Kế hoạch phát triển sản phẩm mới

22 6.9K 43
Kế hoạch phát triển sản phẩm mới

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Kế hoạch phát triển sản phẩm mới

1  Khoa Kinh Tế-Luật :  :  :   :  MSSV: K064020120 : K06402A 2 : , , , , , . , xin  YAR ,  th . ,  , , , .      YAR, Vinamilk. YAR   , . YAR .  ,  . 3 MC LC:            . .           . .4P   4 GIỚI THIỆU SƠ LƢỢC VỀ NGÀNH HÀNG VÀ LÝ DO CHỌN:    ore-20%. -Food Canada). Riêng các nhãn 5-7  N -   2006-- n 2006-2010 là 5- 5 -    MÔI TRƢỜNG CẠNH TRANH:        (có các n,  ( trên ng VN  2005 do Báo Sài Gòn ttN 45,8% , Vinamilk 20,8% và các nhãn khác 20,8%  và  6     dào,có phong cách riêng và     Monte Rosa   GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY: 1.Giới thiệu chung :    7    2.Các sản phẩm Nam.  mai. y, bánh, cà Cà phê hòa tan,    8 3.Thị trƣờng:  Canada, Pháp, Nga,   Lào, Campuchi . 4.Cam kết cho tƣơng lai:    Triết lý kinh doanh   Vinamilk. Vinamilk xem khách hàng là trukhách hàng 9 Phân tích SWOT cho ngành hàng kem của Vinamilk: - -   R&D, cho marketing. -   -  -cao - chua, kem - . -  -  nên  . -        -. -  . - chi tiêu  -       , . -  ,np. -  . PHÂN KHÚC -CHỌN THỊ TRƢỜNG MC TIÊU: . Phân khúc:  1.  2.  3.  10 4.  5.  6.  7.  8.  9.    1. Giá : : kem  -S  2.    3. a kem:   các tiêu chí trên ta có  [...]...     2.Các sản phẩm      Nam....        Canada, Pháp, Nga,    Lào, Campuchi 4.Cam kết cho tƣơng lai:    .  2.Các sản phẩm Nam..   Lào, Campuchi ... 4.Cam kết cho tƣơng lai: 

Ngày đăng: 09/08/2012, 09:56

Hình ảnh liên quan

Đƣợc hình thành từ năm 1976, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (VINAMILK) đã lớn mạnh và trở thành doanh nghiệp hàng đầu của ngành  công nghiệp chế biến sữa, hiện chiếm lĩnh 75% thị  phần sữa tại Việt Nam - Kế hoạch phát triển sản phẩm mới

c.

hình thành từ năm 1976, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (VINAMILK) đã lớn mạnh và trở thành doanh nghiệp hàng đầu của ngành công nghiệp chế biến sữa, hiện chiếm lĩnh 75% thị phần sữa tại Việt Nam Xem tại trang 6 của tài liệu.
Đƣợc hình thành từ năm 1976, Công ty Sữa Việt Nam (VINAMILK) đã lớn  mạnh và trở thành doanh nghiệp hàng đầu  của ngành công nghiệp chế biến sữa, hiện  chiếm lĩnh 75% thị phần sữa tại Việt  Nam - Kế hoạch phát triển sản phẩm mới

c.

hình thành từ năm 1976, Công ty Sữa Việt Nam (VINAMILK) đã lớn mạnh và trở thành doanh nghiệp hàng đầu của ngành công nghiệp chế biến sữa, hiện chiếm lĩnh 75% thị phần sữa tại Việt Nam Xem tại trang 7 của tài liệu.
Làm khảo sát về tình hình sử dụng kem và hoàn thiện sản phẩm hơn nữ a. Thƣ̣c hiê ̣n các chƣơng trình khuyến mãi nhƣ thẻ cào trúng thƣởng các phần quà  sành điệu, học bổng anh ngữ hay chuyến du học hè ngắn hạn ở nƣớc ngoài  - Kế hoạch phát triển sản phẩm mới

a.

̀m khảo sát về tình hình sử dụng kem và hoàn thiện sản phẩm hơn nữ a. Thƣ̣c hiê ̣n các chƣơng trình khuyến mãi nhƣ thẻ cào trúng thƣởng các phần quà sành điệu, học bổng anh ngữ hay chuyến du học hè ngắn hạn ở nƣớc ngoài Xem tại trang 20 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan