0

Pháp luật về thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn (luận văn thạc sỹ luật học)

112 7 0
  • Pháp luật về thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn (luận văn thạc sỹ luật học)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 22:26

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HCM KHOA LUẬT THƢƠNG MẠI (LOGO TRƢỜNG) NGUYỄN THỊ HỒNG PHẤN PHÁP LUẬT VỀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI THU NHẬP TỪ CHUYỂN NHƢỢNG VỐN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN LUẬT Chuyên ngành Luật Thƣơng mại TP HCM-2011 TRƢỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HCM KHOA LUẬT THƢƠNG MẠI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN LUẬT PHÁP LUẬT VỀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI THU NHẬP TỪ CHUYỂN NHƢỢNG VỐN SINH VIÊN THỰC HIỆN: NGUYỄN THỊ HỒNG PHẤN Khóa: 32 MSSV 3230141 GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN: THS PHAN PHƢƠNG NAM TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2011 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tơi Tồn nội dung trình bày tơi thực dƣới hƣớng dẫn Th.s Phan Phƣơng Nam Tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn lời cam đoan Nguyễn Thị Hồng Phấn DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT CNV chuyển nhƣợng vốn CTCP Cơng ty cổ phần CK chứng khốn ĐLT đại lý thuế SGDCK Sở Giao dịch chứng khoán TNCN thu nhập cá nhân TNHH trách nhiệm hữu hạn TTCK thị trƣờng chứng khoán TTGDCK Trung tâm Giao dịch chứng khoán Mục lục LỜI NÓI ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Tình hình nghiên cứu Mục đích, đối tƣợng giới hạn phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học vá giá trị ứng dụng đề tài Bố cục luận văn CHƢƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ THU NHẬP TỪ CHUYỂN NHƢỢNG VỐN VÀ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI THU NHẬP TỪ CHUYỂN NHƢỢNG VỐN 1.1 Những vấn đề lý luận chung thu nhập từ chuyển nhƣợng vốn 1.1.1 Khái niệm thu nhập từ chuyển nhƣợng vốn 1.1.2 Đặc điểm thu nhập từ chuyển nhƣợng vốn 1.1.2.1 Thu nhập từ chuyển nhƣợng vốn mang lại lợi ích cho chủ sở hữu thu nhập 1.1.2.2 Thu nhập từ chuyển nhƣợng vốn khoản thu nhập không thƣờng xuyên 1.1.2.3 Thu nhập từ chuyển nhƣợng vốn phát sinh thỏa điều kiện định 10 1.1.3 Cở sở lý luận cho việc quy định thu nhập từ CNV đối tƣợng chịu thuế TNCN 11 1.1.3.1 Lịch sử pháp luật thuế TNCN việc quy định thu nhập từ CNV đối tƣợng chịu thuế TNCN 11 1.1.3.2 Sự cần thiết việc xác định thu nhập từ CNV đối tƣợng chịu thuế TNCN 12 1.2 Quy định pháp luật thuế thu nhập cá nhân thu nhập từ chuyển nhƣợng vốn15 1.2.1 Đối tƣợng nộp thuế thu nhập cá nhân thu nhập từ chuyển nhƣợng vốn 15 1.2.2 Thu nhập chịu thuế - Thu nhập từ chuyển nhƣợng vốn 18 1.2.3 Căn tính thuế thu nhập cá nhân thu nhập từ chuyển nhƣợng vốn 24 1.2.3.1 Khái niệm, thành phần tính thuế thu nhập cá nhân thu nhập từ chuyển vốn 25 1.2.3.2 Căn tính thuế thu nhập cá nhân thu nhập từ chuyển nhƣợng vốn cá nhân cƣ trú 27 1.2.3.3 Căn tính thuế thu nhập cá nhân thu nhập từ chuyển nhƣợng vốn cá nhân không cƣ trú 34 1.2.4 Quản lý thuế thu nhập cá nhân thu nhập từ chuyển nhƣợng vốn 36 1.2.4.1 Đăng ký thuế cấp mã số thuế thu nhập cá nhân thu nhập từ chuyển nhƣợng vốn 36 1.2.4.2 Khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thu nhập từ chuyển nhƣợng vốn37 1.2.4.3 Khai thuế, nộp thuế khai toán thuế thu nhập cá nhân thu nhập từ chuyển nhƣợng vốn 40 Kết luận chƣơng 45 CHƢƠNG 2: MỘT SỐ BẤT CẬP, HẠN CHẾ PHÁT SINH KHI ÁP DỤNG QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI THU NHẬP TỪ CHUYỂN NHƢỢNG VỐN VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN 46 2.1 Những hạn chế phát sinh đặc thù kinh tế - xã hội Việt Nam kiến nghị hoàn thiện 46 2.1.1 Những hạn chế phát sinh nhận thức ngƣời dân thuế TNCN nói chung thuế TNCN thu nhập từ CNV nói riêng cịn nhiều yếu kiến nghị hồn thiện 46 2.1.2 Những hạn chế phát sinh đặc thù kinh tế Việt Nam kiến nghị hoàn thiện 52 2.2 Những hạn chế phát sinh từ đội ngũ cán thuế làm ảnh hƣởng đến chất lƣợng quản lý thuế kiến nghị hoàn thiện 53 2.3 Những bất cập quy định pháp luật thuế thu nhập cá nhân thu nhập từ chuyển nhƣợng vốn kiến nghị hoàn thiện 56 2.3.1 Những bất cập liên quan đến đối tƣợng chịu thuế thu nhập cá nhân thu nhập từ chuyển nhƣợng vốn kiến nghị hoàn thiện 56 2.3.1.1 Bất cập không quy định khái niệm chuyển nhƣợng vốn kiến nghị 56 2.3.1.2 Bất cập không quy định thu nhập phát sinh từ chuyển nhƣợng phần vốn góp, cổ phần theo Điều 43 Điều 90 Luật Doanh nghiệp đối tƣợng đƣợc miễn thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhƣợng vốn kiến nghị 59 2.3.1.3 Bất cập sở pháp lý quán để phân biệt phần vốn góp cơng ty cổ phần với chứng khoán kiến nghị 60 2.3.2 Bất cập liên quan đến phƣơng pháp nộp thuế thu nhập cá nhân thu nhập từ chuyển nhƣợng chứng khoán kiến nghị 63 2.3.3 Những hạn chế quy định mức thuế suất thuế TNCN thu nhập từ chuyển nhƣợng vốn kiến nghị 68 2.3.4 Những bất cập quy định pháp luật thuế TNCN thu nhập từ chuyển nhƣợng vốn cách xác định giá bán, giá mua kiến nghị 73 Kết luận chƣơng 78 Kết luận 79 LỜI NÓI ĐẦU Lý chọn đề tài Cùng với xu phát triển nhanh chóng thị trƣờng điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, thị trƣờng đầu tƣ vốn ngày sôi động, số lƣợng ngƣời nắm giữ phần vốn góp tổ chức kinh tế nhƣ số ngƣời đầu tƣ vào thị trƣờng chứng khoán ngày tăng Theo Ủy ban chứng khốn Nhà nƣớc, tính đến ngày 4/5/2010, tổng giá trị vốn hóa thị trƣờng chứng khốn Việt Nam đạt 740.433 tỷ đồng (bằng 45% GDP năm 2009 1.645 nghìn tỷ đồng) Hiện số cổ phiếu niêm yết đăng ký giao dịch sàn HOSE HNX 576 cổ phiếu chứng quỹ, số lƣợng trái phiếu niêm yết 612 Thị trƣờng chứng khốn Việt Nam có 105 cơng ty chứng khốn 46 cơng ty quản lý quỹ, ngân hàng lƣu ký Số công ty đại chúng đăng ký với Ủy ban chứng khoán chƣa niêm yết 959 Số lƣợng tài khoản nhà đầu tƣ tính đến 31/3/2010 879.730 tài khoản.1 Khi tham gia vào thị trƣờng vốn, mục đích nhà đầu tƣ khác nhau, số nhà đầu tƣ tham gia với mục đích đầu tƣ lâu dài hƣởng lợi từ hiệu kinh doanh, đặc biệt số khác tham gia với mục đích kiếm lời từ chênh lệch giá có hội tốt để chuyển nhƣợng phần vốn góp, chứng khốn (CK) mà họ nắm giữ số lợi nhuận mà họ thu đƣợc từ hoạt động chuyển nhƣợng khơng phải nhỏ Cũng lý này, sau thời gian dài chuẩn bị, xây dựng, lấy ý kiến rộng rãi tầng lớp dân cƣ, Luật thuế thu nhập cá nhân đƣợc Quốc Hội khóa XII thơng qua ngày 21/11/2007 bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2009 (Luật thuế TNCN), mở rộng diện điều tiết cách hợp lý thức quy định thu nhập từ chuyển nhƣợng vốn (CNV) (gồm thu nhập từ chuyển nhƣợng phần vốn góp tổ chức kinh tế, từ chuyển nhƣợng CK từ chuyển nhƣợng vốn dƣới hình thức khác) đối tƣợng chịu thuế TNCN Việc Luật thuế TNCN đƣa thu nhập từ CNV vào diện chịu thuế để đảm bảo cơng bằng, kiểm sốt thu nhập cá nhân, thơng qua góp phần tăng thu cho ngân http://cafef.vn/20100507101350382CA31/tinh-den-452010-gia-tri-von-hoa-ttck-viet-nam-dat45-gdp-nam-2009.chn sách nhà nƣớc cách hợp lý sở khơng bỏ sót nguồn thu thật cần thiết Tuy nhiên, đối tƣợng chịu thuế pháp luật thuế TNCN nên quy định pháp luật nhƣ q trình thực thi khó tránh khỏi khó khăn, vƣớng mắc Vì vậy, để đảm bảo tính hiệu quy định pháp luật thuế TNCN thu nhập từ CNV nói riêng nhƣ tính khả thi thuế TNCN nói chung, việc tiến hành nghiên cứu, làm rõ quy định liên quan đến đối tƣợng chịu thuế thu nhập từ CNV, qua tìm điểm chƣa hợp lý kiến nghị hoàn thiện yêu cầu cần thiết mang tính thực tiễn cao Xuất phát từ lý này, tác giả định chọn đề tài “Pháp luật thuế TNCN thu nhập từ CNV” làm đề tài luận văn cử nhân Tình hình nghiên cứu Trong thời gian qua, có số đề tài nghiên cứu pháp luật thuế TNCN nhƣ “Thuế TNCN định hƣớng hoàn thiện”- Luận án Phó tiến sĩ Vũ Văn Tƣờng năm 1995; “Thuế TNCN ngƣời có thu nhập cao”- Luận văn Thạc sĩ Luật học Nguyễn Trọng Hạnh năm 2001; “Thuế TNCN giới định hƣớng vận dụng Việt Nam”- Đề tài chuyên khảo PGS.TS Lê Văn Ái-Đỗ Đức Minh năm 2002; “Nguyên tắc công pháp luật thuế TNCN”- Luận văn Thạc sĩ Luật học Phan Phƣơng Nam năm 2006; “Luật thuế TNCN giải pháp nhằm đảm bảo hiệu áp dụng thực tế”- Luận văn cử nhân Trần Thị Ánh Minh năm 2008; “Quy định pháp luật thuế TNCN giảm trừ gia cảnh”- Luận văn cử nhân Lê Thị Thu Sang năm 2009 Qua đề tài nghiên cứu trên, dƣới góc độ khác nhau, tác giả nghiên cứu, phân tích, đánh giá, đề xuất số giải pháp định nhằm góp phần hồn thiện thực quy định pháp luật thuế TNCN Tuy nhiên nay, theo khảo sát tác giả chƣa có đề tài hay cơng trình khoa học nghiên cứu cách toàn diện pháp luật thuế TNCN thu nhập từ CNV Mục đích, đối tƣợng giới hạn phạm vi nghiên cứu Mục đích luận văn nghiên cứu cách toàn diện, có hệ thống sở lý luận nhằm góp phần làm sáng tỏ vấn đề lý luận thuế TNCN thu nhập từ CNV; phân tích nội dung chủ yếu pháp luật thực định thuế TNCN thu nhập từ CNV; tìm hạn chế phát sinh áp dụng quy định vào thực tiễn nhƣ bất cập quy định pháp luật, qua tác giả đƣa kiến nghị nhằm góp phần hồn thiện mặt lý luận pháp luật thuế TNCN thu nhập từ CNV Đối tƣợng nghiên cứu khóa luận vấn đề lý luận chung pháp luật thuế TNCN thu nhập từ CNV, hệ thống quy định pháp luật thuế TNCN thu nhập từ CNV gồm Luật thuế TNCN 2007 văn hƣớng dẫn có liên quan, bất cập điều kiện kinh tế xã hội trình thực thi pháp luật thuế TNCN thu nhập từ CNV, bất cập quy định pháp luật thuế TNCN thu nhập từ CNV kiến nghị hoàn thiện mặt lý luận pháp luật Trong phạm vi luận văn cử nhân luật, tác giả tập trung nghiên cứu quy định pháp luật thuế TNCN thu nhập từ CNV cụ thể chuyển nhƣợng vốn góp tổ chức CK Khi nghiên cứu quy định quản lý thuế TNCN thu nhập từ CNV tác giả nghiên cứu giới hạn quản lý liên quan đến đăng ký cấp mã số thuế; khấu trừ thuế; khai thuế, nộp thuế tốn thuế, khơng nghiên cứu nội dung quản lý liên quan đến tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật thuế,… Phƣơng pháp nghiên cứu Trên cở lý luận chung Chủ nghĩa Mac- Lê nin, tác giả sử dụng phƣơng pháp phân tích để làm rõ nội dung lý luận quy định pháp luật thuế TNCN thu nhập từ CNV; phƣơng pháp so sánh để so sánh pháp luật thuế TNCN thu nhập từ CNV với pháp luật thuế số nƣớc vấn đề với quy định pháp luật lĩnh vực khác có liên quan; phƣơng pháp chứng minh để khẳng định vấn đề tác giả kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật lĩnh vực Ý nghĩa khoa học vá giá trị ứng dụng đề tài Phụ lục 4: Mẫu Tờ khai thuế TNCN dành cho cá nhân có thu nhập từ chuyển nhƣợng vốn CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mẫu số: 12/KKTNCN Độc lập - Tự - Hạnh phúc (Ban hành kèm theo Thông tư TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (Dành cho cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng vốn) I THÔNG TIN CÁ NHÂN CHUYỂN NHƢỢNG VỐN [01] Tên ngƣời nộp thuế:…………… ……… ……………… [02] Mã số thuế: [03] Địa chỉ: ………………………………… ……… …………….………………… [04] Quận/huyện: [05] Tỉnh/thành phố: [06] Điện thoại:…… .… [07] Fax:……….…… [08] Email:… … ……… [09] Tên đại lý thuế (nếu có):…………………………………… [10] Mã số thuế: [11] Địa chỉ: …………………………………………………………………………… [12] Quận/huyện: … [13] Tỉnh/thành phố: [14] Điện thoại: .… [15] Fax: [16] Email: số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 Bộ Tài chính) [17] Hợp đồng đại lý thuế: Số Ngày: [18] Hợp đồng chuyển nhƣợng vốn số: …… ……… … Ngày … tháng……năm … [19] Giấy phép đăng ký kinh doanh số: .Ngày……tháng … năm… Cơ quan cấp: Ngày cấp: II THÔNG TIN CÁ NHÂN NHẬN CHUYỂN NHƢỢNG VỐN [20] Họ tên: [21] Mã số thuế: [22] Số CMND/hộ chiếu (trƣờng hợp chƣa có MST): [23] Địa chỉ: [24] Quận/huyện: … [25] Tỉnh/thành phố: [26] Điện thoại:………………….[27] Fax:…… ……… [28] Email: III CHI TIẾT TÍNH THUẾ Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam S Chỉ tiêu TT Số tiền [ Giá chuyển nhƣợng 29] [ Giá vốn phần vốn chuyển nhƣợng 30] [ Chi phí chuyển nhƣợng 31] [ Thu nhập tính thuế từ chuyển nhƣợng vốn 32] [ Số thuế phải nộp 33] Tôi cam đoan số liệu khai chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật số liệu khai./ Ngày tháng … năm … NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ NGƢỜI NỘP THUẾ ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƢỜI NỘP THUẾ Họ tên: …………………… Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ đóng dấu (nếu có) Chứng hành nghề số: Ghi chú: Đối với cá nhân tự kê khai cần ký ghi rõ họ tên Phụ lục 5: Mẫu Tờ khai tốn thuế TNCN cá nhân có thu nhập từ chuyển nhƣợng chứng khoán Bảng kê chi tiết chứng khoán chuyển nhƣợng năm Mẫu số: 13/KKTNCN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (Ban hành kèm theo Thông tư Độc lập - Tự - Hạnh phúc số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 Bộ Tài chính) TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (Dành cho cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng chứng khốn) [01] Kỳ tính thuế: Năm ………… [02] Lần đầu: [03] Bổ sung lần thứ: [04] Tên ngƣời nộp thuế:……………………………… …… [05] Mã số thuế: [06] Địa chỉ: …………………………………… [07] Quận/huyện: [08] Tỉnh/thành phố: [09] Điện thoại:………………[10] Fax: .[11] Email: [12] Số tài khoản (chứng khoán):……………………… Mở tại:……………………… Số tài khoản (ngân hàng):………………………… Mở tại:……………………… [13] Tên đại lý thuế:…………………………………… [14] Mã số thuế: [15] Địa chỉ: …………………………………………………………………………… [16] Quận/huyện: [17] Tỉnh/thành phố: [18] Điện thoại: [19] Fax: [20] Email: [21] Hợp đồng đại lý thuế: Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam S tt Chỉ tiêu Số tiền A XÁC ĐỊNH THU NHẬP TÍNH THUẾ Tổng giá trị chứng khoán bán Tổng giá trị chứng khốn mua vào Các chi phí liên quan Thu nhập chịu thuế B XÁC ĐỊNH SỐ THUẾ PHẢI NỘP CẢ NĂM Số thuế phải nộp kỳ Số thuế khấu trừ theo thuế suất 0,1% kỳ Số thuế phải nộp Số thuế nộp thừa: Trong đó: a Số thuế đề nghị hoàn b Số thuế bù trừ vào kỳ sau [ 22] [ 23] [ 24] [ 25] [ 26] [ 27] [ 28] [ 29] [ 30] [ 31] Tôi cam đoan nội dung kê khai chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật nội dung khai./ Ngày tháng … năm … NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ NGƢỜI NỘP THUẾ ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƢỜI NỘP THUẾ Họ tên: …………………… Chứng hành nghề Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ đóng dấu (nếu có) Mẫu số: 13/BK-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 Bộ Tài chính) số: PHỤ LỤC BẢNG KÊ CHI TIẾT CHỨNG KHOÁN ĐÃ CHUYỂN NHƢỢNG TRONG NĂM (Kèm theo tờ khai toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 13/KK-TNCN năm…….) [01] Tên ngƣời nộp thuế:…………………….……………………… [02] Mã số thuế: [03] Tên đại lý thuế (nếu có):…………………………………………… [04] Mã số thuế: Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam Chứng từ tt M S ã chứng khoán [ 05] Gi mua [0 [0 [0 6] Gi bán 7] 8] C hi phí Th u nhập chịu thuế [ 09] Số thuế khấu trừ S ố chứng từ [1 [ [10 ] 1] 12] N gày chứng từ [ 13] Tổng cộng [1 4] [1 5] [ 17] [18 ] [1 9] Tôi cam đoan số liệu khai chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật số liệu khai./ Ngày tháng … năm … NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ NGƢỜI NỘP THUẾ ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƢỜI NỘP THUẾ Họ tên: …………………… Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ đóng dấu (nếu có) Chứng hành nghề số: Ghi chú: Đối với cá nhân tự kê khai cần ký ghi rõ họ tên Phụ lục 6: Mẫu Tờ khai thuế TNCN dành cho cá nhân nhận cổ tức cổ phiếu, cổ phiếu thƣởng, lợi tức ghi tăng vốn chuyển nhƣợng CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mẫu số: 24/KKTNCN Độc lập - Tự - Hạnh phúc (Ban hành kèm theo Thông tư TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 Bộ Tài chính) (Dành cho cá nhân nhận cổ tức cổ phiếu, cổ phiếu thưởng, lợi tức ghi tăng vốn chuyển nhượng) [01] Lần đầu: [02] Bổ sung lần thứ: A - PHẦN CÁ NHÂN TỰ KÊ KHAI [03] Tên ngƣời nộp thuế:………………… …………………………… [04] Mã số thuế: [05] Địa chỉ: …………………………………… [06] Quận/huyện: [07] Tỉnh/thành phố: [08] Điện thoại:……………… [09] Fax: [10] Email: [11] Tên đại lý thuế (nếu có):… ……………………… [12] Mã số thuế: [13] Địa chỉ: ……………………………………………………………………………… [14] Quận/huyện: [15] Tỉnh/thành phố: [16] Điện thoại: [17] Fax: [18] Email: [19] Hợp đồng đại lý thuế: Số: .Ngày: Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam S M S tt [ Tổ chức phát hành [21] 20] I Cổ phiếu trả thay cổ tức: … ố ã lƣợng c cổ ổ phiếu phiếu [ 22] Tổn M g giá trị cổ ệnh giá tức (hoặc cổ lợi tức) phiếu đƣợc chia [ 23] [ 24] [25] Tổ ng giá trị theo giá chuyển nhƣợng T huế phải nộp [26 [ ] 27] I Cổ phiếu thƣởng: I … I Lợi tức ghi tăng vốn: II … TỔNG [28] [29 ] [ 30] Tôi cam đoan nội dung kê khai chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật nội dung khai./ Ngày tháng … năm … NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ NGƢỜI NỘP THUẾ ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƢỜI NỘP THUẾ Họ tên: …………………… Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ đóng dấu (nếu có) Chứng hành nghề số: B - PHẦN TÍNH THUẾ VÀ THƠNG BÁO CỦA CƠ QUAN THUẾ Tên ngƣời nộp thuế Mã số thuế: Cách tính thuế phải nộp: Căn hƣớng dẫn Điều 7, Thông tƣ số 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009 Bộ Tài hƣớng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tƣ số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 Bộ Tài hƣớng dẫn thi hành số điều Luật thuế Thu nhập cá nhân hƣớng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 8/9/2008 Chính phủ quy định chi tiết số điều Luật thuế Thu nhập cá nhân, quan thuế tính số thuế phải nộp nhƣ sau: Thuế phải nộp = thu nhập tính thuế x thuế suất (5%) Trong thu nhập tính thuế đƣợc tính nhƣ sau: - Nếu giá chuyển nhƣợng cổ phiếu cao mệnh giá thu nhập tính thuế là: + Giá trị cổ tức ghi sổ sách kế toán ([25]); + Số lƣợng cổ phiếu thực nhận nhân (x) mệnh giá ([23]x[24]) - Nếu giá chuyển nhƣợng cổ phiếu thấp mệnh giá thu nhập tính thuế là: + Số lƣợng cổ phiếu thực nhận nhân (x) giá thị trƣờng thời điểm chuyển nhƣợng ([23] x giá thị trƣờng thời điểm chuyển nhƣợng) Số thuế TNCN :…………………………………………………………………… phải nộp (Viết chữ:………………………………………………………………………………….) Thông báo quan thuế: Yêu cầu Ông (Bà) nộp …………………….………….………… số tiền thuế nêu Thời hạn nộp thuế chậm ngày … … tháng …… năm …… Quá thời hạn nêu mà chƣa nộp đủ tiền thuế ngƣời nộp thuế phải chịu phạt nộp chậm theo quy định Luật Quản lý thuế CÁN BỘ KIỂM TRA TÍNH THUẾ Ngày …tháng… năm …… (Ký, ghi rõ họ tên) THỦ TRƢỞNG CƠ QUAN THUẾ (Ký, ghi rõ họ tên đóng dấu) DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO VĂN BẢN PHÁP LUẬT: Bộ luật dân năm 2005 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 Luật Đầu tƣ số 59/2005/QH11 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung số điều Luật Chứng khoán 2006 Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 Nghị 32/2009/QH12 điều chỉnh mục tiêu tổng quát, số tiêu kinh tế, ngân sách nhà nƣớc, phát hành bổ sung trái phiếu Chính phủ năm 2009 miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân Pháp lệnh UBTVQH số 35/2001/PL-UBTVQH10 ngày 15/5/2001 thuế thu nhập ngƣời có thu nhập cao Pháp lệnh UBTVQH số 14/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24/3/2004 sửa đổi, bổ sung số điều Pháp lệnh thuế thu nhập ngƣới có thu nhập cao 10 Nghị định số 147/2004/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập ngƣời có thu nhập cao số 14/2004/PL-UBTVQH11 11 Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 quy định chi tiết số điều Luật Thuế TNCN 12 Nghị định 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 quy định chi tiết hƣớng dẫn thi hành số điều Luật quản lý thuế Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/09/2008 quy định chi tiết số điều Luật thuế thu nhập cá nhân 13 Thông tƣ 28/2008/TT-BTC ngày 03/4/2008 Bộ Tài hƣớng dẫn việc đăng ký hành nghề quản lý hoạt động hành nghề dịch vụ làm thủ tục thuế, việc tổ chức thi, cấp, thu hồi Chứng hành nghề dịch vụ làm thủ tục thuế 14 Thông tƣ số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 hƣớng dẫn thi hành số điều Luật thuế TNCN hƣớng dẫn Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 Chính Phủ quy định chi tiết số điều Luật thuế TNCN 15 Thông tƣ số 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009 hƣớng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tƣ 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 Bộ Tài Chính hƣớng dẫn thi hành số điều Luật Thuế TNCN hƣớng dẫn Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 Chính Phủ qui định chi tiết số điều Luật thuế TNCN 16 Thông tƣ số 160/2009/TT-BTC ngày 12/8/2009 hƣớng dẫn miễn thuế TNCN năm 2009 theo Nghị Quyết số 32/2009/QH12 ngày 19/6/2009 Quốc Hội 17 Thông tƣ 02/2010/TT-BTC ngày 11/01/2010 hƣớng dẫn bổ sung Thông tƣ số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 hƣớng dẫn thi hành số điều Luật thuế TNCN hƣớng dẫn Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 Chính Phủ qui định chi tiết số điều Luật thuế TNCN 18 Thông tƣ số 20/2010/TT-BTC ngày 05/02/2010 hƣớng dẫn sửa đổi, bổ sung số thủ tục hành thuế TNCN 19 Thông tƣ 175/2010/TT-BTC ngày 05/11/2010 sửa đổi bổng sung Thông tƣ số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 hƣớng dẫn thi hành số điều Luật thuế TNCN hƣớng dẫn Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 Chính Phủ qui định chi tiết số điều Luật thuế TNCN 20 Thông tƣ số 12/2011/TT-BTC ngày 26/01/2011 sửa đổi thơng tƣ số 84/2008/TT-BTC Bộ Tài hƣớng dẫn thi hành số điều Luật thuế TNCN sửa đổi Thông tƣ 02/2010/TT-BTC ngày 11/01/2010 hƣớng dẫn bổ sung Thông tƣ số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 21 Thông tƣ số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 hƣớng dẫn thi hành số điều Luật Quản lý thuế, hƣớng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP, ngày 25/05/2007 Nghị định 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 22 Quyết định 124/QĐ-SGDHCM ngày 09/10/2007 việc ban hành Quy chế giao dịch chứng khoán Sở Giao dịch chứng khốn thành phố Hồ Chí Minh 23 Quyết định số 108/2008/QĐ-BTC việc ban hành quy chế tổ chức Quản lý giao dịch chứng khoán công ty đại chúng chƣa niêm yết Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 24 Quyết định 326/QĐ-SGDHN ngày 04/06/2010 việc ban hành Quy chế giao dịch chứng khoán Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội 25 Báo cáo tiếp thu, chỉnh lý, giải trình ý kiến nhân dân dự án Luật thuế TNCN số 53/BC-UBTVQH12 26 Cơng văn số 42/BTC-TCT Bộ Tài ngày 02/011/2009 khấu trừ thuế TNCN chuyển nhƣợng chứng khốn 27 Cơng văn 12501/BTC-CST Bộ Tài ngày 20/09/2010 hƣớng dẫn sách thuế hoạt động chuyển nhƣợng cổ phần công ty cổ phần 28 Công văn 1909/TCT-TNCN Tổng cục Thuế ngày 02/06/2010 giải thích sách thuế thu nhập cá nhân 29 Công văn số 2220/TCT-TNCN Tổng cục Thuế ngày 22/06/2010 xác định đối tƣợng cƣ trú ngƣời nƣớc ngồi 30 Cơng văn số 3473/TCT-TNCN ngày 08/09/2010 Tổng cục Thuế Thuế TNCN Giáo trình, sách chun khảo, luận văn, tạp chí, báo: PGS.TS Lê văn Ái, TS Đỗ Đức Minh (2002), Thuế thu nhập cá nhân Thế giới định hướng vận dụng Việt Nam, Nxb Tài Nguyễn Thị Cúc (2007), “Trách nhiệm nộp thuế: hiểu cho đúng?”, nguồn http://www.gdt.gov.vn/gdtLive/Trang-chu/Tin- tuc/News?contentId=119132&location=tct&subContentId=119138 Cập nhật ngày 03/12/2007 Ts Nguyễn Việt Cƣờng (2006), “Bản chất tính ƣu việt Đại lý thuế”, Thuế nhà nước, (32), tr.11 Khắc Dũng (2010), “Nghề đại lý thuế vƣớng thiếu hƣớng dẫn”, nguồn http://www.tapchithue.com/c14t15878-nghe-dai-ly-thue-vuong-vi-thieu-huongdan.htm Cập nhật ngày 13/12/2010 Trần Vũ Hải (2007), “Thực trạng pháp luật thuế TNCN Việt Nam phƣơng hƣớng hoàn thiện”, Luật học, (10), tr.29 Hiệp hội nhà đầu tƣ tài Việt Nam, “VAFI đề xuất giải pháp khắc phục bất hợp lý thuế chuyển nhƣợng chứng khoán cho nhà đầu tƣ cá nhân” Nguồn http://www.vibonline.com.vn/vi- VN/Reviews/Details.aspx?ReviewID=58 Ánh Hồng (2011), “Thua lỗ phải nộp thuế: luật lạc hậu” Nguồn http://www.m.tuoitre.vn/tin-tuc/Kinh-te/54736,Luat-da-lac-hau.ttm Cập nhật ngày 23/05/2011 TS Hoàng Văn Huỳnh (2010), “Thuế thu nhập cá nhân đầu tƣ cổ phiếu6 vấn đề đặt ra”, Thuế nhà nước, (22+23), tr.33 Thủy Loan (2009), “Giáo dục pháp luật thuế học đƣờng hỗ trợ doanh nghiệp thành lập, kinh nghiệm từ Nhật Bản”, Thuế nhà nước, (12), tr.14 10 Phan Phƣơng Nam (2006), Luận văn thạc sĩ Nguyên tắc công pháp luật thuế thu nhập cá nhân 11 V Nguyên, Đ.Quý, “Cải cách thủ tục hành thuế Cục Thuế TP HCM cần thêm 3000 nhân viên” Nguồn http://vietbao.vn/Chinh-Tri/Cai-cach-hanhchinh-Cuc-thue-TPHCM-can-them-3000-nhan-vien/20872574/96/ Cập nhật ngày 08/10/2009 12 Nguyễn Nhƣ Phát (2007), “Về đối tƣợng nộp thuế, thu nhập thu nhập chịu thuế”, Nghiên cứu lập pháp, (26) 13 Đức Phƣơng (2011), “Thuế thu nhập cá nhân Việt Nam mối tƣơng quan với giới”, Thuế nhà nước, (14), tr.12 14 Châu Huy Quang, Vũ Thanh Minh (2010), “Thuế thu nhập cá nhân từ Chuyển nhƣợng chứng khoán vƣớng”, báo Diễn đàn doanh nghiệp Nguồn http://www.baomoi.com/Thue-thu-nhap-ca-nhan-tu-chuyen-nhuong-chungkhoan-Van-vuong/127/5320733.epi Cập nhật ngày 05/12/2010 15 PGS.TS Đinh Văn Sơn (2009), Phát triển bền vững thị trường chứng khốn, Nxb Tài 16 Q.Sơn, “Tính đến 04/05/2010 giá trị vốn hóa thị trƣờng chứng khoán Việt Nam đạt 45 % GDP năm 2009” Nguồn http://cafef.vn/20100507101350382CA31/tinh-den-452010-gia-tri-von-hoattck-viet-nam-dat-45-gdp-nam-2009.chn Cập nhật ngày 07/05/2010 17 Tập thể tác giả (2009), Tập giảng Luật thuế, Trƣờng đại học Luật Tp.HCM 18 Nguyễn Hồng Thắng (1995), Thuế, Nxb Thống kê 19 TS Chu Bích Thu, PGS.TS Nguyễn Ngọc Trâm, TS Nguyễn Thị Thanh Nga, TS Nguyễn Thúy Khanh, TS Phạm Hùng Việt (2002), Từ điển Tiếng Việt, Viện Ngôn ngữ học 20 Lê Thị Thu Thủy (2009), “Những vấn đề đặt thực thi Luật thuế TNCN Việt Nam”, Luật học, (04), tr.70 21 Tô Thị Thƣơng (2009), Luận văn cử nhân Chuyển nhượng vốn công ty trách nhiệm hữu hạn- lý luận thực tiễn 22 Hải Yến (2011), “Chung sức thay đổi thói quen sử dụng tiền mặt” Nguồn http://www.vietnamplus.vn/Home/Chung-suc-thay-doi-thoi-quen-su-dung-tienmat/20116/92928.vnplus Cập nhật ngày 08/06/2011 23 “Phƣơng pháp xác định thu nhập chịu thuế hoạt động chứng khoán”, Nguồn:http://www.gdt.gov.vn/gdtLive/Trangchu/Tintuc/News?contentId=1209 32&location=tct&subContentId=120934#1 Cập nhật ngày 04/12/2007 Ghi chú: Đối với cá nhân tự kê khai cần ký ghi rõ họ tên ... Quy định pháp luật thu? ?? thu nhập cá nhân thu nhập từ chuyển nhƣợng vốn1 5 1.2.1 Đối tƣợng nộp thu? ?? thu nhập cá nhân thu nhập từ chuyển nhƣợng vốn 15 1.2.2 Thu nhập chịu thu? ?? - Thu nhập từ chuyển. .. định pháp luật thu? ?? TNCN thu nhập từ CNV phần 1.2 1.2 Quy định pháp luật thu? ?? thu nhập cá nhân thu nhập từ chuyển nhƣợng vốn 1.2.1 Đối tƣợng nộp thu? ?? thu nhập cá nhân thu nhập từ chuyển nhƣợng vốn. .. lý thu? ?? thu nhập cá nhân thu nhập từ chuyển nhƣợng vốn 36 1.2.4.1 Đăng ký thu? ?? cấp mã số thu? ?? thu nhập cá nhân thu nhập từ chuyển nhƣợng vốn 36 1.2.4.2 Khấu trừ thu? ?? thu nhập cá nhân
- Xem thêm -

Xem thêm: Pháp luật về thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn (luận văn thạc sỹ luật học) ,

Hình ảnh liên quan

BẢNG KÊ CHI TIẾT GIÁ TRỊ CHUYỂN NHƢỢNG VÀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐÃ KHẤU TRỪ ĐỐI VỚI THU NHẬP   - Pháp luật về thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn (luận văn thạc sỹ luật học)
BẢNG KÊ CHI TIẾT GIÁ TRỊ CHUYỂN NHƢỢNG VÀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐÃ KHẤU TRỪ ĐỐI VỚI THU NHẬP Xem tại trang 95 của tài liệu.