0

(LUẬN văn THẠC sĩ) nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức tại sở giáo dục và đào tạo tỉnh hải dương

119 3 0
  • (LUẬN văn THẠC sĩ) nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức tại sở giáo dục và đào tạo tỉnh hải dương

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/04/2022, 21:26

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐỒN THỊ THANH BÌNH NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TẠI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HẢI DƢƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƢỚNG ỨNG DỤNG CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH THÁI NGUYÊN - 2016 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.ltc.tnu.edu.vn download by : skknchat@gmail.com ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐOÀN THỊ THANH BÌNH NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CƠNG CHỨC, VIÊN CHỨC TẠI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HẢI DƢƠNG Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.01.02 LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƢỚNG ỨNG DỤNG Người hướng dẫn khoa học: TS TRẦN THỊ NHUNG THÁI NGUYÊN - 2016 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.ltc.tnu.edu.vn download by : skknchat@gmail.com i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn có nguồn gốc rõ ràng, trung thực chƣa đƣợc dùng để bảo vệ học vị khác Mọi giúp đỡ cho việc hoàn thành luận văn đƣợc cảm ơn Các thơng tin, trích dẫn luận văn đƣợc ghi rõ nguồn gốc Thái Nguyên, ngày 10 tháng năm 2016 Tác giả luận văn Đồn Thị Thanh Bình Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.ltc.tnu.edu.vn download by : skknchat@gmail.com ii LỜI CẢM ƠN Trong trình thực đề tài "Nâng cao chất lượng đội ngũ cán công chức, viên chức Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Hải Dương", nhận đƣợc hƣớng dẫn, giúp đỡ, động viên nhiều cá nhân tập thể Tôi xin đƣợc bày tỏ cảm ơn sâu sắc tới tất cá nhân tập thể tạo điều kiện giúp đỡ học tập nghiên cứu Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo, khoa , phòng Trƣờng Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh - Đa ̣i ho ̣c Thái Nguyên tạo điều kiện giúp đỡ mặt q trình học tập hồn thành luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn giúp đỡ tận tình giáo viên hƣớng dẫn TS Trần Thị Nhung Tôi xin cảm ơn giúp đỡ , đóng góp nhiều ý kiến quý báu nhà khoa học , thầy , cô giáo Trƣờng Đa ̣i ho ̣c Kinh tế Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên Trong trình thực đề tài, tơi cịn đƣợc giúp đỡ cộng tác đồng chí địa điểm nghiên cứu, xin chân thành cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp gia đình tạo điều kiện mặt để tơi hồn thành nghiên cứu Tôi xin bày tỏ cảm ơn sâu sắc giúp đỡ quý báu Thái Nguyên, ngày 10 tháng năm 2016 Tác giả luận văn Đồn Thị Thanh Bình Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.ltc.tnu.edu.vn download by : skknchat@gmail.com iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC .iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC CÁC HÌNH ix MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng và pha ̣m vi nghiên cƣ́u Ý nghĩa khoa học luận văn Bố cục luận văn Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC 1.1 Cơ sở lý luận cán công, chức, viên chức 1.1.1 Cán công chức, viên chức 1.1.2 Đặc điểm cán công chức, viên chức nƣớc ta 1.1.3 Chất lƣợng tiêu chí đánh giá chất lƣợng cán cơng chức, viên chức 1.1.4 Nội dung nâng cao chất lƣợng cán công chức, viên chức 17 1.1.5 Các yếu tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng đội ngũ CBCC,VC 20 1.2 Cơ sở thực tiễn nâng cao chất lƣợng đội ngũ CBCC,VC 31 1.2.1 Kinh nghiệm nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán công chức, viên chức tỉnh Yên Bái 31 1.2.2 Kinh nghiệm nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán công chức, viên chức Sở Tƣ pháp Thành phố Nam Định 34 1.2.3 Kinh nghiệm Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Thái Bình 36 1.2.4 Kinh nghiệm Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hải Phòng 37 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.ltc.tnu.edu.vn download by : skknchat@gmail.com iv 1.2.5 Bài học kinh nghiệm nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán công chức, viên chức Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Hải Dƣơng 38 Chƣơng PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 40 2.1 Các câu hỏi nghiên cứu 40 2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu 40 2.2.1 Phƣơng pháp thu thập thông tin 40 2.2.2 Phƣơng pháp tổng hợp thông tin, số liệu 42 2.2.3 Phƣơng pháp phân tích số liệu 42 2.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu 43 2.3.1 Nhóm tiêu thể số lƣợng cấu cán công chức, viên chức 43 2.3.2 Nhóm tiêu thể chất lƣợng đội ngũ cán công chức, viên chức 43 Chƣơng THỰC TRẠNG CHẤT LƢỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TẠI SỞ GD&ĐT TỈNH HẢI DƢƠNG 45 3.1 Một số nét khái quát Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Hải Dƣơng 45 3.1.1 Vị trí, chức 45 3.1.2 Cơ cấu tổ chức 45 3.1.3 Kết Giáo dục Đào tạo thời gian qua Hải Dƣơng 49 3.2 Thực trạng chất lƣợng đội ngũ cán công chức, viên chức Sở GD&ĐT tỉnh Hải Dƣơng 54 3.2.1 Thực trạng số lƣợng đội ngũ CBCC,VC Sở GD&ĐT tỉnh Hải Dƣơng theo số lƣợng cấu 54 3.2.2 Chất lƣợng đội ngũ cán công chức, viên chức Sở GD&ĐT Hải Dƣơng theo trình độ văn hố chun mơn, lý luận trị, quản lý nhà nƣớc 57 3.2.3 Thực trạng chất lƣợng đội ngũ cán công chức, viên chức Sở GD&ĐT tỉnh Hải Dƣơng 64 3.3 Các yếu tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng đội ngũ cán công chức, viên chức Sở GD&ĐT tỉnh Hải Dƣơng 75 3.3.1 Các yếu tố khách quan 75 3.3.2 Các yếu tố chủ quan 76 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.ltc.tnu.edu.vn download by : skknchat@gmail.com v 3.4 Nhận xét đánh giá chung chất lƣợng đội ngũ cán công chức, viên chức Sở GD&ĐT tỉnh Hải Dƣơng 81 3.4.1 Những kết đạt đƣợc 81 3.4.2 Một số hạn chế 82 3.4.3 Nguyên nhân hạn chế 84 Chƣơng GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TẠI SỞ GD&ĐT TỈNH HẢI DƢƠNG 86 4.1 Quan điểm và mục tiêu nâng cao chấ t lƣơ ̣ng đô ̣i ngũ cán bô ̣ công chƣ́c , viên chƣ́c Sở GD&ĐT tỉnh Hải Dƣơng 86 4.2 Phƣơng hƣớng nâng cao chấ t lƣơ ̣ng đô ̣i ngũ cán bô ̣ công chƣ́c , viên chƣ́c Sở GD&ĐT tỉnh Hải Dƣơng giai đoạn tới 87 4.3 Một số giải pháp nâng cao chất lƣợng cán công chức, viên chức Sở GD&ĐT tỉnh Hải Dƣơng 88 4.3.1 Nâng cao chất lƣợng công tác quy hoạch đội ngũ cán công chức, viên chức 88 4.3.2 Hồn thiện đổi cơng tác đào tạo, bồi dƣỡng cán công chức 89 4.3.3 Hồn thiện cơng tác đánh giá cơng chức, viên chức 92 4.3.4 Thực tốt chế độ sách đội ngũ cán công chức, viên chức 95 4.3.5 Xây dựng mơi trƣờng văn hố cơng sở lành mạnh 96 4.4 Một số kiến nghị 96 4.4.1 Kiến nghị với Trung ƣơng 96 4.4.2 Kiến nghị với UBND tỉnh Hải Dƣơng 98 KẾT LUẬN 100 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 101 PHỤ LỤC 103 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.ltc.tnu.edu.vn download by : skknchat@gmail.com vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CB : Cán CBCC,VC : Cán cơng chức, viên chức CNH-HĐH : Cơng nghiệp hóa - Hiện đại hóa ĐVT : Đơn vị tính GD&ĐT : Giáo dục Đào tạo QLNN : Quản lý nhà nƣớc UBND : Ủy ban nhân dân XHCN : Xã hội chủ nghĩa Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.ltc.tnu.edu.vn download by : skknchat@gmail.com vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1 Số lƣợng cán công chức, viên chức biên chế Sở GD &ĐT Hải Dƣơng theo phòng ban giai đoạn 2012 - 2014 54 Bảng 3.2 Đội ngũ CBCC, VC Sở GD&ĐT Hải Dƣơng phân bổ theo giới tính từ năm 2012 đến năm 2014 55 Bảng 3.3 Đội ngũ CBCC,VC Sở GD&ĐT Hải Dƣơng phân bổ theo tuổi 56 Bảng 3.4 Đội ngũ CBCC, VC Sở GD&ĐT tỉnh Hải Dƣơng theo cấu trình độ chun mơn 57 Bảng 3.5 Đội ngũ CBCC ,VC Sở theo trình độ lý luận trị 60 Bảng 3.6 Đội ngũ CBCC, VC Sở GD&ĐT theo trình độ quản lý nhà nƣớc 61 Bảng 3.7 Trình độ tin học, ngoại ngữ CBCC, VC Sở GD&ĐT tỉnh Hải Dƣơng 63 Bảng 3.8 Chất lƣợng đội ngũ cán công chức, viên chức Sở GD&ĐT tỉnh Hải Dƣơng thông qua kỹ giải công việc 65 Bảng 3.9 Phẩm chất đạo đức, lối sống đội ngũ cán công chức, viên chức Sở GD&ĐT tỉnh Hải Dƣơng 67 Bảng 3.10 Thái độ trách nhiệm với công việc đội ngũ cán công chức, viên chức Sở GD&ĐT tỉnh Hải Dƣơng 69 Bảng 3.11 Kết bồi dƣỡng kiến thức trình độ lý luận trị giai đoạn 2012 - 2014 71 Bảng 3.12 Kết đào tạo, bồi dƣỡng cán công chức, viên chức kiến thức chuyên môn từ 2012 - 2014 72 Bảng 3.13 Kết đào tạo, bồi dƣỡng kiến thức Quản lý Nhà nƣớc giai đoạn 2012 - 2014 72 Bảng 3.14 Tác động chế bầu cử, tuyển dụng đến chất lƣợng đội ngũ CBCC,VC Sở GD&ĐT tỉnh Hải Dƣơng 76 Bảng 3.15 Tác động công tác đào tạo bồi dƣỡng đến chất lƣợng đội ngũ CBCC, VC Sở GD&ĐT tỉnh Hải Dƣơng 78 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.ltc.tnu.edu.vn download by : skknchat@gmail.com viii Bảng 3.16 Tác động yếu tố chế độ sách đến chất lƣợng đội ngũ cán công chức, viên chức Sở GD&ĐT tỉnh Hải Dƣơng 79 Bảng 3.17 Tác động yếu tố công tác đánh giá đội ngũ cán công chức, viên chức Sở GD&ĐT tỉnh Hải Dƣơng 80 Bảng 4.1 Nhu cầu nâng cao trình độ chun mơn cán cơng chức, viên chức Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Hải Dƣơng 91 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.ltc.tnu.edu.vn download by : skknchat@gmail.com 94 vấn đề khác nhƣ tuyển dụng dựa việc xác định nhu cầu công việc, mô tả công việc đƣợc sử dụng để xác định số lƣợng biên chế, tuyển dụng - Cá nhân công chức lập kế hoạch công tác cá nhân sở chức năng, nhiệm vụ kế hoạch cơng tác hàng năm quan, đơn vị Để công chức lập đƣợc kế hoạch cơng tác cá nhân địi hỏi quan, đơn vị phải có kế hoạch cơng tác hàng năm tiên lƣợng yếu tố tác động, ảnh hƣởng nhƣ công việc đƣợc giao đột xuất, bổ sung để có phƣơng án ứng phó kịp thời Mặt khác, cá nhân cơng chức có mô tả công việc cụ thể sở cho việc theo dõi, giám sát tiến độ ngƣời quản lý để có điều chỉnh phù hợp, gắn kết cá nhân tổ chức - Sử dụng kết hợp phƣơng pháp đánh giá khác cho nhóm vị trí việc làm khác Một số vị trí việc làm định sử dụng kết hợp phƣơng pháp đánh giá nội đánh giá từ bên ngồi, ví dụ nhƣ vị trí việc làm có liên quan trực tiếp đến việc cung ứng dịch vụ cơng, có giao tiếp công chức với nhân dân, quan, tổ chức, doanh nghiệp cần có ý kiến đánh giá từ nhóm đối tƣợng khách hàng, ngƣời dân, ngƣời hƣởng thụ dịch vụ cơng chức trực tiếp giao dịch - Thiết lập phận chuyên trách đánh giá công chức cách độc lập Thực tiễn cho thấy công tác đánh giá khâu yếu q trình quản trị nguồn nhân lực cơng, cần thiết phải thiết lập phận chuyên công tác đánh giá công chức để đảm bảo tính chun nghiệp cao, khách quan, cơng - Đƣa hoạt động sát hạch, kiểm tra công chức định kỳ vào thành phận cấu thành quan trọng kết đánh giá công chức nhằm đánh giá mức độ phát triển lực chuyên môn nghiệp vụ công chức, mức độ cập nhật, nắm quy định hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ công chức Ứng dụng công nghệ tin học vào sát hạch, trắc nghiệm, đảm bảo kiểm soát lẫn nhau, khách quan, minh bạch trình sát hạch, từ có kết xác, khách quan để làm sở cho việc giải việc cho Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.ltc.tnu.edu.vn download by : skknchat@gmail.com 95 công chức Đồng thời ban hành hệ thống văn hƣớng dẫn vấn đề giải việc công chức trƣờng hợp - Kết hợp phƣơng pháp đánh giá đại vào đánh giá công chức với việc đề cao trách nhiệm ngƣời đứng đầu quan, tổ chức, đơn vị việc đánh giá công chức đảm bảo việc đánh giá vừa khách quan, tồn diện, minh bạch mà giữ đƣợc vai trị ngƣời đứng đầu kết luận đánh giá 4.3.4 Thực tốt chế độ sách đội ngũ cán công chức, viên chức Một giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán cơng chức, viên chức ban hành sách khen thƣởng, kỷ luật, tạo động lực lao động hợp lý cho cán công chức, viên chức dựa việc thực thi công việc đƣợc giao Việc ban hành sách hợp lý khơng tạo động lực lao động khen thƣởng kịp thời mà cịn mang tính răn đe ban hành sách kỷ luật nghiêm ngặt Hiện nay, tình trạng “chảy máu chất xám”, với thiếu hụt cán cơng chức, viên chức có trình độ chun mơn cao vấn đề lớn Tình trạng cán có trình độ chun mơn giỏi khơng mặn mà vào làm việc quan công vụ Một số nguyên nhân dẫn đến tình trạng chế độ, sách đối xử với cán bộ, cơng chức cịn thấp, chƣa hợp lý Vậy để khắc phục tình trạng trên, cần thực giải pháp sau: Một là, tiền lƣơng, cần hỗ trợ thêm cho cán công chức, viên chức khoản tiền việc trích từ hoạt động kinh tế cơng, khoản tiết kiệm chi phí thƣờng xun theo chế khoán chi ngân sách tự chủ tài sở đƣợc quy định nghị định số 130/2005/NĐ-CP Chính phủ Hai là, xây dựng chế độ đãi ngộ, khen thƣởng cán cơng chức, viên chức đạt thành tích cao q trình thực thi cơng vụ có sách tơn vinh, khuyến khích tận tâm thực cơng vụ Khen thƣởng thích đáng vật chất tinh thần động lực để cán công chức tận tâm công tác, tập trung lực trí tuệ để thực chức trách nhiệm vụ đƣợc giao, đồng thời giải pháp quan trọng công chống tham nhũng, tiêu cực cán bộ, cơng chức Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.ltc.tnu.edu.vn download by : skknchat@gmail.com 96 Ba là, cần quan tâm đến sách thu hút lao động giỏi, sinh viên giỏi làm cán cơng chức 4.3.5 Xây dựng mơi trường văn hố cơng sở lành mạnh Để tạo môi trƣờng công tác thuận lợi, nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán CC, VC Sở cần tích cực thực quy chế văn hố cơng sở, xây dựng hành đại, văn minh, phải phấn đấu để môi trƣờng công sở nơi thể cao văn hoá ứng xử, để công chức cá nhân đầy cảm xúc, đầy trách nhiệm tình ngƣời xử lý cơng việc Muốn xây dựng, nâng cao văn hố cơng sở, cần đẩy mạnh việc đào tạo, bồi dƣỡng kiến thức mới, kỹ hành đại phƣơng pháp lề lối, tâm lý, thói quen làm việc đại, khoa học, tăng cƣờng kỹ làm việc nhóm, khuyến khích giao tiếp, trao đổi, chia sẻ kiến thức chuyên mơn phịng ban, nâng cao lực giao tiếp kỹ giao tiếp đội ngũ CBCC, VC Sở 4.4 Một số kiến nghị 4.4.1 Kiến nghị với Trung ương - Về chế độ sách: Hiện nay, nhà giáo đƣợc bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo , quản lý sở giáo dục đƣợc hƣởng chế độ lƣơng nhƣ giáo viên; chế độ phụ cấp ƣu đãi; phụ cấp thâm niên nhà giáo phụ cấp, trợ cấp công tác trƣờng chuyên biệt vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn Khi nhà giáo đƣợc điề u đô ̣ng về làm công tác quản lý Sở Giáo dục trở thành công chƣ́c , chịu điều chỉnh Luật Cán , công chƣ́c đƣợc hƣởng lƣơng the o ngạch, bậc phụ cấp công vụ; đồng thời không hƣởng phụ cấp thâm niên, phụ cấp ƣu đãi nhà giáo Vì mức phụ cấp cơng vụ thấp phụ cấp thâm niên phụ cấp ƣu đãi giáo viên, nên làm nảy sinh bất hợp lý tâm tƣ nhà giáo, ngƣời đƣợc điều động làm cán quản lý Chính vậy: + Chính phủ cần sửa đổi bổ sung Nghị định số 54/2011/NĐ-CP phủ việc quy định chế độ thâm niên nhà giáo, cán quản lý, qui định cán cơng chức cơng tác quan quản lý giáo dục ( Sở, phịng) Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.ltc.tnu.edu.vn download by : skknchat@gmail.com 97 đƣợc hƣởng chế độ thâm niên đối tƣợng khơng trực tiếp giảng dạy nhƣng phần lớn xuất thân từ nhà giáo phải làm công việc nhà giáo Có nhƣ thu hút viên chức có kinh nghiệm giỏi chun mơn nghiệp vụ cơng tác Sở, phịng Giáo dục + Nhà nƣớc cần trì chủ trƣơng giải chế độ nghỉ hƣu sớm nhƣ Nghị định 132 trƣớc thực hiện, nhằm đáp ứng nguyện vọng nhà giáo góp phần tiếp tục nâng cao chất lƣợng đội ngũ ngành giáo dục + Bộ Nội vụ cần sửa đổi điều 5, Thông tƣ 07/2014/TT-BNV ngày 19/8/2014 qui định tỉ lệ công nhận 15% cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua sở Vì qui định nhƣ hạn chế nhiều nỗ lực phấn đấu đạt chất lƣợng hiệu công việc cán bộ, cơng chức, viên chức có đội ngũ nhà giáo cán quản lý giáo dục - Công tác dự báo quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dƣỡng, sử dụng nhà giáo cán quản lý giáo dục cấp chƣa đƣợc trọng mức, dẫn đến tình trạng thừa tổng thể, thiếu cục bộ, hụt hẫng hệ - Hệ thống văn pháp luật nhƣ quy chuẩn số lƣợng, trình độ chun mơn, phẩm chất đạo đức nhà giáo đƣợc xây dựng chi tiết, nhƣng tác dụng điều chỉnh nhà giáo cán quản lý lại hiệu - Công tác đào tạo, bồi dƣỡng nhà giáo đạt chuẩn, chuẩn (theo văn bằng) nặng số lƣợng chƣa đƣợc quan tâm nhiều đến chất lƣợng Chƣơng trình, nội dung, phƣơng pháp đào tạo, bồi dƣỡng nặng lý thuyết, chƣa sát thực tế, chƣa trang bị cho ngƣời học kỹ cần thiết cho công tác dạy học, giáo dục Công tác đào tạo, bồi dƣỡng tƣ tƣởng trị, đạo đức nhà giáo trƣờng, khoa sƣ phạm chƣa đƣợc quan tâm mức, đơi cịn bị xem nhẹ, thả - Hệ thống trƣờng, khoa, sở đào tạo sƣ phạm chƣa đƣợc quan tâm đầu tƣ, quy hoạch để bảo đảm điều kiện tối thiểu cho cơng tác đào tạo, số loại hình đào tạo giáo viên phổ thơng ngồi trƣờng sƣ phạm phát Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.ltc.tnu.edu.vn download by : skknchat@gmail.com 98 triển nhanh, loại hình chức, từ xa, liên thơng ạt, thiếu kiểm sốt, dẫn đến khơng bảo đảm chất lƣợng - Do tính dự báo thiếu sát thực, nên sinh viên tốt nghiệp sƣ phạm trƣờng ngày dôi dƣ nhiều, khó tìm kiếm việc làm (chƣa kể cịn có tƣợng tiêu cực xin tuyển biên chế, hợp đồng) nên dẫn đến tình trạng học sinh phổ thơng có học lực giỏi khơng thi vào trƣờng sƣ phạm 4.4.2 Kiến nghị với UBND tỉnh Hải Dương Nhìn chung, đội ngũ cán cơng chức, viên chức Sở GD&ĐT đạt chuẩn trình độ đào tạo, phần đáng kể đạt trình độ chuẩn Trình độ đội ngũ cán cơng chức, viên chức đƣợc nâng lên theo chuẩn vƣợt chuẩn; cán quản lý đƣợc đào tạo cử nhân gần nhƣ đạt 100%, tỷ lệ đào tạo Thạc sỹ ngày tăng; cao đẳng, đại học, tỷ lệ đào tạo Thạc sỹ, Tiến sỹ đạt từ 20%-50% Phẩm chất đạo đức cán công chức, viên chức có ảnh hƣởng trực tiếp đến uy tín nghề nghiệp tƣơng lai ngƣời; đó, vấn đề giữ gìn nâng cao phẩm chất đạo đức quan trọng Mặc dù vậy, tác động tiêu cực chế thị trƣờng, công tác quản lý, giám sát cán quản lý thiếu nghiêm minh, nên có biểu cá biệt, nhƣng nghiêm trọng xuống cấp phẩm chất đạo đức - Về vấn đề tuyển dụng luân chuyển cán bộ: Do khơng có văn hƣớng dẫn thi hành chƣa có tiền lệ ngành GD&ĐT tỉnh nhƣng xuất phát từ yêu cầu: “Đổi toàn diện giáo dục, đáp ứng yêu cầu CNH - HĐH điều kiện kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế” (theo Nghị số 29-NQ/T.Ƣ ngày 4.11.2013 Hội nghị T.Ƣ khóa XI), ngành GD&ĐT tỉnh HD cần xây dựng phƣơng án thi tuyển chức danh cán phòng ban thuộc Sở Giáo dục Đây cách làm hoàn toàn so với cách thức bổ nhiệm, luân chuyển cán quản lý trƣờng học cơng tác Sở Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.ltc.tnu.edu.vn download by : skknchat@gmail.com 99 Thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý thi tuyển cán công chức, viên chức cách công khai, dân chủ giải pháp hay để hạn chế tình trạng "chạy chức, chạy quyền" Việc thi tuyển nêu cần văn hƣớng dẫn thống mà phải bảo đảm nguyên tắc đổi công tác cán Đảng" Công khai, minh bạch thi tuyển góp phần làm cho cán công chức ngành phấn khởi; nhiều ngƣời muốn thử sức; nhiều ngƣời xác định, khơng trúng tuyển hội tốt để củng cố kiến thức chuyên môn.Thông qua thi tuyển tinh thần dân chủ, công khai, Sở GD&ĐT tỉnh lựa chọn, bổ nhiệm cán có trình độ chun mơn, nghiệp vụ, có lực lãnh đạo, quản lý, có phẩm chất trị vững vàng, đạo đức, lối sống tốt Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.ltc.tnu.edu.vn download by : skknchat@gmail.com 100 KẾT LUẬN Đội ngũ cán cơng chức, viên chức có vai trị vơ quan trọng định chất lƣợng hiệu quyền cấp nói chung quan trực thuộc tỉnh nói riêng Nâng cao đội ngũ cán công chức, viên chức nội dung quan trọng cơng cải cách hành giai đoạn Đặc biệt ngành giáo dục việc nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán công chức, viên chức trở nên quan trọng Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Hải Dƣơng quan tham mƣu cho Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dƣơng thực quản lý nhà nƣớc lĩnh vực giáo dục địa bàn tỉnh Hải Dƣơng Thời gian qua Sở đào tạo, bồi dƣỡng phát triển nguồn nhân lực chất lƣợng cao phục vụ chức nhiệm vụ đƣợc giao địa bàn Trên sở đánh giá thực trạng chất lƣợng CBCC,VC Sở GD& ĐT tỉnh Hải Dƣơng cho thấy chất lƣợng CBCC,VC làm việc Sở ngày đƣợc nâng cao Có thể nói đến kết nhƣ: độ tuổi bình quân CBCC,VC thấp; kinh nghiệm công tác CBCC,VC lâu năm; nhiều CBCC giữ ngạch CVC tƣơng tƣơng số lĩnh vực chun mơn cao; hầu hết CBCC,VC có trình độ đại học đƣợc đào tạo chuyên ngành; CBCC,VC sử dụng thành thạo máy tính ứng dụng với máy tính; Các CBCC,VC Sở ln tự ý thức nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ tác nghiệp để hồn thành cơng việc Bên cạnh kết đạt đƣợc, chất lƣợng đội ngũ CBCC,VC Sở GD& ĐT tỉnh Hải Dƣơng nhiều hạn chế yếu Những hạn chế gồm: cấu độ tuổi CBCC,VC khơng đều; số lƣợng CBCC,VC có trình độ chun mơn đƣợc đào tạo Sau đại học cịn ít; CBCC có trình độ trị cịn ít; cơng tác đào tạo bồi dƣỡng cán cịn nhiều hạn chế Trên sở đánh giá thực trạng chất lƣợng CBCC,VC Sở GD& ĐT tỉnh Hải Dƣơng, tìm nguyên nhân tác động đến chất lƣợng CBCC,VC, tác giả đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lƣợng đội ngũ CBCC,VC Sở GD& ĐT tỉnh Hải Dƣơng thời gian tới Các giải pháp mà tác giả đề xuất luận văn có ý nghĩa tham khảo CBCC,VC Sở GD& ĐT tỉnh Hải Dƣơng, UBND tỉnh Hải Dƣơng nhƣ Sở, Ban, Ngành liên quan việc nâng cao chất lƣợng đội ngũ CBCC,VC thời kỳ Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.ltc.tnu.edu.vn download by : skknchat@gmail.com 101 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ GD&ĐT (2002), Từ phát chiến lƣợc phát triển Giáo dục đến chiến lƣợc phát triển nguồn nhân lực, Nxb Giáo dục, Hà nội Bùi Đức Kháng (chủ nhiệm) (2010), Đổi phương thức nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán - công chức, viên chức nhà nước đáp ứng yêu cầu hội nhập, Đề tài khoa học cấp bộ, TP Hồ Chí Minh Chính phủ, Nghị số 30C/ND-CP ngày 8/11/2011 chương trình tổng thể cải cách hành giai đoạn 2011 - 2020 Nghị định số 06/2010/NĐ - CP ban hành ngày 25/01/2010 quy định người công chức, viên chức Nghị định số 29/2012/NĐ - CP ngày 12/4/2012 tuyển dụng, sử dụng quản lý viên chức Quốc hội (2008), Luật Cán công chức, viên chức số 22/2008/QH12 ngày 28/11/2008, Hà Nội Quốc hội (2008), Luật viên chức số 58/2010/QH12 ngày 29/11/2010, Hà Nội Thang Văn Phúc Nguyễn Minh Phƣơng (đồng chủ biên) (2005), Cơ sở lý luận thực tiễn xây dựng đội ngũ cán công chức, viên chức, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Thông tƣ số 08/2011/TT - BNV Hướng dẫn số điều Nghị định số 06/2010/NĐ - Cp ngày 25/01/2010 Chính phủ quy định người cơng chức, viên chức 10 Thủ tƣớng Chính phủ (2011), Quyết định phê duyệt chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam thời kỳ 2011 - 2020, Hà Nội Tổng cục Thống kê 2011 2014, Hà Nội 11 Trần Kim Dung (2015), Giáo trình quản trị nguồn nhân lực, Nxb Tổng hợp TP.HCM Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.ltc.tnu.edu.vn download by : skknchat@gmail.com 102 12 UBND tỉnh Hải Dƣơng, Quyết định số 2647/2011/QĐ-UBND ngày 19/9/2011 việc phê duyệt quy hoạch phát triển nguồn nhân lực tỉnh Hải Dương 13 Website: - Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Hải Dƣơng: www.haiduong.gov.vn - Cục Thống kê tỉnh Hải Dƣơng www.thongkehd.gov.vn - Sở Nông nghiệp Phát triển nông thông tỉnh Hải Dƣơng: www.sonongnghiep.haiduong.gov.vn - Sở Nội vụ Hải Dƣơng: www.sonoivu.haiduong.gov.vn - Công báo Tỉnh Hải Dƣơng: congbao.haiduong.gov.vn - Tổng cục Thống kê: www.gso.gov.vn Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.ltc.tnu.edu.vn download by : skknchat@gmail.com 103 PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT ĐIỀU TRA (Dành cho Cán công chức, Viên chức Sở Giáo dục Đào tạo, Hiệu trƣởng Trƣờng THPT Giám đốc Trung tâm) Để giúp cho việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán công chức, viên chức Sở Giáo dục đào tạo tỉnh Hải Dương, xin Ơng/Bà cho biết số thơng tin sau: Phần I: THÔNG TIN VỀ NGƢỜI ĐƢỢC XIN Ý KIẾN KHẢO SÁT Họ tên:…………………………………Giới tính ……………… Tuổi:………………………………………………………………………… Đơn vị công tác:……………………………………………………………… Chức vụ nay:…………………………………………………………… Chức danh: □ Chuyên viên cao cấp Trình độ học vấn □ Sau đại học □ Chuyên viên □ Chuyên viên □ Đại học □ Cao đẳng □ khác Tốt nghiệp trƣờng thuộc khối nào: □ Sƣ phạm Hà nội □ Các trƣờng khác (ngoài Sƣ phạm) □ Sƣ phạm Hà nội Tốt nghiệp chuyên ngành nào: Trình độ lý luận trị □ Cao cấp □ Trung cấp □ sơ cấp □ Chƣa qua bồi dƣỡng Trình độ ngoại ngữ □ Đại học □ Chứng trình độ D □ Chứng trình độ C □ Chứng trình độ B □ Chứng trình độ A Trình độ tin học □ Đại học □ Sử dụng thành thạo máy tính □ Biết sử dụng máy tính Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.ltc.tnu.edu.vn download by : skknchat@gmail.com 104 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.ltc.tnu.edu.vn download by : skknchat@gmail.com 105 Phần II TRẢ LỜI PHỎNG VẤN Câu 1: Xin ông/bà cho ý kiến nhận xét đánh giá công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức Sở Giáo dục đào tạo tỉnh Hải Dương nay? Đào tạo bồi dƣỡng Chỉ tiêu Hồn tồn Đồng ý đồng ý Bình Khơng thƣờng đồng ý Rất không đồng ý Đối tƣợng bồi dƣỡng đào tạo Nội dung, chƣơng trình bồi dƣỡng, đào tạo Phƣơng pháp giảng dạy Thời gian bồi dƣỡng Kinh phí hỗ trợ học viên Câu 2: Xin ông/bà cho ý kiến nhận xét đánh giá chế độ sách cán công chức, viên chức Sở giáo dục đào tạo tỉnh Hải Dương nay? Lƣơng, thƣởng phụ cấp Chỉ tiêu Hoàn toàn Đồng ý đồng ý Bình Khơng thƣờng đồng ý Rất khơng đồng ý Các khoản thƣởng chế xét thƣởng Mức lƣơng hàng tháng so với đóng góp thân Hỗ trợ cán cơng chức, viên chức có hồn cảnh khó khăn Câu 3: Xin ơng/bà cho ý kiến đánh giá chế bầu cử, tuyển dụng Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Hải Dương nay? Chỉ tiêu Hoàn toàn đồng ý Đồng ý Bình thƣờng Khơng đồng ý Cơ chế bầu cử cán Cơ chế tuyển dụng viên chức Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.ltc.tnu.edu.vn download by : skknchat@gmail.com Rất không đồng ý 106 Câu 4: Xin ông/bà xếp thứ tự ưu tiên cho việc nâng cao trình độ chun mơn Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Hải Dương nay? Thứ tự từ đến 7, Chỉ tiêu ƣu tiên cao Trình độ khoa học học vấn Trình độ lý luận trị Trình độ quản lý Phong cách quản lý Tƣ chiến lƣợc Ngoại ngữ Tin học Câu 5: Ý kiến đóng góp khác? ………………………………………………………………………………….… ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Xin chân thành cảm ơn Ông/bà ! Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.ltc.tnu.edu.vn download by : skknchat@gmail.com 107 PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT (Dành cho ngƣời dân tham gia liên hệ công tác với Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Hải Dƣơng) Để giúp cho việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán công chức, viên chức Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Hải Dương, xin Ơng/Bà cho biết số thơng tin sau: Phần I: THÔNG TIN VỀ NGƢỜI ĐƢỢC XIN Ý KIẾN KHẢO SÁT Họ tên:…………………………………………Giới tính……………… Tuổi:………………………………………………………………………… Nghề nghiệp:………………………………………………………………… Đơn vị công tác:……………………………………………………………… Lý liên hệ công tác với Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Hải Dƣơng: ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Phần II TRẢ LỜI PHỎNG VẤN Lưu ý: - Cán khối Đoàn thể: Bao gồm cán phụ trách Đồn thể nhƣ Đồn Thanh niên, Cơng đồn,… - Cán cơng chức, viên chức chun mơn: Bao gồm cán phụ trách chuyên môn nghiệp vụ phòng ban chuyên trách - Các khối Đảng: Bao gồm cán phụ trách Đảng ủy Chi Sở - Cán khối quyền: Bao gồm Ban Giám đốc, trƣởng phịng Câu 1: Ông/bà cho nhận xét phẩm chất đạo đức, lối sống cán công chức, viên chức GD&ĐT tỉnh Hải Dương: Phẩm chất đạo đức, lối sống Chức danh Rất tốt Tốt Bình thƣờng Yếu Cán khối Đảng Cán khối quyền Cán khối Đoàn thể Cán cơng chức, viên chức chun mơn Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.ltc.tnu.edu.vn download by : skknchat@gmail.com Rất yếu 108 Câu 2: Ông/bà đánh giá kỹ giải công việc cán công chức, viên chức GD&ĐT tỉnh Hải Dương: Kỹ giải công việc Chức danh Rất tốt Tốt Bình thƣờng Yếu Rất yếu Cán khối Đảng Cán khối quyền Cán khối Đồn thể Cán cơng chức, viên chức chun mơn Câu 3: Ơng/bà đánh giá thái độ trách nhiệm với công việc đội ngũ cán bộ, viên chức Sở GD&ĐT Hải Dương: Thái độ trách nhiệm với cơng việc Bình Rất Rất tốt Tốt Yếu thƣờng yếu Chức danh Cán khối Đảng Cán khối quyền Cán khối Đồn thể Cán công chức, viên chức chuyên môn Câu 4: Ý kiến đóng góp khác? ………………………………………………………………………………….… ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Xin chân thành cảm ơn Ông/bà ! Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.ltc.tnu.edu.vn download by : skknchat@gmail.com ... TIỄN VỀ NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC 1.1 Cơ sở lý luận cán công, chức, viên chức 1.1.1 Cán công chức, viên chức 1.1.1.1 Khái niệm cán công chức, viên chức + Cán công dân Việt... cấu cán công chức, viên chức 43 2.3.2 Nhóm tiêu thể chất lƣợng đội ngũ cán công chức, viên chức 43 Chƣơng THỰC TRẠNG CHẤT LƢỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TẠI SỞ GD&ĐT TỈNH HẢI DƢƠNG... việc nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán công chức, viên chức địa phƣơng trên, đúc rút số kinh nghiệm áp dụng cho công tác nâng cao chất lƣợng cán công chức, viên chức Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Hải
- Xem thêm -

Xem thêm: (LUẬN văn THẠC sĩ) nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức tại sở giáo dục và đào tạo tỉnh hải dương ,