiệm đáp ứng tất tiêu chuẩn đánh giá 2.1 Tiêu chuẩn đánh giá lực kinh nghiệm Tiêu chuẩn đánh giá lực, kinh nghiệm thực theo Mẫu số 03 Chương IV Biểu mẫu số hóa dạng webform Hệ thống Ghi chú: Tài liệu đối chiếu trường hợp nhà thầu mời thương thảo: Đối với hợp đồng nhà thầu kê khai để chứng minh lực kinh nghiệm, nhà thầu phải cung cấp hợp đồng, phụ lục hợp đồng kèm theo tài liệu sau: Xác nhận Chủ đầu tư; Biên lý hợp đồng; Bản toán giá trị khối lượng hồn thành; Hóa đơn GTGT tài liệu pháp lý khác Các tài liệu phải công chứng chứng thực theo quy định pháp luật hành, Bên mời thầu có quyền yêu cầu nhà thầu nộp tài liệu gốc để đối chiếu 2.2 Tiêu chuẩn đánh giá lực kỹ thuật a) Nhân chủ chốt Tiêu chuẩn đánh giá nhân chủ chốt thực theo Mẫu số 04A Chương IV Biểu mẫu số hóa dạng Webform Hệ thống Ghi chú: Tài liệu đối chiếu trường hợp nhà thầu mời thương thảo: Bằng cấp, Chứng hành nghề tài liệu liên quan khác (chứng minh qui mơ, cấp cơng trình) Các tài liệu phải công chứng chứng thực theo quy định pháp luật hành Trường hợp cần thiết, Bên mời thầu có quyền yêu cầu nhà thầu nộp tài liệu gốc để đối chiếu + Số năm kinh nghiệm nhân sự: Tính từ ngày cấp tốt nghiệp chuyên ngành phù hợp theo yêu cầu E-HSMT + Số năm kinh nghiệm công việc tương tự: Tính theo thời gian nhà thầu kê khai q trình công tác nhân Mẫu số 11C – Bảng kinh nghiệm chuyên môn + Nhà thầu không kê khai nhân huy động cho gói thầu khác có thời gian thi cơng trùng với thời gian thực gói thầu Trường hợp kê khai khơng trung thực nhà thầu bị đánh giá gian lận bị loại b) Thiết bị thi công chủ yếu dự kiến huy động để thực gói thầu Tiêu chuẩn đánh giá thiết bị thi công thực theo Mẫu số 04B Chương IV Biểu mẫu số hóa dạng Webform Hệ thống Nhà thầu phải kê khai thông tin chi tiết thiết bị thi công chủ yếu dự kiến huy động để thực gói thầu theo Mẫu số 11d Chương IV - Biểu mẫu dự thầu Ghi chú: Tài liệu phục vụ đối chiếu trường hợp Nhà thầu mời thương thảo bao gồm: + Nhà thầu phải cung cấp tài liệu theo quy định pháp luật hành chứng minh thiết bị dự kiến huy động phục vụ gói thầu hoạt động bình thường (đăng kiểm, kiểm định hiệu lực) + Tài liệu chứng minh sở hữu: Hợp đồng hóa đơn mua bán, trường hợp thuê phải có hợp đồng nguyên tắc thuê máy kèm theo tài liệu chứng minh quyền sở hữu bên cho thuê + Đối với thiết bị sà lan tàu kéo yêu cầu biểu mẫu số 04b Chương IV: Trường hợp nhà thầu sử dụng sà lan tự hành đáp ứng yêu cầu trọng tải khơng cần huy động thiết bị tàu kéo Trường hợp cần thiết bên mời thầu yêu cầu nhà thầu cung cấp gốc để đối chiếu tài liệu công chứng chứng thực Trường hợp nhà thầu tham dự thầu cơng ty mẹ (ví dụ Tổng cơng ty) nhà thầu phải kê khai cụ thể phần công việc dành cho công ty theo Mẫu số 16 Chương IV Việc đánh giá kinh nghiệm, lực nhà thầu vào giá trị, khối lượng công ty mẹ, công ty đảm nhiệm gói thầu Mục Tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật Tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật áp dụng phương pháp chấm điểm theo thang điểm 100 Mức điểm yêu cầu tối thiểu quy định không thấp 70% tổng số điểm kỹ thuật HSDT có tổng số điểm (cũng số điểm số tiêu chuẩn tổng quát) đạt vượt mức điểm yêu cầu tối thiểu đánh giá đạt yêu cầu kỹ thuật tiếp tục xem xét tài Nhà thầu đạt điểm khơng thấp điểm yêu cầu tối thiểu tổng số điểm số điểm nội dung quy định mục 1, 2,3,4,5,6 đánh giá đạt yêu cầu mặt kỹ thuật TT Nội dung đánh giá Giải pháp kỹ thuật Điểm tối đa 20 Mức độ đáp ứng yêu cầu vật tư, nhiên liệu: (đánh giá theo tiêu chí HSMT: có kê chi tiết, nêu rõ đầy đủ chi tiết chủng loại, 1.1 mẫu mã, quy cách; đảm bảo chất lượng theo thiết kế; nêu cụ thể giải pháp kiểm tra: Kiểm tra tổ chức cung ứng, đảm bảo chất lượng) - Nêu đầy đủ rõ ràng, đáp ứng đầy đủ, chi tiết yêu cầu HSMT - Đáp ứng yêu cầu HSMT - Nêu sơ sài khơng chi tiết - Khơng có bảng thống kê vật tư, nhiên liệu Giải pháp kỹ thuật, biện pháp thi công chủ yếu cho cơng tác chính: Có giải pháp kỹ thuật thi công thuyết minh giải pháp kỹ 1.2 thuật, biện pháp thi cơng cơng tác Từng tiêu chí đánh giá theo mức yếu, trung bình, khá, tốt tương ứng với hệ số chiết giảm 0,25; 0,5; 0,75; - Công tác chuẩn bị khởi công; Điểm tối thiểu 14 TT Nội dung đánh giá - Công tác điều tiết đảm bảo an tồn giao thơng; - Cơng tác vận chuyển; - Công tác thi công kè; - Công tác đo đạc, kiểm tra nghiệm thu; Tổ chức mặt công trường: Từng tiêu chí đánh 1.3 giá theo mức yếu, trung bình, khá, tốt tương ứng với hệ số chiết giảm 0,25; 0,5; 0,75; - Mặt bố trí cơng trường, thiết bị thi công, kho bãi tập kết vật liệu, đường tạm thi cơng - Bố trí rào chắn, biển báo - Giải pháp cấp điện, cấp nước, nước, giao thơng, liên lạc q trình thi cơng Hệ thống tổ chức: Từng tiêu chí đánh giá theo 1.4 mức yếu, trung bình, khá, tốt tương ứng với hệ số chiết giảm 0,25; 0,5; 0,75; - Sơ đồ hệ thống tổ chức Nhà thầu công trường - Các phận quản lý tiến độ, kỹ thuật, hành kế tốn, chất lượng, vật tư, thiết bị, an tồn Các tổ đội thi cơng Biện pháp tổ chức thi công: (thuyết minh kèm vẽ thể biện pháp tổ chức thi công hạng mục, phận cơng trình (hợp lý, khả thi) theo trình tự yêu cầu kỹ thuật) Từng tiêu chí đánh giá theo mức yếu, trung bình, khá, tốt tương ứng với hệ số chiết giảm 0,25; 0,5; 0,75; - Biện pháp điều tiết đảm bảo an tồn giao thơng - Biện pháp vận chuyển - Biện pháp thi công kè - Biện pháp đo đạc, kiểm tra nghiệm thu Tiến độ thi công 3.1 Tổng tiến độ thi công: - Thời gian hồn thành cơng trình đáp ứng u cầu E-HSMT (90 ngày) - Thời gian hồn thành cơng trình nhanh ngày điểm Nhưng không điểm Biểu đồ huy động: Từng tiêu chí đánh giá theo 3.2 mức yếu, trung bình, khá, tốt tương ứng với hệ số chiết giảm 0,25; 0,5; 0,75; - Nhân - Vật tư, vật liệu, nhiên liệu - Thiết bị Biện pháp bảo đảm tiến độ thi công: Biện pháp bảo đảm tiến độ thi công đầy đủ, đáp ứng yêu cầu HSMT đánh giá theo mức 3.3 yếu, trung bình, khá, tốt tương ứng với hệ số chiết giảm 0,25; 0,5; 0,75; Điểm tối đa Điểm tối thiểu 1 4 1 30 12 20 10 21 14 TT 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 6.1 Nội dung đánh giá Biện pháp bảo đảm chất lượng: Từng tiêu chí đánh giá theo mức yếu, trung bình, khá, tốt tương ứng với hệ số chiết giảm 0,25; 0,5; 0,75; Sơ đồ quản lý chất lượng Quản lý chất lượng vật tư, nhiên liệu: - Lập bảng danh mục toàn vật tư, vật liệu thiết bị đưa vào gói thầu; - Quy trình biện pháp quản lý chất lượng vật tư, vật liệu thiết bị; - Giải pháp xử lý vật tư, vật liệu thiết bị phát không phù hợp với yêu cầu gói thầu; Quản lý chất lượng cho công tác thi công; - Công tác điều tiết đảm bảo an tồn giao thơng - Cơng tác vận chuyển; - Công tác thi công kè - Công tác đo đạc, kiểm tra, nghiệm thu Biện pháp bảo quản vật liệu, thiết bị, cơng trình mưa bão; Sửa chữa hư hỏng Vệ sinh mơi trường, phịng cháy, chữa cháy, an tồn lao động: Từng tiêu chí đánh giá theo mức yếu, trung bình, khá, tốt tương ứng với hệ số chiết giảm 0,25; 0,5; 0,75; Các biện pháp giảm thiểu, bảo vệ mơi trường: - Tiếng ồn; - Kiểm sốt nước thải; - Kiểm sốt rác thải, vệ sinh Phịng cháy, chữa cháy: - Quy định, quy phạm tiêu chuẩn - Các giải pháp, biện pháp, trang bị phương tiện phòng chống cháy, nổ; - Tổ chức máy quản lý hệ thống phịng chống cháy nổ An tồn lao động: - Tổ chức đào tạo, thực kiểm tra an toàn lao động; - Biện pháp bảo đảm an tồn lao động cho cơng đoạn thi cơng; - An tồn giao thơng vào cơng trường; - Bảo đảm an ninh công trường, quản lý nhân sự, thiết bị; - Quản lý an tồn cho cơng trình cư dân xung quanh công trường Bảo hành Uy tín nhà thầu Bảo hành Có cam kết bảo hành, thời gian ≥ 12 tháng Khơng có cam kết bảo hành có cam kết thời gian bảo hành < 12 tháng 6.2 Kinh nghiệm nhà thầu: Điểm tối đa Điểm tối thiểu 12 1 1 1 10 0,5 0,5 1 1 1 2 TT Nội dung đánh giá - Đã thi công ≥ 02 hợp đồng xây dựng làm sửa chữa kè chỉnh trị sông kè bảo vệ bờ - Đã thi công 01 hợp đồng xây dựng làm sửa chữa kè chỉnh trị sông kè bảo vệ bờ 6.3 Chứng lực hoạt động xây dựng tổ chức - Chứng Thi cơng xây dựng cơng trình giao thơng (đường thủy nội địa/hàng hải)/nông nghiệp phát triển nông thôn hạng II trở lên cịn hiệu lực - Khơng có chứng Tổng cộng Điểm tối đa Điểm tối thiểu 2 100 70 Mục Tiêu chuẩn đánh giá giá Sử dụng phương pháp giá thấp nhất: Cách xác định giá thấp theo bước sau đây: Bước Xác định giá dự thầu, giá dự thầu sau giảm giá (nếu có); Bước Xác định ưu đãi (nếu có) theo quy định Mục 26 E-CDNT; Bước Xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có giá dự thầu sau trừ giá trị giảm giá (nếu có) cộng ưu đãi (nếu có) thấp xếp hạng thứ ... đánh giá theo mức 3. 3 yếu, trung bình, khá, tốt tương ứng với hệ số chiết giảm 0,25; 0,5; 0,75; Điểm tối đa Điểm tối thiểu 1 4 1 30 12 20 10 21 14 TT 4.1 4.2 4 .3 4.4 4.5 5.1 5.2 5 .3 6.1 Nội dung... điều tiết đảm bảo an tồn giao thơng - Biện pháp vận chuyển - Biện pháp thi công kè - Biện pháp đo đạc, kiểm tra nghiệm thu Tiến độ thi công 3. 1 Tổng tiến độ thi công: - Thời gian hồn thành cơng trình... theo thời gian nhà thầu kê khai trình cơng tác nhân Mẫu số 11C – Bảng kinh nghiệm chuyên môn + Nhà thầu không kê khai nhân huy động cho gói thầu khác có thời gian thi cơng trùng với thời gian thực
- Xem thêm -

Xem thêm: 3 ke van phuc chuong III tieu chuan danh gia,