0

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiêm hóa học dầu mỏ có đáp án

28 7,909 45

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/02/2014, 23:54

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiêm hóa học dầu mỏ có đáp án. Dành cho sinh viên chuyên ngành hóa dầu. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN HÓA HỌC DẦU MỎCâu 1: Loại họ HC nào chỉ số On cao nhưng hiện nay lại hạn chế tỉ lệ của nó tronga. parafin b. napten c. aromatic (đúng)Câu 2: mấy quá trình chế biến hoá học?a.3 b. 4 c. 5 (đúng) d. 6Câu 3: Phân đoạn nào của dầu mỏ để sản xuất nguyên liệu phản lực?a. Xăng nhẹ b. Xăng nặng c. kerosen(đúng) d. gas oil nhẹCâu 4: LVGO và HVGO là viết tắt của cụm từ nào ?a. Light vacuum gas oil ; Hight vaccum gas oilb. Light vacuum gas oil ; Heavy vacuum gas oil (Đúng)c. Low vacuum gas oil ; Hight vacuum gas oild. Low vacuum gas oil ; Heavy vacuum gas oilCâu 5: Sắp xếp theo thứ tự số lượng của các HC của các họ P: Parafin, N: Naphten, A: Aromatic mặt trong dầu mỏ:a. A > N > P b. P > N > A c. N > P > A (đúng) d. P > A > NCâu 6: Hợp chất nào dễ tạo cốc nhất?a. HC thơm đơn vòngb. HC thơm đơn vòng mạch nhánh dàic. HC thơm đa vòng ngưng tụ (Đúng)d. Cả 3 đáp án trên.Câu 7: Trong 3 loại đường cong chưng cất ASTM, TBP, FLASH đường nào chủ yếu đuợc sử dụng để tính toán:a. flash (đúng) b. TBPc. ASTM d. FLASH và TBPCâu 8: Nói tới phân đoạn trắng thu được từ tháp chưng cất dầu thô, phân đọan trắng ở đây được hiểu là như bao gồm:a. xăng, kerosen, gasoil (đúng)b. xăng, kerosene, condensatec. xăng, kerosen, diezend. cả 3 phương án đều saiCâu 9: Phát biểu nào sau đây là sai: a. Dầu càng nặng thì độ API càng cao (đúng)b. Dầu Kuop = 12 thì dầu thuộc loại parafinc. Xăng chỉ số octan cao và độ nhạy thấp thì càng chất lượngd. Dầu mỏ vừa là dung dịch vừa là nhũ tương vừa là huyền phùCâu 10: Thành phần của khí thiên nhiên gồm 2 thành phần chính là:a. Hydrocacbon và H2S.b. Hydrocacbon và CO2.c. Hydrocacbon và S.d. Hydrocabon và phi hydrocacbon (đúng)Câu 11: Theo nguồn gốc vô ngày càng phai mờ vì:a. Đã phân tích được trong dầu mỏ chứa các Porphyrin nguồn gốc từ động thực vật.b. Trong vỏ Trái đất, hàm lượng cacbua kim loại là không đáng kể.c. Các hydrocacbon thường gặp trong các lớp trầm tích, tại đó nhiệt độ ít khi vượt quá 150º - 200 ºC, nên không đủ nhiệt độ cần thiêt cho phản ứng hóa học xảy ra.d. Tất cả đều đúng (đúng)Câu 12: Đối với đường cong flash điều nào sau đây là đúng:a.xét ở trạng thái nhiệt độ không đổi,áp suất thay đổi.xét ở trạng thái nhiệt độ thay đổi ,áp suất không đổic. xét ở trạng thái áp suất không đổi,nhiệt độ thay đổi (đúng)d. xét ở trạng thái thể tích thay đổiCâu 13: Tại sao phải thêm 1 số phụ phẩm vào trong xăng (xăng thương mại)?a. Tạo màub. Tăng chỉ số Octanc. Chống oxi hóa (đúng)d. Tăng lượng xăngCâu 14: Chọn đáp án chính xác nhất :a. Điểm đông đặc là nhiệt độ mà sản phẩm dầu lỏng đem làm lạnh trong điều kiện nhất định không còn chảy được nữab. Điểm vẩn đục là nhiệt độ mà khi sản phẩm đem làm lạnh trong những điều kiện nhất định, nó bắt đầu vẩn đục do các cấu tử dao động hỗn hoạnc. Điểm kết tinh là nhiệt độ để sản phẩm bắt đầu kết tinh mà mắt thường thể nhìn thấy được (đúng)d. Cả ba đáp án trên đều đúngCâu 15: Khi xác định nhiệt độ chớp cháy, nếu thấy nhiệt độ chớp cháy thấp khác thường, thì :a. Phân đoạn đã lẫn nhiên liệu nhẹ (đúng)b. Phân đoạn đã lẫn nhiên liệu nặngc. Phân đoạn bị lẫn nướcd. Cả ba đáp án trên đều đúngCâu 16:Thời gian lưu của quá trình CCR so với quá trình RFCC : a.ít hơn (đúng) b.nhiều hơn c.bằng nhau Câu 17: Nhiệt độ bắt cháy là:a. là nhiệt độ mà tại đó nhiên liệu bắt cháy và duy trì lửa cháy tối thiểu trong thời gian 5 giây khi đưa ngọn lửa vào pha hơi của nó (đúng)b là nhiệt độ mà tại đó nhiên liệu bắt cháy và duy trì ngọn lửa tối đa trong thời gian 5 giây khi ngọn lửa vào pha hơi của nóc. là nhiệt độ mà tại đó nhiên liệu bốc cháy(rồi tắt)trong không khí khi tiếp xúc với ngọn lửaCâu 18: xúc tác sử dụng trong quá trình CCR, RFCC, Izome hóa đều là: a. Chất xúc tác axit b. Chất xúc tác dị thể c. Cả a và b đều đúng (đúng)Câu 19: Hãy sắp xếp theo hàm lượng giảm dần của các họ hydrocacbon:a. Naphten>parafin >aromatic (đúng)b. Aromatic> parafin >naphtenc. Parafin>naphten>acromaticCâu 20: Hoạt tính cracking của hc giảm theo dãy:a. olefin-alkylaromatic-alkylnaphten-isoparafin-n parafin-vòng naphten- vòng thơm (đúng)b. olefin-alkylaromatic-alkylnaphten- vòng naphten- vòng thơm-n parafinc. olefin-alkylaromatic vòng naphten- vòng thơm-alkylnaphten-isoparafin-n parafinCâu 21: Trị số octan của hydrocacbon giảm theo thứ tự:a. acromatic - olefin mạch nhánh - parafin mạch nhánh - naphten mạch không no - olefin mạch không phân nhánh - naphten - parafin không phân nhánh (đúng)b. acromatic - olefin mạch nhánh - olefin mạch không phân nhánh - naphten - parafin không phân nhánh - parafin mạch nhánh - naphten mạch không noc.acromatic - olefin mạch nhánh - olefin mạch không phân nhánh - naphten -parafin mạch nhánh - naphten mạch không noCâu 22: Khi xúc tác được tái sinh thì độ hoạt tính của xúc tác sẽ :a. Không thay đổib. Giảm (đúng)c. Tăngd. Không thể so sánhCâu 23: Khi cần tạo Cốc thì ta dựng quá trình nào ?a. Cracking xúc tácb. Cracking nhiệt (đúng)c. Reforming xúc tácd. HydrotreatingCâu 24: Quá trình nào nhằm tách tạp chất dị nguyên tố ra khỏi nguyên liệu?a. Reformingb. Hydrotreating (đúng)c. Crackingd. Ankyl hóaCâu 25: Trong các quá trình chế biến dầu mỏ sau đây, quá trình nào cho sản phẩm xăng trị số ON cao nhất:A.Cracking xúc tác B. Reforming xúc tác(đúng)C. Alkyl hóa D. Đồng phân hóaCâu 26: Trong các quá trình chế biến dầu mỏ sau đây, những quá trình nào được thực hiện với xúc tác đồng thể:A.Cracking xúc tác B.isome hóa & reforming xúc tácC.Alkyl hóa(đúng) D.Reforming xúc tácCâu 27: Theo cách phân loại dầu mỏ theo họ hợp chất hữu thì dầu mỏ được chia làm mấy loại:A. 2 B. 3 (đúng)C. 4 D. 5Câu 28: Với chỉ số Kuop bằng bao nhiêu là đặc trưng của dầu chứa nhiều parafina. 10b.11c.12d.13Câu 29: Trong công nghệ FCC thì không tạo ra được chất nào sau đây?a. C2H6 b. C3H8 c. C4H10 d.C5H12 Câu 30: Trong các đường cong chưng cất sau, đường nào được dùng trong lĩnh vực thương mại?a. TBPb. Flashc. ASTMd. Đường khácCâu 31: Dầu chua là dầu như thế nào?A. Chứa >5% lưu huỳnh B. Chứa >0,5% lưu huỳnh (đúng)C. Chứa < 0,5% lưu huỳnhD. Dầu vị chuaCâu 32: Sự ảnh hưởng của sự tạo cốc đến hoạt tính của xúc tác A. Cốc bám dính trên bề mặt xúc tác, làm bớt đi các trung tâm hoạt tính , ngăn cách sự tiếp xúc của tác nhân phản ứng với xúc tác làm giảm dần hoạt tính của xúc tác (đúng)B. Làm tăng hoạt tính của xúc tác C. Tăng chỉ số octan D. Không ảnh hưởng gì cảCâu 33: Sắp xếp theo thứ tự tăng nhiệt độ sôi trong các quá trình Isome hóa ( Ti ) , Cracking (Tcrk) , Reforming ( Tr ) :A: Ti < Tcrk < Tr (đúng)B: Ti < Tr < TcrkC: Tcrk < Ti < Tr D: Tr < Ti < TcrkCâu 34: Nhận định nào sau đây là đúng về quá trình Reforming?A : khi nhiệt độ phản ứng tăng thì tăng khả năng tạo cốc (đúng)B : khi nhiệt độ phản ứng giảm thì tăng khả năng tạo cốcC : khi nhiệt độ tăng thì giảm khả năng tạo cốD : cả 3 phương án đều saiCâu 35: Đáp án nào đúng về các phát biểu sau?a: RON dùng cho các động tải trọng và tốc độ trung bìnhb: RON dùng cho các động tải trọng và tốc độ lớnc: RON phản ánh đúng hơn tính chống kích nổ của xăng khi vận tốc và tải trọng thay đổi nhiềud: RON phản ánh đúng hơn tính chống kích nổ của xăng khi vận tốc và tải trọng thay đổi ítA. a và dB. b và cC. a và c (đúng)D. b và dCâu 36: Khi K=12 dầu thô thuộc họ dầu trung gian nào trong các họ sau?A. naptheno – paraffinic (đúng)B. parafino - napthenicC. naptheno - aromaticD. parafino – aromaticCâu 37: Trong phản ứng cracking xúc tác, hoạt tính của các HC giảm dần theo thứ tự :A. Olefin , Alkylaromatic , Alkylnaphten , Ísofarafin (đúng)B. Olefin , alkylaromatic , Isofarafin , Alkylnaphten C. Alkylaromatic , Isofarafin , Alkylnaphten , OlefinD. Isonaphten , Alkylaromatic , Olefin , IsofarafinCâu 38: Chọn đáp án đúng :A Nước chì trong xăng làm tăng độ bền của xăngB Sự tạo muội than trong buồng đốt của xăng cũng phản ánh độ bền hóa học cua xăng (đúng)C Các sản phẩm gôm trong xăng làm tăng độ bền của xăng.D Trị số Iod nói lên khả năng tạo muội của xăngCâu 39: Hãy xắp xếp theo thứ tự tăng dần nhiệt độ phản ứng trong các quá trình Cracking , Reforming , Izome hóa :A Cracking , Reforming , Isome hóa B Reforming , Cracking , Isome hóaC Reforming , Isome hóa , Cracking D Isome hóa, Reforming, Cracking (đúng)Câu 40: Trong công nghệ FCC, nhiệt cung cấp cho phản ứng là do:A. Nguyên liệuB. Xúc tác (đúng)C. Thiết bị cấp nhiệt dạng ống lồng ốngD. Nguyên liệu và xúc tácCâu 41: Nguyên liệu của quá trình Isome hóa là:A. C5 - C6 trong phân đoạn xăng nhẹ (đúng)B. C7- C10 trong phân đoạn xăng nặngC. C.11 - C14 trong phân đoạn KerosenD. C15-C20 trong phân đoạn gas oilCâu 42: Sự sắp xếp nào sau đây là chính xác khi nói về nhiệt độ phản ứng của các phản ứng reforming(TCCR);cracking(TFCC);Isome hóa(TISO);Alkyl hóa(TALKYL)A. TCCR> TFCC > TISO > TALKYLB. TFCC > TISO >TCCR > TALKYLC. TFCC > TCCR> TALKYL>TISOD. TFCC > TCCR >TISO > TALKYL (đúng)Câu 43: Nhiệt độ và áp suất trong lò phản ứng khi vận hành cuả FCC làA. Nhiệt độ từ 470 đến 5500C, áp suất từ 1.5 đến 2.53at (đúng)[...]... kiện vận hành Câu 80: Theo cách phân loại dầu mỏ theo họ hợp chất hữu ta những loại nào ? A Parafin, Naphten, Asphalten B .Dầu nhẹ ,dầu nặng ,dầu trung bình C Dầu chua ,dầu ngọt dầu nhẹ ,dầu ngọt nhẹ D .Dầu ít sáng ,dầu sang trung bình ,dầu sang ,dầu rất sang TL: Dầu mỏ phân loại theo họ hợp chất hữu cơ,căn cứ vào độ giàu của chúng trong dầu mỏ ta 3 loại dầu :Parafin, naphten, asphelten Câu 81: Trong... gì để thu xăng trị số octan cao nhất: A Cracking xúc tác C Ankyl hóa B Reforming (Đúng) D Isome hóa Câu 76: Phân loại dầu mỏ dựa vào thành phần hóa học nào trong dầu mỏ a b c d Phần trăm C Thành phần hidrocacbon (đúng) Tính chất hidrocacbon Phần trăm chất nhiều nhất Câu 77: Phương pháp phân loại dầu mỏ của viện dầu mỏ pháp dựa vào gì a Phần trăm napthalen b Tỉ trọng phân đoạn 250-300 dầu thô trước... Nước trên dầu d Dầu trên nước Câu 92: TBP là gì a Đường cong điểm sôi thực (đúng) b Đường cong điểm đông đặc c Tiêu chuẩn đánh giá dầu thô d Không ý nghĩa Câu 93: LPG là: a Chất lỏng lấy từ khí thiên nhiên b Khí thiên nhiên hóa lỏng c Khí dầu mỏ hóa lỏng (Đúng) d Tất cả đều đúng Câu 94: Phân đoạn xăng bao gồm các hydrocacbon từ: a C5 – C11 (Đúng) b C12 – C15 c C16 – C20 d Đáp án khác Câu 95: Nhiệt... giảm Câu 56: Điều khiển nhiệt quan trọng nhất trong quá trình cracking xúc tác là: A B C D Điều khiển nhiệt của chất xúc tác ( Đúng ) Điều khiển nhiệt của nguyên liệu Điều khiển nhiệt của thiết bị Cả 3 đáp án trên Câu 57: Nhận định nào sau đây là chính xác nhất: A B C D Dầu nhiệt độ đông đặc cao là dầu nhiều aromatic Dầu nhiệt độ đông đặc cao là dầu nhiều naphten Dầu nhiệt độ đông đặc cao là dầu. .. d: vũng 5 và 6 cạnh (Đúng) Câu 88: Phân loại dầu mỏ theo hệ số đặc trưng .dầu kf=12 là dầu chứa nhiều A: paraffin B: aromatic C: naphten D: cả parafin và naphten ( Đúng ) Câu 89: Người ta thường dùng cracking nhiệt để sản xuất A: cốc ( Đúng ) B: dầu điezen C:xăng D: mỡ, dầu bụi trơn Câu 90: Khí được phân thành bao nhiêu loại a 4 b 5 c 2 d 3 (đúng) Câu 91: Nước lẫn trong dầu tồn tại ở dạng nào a Nhũ... cong ASTM và TBP Câu 62: Công thức nào sau đây không dùng để tính nhiệt độ sôi trung bình của dầu mỏ A Tv = C Tv= T0 + T50 + T100 3 T20 + T50 + T80 3 B Tv= T10 + 2T50 + T100 4 D Tv= T20 + T50 + T100 ( Đúng ) 3 Câu 63: Trong công nghiệp dầu mỏ thường dùng : A Độ nhớt động học (Đúng) B Độ nhớt động lực C Độ nhớt quy ước D Cả 3 p/a trên Câu 64: Hydrocarbon phẩm chất cao nhất trong dầu mỏ là: A Naphten... Hydrocracking ( Đúng ) Câu 104: Để loại các dị nguyên tố trong thành phần của dầu ta dựng quá trinh: A Isome hoa B Cracking C Alkyl hóa D Refoming (đúng) Câu 105: Các họ trong dầu mỏ A B C D Họ Parafin Họ naphten Họ Aromatic Tất cả (đúng ) Câu 106: Các hợp chất dị nguyên tố trong thành phần dầu mỏ: A B C D Lưu huỳnh Nito Oxi Tất cả (Đúng) Câu 107: Trị số Octan là gì? A Là đại lượng đặc trưng cho... 2,2,4,4-tetrametyl pentan D.2,2,3,3-tetrametyl butan Câu 71: Để đánh giá chất lượng một phân đoạn hoặc một sản phẩm dầu mỏ người ta sử dụng loại đường cong chưng cất: A Flash B TBP C ASTM (Đúng) D Flash & TBP Câu 72: Để đánh giá chất lượng của 1 loại dầu thô người ta sử dụng một trong các thông số quan trọng của dầu thô là hệ số đặc trưng K UOP Các loại dầu giá trị của KUOP sau ,loại nào sẽ cho hàm lượng... từ 5 đến 7at C Nhiệt độ từ 100 đến 200, áp suất từ 0,5 đến 1at D Không đáp án nào đúng Câu 44: Dầu nặng độ API trong khoảng A Nhỏ hơn 10 (đúng) B Trong khoảng 10 đến 15 C Trong khoảng từ 15 đến 20 D Lớn hơn 20 Câu 45: chế của phản ứng cracking xúc tác là A chế gốc B chế ioncacboni (đúng) C chế ion D Đáp án khác Câu 46: Phân loại theo nguồn gốc khí thiên nhiên được phân loại: a Khí... 350 – 500 Câu 96: Hàm lượng lưu huỳnh trong dầu là bao nhiêu thì dầu đó được gọi là dầu lưu huỳnh? A B C D 0 – 0,5% 0,5 -1% 1 – 3% (đúng) > 3% Câu 97: Mục đích của quá trình alkyl hóa là gì? A B C E Nhằm tạo xăng (Alkylat) trị số octan cao (đúng) nhằm loại bỏ các tạp chất, dị nguyên tố ra khỏi nguyên liệu nhằm sản xuất Polime nhằm bẻ gãy mach Cacbon tạo ra sản phẩm mạch c ngắn hơn Câu 98: Xúc . nặng ,dầu trung bình C. Dầu chua ,dầu ngọt dầu nhẹ ,dầu ngọt nhẹ D .Dầu ít sáng ,dầu sang trung bình ,dầu sang ,dầu rất sang TL: Dầu mỏ phân loại theo họ hợp. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN HÓA HỌC DẦU MỎ Câu 1: Loại họ HC nào có chỉ số On cao nhưng hiện nay lại hạn chế tỉ
- Xem thêm -

Xem thêm: Ngân hàng câu hỏi trắc nghiêm hóa học dầu mỏ có đáp án, Ngân hàng câu hỏi trắc nghiêm hóa học dầu mỏ có đáp án,

Từ khóa liên quan