0

11_thay_doi_quy_mo_cong_ty_7625.ppt

21 984 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/08/2012, 09:20

thay doi quy mo cong ty THAY ĐỔI QUY MÔ CÔNG TY1Biên soạn: ThS.Nguyễn Quốc SỹSeptember 9, 2012Là hoạt động kinh doanh của các chủ thể kinh doanh, được biểu hiện bằng các hoạt động: 1.chuyển nhượng vốn lẫn nhau, 2.thành lập công ty trực thuộc/chi nhánh/văn phòng đại diện hoặc 3.chia, tách, hợp nhất, sáp nhập công ty.THAY ĐỔI QUY MÔ CÔNG TY2Biên soạn: ThS.Nguyễn Quốc SỹSeptember 9, 20121. Chuyển nhượng vốn lẫn nhau:•Các thành viên trong một công ty•Các công ty trong nhóm công ty•Các công ty độc lập•Các chủ thể kinh doanhDưới hình thức hợp đồng chuyển nhượng vốnTHAY ĐỔI QUY MÔ CÔNG TY3Biên soạn: ThS.Nguyễn Quốc SỹSeptember 9, 20122. thành lập công ty trực thuộc/chi nhánh/văn phòng đại diệntrong nước hoặcở nước ngoàiDo nhu cầu mở rộng kinh doanh của chủ sở hữu doanh nghiệp.THAY ĐỔI QUY MÔ CÔNG TYTheo quyết định của chủ sở hữu hoặc quyết định hành chính của cơ quan quản lý nhà nước.4Biên soạn: ThS.Nguyễn Quốc SỹSeptember 9, 2012•Chia•Tách•Hợp nhất•Sáp nhập công ty Chia công ty (Split off)5Biên soạn: ThS.Nguyễn Quốc SỹSeptember 9, 2012THAY ĐỔI QUY MÔ CÔNG TYThủ tục chia công ty1.Thông qua quyết định chia cty bởi HĐTV/ĐHĐCĐ2.Trong 15 ngày, kể từ ngày thông qua quyết định chia cty đại diện cty bị chia phải gửi quyết định chia cty đến tất cả các chủ nợ và người lao động.3.Ngay sau khi thực hiện quyết định chia cty, các TV cty của các cty mới phải thông qua điều lệ, bầu/ bổ nhiệm Ctịch HĐTV, Ctịch cty, HĐQT, Giám đốc/Tổng giám đốc và tiến hành ĐKKD theo quy định của pháp luậtNội dung quyết định chia cty: xem tr.114 sách Luật KDVNSeptember 9, 2012Biên soạn: ThS.Nguyễn Quốc Sỹ6THAY ĐỔI QUY MÔ CÔNG TYSeptember 9, 2012Biên soạn: ThS.Nguyễn Quốc Sỹ7•Không còn pháp nhân•Không còn chịu bất kỳ trách nhiệm dân sự nào, kể từ khi các cty mới có đủ pháp nhân•Hình thành pháp nhân mới•Liên đới chịu TN các khoản chưa thanh toán hoặc thỏa thuận khácTHAY ĐỔI QUY MÔ CÔNG TY Tách công ty (spin off)September 9, 2012Biên soạn: ThS.Nguyễn Quốc Sỹ8CÔNG TY 2CÔNG TY 3CÔNG TY 1THAY ĐỔI QUY MÔ CÔNG TYThủ tục tách công ty•Thông qua quyết định tách cty, theo quy định của pháp luật và điều lệ cty bị tách, bởi HĐTV/ĐHCĐ, chủ sở hữu•Sau khi cty, các TV của cty được tách thông qua điều lệ, bầu/bổ nhiệm Chủ tịch HĐTV, Chủ tịch cty, HĐQT, Giám đốc/Tổng giám đốc và tiến hành ĐKKD theo quy định của pháp luật. •Hồ sơ ĐKKD phải đính kèm quyết định tách cty.Nội dung quyết định tách cty tr.115 sách Luật KDVNSeptember 9, 2012Biên soạn: ThS.Nguyễn Quốc Sỹ9THAY ĐỔI QUY MÔ CÔNG TY Quyền-Nghĩa vụSeptember 9, 2012Biên soạn: ThS.Nguyễn Quốc Sỹ10CÔNG TY 2CÔNG TY 3CÔNG TY 1•Pháp nhân không thay đổi•Trách nhiệm dân sự không thay đổi•Hình thành pháp nhân mới•Có thể liên đới chịu TNDS hoặc thỏa thuận khác&THAY ĐỔI QUY MÔ CÔNG TY . công ty (spin off)September 9, 2012Biên soạn: ThS.Nguyễn Quốc Sỹ8CÔNG TY 2CÔNG TY 3CÔNG TY 1THAY ĐỔI QUY MÔ CÔNG TY Thủ tục tách công ty Thông qua quy t. nhất.Lưu ý THAY ĐỔI QUY MÔ CÔNG TY Sáp nhập (Acquisition)September 9, 2012Biên soạn: ThS.Nguyễn Quốc Sỹ16CÔNG TY 2CÔNG TY 3CÔNG TY 1CÔNG TY n(các công ty bị
- Xem thêm -

Xem thêm: 11_thay_doi_quy_mo_cong_ty_7625.ppt, 11_thay_doi_quy_mo_cong_ty_7625.ppt,

Hình ảnh liên quan

Dưới hình thức hợp đồng chuyển nhượng vốn - 11_thay_doi_quy_mo_cong_ty_7625.ppt

i.

hình thức hợp đồng chuyển nhượng vốn Xem tại trang 2 của tài liệu.
•Hình thành pháp nhân mới •Liên đới chịu TN các khoản  - 11_thay_doi_quy_mo_cong_ty_7625.ppt

Hình th.

ành pháp nhân mới •Liên đới chịu TN các khoản Xem tại trang 7 của tài liệu.
•Hình thành pháp nhân mới - 11_thay_doi_quy_mo_cong_ty_7625.ppt

Hình th.

ành pháp nhân mới Xem tại trang 10 của tài liệu.
•Hình thành pháp nhân mới - 11_thay_doi_quy_mo_cong_ty_7625.ppt

Hình th.

ành pháp nhân mới Xem tại trang 14 của tài liệu.