0

VĂN hóa CHÍNH TRỊ nét TIÊU BIỂU của văn hóa CHÍNH TRỊ ở VIỆT NAM

17 3 0
  • VĂN hóa CHÍNH TRỊ nét TIÊU BIỂU của văn hóa CHÍNH TRỊ ở VIỆT NAM

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2022, 18:10

MỞ ĐẦU Văn hóa được xem là sản phẩm của con người, là một sức mạnh trong cải tạo, chinh phục tự nhiên, xã hội, là yếu tố quan trọng đảm bảo cho sự phát triển và tồn tại của mỗi con người, mỗi cá nhân, tổ chức, mỗi dân tộc và mỗi quốc gia Trong xã hội loài người bắt đầu có sự phân chia giai cấp, đấu tranh giai cấp lẫn nhau dẫn đến một trình độ nhất định sẽ xuất hiện chính trị và văn hóa chính trị Văn hóa chính trị là một bộ phận, phương diện của văn hóa, lại là bộ phận ra đời trong quá trình con. MỞ ĐẦU Văn hóa xem sản phẩm người, sức mạnh cải tạo, chinh phục tự nhiên, xã hội, yếu tố quan trọng đảm bảo cho phát triển tồn người, cá nhân, tổ chức, dân tộc quốc gia Trong xã hội loài người bắt đầu có phân chia giai cấp, đấu tranh giai cấp lẫn dẫn đến trình độ định xuất trị văn hóa trị Văn hóa trị phận, phương diện văn hóa, lại phận đời trình người ứng xử với quyền lực nhà nước, có vai trị định thúc đẩy hay kìm hãm phát triển xã hội Văn hóa trị nghệ thuật sử dụng quyền lưc nhà nước, quyền lực trị, định đến phát triển hệ thống trị trị Văn hóa trị có vai trị quan trọng quốc gia dân tộc, giữ vai trò quan trọng việc tổ chức xã hội, định hướng hành vi quan hệ xã hội Đối với Việt Nam, văn hóa trị hình thành phát triển lâu dài Văn hóa trị Việt Nam kế thừa phát huy giá trị Chủ nghĩa Mác - Lênin Tư tưởng Hồ Chí Minh Song đảng ta hướng tới mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” Định hướng xã hội chủ nghĩa, thống tính cách mạng tính khoa học, truyền thống đại, dân tộc quốc tế Cũng tạo nên nét riêng biệt văn hóa trị Việt Nam NỘI DUNG CHÍNH Chương Những sở lý luận văn hóa trị 1.1 Khái niệm văn hóa Văn hóa sản phẩm người sáng tạo ra, từ thuở bình minh xã hội loài người Cho tới ngày nay, người chưa thống khái niệm văn hóa Ở phương Đơng, từ văn hóa có đời sống ngơn ngữ từ sớm Trong “Chu Dịch”, quẻ Bi có từ văn hóa: Xem dáng vẻ người, lấy mà giáo hố thiên hạ Chu Hướng thới Tây Hán người sử dụng từ văn hóa sớm nhất, với nghĩa phương thức giáo hóa người - văn trị giáo hóa, văn hóa dùng với nghĩa đối ngược lại với phương thức dùng vũ lực Ở phương Tây, nước phương Tây sử dụng từ mà chúng có chung nguồn gốc Latin chữ “cultus animi” - trồng trọt tinh thần Được hiểu văn hóa với khía cạnh Trồng trọt thích ứng với tự nhiên khai khác tự nhiên giáo dục đào tạo cá thể hay cộng đồng để họ khơng cịn vật tự nhiên, họ có phẩm chất tốt đẹp Thế kỷ XIX, theo E.B Taylor: văn hóa tồn phức thể bao gồm hiểu biết, tín ngưỡng, nghệ thuật, đạo đức, luật pháp, phong tục, khả tập quán khác mà người có với tư cách thành viên xã hội Thế kỷ XX, theo F.BoasL: ý nghĩa văn hóa quy định khung giải thích riêng khơng bắt nguồn từ cao siêu “trí lực”, khác mặt văn hóa dân tộc khơng phải tiêu chuẩn trí lực Văn hóa khơng xem xét mức độ thấp cao mà góc độ khác biệt Trên giới có nhiều khái niệm văn hóa khác nhà nghiên cứu vận dụng khái niệm văn hóa UNESSCO: “Văn hóa ngày hơm coi tổng thể nét riêng biệt tinh thần vật chất, trí tuệ xúc cảm định tính cách xã hội hay nhóm người xã hội Văn hóa bao gồm nghệ thuật văn chương, lối sống, quyền người, hệ thống giá trị, tập tục tín ngưỡng Văn hóa đem lại cho người khả suy xét thân Chính văn hóa làm cho trở thành sinh vật đặc biệt nhân bản, có lí tính, óc phê phán dấn thân cách đạo lý Chính nhờ văn hóa mà người thể hiện, tự ý thức thân, tự biết đáp án chưa hoàn thành, đặt để xem xét thành tựu thân, tìm tịi khơng mệt mỏi ý nghĩa mẻ sáng tạo nên cơng trình vượt trội lên thân”1 Ở Việt Nam văn hóa định nghĩa khác có nét riêng cá nhân, Hồ Chí Minh: “Vì lẽ sinh tồn mục đích sống, loài người sáng tạo phát minh ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật, công cụ cho sinh hoạt ngày mặt ăn phương thức sử dụng Toàn phát minh sáng tạo gọi văn hóa”2 Theo cựu thủ tướng Phạm Văn Đồng: “Văn hóa q trình người cộng đồng người nơi nơi đoàn kết phấn đấu qua gian khổ hy sinh để bước, phần tự khẳng định mình, bước, phần khỏi thân phận bị tha hóa, dần trở thành người tự do”3 Tóm lại, định nghĩa văn hóa đa dạng phong phú, đề cập đến nhiều vấn đề khía cạnh khác xã hội Mỗi định nghĩa mang nét riêng biệt của vấn đề đề cập đến Qua đó, đưa thống chung để định nghĩa văn hóa: Văn hóa hệ thống hữu giá trị vật chất tinh thần người sáng tạo tích lũy qua q trình hoạt động thực tiễn, tương tác người với môi trường tự nhiên xã hội 1.2 Khái niệm trị Tun ngơn phổ qt Đa dạng văn hóa UNESSCO năm 1992 (theo n/c quốc tế số 1/3-2009, tr21) Hồ Chí Minh tồn tập, Nxb CTQG, H.1995, t3, tr431 Phạm Văn Đồng, Nxb CTQH, Hà Nội, 1994, tr11 Chính trị tượng xã hội gắn liền với đời giai cấp Nhà nước Có sức ảnh hưởng trình tồn phát triển quốc gia, cộng đồng, dân tộc Chính trị phạm trù phức tạo Có nhiều quan điểm, tư tưởng khác trị Ở phương Tây thời kỳ cổ đại có nhà triết gia, trị: Theo Hê-rơ-đốt: Được mệnh danh người “cha trị học” Khẳng định trị tốt thể chế hỗn hợp thể Từ chỗ nghiên cứu phân tích khác biệt hình thức thể: Qn chủ, Qúy tộc Dân chủ, ơng Theo Platon: Chính trị “nghệ thuật cung đình” liên kết trực tiếp người anh hùng thông minh Sự liên kết thực thống tư tưởng tinh thần hữu Chính trị nghệ thuật cai trị Cai trị sức mạnh độc tài, cai trị nghệ thuật đích thực Theo Aristotle: Chính trị sản phẩm phát triển tự nhiên- hh́nh thức giao tiếp cao người; người động vật trị; quyền lực trị phân chia thành lập pháp, hành pháp tư pháp Ở phương Đông cổ đại, Trung Quốc thời kỳ “bách gia chư tử” trăm hoa đua nở - trăm nhà đua tiếng xuất tư tưởng trị kiệt xuất Nổi bật quan niệm Khổng tử, Hàn Phi tử, Lăo tử Khổng tử: Chính trị cơng việc người qn tử, làm cho đạo, danh Ơng xây học thuyết Nho gia với quan điểm Tam cương, Ngũ thường - sở tảng cho xã hội phong kiến phương Đông lúc sau Hàn Phi tử: Ông quan niệm để thực hoạt động trị cần thiết phải xây dựng ban hành pháp luật Với luận thuyết tiếng thế, thuật pháp ông đại diện tiêu biểu phái Pháp gia Lão tử: Với quan điểm “vơ vi nhi trị” - khơng làm mà người tự phục, tự tìm đến với đường đạo gốc nghệ thuật trị nước Quan điểm Chủ nghĩa Mác - Lênin trị: “Chính tị lợi ích, quan hệ lợi ích, đấu tranh giai cấp trước hết lợi ích giai cấp Cái trị việc tổ chức quyền lực nhà nước, tham gia vào công việc Nhà nước, định hướng cho nhà nước, xác định hình thức, nội dung, nhiệm vụ Nhà nước Chính trị biểu tập trung kinh tế Đồng thời, trị khơng thể khơng chiếm vị trí hàng đầu so với kinh tế Chính trị lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm nhất, liên quan tới vận mệnh hàng triệu người Giải vấn đề trị vừa khoa học, vừa nghệ thuật”4 Từ đó, rút kết luận chung khái niệm trị: “Chính trị hoạt động lĩnh vực quan hệ giai cấp, dân tộc quốc gia với vấn đề giành, giữ, tổ chức sử dụng quyền lực Nhà nước; tham gia nhân dân vào công việc Nhà nước xã hội, hoạt động trị thực tiễn giai cấp, đảng phái trị, nhà nước nhằm tìm kiếm khả thực đương lối mục tiêu đề nhằm thỏa mãn lợi ích” 1.3 Khái niệm văn hóa trị Thực chất văn hóa trị khái niệm có từ lâu, từ thời cổ đại nhà tư tưởng trị Hy Lạp - La Mã Trung Quốc cổ đại Platon, Aristole, Khổng Tử, Lão Tử, đề cập đến vấn đề văn hóa trị khía cạnh khác Platon (428 - 347 TCN) Aristole (384 - 322 TCN), đại diện cho tư tưởng phương Tây đưa quan niệm coi trị khoa học nghệ thuật, mặt triết lý trị - xã hội Platon Aristole cịn nhiều hạn chế lại chứa đựng nhiều hạt nhân lý luận quan trọng quan niệm văn hóa trị Khổng Tử (551 - 479 TCN) đại diện cho tư tưởng phương Đông, tư tưởng trị nhân lễ, danh định phận, tơn trọng người hiền, Chính trị học Đại cương, Đại học Thái Nguyên, 2011, tr6 hàm chứa giá trị sâu sắc, mang ý nghĩa thời đại đặc biệt văn hóa trị phương Đơng Văn hóa trị thể tác động qua lại trị văn hóa, văn hóa trị Là hệ thống giá trị, quy tắc, chuẩn mực gắn liền với trị định, từ góc độ phân chia thành nhiều hình thức văn hóa trị gắn liền với chế độ khác Văn hóa trị cịn gắn với văn hóa lãnh đạo, văn hóa quản lý, thiết chế ngầm, lại có tác dụng điều chỉnh hành vi cá nhân mơi trường trị - xã hội tồn GS.TS Hồng Chí Bảo cho rằng: “Văn hóa trị chất lượng tổng hịa tri thức, tình cảm, niềm tin trị, tạo thành ý thức trị cơng dân, thúc đẩy họ tới hoạt động trị tích cực phù hợp với lý tưởng trị xã hội, thói quen nhu cầu tham gia cách tự giác chủ động vào quan hệ trị - xã hội, trở thành giá trị xã hội cơng dân, góp phần hướng dẫn họ đấu tranh lợi ích nhu cầu xã hội tiến phát triển”5 Văn hóa trị tổng hợp giá trị vật chất, tinh thần hình thành thực tiễn trị Chi phối hoạt động cá nhân, nhà trị, định hướng hoạt động họ việc tham gia vào đời sống trị để phục vụ lợi ích giai cấp Văn hóa trị quốc gia, dân tộc có khác nhau, khác biệt văn hóa trị giới tinh hoa quần chúng nhân dân, dân tộc, tôn giáo, khu vực, Nếu khác biệt đủ mạnh, lúc hình thành nên văn hóa trị riêng 1.4 Đặc trưng văn hóa trị 1.4.1 Tính giai cấp Mỗi giai cấp, tầng lớp xây dựng cho văn hố trị phù hợp Hệ tư tưởng trị giai cấp điều cốt lõi văn hóa Trong xã hội lồi người giai cấp thống trị xã hội tương ứng với văn Viện Mác - Lênin, Hà Nội, 4/1994 hóa trị khác Từ hệ tư tưởng trị, tảng pháp lý xây dựng cho phù hợp với lợi ích giai cấp, xã hội 1.4.2 Tính lịch sử Thể gắn bó chặt chẽ với giai cấp với thời kỳ lịch sử xác định Trải qua trình phát triển lịch sử, văn hố trị có bước thăng trầm, thay đổi Trong dấu mốc lịch sử ta lát cắt văn hố trị xác định 1.4.3 Tính kế thừa Chế độ trị đời sau tiếp nối giá trị văn hóa của chế độ trước Sự kế thừa ln có chọn lọc phù hợp với văn hóa trị đương đại, phù hợp với chuẩn mực đạo đức cộng đồng, dân tộc quốc gia 1.4.4 Tính đa dạng Tính đa dạng giai cấp thống trị, đa dạng hình thái kinh tế - xã hội, đa dạng chế độ trị, hình thức nhà nước, giá trị, chuẩn mực quy định Chương Nét tiêu biểu văn hóa trị Việt Nam 2.1 Cơ sở hình thành văn hóa trị Việt Nam Ở Việt Nam, nhà nước xuất cách hàng ngàn năm từ xuất văn hóa trị Trong đó, văn hóa trị Việt Nam có giá truyền thống giá trị đại 2.1.1 Cơ sở văn hóa trị Việt Nam truyền thống Việt Nam với 4000 năm văn hiến Văn hóa trị Việt Nam lịng tin, thái độ, chủ nghĩa yếu nước, tình cảm người Việt Nam Khi đế quốc Mỹ mở rộng chiến tranh miền Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đưa chân lý mang giá trị thời đại: “Khơng có q độc lập tự do” Nó thành hàng nghìn năm lao động, sáng tạo, kiên cường đấu tranh dựng nước giữ nước dân tộc Những tư tưởng có giá trị tạo nên truyền thống văn hóa trị Việt Nam khái quát qua đặc trưng tiêu biểu sau đây: Một là, nêu cao tinh thần dân tộc truyền thống yêu nước, động viên sức mạnh tồn dân độc lập tự u nước truyền thống quý báu dân tộc ta, yêu nước yêu tổ quốc; tư tưởng phổ biến văn hóa trị giới Truyền thống yêu nước người Việt Nam mang đậm nét dân tộc Việt Nam Với hàng ngàn năm lịch sử phải chịu nhiều hy sinh trình đấu tranh giữ nước dựng nước Tinh thần dân tộc, sức mạnh tồn dân độc lập tự Có dân tộc hẵn có tư tưởng độc lập dân tộc Dân tộc muốn cho có quyền tự dân tộc Và vấn đề dân tộc Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ Tun ngơn độc lập: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do, độc lập trở thành nước tự do, độc lập” Dân tộc độc lập tư tưởng bật truyền thống văn hóa trị Việt Nam Hai là, tư tưởng đoàn kết dân tộc Việt Nam Việt Nam nước nhỏ người Việt Nam lại tự hào dân tộc Đồn kết dân tộc Việt Nam xuất từ nhiều ngun nhân khác nhau, đồn kết có đủ sức mạnh để chống lại giặc ngoại xâm, chống lại thiên tai, dịch bệnh Tư tưởng đồn kết đút kết qua câu ca dao sau: “Bầu thương lấy bí cùng, khác giống chung giàn” Ý nghĩa câu ca dao mượn hình ảnh có thực mà người nhận thấy, ông cha ta xưa nhắc nhở cháu: “bầu, bí” tượng trưng cho người sống chung với mãnh đất, lãnh thổ, dân tộc, Người Việt Nam dây bầu, dây bí, phải ln u thương, u q, đoàn kết, giúp đỡ lẫn Ba là, thể tinh thần nhân sâu sắc Trọng nhân nghĩa, yêu thương người bị áp bức, bóc lột, u hịa bình, lên án bất cơng, tàn bạo, phi nhân tính, chống chiến tranh xâm lược nô dịch dân tộc Nhân nghĩa xem giá trị văn hóa truyền thống dân tộc giới Nhưng người Việt Nam, nhân nghĩa xem phẩm chất đạo đức quan trọng người, sống hòa thuận, đồn kết, thủy chung, có trách nhiệm xã hội Tuy nhiên, tư tưởng nhân nghĩa người Việt Nam hình thành trình dựng nước giữ nước lâu dài, đồng với tư tưởng nhân nghĩa dân tơc khác Bốn là, đề cao trí tuệ, trọng dụng nhân tài Hiền tài tinh hoa văn hóa dân tộc “Hiền tài ngun khí quốc gia, ngun khí thịnh nước mạnh mà hưng thịnh, ngun khí suy nước yếu mà thấp hèn” Có nghĩa người vừa có tài, vừa có đức phần cốt lõi giúp cho đất nước ngày phát triển thịnh vượng tốt đẹp Cùng với sách đào tạo, Việt Nam có sách thu hút nguồn nhân lực trình độ cao phục vụ cho địa phương, đất nước Hiện nay, xu toàn cầu hóa hội nhập quốc tế dang tác động mạnh mẽ đến nước giới Với tình hình đó, Việt Nam có sách thu hút trọng dụng nhân tài Việt Nam làm việc tránh tình trạng chảy máu chất xám nước phát triển Với văn hóa trị truyền thống Việt Nam có hàng ngàn năm lịch sử Trong trình xây dựng bảo vệ đất nước lâu dài Người Việt Nam tiếp thu tinh hoa văn hóa trị nhân loại tạo nên tư tưởng Văn hóa trị truyền thống Việt Nam tài sản tinh thần vô giá góp phần tạo nên sức mạnh cho Việt Nam 2.1.2 Cơ sở văn hóa trị Việt Nam đại Văn hóa trị Việt Nam đại bắt đầu hình thành từ sau cách mạng trị dành thắng lợi, Đảng Cộng sản trở thành Đảng cầm quyền, nhà nước kiểu đời Nền văn hóa trị đại phải dựa sở kinh tế xã hội chủ nghĩa Đó kinh tế phát triển dựa lực lượng sản xuất đại chế độ công hữu tư liệu sản xuất chủ yếu Đối với nước ta nay, với thừa nhận kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, có nghĩa thừa nhận tính đa dạng hình thức sở hữu, song với việc khẳng định vị trí chủ đạo chế độ cơng hữu tư liệu sản xuất chủ yếu đảm bảo định hướng xã hội cho phát triển kinh tế, đồng thời bảo đảm mặt kinh tế cho việc hình thành phát triển văn hóa trị Do việc thừa nhận kinh tế hàng hóa nhiều thành phần nên xã hội tất yếu tồn nhiều giai cấp tầng lớp xã hội Dưới lãnh đạo Đảng để tạo khả khách quan, thu hẹp khoảng cách nông thơn thành thị, lao động trí óc lao động chân tay, hình thành quan hệ tốt đẹp dân tộc bước khắc phục bất bình đẳng, bất cơng, với giáo dục hướng vào mục đích tồn xã hội mà trực tiếp nâng cao dân chủ, sở xã hội cho việc hình thành phát triển văn hóa trị 10 Chân lý khoa học, chất nhân văn nhân đạo chủ nghĩa Mác – Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh với giá trị văn hóa truyền thống sở khoa học cho thái độ Mácxít việc nhận thức phát triển xã hội Bởi vậy, chủ nghĩa Mác – Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh tảng tinh thần xã hội, sở tư tưởng văn hóa trị 2.2 Đặc điểm tiêu biểu văn hóa trị Việt Nam 2.2.1 Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm tảng tư tưởng kim nam cho hành động Đảng, tảng tư tưởng kim nam cho hoạt động trị, văn hóa trị Khi nói đến truyền thống văn hóa dân tộc Việt Nam, thường nói đến phần chủ yếu, cốt lõi nó, tư tưởng đạo lý chứa đựng đa dạng phong phú, thể tâm hồn, cốt cách lĩnh dân tộc ta chủ nghĩa Mác - Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh Đây hệ tư tưởng khoa học, tiến soi sáng đường cách mạng Việt Nam Trong giai đoạn việc bảo vệ, vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn cách mạng Việt Nam nhiệm vụ quan trọng, cấp bách công tác tư tưởng, lý luận Đảng ta Tư tưởng Hồ Chí Minh cờ thắng lợi cách mạng Việt Nam suốt năm qua, xây dựng nước Việt Nam hịa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ xã hội chủ nghĩa, lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam Chủ nghĩa Mác - Lênin làm tảng tư tưởng, làm kim nam cho hành động cách mạng Soi đường, lối cho cách mạng Việt Nam từ thắng lợi đến thắng lợi khác Trong văn hóa trị đó, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội Từng bước dần hoàn thiện nhà nước nhân dân, nhân dân, nhân dân với lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam Đảng ta phát huy truyền thống yêu nước dân tộc kết hợp với sức mạnh dân tộc thời đại Chủ nghĩa Mác - Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh để đem lại độc lập, hịa bình cho dân tộc Việt Nam 11 2.2.2 Đảng Cộng sản lãnh đạo cách mạng Việt Nam Đảng Cộng sản Việt Nam Đảng giai cấp công nhân, đồng thời đảng dân tộc Việt Nam Ngay từ đời đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam người đại diện xứng đáng cho lợi ích giai cấp cơng nhân, nhân dân lao động dân tộc Tại Đại hội lần thứ II Đảng (tháng - 1951), Hồ Chí Minh khẳng định: “Trong giai đoạn này, quyền lợi giai cấp công nhân, nhân dân lao động dân tộc Chính Đảng Lao động Việt Nam Đảng giai cấp công nhân nhân dân lao đọng nên phải Đảng dân tộc Việt Nam” Hơn 90 năm qua, lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam,nhân dân ta vượt qua khó khăn thử thách giành thắng lợi vĩ đại Vị trí vai trị lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định tính đắn việc tiếp thu, vận dụng sáng tạo phát triển lý luận khoa học Chủ nghĩa Mác - Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh Vai trò lãnh đạo Đảng quy định Điều Hiến pháp năm 2013: “Đảng Cộng sản Việt Nam - Đội tiên phong giai cấp công nhân, đồng thời đội tiên phong nhân dân lao động dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích giai cấp cơng nhân, nhân dân lao động dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh làm tảng tư tưởng, lực lượng lãnh đạo Nhà nước xã hội Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chịu giám sát Nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân định Các tổ chức Đảng đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động khuôn khổ Hiếp pháp pháp luật”6 Tinh thần dân chủ tư trị Đảng thể rõ tư tưởng lấy “dân làm gốc”, và, “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” Một trị nhân văn phải trị tơn trọng quyền lợi đa số nhân dân, thực dân làm chủ, nhà nước quan ủy quyền để thực thi quyền lực nhân dân, để thực lợi ích nguyện vọng đáng nhân dân Những bước tiến nhận thức lý luận tư trị Đảng 12 thể rõ hàng loạt văn kiện ban hành thời kỳ đổi Trong Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã Điều 4, Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính trị Quốc gia, 2020,tr10 hội (năm 1991) thức sử dụng khái niệm "hệ thống trị" Hệ thống trị vận hành theo chế: "Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý nhân dân làm chủ" 2.2.3 Văn hóa trị Việt Nam kế thừa văn hóa trị Việt Nam truyền thống Văn hóa trị Việt Nam hình thành phát triển gắn liền với lịch sử dân tộc Việt Nam Những giá trị truyền thống ngày áp dụng vào thực tế nay, không ngừng phát triển, bổ sung hoàn thiện cho phù hợp với điều kiện hoàn cảnh đất nước Việt Nam Văn hóa trị Việt Nam truyền thống hệ giá trị độc lập dân tộc bảo vệ chủ quyền giai đoạn độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội - giá trị thiêng liêng giai đoạn Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, mục tiêu lý tưởng, điều kiện đảm bảo cho sống ấm no, tự hạnh phúc nhân dân nhân tố định đảm bảo vững độc lập dân tộc 2.3 Phương hướng giáo dục, nâng cao văn hóa trị Việt Nam Xây dựng văn hóa trị trở thành phận không tác rời chiến lược xây dựng phát triển văn hoá nước ta, trước hết cần trọng đặc biệt tới nhân tố tư tưởng, đạo đức lối sống đời sống văn hoá tinh thần vấn đề bật xúc Xây dựng văn hóa trị gắn liền mật thiết giáo dục tuyên truyền đường lối quan điểm Đảng, sách pháp luật nhà nước với việc nâng cao ảnh hưởng thực tế đường lối, sách đời sống xã hội, thực công phu lâu dài việc giáo dục ý thức trị, giáo dục đạo đức 13 tình cảm cách mạng, nâng cao trình độ học vấn dân trí nối chung để quần chúng tham gia vào hoạt động trị cách chủ động, tích cực sáng tạo Nâng cao văn hóa trị gắn liền với việc nâng cao nhận thức chủ nghĩa Mác - Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh Lý luận đóng vai trị quan trọng hệ thống tư tưởng chủ đạo hình thành sở tổng hợp tri thức kinh nghiệm lồi người tích lũy trình lịch sử Lý luận đem giáo dục cho cán bộ, đảng viên trước hết lý luận trị tư tưởng, lý luận cách mạng chủ nghĩa Mác - Lê-nin tư tưởng Hồ Chí Minh Đó lý luận liên quan trực tiếp tới lãnh đạo Đảng, tới việc củng cố lập trường tư tưởng nhân sinh quan người cán lãnh đạo Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh khơng học tập tư tưởng lý luận mà học tập phương pháp, phong cách, đạo đức lối sống Người Cùng với thông tin đẩy mạnh giáo dục pháp luật Tông trọng pháp luật, tự giác thực pháp luật, đấu tranh cho việc pháp luật coi trọng xử lý nghiêm minh theo luật, thực nghiêm chỉnh nguyên tắc bình đẳng tất người trước pháp luật… địi hỏi cấp bách Khơng có đảm bảo khoa học, đạo đức, pháp luật khơng thể có văn hóa trị theo nghĩa trung thực, nghiêm túc Tơn trọng thực hành giá trị, chuẩn mực dân chủ lối sống, hành vi, ứng xử trị Trao dồi đạo đức, thực hành đạo đức theo tư tưởng gương sáng Hồ Chí Minh Thực hành đạo đức cách mạng tất người mối quan hệ với tự mình, với người khác, với cơng việc, với tổ chức Phải có đủ bốn đức: cần, kiệm, liêm, người hồn tồn Cần, kiệm, liêm, đạo đức, trị, đọng giá trị văn hố đạo đức, văn hố trị 14 KẾT LUẬN Văn hóa trị phận trị nước ta Nó có vai trị vơ quan trọng việc phát huy tính tự giác, chủ động, sáng tạo chủ thể hoạt động trị Chính văn hóa trị góp phần nâng cao nhận thức, rèn luyện lĩnh trị; định hướng điều chỉnh hành vi người quan hệ trị - xã hội Văn hóa trị Việt Nam có thời kỳ phát triển rực rỡ, sánh vai với cường quốc đương thời có tư tưởng mang tính thời đại, tiêu biểu tầm nhìn trị tư tưởng dựa vào dân, lấy đồng thuận dân làm tảng cho nghiệp dựng nước giữ nước sức mạnh dân tộc Chủ tịch Hồ Chí Minh, Các giá trị văn hóa truyền thống khơng có vai trị quan trọng tồn vong mà khẳng định sức sống mãnh liệt dân tộc khứ, tương lai Tuy nhiên, việc khai thác để kế thừa giá trị văn hóa truyền thống làm sở, tảng vững cho phát triển văn hóa trị chưa thỏa đáng Điều dẫn đến khoảng trống q trình phát triển văn hóa trị người cán lãnh đạo, quản lý, số cán lãnh đạo quản lý trẻ nước ta Đồng thời, hạn chế nảy sinh sáng tạo giá trị họ tương tác với giá trị khác đến từ trình đổi hội nhập quốc tế 15 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tuyên Hồ ngôn phổ quát Đa dạng văn hóa UNESSCO năm 1992 Chí Minh toàn tập, Nxb CTQG, H.1995 Phạm Văn Đồng, Nxb CTQH, Hà Nội, 1994 Chính trị học Đại cương, Đại học Thái Nguyên, 2011 Viện Mác - Lênin, Hà Nội, 4/1994 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính trị Quốc gia, 2020 16 MỤC LỤC MỞ ĐẦU NỘI DUNG CHÍNH Chương Những sở lý luận văn hóa trị 1.1 Khái niệm văn hóa 1.2 Khái niệm trị 1.3 Khái niệm văn hóa trị 1.4 Đặc trưng văn hóa trị 1.4.1 Tính giai cấp 1.4.2 Tính lịch sử 1.4.3 Tính kế thừa 1.4.4 Tính đa dạng Chương Nét tiêu biểu văn hóa trị Việt Nam 2.1 Cơ sở hình thành văn hóa trị Việt Nam 2.1.1 Cơ sở văn hóa trị Việt Nam truyền thống 2.1.2 Cơ sở văn hóa trị Việt Nam đại 2.2 Đặc điểm tiêu biểu văn hóa trị Việt Nam 2.2.1 Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm tảng tư tưởng kim nam cho hành động Đảng, tảng tư tưởng kim nam cho hoạt động trị, văn hóa trị 2.2.2 Đảng Cộng sản lãnh đạo cách mạng Việt Nam 2.2.3 Văn hóa trị Việt Nam kế thừa văn hóa trị Việt Nam truyền thống 2.3 Phương hướng giáo dục, nâng cao văn hóa trị Việt Nam KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO 17 5 9 10 10 11 11 11 13 14 14 14 16 16 18 19 ... Chương Nét tiêu biểu văn hóa trị Việt Nam 2.1 Cơ sở hình thành văn hóa trị Việt Nam 2.1.1 Cơ sở văn hóa trị Việt Nam truyền thống 2.1.2 Cơ sở văn hóa trị Việt Nam đại 2.2 Đặc điểm tiêu biểu văn hóa. .. giá trị, chuẩn mực quy định Chương Nét tiêu biểu văn hóa trị Việt Nam 2.1 Cơ sở hình thành văn hóa trị Việt Nam Ở Việt Nam, nhà nước xuất cách hàng ngàn năm từ xuất văn hóa trị Trong đó, văn hóa. .. hoa văn hóa trị nhân loại tạo nên tư tưởng Văn hóa trị truyền thống Việt Nam tài sản tinh thần vơ giá góp phần tạo nên sức mạnh cho Việt Nam 2.1.2 Cơ sở văn hóa trị Việt Nam đại Văn hóa trị Việt
- Xem thêm -

Xem thêm: VĂN hóa CHÍNH TRỊ nét TIÊU BIỂU của văn hóa CHÍNH TRỊ ở VIỆT NAM,

Từ khóa liên quan