0

Nghĩa vụ cung cấp thông tin trong hoạt động nhượng quyền thương mại theo pháp luật việt nam

142 0 0
  • Nghĩa vụ cung cấp thông tin trong hoạt động nhượng quyền thương mại theo pháp luật việt nam

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 22:19

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN TRỊ ĐỖ NGUYỄN HỮU TẤN NGHĨA VỤ CUNG CẤP THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ LUẬT TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2019 TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN TRỊ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN LUẬT NGHĨA VỤ CUNG CẤP THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM SINH VIÊN THỰC HIỆN: ĐỖ NGUYỄN HỮU TẤN Khóa: 39 – MSSV: 1451101030106 GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: ThS NGUYỄN TUẤN VŨ TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2019 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan rằng: Khóa luận tốt nghiệp cơng trình nghiên cứu riêng tôi, thực hướng dẫn khoa học Thạc sĩ Nguyễn Tuấn Vũ Cơng trình đảm bảo tính trung thực tn thủ quy định trích dẫn, thích tài liệu tham khảo Tơi xin chịu hồn tồn trách nhiệm lời cam đoan Đỗ Nguyễn Hữu Tấn DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT NỘI DUNG ĐƯỢC VIẾT TẮT CHỮ VIẾT TẮT BDKNQ Bên dự kiến nhận quyền BLDS 2015 Bộ luật Dân (Luật số 91/2015/QH13) ngày 24/11/2015 BNhQ Bên nhượng quyền BNQ Bên nhận quyền HTNQ Hệ thống nhượng quyền LCT Australia Competition and Consumer (Industry Codes – Franchising) Regulation 2014 tạm dịch Luật Cạnh tranh Người tiêu dùng 2014 LTM 2005 Luật Thương mại (Luật số 36/2005/QH11) ngày 14/6/2005 Nghị định 35 Nghị định số 35/2006/NĐ-CP Chính phủ ngày 31/3/2006 quy định chi tiết Luật Thương mại hoạt động nhượng quyền thương mại, sửa đổi bổ sung Nghị định số 120/2011/NĐ-CP Chính phủ ngày 16/12/2011 sửa đổi, bổ sung thủ tục hành số nghị định Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại Nghị định 08/2018/NĐ-CP Chính phủ ngày 15/01/2018 sửa đổi, bổ sung số nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước Bộ Công Thương NQTM Nhượng quyền thương mại NVCCTT Nghĩa vụ cung cấp thông tin Phụ lục III Phụ lục III, Thông tư số 09/2006/TT-BCT Bộ Công Thương ngày 25/5/2006 hướng dẫn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại, sửa đổi bổ sung Thông tư số 04/2016/TTBCT Bộ Công Thương ngày 06/6/2016 Thông tư 09 Thông tư số 09/2006/TT-BCT Bộ Công Thương ngày 25/5/2006 hướng dẫn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại sửa đổi bổ sung Thông tư số 04/2016/TT-BCT Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung số thông tư Bộ trưởng Bộ Công Thương thủ tục hành lĩnh vực thương mại điện tử, hóa chất, sản xuất kinh doanh rượu, nhượng quyền thương mại, hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa, lượng, an tồn thực phẩm điện lực MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ NGHĨA VỤ CUNG CẤP THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI 1.1 Các khái niệm 1.1.1 Nhượng quyền thương mại 1.1.2 Thông tin hoạt động nhượng quyền thương mại 1.1.3 Nghĩa vụ cung cấp thông tin hoạt động nhượng quyền thương mại 10 1.2 Vai trị thơng tin hoạt động nhượng quyền thương mại 12 1.3 Cơ sở hình thành nghĩa vụ cung cấp thơng tin bên hoạt động nhượng quyền thương mại 14 1.4 Sự cần thiết phải điều chỉnh pháp luật nghĩa vụ cung cấp thông tin bên hoạt động nhượng quyền thương mại 15 1.5 Khuynh hướng điều chỉnh pháp luật nghĩa vụ cung cấp thông tin hoạt động nhượng quyền thương mại 16 KẾT LUẬN CHƯƠNG 18 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ NGHĨA VỤ CUNG CẤP THÔNG TIN TRONG GIAO KẾT HỢP ĐỒNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI 19 2.1 Nghĩa vụ cung cấp thông tin bên nhượng quyền 19 2.1.1 Loại thông tin cần phải cung cấp 19 2.1.2 Hình thức thời điểm thực nghĩa vụ cung cấp thông tin 26 2.1.3 Các biện pháp xử lý hậu hành vi vi phạm nghĩa vụ cung cấp thông tin bên nhượng quyền 28 2.1.4 Kiến nghị hoàn thiện pháp luật 29 2.2 Nghĩa vụ cung cấp thông tin bên dự kiến nhận quyền 31 2.2.1 Loại thông tin cần phải cung cấp 31 2.2.2 Các biện pháp xử lý hậu hành vi vi phạm nghĩa vụ cung cấp thông tin bên nhận quyền 34 2.2.3 Kiến nghị hoàn thiện pháp luật 35 KẾT LUẬN CHƯƠNG 35 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ NGHĨA VỤ CUNG CẤP THÔNG TIN TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI 36 3.1 Nghĩa vụ cung cấp thông tin bên nhượng quyền 36 3.1.1 Loại thông tin cần phải cung cấp 36 3.1.2 Hình thức thời điểm thực nghĩa vụ cung cấp thông tin 38 3.1.3 Chế tài vi phạm nghĩa vụ cung cấp thông tin 40 3.1.4 Kiến nghị hoàn thiện pháp luật 42 3.2 Nghĩa vụ cung cấp thông tin bên nhận quyền 43 3.2.1 Loại thông tin cần phải cung cấp 43 3.2.2 Chế tài vi phạm nghĩa vụ cung cấp thông tin 47 3.2.3 Kiến nghị hoàn thiện pháp luật 48 KẾT LUẬN CHƯƠNG 49 KẾT LUẬN 50 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 1: HỢP ĐỒNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI PHỤ LỤC 2: BẢN GIỚI THIỆU VỀ NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI PHỤ LỤC 3: LỊCH SỬ TRAO ĐỔI VỚI THƯƠNG HIỆU NHƯỢNG QUYỀN PHẦN MỞ ĐẦU 1) Lý chọn đề tài Trước xu phát triển mạnh mẽ kinh tế toàn cầu cạnh tranh gay gắt doanh nghiệp, việc lựa chọn hình thức kinh doanh phù hợp điều nhà đầu tư quan tâm Hình thức kinh doanh hiệu không mang lại lợi nhuận mà cịn đảm bảo cho nhà đầu tư có hiệu tốt sử dụng vốn, phát triển thị trường, mở rộng nhanh thị phần kiểm soát hệ thống Hiện nay, mơ hình kinh doanh lựa chọn phổ biến đáp ứng yêu cầu tiên nhượng quyền thương mại (NQTM) Điểm cốt yếu tạo nên thành cơng mơ hình kinh doanh mối quan hệ mật thiết bên nhượng quyền (BNhQ) bên nhận quyền (BNQ) nhằm đảm bảo tính đồng hệ thống nhượng quyền (HTNQ) Chất lượng mối quan hệ hình thành thơng qua việc chia sẻ thông tin, giải vấn đề phát sinh sẵn sàng thích nghi với thay đổi có Do đó, việc trao đổi thơng tin bên đóng vai trị tối quan trọng định đến thành cơng mơ hình kinh doanh NQTM Điều lý giải lý nhiều quốc gia giới quy định cụ thể việc cung cấp thông tin bên thông qua chế định nghĩa vụ cung cấp thông tin (NVCCTT) Thực tế, quan hệ kinh doanh nay, bên thường có xu hướng bảo vệ tuyệt đối lợi ích tối đa hóa lợi nhuận nhiều cách khác có việc xâm phạm đến lợi ích bên cịn lại hợp đồng Vậy nên, khơng phải tổ chức, cá nhân thiện chí trung thực việc cung cấp thông tin, đặc biệt thơng tin có ảnh hưởng lớn đến định hợp tác kinh doanh phía đối tác Điều dẫn đến tình trạng bên cố ý khơng cung cấp cung cấp thông tin không đầy đủ, sai lệch làm ảnh hưởng đến quyền lợi ích bên Chính thế, chế định NVCCTT góp phần đảm bảo thơng tin xun suốt BNhQ BNQ từ giai đoạn đàm phán, giao kết thực hợp đồng góp phần bảo vệ quyền lợi ích đáng bên tạo nên tính bền vững cho mơ hình kinh doanh Khi tìm hiểu quy định NVCCTT pháp luật hợp đồng nói chung pháp luật NQTM nói riêng, tác giả nhận thấy có thiếu vắng mặt lý luận dẫn đến khó khăn xây dựng quy phạm điều chỉnh, dự liệu phạm vi thực nghĩa vụ để đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp bên hợp đồng 3, quan hệ NQTM trở nên vô phức tạp đòi hỏi quy định cụ thể Pháp luật Việt Nam có quy định NVCCTT hoạt động NQTM đánh giá khái quát, quy định rõ loại thông tin cần cung cấp, nội dung, thời hạn cung Nguyễn Khánh Trung, Trần Thị Kim Phương (2014), Cân lợi ích bên hợp đồng nhượng quyền thương mại – Lý luận thực tiễn, Nhà xuất Đại học Quốc gia, TP Hồ Chí Minh, tr 36 – 37 Beatson, A., Lings, I and Gudergan, S (2008), “Employee behavior and relationship quality: Impact on customers”, Service Industry Journal, 28(2), p 211 – 223 Nguyễn Thị Minh Trang (2017), Nghĩa vụ cung cấp thông tin pháp luật hợp đồng Việt Nam, Luận văn thạc sĩ luật học, Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh, tr 24 1 cấp thông tin hậu pháp lý trường hợp vi phạm nghĩa vụ Thế nhưng, nhiều vấn đề, khía cạnh liên quan đến NVCCTT hoạt động NQTM bị bỏ ngỏ, chưa quy định hay quy định chưa hoàn chỉnh gây khó khăn, bất cập trình áp dụng Hơn nữa, nhiều quy định pháp luật thiết thực lại thiếu chế đảm bảo thực khiến quy định tồn mặt hình thức mà khơng phát huy tác dụng bảo vệ bên quan hệ NQTM Trong bối cảnh hoạt động NQTM bùng nổ nay, an toàn hành lang pháp lý dẫn đến việc tổ chức, cá nhân tham gia vào quan hệ gặp phải rủi ro không mặt pháp lý mà mặt kinh tế Như vậy, tác giả nhận thấy nhiều vấn đề liên quan đến NVCCTT hoạt động NQTM cần phải tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện nên việc nghiên cứu NVCCTT hoạt động NQTM có ý nghĩa mặt khoa học, thực tiễn ứng dụng Do đó, người viết lựa chọn đề tài “Nghĩa vụ cung cấp thông tin hoạt động nhượng quyền thương mại theo pháp luật Việt Nam” để tiến hành nghiên cứu 2) Tình hình nghiên cứu đề tài 2.1 Nhóm cơng trình nghiên cứu bình luận nghĩa vụ cung cấp thông tin hoạt động nhượng quyền thương mại a) Tài liệu nước Tác giả Ngơ Quốc Chiến có viết “Đề xuất sửa đổi số quy định liên quan đến nhượng quyền thương mại” đăng Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp Trong viết tác giả tính tùy nghi quy phạm NVCCTT không đồng cách quy định Luật Thương mại (Luật số 36/2005/QH11) ngày 14/6/2005 (LTM 2005) Nghị định số 35/2006/NĐ-CP Chính phủ ngày 31/3/2006 quy định chi tiết Luật Thương mại hoạt động nhượng quyền thương mại (Nghị định 35) Tác giả lý giải phải quy định NVCCTT nghĩa vụ bắt buộc mà nghĩa vụ tùy nghi đề xuất hướng thay đổi quy định LTM 2005 Tuy nhiên, viết dừng lại việc phân tích cách sơ lược NVCCTT đề xuất hướng giải mâu thuẫn cách thức quy định LTM 2005 Nghị định 35 Bài viết “Một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật hợp đồng nhượng quyền thương mại lĩnh vực thực phẩm Việt Nam” tác giả Trần Minh Trang đăng Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hồng Đức Trong viết, tác giả cách quy định “lỏng lẽo” NVCCTT BNQ quy định nghĩa vụ tồn trước giao kết hợp đồng, nguyên nhân hạn chế đề xuất giải pháp hoàn thiện quy định Thế viết khai thác khía cạnh nhỏ vấn đề NVCCTT hoạt động NQTM Bài viết “Franchise quy định pháp luật nước nghĩa vụ cung cấp thông tin cho người mua Franchise” tạp chí Sinh viên Khoa học pháp lý số 02/2012, Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh nhóm tác giả Lâm Hồ Ngọc Khánh, Nguyễn Nhật Khanh Trong viết này, sở tập trung làm rõ khái niệm lịch sử hình thành hoạt động NQTM, nhóm tác giả lý giải pháp luật phải quy định NVCCTT trình bày cách thức quy định pháp luật nước NVCCTT cho BDKNQ Tuy nhiên, viết dừng lại việc giới thiệu NQTM cách thức quy định pháp luật nước mà chưa phân tích quy định pháp luật Việt Nam mối quan hệ tương quan với pháp luật quốc gia khác lĩnh vực Trần Khánh Trung, Trần Kim Phương đồng tác giả sách chuyên khảo “Cân lợi ích bên hợp đồng nhượng quyền thương mại – Lý luận thực tiễn” có nhìn nhận đánh giá cụ thể, chi tiết sâu sắc NVCCTT hoạt động NQTM Cụ thể, nhóm tác giả nêu lên tầm quan trọng NVCCTT hoạt động NQTM thực trạng bất cân xứng việc cung cấp thông tin bên quan hệ Đồng thời, nhóm tác giả hạn chế, khiếm khuyết pháp luật Tuy nhiên, ấn phẩm dừng lại việc đề cập đến hạn chế đề xuất số giải pháp chung chưa đến giải pháp cụ thể triệt để nhằm giải bất cập hệ thống pháp luật Việt Nam b) Tài liệu nước Tác giả Yung Zang với đề tài “Imbalance in the franchising relationship: A best practice model for prior disclosure and an evaluation of China’s regulatory regime” trình bày tương đối đầy đủ vấn đề NVCCTT Trên sở đối chiếu với quy định tài liệu công bố thông tin nhiều quốc gia, tác giả hoàn thiện đưa tài liệu cơng bố thơng tin mẫu riêng Tài liệu mang tính tham khảo mặt lý luận phục vụ cho việc đối chiếu với quy định pháp luật nước ngồi Amy Cheng có viết “Know the laws before you go to global” đăng tải website Hiệp hội Nhượng quốc tế (IFA) đề cập đến cách thức quy định NVCCTT quốc gia giới Tuy nhiên, tài liệu nêu lên cách thức quy định quốc gia NVCCTT mà khơng phân tích để làm rõ nội dung 2.2 Nhóm cơng trình nghiên cứu bình luận nghĩa vụ cung cấp thơng tin nói chung pháp luật Việt Nam Tác giả Nguyễn Thị Minh Trang với đề tài“Nghĩa vụ cung cấp thông tin pháp luật hợp đồng Việt Nam” trình bày sở lý luận NVCCTT thực trạng pháp luật Việt Nam liên quan đến NVCCTT giao kết thực hợp đồng Thơng qua đó, tác giả giúp người đọc nhìn nhận đánh giá cách tổng quan quy định pháp luật hành liên quan đến nghĩa vụ Thế cơng trình nghiên cứu chung nên chưa sâu nghiên cứu quan hệ NQTM Nhóm tác giả Nguyễn Bình Minh Hà Cơng Anh Bảo có viết đăng Tạp chí Kinh tế Đối ngoại phân tích “Nghĩa vụ cung cấp thông tin giai đoạn tiền hợp đồng – pháp luật Việt Nam số nước giới” Trong viết này, nhóm tác giả tập trung làm rõ tiến Bộ luật Dân (Luật số 91/2015/QH13) ngày 24/11/2015 (BLDS 2015) so với Bộ luật Dân (Luật số 33/2005/QH11) ngày 14/6/2005 liên quan đến cách thức quy định NVCCTT giai đoạn tiền hợp đồng Bên cạnh đó, viết cịn hạn chế BLDS 2015 cách thức quy định nghĩa vụ đối chiếu với pháp luật nước giới Tài liệu mang tính chất tham khảo định hướng chung, không khai thác hoạt động thương mại cụ thể Nhìn chung, nguồn tài liệu NVCCTT hợp đồng NQTM hạn chế, chủ yếu viết nêu qua phân tích vấn đề cách khái quát Có thể thấy, chưa có tài liệu nghiên cứu cách độc lập chuyên sâu NVCCTT hoạt động NQTM Kết khảo sát cho thấy người viết gặp nhiều khó khăn việc tìm kiếm tư liệu NVCCTT hoạt động NQTM, viết khái niệm NVCCTT, sở hình thành NVCCTT, thực tiễn áp dụng quy định pháp luật NVCCTT, tranh chấp liên quan đến điều khoản thực tiễn Do sở kế thừa học hỏi giá trị nghiên cứu từ tác giả trước, người viết định hướng khóa luận tốt nghiệp theo hướng nghiên cứu chi tiết khía cạnh cịn bị bỏ ngỏ khía cạnh pháp luật quy định có khiếm khuyết giai đoạn giao kết thực hợp đồng NQTM thông qua quy định LTM 2005, BLDS 2015 văn hướng dẫn thi hành Mục đích nghiên cứu Đề tài “Nghĩa vụ cung cấp thông tin hoạt động nhượng quyền thương mại pháp luật Việt Nam” nhằm hoàn thiện sở lý luận NVCCTT hoạt động NQTM Nghiên cứu hệ thống làm rõ vấn đề pháp lý quan trọng liên quan đến NVCCTT hoạt động NQTM giai đoạn giao kết thực hợp đồng Thơng qua đó, tác giả khẳng định giá trị thông tin NVCCTT hoạt động NQTM giúp cho chủ thể tham gia vào quan hệ có định đắn, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp Đề tài góp phần hạn chế vấn đề “bất cân xứng thông tin” bên quan hệ pháp luật việc đưa đề xuất, giải pháp để hồn thiện pháp luật cách có sở khoa học thực tiễn 4) Đối tượng phạm vi nghiên cứu Về đối tượng nghiên cứu Thứ nhất, vấn đề lý luận chung thông tin NVCCTT BNhQ BNQ hoạt động NQTM Trong đó, tác giả đặc biệt lưu ý đến việc tìm hiểu xây dựng khái niệm, sở hình thành, vai trò cần thiết phải điều chỉnh NVCCTT hoạt động NQTM Thứ hai, thực trạng quy định pháp luật Việt Nam NVCCTT BNhQ BNQ hoạt động NQTM, bao gồm nghiên cứu quy định pháp luật dân sự, pháp luật thương mại hành kinh nghiệm pháp luật nước ngồi có liên quan Thứ ba, thực tiễn áp dụng pháp luật NVCCTT BNhQ BNQ hoạt động NQTM hội nhập pháp luật NQTM Việt Nam theo xu hướng phát triển giới Về phạm vi nghiên cứu Thứ nhất, phạm vi không gian, tác giả tiếp cận sử dụng nguồn tài liệu nước bao gồm văn quy phạm pháp luật, khóa luận, luận văn, báo khoa học, tạp chí, sách chuyên khảo Trong đó, đề tài chủ yếu tập trung khai thác quy định tảng LTM 2005, BLDS 2015 văn hướng dẫn thi hành Ngoài ra, đề PHỤ LỤC 3: LỊCH SỬ TRAO ĐỔI VỚI THƯƠNG HIỆU NHƯỢNG QUYỀN Phụ lục 3a Phụ lục 3b ... Nghĩa vụ cung cấp thông tin hoạt động nhượng quyền thương mại 10 1.2 Vai trò thông tin hoạt động nhượng quyền thương mại 12 1.3 Cơ sở hình thành nghĩa vụ cung cấp thông tin bên hoạt động nhượng. .. luận chung nghĩa vụ cung cấp thông tin hoạt động nhượng quyền thương mại Chương 2: Thực trạng pháp luật Việt Nam nghĩa vụ cung cấp thông tin giao kết hợp đồng nhượng quyền thương mại Chương 3:... VỀ NGHĨA VỤ CUNG CẤP THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI 1.1 Các khái niệm 1.1.1 Nhượng quyền thương mại 1.1.2 Thông tin hoạt động nhượng quyền thương mại
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghĩa vụ cung cấp thông tin trong hoạt động nhượng quyền thương mại theo pháp luật việt nam , Nghĩa vụ cung cấp thông tin trong hoạt động nhượng quyền thương mại theo pháp luật việt nam

Mục lục

Xem thêm