0

Bài tập cá nhân môn lịch sử đảng

7 5 0
  • Bài tập cá nhân môn lịch sử đảng

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 22:30

Trình bày nhận thức về chủ trương của đảng trong đổi mới giáo dục đại học khi đất nước hội nhập vào xu thế phát triển chung của thế giới (từ năm 1986 đến nay). Nhận xét về thành tựu và hạn chế của giáo dục đại học Việt Nam ngày nay BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÀI KIỂM TRA CÁ NHÂN MƠN: LỊCH SỬ ĐẢNG Đề: Trình bày nhận thức chủ trương đảng đổi giáo dục đại học đất nước hội nhập vào xu phát triển chung giới (từ năm 1986 đến nay) Nhận xét thành tựu hạn chế giáo dục đại học Việt Nam ngày nay? Xét mặt lịch sử, giáo dục đại học xuất nước ta cách nghìn năm Cho đến nay, lịch sử giáo dục đại học Việt Nam trải qua giáo dục khác nhau: phong kiến, thuộc địa chủ nghĩa thực dân Sự nghiệp giáo dục đại học từ sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đến trải qua gần 80 năm qua đạt thành tựu to lớn, quan trọng góp phần tạo hệ nguồn lực người Việt Nam, nhân tố định thắng lợi nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc xây dựng chủ nghĩa xã hội Tuy nhiên, giai đoạn đổi hội nhập quốc tế ngày sâu rộng nay, giáo dục nước ta ngày bộc lộ bất cập hạn chế Đổi giáo dục Việt Nam Đảng Nhà nước ta đặc biệt quan tâm, coi quốc sách hàng đầu, nghiệp Đảng, Nhà nước toàn dân Đầu tư cho giáo dục đầu tư phát triển, ưu tiên trước chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Trong đó, giáo dục đào tạo đại học có nhiệm vụ quan trọng, “đào tạo nhân lực trình độ cao, bồi dưỡng nhân tài” Nghị số 04-NQ/TW Hội nghị lần thứ tư BCHTW Đảng (khoá VII) tiếp tục đổi nghiệp giáo dục đào tạo, ngày 14/01/1993 khẳng định đổi công tác giảng cấp đại học: “Ngành đại học trung học chuyên nghiệp bắt đầu tổ chức lại trình đào tạo, đa dạng hố phương thức đào tạo Công tác đào tạo sau đại học đẩy mạnh Tiếp tục hoàn chỉnh cấu hệ thống giáo dục quốc dân Củng cố trường công, chuyển số trường cơng sang bán cơng Khuyến khích mở trường lớp dân lập Cho phép mở trường lớp tư thục giáo dục mầm non, giáo dục chuyên nghiệp (bao gồm dạy nghề trung học chuyên nghiệp), giáo dục đại học Sắp xếp lại hệ thống trường nhằm nâng cao hiệu đầu tư, sử dụng sở vật chất đội ngũ giáo viên Đặc biệt phải xếp hợp lý trường đại học trường cao đẳng viện nghiên cứu khoa học, gắn viện với trường, gắn công tác giáo dục đào tạo với công tác nghiên cứu khoa học Mở rộng hợp lý quy mô đào tạo đại học Phát triển hệ cao học, đẩy mạnh đào tạo nghiên cứu sinh Xác định lại mục tiêu, thiết kế lại chương trình, kế hoạch, nội dung, phương pháp giáo dục đào tạo cụ thể bậc học, cấp học, ngành học Hình thành bước trường lớp trọng điểm có chất lượng cao ngành học, bậc học, cấp học; mở rộng hệ thống trường, lớp khiếu phổ thông; xây dựng số trường đại học trọng điểm quốc gia Đổi giáo dục bổ túc đào tạo bồi dưỡng chức.” Nghị Hội nghị lần thứ hai số 02-NQ/HNTW BCHTW Đảng (khóa VIII) định hướng chiến lược phát triển khoa học cơng nghệ thời kỳ cơng nghiệp hóa, đại hóa nhiệm vụ đến năm 2000, ngày 24/12/1996 Nghị định hướng chiến lược phất triến giáo đục-đào tạo thời kỳ cơng nghiệp hố, đại hoá nhiệm vụ đến năm 2000 xác định quan điểm: Xây dựng người nhữmg người thừa kế xây đựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng" vùa "chuyên" Giữ vững mục tiêu xã hội chủ nghĩa phát triển giáo dục-đào tạo Coi giáo dục-đào tạo nghiệp toàn Đảng, Nhà nước toàn dân Mọi người học, học thường xuyên, học suốt đời Kết hợp giáo dục nhà trường, giáo dục gia đinh giáo dục xã hội, tạo nên môi trường giáo dục lành mạnh nơi, công đồng, tập thể Phát triển giáo dục-đào tạo gắn với nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội, tiến khoa học-cơng nghệ củng cố quốc phịng, an ninh Đến Đại hội Đảng lần thứ IX, Đảng khẳng định: "phát triển giáo dục đào tạo động lực quan trọng thúc đẩy nghiệp cơng nghiệp hố, đại hố, điều kiện để phát huy nguồn lực người - yếu tố để phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh bền vững" với đạo giáo dục đại học: "Mở rộng hợp lý quy mô giáo dục đại học, làm chuyển biến rõ nét chất lượng hiệu đào tạo Tập trung đầu tư xây dựng hai đại học quốc gia thành trung tâm đào tạo chất lượng cao; xây dựng số trường sư phạm trọng điểm Từng bước xúc tiến việc nối mạng Internet trường học, tạo điều kiện học tập, nghiên cứu mạng" phải "tăng cường giáo dục trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên Cải tiến việc giảng dạy học tập môn khoa học Mác - Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp dạy nghề." Đảng đề cao vai trò học tập làm việc theo gương đạo đức Hồ Chí Minh, hướng học sinh, sinh viên phát triển toàn thiện từ đạo đức, tác phong, lối sống, nhân cách Nghị Đại hội XII Đảng, giáo dục đào tạo nước ta có chuyển biến tích cực Chất lượng bước nâng lên, hệ thống giáo dục quốc dân tiếp tục hoàn thiện, mạng lưới sở giáo dục, đào tạo tiếp tục mở rộng tất cấp học, bậc học, ngành học “Vai trị, vị trí sở giáo dục, giáo dục đại học hệ thống dần khẳng định, tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm đề cao; chất lượng đào tạo bước cải thiện, hệ thống chương trình đổi mới, trọng phát triển phẩm chất, lực cho sinh viên; phương pháp giảng dạy theo hướng tích cực trọng Cơng tác giáo dục trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ sống cho học sinh, sinh viên đẩy mạnh Chủ động phát huy mặt tích cực, hạn chế khuyết tật chế thị trường, bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa giáo dục đào tạo Hợp tác quốc tế tăng cường theo hướng chủ động, tích cực đáp ứng yêu cầu phát triển ngành giáo dục, yêu cầu phát triển bền vững, hội nhập quốc tế đất nước Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII khẳng định: “Thực chế tự chủ đào tạo bậc đại học phù hợp với xu chung giới Có sách đột phá phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục đại học” “Có chế hỗ trợ xây dựng số trường đại học lớn đại học sư phạm trở thành trung tâm đào tạo có uy tín khu vực giới” Thúc đẩy phát triển sở giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao Xây dựng chế, sách giải pháp để đào tạo lại lực lượng lao động phải chuyển đổi ngành nghề trình chuyển dịch cấu kinh tế, đổi cơng nghệ tác động Cách mạng công nghiệp lần thứ tư “Chuyển mạnh trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện lực phẩm chất người học; từ học chủ yếu lớp sang tổ chức hình thức học tập đa dạng, ý dạy học trực tuyến, qua internet, truyền hình, hoạt động xã hội, ngoại khóa, nghiên cứu khoa học; giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình giáo dục xã hội Đào tạo người theo hướng có đạo đức, kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm công dân, xã hội; có kỹ sống, kỹ làm việc, ngoại ngữ, công nghệ thông tin, công nghệ số, tư sáng tạo hội nhập quốc tế” Tiếp tục hồn thiện khâu, yếu tố q trình đào tạo theo hướng chuẩn hóa, đại hóa, hội nhập quốc tế Đẩy mạnh đổi đồng bộ, nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý nhà nước, quản lý quản trị nghiệp vụ, chuyên môn giáo dục đào tạo, bước thực có hiệu chế tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình sở giáo dục đào tạo Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, kiên khắc phục bệnh thành tích, ngăn ngừa xử lý nghiêm tiêu cực giáo dục đào tạo Hoàn thiện thực ổn định phương thức đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục đào tạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông tuyển sinh vào trường đại học, cao đẳng đào tạo nghề Xây dựng thực có hiệu chiến lược hợp tác hội nhập quốc tế giáo dục đào tạo Những sách Đảng đề giáo dục Đại học vùng sâu vùng xa dân tộc thiểu số: “Hỗ trợ chi phí học tập 60% mức lương tối thiểu chung hưởng không 10 tháng/năm học/sinh viên sinh viên người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định Nhà nước, thi đỗ vào học đại học, cao đẳng hệ quy sở giáo dục đại học, bao gồm: đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng theo Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 Thủ tướng Chính phủ Về sách miễn, giảm học phí, học sinh trường phổ thơng Dân tộc nội trú, trường dự bị đại học, khoa dự bị đại học; học sinh, sinh viên người Dân tộc thiểu số người, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 Chính phủ quy định chế thu, quản lý học phí sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021 Nghị định số 145/2018/NĐ-CP ngày 16/10/2018 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 86/2015/NĐ-CP Tăng cường đào tạo đào tạo lại nguồn nhân lực có chất lượng Đa dạng hóa loại hình đào tạo, đào tạo đại học theo hình thức cử tuyển, đào tạo theo nhu cầu sử dụng, đào tạo theo hình thức vừa làm vừa học cho đội ngũ cán bộ, công chức, nâng cao chất lượng chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức cho vùng Nâng cao chất lượng tuyển sinh học sinh vào trường phổ thông dân tộc nội trú, dự bị đại học hệ cử tuyển vào trường đại học, cao đẳng.” Sau nhiều năm đổi mới, Đảng Nhà nước đạt nhiều thành tựu to lớn lĩnh vực giáo dục đào tạo cụ thể giáo dục đại học: Thứ nhất, Việt Nam đặt sách giáo dục lên hàng đầu, có đầu tư lớn cho giáo dục, có giáo dục Đại học Ở bậc đại học, tính đến cuối năm 2020, trường đại học công nhận tổ chức đánh giá, kiểm định quốc tế (HCERES, AUN-QA) 195 chương trình đào tạo 32 trường đánh giá, công nhận theo tiêu chuẩn khu vực quốc tế Năm 2018, lần lịch sử, hai đại học Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội Đại học Quốc gia TPHCM, lọt vào danh sách 1.000 trường hàng đầu giới Tổ chức Quacquarelli Symonds (Anh) Mặt khác, tự chủ đại học tạo nên đột phá nhiều ngành, lĩnh vực đào tạo đứng tốp 500 giới Việt Nam đứng thứ 49 giới số lượng báo khoa học công bố ấn phẩm quốc tế có uy tín Cả nước có 172 trường đại học cơng lập, 65 trường ngồi cơng lập, với gần 1,7 triệu sinh viên Thứ hai, nước ta nay, chưa có định nghĩa thức giáo dục đại học, qua văn khơng thức, hiểu giáo dục đại học hình thức tổ chức giáo dục cho bậc học sau giai đoạn bậc phổ thơng với trình độ đào tạo: gồm trình độ cao đẳng, trình độ đại học, trình độ thạc sĩ trình độ tiến sĩ Nhưng có văn pháp luật quy định cụ thể cho giáo dục nói chung chủ trương, sách giáo dục Đại học nói riêng Quốc hội ban hành Luật Giáo dục 2019 tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đổi toàn diện giáo dục - đào tạo nước ta Ngồi ra, Bộ GD&ĐT có cơng văn 5444/BGDĐT-GDĐH ban hành chế đặc thù đào tạo CNTT, cho phép sinh viên ngành khác học thêm văn Thứ ba, nâng cao chất lượng sở vật chất, thiết bị giáo dục, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi ngành giáo dục diễn ngày phổ biến mạnh mẽ Tạo điều kiện cho sinh viên học online nhà tình hình dịch Covid-19, ví dụ như: phương thức đào tạo học liệu E-Learning, khai thác nhiều hình thức dạy trực tuyến; sử dụng phần mềm cho việc thi, đánh giá, quản lý, quản trị nhà trường… Thứ tư, nước ta xây dựng hệ thống giáo dục đào tạo tương đối hoàn chỉnh từ mầm non đến Đại học với Cao đẳng năm, Đại học từ đến năm sau đại học cao học, tiến sĩ Hệ thống giáo dục, đào tạo đáp ứng nhu cầu học tập nhân dân nước Thứ năm, công tác tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục ngày thực chất, hiệu Đổi thi, kiểm tra đánh giá chất lượng đối hệ đại học Các bậc học sau phổ thông chuyển việc tổ chức đào tạo theo niên chế sang tích lũy mơ đun tín Việc kiểm tra, đánh giá trình độ đào tạo thạc sĩ tiến sĩ thực chặt chẽ hơn; chất lượng luận văn, luận án bước theo tiêu chuẩn quốc tế Công tác đổi thi tốt nghiệp trung học phổ thông, tuyển sinh đại học, cao đẳng triển khai theo hướng đánh giá lực, kết hợp kết trình với kết cuối năm học, giảm áp lực tốn cho xã hội Thứ sáu, quy mô giáo dục - đào tạo ngày lớn, số lượng sinh viên tăng nhanh đáng kể giáo dục đại học giáo dục nghề nghiệp, theo số liệu thống kê năm số lượng sinh viên tăng từ 1,8 đến triệu người Thứ bảy, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học giáo dục, giải tốt vấn đề lý luận thực tiễn trình đổi giáo dục Tiếp tục xây dựng phát triển lý luận giáo dục Việt Nam xã hội chủ nghĩa có tính nhân dân, dân tộc, khoa học, đại tảng chủ nghĩa Mác Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nghiên cứu bổ sung, hồn thiện chủ trương, đường lối, sách giáo dục nói chung giáo dục đại học nói riêng Đảng Nhà nước, đổi quản lý nội dung, phương pháp giáo dục, phổ biến tri thức khoa học giáo dục thường thức xã hội Thường xuyên đánh giá tác động chủ trương, sách, giải pháp để bổ sung hoàn thiện chế đổi giáo dục Bên cạnh thành tựu to lớn, ngành giáo dục - đào tạo đặc biệt giáo dục đại học nước ta nhiều hạn chế Thứ nhất, trọng q nhiều lý thuyết, thiếu thực hành Khơng khó nhận điều Các chương trình đào tạo từ phổ thông đến đại học, sau đại học dày đặc kiến thức Với lượng tri thức sản sinh ngày nhiều liên tục cập nhật vào chương trình tình trạng tải khơng thể khắc phục, khơng nói ngày trầm trọng Việc nhớ kiến thức khó, vận dụng vào sống lại cịn khó Tri thức cụ thể đến đâu biết nên lạc hậu so với thực tiễn Thứ hai, nhà Nước chưa thực trọng đến việc đầu tư ngân sách Nhà nước vào giáo dục, đại biểu Nguyễn Trường Giang (Phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật) đánh giá mức dự kiến chi cho giáo dục, đào tạo dạy nghề 3,8% thấp "Dù chi theo Luật Đầu tư công, Luật Giáo dục 2019 quy định ngân sách chi cho giáo dục đào tạo 20% tổng chi ngân sách nhà nước" Thứ ba, điều thấy rõ thường nói tới nhiều đề cập đến hạn chế giáo dục Việt Nam thiếu thốn, nghèo nàn sở vật chất, sách đãi ngộ chưa thỏa đáng đội ngũ người làm giáo dục Có thể nói năm qua, Đảng Nhà nước có cố gắng lớn đầu tư cho giáo dục Riêng năm 2013, kinh tế đất nước thời kỳ khó khăn, kinh phí cho lĩnh vực giáo dục, đào tạo dạy nghề chiếm 20% tổng chi ngân sách Nhà nước Tuy nhiên, tính số kinh phí thực so với trường đại học Đông Nam Á (như Singapore, Thái Lan, Malaysia…) thấp Nguồn kinh phí hạn hẹp lại sử dụng chưa hợp lý, đầu tư manh mún, giàn trải hiệu thấp (đó chưa nói tới nguồn lực bị suy hao dự án lãng phí lớn Thứ tư, giáo dục tương đối khép kín Mặc dù số lượng cán ngành giáo dục (bao gồm lý tham gia giảng dạy) có hội thăm quan nước nhiều, dường việc học tập nước ngồi chưa có chương trình thật với mục tiêu xác định nên kết không mong muốn Địa điểm tham quan, vấn đề tìm hiểu trùng lặp, tiếp thu cịn hạn hẹp, thiếu đồng bộ…Do bản, hệ thống giáo dục chương trình sở đào tạo nước ta so với nước tiên tiến giới cịn có khoảng cách xa Và đặc biệt điều đáng nói tính liên thơng quốc tế hệ thống giáo dục nói chung sở đào tạo nước ta nói riêng cịn hạn chế Nếu nước ngồi (kể nước Đông Nam Á), trường đại học dễ dàng trao đổi sinh viên với họ cơng nhận hệ thống tín nhau, điều cịn khó khăn với trường đại học nước ta ... nghề." Đảng đề cao vai trò học tập làm việc theo gương đạo đức Hồ Chí Minh, hướng học sinh, sinh viên phát triển toàn thiện từ đạo đức, tác phong, lối sống, nhân cách Nghị Đại hội XII Đảng, giáo... xuất nước ta cách nghìn năm Cho đến nay, lịch sử giáo dục đại học Việt Nam trải qua giáo dục khác nhau: phong kiến, thuộc địa chủ nghĩa thực dân Sự nghiệp giáo dục đại học từ sau Cách mạng Tháng... dục đào tạo đại học có nhiệm vụ quan trọng, “đào tạo nhân lực trình độ cao, bồi dưỡng nhân tài” Nghị số 04-NQ/TW Hội nghị lần thứ tư BCHTW Đảng (khoá VII) tiếp tục đổi nghiệp giáo dục đào tạo,
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập cá nhân môn lịch sử đảng, Bài tập cá nhân môn lịch sử đảng