0

(LUẬN văn THẠC sĩ) nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực trong điều kiện hội nhập quốc tế tại trường đại học khoa học đại học thái nguyên

145 4 0
  • (LUẬN văn THẠC sĩ) nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực trong điều kiện hội nhập quốc tế tại trường đại học khoa học   đại học thái nguyên

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/04/2022, 21:24

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN THỊ LỆ QUYÊN NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP QUỐC TẾ TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.ltc.tnu.edu.vn download by : skknchat@gmail.com ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN THỊ LỆ QUYÊN NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP QUỐC TẾ TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.01.02 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS LƢU NGỌC TRỊNH THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.ltc.tnu.edu.vn download by : skknchat@gmail.com i LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan Luận văn thạc sĩ kinh tế “Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực điều kiện hội nhập quốc tế trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Ngun” đƣợc hồn thành q trình nghiên cứu nghiêm túc với giúp đỡ tận tình giáo viên hƣớng dẫn thầy PGS.TS Lƣu Ngọc Trịnh Tơi cam đoan số liệu, trích dẫn luận văn có nguồn gốc rõ ràng trung thực, kết nghiên cứu chƣa đƣợc công bố cơng trình đƣợc nghiên cứu từ trƣớc đến Thái Nguyên, ngày 11 tháng 11 năm 2015 Học viên thực luận văn Nguyễn Thị Lệ Quyên Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.ltc.tnu.edu.vn download by : skknchat@gmail.com ii LỜI CẢM ƠN Trong trình thực luận văn với đề tài: “Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực điều kiện hội nhập quốc tế trường Đại học Khoa học Đại học Thái Nguyên” nhận đƣợc hƣớng dẫn, giúp đỡ, động viên cá nhân tập thể Tôi xin bày tỏ cảm ơn sâu sắc tới tất cá nhân tập thể tạo điều kiện giúp đỡ học tập nghiên cứu Trƣớc hết, xin bày tỏ cảm ơn Ban giám hiệu nhà trƣờng, Phịng đào tạo thầy, giáo Trƣờng Đại học Kinh tế Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên tạo điều kiện tinh thần vật chất giúp đỡ tơi hồn thành chƣơng trình học tập nghiên cứu Có đƣợc kết tơi vơ biết ơn bày tỏ lịng kính trọng sâu sắc thầy giáo PGS.TS Lƣu Ngọc Trịnh, Viện Kinh tế Chính trị Thế giới, ngƣời tận tính hƣớng dẫn giúp đỡ tơi hồn thành luận văn Tơi xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc đến Ban giám hiệu, thầy, lãnh đạo phịng, ban cán có liên quan cung cấp số liệu khách quan giúp tơi hồn thành luận văn Mặc dù tơi có nhiều cố gắng để hồn thiện luận văn mình, nhiên khơng tránh khỏi thiếu sót hạn chế Rất mong nhận đƣợc giúp đỡ đóng góp quý báu thầy cô giáo bạn! Thái Nguyên, ngày 11 tháng 11 năm 2015 Học viên thực luận văn Nguyễn Thị Lệ Quyên Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.ltc.tnu.edu.vn download by : skknchat@gmail.com iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU .viii DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ ix MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung 2.2 Mục tiêu cụ thể 3 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tƣợng nghiên cứu 3.2 Phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa khoa học đề tài Bố cục luận văn CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHẤT LƢỢNG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TRONG TRƢỜNG ĐẠI HỌC Ở NƢỚC TA TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP QUỐC TẾ 1.1 Các khái niệm liên quan đến chất lƣợng đào tạo nguồn nhân lực 1.1.1 Khái niệm đào tạo 1.1.2 Khái niệm nguồn nhân lực 1.1.3 Quản lý chất lƣợng đào tạo nguồn nhân lực 20 1.2 Yêu cầu chất lƣợng nguồn nhân lực điểu kiện hội nhập quốc tế đặc điểm nguồn nhân lực chất lƣợng cao Việt Nam 25 1.2.1 Hội nhập quốc tế Việt Nam yêu cầu chất lƣợng nguồn nhân lực 25 1.2.2 Đặc điểm nguồn nhân lực chất lƣợng cao Việt Nam 28 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.ltc.tnu.edu.vn download by : skknchat@gmail.com iv 1.2.3 Khoảng trống chất lƣợng đào tạo vấn đề đặt với trƣờng đại học Việt Nam 35 1.3 Các tiêu chí đánh giá chất lƣợng đào tạo nguồn nhân lực 36 1.3.1 Sự cần thiết phải đánh giá chất lƣợng đào tạo nguồn nhân lực 36 1.3.2 Mục đích đánh giá 37 1.3.3 Nội dung đánh giá 37 1.4 Các tiêu chuẩn đánh giá chất lƣợng đào tạo nguồn nhân lực sở trƣờng Đại học, Cao đẳng 38 1.5 Một số nhân tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng đào tạo trƣờng đại học 42 1.6 Kinh nghiệm nâng cao chất lƣợng đào tạo nguồn nhân lực số trƣờng đại học Việt Nam học rút cho trƣờng Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên 48 1.6.1 Kinh nghiệm trƣờng Đại học Nông lâm – ĐHTN 48 1.6.2 Kinh nghiệm trƣờng Đại học Kinh tế & QTKD – ĐHTN 49 1.6.3 Bài học kinh nghiệm rút cho trƣờng Đại học Khoa học - ĐHTN 51 CHƢƠNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 53 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 53 2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu 53 2.2.1 Phƣơng pháp thu thập xử lý thông tin 53 2.2.2 Phƣơng pháp tổng hợp số liệu nghiên cứu 53 2.2.3 Phƣơng pháp thống kê mô tả 54 2.2.4 Phƣơng pháp so sánh phân tích hệ thống 54 2.2.5 Phƣơng pháp phân tích SWOT 54 2.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu 56 2.3.1 Cơ cấu cán bộ, trình độ giáo viên 56 2.3.2 Chỉ tiêu liên quan tới sinh viên 56 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CHẤT LƢỢNG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP QUỐC TẾ 57 3.1 Khái quát trƣờng Đại học Khoa học- ĐHTN 57 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.ltc.tnu.edu.vn download by : skknchat@gmail.com v 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển 57 3.1.2 Cơ cấu tổ chức máy nhà trƣờng 58 3.1.3 Chức nhiệm vụ Nhà trƣờng 62 3.1.4 Quy mô ngành nghề đào tạo 62 3.2 Thực trạng chất lƣợng đào tạo nguồn nhân lực trƣờng Đại học khoa họcĐại học Thái Nguyên điều kiện hội nhập quốc tế 63 3.2.1 Đánh giá sở vật chất kỹ thuật Trƣờng 63 3.2.2 Đánh giá chƣơng trình đào tạo điều kiện hội nhập quốc tế 68 3.2.3 Đánh giá đội ngũ giáo viên điều kiện hội nhập quốc tế 71 3.2.4 Đánh giá công tác quản lý đào tạo 79 3.2.5 Quan hệ Nhà trƣờng với tổ chức, doanh nghiệp 84 3.3 Phân tích nhân tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng đào tạo nguồn nhân lực trƣờng Đại học Khoa học điều kiện hội nhập quốc tế 84 CHƢƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRONG THỜI GIAN TỚI 95 Định hƣớng phát triển Nhà trƣờng thời gian tới 95 4.1.1 Định hƣớng chung 95 4.1.2 Các nhiệm vụ chủ yếu 95 4.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lƣợng đào tạo nguồn nhân lực trƣờng Đại học Khoa học- Đại học Thái Nguyên thời gian tới 96 4.2.1 Tăng cƣờng đầu tƣ sở vật chất phục vụ dạy học 96 4.2.2 Đổi nội dung chƣơng trình đào tạo phƣơng pháp giảng dạy 100 4.2.3 Phát triển quy mô đội ngũ giáo viên 103 4.2.4 Nâng cao chất lƣợng đội ngũ giáo viên 105 4.2.5 Nâng cao chất lƣợng đầu vào 108 4.2.6 Nâng cao ý thức tự giác học tập sinh viên 109 4.2.7 Xây dựng mối quan hệ với tổ chức doanh nghiệp 111 KẾT LUẬN 113 TÀI LIỆU THAM KHẢO 114 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.ltc.tnu.edu.vn download by : skknchat@gmail.com vi PHỤ LỤC 115 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.ltc.tnu.edu.vn download by : skknchat@gmail.com vii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nội dung ANSI: Viện Tiêu chuẩn Quốc gia Hoa Kỳ (American National Standards Institute) Hiệp hội Quốc gia Đông Nam Á (Association of Southeast ASEAN: Asian Nations ASQ: Hiệp hội Mỹ chất lƣợng (American Society for Quality) ĐH, CĐ: Đại học, Cao đẳng ĐHTN: Đại học Thái Nguyên GD-ĐT: Giáo dục - Đào tạo GS, TS: Giáo sƣ, tiến sĩ HNQT: Hội nhập quốc tế HS-SV: Học sinh - sinh viên ISO: Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (International Organization for Standardization) MT&TĐ: Môi trƣờng Trái Đất NCS: Nghiên cứu sinh NNL: Nguồn nhân lực NXB: Nhà xuất PGS.TS: Phó giáo sƣ Tiến sĩ QĐ: Quyết định QLXH: Quản lý xã hội QTKD: Quản trị kinh doanh SWOT: Tập hợp viết tắt chữ từ tiếng Anh: Strengths (Điểm mạnh), Weaknesses (Điểm yếu), Opportunities (Cơ hội) Threats (Thách thức) TCCB: Tổ chức cán TQM: Quản lý chất lƣợng tổng thể (Total Quality Management) UBND: Ủy ban nhân dân USD: Đồng đô la Mỹ (United States dollar) WTO: Tổ chức Thƣơng mại Thế giới (World Trade Organization) XDCB: Xây dựng Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.ltc.tnu.edu.vn download by : skknchat@gmail.com viii DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU Bảng 3.1: Số lƣợng phịng học, thực hành, thí nghiệm năm 2014 64 Bảng 3.2: Kết đánh giá vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy học 65 Bảng 3.3: Kết đánh giá công tác thƣ viện Trƣờng 66 Bảng 3.4: Kết đánh giá chƣơng trình đào tạo 69 Bảng 3.5: Số lƣợng giáo viên phân theo tuổi đời thâm niên 72 Bảng 3.6: Trình độ chun mơn giáo viên 73 Bảng 3.7: Kết đánh giá lực sƣ phạm thực tế giáo viên 75 Bảng 3.8: Kết đánh giá số hoạt động lớp giáo viên 77 Bảng 3.9: Kết đánh giá tình hình học tập lớp sinh viên 86 Bảng 3.10: Kết học tập sinh viên 88 Bảng 3.11: Kết rèn luyện sinh viên 89 Bảng 3.12: Tình hình việc làm sinh viên tốt nghiệp 90 Bảng 13: Đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu công việc sinh viên tốt nghiệp 92 Bảng 3.14: Kết đánh giá công tác quản lý hoạt động giảng dạy giảng viên 80 Bảng 3.15: Kết điều tra công tác quản lý học tập sinh viên 82 Bảng 4.1: Dự kiến số lƣợng phòng thực hành cần bổ sung 97 Bảng 4.2: Dự kiến số máy móc thiết bị thực hành cần bổ sung 98 Bảng 4.3: Dự kiến số máy móc, thiết bị cần trang bị cho phịng học lý thuyết 98 Bảng 4.4: Dự kiến số lƣợng giáo viên, giảng viên cần tuyển đến 2020 104 Bảng 4.5: Dự kiến tiền phụ cấp dạy xa toán thừa cho giáo viên 106 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.ltc.tnu.edu.vn download by : skknchat@gmail.com PHỤ LỤC 02 TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC ======================== PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN (Dành cho sinh viên) Để góp phần nâng cao chất lƣợng đào tạo nhà trƣờng, sinh viên trƣờng, anh (chị) vui lịng cho biết ý kiến số vấn đề bảng câu hỏi dƣới (Anh (chị) đánh dấu” X” vào ô mà anh (chị) cho phù hợp) Các thông tin mà anh (chị) cung cấp dùng cho mục đích nghiên cứu khoa học Rất mong đóng góp ý kiến anh (chị) Xin chân thành cảm ơn! Câu 1: Anh (chị) cho biết số thơng tin cá nhân: Tuổi đời:………………… Ngành học:……………………… Giới tính: Nữ Nam Câu 2: Lý anh (chị) chọn ngành học mà học? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Câu 3: Kết xếp loại tốt nghiệp trung học phổ thông anh (chị) là: Giỏi Khá Trung bình Câu 4: Ý kiến anh (chị) vấn đề an ninh trật tự khu vực Nhà trường kí túc xá? Rất tốt Tƣơng đối tốt Bình thƣờng Kém Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.ltc.tnu.edu.vn download by : skknchat@gmail.com Câu 5: Ý kiến nhận xét anh (chị) đội ngũ giáo viên trường? Mức độ ST T Nội dung đánh giá Tốt Tƣơng Bình đối tốt thƣờng Kém Nhiệt tình giúp đỡ sinh viên chƣa hiểu Phƣơng pháp giảng dạy, truyền đạt kiến thức dễ hiểu, phù hợp với sinh viên Tích cực đổi phƣơng pháp giảng dạy Sự kết hợp lý thuyết với tập thực hành, tập tình huống, thí nghiệm Thƣờng tạo điều kiện để sinh viên thảo luận, phát biểu lớp Câu 6: Ý kiến nhận xét anh (chị) công tác quản lý học tập Nhà trường sinh viên? STT Nội dung đánh giá Kế hoạch đào tạo đƣợc thông báo kịp thời, đầy đủ Thƣờng xuyên kiểm tra việc thực nội quy, quy chế sinh viên Các yêu cầu, khúc mắc sinh viên đƣợc giải hạn, đầy đủ, tận tình Kết học tập đƣợc thơng báo kịp thời Các kỳ thi đƣợc tổ chức nghiêm túc, khách quan, công Quản lý sĩ số lớp Quản lý việc vào lớp sinh viên Tốt Mức độ Tƣơng Bình đối tốt thƣờng Kém Các góp ý khác anh (chị) để công tác quản lý học tập Nhà trƣờng sinh viên đƣợc tốt hơn: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Xin chân thành cảm ơn góp ý anh (chị)! Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.ltc.tnu.edu.vn download by : skknchat@gmail.com PHỤ LỤC 03 TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC ======================== PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT Để góp phần nâng cao chất lƣợng đào tạo hoàn thiện sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy học tập nhà trƣờng anh (chị) vui lòng trả lời câu hỏi bảng câu hỏi dƣới cách đánh dấu” X” vào ô mà anh (chị) cho phù hợp) Các thông tin mà anh (chị) cung cấp dùng cho mục đích nghiên cứu khoa học Rất mong đóng góp ý kiến anh (chị) Xin chân thành cảm ơn! Ý kiến đánh giá anh (chị) vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy học? STT Nội dung đánh giá Diện tích phịng học Mức độ trang bị phƣơng tiện thiết bị dạy học (máy chiếu, chiếu, loa tăng âm, ) Mức độ trang bị phƣơng tiện thiết bị thực hành, thí nghiệm Chất lƣợng trang thiết bị thực hành, thí nghiệm Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN Tốt Mức độ Tƣơng Bình đối tốt thƣờng http://www.ltc.tnu.edu.vn download by : skknchat@gmail.com Kém Xin anh (chị) cho biết ý kiến công tác thư viện? Mức độ STT Nội dung đánh giá Diện tích thƣ viện Các thức xếp, bố trí thƣ viện Tốt Tƣơng Bình đối tốt thƣờn Kém g Mức độ đầy đủ giáo trình, tài liệu tham khảo Chất lƣợng giáo trình, tài liệu tham khảo Thái độ phục vụ cán thƣ viện Các ý kiến đóng góp khác (mà phần chƣa nêu) anh (chị) để sở vật chất, trang thiết bị nhà trƣờng đƣợc tốt hơn: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Xin chân thành cảm ơn góp ý anh (chị)! Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.ltc.tnu.edu.vn download by : skknchat@gmail.com PHỤ LỤC 04 TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC ======================== PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN SINH VIÊN TỐT NGHIỆP Để góp phần nâng cao chất lƣợng đào tạo nhà trƣờng có sở để chỉnh sửa chƣơng trình đào tạo cho phù hợp với thị trƣờng lao động Xin anh (chị) cho biết ý kiến cách đánh dấu “X” vào ô điền vào chỗ “….” câu hỏi sau Xin chân thành cảm ơn! Một số thơng tin người trả lời phiếu thăm dị:…………………………………… Họ tên:…………………………………… Lớp:………………………Khóa:…………….Ngành học:…………………… Từ tốt nghiệp đến anh (chị) có việc làm chưa? Chưa có việc làm Đã có việc làm trước tháng Đã có việc làm sau tháng Nếu có việc làm, xin anh (chị) vui lòng trả lời tiếp câu hỏi đây: Công việc mà anh (chị) làm có phù hợp (hoặc có liên quan) với chuyên ngành mà anh (chị) đƣợc đào tạo trƣờng khơng? Có Khơng Nếu khơng làm chun ngành cơng việc anh (chị) là: …………………………………………………………………………… Nếu làm chuyên ngành, anh (chị) vui lòng trả lời tiếp câu hỏi sau đây: Công việc anh (chị) làm do: Tự xin đƣợc Ngƣời quen giúp đỡ Anh (chị) đánh giá kiến thức chuyên môn để đáp ứng yêu cầu công việc? Tốt Khá Bình thƣờng Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN Yếu http://www.ltc.tnu.edu.vn download by : skknchat@gmail.com Anh (chị) đánh giá khả ngoại ngữ để đáp ứng yêu cầu công việc anh (chị)? Tốt Khá Bình thƣờng Yếu Anh (chị) đánh giá nhƣ trình độ tin học để đáp ứng yêu cầu cơng việc anh (chị)? Tốt Khá Bình thƣờng Yếu Trong cơng việc, anh (chị) có thƣờng xun đề xuất ý tƣởng không? Thƣờng xuyên xuyên Không thƣờng xuyên xuyên Chƣa Anh (chị) có tự tin khả thuyết phục đồng nghiệp lãnh đạo khơng? Có Khơng Anh (chị) đánh giá nhƣ khả làm việc nhóm mình? Tốt Khá Bình thƣờng Yếu Mức lƣơng trung bình/tháng anh (chị) là: < triệu đồng Từ -3 triệu đồng >3 triệu đồng Anh (chị) vui lòng cho biết tên địa quan mà anh (chị) làm việc: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Xin chân thành cảm ơn đóng góp ý kiến anh (chị)! Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.ltc.tnu.edu.vn download by : skknchat@gmail.com PHỤ LỤC 05 Tổng hợp kết phiếu thăm dò ý kiến giáo viên, cán quản lý trƣờng Đại học Khoa học Số lƣợng điều tra: 150 phiếu (phát 160 phiếu, thu 150 phiếu) (số liệu đƣợc làm tròn) Về khả ngoại ngữ Không biết ngoại ngữ: 0% Đọc, hiểu đƣợc tài liệu chun mơn: 7% Nghe, nói thành thạo: 22% Nghe nói khó khăn: 71% Về khả tin học Rất tốt 8% Tốt 10% Tƣơng đối tốt 20% Bình thƣờng 55% Kém 7% Về phương pháp giảng dạy Phƣơng pháp truyền thống Phƣơng pháp đại (tích cực) 91 % 9% Về việc sử dụng đa phương tiện dạy học Thƣờng xuyên Không thƣờng xuyên Chƣa bao giơ 4% 31% 65% Về mức độ nghiên cứu tài liệu tham khảo Thƣờng xuyên Không thƣờng xuyên Khơng bao giơ 38% 62% 0% Về tình hình nghiên cứu khoa học Chƣa lần nào: 64% lần trở lên: 36% Khó khăn gặp phải bồi dưỡng, nâng cao trình độ chun mơn Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.ltc.tnu.edu.vn download by : skknchat@gmail.com Tuổi tác : 4% Hình thức bồi dƣỡng chƣa phù hợp : 10% Nhà trƣờng chƣa có sách hỗ trợ thỏa đáng : 51% Thời gian tổ chức học bồi dƣỡng chƣa phù hợp : 35% Về lực sư phạm Sử dụng kết hợp phƣơng pháp dạy học Mức độ đánh giá (%) Tƣơng Bình Tốt Kém đối tốt thƣờng 20 30 40 10 Hiểu đƣợc tâm lý ngƣời học 25 27 32 16 Khả thu hút đƣợc ngƣời học Khả tổ chức điều kiển hoạt động dạy học Giải đƣợc tình sƣ phạm 24 22 40 14 22 25 38 15 35 26 30 TT Nội dung đánh giá Đánh giá chương trình đào tạo STT Nội dung đánh giá Xác định rõ mục đích, vị trí mơn học Sự kế thừa mơn học chƣơng trình đào tạo Hình thức đánh giá SV phù hợp Mức độ cân đối lý thuyết với thực hành, tự học, tự nghiên cứu SV Tạo điều kiện để sinh viên học lên Tạo điều kiện cho sinh viên chủ động lập kế hoạch đăng ký học Tạo điều kiện cho sinh viên tích lũy kiến thức theo lực điều kiện than Tạo điều kiện cho sinh viên bố trí đƣợc thời gian học tập làm thêm Vai trò nhà tuyển dụng, giáo viên giảng dạy xây dựng, chỉnh sửa chƣơng trình đào tạo Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN Tốt 55 Mức độ (%) Tƣơng Bình Kém đối tốt thƣờng 27 12 32 40 21 20 30 35 15 20 23 38 19 30 35 25 10 32 54 10 10 34 46 14 38 40 22 15 50 13 http://www.ltc.tnu.edu.vn download by : skknchat@gmail.com Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.ltc.tnu.edu.vn download by : skknchat@gmail.com Đánh giá công tác quản lý giảng dạy Mức độ (%) STT Nội dung đánh giá Tốt Tƣơng Bình Kém đối tốt thƣờng 40 20 10 Lập kế hoạch đào tạo 30 Tổ chức thực kế hoạch đào tạo 30 37 28 32 40 25 36 42 13 26 25 41 Thƣờng xuyên kiểm tra việc thực nội quy, quy chế giáo viên Cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin hoạt động đào tạo Dự giảng giảng viên Tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn 12 16 45 27 Thực đánh giá giáo viên, giảng viên Phân công giảng viên giảng dạy phù hợp với chuyên môn 20 24 40 16 35 38 17 10 Đánh giá tình hình học tập lớp sinh viên Mức độ (%) TT Nội dung đánh giá Thƣờng Không thƣờng Không xuyên xuyên Làm tập, đọc tài liệu trƣớc lên lớp 13 57 30 Chú ý nghe giảng ghi chép 60 36 Trao đổi với giảng viên vấn đề chƣa hiểu 10 72 18 Tham gia học nhóm, thảo luận nhóm 40 56 Chấp hành quy chế kiểm tra, thi 85 12 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.ltc.tnu.edu.vn download by : skknchat@gmail.com PHỤ LỤC 06 Tổng hợp kết phiếu thăm dò ý kiến sinh viên trƣờng Đại học Khoa Học Số lƣợng điều tra: 180 phiếu (phát 180 phiếu, thu 180 phiếu) (Số liệu đƣợc làm tròn) Về kết xếp loại tốt nghiệp THPT Giỏi Khá Trung bình 0% 13% 87% Đánh giá an ninh, trật tự khu vực Nhà trường KTX Rất tốt Tốt Tƣơng đối tốt Bình thƣờng Kém 0% 2% 25% 53% 20% Nhận xét đội ngũ giáo viên Mức độ (%) ST Nội dung đánh giá T Tốt Tƣơng Bình Kém đối tốt thƣờng Nhiệt tình giúp đỡ sinh viên chƣa hiểu 68 23 Phƣơng pháp truyền đạt kiến thức dễ hiểu, thu hút với sinh viên 25 27 40 Tích cực đổi phƣơng pháp giảng dạy 14 26 25 35 Sự kết hợp lý thuyết với tập thực hành, tập tình huống, thí nghiệm 20 34 36 10 Thƣờng tạo điều kiện để sinh viên thảo luận, phát biểu lớp 30 32 35 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.ltc.tnu.edu.vn download by : skknchat@gmail.com Nhận xét công tác quản lý học tập sinh viên Mức độ (%) Nội dung đánh giá STT Tốt Tƣơng đối tốt Bình thƣờng Kém Kế hoạch đào tạo đƣợc thông báo kịp thời, đầy đủ 35 40 20 Thƣờng xuyên kiểm tra việc thực nội quy, quy chế sinh viên 40 50 30 40 20 10 Các yêu cầu, khúc mắc sinh viên đƣợc giải hạn, đầy đủ, tận tình Kết học tập đƣợc thông báo kịp thời 24 30 32 14 Các kỳ thi đƣợc tổ chức nghiêm túc, khách quan, công 43 35 18 Quản lý sĩ số lớp 60 31 Quản lý việc vào lớp sinh viên 30 34 25 11 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.ltc.tnu.edu.vn download by : skknchat@gmail.com PHỤ LỤC 07 Tổng hợp kết phiếu thăm dò ý kiến giảng viên, sinh viên sở vật chất nhà trƣờng Số lƣợng điều tra: 250 phiếu (150 phiếu giảng viên 100 phiếu sinh viên) (Số liệu đƣợc làm tròn) Đánh giá vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy học STT Nội dung đánh giá Tốt Diện tích phịng học Mức độ trang bị phƣơng tiện thiết bị dạy học lý thuyết (máy chiếu, chiếu, loa tăng âm, ) 11 29 52 20 26 34 20 Chất lƣợng trang thiết bị thực 24 hành, thí nghiệm 28 38 10 Mức độ trang bị phƣơng tiện thiết bị thực hành, thí nghiệm 60 Mức độ (%) Tƣơng Bình Kém đối tốt thƣờng 20 15 Đánh giá công tác thư viện Diện tích thƣ viện Mức độ (%) Tƣơng Bình đối tốt thƣờng 15 36 Các thức xếp, bố trí thƣ viện 20 23 27 30 10 44 40 STT Nội dung đánh giá Mức độ đầy đủ giáo trình, tài liệu tham khảo Tốt Kém 45 Chất lƣợng giáo trình, tài liệu 21 tham khảo 27 30 22 Thái độ phục vụ cán thƣ viện 13 78 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.ltc.tnu.edu.vn download by : skknchat@gmail.com PHỤ LỤC 08 Tổng hợp kết phiếu thăm dò ý kiến sinh viên tốt nghiệp Số lƣợng điều tra: Báo chí: 50 phiếu; Sinh: 45 phiếu; Hóa: 48 phiếu Về tình hình việc làm: Ngành học Báo chí Sinh Hóa Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau tháng (%) 70,0 53,3 64,5 Tỷ lệ sinh viên làm chuyên ngành (%) 28,5 25,0 16,1 30,0 16,6 20,0 30,0 16,7 20,0 50,0 50,0 60,0 TT Chỉ tiêu Trong đó: - Sinh viên tự xin đƣợc việc Tỷ lệ sinh viên có mức lƣơng trung bình/tháng: (%) Dƣới triệu đồng Từ – 3triệu đồng Trên triệu đồng 20,0 33,3 20,0 Kiến thức chuyên môn, ngoại ngữ tin học đáp ứng yêu cầu công việc TT Mức độ đáp ứng yêu cầu công việc Về kiến thức chuyên môn Về khả ngoại ngữ Về khả tin học Mức độ đánh giá (%) Tốt Ngành học Báo chí Sinh Hóa 20 18 16 Khá 30 25 22 Bình thƣờng 45 48 51 Yếu 11 Tốt 3 Khá 5 Bình thƣờng 21 23 22 Yếu 66 70 69 Tốt 18 19 19 Khá 26 27 30 Bình thƣờng 50 47 45 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.ltc.tnu.edu.vn download by : skknchat@gmail.com Yếu Một số kỹ làm việc (thống kê chung cho ngành) Trong công việc, anh (chị) có thƣờng xun đề xuất ý tƣởng khơng? Thƣờng xuyên : 11% Không thƣờng xuyên : 52% Chƣa : 37% Anh (chị) có tự tin khả thuyết phục đồng nghiệp lãnh đạo khơng? Có : 14% Khơng : 86% Anh (chị) đánh giá nhƣ khả làm việc nhóm mình? Tốt Khá Bình thƣờng Yếu 12% 20% 52% 16% Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.ltc.tnu.edu.vn download by : skknchat@gmail.com ... nhân tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng đào tạo nguồn nhân lực trƣờng Đại học Khoa học điều kiện hội nhập quốc tế 84 CHƢƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC... trạng chất lƣợng đào tạo nguồn nhân lực trƣờng Đại học Khoa học- Đại học Thái Nguyên - Đề xuất số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lƣợng đào tạo nguồn nhân lực trƣờng Đại học Khoa học- Đại học. ..ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN THỊ LỆ QUYÊN NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP QUỐC TẾ TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
- Xem thêm -

Xem thêm: (LUẬN văn THẠC sĩ) nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực trong điều kiện hội nhập quốc tế tại trường đại học khoa học đại học thái nguyên ,