10_chuyen_doi_hinh_thuc_so_huu_kd_9473.ppt

19 1.1K 0
10_chuyen_doi_hinh_thuc_so_huu_kd_9473.ppt

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

chuyen doi hinh thuc so huu kinh doanh cua doanh nghiep CHUYỂN ĐỔI HÌNH THỨC SỞ HỮU KINH DOANHSự chuyển một hình thức sở hữu kinh doanh hiện hữu sang một hình thức khác.Có thể làm thay đổi chủ sở hữu, cơ cấu tổ chức hoặc quy mô kinh doanh của nó.Pháp nhân của công ty bị chuyển đổi chấm dứt khi công ty mới có chứng nhận ĐKKD1Biên soạn: ThS.Nguyễn Quốc SỹSeptember 9, 2012 CHUYỂN ĐỔI HÌNH THỨC SỞ HỮU KINH DOANHTạo cho các chủ sở hữu vẫn tiếp tục kinh doanh khi năng lực kinh doanh của họ không còn thích ứng với các điều kiện trước đó.Tạo sự linh hoạt cho các chủ thể kinh doanh sử dụng vốn của mình hiệu quả hơn khi môi trường kinh doanh thay đổi.2Biên soạn: ThS.Nguyễn Quốc SỹSeptember 9, 2012 TNHH 1 TV DNTN TNHH 2 TV TRỞ LÊN  TNHH 1 TV TNHH 2 TV TNHH 2 TV TNHH 1 TV CỔ PHẦN  TNHH CỔ PHẦN 3Biên soạn: ThS.Nguyễn Quốc SỹSeptember 9, 2012CHUYỂN ĐỔI HÌNH THỨC SỞ HỮU KINH DOANH 4Biên soạn: ThS.Nguyễn Quốc SỹSeptember 9, 2012CHUYỂN ĐỔI HÌNH THỨC SỞ HỮU KINH DOANHHệ quảCông ty bị chuyển đổi mất pháp nhân kể từ ngày công ty mới có giấy CN ĐKKDCông ty mới kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ của công ty bị chuyển đổi. 5Biên soạn: ThS.Nguyễn Quốc SỹSeptember 9, 2012DNTNCHUYỂN ĐỔI HÌNH THỨC SỞ HỮU KINH DOANHĐiều kiện:1. DNTN đã cấp giấy CN ĐKKD; 2. Chủ DNTN phải là chủ sở hữu cty (TNHH 1 TV là cá nhân), thành viên (TNHH 2 TV trở lên);3. Chủ DNTN cam kết chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các khoản nợ chưa thanh toán của DNTN khi đến hạn. 6Biên soạn: ThS.Nguyễn Quốc SỹSeptember 9, 2012DNTNCHUYỂN ĐỔI HÌNH THỨC SỞ HỮU KINH DOANHĐiều kiện:4. Chủ DNTN có thoả thuận với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc cty TNHH được chuyển đổi tiếp nhận và thực hiện các hợp đồng đó;5. Chủ DNTN cam kết với các TV góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của DNTN. 7Biên soạn: ThS.Nguyễn Quốc SỹSeptember 9, 2012DNTNCHUYỂN ĐỔI HÌNH THỨC SỞ HỮU KINH DOANHHồ sơ:•Giấy CN ĐKKD của DNTN;•Giấy đề nghị chuyển đổi; •Giấy ĐKKD;•Điều lệ công ty mới; 8Biên soạn: ThS.Nguyễn Quốc SỹSeptember 9, 2012DNTNCHUYỂN ĐỔI HÌNH THỨC SỞ HỮU KINH DOANHHồ sơ:•Danh sách TV đối với trường hợp chuyển đổi thành TNHH 2 TV trở lên.•Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, các hợp đồng chưa thanh lý và các tài liệu tương ứng nêu trên; 9Biên soạn: ThS.Nguyễn Quốc SỹSeptember 9, 2012DNTNCHUYỂN ĐỔI HÌNH THỨC SỞ HỮU KINH DOANHThủ tục:Trong thời hạn 10 ngày, kể từ khi nhận hồ sơ, CQ ĐKKD xem xét và cấp Giấy CN ĐKKD đối với cty TNHH. Trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày cấp Giấy CN ĐKKD, cơ quan ĐKKD hoặc CQNN quản lý đầu tư phải thông báo cho các CQNN có liên quan và xóa tên DNTN đã chuyển đổi. 10Biên soạn: ThS.Nguyễn Quốc SỹSeptember 9, 2012TNHH 1 TVCHUYỂN ĐỔI HÌNH THỨC SỞ HỮU KINH DOANHChủ sở hữu cty chuyển nhượng, cho, tặng một phần vốn của mình cho người khác. Hồ sơ:•Giấy đề nghị chuyển đổi;•Điều lệ công ty chuyển đổi;•Hợp đồng chuyển nhượng hoặc giấy tờ xác nhận việc cho, tặng một phần quyền sở hữu của cty;•Danh sách thành viên sau khi chuyển đổi và vốn góp của mỗi thành viên.1 . DNTN. 7Biên so n: ThS.Nguyễn Quốc SỹSeptember 9, 2012DNTNCHUYỂN ĐỔI HÌNH THỨC SỞ HỮU KINH DOANHHồ sơ:•Giấy CN ĐKKD của DNTN;•Giấy đề nghị chuyển đổi; •Giấy ĐKKD;•Điều. trên; 9Biên so n: ThS.Nguyễn Quốc SỹSeptember 9, 2012DNTNCHUYỂN ĐỔI HÌNH THỨC SỞ HỮU KINH DOANHThủ tục:Trong thời hạn 10 ngày, kể từ khi nhận hồ sơ, CQ ĐKKD xem

Ngày đăng: 09/08/2012, 09:22

Hình ảnh liên quan

CHUYỂN ĐỔI HÌNH THỨC SỞ HỮU KINH DOANH - 10_chuyen_doi_hinh_thuc_so_huu_kd_9473.ppt
CHUYỂN ĐỔI HÌNH THỨC SỞ HỮU KINH DOANH Xem tại trang 3 của tài liệu.
CHUYỂN ĐỔI HÌNH THỨC SỞ HỮU KINH DOANH - 10_chuyen_doi_hinh_thuc_so_huu_kd_9473.ppt
CHUYỂN ĐỔI HÌNH THỨC SỞ HỮU KINH DOANH Xem tại trang 4 của tài liệu.
CHUYỂN ĐỔI HÌNH THỨC SỞ HỮU KINH DOANH - 10_chuyen_doi_hinh_thuc_so_huu_kd_9473.ppt
CHUYỂN ĐỔI HÌNH THỨC SỞ HỮU KINH DOANH Xem tại trang 5 của tài liệu.
CHUYỂN ĐỔI HÌNH THỨC SỞ HỮU KINH DOANH - 10_chuyen_doi_hinh_thuc_so_huu_kd_9473.ppt
CHUYỂN ĐỔI HÌNH THỨC SỞ HỮU KINH DOANH Xem tại trang 7 của tài liệu.
CHUYỂN ĐỔI HÌNH THỨC SỞ HỮU KINH DOANH - 10_chuyen_doi_hinh_thuc_so_huu_kd_9473.ppt
CHUYỂN ĐỔI HÌNH THỨC SỞ HỮU KINH DOANH Xem tại trang 11 của tài liệu.
CHUYỂN ĐỔI HÌNH THỨC SỞ HỮU KINH DOANH - 10_chuyen_doi_hinh_thuc_so_huu_kd_9473.ppt
CHUYỂN ĐỔI HÌNH THỨC SỞ HỮU KINH DOANH Xem tại trang 13 của tài liệu.
CHUYỂN ĐỔI HÌNH THỨC SỞ HỮU KINH DOANH - 10_chuyen_doi_hinh_thuc_so_huu_kd_9473.ppt
CHUYỂN ĐỔI HÌNH THỨC SỞ HỮU KINH DOANH Xem tại trang 14 của tài liệu.
CHUYỂN ĐỔI HÌNH THỨC SỞ HỮU KINH DOANH - 10_chuyen_doi_hinh_thuc_so_huu_kd_9473.ppt
CHUYỂN ĐỔI HÌNH THỨC SỞ HỮU KINH DOANH Xem tại trang 16 của tài liệu.
CHUYỂN ĐỔI HÌNH THỨC SỞ HỮU KINH DOANH - 10_chuyen_doi_hinh_thuc_so_huu_kd_9473.ppt
CHUYỂN ĐỔI HÌNH THỨC SỞ HỮU KINH DOANH Xem tại trang 17 của tài liệu.
CHUYỂN ĐỔI HÌNH THỨC SỞ HỮU KINH DOANH - 10_chuyen_doi_hinh_thuc_so_huu_kd_9473.ppt
CHUYỂN ĐỔI HÌNH THỨC SỞ HỮU KINH DOANH Xem tại trang 18 của tài liệu.
CHUYỂN ĐỔI HÌNH THỨC SỞ HỮU KINH DOANH - 10_chuyen_doi_hinh_thuc_so_huu_kd_9473.ppt
CHUYỂN ĐỔI HÌNH THỨC SỞ HỮU KINH DOANH Xem tại trang 19 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan