xay_dung_thang_bang_luong_theo_phan_tich_4163.ppt

45 1.2K 19
xay_dung_thang_bang_luong_theo_phan_tich_4163.ppt

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

xay dung thang bang luong theo phan tich cong viec

XÂY DỰNG THANG BẢNG LƯƠNG THEO PHÂN TÍCH CÔNG VIỆCQuy trình xây dựng thang bảng lương: 4 bướcBước 1: Phân tích công việc cho từng vị trí trong doanh nghiệpBước 2: Đánh giá giá trị công việcBước 3: Phân ngạch công việcBước 4: Thiết lập thang lương 1. Phân tích công việcPhân tích công việc là gì?Sử dụng các thông tin thu thập được trong các bước phân tích công việc phân tích công việc, trong Bản mô tả công việc và Bản yêu cầu chuyên môn để đánh giá giá trị công việc. 2. Đánh giá giá trị công việcĐánh giá giá trị công việc (Job Evaluation-JE) hay còn gọi là định giá công việc là quá trình nghiên cứu một cách có hệ thống giá trị của các công việc trong tổ chức (công ty, doanh nghiệp,…).Bản chất của JE là đo lường giá trị và tầm quan trọng của mỗi loại hình công việc liên hệ với các công việc khác trong công ty nhằm mục đích xác định mức lương và mức độ chênh lệch về lương. JE quan tâm đến công việc, không quan tâm đến con người làm công việc đó. Phương pháp JEPhương pháp phối hợp mang tính phân tích: so sánh các yếu tố của công việc và tính điểm cho các yếu tố này, kết quả là một thang điểm có thể chấp nhận được.Phương pháp phối hợp không mang tính phân tích: xếp hạng các công việc và so sánh theo từng cặp sau đó phân loại công việc đó. Phương pháp định giá thị trường Quy trình JEGồm 4 bước Bước 1: Lập danh sách các yếu tố công việc chung cho toàn doanh nghiệpĐể lập danh sách các yếu tố, chúng ta lấy thông tin trong phần phân tích công việc và tổ chức thành các nhóm. Có 4 nhóm yếu tố sau:–Kiến thức và kinh nghiệm–Trí lực và thể lực–Môi trường công việc–Trách nhiệm công việc Nhóm 1: Kiến thức và kinh nghiệm1. Trình độ học vấn cơ bản (Yêu cầu trình độ cơ bản tối thiểu để hoàn thành tốt công việc - Với mỗi công việc chỉ chọn một mức độ)–Tiểu học hoặc thấp hơn–Trung học hoặc thấp hơn–Đào tạo nghề hoặc kỹ thuật (chứng chỉ nghề, không có bằng cấp)–Trung cấp–Cao đẳng, đại học–Thạc sỹ –Tiến sỹ 2. Kinh nghiệm làm việc (Kinh nghiệm tối thiểu để hoàn thành công việc - Với mỗi công việc chỉ chọn một mức độ)Không đòi hỏi kinh nghiệm6 tháng1-2 năm3-5 năm5-7 năm . Nhóm 2: Thể lực và trí lực3. Sức lực–Không cần sức lực đặc biệt (hao phí sức lực bình thường)–Cần sức lực để di chuyển, nâng, đỡ, mang vác . vật nặng–Cần sức lực đặc biệt 4. Cường độ tập trung trong công việcBình thường (Không cần nỗ lực đặc biệt)Nỗ lực đặc biệt để quan sátNỗ lực đặc biệt để quan sát và lắng nghe . XÂY DỰNG THANG BẢNG LƯƠNG THEO PHÂN TÍCH CÔNG VIỆCQuy trình xây dựng thang bảng lương: 4 bướcBước 1: Phân tích công. này, kết quả là một thang điểm có thể chấp nhận được.Phương pháp phối hợp không mang tính phân tích: xếp hạng các công việc và so sánh theo từng cặp sau

Ngày đăng: 09/08/2012, 14:35

Hình ảnh liên quan

XÂY DỰNG THANG BẢNG LƯƠNG THEO PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC - xay_dung_thang_bang_luong_theo_phan_tich_4163.ppt
XÂY DỰNG THANG BẢNG LƯƠNG THEO PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC Xem tại trang 1 của tài liệu.
 Tạo ra những ý tưởng mới về loại hình kinh doanh, về quản lý, tổ chức - xay_dung_thang_bang_luong_theo_phan_tich_4163.ppt

o.

ra những ý tưởng mới về loại hình kinh doanh, về quản lý, tổ chức Xem tại trang 15 của tài liệu.
Bước 5: Điều chỉnh thang bảng lương - xay_dung_thang_bang_luong_theo_phan_tich_4163.ppt

c.

5: Điều chỉnh thang bảng lương Xem tại trang 42 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan