14_quy_dinh_chung_ve_hop_dong_kd_tm_8956.ppt

14 1K 1
14_quy_dinh_chung_ve_hop_dong_kd_tm_8956.ppt

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

quy dinh chung ve hop dong kinh doanh thuong mai HỢP ĐỒNG KINH DOANH – THƯƠNG MẠI January 7, 2024 Biên soạn: ThS.Nguyễn Quốc Sỹ HỢP ĐỒNG KINH DOANH – THƯƠNG MẠI HĐKD-TM CHỦ THỂ KHÁCH THỂ ĐỐI TƯỢNG HÌNH THỨC January 7, 2024 HĐDS • Tổ chức kinh doanh, cá •Các chủ thể có đủ NLPL & nhân có ĐKKD NLHV dân chưa ĐKKD • Lợi nhuận •Nhu cầu sinh hoạt, tiêu dùng, • Hàng hóa/dịch vụ/quyền thương mại • Bằng lời nói/văn bản, hình thức có giá trị tương đương văn xác lập hành vi cụ thể tinh thần, lợi nhuận •Hàng hóa/dịch vụ/tài sản •Bằng lời nói/văn xác lập hành vi cụ thể Biên soạn: ThS.Nguyễn Quốc Sỹ HỢP ĐỒNG KINH DOANH – THƯƠNG MẠI January 7, 2024 Thế chấp Cầm cố Đặc cọc Bảo lãnh Ký cược Ký quỹ Biên soạn: ThS.Nguyễn Quốc Sỹ HỢP ĐỒNG KINH DOANH – THƯƠNG MẠI Một bên dùng tài sản thuộc quyền sở hữu để đảm bảo thực nghĩa vụ dân bên Khơng chuyển giao tài sản cho bên January 7, 2024 Biên soạn: ThS.Nguyễn Quốc Sỹ HỢP ĐỒNG KINH DOANH – THƯƠNG MẠI Một bên giao tài sản thuộc quyền sở hữu cho bên để đảm bảo thực nghĩa vụ dân January 7, 2024 Biên soạn: ThS.Nguyễn Quốc Sỹ HỢP ĐỒNG KINH DOANH – THƯƠNG MẠI Một bên giao cho bên khỏan tiền kim khí quý, đá quý vật có giá trị khác thời hạn định để đảm bảo việc thực hợp đồng January 7, 2024 Biên soạn: ThS.Nguyễn Quốc Sỹ HỢP ĐỒNG KINH DOANH – THƯƠNG MẠI Là việc người thứ ba cam kết với bên có quyền thực nghĩa vụ thay cho bên có nghĩa vụ (bên bảo lãnh), đến thời hạn cam kết mà bên bảo lãnh không thực thực không nghĩa vụ January 7, 2024 Biên soạn: ThS.Nguyễn Quốc Sỹ HỢP ĐỒNG KINH DOANH – THƯƠNG MẠI Bên thuê tài sản động sản giao cho bên cho th khỏan tiền (kim khí q/đá q/vật có giá trị) thời hạn để đảm bảo việc trả lại tài sản thuê January 7, 2024 Biên soạn: ThS.Nguyễn Quốc Sỹ HỢP ĐỒNG KINH DOANH – THƯƠNG MẠI Bên có nghĩa vụ gửi khỏan tiền kim khí q, đá q giấy tờ có giá trị khác vào tài khỏan phong tỏa ngân hàng để đảm bảo việc thực nghĩa vụ dân January 7, 2024 Biên soạn: ThS.Nguyễn Quốc Sỹ HỢP ĐỒNG KINH DOANH – THƯƠNG MẠI • Ngay sau ký; • Do thoả thuận bên; • Pháp luật có quy định khác January 7, 2024 Biên soạn: ThS.Nguyễn Quốc Sỹ 10 HỢP ĐỒNG KINH DOANH – THƯƠNG MẠI • HĐ thực xong; • Đtượng cuả HĐ ko cịn mà bên ko có t.thuận khác; • Có c.tranh, th.tai, h.hoạn xảy ra, v.v • HĐ bị huỷ bỏ tuyên bố TA; • Chính phủ có chủ trương mới; • Một bên đơn phương CD thực NV (bên có quyền ko K.kiện) January 7, 2024 Biên soạn: ThS.Nguyễn Quốc Sỹ 11 HỢP ĐỒNG KINH DOANH – THƯƠNG MẠI • Người ký hợp đồng không thừa nhận người đại diện • Đối tượng hợp đồng bị cấm giao dịch khơng phép thực • HĐ ký sau DN có định mở TTPS TA định giải thể • Hình thức HĐ ko theo quy định PL January 7, 2024 Biên soạn: ThS.Nguyễn Quốc Sỹ 12 HỢP ĐỒNG KINH DOANH – THƯƠNG MẠI • Có điều khoản tùy nghi hợp đồng bị vô hiệu January 7, 2024 Biên soạn: ThS.Nguyễn Quốc Sỹ 13 HỢP ĐỒNG KINH DOANH – THƯƠNG MẠI Câu hỏi Nêu ý nghĩa phân biệt hợp đồng KD-TM với hợp đồng dân Nêu nhân tố dẫn đến hợp đồng KD-TM vơ hiệu hậu pháp lý Câu 3, 4, 5, 6, 7, tr.157 sách Luật KDVN January 7, 2024 Biên soạn: ThS.Nguyễn Quốc Sỹ 14

Ngày đăng: 09/08/2012, 09:09

Hình ảnh liên quan

• Hình thức HĐ ko theo quy định của PL - 14_quy_dinh_chung_ve_hop_dong_kd_tm_8956.ppt

Hình th.

ức HĐ ko theo quy định của PL Xem tại trang 12 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan