0

Tổ chức và hoạt động của thanh tra huyện từ thực tiễn tỉnh cà mau (luận văn thạc sỹ luật học)

58 4 0
  • Tổ chức và hoạt động của thanh tra huyện từ thực tiễn tỉnh cà mau (luận văn thạc sỹ luật học)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 22:36

VÕ VĂN TƯƠI BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH LUẬT HIẾN PHÁP VÀ LUẬT HÀNH CHÍNH VÕ VĂN TƯƠI TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THANH TRA HUYỆN - TỪ THỰC TIỄN TỈNH CÀ MAU LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH LUẬT HIẾN PHÁP VÀ LUẬT HÀNH CHÍNH SĨC TRĂNG KHĨA 02 TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THANH TRA HUYỆN - TỪ THỰC TIỄN TỈNH CÀ MAU Chuyên ngành: LUẬT HIẾN PHÁP VÀ LUẬT HÀNH CHÍNH Mã số: 60380102 Người hướng dẫn khoa học: Tiến sĩ CAO VŨ MINH Học viên: VÕ VĂN TƯƠI Lớp: Cao học Luật Sóc Trăng Khóa: 02 Thành phố Hồ Chí Minh - 2018 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN PHẦN MỞ ĐẦU .1 Tính cấp thiết đề tài Tình hình nghiên cứu đề tài .3 Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu Đối tượng, phạm vi nghiên cứu .4 Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học ứng dụng đề tài .5 Bố cục luận văn CHƯƠNG 1: TỔ CHỨC CỦA THANH TRA HUYỆN TỪ THỰC TIỄN TỈNH CÀ MAU 1.1 Khái niệm “thanh tra” “thanh tra huyện” 1.2 Về cấu tổ chức Thanh tra huyện từ thực tiễn tỉnh Cà Mau 1.2.1 Nhân Thanh tra huyện từ thực tiễn tỉnh Cà Mau 11 1.2.1.1 Nhân lãnh đạo 11 1.2.1.2 Công chức Thanh tra viên 13 1.2.2 Về chất lượng công chức Thanh tra huyện 16 1.3 Những hạn chế, vướng mắc, nguyên nhân giải pháp hoàn thiện .19 1.3.1 Những hạn chế, vướng mắc 19 1.3.2 Nguyên nhân 22 1.3.2.1 Về quy định pháp luật 22 1.3.2.2 Công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức tra viên 22 1.3.3 Giải pháp hoàn thiện 23 KẾT LUẬN CHƯƠNG 26 CHƯƠNG 2: HOẠT ĐỘNG CỦA THANH TRA HUYỆN TỪ THỰC TIỄN TỈNH CÀ MAU .27 2.1 Quy định pháp luật thực tế thực hoạt động tra kinh tế - xã hội .27 2.2 Quy định pháp luật thực tế thực thực nhiệm vụ cụ thể 34 2.2.1 Việc xây dựng chương trình, kế hoạch tra………………… 34 2.2.2 Việc thực quyền hạn trách nhiệm Trưởng Đoàn tra, thành viên Đoàn tra 36 2.2.3 Việc xây dựng báo cáo kết tra ban hành kết luận tra hành 37 2.3 Một số hạn chế, vướng mắc hoạt động Thanh tra huyện từ thực tiễn tỉnh Cà Mau giải pháp hoàn thiện .38 2.3.1 Một số hạn chế, vướng mắc 38 2.3.2 Giải pháp hoàn thiện 42 KẾT LUẬN CHƯƠNG 44 KẾT LUẬN CHUNG 45 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO CÁC PHỤ LỤC LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn Thạc sĩ luật học với đề tài: “Tổ chức hoạt động Thanh tra huyện từ thực tiễn tỉnh Cà Mau” cơng trình nghiên cứu tơi thực hướng dẫn khoa học TS Cao Vũ Minh Luận văn có sử dụng, trích dẫn số ý kiến, quan điểm khoa học tác giả Các thơng tin trích dẫn nguồn cụ thể xác Các số liệu, thơng tin sử dụng Luận văn hoàn toàn khách quan trung thực TP Hồ Chí Minh, ngày tháng Người viết Võ Văn Tươi năm 2018 PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890-1969) - Người khai sinh ngành Thanh tra Việt Nam, Sắc lệnh số 64/SL ngày 23/11/1945 lập Ban Thanh tra đặc biệt “có ủy nhiệm giám sát tất công việc nhân viên ủy ban nhân dân quan Chính phủ”1 Trong giai đoạn cách mạng, với nhiều tên gọi hình thức tổ chức khác nhau, hoạt động cụ thể, lực lượng tra góp phần củng cố giữ vững niềm tin quần chúng nhân dân Đảng, Nhà nước Chủ tịch Hồ Chí Minh rõ: “Cán gốc công việc”2, “Muôn việc thành công thất bại, cán tốt kém”3, “người làm công tác tra phải có uy tín danh vọng”, “bất lúc đâu, buông lỏng kỷ cương, phép nước lúc đó, dẫn tới hậu tai hại cho dân tộc nhân dân”4 Thực tiễn 70 năm qua chứng minh rằng, Thanh tra phận thiếu hệ thống quyền dân chủ nhân dân, cơng cụ đắc lực Nhà nước pháp quyền Việt Nam, chức thiết yếu quản lý nhà nước Luật Thanh tra năm 2010 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2011) tạo sở pháp lý quan trọng cho việc nâng cao chất lượng, hiệu quản lý nhà nước tổ chức, hoạt động tra Từ thực tiễn quản lý nhà nước, Chính phủ ban hành Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Thanh tra năm 2010; 20 Nghị định tổ chức hoạt động tra ngành, lĩnh vực; 03 định Thủ tướng Chính phủ, 01 Nghị 02 Chỉ thị nhằm thực chủ trương xây dựng Chính phủ kiến tạo Thanh tra Chính phủ ban hành 32 thông tư, bộ, ngành ban hành 54 thông tư hướng dẫn hoạt động tra bộ, ngành, tra chuyên ngành5 Điều cho thấy, tổ chức hoạt động tra bám sát thực tiễn đất nước, yêu cầu quản lý, điều hành quán triệt chủ trương, sách Đảng Nhà nước Thanh tra Chính phủ (2011), Lịch sử Thanh tra Việt Nam từ năm 1945 - 2010, Nxb Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội, tr Hồ Chí Minh (2011), Tồn tập, tập 5, Nxb Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội, tr 309 Hồ Chí Minh (2011), Tồn tập, tập 5, Nxb Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội, tr 280 Thanh tra Chính phủ (2011), Lịch sử Thanh tra Việt Nam từ năm 1945 - 2010, Nxb Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội, tr 50, 51 Thanh tra Chính phủ (2017), Báo cáo Tổng kết 06 năm thi hành Luật Thanh tra, tr 03 xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Nhân dân, Nhân dân, Nhân dân6 Tuy nhiên, tổ chức hoạt động quan tra nhìn chung chưa đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, thật chưa đáp ứng hết đòi hỏi của Đảng, Nhà nước kỳ vọng Nhân dân phát triển ngành Thanh tra 7, bộc lộ hạn chế, bất cập như: “việc xác định vị trí, vai trị chức năng, nhiệm vụ quan tra nhà nước chưa phù hợp; tổ chức máy quan tra nhà nước cịn thiếu tính hệ thống, chưa tạo chủ động, độc lập cần thiết để bảo đảm tính khách quan, kịp thời trình hoạt động; quyền hạn quan tra nhà nước chưa tương xứng với nhiệm vụ giao; chưa có chế phù hợp để bảo đảm thực quyền hoạt động tra thực kết luận, kiến nghị tra”8 Xuất phát từ thực tiễn, yêu cầu đặt ngành Thanh tra lớn Do vậy, trước hết cần phải đổi tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu hoạt động nhằm theo kịp phù hợp với yêu cầu phát triển hội nhập quốc tế Theo quy định Luật tra, hệ thống quan thực chức tra hình thành ổn định tổ chức, hoạt động, bao gồm quan tra nhà nước quan giao thực chức tra chuyên ngành: Thanh tra Chính phủ, Thanh tra bộ, Thanh tra tỉnh, Thanh tra sở, Thanh tra huyện quan giao thực chức tra chuyên ngành Đối với tra huyện, Chính phủ ban hành Nghị định số 37/2014/NĐCP ngày 05/5/2014, quy định tổ chức quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Tuy nhiên, quy định tổ chức hoạt động Thanh tra huyện nhiều bất cập, hạn chế hệ thống văn quy phạm pháp luật điều chỉnh lĩnh vực: Tổ chức máy hành chính; Điều Hiến pháp năm 2013 Ban chấp hành Trung ương, Kết luận Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trương ương khóa XI Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, hồn thiện hệ thống trị từ Trung ương đến sở (Kết luận số 64-KL/TW ngày 28/5/2013); Nghị số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 Bộ Chính trị tinh giản biên chế cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Quyết định số 2218/QĐ-TTg ngày 10/12/2015 Thủ tướng Chính phủ Kế hoạch Chính phủ thực Nghị số 39-NQ/TW; Nghị số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, xếp tổ chức máy hệ thống trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị số 56/2017/QH14 ngày 24/11/2017 Quốc hội tiếp tục cải cách tổ chức máy hành nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 tập trung xây dựng đội ngũ cán cấp, cấp chiến lược, đủ phẩm chất, lực uy tín, ngang tầm nhiệm vụ Quyết định số 2213/QĐ-TTg ngày 08/12/2015 Thủ tướng Chính phủ việc ban hành Chiến lược phát triển ngành Thanh tra đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 cán bộ, công chức, viên chức; tiền lương; quy định nhiệm vụ, quyền hạn tra chồng chéo, bất hợp lý, ảnh hưởng đến tính độc lập tổ chức hoạt động Trước trăn trở đó, tác giả chọn đề tài “Tổ chức hoạt động Thanh tra huyện từ thực tiễn tỉnh Cà Mau” làm luận văn thạc sĩ luật học Tình hình nghiên cứu đề tài Ở nước ta, từ nhiều năm qua, vấn đề tổ chức hoạt động tra thu hút quan tâm nghiên cứu nhiều nhà khoa học Về tổ chức hoạt động tra có luận văn thạc sĩ như: “Pháp luật hoạt động tra chuyên ngành lĩnh vực văn hóa - Thực trạng giải pháp hoàn thiện” tác giả Bùi Ngọc Thanh Trung năm 2011; “Tổ chức hoạt động Thanh tra Sở Giao thông vận tải” tác giả Lê Thị Thanh Nga năm 2012; “Hoạt động tra chuyên ngành lao động Thanh tra Sở Lao động Thương binh Xã hội” năm 2012 tác giả Nguyễn Tất Năm; “Tổ chức hoạt động tra ngành Thông tin truyền Thông” tác giả Trần Thị Ngọc Hoan năm 2012; “Tổ chức hoạt động Thanh tra Sở Tư pháp” tác giả Trần Đức Toàn năm 2013; Học viện hành Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh có luận văn thạc sỹ: “Nâng cao lực công chức tra ngành Nội vụ, từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh” tác giả Nguyễn Minh Hồng năm 2013 Về sách, báo tạp chí có số cơng trình viết “Những hạn chế Luật Thanh tra năm 2010 phương hướng hoàn thiện” tác giả Cao Vũ Minh Tạp chí Nhà nước pháp luật số 3, năm 2018; viết “Thời hạn tra theo luật tra năm 2010” tác giả Võ Tấn Đào, Hồ Quang Chánh Tạp chí Nhà nước pháp luật số 2, năm 2018 Nhìn chung, cơng trình nghiên cứu khoa học cá nhân từ trước đến góp phần lý giải vấn đề khái niệm, sở pháp lý đánh giá thực trạng tổ chức hoạt động quan tra nói chung số ngành, lĩnh vực nói riêng Tuy nhiên, vấn đề liên quan đến tổ chức hoạt động tra hành Thanh tra cấp huyện chưa nghiên cứu thấu đáo, toàn diện Vì vậy, việc tác giả chọn đề tài “Tổ chức hoạt động Thanh tra huyện từ thực tiễn tỉnh Cà Mau” để làm luận văn Cao học cần thiết không trùng lắp với luận văn Cao học trước Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu Nghiên cứu đề tài để làm rõ vấn đề lý luận tổ chức hoạt động Thanh tra cấp huyện (từ thực tiễn tỉnh Cà Mau), làm sở cho việc đánh giá thực trạng thực tiễn thực pháp luật, đề giải pháp hoàn thiện pháp luật Nhằm thực mục đích trên, tác giả đưa số nhiệm vụ cần giải sau: - Nêu phân tích khái niệm, đối tượng, phạm vi điều chỉnh nội dung pháp luật tổ chức hoạt động Thanh tra cấp huyện (từ thực tiễn tỉnh Cà Mau); khái quát tình hình phát triển Thanh tra cấp huyện (từ thực tiễn tỉnh Cà Mau) - Phân tích, đánh giá thực trạng, số lượng, chất lượng đội ngũ công chức Thanh tra cấp huyện (từ thực tiễn tỉnh Cà Mau), tìm nguyên nhân bất cập, hạn chế cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn; đối tượng, phạm vi tra thủ tục tra Từ đó, đề số giải pháp hoàn thiện tổ chức hoạt động Thanh tra cấp huyện (từ thực tiễn tỉnh Cà Mau) giai đoạn Đối tượng, phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu đề tài để làm rõ vấn đề lý luận pháp lý thực tiễn tổ chức hoạt động Thanh tra cấp huyện (từ thực tiễn tỉnh Cà Mau) Do đó, đối tượng nghiên cứu đề tài vấn đề tổ chức hoạt động Thanh tra cấp huyện (từ thực tiễn tỉnh Cà Mau) Nghiên cứu sở thực trạng số lượng, chất lượng công chức quanThanh tra cấp huyện (từ thực tiễn tỉnh Cà Mau) Cụ thể, luận văn nghiên cứu tổ chức hoạt động tra huyện từ thực tiễn tỉnh Cà Mau tập trung giải vấn đề thực tiễn tổ chức máy hoạt động tra hành Thanh tra huyện như: Cái Nước, Đầm Dơi, Thới Bình, U Minh, Trần Văn Thời Thành phố Cà Mau Phương pháp nghiên cứu Xuyên suốt nội dung đề tài, tác giả dựa phương pháp luận chủ nghĩa Mác - Lênin; Tư tưởng Hồ Chí Minh theo quan điểm lịch sử cụ thể phương pháp phân tích tổng hợp, so sánh, đối chiếu, thống kê để đạt mục tiêu đề Cụ thể: - Phương pháp phân tích, tổng hợp sử dụng để phân tích vấn đề lý luận quy định pháp luật liên quan đến Thanh tra cấp huyện (từ thực tiễn tỉnh Cà Mau) - Phương pháp so sánh sử dụng đánh giá quy định pháp luật Thanh tra cấp huyện (từ thực tiễn tỉnh Cà Mau) qua thời kỳ để thấy thay đổi pháp luật vấn đề - Phương pháp thống kê sử dụng để tập hợp quy định pháp luật có liên quan số liệu, báo cáo, vụ việc từ thực tiễn tổ chức hoạt động Thanh tra cấp huyện (từ thực tiễn tỉnh Cà Mau) Ý nghĩa khoa học ứng dụng đề tài Ý nghĩa: Kết nghiên cứu đề tài nhằm đóng góp thiết thực vào hoạt động nghiên cứu tổ chức hoạt động Thanh tra cấp huyện (từ thực tiễn tỉnh Cà Mau) sở đánh giá thực trạng bất cập cần phải giải quyết, giúp cho tổ chức hoạt động Thanh tra cấp huyện (từ thực tiễn tỉnh Cà Mau) có sở lý luận để nhìn thực trạng, đề giải pháp tối ưu nhằm sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật tổ chức hoạt động Thanh tra cấp huyện pháp luật điều chỉnh đối tượng tra cho phù hợp - Tính đề tài: + Xây dựng sở lý luận thực tiễn cho việc hoàn thiện tổ chức hoạt động Thanh tra cấp huyện (từ thực tiễn tỉnh Cà Mau) hoạt động tra, dựa khía cạnh thực tiễn từ hoạt động thực tế tra cấp huyện (từ thực tiễn tỉnh Cà Mau) + Phát khó khăn, vướng mắc, chồng chéo hoạt động Thanh tra cấp huyện (từ thực tiễn tỉnh Cà Mau), từ nhìn nhận chuẩn xác thực trạng công tác tra hoạt động tra đề giải pháp nhằm hoàn thiện lực, hiệu hoạt động tra + Xây dựng ban hành mới, sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật điều chỉnh đối tượng tra pháp luật tổ chức hoạt động Thanh tra cấp huyện (từ thực tiễn tỉnh Cà Mau) phù hợp với yêu cầu thực tiễn, bảo đảm mặt: quy định pháp luật, máy, tổ chức, đề xuất biên chế tra nhằm đáp ứng nhiệm vụ trị Thanh tra cấp huyện (từ thực tiễn tỉnh Cà Mau) Bố cục luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung đề tài kết cấu gồm 02 chương: Chương 1: Tổ chức Thanh tra huyện từ thực tiễn tỉnh Cà Mau Chương 2: Hoạt động Thanh tra huyện từ thực tiễn tỉnh Cà Mau 39 cáo phòng, chống tham nhũng; tiến hành tra, giải khiếu nại, tố cáo phòng, chống tham nhũng theo quy định pháp luật” Với quy định này, hiểu, Thanh tra huyện không tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước công tác tra, giải khiếu nại, tố cáo, phịng, chống tham nhũng mà cịn trực tiếp có quyền “giải khiếu nại, tố cáo” Khoản Điều 27 Luật Thanh tra năm 2010 nhiệm vụ, quyền hạn Thanh tra huyện lần khẳng định: “Thanh tra huyện giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước công tác giải khiếu nại, tố cáo; thực nhiệm vụ giải khiếu nại, tố cáo theo quy định pháp luật khiếu nại, tố cáo” Như vậy, Luật Thanh tra năm 2010 không ngần ngại trao quyền giải khiếu nại cho Thanh tra huyện Với tư việc giải khiếu nại trước tiên chủ yếu phải thuộc Chánh tra huyện66 người đứng đầu Thanh tra huyện Tuy nhiên, quy định thẩm quyền giải khiếu nại Chánh tra huyện Luật Thanh tra năm 2010 bị “khước từ” Luật Khiếu nại năm 201167 Cụ thể, theo Luật Khiếu nại năm 2011 Chánh tra huyện khơng có thẩm quyền giải khiếu nại Quy định không mâu thuẫn với Luật Thanh tra năm 2010 mà vơ hình trung cịn hạn chế hiệu hoạt động Thanh tra huyện thực tiễn, lực lượng Thanh tra nói chung Chánh tra huyện nói riêng chủ thể quan trọng hoạt động thẩm tra, xác minh, tham gia giải khiếu nại68 Tương tự, theo quy định Luật Thanh tra năm 2010 Thanh tra huyện mà Chánh tra huyện có quyền giải tố cáo theo quy định pháp luật tố cáo “Theo quy định pháp luật tố cáo” tức thẩm quyền vào Luật Tố cáo năm 2018 Tuy nhiên, nghịch lý phát sinh Luật Tố cáo năm 2018 không quy định thẩm quyền giải tố cáo cho Chánh tra huyện Đối với Chánh tra cấp, Luật Tố cáo năm 2018 quy định Chánh Nguyễn Cửu Việt (2013), Giáo trình Luật hành Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, tr 646 Cao Vũ Minh (2018), “Hoàn thiện quy định pháp luật tổ chức hoạt động Thanh tra huyện”, Kỷ yếu Hội thảo “Tổng kết 07 năm thi hành Luật Thanh tra” Thanh tra Chì phủ tổ chức, 2017, tr 15 68 Thanh tra Chính phủ, Báo cáo cơng tác tiếp dân, giải khiếu nại, tố cáo giai đoạn 2012 - 2015 nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới Hội nghị trực tuyến tồn quốc cơng tác tiếp công dân, giải khiếu nại, tố cáo ngày 07/10/2016 (theo Công điện số 771/CĐ-VPCP ngày 4/10/2016 Văn phịng Chính phủ) 66 67 40 tra tỉnh có quyền giải tố cáo hoàn toàn “phớt lờ” thẩm quyền giải tố cáo Chánh tra huyện69 Một điều cần nói thêm Điều 32 Luật Tố cáo năm 2018 quy định Chánh tra Bộ, quan ngang Bộ, Chánh tra cấp tỉnh, Chánh tra sở, Chánh tra cấp huyện có trách nhiệm: i xác minh nội dung tố cáo, báo cáo kết xác minh, kiến nghị biện pháp xử lý tố cáo thuộc thẩm quyền giải người đứng đầu quan hành nhà nước cấp giao; ii xem xét việc giải tố cáo mà người đứng đầu quan, tổ chức cấp trực tiếp quan hành nhà nước cấp giải có dấu hiệu vi phạm pháp luật Trường hợp có cho việc giải tố cáo có vi phạm pháp luật kiến nghị người đứng đầu quan hành nhà nước cấp xem xét, giải lại Với quy định này, hiểu Chánh tra huyện có quyền “xác minh nội dung tố cáo, báo cáo kết xác minh, kiến nghị biện pháp xử lý tố cáo, kiến nghị người đứng đầu quan hành nhà nước cấp xem xét, giải lại” Như vậy, thẩm quyền giải tố cáo Chánh tra huyện mà Luật Thanh tra năm 2010 đề cập Có chăng, việc giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hoạt động liên quan đến quản lý nhà nước công tác giải khiếu nại, tố cáo Thứ hai, quyền trưng tập cộng tác viên tra Chánh tra cịn có chồng chéo với quyền yêu cầu quan, đơn vị có liên quan cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia Đồn tra, giải khiếu nại, tố cáo, phịng, chống tham nhũng” Thanh tra huyện Điều 35 Luật Thanh tra năm 2010 quy định: “trong hoạt động tra, quan tra nhà nước có quyền trưng tập cộng tác viên tra Cộng tác viên tra người có chun mơn, nghiệp vụ phù hợp với nhiệm vụ tra” Khoản Điều 17 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP giải thích cụ thể thẩm quyền trưng tập cộng tác viên tra thuộc Chánh tra huyện Theo đó, Chánh tra huyện trưng tập công chức, viên chức quan, đơn vị có liên quan tham gia hoạt động tra Theo Từ điển Từ Ngữ Việt Nam “trưng tập” (trưng: gọi ra, thu cho nhà nước; tập: hợp lại) “tập trung, gọi thực nhiệm vụ cho nhà nước Cao Vũ Minh (2018), “Hoàn thiện quy định pháp luật tổ chức hoạt động Thanh tra huyện”, Kỷ yếu Hội thảo “Tổng kết 07 năm thi hành Luật Thanh tra” Thanh tra Chì phủ tổ chức, 2017, tr 15 69 41 trường hợp khẩn cấp liên quan đến việc công”70 Như vậy, trưng tập biện pháp Chánh tra huyện áp dụng nhằm huy động lực lượng công chức, viên chức quan, đơn vị có liên quan tham gia hoạt động tra phụ trách Tất nhiên, tham gia hoạt động tra, lực lượng công chức, viên chức trở thành cộng tác viên tra thực công việc liên quan đến tra, giải khiếu nại, tố cáo Về thủ tục, việc trưng tập cộng tác viên tra phải thực văn Nội dung văn trưng tập cộng tác viên tra phải ghi rõ để trưng tập, đối tượng trưng tập, thời gian trưng tập, nơi làm việc, chế độ đãi ngộ Trước trưng tập cộng tác viên tra, Chánh tra huyện phải thống với quan quản lý trực tiếp người trưng tập71 Hiện nay, thẩm quyền trưng tập Cộng tác viên Thanh tra Chánh tra huyện Thơng tư liên tịch số 03/2014/TTLT-TTCP-BNV cịn quy định72: “Thanh tra huyện yêu cầu quan, đơn vị có liên quan cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia Đoàn tra, giải khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng” Đối chiếu quyền “trưng tập cộng tác viên tra” Chánh tra huyện với quyền “yêu cầu quan, đơn vị có liên quan cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia Đồn tra” Thanh tra huyện dường hai biện pháp chưa có phân biệt rõ ràng việc áp dụng Nói cách khác hai biện pháp có chồng lấn hình thức nội dung áp dụng Như trình bày, “trưng tập cộng tác viên tra” biện pháp nhằm huy động lực lượng công chức, viên chức thuộc biên chế quan, đơn vị khác tham gia Đồn tra Trong đó, “u cầu quan, đơn vị có liên quan cử cán bộ, cơng chức, viên chức tham gia Đoàn tra” nhằm mục đích huy động cán bộ, cơng chức, viên chức thuộc biên chế quan, đơn vị khác tham gia Đoàn tra Như vậy, “trưng tập cộng tác viên tra khác tham gia Đoàn tra” “yêu cầu quan, đơn vị có liên quan cử cán bộ, cơng chức, viên chức tham gia Đồn tra” có chồng lấn với mục đích thực Việc “trưng tập cộng tác viên tra” phải thực văn trước trưng Nguyễn Lân (2006), Từ điển từ ngữ Việt Nam, Nxb Tổng hợp Tp Hồ Chí Minh, tr 1941 Điều 23 Nghị định số 97/2011/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung Nghị định số 92/2014/NĐ-CP ngày 08/10/2014) quy định trưng tập cộng tác viên tra 72 Tại khoản 10 Điều Thông tư liên tịch số 03/2014/TTLT-TTCP-BNV Nhiệm vụ quyền hạn Thanh tra huyện 70 71 42 tập quan trưng tập phải thống ý kiến với quan quản lý trực tiếp người trưng tập Tương tự, “yêu cầu quan, đơn vị có liên quan cử cán bộ, cơng chức, viên chức tham gia Đoàn tra” phải thực văn trước tiến hành việc cử người, quan yêu cầu quan cử người phải thống ý kiến với Như vậy, “trưng tập cộng tác viên tra” “yêu cầu quan, đơn vị có liên quan cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia Đoàn tra” giống thủ tục thực Điều đáng nói so với “trưng tập cộng tác viên tra”, biện pháp “yêu cầu quan, đơn vị có liên quan cử cán bộ, cơng chức, viên chức tham gia Đồn tra” lại khơng quy định Luật Thanh tra năm 2010 với tính chất cơng việc thuộc thẩm quyền Thanh tra huyện Vì vậy, việc Thơng tư liên tịch số 03/2014/TTLT-TTCP-BNV quy định biện pháp “yêu cầu quan, đơn vị có liên quan cử cán bộ, cơng chức, viên chức tham gia Đoàn tra” mặt thực tế “bổ sung” thêm quyền cho Thanh tra huyện Tuy nhiên, “bổ sung” không phù hợp với Luật Thanh tra năm 2010 nhiều có chồng chéo với biện pháp “trưng tập cộng tác viên tra” thuộc thẩm quyền Chánh tra huyện73 2.3.2 Giải pháp hoàn thiện Trên sở bất cập trên, tác giả kiến nghị: Thứ nhất, Luật Khiếu nại năm 2011 không quy định thẩm quyền giải khiếu nại Chánh tra huyện tạo mâu thuẫn lớn so với Luật Thanh tra năm 2010 Trên thực tế, “khước từ” Luật Khiếu nại năm 2011 nên Thanh tra huyện nói chung Chánh tra huyện nói riêng khơng có quyền giải khiếu nại Điều ảnh hưởng lớn đến hiệu hoạt động Thanh tra huyện Theo tác giả, nhằm đáp ứng kỹ thuật lập pháp thực tiễn giải khiếu nại, đồng thời đảm bảo thống Luật Thanh tra năm 2010 với Luật Khiếu nại năm 2011 phải tiến hành sửa đổi đồng hai đạo luật theo hướng quy định thẩm quyền giải khiếu nại Chánh tra huyện Tương tự, cân nhắc trao quyền giải tố cáo cho Chánh tra huyện không dừng lại “tham mưu, giúp” Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giải khiếu nại, tố cáo Thứ hai, nhà làm luật cần xem xét lại sở pháp lý biện pháp “yêu cầu quan, đơn vị có liên quan cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia Đoàn Cao Vũ Minh (2018), “Hoàn thiện quy định pháp luật tổ chức hoạt động Thanh tra huyện”, Kỷ yếu Hội thảo “Tổng kết 07 năm thi hành Luật Thanh tra” Thanh tra Chính phủ tổ chức, 2017, tr 15 73 43 tra” quy định Thông tư liên tịch số 03/2014/TTLT-TTCP-BNV Hiện nay, Luật Thanh tra năm 2010 không quy định “yêu cầu quan, đơn vị có liên quan cử cán bộ, cơng chức, viên chức tham gia Đồn tra” biện pháp thuộc thẩm quyền Thanh tra huyện Điều có nghĩa biện pháp khơng thể áp dụng với tính chất công việc thuộc thẩm quyền Thanh tra huyện Trong trường hợp nhận thấy biện pháp tốt nhằm huy động nhân lực tham gia vào Đoàn Thanh tra phải có minh định với biện pháp “trưng tập cộng tác viên tra” thuộc thẩm quyền Chánh Thanh tra huyện Theo chúng tôi, thừa nhận biện pháp nên áp dụng đối tượng cán mà không bao gồm đối tượng cơng chức, viên chức74 cơng chức, viên chức áp dụng biện pháp “trưng tập cộng tác viên tra” Nếu quy định biện pháp cần điều chỉnh cho phù hợp với chủ thể “yêu cầu quan, đơn vị có liên quan cử cán tham gia Đồn tra” Nói cách khác, biện pháp “trưng tập cộng tác viên tra” thuộc thẩm quyền Chánh tra huyện áp dụng nhằm huy động lực lượng công chức, viên chức tham gia vào đồn tra Trong đó, nhằm huy động nhân lực cán tham gia đoàn tra Thanh tra huyện “u cầu quan, đơn vị có liên quan cử cán tham gia Đoàn tra” Trong trường hợp này, “trưng tập cộng tác viên tra” “yêu cầu quan, đơn vị có liên quan cử cán tham gia Đồn tra” giống mục đích thủ tục lại khác đối tượng huy động tham gia đồn tra Có khác biệt tạo nên sở rõ ràng cho khác biệt thẩm quyền Thanh tra huyện Chánh tra huyện việc huy động lực lượng tham gia đoàn tra Cán bộ, công chức, viên chức chủ thể pháp luật có địa vị pháp lý quy chế điều chỉnh hồn tồn riêng biệt, khác Có thể xem thêm Luật Cán bộ, công chức năm 2008 Luật Viên chức năm 2010 74 44 KẾT LUẬN CHƯƠNG Từ vấn đề trình bày chương luận văn, rút số kết luận sau: Thứ nhất, quản lý nhà nước tra hoạt động tra thuộc phạm vi quản lý nhà nước Ủy ban nhân dân huyện, minh chứng Kết luận chương 1: “Thanh tra huyện phải lúc thực nhiều nhiệm vụ quản lý nhà nước lĩnh vực hoạt động ngành Thanh tra Trong đó, số lượng cơng chức cịn ít, chất lượng đội ngũ cán tra có mặt cịn yếu, cịn chưa tương xứng với nhiệm vụ, quyền hạn giao”, hệ hoạt động tra huyện dù có nhiều chuyển biến tích cực cịn tồn hạn chế việc xây dựng kế hoạch, tiến hành tra kéo dài thời gian so với quy định, báo cáo kết tra, kết luận tra bộc lộ yếu định Công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra xử lý sau tra có mặt cịn hạn chế dẫn đến tỷ lệ thu hồi kinh tế xử lý trách nhiệm hiệu đạt thấp, điều trực tiếp tác động đến hiệu lực, hiệu công tác tra Thứ hai, theo quy định Luật Thanh tra năm 2010 Chánh tra huyện có quyền giải khiếu nại, tố cáo theo quy định pháp luật khiếu nại, tố cáo Tuy nhiên, Luật Khiếu nại năm 2011 Luật Tố cáo năm 2018 không quy định thẩm quyền giải khiếu nại, tố cáo cho Chánh tra huyện Vì vậy, trình hoàn thiện pháp luật tra cần phải khẳng định cụ thể Chánh tra có giao quyền giải khiếu nại, tố cáo hay không để tránh xảy xung đột mặt áp dụng văn pháp quy Hay nói rộng nhiệm vụ, quyền hạn Thanh tra huyện quản lý nhà nước lĩnh vực Thứ ba, hoàn thiện hệ thống văn pháp luật tra việc quy định quyền trưng tập cộng tác viên tra Chánh tra với quyền yêu cầu quan, đơn vị có liên quan cử cán bộ, cơng chức, viên chức tham gia Đồn tra, giải khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng” Thanh tra huyện, Chánh tra huyện theo giải pháp tác giả kiến nghị nêu 45 KẾT LUẬN CHUNG Từ Luật Thanh tra năm 2010 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2011, tổ chức hoạt động Thanh tra huyện ngày củng cố kiện toàn so với trước đây, cụ thể: Tổ chức tra huyện có bước thay đổi toàn diện máy nhân (thực theo Thông tư liên tịch số 03/2014/TTLT-TTCPBNV ngày 08/9/2014 Thanh tra Chính phủ - Bộ Nội vụ), hoạt động tra chủ động triển khai thực nhiệm vụ, quyền hạn bám sát chương trình, kế hoạch cơng tác Ủy ban nhân dân huyện Thanh tra tỉnh Kết tra kịp thời phát kiến nghị xử lý nhiều hành vi vi phạm pháp luật; kiến nghị nhiều biện pháp chấn chỉnh sơ hở, hạn chế, thiếu sót quản lý góp phần bảo vệ lợi ích Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp cơng dân; tăng cường trật tự kỷ cương, phép nước, củng cố tổ chức máy tinh gọn nâng cao hiệu lực, hiệu hoạt động quản lý nhà nước quyền địa phương Tuy nhiên, thực tế phân tích nêu tổ chức hoạt động Thanh tra huyện hạn chế, vướng mắc, dẫn đến chất lượng công tác tra đạt chưa cao Nguyên nhân chủ yếu có bất cập quy định pháp luật tổ chức hoạt động Thanh tra huyện, thiếu liệt tổ chức đạo thực kết luận, định xử lý sau tra, việc xây dựng báo cáo kết tra, kết luận tra; tính chủ động, độc lập chưa cao cịn phụ thuộc nhiều vào thủ trưởng quan nhà nước, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Những hạn chế làm ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu lực, hiệu quản lý nhà nước nói chung, hoạt động tra hành cấp huyện nói riêng, chưa thể đầy đủ yêu cầu “Thanh tra chức thiết yếu quan quản lý nhà nước” Do vậy, thời gian tới tổ chức hoạt động tra hành Thanh tra huyện cần phải tiếp tục đổi mới, củng cố hoàn thiện máy tổ chức hoạt động, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu hoạt động quản lý nhà nước tra, đáp ứng công xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nhà nước Nhân dân, Nhân dân Nhân dân./ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO A Văn Đảng Báo cáo Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2006 - 2010 Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Đảng Báo cáo trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khố X Đại hội Đại biểu tồn quốc lần thứ XI Đảng Kết luận số 64-KL/TW ngày 28/5/2013, Kết luận Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trương ương khóa XI Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, hồn thiện hệ thống trị từ Trung ương đến sở Nghị số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 Bộ Chính trị Chiến lược xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 Nghị số 32-NQ/TW ngày 26-5-2014 Bộ Chính trị tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng cơng tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận trị cho cán lãnh đạo, quản lý Nghị Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X Đảng Cộng sản Việt Nam Nghị số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 Bộ Chính trị tinh giản biên chế cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Nghị số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017, Nghị Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trương ương khóa XI, Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, xếp tổ chức máy hệ thống trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu Nghị số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018, Nghị Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trương ương khóa XII, tập trung xây dựng đội ngũ cán cấp, cấp chiến lược, đủ phẩm chất, lực uy tín, ngang tầm nhiệm vụ 10 Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam B Văn pháp luật 11 Hiến pháp Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 12 Luật Cán bộ, Công chức (Luật số: 22/2008/QH12) ngày 13/11/2008 13 Luật Thanh tra (Luật số: 56/2010/QH12) ngày 15/11/2010 14 Luật Tổ chức quyền địa phương (Luật số: 77/2015/QH13) ngày 19/6/2015 15 Luật Ban hành văn quy phạm pháp luật (Luật số: 80/2015/QH13) ngày 22/6/2015 16 Nghị số 56/2017/QH14 ngày 24/11/2017 Quốc hội tiếp tục cải cách tổ chức máy hành nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu 17 Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 Chính phủ quản lý biên chế công chức 18 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Thanh tra 19 Nghị định số 97/2011/NĐ-CP ngày 21/10/2011 Chính phủ quy định Thanh tra viên cộng tác viên tra 20 Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 Chính phủ quy định vị trí việc làm cấu ngạch công chức 21 Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 Chính phủ quy định tổ chức quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 22 Nghị định số 92/2014/NĐ-CP ngày 08/10/2014 Chính phủ sửa đổi, bổ sung khoản Điều 16 Nghị định số 97/2011/NĐ-CP ngày 21/10/2011 Chính phủ quy định Thanh tra viên cộng tác viên tra 23 Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 Chính phủ quy định việc thực Kết luận tra 24 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 Chính phủ quy định chi tiết số điều biện pháp thi hành Luật Ban hành văn quy phạm pháp luật 25 Nghị định (Dự thảo ngày 10/4/2018) Chính phủ quy định tổ chức quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương 26 Thông tư số 07/2010/TT-BNV ngày 26/7/2010 Bộ Nội vụ hướng dẫn thực số điều quy định Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 Chính phủ quản lý biên chế cơng chức 27 Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-VKSTC-TTCP-BCA-BQP ngày 22/3/2012 Thanh tra Chính phủ - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao - Bộ Cơng an - Bộ Quốc phịng quy định quan hệ phối hợp quan Thanh tra, quan Điều tra Viện Kiểm sát việc phát hiện, điều tra, xử lý vụ việc có dấu hiệu tội phạm quan Thanh tra kiến nghị khởi tố 28 Thông tư số 01/2013/TT-TTCP ngày 12/3/2013 Thanh tra Chính phủ quy định hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực kết luận, kiến nghị, định xử lý tra 29 Thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2013 Thanh tra Chính phủ quy định chế độ báo cáo công tác tra, giải khiếu nại, tố cáo phịng chống tham nhũng 30 Thơng tư số 05/2013/TT-BNV ngày 25/6/2013 Bộ Nội vụ hướng dẫn thực Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 Chính phủ quy định vị trí việc làm cấu ngạch công chức 31 Thông tư liên tịch số 06/2013/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNTVKSNDTC ngày 02/8/2013 Bộ Cơng an - Bộ Quốc phịng – Bộ Tài – Bộ Nơng nghiệp Phát triển nông thôn - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành quy định Bộ luật tố tụng hình tiếp nhận, giải tố giác, tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố 32 Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23/4/2014 Thanh tra Chính phủ quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình tra, kế hoạch tra 33 Thông tư liên tịch số 03/2014/TTLT-TTCP-BNV ngày 08/9/2014 Thanh tra Chính phủ - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 34 Thông tư số 05/2014/TT-TTCP ngày 16/10/2014 Thanh tra Chính phủ quy định tổ chức, hoạt động, quan hệ cơng tác Đồn tra trình tự, thủ tục tiến hành tra 35 Thông tư số 08/2014/TT-TTCP ngày 24/11/2014 Thanh tra Chính phủ quy định thẩm quyền, nội dung tra trách nhiệm thực pháp luật tra 36 Thông tư số 04/2015/TT-TTCP ngày 09/7/2015 Thanh tra Chính phủ quy định cơng tác bảo vệ bí mật nhà nước ngành Thanh tra 37 Thông tư số 05/2015/TT-TTCP ngày 10/9/2015 Thanh tra Chính phủ quy định giám sát hoạt động Đồn tra 38 Thơng tư số liên tịch số 07/2015/TTLT-TTCP-NHNN ngày 25/11/2015 Thanh tra Chính phủ - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn việc phong tỏa tài khoản đối tượng tra 39 Quyết định số 2213/QĐ-TTg ngày 08/12/2015 Thủ tướng Chính phủ việc ban hành Chiến lược phát triển ngành Thanh tra đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 40 Quyết định số 2218/QĐ-TTg ngày 10/12/2015 Thủ tướng Chính phủ Kế hoạch Chính phủ thực Nghị số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 Bộ Chính trị tinh giản biên chế cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 41 Quyết định số 482/2009/QĐ-UBND ngày 29/9/2009 Ủy ban nhân dân huyện Đầm Dơi quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Thanh tra huyện 42 Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND ngày 28/12/2014 Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Ban hành “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Thanh tra tỉnh Cà Mau” 43 Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 18/5/2015 Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Ban hành kèm theo Quy định tiêu chuẩn chức danh cấp Trưởng, cấp Phó tổ chức thuộc Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra sở; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra huyện, thành phố địa bàn tỉnh Cà Mau 44 Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 06/5/2015 Ủy ban nhân dân huyện Thới Bình quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Thanh tra huyện 45 Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ngày 28/10/2015 Ủy ban nhân dân huyện Cái Nước quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Thanh tra huyện 46 Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 28/6/2016 Ủy ban nhân dân huyện Trần Văn Thời quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Thanh tra huyện 47 Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 04/02/2016 Ủy ban nhân dân thành phố Cà Mau quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Thanh tra thành phố 48 Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 27/4/2016 Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Ban hành kèm theo Quy định việc phân cấp quản lý tổ chức máy, công chức thuộc thẩm quyền quản lý Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau 49 Quyết định số 2163/QĐ-UBND ngày 15/12/2016 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm cấu ngạch cơng chức quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cà Mau 50 Quyết định số 1239/QĐ-UBND ngày 08/8/2018 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau việc giao biên chế công chức quan, tổ chức hành nhà nước tỉnh Cà Mau năm 2018 51 Thông báo số 48/TB-SNV ngày 13/8/2018 Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau việc giao biên chế công chức năm 2018 52 Công văn số 2249/TTCP-GS,TĐ&XLSTT ngày 05/8/2015 Tổng tra Chính phủ việc tăng cường cơng tác đôn đốc, xử lý sau tra công tác báo cáo, nhập số liệu vào Hệ thống CSDL Quốc gia 53 Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 06/01/2017 Thủ tướng Chính phủ việc đẩy mạnh thực chủ trương tinh giản biên chế 54 Chỉ thị 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 Thủ tướng Chính phủ việc chấn chỉnh hoạt động tra, kiểm tra doanh nghiệp 55 Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 20/01/2016 Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau việc tăng cường quản lý đất đai địa bàn tỉnh Cà Mau 56 Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 30/6/2017 Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau việc tăng cường công tác đạo theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực kết luận, kiến nghị, định xử lý tra địa bàn tỉnh Cà Mau 57 Dự thảo Nghị định Chính phủ quy định thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành (kèm theo Công văn số 1328/BNV-TCCB ngày 02/4/2018 Bộ trưởng Bộ Nội vụ) 58 Nghị số 21/NQ-CP ngày 12/5/2009 Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia phịng, chống tham nhũng đến năm 2020 59 Tờ trình (Dự thảo ngày 10/4/2018) Bộ Nội vụ việc hồn thiện Nghị định Chính phủ quy định tổ chức quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương 60 Tờ trình số 344/TTr-UBND ngày 12/12/2016 Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cà Mau việc thẩm định Đề án vị trí việc làm cấu ngạch cơng chức quan hành thành phố Cà Mau (Đề án số 02/ĐAUBND ngày 07/12/2016) C Sách báo, giáo trình, tạp chí 61 Chi cục thống kê TP Cà Mau, Niên giám thống kê 2017, TP Cà Mau tháng 8/2018 62 Cục thống kê Cà Mau, Niên giám thống kê - Statistical Yearbook 2017, Cà Mau tháng 6/2018 63 Võ Tấn Đào, Hồ Quang Chánh (2018), “Thời hạn tra theo luật tra năm 2010”, Tạp chí Nhà nước pháp luật số 64 Nguyễn Lân (2006), Từ điển từ ngữ Việt Nam, Nxb Tổng hợp Tp Hồ Chí Minh 65 Hồ Chí Minh (2011), Tồn tập, tập 5, Nxb Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2011 66 Cao Vũ Minh (2018), “Hạn chế Luật tra năm 2010 phương hướng hồn thiện”, Tạp chí Nhà nước pháp luật, số 67 Cao Vũ Minh (2017), “Hoàn thiện quy định pháp luật tổ chức hoạt động Thanh tra huyện”, Kỷ yếu Hội thảo “Tổng kết 07 năm thi hành Luật Thanh tra” Thanh tra Chính phủ tổ chức 68 Nguyễn Thị Thu Nga (2017), “Tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch tra viên - Những hạn chế quy định pháp luật giải pháp hồn thiện”, Tạp chí Thanh tra số 05 69 Thanh tra Chính phủ (2011), Lịch sử Thanh tra Việt Nam 1945 - 2010, Nxb Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2011 70 Thanh tra Chính phủ, Báo cáo cơng tác tiếp dân, giải khiếu nại, tố cáo giai đoạn 2012 - 2015 nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới Hội nghị trực tuyến tồn quốc cơng tác tiếp cơng dân, giải khiếu nại, tố cáo ngày 7/10/2016 (theo Cơng điện số 771/CĐ-VPCP ngày 4/10/2016 Văn phịng Chính phủ) 71 Thanh tra Chính phủ, Dự thảo Báo cáo Tổng kết 06 năm thi hành Luật tra, 2017 72 Thanh tra Chính phủ, Vụ Thanh tra Khối Nội Kinh tế tổng hợp, tập hợp chuyên đề nghiên cứu Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ, Báo cáo Kết tra, Kết luận tra – Những vấn đề lý luận thực tiễn, Chủ nhiệm đề tài Ths Đặng Khánh Toàn, Thư ký đề tài Ths Nguyễn Tuấn Anh, Trương Quốc Hưng, Hà Nội, tháng 11 năm 2010 73 Thanh tra Nhà nước, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ, Những biện pháp bảo đảm hiệu lực kết luận tra, thực trạng giải pháp, Chủ nhiệm đề tài Nguyễn Khắc Hường - Vụ trưởng Vụ Thanh tra Nội - Văn xã, Thư ký đề tài Th.s Nguyễn Thanh Hải, Thanh tra viên Vụ Thanh tra Nội - Văn xã, Hà Nội, tháng 10 năm 2003 74 Nguyễn Cửu Việt (2013), Giáo trình Luật hành Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia D Internet: 75 http://plo.vn/ 76 http://tapchitaichinh.vn/ 77 http://tcnn.vn/ 78 79 80 81 82 http://thanhtra.com.vn/ http://thanhtra.hochiminhcity.gov.vn/ http://tulieuvankien.dangcongsan.vn/ http://vneconomy.vn/ http://thanhtra.moj.gov.vn/ 83 https://dantri.com.vn/ 84 85 86 87 88 89 90 91 http://baophapluat.vn/ http://vietnamnet.vn/vn/ http://ubkttw.vn/ https://vtv.vn/ http://giaoduc.net.vn/ http://thanhtravietnam.vn/ http://tvphapluat.vn/ http://www.camau.gov.vn/wps/portal/ 92 93 94 95 http://nhandan.com.vn/ https://news.zing.vn/ http://baocamau.com.vn/ http://baodauthau.vn/ 96 http://danviet.vn/ 97 https://laodong.vn/ 98 http://congluan.vn/ 99 https://baovephapluat.vn/ ... 1: Tổ chức Thanh tra huyện từ thực tiễn tỉnh Cà Mau Chương 2: Hoạt động Thanh tra huyện từ thực tiễn tỉnh Cà Mau CHƯƠNG TỔ CHỨC CỦA THANH TRA HUYỆN TỪ THỰC TIỄN TỈNH CÀ MAU 1.1 Khái niệm ? ?thanh. .. luận thực tiễn cho việc hoàn thiện tổ chức hoạt động Thanh tra cấp huyện (từ thực tiễn tỉnh Cà Mau) hoạt động tra, dựa khía cạnh thực tiễn từ hoạt động thực tế tra cấp huyện (từ thực tiễn tỉnh Cà. .. công chức quanThanh tra cấp huyện (từ thực tiễn tỉnh Cà Mau) Cụ thể, luận văn nghiên cứu tổ chức hoạt động tra huyện từ thực tiễn tỉnh Cà Mau tập trung giải vấn đề thực tiễn tổ chức máy hoạt động
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức và hoạt động của thanh tra huyện từ thực tiễn tỉnh cà mau (luận văn thạc sỹ luật học) ,