0

Pháp luật về hoàn thuế nhập khẩu

68 0 0
  • Pháp luật về hoàn thuế nhập khẩu

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 22:24

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH BAN ĐIỀU HÀNH CÁC CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN LUẬT CHUYÊN NGÀNH LUẬT THƢƠNG MẠI PHÁP LUẬT VỀ HOÀN THUẾ NHẬP KHẨU Sinh viên thực hiện: Bùi Thị Hà Nhi Mã số sinh viên: 0955010168 Lớp: Chất lượng cao Khóa 34 Giáo viên hướng dẫn: ThS Trần Minh Hiệp THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2013 TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH BAN ĐIỀU HÀNH CÁC CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN LUẬT HỆ CHÍNH QUY KHĨA 34 (KHĨA HỌC 2009 - 2013) PHÁP LUẬT VỀ HỒN THUẾ NHẬP KHẨU Sinh viên thực hiện: Bùi Thị Hà Nhi MSSV: 0955010168 Lớp: Chất lượng cao Khóa 34 Giáo viên hướng dẫn: ThS Trần Minh Hiệp THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2013 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, thông tin nêu luận văn trung thực Các liệu, luận điểm trích dẫn đầy đủ không thuộc ý tưởng kết tổng hợp Tác giả luận văn BÙI THỊ HÀ NHI MỤC LỤC Lời mở đầu Tính cấp thiết đề tài Tình hình nghiên cứu Mục đích nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu Bố cục khóa luận Chƣơng Cơ sở lý luận hoàn thuế nhập 1.1 Khái quát chung hoàn thuế nhập 1.1.1 Khái niệm hoàn thuế nhập 1.1.2 Đặc điểm hoạt động hoàn thuế nhập 1.1.3 Vai trị pháp luật hồn thuế nhập 11 1.2 Nội dung pháp luật Việt Nam hoàn thuế nhập 15 1.2.1 Các trường hợp hoàn thuế nhập 15 1.2.2 Thủ tục hoàn thuế nhập 20 1.2.3 Chế tài hành vi trái pháp luật hoạt động hoàn thuế nhập 23 1.3 So sánh pháp luật Việt Nam pháp luật Australia hoạt động 25 hoàn thuế nhập 1.3.1 Khái quát định pháp luật Australia hoạt động hoàn 25 thuế nhập 1.3.2 Mối tương quan pháp luật Việt Nam pháp luật Australia hoạt 27 động hoàn thuế nhập 1.3.3 Những kinh nghiệm áp dụng cho pháp luật Việt Nam hoạt 29 động hoàn thuế nhập Chƣơng Thực tiễn áp dụng pháp luật hoàn thuế nhập Việt Nam 31 hƣớng hoàn thiện 2.1 Tổng quan tình hình hồn thuế nhập thời gian qua 31 2.2 Một số hạn chế hoạt động áp dụng pháp luật hoàn thuế nhập 33 2.2.1 Hạn chế quy định pháp luật hoàn thuế nhập 33 2.2.2 Hạn chế thực tiễn áp dụng quy định pháp luật hoàn thuế 36 nhập 2.3 Hƣớng hoàn thiện pháp luật hoàn thuế nhập Việt Nam 39 2.3.1 Xây dựng quy định pháp luật theo cam kết điều ước 40 quốc tế 2.3.2 Hoàn thiện quy định pháp luật hành hoàn thuế nhập 41 2.3.3 Nâng cao tổ chức, quản lý chất lượng cán bộ, công chức hải quan 46 2.3.4 Hướng phát triển Việt Nam quy định hoàn thuế nhập 48 Kết luận 50 Danh mục tài liệu tham khảo Phụ lục Phụ lục Phụ lục LỜI MỞ ĐẦU T nh c p thiết đề tài Ngày 07 tháng 11 năm 2006, b ng việc trở thành thành viên thứ 150 Tổ chức thương mại giới WTO World Trade Organization , Việt Nam có nhiều thay đổi mạnh m mặt kinh tế, trị ngoại giao Các hoạt động ngoại thương, quan hệ mua bán hàng hóa với nước ngồi diễn ngày sôi động đa dạng, phát triển mạnh hình thức xuất khẩu, nhập hàng hóa, dịch vụ Tuy nhiên, Việt Nam c ng gặp phải thách thức, khó khăn việc bảo vệ kinh tế, sản xuất nước, định hướng tiêu dùng song song với việc thực cam kết với nhiều quốc gia giới Nhận thức tầm quan trọng khó khăn hoạt động xuất nhập thời k hội nhập kinh tế quốc tế, Nhà nước ta có sách điều ch nh, quản lý kịp thời hiệu hoạt động Trong số đó, pháp luật thuế nhập với pháp luật thuế xuất đóng vai trị quan trọng xem công cụ hữu hiệu việc điều tiết v mô kinh tế, bảo vệ kinh tế nội địa, giúp nhà nước thực sách kinh tế, trị c ng ngoại giao với nước ngoài, đồng thời hướng tới việc thực thi cam kết quốc tế tham gia vào WTO Pháp luật Việt Nam thuế nhập bên cạnh nhiều quy định quan trọng quy định trường hợp không chịu thuế nhập khẩu, thuế suất thuế nhập khẩu, miễn thuế nhập khẩu, giảm thuế nhập khẩu, phải đề cập đến hoàn thuế nhập Hoàn thuế nhập đóng vai trị chủ đạo việc hướng tới mục tiêu đảm bảo công b ng quyền lợi vật chất cho người nộp thuế, khuyến khích phát triển sản xuất xuất Vì vậy, quy định cần thiết, thiếu pháp luật thuế nhập Các quy định hoàn thuế nhập đề cập ban hành cụ thể Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập 1991 Ngày hoàn thiện, ch nh lý s a đổi nh m phù hợp với điều kiện kinh tế quốc gia c ng xu hướng mở c a giao lưu với kinh tế quốc tế Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập 2005 Qua gần năm áp dụng thực tế, pháp luật hoàn thuế nhập chứng t hoàn thiện vai trò mà Nhà nước đặt Tuy nhiên, trình áp dụng quy định pháp luật hoàn thuế nhập khẩu, nhiều doanh nghiệp quan nhà nước có thẩm quyền gặp nhiều vướng mắc, tồn nhiều điểm chưa thực khoa học hợp lý thực tế Nhận thức tầm quan trọng hoàn thuế nhập phát triển kinh tế quốc gia hội nhập kinh tế quốc tế Cùng với vướng mắt thực tiễn áp dụng, tác giả chọn đề tài “Pháp luật hoàn thuế nhập khẩu” nh m tìm hiểu rõ quy định này, từ góp phần đưa số ý kiến nh m hoàn thiện quy định pháp luật hoàn thuế nhập tương lai gần Tình hình nghiên cứu Các cơng trình nghiên cứu chủ yếu pháp luật thuế nhập khẩu, đề cập cách sơ lược nội dung hồn thuế nhập Việc tìm hiểu sâu quan điểm nhà làm luật, nhà luật học vấn đề cịn khó khăn viết hồn thuế nói chung hồn thuế nhập nói riêng chưa nhiều chuyên sâu Trong năm vừa qua, công trình nghiên cứu vấn đề mang tính bật bao gồm: Hoàn thuế nhập nguyên liệu sản xuất xuất phải đáp ứng nguyên tắc WTO, tác giả Nguyễn Ngọc Sơn, Luận văn thạc s “Pháp luật Việt Nam hoàn thuế nhập khẩu” 2010, tác giả Trần Trung Hịa Có thể nói, hai cơng trình nghiên cứu sơ lược đặc trưng hoàn thuế nhập khẩu, vai trị quan trọng hồn thuế nhập thời k hội nhập kinh tế quốc tế, đồng thời nêu bất cập nhiều quy định pháp luật hoàn thuế nhập quy định thời điểm Tuy nhiên, với nhiều s a đổi, bổ sung quy định pháp luật hoàn thuế nhập giai đoạn nay, tác giả nhận thấy cần thiết để đưa viết mang tính cập nhật, sát với quy định thời nh m tìm lổ hổng làm ảnh hưởng đến tính khoa học hợp lý pháp luật hoàn thuế nhập Mục đ ch nghiên cứu Khi chọn đề tài “Pháp luật hoàn thuế nhập khẩu”, tác giả đặt mục tiêu sau cho Khóa luận cuối khóa: Nêu đặc điểm hoàn thuế nhập khẩu, nh m giúp phân biệt với hoạt động khác xuất khẩu, nhập dễ dàng 2 Đưa ý ngh a quy định pháp luật hoàn thuế nhập giai đoạn Khẳng định việc cần thiết quy định pháp luật hồn thuế nhập Phân tích quy định nhà làm luật quy định hoàn thuế hành Đưa mối tương quan pháp luật Việt Nam Australia hoàn thuế nhập Từ đánh giá tính khoa học pháp luật Việt Nam hoàn thuế nhập so với quy định quốc gia phát triển điển hình, đồng thời học h i quy định phù hợp với tình hình kinh tế-xã hội Việt Nam Đưa tình hình hồn thuế thực tế địa bàn t nh Đồng Nai từ năm 2010 năm 2012 Khảo sát ý kiến số doanh nghiệp địa bàn Từ rút điểm chưa thực có hiệu áp dụng vào thực tế quy định hoàn thuế nhập hành Đưa số đóng góp nh m mục đích đảm bảo tính khoa học thực tế cho quy định hoàn thuế nhập tương lai gần Đối tƣơng phạm vi nghiên cứu Đối tương nghiên cứu khóa luận -Các vấn đề lý luận hoàn thuế nhập khẩu; quy định pháp luật hoàn thuế nhập theo quy định Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập 2005 văn hướng dẫn thi hành -Thực trạng áp dụng pháp luật hoàn thuế nhập Phạm vi nghiên cứu khóa luận là: -Các quy định pháp luật hành hoàn thuế nhập Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập 2005; Luật Quản lý thuế 2006 s a đổi, bổ sung năm 2012; văn hướng dẫn thi hành bao gồm: Nghị định 87/2010/NĐ-CP quy định Hướng dẫn chi thiết thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Nghị định 97/2007/NĐ-CP quy định s a đồi, bổ sung Nghị Định 18/2009/NĐ-CP quy định x phạt hành l nh vực hải quan; Thơng tư 194/2010 quy định Hướng dẫn thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập quản lý thuế hàng hóa xuất khẩu, nhập -Đưa mối tương quan quy định pháp luật hoàn thuế nhập Việt Nam Australia -Thực tiễn áp dụng quy định pháp luật hoàn thuế nhập khoảng thời gian từ năm 2010 2012 tồn quốc, với số liệu ví dụ cụ thể địa bàn t nh Đồng Nai Phƣơng pháp luận phƣơng pháp nghiên cứu -Vận dụng phương pháp biện chứng vật triết học Mác-Lenin để nghiên cứu trình bày nội dung lý luận thực tiễn Được thể xuyên suốt Khóa luận, dạng đưa dẫn chứng để chứng minh cho luận điểm -Vận dụng phương pháp biện chứng lịch s việc phân tích quy định hành hoàn thuế nhập khẩu, đồng thời đối chiếu, so sánh với quy định thay Nh m tìm điểm mới, kế thừa c ng hướng phát triển quy định hoàn thuế nhập Phương pháp áp dụng Mục 1.2 Nội dung pháp luật thuế Việt Nam hồn thuế nhập Khóa luận -Vận dụng phương pháp phân tích, tổng hợp việc x lý số liệu thực tế hoạt động hoàn thuế nhập địa bàn t nh Đồng Nai, thơng qua bảng cân đối kế tốn từ năm 2010 đến năm 2012 Nh m mục đích làm rõ thông điệp ẩn dạng chuỗi số liệu, giúp cho việc nghiên cứu dễ hiểu Phương pháp áp dụng cụ thể Mục 2.1 Tổng quan tình hình hồn thuế thời gian qua Khóa luận -Vận dụng phương pháp khảo sát thực tế việc tiếp cận ý kiến cán hải quan, doanh nghiệp vướng mắc mà họ gặp phải áp dụng pháp luật hoàn thuế thực tế Nh m có nhìn tồn diện hoạt động hoàn thuế nhập Phương pháp áp dụng cụ thể Mục 2.2.2 Hạn chế thực tiễn áp dụng quy định pháp luật hồn thuế nhập Khóa luận Với việc áp dụng phối hợp phương pháp cách phù hợp khoa học s giúp Khóa luận dễ hiểu, sát với thực tế, c ng giúp tác giả đạt mục tiêu đưa Bố cục khóa luận Khóa luận ngồi Lời mở đầu, Kết luận, Phụ lục Danh mục tài liệu tham khảo, bao gồm hai nội dung sau dây: Chương Cơ sở lý luận hoàn thuế nhập Chương Thực tiễn áp dụng pháp luận hoàn thuế nhập Việt Nam hướng hoàn thiện dàng tiếp cận quy định chi tiết dễ hiểu 63 Với cách quy định này, vướng mắc s quy định theo hướng đơn giản Điều phần khuyến khích doanh nghiệp đầu tư sản xuất hàng xuất tương lai Cụ thể, nên tách quy định trường hợp hoàn thuế nhập hàng hóa nhập để sản xuất hàng xuất khẩu, Điểm d Khoản Điều 19 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập 2005 Trường hợp nên quy định điều luật riêng biệt với tên “Hoàn thuế nhập hàng hóa nhập để sản xuất hàng xuất khẩu.” Đồng thời, tách riêng thủ tục hoàn thuế nhập trường hợp Luật Quản lý thuế, đưa vào điều luật cụ thể, cần ý đến thời hạn nộp hồ sơ, thời hạn giải hồ sơ cách hợp lý Do tính chất việc nhập hàng hóa để sản xuất hàng xuất phức tạp việc cung cấp giấy tờ cần thiết để hoàn thành hồ sơ yêu cẩu hoàn thuế nhập khẩu, nên gia hạn khoản thời gian cho doanh nghiệp có yêu cầu, c ng việc xác minh lại tính xác thực hồ sơ nên giảm xuống, nh m tạo vòng quay vốn nhanh cho doanh nghiệp l nh vực Đồng thời, với tính chất đặc biệt phức tạp, u cầu trình độ chun mơn cao nên cần quy định chủ thể có thẩm quyền giải u cầu rõ ràng, ví dụ như: trình độ chun mơn đạt mức độ nào, có cần tuyển dụng đội ng kỹ thuật viên hỗ trợ nước tận dụng nguồn tư vấn viên nước cung cấp bới tổ chức hỗ trợ nước phát triển công tác đại hóa thủ tục hải quan hay khơng Như vậy, với việc chun mơn hóa trường hợp hoàn thuế nhập khẩu, cụ thể trường hợp hàng hóa nhập để sản xuất hàng xuất khẩu, kéo theo việc thay đổi không ch Luật Thuế xuất khẩu, nhập mà liên quan đến Luật Quản lý thuế văn hướng dẫn thi hành Vấn đề theo tác giả mang tính phù hợp với quốc gia phát triển Việt Nam cần phải cân nhắc kỹ lưỡng, khảo sát ý kiến doanh nghiệp l nh vực, đồng thời phân tích rõ lợi ích mà họ nhận từ sách Một quy định pháp luật xem thành công có hiệu thực tế hết, ủng hộ từ phía doanh nghiệp xã hội 2.3.3 Nâng cao tổ chức, quản lý chất lượng cán bộ, công chức hải quan 63 Đã phân tích kỹ Mục 1.3 Chương I Khóa luận 49 Việc cải cách đội ng cán hải quan hoạt động cấp sở để xuất Tuy nhiên, vấn đề cần quan tâm phải đặt mục tiêu thích hợp nh m đạt kết định Đồng thời, phương thức yếu cơng tác đại hóa thủ tục quan theo hướng quốc tế quốc gia phát triển Việt Nam Thứ nh t, xây dựng môi trường làm việc quan hải quan mang tính đại hóa, tin học hóa, tăng cường kết nối máy tính nh m phục vụ tối đa cho hình thức thủ tục hải quan điện t , nâng cao trình độ tin học cán hải quan lâu năm Hướng tời hình thành mơi trường hồn thuế nhập “không giấy tờ” Đồng thời, xây dựng đội ng cán bơ hải quan trình độ chun mơn cao kế tốn, tài c ng kỹ thuật, có tính kỷ luật cao, liêm hoạt động minh bạch Để đạt mục tiêu nêu ra, không ch riêng ban ngành liên quan đến hoạt động hồn thuế nhập khẩu, mà cịn u cầu đến hợp tác, hỗ trợ từ nhiều phía ban ngành khác thực tế Ví dụ Trường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ-công chức nhà nước, Học viện hành quốc gia … Tạo đội ng liêm hoạt động minh bạch, trình độ chun mơn cao phụ thuộc nhiều vào khâu tuyển dụng Hoạt động tuyển dụng cần phải quy định rõ ràng, thông báo công khai websites Hải quan cấp, thể rõ vị trí cần tuyển dụng, u cầu trình độ chun mơn, tin học vị trí này; đồng thời phải đề cập đến hình thức thi tuyển, vòng loại hướng sơ loại Cần hạn chế tối đa việc tuyển dụng “dựa mối quan hệ thân thiết” Ngoài ra, việc rõ ràng hoạt động, đề cập rõ quyền ngh a vụ quan Hải quan, cán hải quan chủ thể có u cầu cơng tác hồn thuế nhập giúp tăng tính minh bạch hoạt động, tạo niềm tin ban đầu cho người dân doanh nghiệp Đồng thời, trình thực hoạt động hồn thuế nhập khẩu, cần có tương tác, trao đổi thông tin quan hải quan doanh nghiệp phải hạn chế tối đa việc tiếp xúc trực tiếp cán hải quan đại diện doanh nghiệp trình x lý, nh m tránh tình trạng hối lộ, làm sai lệnh mục đích đưa Đồng thời, với lợi nước phát triển, Việt Nam cần phải tận dụng ý kiến tư vấn từ phía nước ngồi Tận dụng nguồn trí tuệ dồi dào, đầy kinh nghiệm việc huấn luyện 50 cán quốc gia, giúp hỡ trợ vai trò chuyên viên kỹ thuật tư vấn cho hoạch định mang tính quốc gia lâu dài.64 Việc đào tạo đội ng cán hải quan tiến hành theo cách thức định hướng đặt từ trợ giúp tư vấn từ nước phát triển s gặt hái nhiều thành công cơng việc cải cách thủ tục hải quan nói chung hồn thuế nhập nói riêng Đội ng cán chun mơn cao, minh bạch nhiệt tình nhân tố tạo nên ủng hộ từ phía người dân, dễ dàng nhận hợp tác, giúp hồn thành thủ tục nhanh chóng hiệu Đồng thời, Nhà nước c ng xây dựng hệ thống hành thành cơng, với tín nhiệm từ người dân, xã hội Thứ hai, trọng công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin cho doanh nghiệp chủ thể có u cầu hồn thuế b ng cách công khai, minh bạch thủ tục hải quan Luôn quan tâm, tổ chức buổi tập huấn, tuyên truyền, hội thảo, viết nh m nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật, tăng cao hiểu biết cho doanh nghiệp vấn đề hoàn thuế nhập Việc hoàn thiện hoạt động cấp sở cần phải tiến hành song song với hoạt động hoàn thiện quy định pháp luật hồn thuế nhập Khơng b sót xem nhẹ bất k khía cạnh vấn đề muốn đạt đến hoàn thiện vấn đề hoàn thuế nhập Để đạt điều này, Nhà nước cần phải lắng nghe ý kiến người dân việc góp ý dự thảo tới 2.3.4 Hướng phát triển Việt Nam quy định hoàn thuế nhập Hiện nước phát triển giới, điển hình Mỹ theo Hiệp định thương mại tự do, theo hướng dần loại b quy định pháp luật hoàn thuế nhập trường hợp hàng hóa nhập để sản xuất hàng xuất Mặc dù, quốc gia này, vấn đề mang nhiều tranh cãi, chưa đến kết luận thức nhận nhiều phản đối từ phía doanh nghiệp Nhưng thấy, ngun nhân sâu xa dẫn đến việc loại b vấn đề khoản tiền mà Nhà nước chi cho phía Hải quan để quản lý yêu cầu hồn thuế nhập q lớn Trong đó, hàng năm ch có khoảng 500 triệu USD hồn trả lại cho nhà xuất hàng hóa có sừ dụng nguyên liệu nhập Như vậy, lợi ích đạt số tiền chênh lệch Theo 64 Tlđd 54 , Trang 24-45 51 số ý kiến khác cho r ng, việc Mỹ đưa hướng tháo b trường hợp hoàn thuế do, Mỹ quốc gia phát triển mạnh, có sức tiêu thụ hàng hóa nhập đầu tư sản xuất gia cơng hàng hóa nước phát triển lớn Vì vậy, vấn đề khuyến khích sản xuất hàng xuất khơng cịn mục tiêu quy định Việc trì ch mang tính tạo công b ng cho doanh nghiệp Bởi l việc trực tiếp sản xuất quốc gia s gây nên nhiều tệ nạn, ảnh hưởng đển tình hình mơi trường Đồng thời, chi phí đặt để khắc phục môi trường lại lớn nhiều so với khoản lợi nhuận thu từ việc sản xuất hàng hóa, Nhận thấy hợp lý từ ý kiến trên, tác giả cho r ng, tương lai tới đây, kinh tế Việt Nam phát triển tới mức định, Nhà nước ta nên khắt khe việc hoàn thuế nhập hàng hóa nhập để sản xuất hàng xuất Cụ thể, ngành hàng sản xuất có ảnh hưởng, tác động mạnh đến mơi trường, s gỡ b hình thức hồn thuế nhập Việc quy định giúp cho hệ thống pháp luật hoàn thuế nhập vừa đảm bảo yêu cầu phát triển mặt kinh tế, vừa đáp ứng mong đợi từ phía xã hội Tóm lại Chương II khóa luận làm rõ vấn đề sau: -Đưa số liệu thực tế hoàn thuế nhập địa bàn t nh Đồng Nai, từ đánh giá cơng tác hoàn thuế quan hải quan ba năm 20102012 -Đưa khiếm khuyết quy định pháp luật hoàn thuế nhập c ng nêu lên nguyên nhân khách quan chủ quan gây nên bất cập -Đưa số góp ý nh m góp phần tạo nên pháp luật hoàn thuế nhập khoa học hợp lý tương lai gần 52 KẾT LUẬN Nhận thức tầm quan trọng pháp luật hoàn thuế nói chung hồn thuế nhập nói riêng việc thúc đẩy phát triển kinh tế nội địa, tạo công b ng xã hội, c ng hướng tới việc thực cam kết quốc tế, tác giả lựa chọn đề tài cho Khóa luận cuối khóa Qua q trình tìm hiểu nghiên cứu quy định pháp luận hành hồn thuế nhập khẩu, c ng thơng qua số liệu thực tiễn, tác giả hoàn thành luận văn với hai chương nội dung sau: Chương Cơ sở lý luận hoàn thuế nhập Đã đưa lý luận hoạt động hoàn thuế nhập c ng quy định pháp luật hồn thuế nhập khẩu; phân tích quy định pháp luật hoàn thuế nhập nh m mục đích nắm bắt rõ ý đồ nhà làm luật, phần dự đoán hướng phát triển quy định tương lai gần; đưa mối tương quan pháp luật hoàn thuế nhập Việt Nam Australia, cho thấy điểm khác biệt cách quy định quốc gia phát triển phát triển vấn đề này, từ học tập kinh nghiệm phù hợp với Việt Nam Chương Thực tiễn áp dụng pháp luận hoàn thuế nhập Việt Nam hướng hồn thiện Đã đưa tình hình áp dụng quy định hoàn thuế nhập thực tế, vướng mắc mà quan c ng doanh nghiệp gặp phải; đưa nguyên nhân ảnh hưởng đến hiệu quy định hồn thuế nhập khẩu, từ đưa giải pháp khắc phục, đề xuất góp phần hồn thiện quy định Bên cạnh đó, tác giả c ng nhận thấy điểm đạt c ng chưa hoàn thành mục tiêu đặt sau hồn thành Khóa luận cuối khóa sau: Đạt mục tiệu , , , nêu Mục đích nghiên cứu Các mục tiêu nêu mục đích nghiên cứu chưa mang tính chuyên sâu, chưa thực có tính thuyết phục Tính khoa học chưa cao, khả áp dụng thực tế phải phụ thuộc vào nhiều yếu tố Với đóng góp trên, tác giả mong r ng góp phần nh bé cơng sức vào việc hồn thiện hệ thống pháp luật quốc gia nói chung, quy định pháp luật hồn thuế nói riêng Tuy nhiên, trình nghiên cứu, đề tài khóa luận cịn mới, tài liệu tham khảo tiếng Việt, c ng tài liệu nước Cùng trình độ mặt khoa học nghiên cứu chưa hồn thiện, vậy, mong q thầy dành cho quan tâm quý báu đến Khóa luận này, nh m mục đích hồn thiện cơng trình nghiên cứu tương lai DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO A VĂN BẢN PHÁP LUẬT Quốc hội 1991 , Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Quốc hội nước Cơng hịa xã hội chủ ngh a Việt Nam khóa VII, k họp thứ 10, thơng qua ngày 26 tháng 12 năm 1991 Quốc hội 1998 , Luật S a đổi, bổ sung số điều Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập số 04/1998/QH10, Quốc hội nước Cơng hịa xã hội chủ ngh a Việt Nam khóa 10, k họp thứ ba, thơng qua ngày 20 tháng năm 1998 Quốc hội 2005 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập số 45/2005/QH 11, Quốc hội nước Cơng hịa xã hội chủ ngh a Việt Nam Khóa XI, k họp thứ bảy, thơng qua ngày 14 tháng năm 2005 Quốc hội 2006 , Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH 11, Quốc hội nước Cơng hịa xã hội chủ ngh a Việt Nam Khóa XI, k họp thứ 6, thơng qua ngày 28 tháng 11 năm 2006 Quốc hội 2012 , Luật S a đổi, bổ sung số điều Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH 13 Quốc hội nuốc Công hịa xã hội chủ ngh a Việt Nam khóa 13, thơng qua ngày 20 tháng 11 năm 2012 Chính phủ 2004 , Nghị định số 138/2004/NĐ-CP ngày 17 tháng năm 2004 Quy định việc x phạt vi phạm hành l nh vực Hải quan Chính phủ 2005 , Nghị định 149/2005/NĐ-CP ngày tháng 12 năm 2005 Quy định chi tiết thi hành Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập Chính phủ 2007 , Nghị định 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng năm 2007 Quy định chi tiết thi hành số điều Luật Quản lý thuế Chính phủ 2007 , Nghị định 97/2007/NĐ-CP ngày tháng năm 2007 Quy định x phạt vi phạm hành l nh vực Hải quan 10 Chính phủ 2009 , Nghị định s a đổi, bổ sung số điều Nghị định 97/2007/NĐ-CP số 18/2009/NĐ-CP ngày 18 tháng năm 2009 11 Chính phủ 2010 , Nghị định 87/2010/NĐ-CP ngày 13 tháng năm 2010 Quy định chi tiết thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập 12 Chính phủ 2010 , Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày tháng năm 2010 Quy định kiếm soát thủ tục hành 13 Chính phủ 2012 Nghị định 87/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2012 quy định thủ tục hải quan điện t 14 Bộ tài 2004 Thơng tư 87/2004/TT-BTC ngày 31 tháng năm 2004 Hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập 15 Bộ tài 2009 Thơng tư 79/2009/TT-BTC ngày 20 tháng năm 2009 việc Hướng dẫn thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập quản lý thuế hàng hóa xuất khẩu, nhập 16 Bộ tài 2010 Thơng tư 194/2010/TT-BTC ngày tháng 12 năm 2010 việc Hướng dẫn thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập quản lý thuế hàng hóa xuất khẩu, nhập B TÀI LIỆU THAM KHẢO Trường Đại học luật Hà Nội 2008 , giáo trình Luật thuế Việt Nam, chủ biên T.S Phạm Thị Giang Thu Nxb Công an nhân dân 2.Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh 2012 , giáo trình Luật Thuế, chủ biên T.S Nguyễn Thị Thủy, Nxb Hồng Đức Pháp luật Việt Nam hoàn thuế nhập khẩu: Luận văn thạc s , tác giả Trần Trung Hòa; Người hướng dẫn: TS Nguyễn Thị Thủy - TP.Hồ Chí Minh, 2010 Viện ngơn ngữ học 2002 ,Từ điển tiếng Việt phổ thơng, Nxb.Tp.Hồ Chí Minh Luật thuế xuất khẩu, nhập Trung Quốc ban hành ngày 29 tháng 10 năm 2003 có hiệu lực vào ngày tháng năm 2004 Tổng cục Hải quan 2007 , Sổ tay đại hóa hải quan, Luc De Wulf Jose‟ B.Sokol biên soạn, NXB trị, Hà Nội WEBSITES THAM KHẢO http://www.mof.gov.vn/ http://www.customs.gov.vn/ http://www.dncustoms.gov.vn/ http://english.customs.gov.cn/ http://www.customs.gov.au/ PHỤ LỤC Regulations of the People’s Republic of China on Import and Export Duties 2008 Article 41 “… Where the import duty has been collected on materials, components and parts for processing trade upon entry in accordance with the provisions of the State and such materials, components and parts or the finished products made thereof are exported within the specified time limit, the Customs shall refund the duties previously collected in accordance with the relevant provisions.” Article 50 “Under any of the following circumstances, the duty payer may, within one year from the date of duty payment, apply for a refund of duties by stating the reasons therefor in writing to the Customs and providing the original duty-memo and the relevant information and data: (1) where any goods, on which the import duty has been collected, are retransported out of the Customs territory in the original state due to problems with quality or specification; (2) where any goods, on which the export duty has been collected, are re-transported into the Customs territory in the original state due to problems with quality or specifications and all internal taxes refunded for export have been repaid; (3) where any goods, on which the export duty has been paid, are re-declared to the Customs as shut-out cargo because they are not loaded for export due to certain reasons The Customs shall, within 30 days from the date of accepting an application for duty refund, ascertain the relevant facts and notify the duty payer to go through the refund formalities The duty payer shall go through the refund formalities within three months from the date of receipt of the notification Where duties shall be refunded in accordance with the provisions of other relevant laws and administrative regulations, the Customs shall refund duties accordingly.” Tạm dịch: Luật Thuế xuất khẩu, nhập Công hòa nhân dân Trung Hoa 2008 Điều 41 “… Thuế nhập thu nguyên liệu, thành phần phần rời sản phẩm theo quy định pháp luật quốc gia nguyên liệu, thành phần phần rời sản phẩm sản phẩm hoàn ch nh sản xuất từ thành phần nêu xuất khoảng thời gian quy định cụ thể, phía Hải quan s hoàn trả lại khoản thuế nhập nộp theo quy định có liên quan.” Điều 50 “Đối với trường hợp dây, người có ngh a vụ nộp thuế, vòng năm kể từ ngày nộp thuế, có u cầu hồn thuế nhập hình thức văn cung cấp giấy tờ thơng tin có liên quan: Đối với bất k loại hàng hóa nào, nộp thuế nhập khẩu, tái vận chuyển kh i khu Hải quan tình trạng ban đầu vấn đề chất lượng thông số kỹ thuật Đối với bất k loại hàng hóa nào, nộp thuế nhậpđược tái vận chuyển vào khu hải quan tình trạng ban đầudo vấn đề chất lượng thông số kỹ thuật khoản thuế nội địa s hoàn trả thuế xuất nộp Đối với bất k loại hàng hóa nào, mà thuế nhập nộp, thông báo lại với Hải quando không xuất lý định Trong vòng 30 ngày từ ngày nhận đơn yêu cầu hoàn thuế, Hải quan s kiểm tra lại thơng tin có liên quan thơng báo với người có u cầu điền thơng tin hồn thuế Trong vòng ba tháng kể từ ngày nhận thông báo, người nộp thuế s phải điền vào thơng tin hồn thuế Đối với khoản thuế hồn lại theo quy định pháp luật, phía Hải quan s định hoàn thuế PHỤ LỤC Regulation Reason code 126(1)(a) A 126(1)(b) B 126(1)(c) C 126(1)(d) D Decription The goods have deteriorated or been damanged, lost or destroyed after being received at the place of export and before the goods became subject to Customs control The goods have deteriorated or been dammanged or destroyed while subject to Customs control The goods have been lost while subject to Customs control, or stolen after being received at the place of export and before leaving Customs control The goods have deteriorated or been damaged under quarantine treatment after directly leaving Customs control 126(1)(da) DA 126(1)(e) E 126(1)(ea) EA 126(1)(eb) EB 126(1)(f) F 126(1)(fa) FA 126(1)(g) G 126(1)(h) H 126(1)(p) P 126(1)(r) R 126(1)(ra) RA 126(1)(w) W 126(1)(x) X The import entry in relation to the goods is withdrawn under section 71F of the Act and the amount of duty specifified in the import entry has been paid Duty has been paid through manifest error of fact or patent misconception of the law A decision has been reviewed by the Administrative Appeals Tribunal which held that the amount of duty payable (if any) is less than the amount of duty paid There is a reduction of the duty for goods entered for home consumption on which duty has been paid in consequence of a Customs tariff alteration or an amendment of the Custom tariff Act 1995 After duty has been paid, a by-law or determination has been made, or a Commercial tariff Concession Order has been made, the effect of which that duty is not payable or duty is payable at a rate that is less than the rate that was applicable when the goods were entered for home consumption The price of the goods, used in determining the Customs value, had a rebate of or other decrease which was not taken into account in determining the Customs value [other than for 126(1)(g)] The goods are re-valued because of fault or defect in the goods, or because the goods did not confirm to contract specifications given by the importer to the manufacture or supplier, which resulted in a rebate or decrease in the price which accrues to the importer and the rebate or decrease was not taken into account in determining the Customs value of the goods The goods are re-valued as „g‟ but there is no rebate or decrease to the importer from the supplier, and all reasonable attemp at redress must have been sought Duty has been paid o petrol and that petrol In whole or in part, is returned to a warehouse or to a manufacturer Duty has been paid on goods that were first entered for home consumption at a time when a tariff concession order, make in respect of those goods, was in force or was taken to have come into force The interim duty paid is more than the interim duty payable Dumping duty was paid on goods and the goods were subsequently exported Duty has been paid on a new or unused passenger motor vehicle that was used for evaluation/testing and then donated to an education institution 126(1)(y) Y 126(1)(z) Z 126B 126B 126C 126C 126D 126D Duty has been paid on an automotive component that is donated to an education institute Duty credit has been applied in accordance with The Automotive Competitiveness and Investment Scheme (ACIS) against Customs duty that has already been paid Duty has been paid on Thai originating goods (Australian-Thai Free Trade Agreement) Duty has been paid on Chile originating goods (Australian-Chile Free Trade Agreement) Duty has been paid on AANZ originating goods (ASEAN-Australian-New Zealand Free Trade Agreement) Tạm dịch số trường hợp đề cập Mục 1.3 Chương I Khóa luận CSPL MÃ NỘI DUNG TĨM TẮT 126(1)(a) A Hàng hóa có chất lượng giảm sút bị thiệt hại, mát, bị phá hủy sau nhận hàng tai nơi xuất trước trở thành đối tượng quản lý phía Hải quan 126(1)(b) B Hàng hóa có chất lượng giảm sút bị thiệt hại, bị phá hủy n m quản lý phía Hải quan 126(1)(c) C Hàng hóa bị n m quản lý Hải quan, bị đánh cắp sau nhận nới xuất trước rời kh i quản lý Hải quan 126(1)(d) D Hàng hóa có chất lượng giảm sút bị thiệt hại thời gian chịu cách ly sau rời kh i quản lý Hải quan 126(1)(da) DA Vấn đề nhập có liên quan đến hàng hóa không tiếp tục nhập theo mục 71F đạo luật khoản thuế nhập nộp số hàng 126(1)(e) Thuế nhập nộp lỗi nhận thấy nội dung c ng hình thức cua luật E 126(1)(ea) EA Quyết định xem xét lại bới Toàn Phúc thẩm Hành khoản thuế nhập phải nộp có thấp khoản thuế nộp 126(1)(eb) EB Khoản thuế phải nộp giảm xuống hàng hóa nhập nh m mục đích tiêu thụ gia đình đóng thuế nhập theo quy định Luật Thuế quan Luật S a đổi thuế quan 1995 126(1)(f) F Sau nộp thuế nhập khẩu, luật định đặt khoản thuế thương mại theo yêu cầu đặt ra, dẫn đến việc khoản thuế nhập khơng phải nộp, khoản thuế phải nộp thấp đới với hàng hóa nhập với mục đích tiêu dùng gia đình 126(1)(fa) FA Giá trị hàng hóa s dụng để xác định trị giá hải quan bị giảm xuống mà không trừ vào trị giá hải quan ban đầu (Xem thêm 1261g) 126B 126B Thuế nhập nộp hàng hóa có xuất xứ từ Thai Hiệp định tự thương mại Australia-Thai) 126C 126C Thuế nhập nộp hàng hóa có xuất xứ từ Chile Hiệp định tự thương mại Australia-Chile) 126D 126D Thuế nhập nộp hàng hóa có xuất xứ từ AANZ Hiệp định tự thương mại ASEAN-Australia-New Zealand) PHỤ LỤC T nh Đồng Nai với điều kiện tự nhiên vị trí địa lý thuận lợi, tình hình trị, xã hội ổn định c ng sách ưu đãi đầu tư hấp dẫn, yếu tố biến Đồng Nai thành nơi thu hút mạnh đầu tư nước c ng nước ngồi Trong chủ yếu ngành hàng gia công, sản xuất hàng xuất Các khu công nghiệp, cơng nghệ cao hình thành, đóng vai trò nguyên nhân thúc đẩy hoạt động xuất khẩu, nhập t nh phát triển mạnh, tạo nguồn thu h ng năm cho ngân sách nhà nước Bên cạnh việc tận dụng thể mạnh tự nhiên để thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu, t nh Đồng Nai s dụng thêm biện pháp, sách khác nh m giúp hoạt động xuất khẩu, nhập t nh phát triển trật tự ổn định Trong số đó, pháp luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập nói chung, pháp luật hồn thuế nhập nói riêng c ng Luật Quản lý thuế đóng vai trị quan trọng.Tại phần khóa luận, nh m phục vụ cho đề tài nghiên cứu, tác giả s đưa số liệu hòan thuế nhập thực tế phạm vi ba năm gần từ năm 2010 2012 , nh m giúp nắm bắt tình hình c ng đánh giá ảnh hưởng, đóng góp pháp luật Việt Nam hoạt động hoàn thuế nhập thực tế Với số liệu thực tế lấy từ Cục hải quan Đồng Nai, mong r ng s đưa đến nhìn thực tế hoạt động hoàn thuế địa bàn cụ thể nước ... Vai trị pháp luật hoàn thuế nhập 11 1.2 Nội dung pháp luật Việt Nam hoàn thuế nhập 15 1.2.1 Các trường hợp hoàn thuế nhập 15 1.2.2 Thủ tục hoàn thuế nhập 20 1.2.3 Chế tài hành vi trái pháp luật. .. gia vào WTO Pháp luật Việt Nam thuế nhập bên cạnh nhiều quy định quan trọng quy định trường hợp không chịu thuế nhập khẩu, thuế suất thuế nhập khẩu, miễn thuế nhập khẩu, giảm thuế nhập khẩu, phải... xuất khẩu, thuế nhập 2005 văn hướng dẫn thi hành -Thực trạng áp dụng pháp luật hoàn thuế nhập Phạm vi nghiên cứu khóa luận là: -Các quy định pháp luật hành hoàn thuế nhập Luật thuế xuất khẩu, thuế
- Xem thêm -

Xem thêm: Pháp luật về hoàn thuế nhập khẩu , Pháp luật về hoàn thuế nhập khẩu