0

Nghĩa vụ công bố thông tin của công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

74 0 0
  • Nghĩa vụ công bố thông tin của công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 22:19

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ NGỌC ANH NGHĨA VỤ CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH LUẬT KINH TẾ ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH NGHĨA VỤ CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Chuyên ngành: Luật Kinh tế Định hướng nghiên cứu Mã số: 8380107 Người hướng dẫn khoa học: PGS TS LÊ VŨ NAM Học viên: NGUYỄN THỊ NGỌC ANH Lớp: Cao học Luật - Luật Kinh tế - Khóa 25 TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2020 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan: Luận văn Thạc sĩ kết nghiên cứu riêng tôi, thực hướng dẫn khoa học PGS.TS LÊ VŨ NAM, đảm bảo tính trung thực tuân thủ quy định trích dẫn, thích tài liệu tham khảo Tơi xin chịu hồn tồn trách nhiệm lời cam đoan Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng Tác giả luận văn NGUYỄN THỊ NGỌC ANH năm 2020 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BCTC : Báo cáo tài CBTT : Cơng bố thông tin CTNY : Công ty niêm yết ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông ĐKNY : Đăng ký niêm yết HĐQT : Hội đồng quản trị HOSE : Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh HNX : Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội QTCT : Quản trị cơng ty 10 SGDCK : Sở Giao dịch Chứng khốn 11 TTCK : Thị trường chứng khoán 12 VSD : Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG LÝ LUẬN CHUNG VÀ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ NGHĨA VỤ CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM .5 1.1 Một số vấn đề lý luận công bố thông tin công ty niêm yết 1.1.1 Khái niệm thông tin, công bố thông tin khái quát công ty niêm yết 1.1.2 Đặc điểm hoạt động công bố thông tin công ty niêm yết 12 1.1.3 Các nguyên tắc công bố thông tin .15 1.2 Quy định pháp luật nghĩa vụ công bố thông tin công ty niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam 19 1.2.1 Người thực công bố thông tin công ty niêm yết 20 1.2.2 Nội dung công bố thông tin công ty niêm yết 21 1.2.3 Thời hạn công bố thông tin công ty niêm yết 28 1.2.4 Phương tiện công bố thông tin công ty niêm yết .30 1.2.5 Xử lý vi phạm pháp luật hoạt động công bố thông tin công ty niêm yết 31 KẾT LUẬN CHƯƠNG 32 CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ NGHĨA VỤ CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN .33 2.1 Thực trạng quy định pháp luật nghĩa vụ công bố thông tin công ty niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam 33 2.1.1 Tình hình cơng bố thơng tin cơng ty niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam 33 2.1.2 Thực trạng quy định pháp luật phương tiện ngôn ngữ công bố thông tin .38 2.1.3 Thực trạng quy định pháp luật nội dung công bố thông tin 40 2.1.4 Thực trạng quy định pháp luật thời điểm công bố thông tin 45 2.1.5 Thực trạng quy định pháp luật người thực công bố thông tin 47 2.1.6 Thực trạng quy định pháp luật xử phạt vi phạm hoạt động công bố thông tin 48 2.2 Kiến nghị hoàn thiện quy định pháp luật nghĩa vụ công bố thông tin cơng ty niêm yết thị trường chứng khốn Việt Nam .50 2.2.1 Sự cần thiết hoàn thiện quy định pháp luật điều chỉnh nghĩa vụ công bố thông tin công ty niêm yết thị trường chứng khoán .50 2.2.2 Kiến nghị cụ thể nhằm hoàn thiện quy định pháp luật nghĩa vụ công bố thông tin công ty niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam .54 KẾT LUẬN CHƯƠNG 62 KẾT LUẬN 64 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Thị trường chứng khoán vốn thị trường nhạy cảm với thông tin, rủi ro cho nhà đầu tư thiếu thông tin lớn người hưởng lợi thường người có lợi thơng tin Sự bất cân xứng thông tin không ảnh hưởng đến nhà đầu tư mà cịn có tác động lâu dài niềm tin thị trường Các nhà lập pháp đặt quy định, biện pháp để đảm bảo độ cân xứng thông tin chủ thể tham gia thị trường lẽ tiêu chí để đánh giá phát triển thị trường chứng khoán quốc gia mức độ công khai, minh bạch thông tin Cũng quốc gia giới, hệ thống pháp luật chứng khoán Việt Nam coi thành tố hệ thống pháp luật kinh tế - tài Trong trình đổi mới, xây dựng mở cửa kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, vai trị hệ thống pháp luật chứng khốn nói chung pháp luật nghĩa vụ cơng bố thông tin ngày trở nên rõ nét Theo quy định pháp luật Việt Nam, nhiều chủ thể tham gia thị trường chứng khốn có nghĩa vụ minh bạch cơng bố thơng tin Sở Giao dịch Chứng khốn, công ty đại chúng, công ty niêm yết, quỹ đầu tư, … Trong đó, thơng tin từ cơng ty niêm yết nói nguồn thơng tin phong phú đa dạng Gần nhất, ngày 06 tháng 10 năm 2015, Bộ Tài ban hành Thơng tư số 155/2015/TT-BTC hướng dẫn hoạt động công bố thông tin thị trường chứng khốn, bước hồn thiện khung pháp lý công bố thông tin thị trường chứng khoán Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển phù hợp với quy mô thị trường nâng cao vai trò, tầm quan trọng hoạt động công bố thông tin doanh nghiệp nhà đầu tư Tuy nhiên, việc thực thi pháp luật hoạt động công bố thông tin chủ thể tham gia thị trường chứng khốn cịn nhiều bất cập, công ty niêm yết, chủ thể chiếm phần lớn thị trường Nhận thức điều đó, với mong muốn góp phần giải yêu cầu đặt ra, xuất phát từ nghiên cứu pháp luật thực tiễn hoạt động cơng bố thơng tin thị trường chứng khốn, tác giả chọn đề tài “Nghĩa vụ công bố thông tin công ty niêm yết thị trường chứng khốn Việt Nam” làm đề tài luận văn Tình hình nghiên cứu đề tài Nghiên cứu hoạt động cơng bố thơng tin thị trường chứng khốn Việt Nam có cơng trình khoa học kể đến như: - Luận văn Thạc sĩ Luật học Trần Văn Long, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh với đề tài “Khung pháp lý điều chỉnh hoạt động công bố thông tin thị trường chứng khoán Việt Nam, thực trạng giải pháp hồn thiện” năm 2004 Luận văn trình bày khái quát sở lý luận hoạt động công bố thơng tin thị trường chứng khốn như: cần thiết, ý nghĩa tầm quan trọng, phân loại, nguyên tắc phương tiện công bố thông tin; mô hình cơng bố thơng tin thị trường chứng khốn tập trung Thái Lan Hàn Quốc Từ đó, nêu thực trạng khung pháp lý điều chỉnh hoạt động cơng bố thơng tin thị trường chứng khốn chủ thể phương tiện công bố thông tin qua hệ thống văn pháp luật: Nghị định số 144/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 Chính phủ chứng khốn thị trường chứng khốn, Thơng tư số 57/2004/TT-BTC ngày 17/6/2004 Bộ Tài hướng dẫn việc cơng bố thơng tin thị trường chứng khốn, Quy trình cơng bố thơng tin Trung tâm Giao dịch Chứng khốn TP.Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 67/2000/QĐ-TTGD1 ngày 21/10/2000 Giám đốc Trung tâm Trên sở đó, tác giả nêu cần thiết phải hoàn thiện khung pháp lý điều chỉnh hoạt động công bố thông tin, nguyên tắc giải pháp hoàn thiện khung pháp lý điều chỉnh giải pháp hỗ trợ tăng cường nâng cao hoạt động cơng bố thơng tin thị trường chứng khốn Việt Nam; - “Pháp luật công bố thông tin cơng ty đại chúng thị trường chứng khốn Việt Nam” - Luận văn Thạc sĩ Luật học Đỗ Nguyễn Ngọc Bích, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh năm 2011 trình bày nội dung tổng quan công bố thông tin công ty đại chúng khái quát nội dung pháp luật công bố thông tin công ty đại chúng; thực trạng quy định pháp luật Việt Nam chủ thể trách nhiệm công bố thông tin công ty đại chúng, phương tiện hình thức cơng bố, tạm hỗn cơng bố thơng tin thực trạng quản lý nhà nước Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, giám sát Sở Giao dịch Chứng khoán hoạt động công bố thông tin công ty đại chúng Từ đó, nêu ngun tắc hồn thiện pháp luật số giải pháp để hoàn thiện pháp luật; - Luận văn Thạc sĩ luật học năm 2016 Nguyễn Thùy Dương, Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội - “Thực thi pháp luật hoạt động công bố thông tin công ty đại chúng thị trường chứng khoán Việt Nam” tiếp tục kế thừa việc trình bày vấn đề thực thi pháp luật điều chỉnh hoạt động công bố thông tin công ty đại chúng, thực tiễn thực thi pháp luật hoạt động công bố thông tin công ty đại chúng theo quy định Thông tư số 155/2015/TT-BTC, tiến tới đề xuất số giải pháp tăng cường việc thực thi pháp luật công bố thông tin công ty đại chúng thị trường chứng khốn Việt Nam như: hồn thiện khung pháp lý, phương tiện công bố thông tin, tăng cường mức độ xử phạt vi phạm công bố thơng tin Nhìn chung, nhận thấy cơng trình từ trước đến nghiên cứu hoạt động cơng bố thơng tin nói chung, chủ yếu nghĩa vụ công ty đại chúng theo quy định văn pháp luật cũ thị trường chứng khốn cịn sơ khai, trước Thơng tư số 155/2015/TT-BTC có hiệu lực Do đó, tác giả chọn đề tài luận văn sở tiếp tục kế thừa, nghiên cứu, phân tích hoạt động áp dụng pháp luật nghĩa vụ công bố thông tin công ty niêm yết thị trường chứng khoán qua hệ thống văn pháp luật ban hành từ thị trường chứng khoán thành lập Việt Nam, quy định Thông tư số 155/2015/TT-BTC bắt đầu áp dụng thực tế đến nay, tới Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 Quốc hội có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu đề tài 3.1 Mục đích nghiên cứu Mục đích luận văn nghiên cứu có hệ thống kiến thức lý luận chung nghĩa vụ công bố thông tin cơng ty niêm yết thị trường chứng khốn; nghiên cứu, phân tích quy định pháp luật hành Việt Nam điều chỉnh nghĩa vụ này, qua xác định ưu điểm tồn tại, thiếu sót Trên sở phân tích thực trạng áp dụng pháp luật, tiến tới đề xuất số giải pháp hoàn thiện, nâng cao khả áp dụng quy định pháp luật quản lý hoạt động công bố thông tin công ty niêm yết thực tế 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Để đạt mục đích nêu trên, tác giả giải nhiệm vụ sau: nghiên cứu vấn đề lý luận, nhận thức khái niệm thông tin, công bố thông tin công ty niêm yết; đặc điểm, nguyên tắc hoạt động công bố thông tin công ty niêm yết quy định pháp luật Việt Nam điều chỉnh nghĩa vụ này; nghiên cứu thực tiễn áp dụng quy định pháp luật thời gian qua phân tích, đề xuất số giải pháp hoàn thiện pháp luật hệ thống quản lý, giám sát lĩnh vực chứng khoán Việt Nam Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu luận văn tập trung chủ yếu nghĩa vụ công bố thông tin công ty niêm yết như: khái niệm, đặc điểm, nguyên tắc Công bố thông tin, định nghĩa yêu cầu đáp ứng để trở thành công ty niêm yết, nghĩa vụ công ty niêm yết công bố thông tin tham gia thị trường chứng khốn loại thơng tin phải công bố, thời hạn công bố, xử lý vi phạm pháp luật công bố thông tin, … Phương pháp nghiên cứu Để hoàn thành luận văn, tác giả sử dụng kết hợp nhiều phương pháp nghiên cứu xun suốt tồn q trình như: Phương pháp luận vật biện chứng để phân tích chất lý luận hoạt động công bố thông tin thị trường chứng khốn nói chung nghĩa vụ cơng bố thông tin công ty niêm yết thị trường chứng khốn nói riêng; Phương pháp phân tích, chứng minh, tổng hợp để nghiên cứu quy định pháp luật, quy chế quan quản lý nhà nước, tài liệu, hồ sơ liên quan đến đề tài nghiên cứu; Phương pháp so sánh tác giả sử dụng xuyên suốt luận văn để tìm điểm giống nhau, khác nhau, tiến bộ, hạn chế quy định theo thông lệ quốc tế, quy định pháp luật nước tương tự liên quan đến hoạt động cơng bố thơng tin thị trường chứng khốn quản trị cơng ty niêm yết Ngồi ra, để bổ trợ cho phương pháp nghiên cứu khác hoàn thiện luận văn, tác giả dung số phương pháp nghiên cứu khác như: khảo sát tình hình thực tế, tra cứu, thống kê, … Kết cấu luận văn Ngoài Phần mở đầu, Kết luận Danh mục tài liệu tham khảo, Luận văn chia làm hai chương: Chương 1: Lý luận chung quy định pháp luật nghĩa vụ công bố thông tin cơng ty niêm yết thị trường chứng khốn Việt Nam; Chương 2: Thực trạng quy định pháp luật nghĩa vụ công bố thông tin công ty niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam kiến nghị hoàn thiện 54 2.2.2 Kiến nghị cụ thể nhằm hoàn thiện quy định pháp luật nghĩa vụ công bố thông tin công ty niêm yết thị trường chứng khốn Việt Nam Các địi hỏi từ thực trạng áp dụng pháp luật nhu cầu nâng cao chất lượng minh bạch hóa thị trường đặt đòi hỏi cấp bách việc sửa đổi, hoàn thiện hệ thống quy phạm pháp luật điều chỉnh nghĩa vụ CBTT CTNY nay, mà trước hết quy định Luật Chứng khốn 2006 Thơng tư số 155/2015/TT-BTC Trên sở nghiên cứu, phân tích kiến thức lý luận trình bày thực trạng quy định pháp luật hành trên, tác giả đưa kiến nghị cụ thể nhằm hoàn thiện quy định pháp luật nghĩa vụ CBTT CTNY TTCK Việt Nam sau: 2.2.2.1 Phương tiện ngôn ngữ công bố thông tin Thứ nhất, phương tiện CBTT: để thực CBTT có hiệu quả, TTCK phát triển, CTNY thường thực CBTT hệ thống chuyên biệt nhờ hỗ trợ khoa học kỹ thuật công nghệ thơng tin theo quy trình chặt chẽ cụ thể, giúp cho người sử dụng dễ dàng tiếp cận Do đó, tác giả thiết nghĩ, quan quản lý nhà nước CTNY cần đồng thời phát triển hệ thống CBTT số hóa Hiện nay, UBCKNN xây dựng hệ thống CBTT với tên gọi IDS Plus, HNX triển khai hệ thống CBTT tự động CIMS, HOSE hoàn thiện hệ thống CBTT điện tử Tuy nhiên, hệ thống CBTT SGDCK UBCKNN chưa đồng bộ, nên thông tin công bố, CTNY phải thực cách thức báo cáo khác nhau, gây thời gian chi phí cho doanh nghiệp Vì vậy, cần có giải pháp để liên thơng hệ thống CBTT để CTNY cần gửi báo cáo lần, đảm bảo cho SGDCK UBCKNN có thơng tin; có phương án thống định dạng, mẫu biểu tài liệu giúp cho CTNY thuận lợi thực nghĩa vụ báo cáo cho quan quản lý Cần tiếp tục đa dạng hóa phương tiện CBTT CTNY Các phương tiện CBTT quy định Khoản 1, Điều Thơng tư số 155/2015/TT-BTC chưa có khả bao quát hết phương tiện truyền tải thông tin đến nhà đầu tư, cổ đông công ty Các nhà lập pháp cần xem xét trang fanpage CTNY facebook, phân tích trang website www.cafef.vn, www.vietstock.vn phương tiện CBTT quan trọng thị trường Bên cạnh đó, nhà làm luật cần xem xét thức công nhận Bản tin TTCK xuất phương tiện CBTT quan trọng thị trường Điều hồn tồn phù hợp với thơng lệ quốc tế điều kiện Việt Nam nhà đầu tư lúc truy cập internet để tiếp cận thơng tin TTCK nói chung 55 thơng tin CTNY nói riêng Rút kinh nghiệm từ việc phát hành Bản tin TTCK SGDCK thực trước gặp nhiêu khó khăn khâu phát hành thiếu tính chun nghiệp, việc phát hành Bản tin nên giao cho đơn vị truyền thơng có uy tín thực để đảm bảo tính độc lập tính chuyên nghiệp53 Thứ hai, ngôn ngữ CBTT: cần tiến tới quy định mang tính bắt buộc tất chủ thể TTCK thực CBTT phải tiếng Việt tiếng Anh để đáp ứng đòi hỏi cấp thiết bảo đảm quyền bình đẳng cổ đơng theo thơng lệ tốt QTCT yêu cầu hội nhập thị trường vốn quốc tế TTCK Việt Nam chứng kiến tham gia nhiều nhà đầu tư, quỹ đầu tư nước giai đoạn kết nối với TTCK khu vực quốc tế Khi chủ thể TTCK phải thực nghĩa vụ CBTT tiếng Việt tiếng Anh tạo điều kiện để nhà đầu tư nước tiếp cận thơng tin nhà đầu tư nước, góp phần đáng kể vào việc nâng cao tính minh bạch TTCK đối xử công nhà đầu tư nước nhà đầu tư nước Trước mắt, để đảm bảo tính khả thi, u cầu số CTNY có vốn hóa lớn CTNY có tỷ lệ sở hữu nước đạt đến mức định phải công bố tất thông tin tiếng Việt tiếng Anh Đối với CTNY khác, phải công bố số thông tin đặc biệt quan trọng (gồm BCTC Báo cáo thường niên, thông tin họp ĐHĐCĐ) tiếng Việt tiếng Anh 2.2.2.2 Nội dung công bố thông tin Đầu tiên, cần tiếp tục hoàn thiện quy định pháp luật cụ thể nội dung thông tin công bố CTNY, sớm ban hành văn hướng dẫn để áp dụng Luật Chứng khốn 2019 có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021 Trong thời gian chờ văn hướng dẫn thi hành nghĩa vụ CBTT CTNY, tác giả đưa vài kiến nghị hoàn thiện quy định hành nội dung CBTT sau: Thứ nhất, công bố BCTC CTNY, cần hồn thiện quy định pháp luật có liên quan chế độ kế toán, mở rộng áp dụng Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IAS) BCTC (IFRS) nhằm nâng cao hiệu tính minh bạch BCTC Đây điều cần thiết nhằm nâng cao chất lượng BCTC theo chuẩn mực thông lệ quốc tế, giúp cho CTNY thuận lợi việc huy động vốn nước TTCK 53 Lê Vũ Nam, tlđd (6), tr 237 56 Thứ hai, cần thức thừa nhận giá trị pháp lý điều chỉnh hoạt động CBTT tự nguyện Việc công bố thơng tin thực thơng qua phương tiện thông tin đại chúng pháp luật quy định đảm bảo tính trung thực, xác, kịp thời CTNY phải chịu trách nhiệm nội dung thông tin cơng bố Việc CBTT tự nguyện cần có chế khuyến khích cộng thêm điểm thưởng xem xét chấm điểm đánh giá QTCT đánh giá tính cơng khai minh bạch CTNY Nếu nội dung đề xuất thức luật hóa góp phần đa dạng hóa loại thơng tin khuyến khích CTNY minh bạch hoạt động mình, góp phần thúc đẩy QTCT hiệu quả, hạn chế việc găm giữ thông tin để trục lợi, giúp TTCK hoạt động lành mạnh Thứ ba, tình hình QTCT, cần thiết nội luật hóa thơng lệ quốc tế nhằm hồn thiện nâng cao công tác QTCT; đồng thời pháp luật cần quy định chặt chẽ, cụ thể nội dung QTCT bắt buộc CTNY cần phải cơng khai Mới kể đến xung đột lợi ích Ban Điều hành nhóm cổ đơng nước ngồi ủng hộ Kustocem Pte Ltd (Kusto) Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons - mã chứng khốn CTD (Coteccons) Kusto (cổ đơng nước ngồi nắm giữ 18,32% cổ phần Coteccons) The8th (nhà đầu tư tài đến từ Singapore cổ đơng lớn thứ 3) gửi văn tới HĐQT Coteccons yêu cầu thêm nội dung bãi nhiệm tư cách thành viên HĐQT Ông Nguyễn Bá Dương Ông Nguyễn Sỹ Công vào nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên ngày 30 tháng 06 năm 2020, yêu cầu nội dung phải công bố đến tất cổ đông đăng website theo quy định Điều lệ Luật Doanh nghiệp 2014 vào trước ngày 15 tháng 06 năm 2020 Theo The8th, lý yêu cầu bổ sung chương trình họp “vấn đề lớn làm xói mịn Coteccons vấn đề quản trị doanh nghiệp Các vi phạm liên tục vấn đề quản trị doanh nghiệp lãnh đạo Coteccons gây tổn thất đáng kể cho Coteccons cổ đông công ty doanh thu lợi nhuận tiềm bị chuyển vào công ty khác số lãnh đạo Coteccons sở hữu kiểm sốt” Sau đó, Ơng Luis Fernando Garcia Agraz - Trưởng Ban Kiểm soát Coteccons làm đơn kiến nghị gửi lên UBCKNN, HOSE tố cáo Ban Điều hành Coteccons cắt xén, chỉnh sửa 08 nội dung Báo cáo Ban Kiểm sốt khơng cơng bố cho cổ đơng Đó nội dung thể lũng đoạn Ban lãnh đạo, thành lập hàng loạt công ty khác sở hữu chéo, đưa người nhà người Coteccons sở hữu cổ phần không công bố theo quy định pháp luật, dẫn đến suy giảm quyền lợi 57 công ty quyền lợi cổ đông54 Thực tế vừa xảy Coteccons đặt yêu cầu cần thiết để cải thiện quy định pháp luật hành CBTT hoàn thiện hệ thống QTCT CTNY Luật Chứng khốn 2019 luật hóa quy định QTCT áp dụng CTĐC Mục Chương III , tạo sở pháp lý cho việc thực thi quy định này, nâng cao tính minh bạch, chuyên nghiệp QTCT Tuy nhiên quy định cịn mang tính ngun tắc, chung chung, thiết nghĩ tới có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021, cần mau chóng hồn thiện văn hướng dẫn nội dung QTCT Luật Chứng khoán 2019 sở kế thừa Nghị định số 71/2017/NĐ-CP tiếp thu thông lệ quốc tế phù hợp với tình hình thực tế TTCK Việt Nam Để đạt mục tiêu nâng cao QTCT, trước hết cần đáp ứng thông lệ quản trị tốt khu vực quốc tế, cấp độ doanh nghiệp có 04 nguyên tắc quản trị tốt thuộc phạm vi kiểm soát doanh nghiệp, sở triển khai cải thiện QTCT hiệu quả, thiết thực bao gồm: Quyền cổ đông, đối xử công với cổ đông chức sở hữu bản; Vai trò bên liên quan QTCT; CBTT tính minh bạch; Trách nhiệm HĐQT55 Trong nguyên tắc này, CBTT minh bạch nguyên tắc cốt lõi xuyên suốt hành động, quy trình, định Tính minh bạch cam kết CBTT kịp thời cần thấm nhuần Ban Điều hành cấp lãnh đạo, cho phép hoạt động bên doanh nghiệp cập nhật kịp thời đến nhà đầu tư, cổ đông Các nguyên tắc đảm bảo quyền cổ đơng, đảm bảo vai trị bên hữu quan QTCT nguyên tắc CBTT minh bạch đảm bảo vai trò HĐQT Do đó, việc đảm bảo tính khách quan độc lập HĐQT đóng vai trị quan trọng, tiền đề để HĐQT thực có hiệu trách nhiệm giám sát thực thi chiến lược kinh doanh công ty, giám sát quản trị rủi ro, giám sát máy điều hành, bảo vệ quyền lợi cổ đông, quản lý giám sát nội dung chất lượng CBTT CTNY Một yếu tố để đảm bảo tính khách quan trì tỷ lệ thành viên HĐQT độc lập Theo Khoản Điều 13 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP yêu cầu cấu HĐQT CTNY phải đạt tối thiểu 1/3 (một phần ba) thành viên thành viên độc lập Cũng theo Nghị định dẫn chiếu đến quy định Điều 151 Luật Doanh nghiệp 2014 xác định sáu tiêu chí tính độc lập thành viên HĐQT Nguyên Thảo, “Những khuất tất Coteccons, làm rõ?”, https://cafeland.vn/tin-tuc/nhungkhuat-tat-tai-coteccons-bao-gio-duoc-lam-ro-88021.html, truy cập ngày 30 tháng 07 năm 2020 54 Ban Tổ chức Bình chọn Doanh nghiệp Niêm yết 2018 (2018), “Báo cáo đánh giá quản trị công ty Doanh nghiệp niêm yết Việt Nam năm 2018”, Việt Nam, tr 55 58 độc lập Thế nhưng, với sáu tiêu chí rời rạc hồn tồn khơng tạo nên độc lập tuyệt đối cần thiết cho thành viên HĐQT độc lập Các nhà làm luật bỏ sót nhiều tiêu chí cần thiết để đảm bảo tính độc lập nhân thân kinh tế Sự cần thiết cần xem xét từ khoảng thời gian định khứ tại, quy định hành xem xét đến kiện diễn mà không đề cập đến liệu khứ ảnh hưởng đến tính độc lập đối tượng Do đó, tác giả nghĩ pháp luật cần hướng đến việc bổ sung quy định tiêu chí xác định tính độc lập thành viên HĐQT độc lập, việc xác định số nhiệm kỳ tối đa mà người đảm nhiệm CTNY với vai trò thành viên HĐQT độc lập56 Đồng thời, HĐQT với đặc điểm đa dạng chuyên môn, kinh nghiệm, độ tuổi cho phép HĐQT có góc nhìn đa chiều vấn đề đưa cách nhìn nhận đề xuất giải đa dạng, tầm nhìn rộng, đa chiều Bên cạnh đó, thành viên HĐQT với chun mơn, kinh nghiệm thuộc lĩnh vực khác thực tốt đầy đủ chức HĐQT thơng qua vai trị đạo, giám sát hoạt động công ty, đặc biệt công ty quy mô lớn, đa ngành Vấn đề chưa luật hóa, trước mắt cần nâng cao tính tự nguyện điều hành CTNY, bước tiến tới luật hóa tiêu chí Hiện nay, Nghị định số 71/2017/NĐ-CP có tiến quy định Chủ tịch HĐQT không đồng thời Tổng Giám đốc CTNY Tuy nhiên, theo tác giả, CTNY có thành viên HĐQT đại diện cho cổ đông lớn có tỷ lệ thành viên HĐQT độc lập thấp nên cấu chức danh Chủ tịch HĐQT thành viên độc lập giúp gia tăng đối trọng quan điểm độc lập Nghị HĐQT, đặc biệt vấn đề liên quan đến giao dịch bên liên quan, vấn đề có tiềm gây xung đột lợi ích Ở khía cạnh khác, nguyên tắc vị trí Chủ tịch HĐQT Tổng Giám đốc/Giám đốc điều hành tách biệt Chủ tịch HĐQT lại có tư cách người đại diện theo pháp luật công ty theo quy định hành Luật Doanh nghiệp 2014 Điều đồng nghĩa, Chủ tịch HĐQT gắn liền với hoạt động diễn hàng ngày công ty, biểu cải cách khơng tồn diện, xây dựng theo nhận thức Chủ tịch HĐQT chức danh tối cao công ty, hoạt động nghiêng điều hành thay đạo, định hướng giám sát57 Tác giả cho cần sửa đổi quy định người đại diện theo pháp luật 56 Lê Vũ Nam, tlđd (6), tr 122-123 57 Lê Vũ Nam, tlđd (6), tr 130 59 CTNY theo hướng: trường hợp CTNY có người đại diện theo pháp luật người đại diện theo pháp luật đương nhiên Tổng Giám đốc/Giám đốc điều hành; trường hợp CTNY có nhiều người đại diện theo pháp luật Chủ tịch HĐQT Tổng Giám đốc/Giám đốc điều hành đương nhiên trở thành người đại diện theo pháp luật Lúc này, Điều lệ công ty phải quy định rõ thẩm quyền người đại diện theo pháp luật công ty Thứ tư, cần bổ sung nghĩa vụ CBTT bất thường khác CTNY để tránh bỏ sót thông tin quan trọng, ảnh hưởng đến hoạt động cơng ty; đồng thời hồn thiện quy định hành CBTT bất thường khác TTCK theo thông lệ quốc tế, đáp ứng yêu cầu hội nhập TTCK Thực tế pháp lý nhiều nước cho thấy CTNY có nghĩa vụ CBTT khơng chậm trễ kiện ảnh hưởng đến nhà đầu tư, cho dù kiện không quy định cụ thể văn pháp luật Đồng thời, cần quy định rõ ràng trường hợp CBTT bất thường như: “giao dịch khác” với giá trị từ 10% trở lên tổng tài sản công ty BCTC năm gần kiểm toán BCTC bán niên gần sốt xét?58 Hay “các kiện khác có ảnh hưởng lớn” đến hoạt động sản xuất, kinh doanh tình hình quản trị cơng ty cụ thể kiện ảnh hưởng đến vấn đề gì, quy mô để xác định kiện “lớn”? Cuối cùng, ghi nhận sở pháp lý để xây dựng số công khai minh bạch CTNY TTCK Việt Nam thừa nhận tính pháp lý hoạt động xếp hạng mức độ cơng khai hóa thơng tin CTNY Hàng năm, HOSE HNX tổ chức chấm điểm minh bạch Báo cáo thường niên, thông tin QTCT Báo cáo phát triển bền vững CTNY nhằm mục đích khuyến khích nâng cao tính chuyên nghiệp, tính minh bạch khả truyền tải thơng tin Báo cáo thường niên, BCTC Báo cáo Phát triển bền vững, tăng cường khả tiếp cận thông tin nhà đầu tư CTNY Mới nhất, HOSE HNX phối hợp Báo Đầu tư Chứng khoán, với tài trợ Dragon Capital tổ chức “Cuộc Bình chọn Doanh nghiệp Niêm yết 2020” nhằm vinh danh, ghi nhận CTNY trình lựa chọn phương thức QTCT phù hợp minh bạch hoạt động CBTT Tuy nhiên, việc đánh giá chấm điểm vinh danh CTNY theo “Cuộc Bình chọn Doanh nghiệp Niêm yết 2020” áp dụng với số CTNY tham gia, chưa có tính bắt buộc phổ biến TTCK, chưa đủ để xác định CTNY có đầy đủ tính minh bạch hay khơng Theo thơng lệ nhiều nước, mức độ Khoản Điều 12 Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 Bộ Tài Hướng dẫn cơng bố thơng tin thị trường chứng khoán 58 60 minh bạch CTNY dựa số riêng minh bạch thông tin, giúp cải thiện tình hình minh bạch TTCK củng cố niềm tin cho nhà đầu tư thị trường Tại Việt Nam, kể từ TTCK thức hoạt động vào năm 2000 chưa có số minh bạch thơng tin áp dụng để đo lường mức độ minh bạch CTNY Chính thế, theo tác giả, nhà lập pháp Việt Nam cần sớm nghiên cứu xây dựng số minh bạch thông tin áp dụng CTNY sở tiếp thu kinh nghiệm nước, luật hóa hoạt động chấm điểm bình chọn CTNY 2.2.2.3 Thời điểm cơng bố thơng tin Qua phân tích thực trạng trên, theo tác giả thời điểm thực nghĩa vụ CBTT định kỳ CTNY cần có quy định sửa đổi, điều chỉnh thời hạn công bố BCTC áp dụng phù hợp cho CTNY hoạt động kinh doanh số lĩnh vực đặc thù Theo quy định hành Thông tư số 155/2015/TT-BTC, CTNY phải CBTT vòng 24 giờ, kể từ xảy kiện Quy định thực tế thiếu khả thi, cơng ty cơng bố nhận thơng tin từ phía quan có thẩm quyền Do đó, nên bổ sung quy định CTNY phải CBTT vòng 24 kể từ nhận Giấy phép, định thơng báo quan có thẩm quyền Đối với giao dịch cổ phiếu người có liên quan, người nội bộ, giao dịch cổ đông lớn CTNY Việt Nam tương đồng với quy định số nước Singapore, Malaysia, Hoa Kỳ, Nhật Bản, nhiên có vài khác biệt như: nước quy định giao dịch người có liên quan, người nội từ giá trị định phải CBTT lập tức, CTNY Việt Nam quy định CBTT vịng 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày hồn tất giao dịch 59 Thiết nghĩ, để đáp ứng tối đa tính kịp thời, minh bạch thơng tin, phù hợp thông lệ quốc tế, Việt Nam nên điều chỉnh quy định pháp luật theo hướng bắt buộc phát sinh giao dịch người có liên quan, người nội CTNY phải CBTT “ngay lập tức” Về thời điểm CBTT việc chốt Danh sách cổ đông để thực quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên lẫn bất thường, lấy ý kiến cổ đông văn thông qua nội dung quan trọng khác, thiết nghĩ cần có quy định khung thống Khoản Điều 28 Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 Bộ Tài Hướng dẫn cơng bố thơng tin thị trường chứng khốn 59 61 văn pháp quy Quy chế VSD SGDCK để CTNY cổ đông thuận tiện việc thực 2.2.2.4 Người thực cơng bố thơng tin Cần có sửa đổi, bổ sung quy định hành Luật Chứng khốn Thơng tư số 155/2015/TT-BTC thủ tục xác định người thực CBTT trường hợp CTNY có nhiều 01 (một) người đại diện theo pháp luật; trường hợp ủy quyền cho cá nhân thực nghĩa vụ CBTT cho CTNY áp dụng quy định Luật Doanh nghiệp hay Bộ luật Dân Bên cạnh đó, cần có quy định pháp luật ghi nhận nghĩa vụ người đại diện theo pháp luật công ty lẫn người ủy quyền CBTT chịu trách nhiệm tính đầy đủ, xác kịp thời thông tin người ủy quyền CBTT công bố 2.2.2.5 Xử phạt vi phạm hoạt động cơng bố thơng tin Luật Chứng khốn 2019 nâng mức phạt tiền hành tối đa xử phạt vi phạm hành lĩnh vực chứng khốn nói chung nghĩa vụ CBTT chủ thể tham gia thị trường nói riêng Theo đó, mức phạt tiền tối đa hành vi thao túng thị trường, giao dịch nội 10 lần khoản thu trái pháp luật tổ chức lần khoản thu trái pháp luật cá nhân; hành vi vi phạm khác, mức phạt tiền tối đa tỷ đồng tổ chức 1,5 tỷ đồng cá nhân60 Tuy nhiên, tác giả nhận thấy cần tiếp tục hoàn thiện quy định pháp luật cụ thể xử lý vi phạm hành lĩnh vực chứng khoán, sớm ban hành văn hướng dẫn để áp dụng Luật Chứng khốn 2019 có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021 Cách xác định khoản thu lợi bất chính, bao gồm thu nhập trực tiếp thu nhập gián tiếp vấn đề cần nghiên cứu kỹ lưỡng trước đưa định Cần quy định phương pháp tính tốn, xác định rõ ràng, cụ thể để trình thực thuận lợi Ví dụ như, cần thiết phải bổ sung quy định xử phạt vi phạm hành trường hợp chênh lệch số liệu BCTC quý, bán niên BCTC năm sau kiểm toán, số liệu chênh lệch BCTC Báo cáo thường niên CTNY Những năm gần nhiều CTNY HOSE có mức chênh lệch số liệu lớn BCTC trước sau kiểm toán, gây bất lợi lớn cho đối tượng sử dụng thông tin tài Nhưng pháp luật dừng lại việc xử phạt vi phạm hành hành vi “khơng giải trình, cung cấp thơng tin, số liệu liên quan đến hoạt động kiểm toán giải trình, 60 Điều 132 Luật Chứng khốn số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 Quốc hội 62 cung cấp thông tin, số liệu liên quan đến hoạt động kiểm tốn khơng kịp thời, đầy đủ, xác theo yêu cầu UBCKNN”61 với mức phạt tương đối thấp Vì vậy, theo ý kiến tác giả, cần thiết phải ban hành mức khống chế chênh lệch số liệu (ví dụ khơng q 10% lợi nhuận) BCTC quý, bán niên với BCTC năm, BCTC năm trước sau kiểm toán BCTC với Báo cáo thường niên công bố sau Bên cạnh đó, cần thiết phải cải thiện công tác quản lý TTCK UBCKNN SGDCK Luật Chứng khốn 2019 có hiệu lực thi hành bổ sung thẩm quyền UBCKNN việc yêu cầu tổ chức, cá nhân, tổ chức tín dụng, doanh nghiệp viễn thơng cung cấp thơng tin có liên quan để xác minh, xử lý hành vi bị cấm62; quy định chế phối hợp giám sát UBCKNN với quan khác thuế, đăng ký kinh doanh, với quan quản lý TTCK nước63 Với việc bổ sung trách nhiệm quyền hạn trên, Bộ Tài chính, UBCKNN có điều kiện tốt để tổ chức quản lý, giám sát TTCK theo thông lệ quốc tế Tuy vậy, UBCKNN quan trực thuộc Bộ Tài chính, khơng đủ tầm lực để quản lý TTCK, khó phát huy vai trị UBCKNN quản lý giám sát thị trường Bộ Tài nắm giữ nhiều vai: quan quản lý thị trường, nhà phát hành trái phiếu Chính phủ, nhà đầu tư quản lý phần vốn góp doanh nghiệp cổ phần hóa, người tổ chức thị trường sở hữu hai SGDCK Để tháo gỡ bất cập này, trước tiên cần tách UBCKNN khỏi Bộ Tài chính, thành quan độc lập, có đảm bảo khả quản lý, giám sát quan TTCK UBCKNN cần trao quyền nhiều để đảm bảo khả giám sát cưỡng chế thực thi KẾT LUẬN CHƯƠNG Qua phân tích Chương thực trạng số kiến nghị hoàn thiện quy định pháp luật nghĩa vụ CBTT CTNY TTCK Việt Nam, tác giả rút số kết luận sau: Một là, Luật Chứng khoán 2006, sửa đổi bổ sung năm 2010, Thông tư số 155/2015/TT-BTC tới Luật Chứng khốn 2019 có hiệu lực có quy định tiến bộ, thống để đảm bảo tính minh bạch hoạt động CBTT Khoản Điều 35 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 09 năm 2013 Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực chứng khốn thị trường chứng khoán 61 62 Điều 130 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 Quốc hội 63 Điều 131 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 Quốc hội 63 CTNY, đảm bảo quyền lợi đáng nhà đầu tư, cổ đông, giúp xây dựng TTCK Việt Nam hoạt động lành mạnh, phương hướng Hai là, quy định pháp luật nghĩa vụ CBTT CTNY nhiều bất cập, tạo kẽ hở dẫn đến có khả xâm phạm quyền lợi, gây thiệt hại cho nhà đầu tư, cổ đơng cơng ty; đó, đòi hỏi phải xây dựng chế quản lý, giám sát chặt chẽ để bảo vệ minh bạch tính ổn định, an tồn tồn thị trường Ba là, cần hoàn thiện quy định pháp luật phương tiện ngôn ngữ CBTT, nội dung CBTT tự nguyện bất thường, người thực CBTT, thời điểm CBTT xử phạt hành vi vi phạm nghĩa vụ CBTT CTNY; với trọng tâm tăng cường tính hiệu minh bạch hoạt động CBTT CTNY, bước xây dựng Bộ số minh bạch thông tin CTNY 64 KẾT LUẬN Toàn luận văn đem đến khái niệm thông tin, công bố thông tin, khái quát công ty niêm yết kiến thức lý luận chung hoạt động CBTT CTNY TTCK chủ thể, đặc điểm nguyên tắc hoạt động CBTT; đồng thời trình bày khái quát quy định pháp luật Việt Nam hành điều chỉnh hoạt động Từ việc nghiên cứu, tìm hiểu tảng lý luận quy định pháp luật, tác giả dựa vào kiến thức luật học sử dụng phương pháp so sánh, phân tích, thống kê để nhận thức từ kinh nghiệm cá nhân, trình bày thực trạng áp dụng quy định pháp luật vào thực tế nay: bên cạnh kết khả quan hệ thống pháp luật điều chỉnh nghĩa vụ CBTT CTNY có tính thống nhất, khả thi, số lượng CTNY đạt chuẩn CBTT ngày tăng dần qua năm, thu hút lượng lớn vốn đầu tư đặc biệt nhà đầu tư nước ngoài, với phương tiện thực CBTT ngày đại quy định pháp luật nghĩa vụ CBTT tồn số bất cập, hạn chế định Từ đó, tác giả đưa kiến nghị nhằm khắc phục điểm chưa hợp lý hoàn thiện hệ thống pháp luật điều chỉnh về: phương tiện, ngôn ngữ CBTT; nội dung thông tin cần công bố; thời điểm CBTT; người thực CBTT xử phạt vi phạm hành hoạt động CBTT TTCK Việt Nam Đây đề tài tiếp cận gặp nhiều khó khăn, phức tạp TTCK Việt Nam hình thành phát triển 20 năm, kiến thức kinh nghiệm thân cịn nhiều hạn chế, nên số nội dung nêu luận văn chưa thực đạt yêu cầu Rất mong nhận nhận xét đóng góp nhiệt tình q thầy để cá nhân tác giả hồn thiện đề tài nhận thức thân Trân trọng./ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO A Văn quy phạm pháp luật Luật Chứng khoán (Luật số 70/2006/QH11) ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Chứng khoán (Luật số 62/2010/QH12) ngày 24/11/2010; Luật Chứng khoán (Luật số 54/2019/QH14) ngày 26/11/2019; Luật Doanh nghiệp (Luật số 68/2014/QH13) ngày 26/11/2014; Bộ luật Hình (Bộ luật số 100/2015/QH13) ngày 27/11/2015; Bộ luật Dân (Bộ luật số 91/2015/QH13) ngày 24/11/2015; Nghị định số 17/2012/NĐ-CP ngày Chính phủ 13/03/2012 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Kiểm toán độc lập; Nghị định số 58/2012/NĐ-CP Chính phủ ngày 20/7/2012 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật chứng khoán Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật chứng khoán; Nghị định số 108/2013/NĐ-CP Chính phủ ngày 23/09/2013 quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực chứng khoán thị trường chứng khoán; 10 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP Chính phủ ngày 26/06/2015 sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật chứng khoán luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật chứng khốn; 11 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP Chính phủ ngày 01/11/2016 sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 108/2013/NĐ-CP Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực chứng khoán thị trường chứng khoán; 12 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP Chính phủ ngày 06/06/2017 hướng dẫn quản trị công ty áp dụng Công ty đại chúng; 13 Thơng tư số 52/2012/TT-BTC Bộ Tài ngày 05/04/2012 hướng dẫn công bố thông tin thị trường chứng khốn; 14 Thơng tư số 155/2015/TT-BTC Bộ Tài ngày 06/10/2015 hướng dẫn cơng bố thơng tin thị trường chứng khốn; 15 Thơng tư số 162/2015/TT-BTC Bộ Tài ngày 26/10/2015 hướng dẫn việc chào bán chứng khốn cơng chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ chào mua công khai cổ phiếu; B Tài liệu tham khảo 16 Ban Công tác việc gia nhập WTO Việt Nam (2006), “Biểu CLX - Biểu Cam Kết cụ thể Dịch Vụ”, Việt Nam; 17 Ban Tổ chức Bình chọn Doanh nghiệp Niêm yết 2018 (2018), “Báo cáo đánh giá quản trị công ty Doanh nghiệp niêm yết Việt Nam năm 2018”, Việt Nam, tr 5; 18 Tạ Thanh Bình (chủ nhiệm đề tài) (2010), “Hồn thiện hệ thống công bố thông tin công ty đại chúng”, Việt Nam, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, mã số UB.11.04, tr 2-9; 19 Ngô Thu Giang, Nguyễn Thị Vũ Khuyên (2017), “Đánh giá rủi ro vốn cổ phần tác động thay đổi quy định vể minh bạch niêm yết”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia Hồn thiện thể chế tài cho phát triển thị trường chứng khoán thị trường bảo hiểm Việt Nam, tr.337; 20 Karim, A.K.M.W (1996), The association between corporate attributes and the extent of corporate disclosure, Journal of Business Studies, tr 89-124; 21 Trần Đăng Khâm, Nguyễn Thị Minh Huệ (2017), “Đổi quản lý thị trường chứng khoán Việt Nam góp phần hồn thiện thể chế cho phát triển bền vững”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia Hồn thiện thể chế tài cho phát triển thị trường chứng khoán thị trường bảo hiểm Việt Nam; 22 Huy Nam (2010), “Thế công ty đại chúng”, Thời báo Kinh tế Sài Gòn, số 22, tr 23-24; 23 Lê Vũ Nam (chủ biên) (2017), “Pháp luật quản trị công ty niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam”, Nhà xuất Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, tr 37-237; 24 Tơn Tích Q (2006), “Nâng cao tính minh bạch cơng ty đại chúng thị trường chứng khốn Việt Nam”, Hà Nội, tr 7; 25 Sở Giao dịch Chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh (2020), “Bản tin Quản trị Cơng ty Thực thi vai trị giám sát HĐQT Tháng 04/2020”, Việt Nam; 26 Tổ chức hợp tác phát triển kinh tế (2004), Các nguyên tắc quản trị công ty OECD, Pa-ri, tr 18; 27 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (2019), Bộ Nguyên tắc quản trị công ty theo thông lệ tốt dành cho Công ty đại chúng Việt Nam, Việt Nam, tr 5558; 28 VietStock & Hiệp hội nhà quản trị tài Việt Nam (VAFE) (2020), “Báo cáo khảo sát cơng bố thơng tin thị trường chứng khốn năm 2020”, Việt Nam; 29 Vụ Phát triển thị trường chứng khoán - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (2013), “Hồn thiện chế cơng bố thơng tin thị trường chứng khoán Việt Nam trước yêu cầu minh bạch hội nhập quốc tế”, Hà Nội, tr 1; 30 Bùi Kim Yến (2012), “Ngăn ngừa hạn chế vi phạm công bố thông tin công ty niêm yết Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM”, Tạp chí Phát triển & Hội nhập, số 5(15) - Tháng 7-8/2012, tr 16; Tài liệu từ Internet 31 Tân An, “Điểm mặt loạt doanh nhiệp bị xử phạt vi phạm công bố thông tin”, https://kinhtechungkhoan.vn/diem-mat-loat-doanh-nghiep-bi-xu-phat-do-vipham-cong-bo-thong-tin-62367.html; 32 Nguyễn Thường Lạng, “Huy động vốn cho bất động sản thông qua thị trường chứng khoán”, http://tapchitaichinh.vn/kinh-te-vi-mo/huy-dong-von-cho-bat-dong-san-thongqua-thi-truong-chung-khoan-310973.html; 33 Nguyễn Long, “Khi thị trường chứng khoán Việt Nam nâng hạng?”, http://tapchitaichinh.vn/kinh-te-vi-mo/khi-nao-thi-truong-chung-khoan-vietnam-duoc-nang-hang-321839.html; 34 Nguyễn Thành Long, “Vai trò nhà đầu tư tổ chức phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam”, http://tapchitaichinh.vn/nghien-cuu trao-doi/trao-doi-binh-luan/vai-tro-cuanha-dau-tu-to-chuc-doi-voi-su-phat-trien-thi-truong-chung-khoan-viet-nam76543.html; 35 Trần Thị Thu Hương, “Xử lý vi phạm hành lĩnh vực chứng khốn”, http://tapchitaichinh.vn/kinh-te-vi-mo/xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-trong-linhvuc-chung-khoan-322252.html; 36 Lê Vũ Nam, “Tiếp tục hoàn thiện quy định công bố thông tin công ty niêm yết thị trường chứng khoán để đáp ứng nhu cầu hội nhập”, http://lapphap.vn/Pages/tintuc/tinchitiet.aspx?tintucid=208046; 37 Kỳ Ngọc, “VN Index lần “bán tháo” thị trường chứng khoán, https://forbesvietnam.com.vn/tin-cap-nhat/vn-index-va-nhung-lan-ban-thaotren-thi-truong-chung-khoan-9615.html; 38 Nguyên Thảo, “Những khuất tất Coteccons, làm rõ?”, https://cafeland.vn/tin-tuc/nhung-khuat-tat-tai-coteccons-bao-gio-duoc-lamro-88021.html; 39 Mai Phương, “Tập đoàn Tân Thành Đô bị phạt 1,2 tỉ đồng làm giá cổ phiếu CTF”, https://thanhnien.vn/tai-chinh-kinh-doanh/tap-doan-tan-thanh-do-bi-phat-12ti-dong-do-lam-gia-co-phieu-ctf-1246660.html; 40 Hoàng Xuân, “Vi phạm thị trường chứng khốn góc khuất minh bạch thông tin”, http://vneconomy.vn/vi-pham-tren-thi-truong-chung-khoan-va-goc-khuatminh-bach-thong-tin-20190329105531097.htm; 41 Như Xuân, “Báo cáo không hạn ngày thành cổ đông lớn BTD, ông Nguyễn Duy Hưng bị phạt”, https://vietstock.vn/2020/06/bao-cao-khong-dung-han-ngay-thanh-co-donglon-btd-ong-nguyen-duy-hung-bi-phat-830-771230.htm ... luật nghĩa vụ công bố thông tin công ty niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam; Chương 2: Thực trạng quy định pháp luật nghĩa vụ công bố thông tin công ty niêm yết thị trường chứng khốn Việt Nam. .. vụ công bố thông tin công ty niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam 19 1.2.1 Người thực công bố thông tin công ty niêm yết 20 1.2.2 Nội dung công bố thông tin công ty niêm yết 21... VỀ NGHĨA VỤ CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA CƠNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHỐN VIỆT NAM .5 1.1 Một số vấn đề lý luận công bố thông tin công ty niêm yết 1.1.1 Khái niệm thông tin, công bố
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghĩa vụ công bố thông tin của công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam , Nghĩa vụ công bố thông tin của công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam