0

Lãi chậm trả trong hợp đồng vay tiền theo bộ luật dân sự việt nam

103 1 0
  • Lãi chậm trả trong hợp đồng vay tiền theo bộ luật dân sự việt nam

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 22:18

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH ĐỒN XN HỊA LÃI CHẬM TRẢ TRONG HỢP ĐỒNG VAY TIỀN THEO BỘ LUẬT DÂN SỰ VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH LUẬT DÂN SỰ VÀ TỐ TỤNG DÂN SỰ TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH LÃI CHẬM TRẢ TRONG HỢP ĐỒNG VAY TIỀN THEO BỘ LUẬT DÂN SỰ VIỆT NAM Chuyên ngành: Luật Dân Tố tụng dân Mã số: 60380103 Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Thị Bích Ngọc Học viên: Đồn Xn Hịa Lớp: Cao học Luật, khóa 1, Kon Tum TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu khoa học thực cá nhân, thực hướng dẫn khoa học TS.Nguyễn Thị Bích Ngọc Các số liệu, kết luận nghiên cứu trình bày luận văn trung thực chưa cơng bố hình thức nào.Tơi xin chịu trách nhiệm nghiên cứu TÁC GIẢ Đồn Xn Hịa DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT TỪ VIẾT TẮT TỪ ĐƯỢC VIẾT TẮT 01 BLDS Bộ luật Dân 02 NHNN Ngân hàng Nhà nước 03 TAND Tòa án nhân dân 04 VKSND Viện kiểm sát nhân dân MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG LÃI CHẬM TRẢ TRONG HỢP ĐỒNG VAY TIỀN KHƠNG CĨ LÃI THEO BỘ LUẬT DÂN SỰ VIỆT NAM 1.1 Căn phát sinh lãi chậm trả hợp đồng vay tiền khơng có lãi 1.1.1 Căn phát sinh lãi chậm trả hợp đồng vay tiền khơng có lãi có kỳ hạn 1.1.2 Căn phát sinh lãi chậm trả hợp đồng vay tiền khơng có lãi khơng có kỳ hạn 12 1.2 Mức lãi suất chậm trả 13 1.2.1 Mức lãi suất chậm trả theo thỏa thuận 14 1.2.2 Mức lãi chậm trả theo luật định .16 1.3 Thời điểm tính lãi chậm trả 18 1.3.1 Thời điểm bắt đầu tính lãi chậm trả 18 1.3.2 Thời điểm kết thúc tính lãi chậm trả 19 1.4 Khoản tiền dùng để tính lãi chậm trả 20 KẾT LUẬN CHƯƠNG 23 CHƯƠNG LÃI CHẬM TRẢ TRONG HỢP ĐỒNG VAY TIỀN CÓ LÃI THEO BỘ LUẬT DÂN SỰ VIỆT NAM .24 2.1 Căn phát sinh lãi chậm trả hợp đồng vay tiền có lãi 24 2.1.1 Căn phát sinh lãi chậm trả hợp đồng vay tiền có lãi có kỳ hạn 24 2.1.2 Căn phát sinh lãi chậm trả hợp đồng vay tiền có lãi khơng có kỳ hạn 32 2.2 Mức lãi suất chậm trả 34 2.2.1 Mức lãi chậm trả theo thỏa thuận 34 2.2.2 Mức lãi chậm trả theo luật định .34 2.3 Thời điểm tính lãi chậm trả 37 2.3.1 Thời điểm bắt đầu tính lãi chậm trả 37 2.3.2 Thời điểm kết thúc tính lãi chậm trả 38 2.4 Khoản tiền dùng để tính lãi chậm trả 39 KẾT LUẬN CHƯƠNG 40 KẾT LUẬN 41 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Hợp đồng vay tài sản thỏa thuận bên, theo bên cho vay giao tài sản cho bên vay, đến hạn trả bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản loại theo số lượng, chất lượng phải trả lãi có thoả thuận pháp luật có quy định1 Nếu bên vay tài sản tiền phải trả đủ tiền đến hạn2 Trong đời sống xã hội, nhu cầu cho vay tiền không thông qua tổ chức mà pháp luật bắt buộc phải có đăng ký kinh doanh cho vay tiền tệ (như Các tổ chức tín dụng, Qũy tín dụng nhân dân, Tổ chức tài chính) diễn phổ biến, bỡi cách thức vay tiền thực dễ dàng, chủ yếu dựa sở tin tưởng, bị ràng buộc nghĩa vụ bảo đảm tài sản cho vay Mục đích bên quan hệ vay tiền chủ yếu để hỗ trợ, giúp đỡ sống, phục vụ nhu cầu tiêu dùng, bên cạnh số cho vay tiền để kiếm lời thơng qua việc trả lãi để tăng thêm giá trị đồng tiền nhàn rỗi Tuy nhiên, trình thực hợp đồng vay tiền, bên không thực thỏa thuận giao kết nên xảy tranh chấp Để giải tranh chấp hợp đồng vay tiền Tịa án vào quy định Điều 463, Điều 465, Điều 466, Điều 467, Điều 468, Điều 469, Điều 470 Bộ luật Dân năm 2015 để giải Tùy thuộc vào loại hợp đồng vay tiền khơng có lãi hợp đồng vay tiền có lãi mà bên vay tiền vi phạm nghĩa vụ trả nợ bên vay phải trả nợ cho bên cho vay khoản nợ sau: Trả nợ gốc trả nợ lãi chậm trả (đối với hợp đồng vay tiền khơng có lãi theo quy định khoản Điều 466 BLDS năm 2015); trả nợ gốc, trả nợ lãi hạn, trả nợ lãi chậm trả trả nợ lãi hạn (đối với hợp đồng vay tiền có lãi theo quy định điểm a, b khoản Điều 466 BLDS năm 2015) Do phạm vi nghiên cứu đề tài lãi chậm trả hợp đồng vay tiền theo Bộ luật Dân Việt Nam, nên tác giả nghiên cứu nội dung liên quan đến lãi chậm trả, loại lãi khác (lãi hạn, lãi hạn) tác giả không nghiên cứu Mặc dù, Bộ luật Dân năm 2015 có quy định so với Bộ luật Dân trước nghĩa vụ trả lãi chậm trả hợp đồng vay tiền, tác giả nhận thấy quy định liên quan đến nội dung lãi chậm trả hợp đồng vay tiền như: Căn phát sinh, mức lãi suất, thời điểm tính lãi, số tiền dùng Điều 463 Bộ luật Dân năm 2015 Khoản Điều 466 Bộ luật Dân năm 2015 để tính lãi chậm trả chưa rõ ràng, nhiều bất cập, dẫn đến nhận thức áp dụng pháp luật không thống Xuất phát từ lý trên, tác giả thấy việc nghiên cứu, đánh giá quy định pháp luật hành lãi chậm trả hợp đồng vay tiền theo Bộ luật Dân Việt Nam cần thiết, qua tìm giải pháp để kiến nghị sửa đổi, đề xuất, góp phần nhằm hoàn thiện pháp luật, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp bên vay tiền đảm bảo cơng xã hội Đó lý tác giả chọn đề tài:“Lãi chậm trả hợp đồng vay tiền theo Bộ luật Dân Việt Nam” làm đề tài luận văn cao học Luật Tình hình nghiên cứu đề tài Lãi chậm trả hợp đồng vay tiền nội dung quan trọng chế định hợp đồng vay tài sản Đã có nhiều cơng trình nghiên cứu, viết tạp chí chuyên ngành nghiên cứu quy định lãi hợp đồng vay tài sản nói chung, chủ yếu phân tích, làm rõ số khía cạnh nghĩa vụ trả lãi, mức lãi suất bất cập để kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật hợp đồng vay tài sản nói chung Trong có số cơng trình nghiên cứu, viết có đề cập đến nghĩa vụ trả lãi hợp đồng vay tiền như: Trường Đại học Luật Hà Nội, tập (2009), Giáo trình luật Dân Việt Nam, Nhà xuất Cơng an nhân dân, Hà Nội Ở giáo trình nêu khái niệm hợp đồng vay tài sản, đặc điểm pháp lý, đối tượng, hình thức, quyền nghĩa vụ bên hợp đồng vay tài sản Tuy nhiên giáo trình chưa phân tích sâu nội dung pháp lý liên quan lãi chậm trả hợp đồng vay tiền, phát sinh, mức lãi suất chậm trả, chưa nêu bất cập pháp luật vướng mắc thực tiễn áp dụng lãi chậm trả Đây vấn đề mà học viên cần bổ sung vào đề tài nghiên cứu Nguyễn Xuân Quang - Lê Nết - Nguyễn Hồ Bích Hằng (2007), Luật Dân Việt Nam, Sách chuyên khảo, Nhà xuất Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh Ở sách tác giả nêu số nội dung liên quan đến quyền nghĩa vụ bên hợp đồng vay tài sản, hình thức hợp đồng vay tài sản, cách tính lãi hợp đồng vay tài sản Đây định hướng nghiên cứu mà học viên tham khảo, khai thác cho đề tài nghiên cứu - Đỗ Văn Đại (2014), Luật hợp đồng Việt Nam, Bản án bình luận, (tập 2, tái lần thứ 4),Nhà xuất Chính trị quốc gia, Hà Nội Ở tài liệu tác giả sử dụng án Tòa án Việt Nam để bình luận, đối chiếu với văn quy phạm pháp luật, quan điểm tác giả so sánh với quy định luật nước nội dung quy định nghĩa vụ thực hợp đồng dân sự, hợp đồng thương mại để đưa số giải pháp, kiến nghị để sửa đổi pháp luật Việt Nam cho phù hợp Đây định hướng quan trọng để học viên khai thác, sử dụng đề tài nghiên cứu Đỗ Văn Đại (2016), Bình luận khoa học điểm Bộ luật Dân năm 2015, Nhà xuất Hồng Đức - Hội Luật gia Việt Nam, Hà Nội Ở cơng trình này, tác giả sử dụng Bộ luật Dân năm 2015 để bình luận làm rõ điểm quy định mức lãi suất, nghĩa vụ trả lãi vi phạm nghĩa vụ trả nợ hợp đồng vay tài sản so với Bộ luật dân 2005 Tuy nhiên, tác giả chưa phân tích, làm rõ nội dung nghĩa vụ trả lãi chậm trả hợp đồng vay tiền, Bộ luật Dân năm 2015 có quy định nghĩa vụ trả lãi chậm trả hợp đồng vay tiền có lãi Bộ luật Dân năm 2005 khơng có quy định Đây cơng trình có nhiều điểm mà học viên tham khảo để vận dụng hoàn thiện cho đề tài nghiên cứu Trương Minh Tuấn (2009), Bình luận khoa học Bộ luật dân sự, Nhà xuất Lao động, Hà Nội Ở cơng trình bày, tác giả phân tích số quy định lãi hạn, lãi hạn, địa điểm trả nợ hợp đồng vay tài sản so sánh với quy định hợp đồng tín dụng Tuy nhiên, tác giả phân tích, so sánh góc độ nội dung điều luật mà chưa bất cập, chưa phân tích quy định lãi chậm trả hợp đồng vay tài sản hợp đồng tín dụng Đây cơng trình quan trọng để học viên tham khảo, khai thác bổ sung đề tài nghiên cứu Vũ Hoàng Linh (2012), Pháp luật lãi chậm toán hợp đồng kinh doanh, thương mại, Luận văn thạc sỹ, Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh Tác giả nghiên cứu góc độ lãi chậm toán hoạt động kinh doanh, thương mại có so sánh với lãi chậm toán hợp đồng vay tài sản, chưa nghiên cứu, phân tích cụ thể quy định nghĩa vụ trả lãi chậm trả hợp đồng vay tiền theo Bộ luật dân Đây nội dung quan trọng mà học viên tham khảo, sử dụng để so sánh hoàn thiện cho đề tài nghiên cứu Đinh Văn Sơn (2015), Lãi pháp luật dân Việt Nam, Luận văn thạc sỹ, Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh Tác giả nghiên cứu quy định lãi số hợp đồng dân sự, có hợp đồng vay tài sản, chưa sâu nghiên cứu, phân tích quy định nghĩa vụ trả lãi chậm trả hợp đồng vay tiền theo Bộ luật dân Đây nội dung quan trọng mà học viên khai thác phát triển đề tài nghiên cứu Bài viết tác giả Đỗ Văn Đại “Lãi suất trần cho vay: Kinh nghiệm nước hướng sửa đổi Bộ luật Dân sự” đăng Tạp chí nghiên cứu lập pháp số 15/2010, tr 23 - 33 Tác giả phân tích quy định lãi suất trần luật nước ngồi, qua so sánh với quy định lãi suất trần luật Việt Nam nêu thực tiễn áp dụng pháp luật, từ đưa số giải pháp, kiến nghị để sửa đổi Bộ luật dân 2005 liên quan đến nội dung Đây viết có giá trị để học viên tham khảo hồn thiện cho đề tài nghiên cứu Bài viết tác giả Đoàn Đức Lương “Vướng mắc áp dụng pháp luật lãi suất hợp đồng vay tiền” đăng Tạp chí Tịa án nhân dân số 20/2013, tr.22 - 24 Tác giả nêu pháp lý quy định lãi hợp đồng vay tài sản so sánh với quy định lãi hợp đồng tín dụng, qua phát bất cập thực tiễn xét xử Tòa án quy định lãi suất, qua nêu số kiến nghị để sửa đổi quy định lãi suất hợp đồng vay tài sản Bộ luật dân 2005 mức lãi suất huy động Ngân hàng Nhà nước công bố Đây vấn đề mà học viên cần tham tham khảo, bổ sung cho đề tài nghiên cứu Bài viết tác giả Tưởng Duy Lượng “Có thỏa thuận phạt nhiều lần vi phạm, thỏa thuận lãi chồng lãi hợp đồng vay tài sản, hợp đồng tín dụng khơng” đăng Tạp chí Tịa án nhân dân số 24/2014, tr.24 - 33 Tác giả phân tích thực tiễn xét xử án tranh chấp hợp đồng vay tài sản tranh chấp hợp đồng tín dụng, qua đối chiếu với quy định pháp luật quy định nghĩa vụ trả nợ gốc, trả nợ lãi, từ đưa số nhận định, kiến nghị liên quan đến nội dung hợp đồng có thỏa thuận phạt nhiều lần vi phạm, thỏa thuận lãi chồng lãi hợp đồng vay tài sản, hợp đồng tín dụng khơng Đây viết có có ý nghĩa mà học viên sử dụng để hoàn thiện cho đề tài nghiên cứu Nhìn chung, cơng trình nghiên cứu, viết nêu tác giả đề cập đến khía cạnh pháp lý lãi, mức lãi suất nội dung pháp lý liên quan đến nghĩa vụ trả lãi hợp đồng vay tài sản nói chung Đã nêu lên số bất cập pháp luật, vướng mắc áp dụng quy định nghĩa vụ trả lãi vào thực tiễn, từ đưa kiến nghị sửa đổi quy định pháp luật cho phù hợp Tuy nhiên, cơng trình nghiên cứu, viết chưa Nơi nhận: - TAND tỉnh Gia Lai; - VKSND thành phố Pleiku; - Thi hành án dân thành phố Pleiku; - Các đương sự; - Lưu hồ sơ TM HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa (Đã ký) Phan Tiến Dũng PHỤ LỤC SỐ TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN NINH KIỀU THÀNH PHỐ CẦN THƠ CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Bản án số: 41/2013/KDTM - ST Ngày: 19/11/2013 Về tranh chấp: “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HỊA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN NINH KIỀU Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: - Thẩm phán – Chủ tọa phiên tịa: Bà Hồ Thị Tuyết Phương - Các Hội thẩm nhân dân: Bà Nguyễn Thị Tuyết Hồng Bà Trần Thị Dung - Thư ký Tòa án ghi biên phiên tòa: Bà Đỗ Thị Diễm Trang – Cán Tòa án nhân dân quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ tham gia phiên tòa: Bà Huỳnh Hồng Phil – Kiểm sát viên Ngày 19 tháng 11 năm 2013 trụ sở Toà án nhân dân quận Ninh Kiều tiến hành xét xử công khai vụ án kinh doanh thương mại thụ lý số 136/2013/TLST – KDTM ngày 08/07/2013 vụ “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” theo định đưa vụ án xét xử số 1238/QĐXX ngày 29/10/2013 đương sự: 3.Nguyên đơn : Ngân hàng TMCP Việt Á Địa chỉ: 115 – 121 Nguyễn Cơng Trứ, P Nguyễn Thái Bình, Q 1, TP Hồ Chí Minh Ngân hàng TMCP Việt Á – Chi nhánh Cần Thơ Địa chỉ: 04 Phan Văn Trị, P An Phú, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ Đại diện hợp pháp nguyên đơn: Bà Nguyễn Thị Dân (Theo Quyết định ủy quyền số 3115/UQ-TĐ/13/ ngày 31/10/2013) Chức vụ: Giám đốc PGD Ninh Kiều thuộc Ngân hàng TMCP Việt Á - Chi nhánh Cần Thơ Bị đơn: Công ty TNHH Thành Phúc Địa chỉ: 175/11 Nguyễn Văn Cừ, P An Hòa, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ Đại diện theo pháp luật bị đơn: Ông Nguyễn Thiện Thức – Giám đốc Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: - Ông Nguyễn Thiện Thức, sinh năm 1973 (có mặt) Địa chỉ: 175/11 Nguyễn Văn Cừ, P An Hòa, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ - Ông Lê Tiến Đạt, sinh năm 1978 (vắng mặt) Địa chỉ: Cán Ngân hàng TMCP Việt Á –Nguyên Giám đốc PGD Ninh Kiều, TP Cần Thơ NHẬN THẤY Đại diện hợp pháp Ngân hàng TMCP Việt Á-Chi nhánh Cần Thơ trình bày: Ngày 26/05/2011 Cơng ty TNHH Thành Phúc (gọi tắt Công ty Thành Phúc) vay vốn Ngân hàng TMCP Việt Á-CN Cần Thơ-PGD Ninh Kiều (gọi tắt Ngân hàng Việt Á) với số tiền vay 640.000.000đ theo hợp đồng tín dụng số 1161/11/VAB-PGDNK/HĐNH, để đảm bảo cho hợp đồng tín dụng nói Ngân hàng Việt Á nhận chấp tài sản sau: Nhà đất tọa lạc số 175/11 Nguyễn Văn Cừ, P An Hòa, QNK, TPCT, diện tích 76m2 , đất số 228 tờ đồ số 19 chiếu theo GCNQSDĐ QSH nhà số 5401051003 (vào sổ cấp GCN số 03/2000) UBND TP Cần Thơ cấp ngày 29/12/200 ông Nguyễn Thiện Thức đứng tên Q trình thực hợp đồng Cơng ty Thành Phúc toán phần vốn gốc lãi cho Ngân hàng Việt Á Nay Công ty Thành Phúc vi phạm hợp đồng nên Ngân hàng Việt Á đề nghị Tịa án buộc Cơng ty Thành Phúc phải có nghĩa vụ tốn nợ gốc cho Ngân hàng Việt Á 620.000.000đ, lãi tính đến ngày 19/11/2013 338.850.589đồng (trong đó: lãi hạn 49.338.622đồng, lãi phạt chậm trả 25.704.467đồng, lãi hạn 263.807.500đồng) Trong trường hợp Công ty Thành Phúc khả tốn nợ đề nghị phát tài sản chấp vừa nêu để thu hồi nợ Buộc bị đơn phải chịu trách nhiệm trả nợ theo hợp đồng tín dụng ký Buộc bị đơn phải chịu tồn án phí chi phí phát sinh q trình thu hồi nợ, lãi hạn phát sinh số nợ vốn nợ từ ngày 20/11/2013 Công ty Thành Phúc trả hết nợ cho Ngân hàng Việt Á Bị đơn Công ty TNHH Thành Phúc ông Nguyễn Thiện Thức trình bày: Thống theo trình bày đại diện Ngân hàng Việt Á số nợ gốc 620.000.000đ Trước hợp đồng vay có phần trả gốc 10.000.000đ/tháng, sau trả 02 tháng, Công ty TNHH Thành Phúc có đề nghị Giám đốc PGD (giám đốc cũ ơng Lê Tiến Đạt) cho đóng lãi hàng tháng, khơng đóng gốc tháng 10.000.000đ kinh tế khó khăn phía giám đốc cũ đưa văn cho Công ty Thành Phúc ký tên đầy đủ để trình cho Ngân hàng Việt Á – Chi nhánh Cần Thơ Sau đóng lãi số tháng Phịng giao dịch có thay đổi nhân (Giám đốc mới), bảo đơn vị vi phạm hợp đồng khơng đóng gốc tháng nên tính lãi phạt dần lên nhanh Do hợp đồng hết hạn Ngân hàng Việt Á có u cầu ký hợp đồng tín dụng phải giảm mức vay xuống 500.000.000đ nên đơn vị bảo khơng thể ký cơng ty khơng có kinh phí Cơng ty Thành Phúc gởi văn yêu cầu Ngân hàng Việt Á – PGD Ninh Kiều giảm lãi hạn (vì Ngân hàng Việt Á tính lãi sai với quy định lãi suất hỗ trợ cho doanh nghiệp tư nhân thời gian), miễn lãi hạn (vì Ngân hàng Việt Á tự tính khơng thỏa thuận ban đầu), có kèm theo chứng từ chứng minh Công ty Thành Phúc trả hết tiền vay gốc lãi (lãi tính theo quy định Bộ tài cho giai đoạn) thời gian 01 tháng Tuy nhiên phía Ngân hàng Việt Á không thống theo đề nghị Công ty Thành Phúc Nay Công ty Thành Phúc thống trả nợ gốc lãi văn đề nghị Tại biên hòa giải ngày 26/07/2013 Tòa án nhân dân quận Ninh Kiều đại diện nguyên đơn bị đơn thống số nợ gốc không thống lãi suất.Bị đơn đề nghị đối chất với ông Lê Tiến Đạt – Nguyên Giám đốc PGD Ninh Kiều thuộc Ngân hàng TMCP Việt Á đề nghị xin trả lãi không trả gốc hàng tháng Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ơng Nguyễn Tiến Đạt trình bày: Ơng khẳng định không ký văn thể đồng ý cho Công ty Thành Phúc trã lãi mà không trả nợ gốc Tại biên đối chất đại diện hợp pháp bị đơn trình bày đề nghị ông Lê Tiến Đạt xác định lại văn xin đóng lãi Cơng ty TNHH Thành Phúc Phía ông Lê Tiến Đạt trình bày không ký văn thể đồng ý cho Công ty TNHH Thành Phúc trã lãi mà không trả nợ gốc quyền hạn định vấn đề Ngân hàng TMCP Việt Á (hội sở) điều kiện công tác nên ông Đạt đề nghị Tòa án nhân dân quận Ninh Kiều xét xử vắng mặt ơng Tại phiên tịa hơm đại diện hợp pháp nguyên đơn giữ yêu cầu khởi kiện, bị đơn thống số nợ gốc đề nghị tính lãi suất theo quy định Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định Đại diện nguyên đơn bị đơn thống xét xử vắng mặt ông Đạt Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ phát biểu quan điểm: Về việc tuân theo pháp luật tố tụng Thẩm phán hội đồng xét xử: - Về thẩm quyền thụ lư vụ n l theo quy định khoản Điều 33 điểm a Khoản Điều 35 Bộ luật Tố tụng dân sự; Về quan hệ pháp luật tranh chấp Tịa n xc định tranh chấp Về xác định tư cách php lư người tham gia tố tụng theo quy định Điều 56 Bộ luật Tố tụng dân sự; Về mối quan hệ người tham gia tố tụng theo quy định Điều 46 Bộ luật Tố tụng dân sự; Về thu thập chứng theo trình tự thủ tục Điều 85 Bộ luật Tố tụng dân sự; Về thời hạn chuẩn bị xét xử coě vi phaňm quy điňnh Khoản Điều 179 Bộ luật Tố tụng dân sự; Thời hạn gởi hồ sơ đến Viện kiểm sát quy định Điều 195; Gửicaěc văn baŇn tôě tuňng cho Vięňn kięŇm saět đuěng quy điňnh; Về việc tuân theo pháp luật Hội đồng xét xử theo quy định Điều 52, 196, 197 Bộ luật Tố tụng dân sự; Việc chấp hành pháp luật người tham gia tố tụng quy định pháp luật Kiến nghị Tòa án khắc phục vi phạm nêu XÉT THẤY Sau nghiên cứu tài liệu chứng có hồ sơ vụ kiện sau thẩm tra cơng khai phiên tịa sau nghe ý kiến tranh luận đương sự.Hội đồng xét xử nhận định Xét thủ tục: Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Lê Tiến Đạt có tự khai, tham dự buổi đối chất có đề nghị Tịa án xét xử vắng Do Tịa án tiến hành xét xử vắng mặt ơng Đạt theo quy định Điều 199, Điều 202 Bộ luật Tố tụng dân (sửa đổi, bổ sung năm 2011) Xét quan hệ tranh chấp: Căn vào đơn khởi kiện đề ngày 23/10/2012, vào Hợp đồng tín dụng số 1161/11/VAB-PGDNK/HĐNH ngày 26/5/2011 với số tiền vay 640.000.000đồng Bị đơn vi phạm nghĩa vụ trả nợ nên nguyên đơn khởi kiện, xác định loại kiện tranh chấp hợp đồng tín dụng thuộc điều chỉnh luật kinh doanh thương mại có tranh chấp thuộc thẩm quyền giải Tòa án Căn vào Hợp đồng tín dụng số 1161/11/VAB-PA/HĐNH ngày 26/5/2011 với số tiền vay 640.000.000đồng kèm theo giấy nhận nợ có chữ ký bị đơn Công ty TNHH Thành Phúc thể bị đơn nguyên đơn có giao dịch vay vốn Bị đơn xác nhận có vay vốn Ngân hàng Việt Á theo hợp đồng tín dụng vừa nêu Tuy nhiên, bị đơn cho gởi văn yêu cầu Ngân hàng Việt Á – PGD Ninh Kiều giảm lãi hạn (vì Ngân hàng Việt Á tính lãi sai với quy định lãi suất hỗ trợ cho DNTN thời gian), miễn lãi hạn (vì VAB tự tính khơng thỏa thuận ban đầu), có kèm theo chứng từ chứng minh Công ty TNHH Thành Phúc trả hết tiền vay gốc lãi (lãi tính theo quy định Bộ tài cho giai đoạn) thời gian 01 tháng.Phía ơng Lê Tiến Đạt đối chất với bị đơn khẳng định không ký văn giảm lãi cho bị đơn PGD khơng có thẩm quyền định đề nghị bị đơn Căn vào Điều 3, Điều 8, Điều 10 hợp đồng tín dụng số 1161 bị đơn vi phạm nghĩa vụ trả nợ thỏa thuận hợp đồng tín dụng Do nguyên đơn khởi kiện yêu cầu bị đơn phải trả nợ gốc có sở Đối với yêu cầu tính lãi suất theo hợp đồng tín dụng Ngân hàng Việt Á, Hội đồng xét xử thấy rằng: nguyên đơn bị đơn tự thỏa thuận việc vay vốn, thỏa thuận điều khoản tính lãi (trong có lãi hạn, lãi q hạn lãi phạt chậm trả ) cách tự nguyện, việc thỏa thuận thực theo quy định pháp luật tổ chức tín dụng, hợp đồng tín dụng thực có hiệu lực thi hành bị đơn vi phạm nghĩa vụ trả nợ gốc lãi nên phía ngun đơn chuyển tồn số nợ gốc sang nợ hạn có Từ phân tích nêu trên, Hội đồng xét xử nghĩ nên chấp nhận yêu cầu khởi kiện nguyên đơn buộc bị đơn Cơng ty TNHH Thành Phúc phải có trách nhiệm trả nợ gốc lãi tính đến hết ngày 19/11/2013 958.850.589đồng Trong trường hợp bị đơn khả trả nợ trả nợ khơng đủ Ngân hàng TMCP Việt Á – Chi nhánh Cần Thơ PGD Ninh Kiều có quyền yêu cầu Thi hành án phát tài sản chấp là: Nhà đất tọa lạc số 175/11 Nguyễn Văn Cừ, P An Hịa, QNK, TPCT, diện tích 76m2 , đất số 228 tờ đồ số 19 chiếu theo GCNQSDĐ QSH nhà số 5401051003 (vào sổ cấp GCN số 03/2000) UBND TP Cần Thơ cấp ngày 29/12/2000 ông Nguyễn Thiện Thức đứng tênđể thu hồi nợ Buộc bị đơn Công ty TNHH Thành Phúc phải chịu lãi hạn (theo hợp đồng tín dụng ký) phát sinh số nợ vốn gốc tính từ ngày 20/11/2013 bị đơn trả hết số nợ cho Ngân hàng TMCP Việt Á Về án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm: Bị đơn phải chịu án phí số tiền phải trả, tương ứng: 958.850.589đồng = 36.000.000đồng + 3% (958.850.589đồng – 800.000.000đồng) = 40.765.517đồng Nguyên đơn nhận lại 16.375.000đơĚng tiền tạm ứng án phí theo biên lai thu số 002130 ngày 20/03/2013 Từ nhận định trên: QUYẾT ĐỊNH Áp dụng: - Điểm m Khoản Điều 29; Điều 33; Điều 35; Điều 131; Điều 199; Điều 202 Bộ luật tố tụng dân (sửa đổi, bổ sung năm 2011) - Căn vào Điểm b khoản Điều 318; Điều 319; Điều 320; Điều 322; Điều 323; Điều 325; Điều 342; Điều 343; Điều 351; Điều 355 Bộ luật Dân - Điều 95 Luật tổ chức tín dụng - Pháp lệnh án phí, lệ phí Tịa án Tun xử: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện Ngân hàng TMCP Việt Á – Chi nhánh Cần Thơ bị đơn Công ty TNHH Thành Phúc Buộc bị đơn Công ty TNHH Thành Phúc phải trả cho Ngân hàng TMCP Việt Á – Chi nhánh Cần Thơ số nợ gốc lãi (tính đến hết ngày 19/11/2013) 958.850.589 đồng Trong trường hợp Cơng ty TNHH Thành Phúc khơng có khả trả nợ trả nợ khơng đủ Ngân hàng TMCP Việt Á – Chi nhánh Cần Thơ có quyền yêu cầu Thi hành án phát tài sản chấp (là Nhà đất tọa lạc số 175/11 Nguyễn Văn Cừ, P An Hòa, QNK, TPCT, diện tích 76m2 , đất số 228 tờ đồ số 19 chiếu theo GCNQSDĐ QSH nhà số 5401051003 (vào sổ cấp GCN số 03/2000) UBND TP Cần Thơ cấp ngày 29/12/200 ông Nguyễn Thiện Thức đứng tên) để thu hồi nợ Buộc ông Công ty TNHH Thành Phúc phải chịu lãi hạn (theo hợp đồng tín dụng ký) phát sinh số nợ vốn gốc tính từ ngày 20/11/2013 Cơng ty TNHH Thành Phúc trả hết số nợ cho Ngân hàng TMCP Việt Á – Chi nhánh Cần Thơ Về án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm: Bị đơn Công ty TNHH Thành Phúc phải nộp 40.765.517đồng Nguyên đơn Ngân hàng TMCP Việt Á – Chi nhánh Cần Thơ nhận lại 16.375.000 đồng tiền tạm ứng án phí theo biên lai thu số 002130 ngày 20/03/2013 Nguyên đơn, bị đơn quyền kháng cáo hạn 15 ngày kể từ ngày ngày tuyên án hôm Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo hạn 15 ngày kể nhận án án niêm yết địa phương Trường hợp án thi hành theo Điều Luật thi hành án dân người thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án bị cưỡng chế thi hành án theo quy định Điều 6, Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án thực theo Điều 30 luật thi hành án dân sự./ Nơi gởi: - TAND TP.CT - VKSND Q.NK - THA Q.NK - Các đương - Lưu HS vụ án TM HỘI ĐỒNG XÉT XỬ Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa (Đã ký) Hồ Thị Tuyết Phương PHỤ LỤC SỐ 10 TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HỊA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HUYỆN BÌNH CHÁNH Độc lập – Tự – Hạnh phúc THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Bản án số: 02/2014/KDTM-ST Ngày: 09/ 01/ 2014 V/v tranh chấp hợp đồng tín dụng NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: Thẩm phán - Chủ tọa phiên tịa: Ơng Tô Thanh Liêm Các Hội thẩm nhân dân: 1- Bà Huỳnh Thị Đào 2- Bà Lê Thị Kim Anh Thư ký Tòa án ghi biên phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hiếu- Cán Tịa án nhân dân huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Chánh tham gia phiên tịa: Ông Nguyễn Văn Lân – Kiểm sát viên Ngày 09 tháng 01 năm 2014 Phòng xử án Tòa án nhân dân huyện Bình Chánh xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 23/2012/TLST-KDTM ngày 13 tháng năm 2012 việc “Tranh chấp Hợp đồng tín dụng” theo Quyết định đưa vụ án xét xử số: 300/2013/QĐXX-ST ngày 19 tháng năm 2013, Quyết định hỗn phiên tịa số 214/2013/QĐST-DS ngày 10 tháng 12 năm 2013 đương sự: Nguyên đơn: Ngân hàng TMCP Á Châu Địa chỉ: 413 - 415 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 5, quận 3, Tp Hồ Chí Minh Đại diện ủy quyền: Ơng Nguyễn Đình Lợi, sinh năm: 1978 (Theo giấy ủy quyền ngày 26/9/2012) Bị đơn: Công ty TNHH SX-TM Hiệp Hà Giang Địa chỉ: A11/7B Quốc lộ 50, ấp 2, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, Tp Hồ Chí Minh Đại diện: Bà Nguyễn Thị Thu Hà, sinh năm: 1971 Địa chỉ: 400/19 Phạm Văn Bạch, Phường 15, quận Tân Bình, Tp HCM Tạm trú: 553/11 Lũy Bán Bích, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, Tp HCM Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 3.1/ Bà Đỗ Thị Hòa, sinh năm: 1955 Địa chỉ: 503 Lũy Bán Bích, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, Tp HCM 3.2/ Bà Huỳnh Thị Thanh Phương, sinh năm: 1972 Địa chỉ: 539/2 Lũy Bán Bích, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, Tp HCM 3.3/ Ông Phạm Hồng Thịnh, sinh năm: 1975 Địa chỉ: 49/1 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 21, quận Bình Thạnh, Tp HCM 3.4/ Ông Phạm Hồng Nguyên, sinh năm: 1961 Địa chỉ: 400/19 Phạm Văn Bạch, Phường 15, quận Tân Bình, Tp HCM Tạm trú: 553/11 Lũy Bán Bích, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, Tp HCM NHẬN THẤY Trong đơn khởi kiện ngày 20/3/2012, tự khai, hòa giải phiên tịa ngun đơn ơng Nguyễn Đình Lợi đại diện ủy quyền Ngân hàng TMCP Á Châu (viết tắt ACB) trình bày: Cơng ty Trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Hiệp Hà Giang (gọi tắt Cơng ty Hiệp Hà Giang) có quan hệ tín dụng với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (gọi tắt Ngân hàng ACB) sau: Công ty Hiệp Hà Giang trả cho ACB tổng số nợ thiếu (gồm lãi hạn, lãi phạt, lãi hạn, vốn) tính đến ngày 09/01/2014 30.216.687.818 đồng(Hai mươi chín tỷ bảy trăm ba mươi triệu chín trăm ba mươi hai nghìn tám trăm mười tám đồng)và tiền lãi phát sinh theo mức lãi suất nợ hạn bên thỏa thuận Hợp đồng tín dụng khế ước nhận nợ từ ngày 10/01/2014 đến ngày trả dứt nợ Công ty Hiệp Hà Giang phải trả nợ theo thứ tự sau: lãi phạt, lãi hạn, lãi hạn, vốn Nếu công ty Hiệp Hà Giang không thực thực không nghĩa vụ trả nợ sản bảo đảm ACB bán theo quy định pháp luật ACB quyền yêu cầu quan có thẩm quyền phát để thu hồi nợ, bao gồm: 1/ Bất động sản tọa lạc số 553/11 Đường Lũy Bán Bích, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú,Tp.HCM (số cũ 147/15 -17 Lũy Bán Bích Phường 18, Quận Tân Bình, Tp.HCM), thuộc quyền sở hữu bà Nguyễn Thị Thu Hà 2/ Bất động sản tọa lạc số 503 Lũy Bán Bích Phường Phú Thạnh Quận Tân Phú, Tp.HCM, thuộc quyền sở hữu bà Đỗ Thị Hòa 3/ Bất động sản tọa lạc số 539/2 Lũy Bán Bích, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM thuộc quyền sở hữu bà Huỳnh Thị Thanh Phương 4/ Quyền sử dụng đất có tài sản gắn liền với đất hình thành tương lai đất số 641, tờ đồ số 10 (TL-2005) Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Tp.HCM thuộc quyền sử dụng đất sở hữu nhà bà Huỳnh Thị Thanh Phương Đồng thời kính đề nghị Q Tịa buộc bà Nguyễn Thị Thu Hà, bà Đỗ Thị Hòa, bà Huỳnh Thị Thanh Phương, ông Phạm Hồng Thịnh thực nghĩa vụ trả nợ thay theo chứng thư bảo lãnh ngày 17/11/2011 Bị đơn Công ty TNHH SX-TM Hiệp Hà Giang bà Nguyễn Thị Thu Hà làm Giám đốc trình bày: Cơng ty Hiệp Hà Giang có ký hợp đồng tín dụng với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu Cụ thể sau: - Hợp đồng hạn mức cấp tín dụng số LĐT.DN.01200810 ngày 24/8/2010 - Hợp đồng hạn mức cấp tín dụng số LĐT.DN.0200810 ngày 24/8/2010 - Hợp đồng hạn mức cấp tín dụng số LĐT.DN.01210411 ngày 21/4/2011 - Hợp đồng hạn mức cấp tín dụng số LĐT.DN.01.141111/TT ngày 17/11/2011 Theo Cơng ty chấp tài sản gồm có: - Bất động sản tọa lạc 553/11 đường Lũy Bán Bích, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP HCM (số cũ 147/15-17 đường Lũy Bán Bích, phường 18, quận Tân Bình, TP HCM) thuộc quyền sở hữu bà Nguyễn Thị Thu Hà - Bất động sản tọa lạc 503 đường Lũy Bán Bích, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP HCM thuộc quyền sở hữu bà Đỗ Thị Hòa - Bất động sản tọa lạc 539/2 đường Lũy Bán Bích, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP HCM thuộc quyền sở hữu bà Huỳnh Thị Thanh Phương - Quyền sử dụng đất có tài sản gắn liền với đất hình thành tương lai đất số 641 tờ đồ số 10 (TL 2005) phường An Lạc, quận Bình Tân, TP HCM thuộc quyền sử dụng đất sở hữu bà Huỳnh Thị Thanh Phương Ngày 17/01/2011 Bà Đỗ Thị Hòa, bà Huỳnh Thị Thanh Phương, ông Phạm Hồng Thịnh bà ký chứng thư bảo lãnh cho Công ty Hiệp Hà Giang Bà xác nhận tổng số vốn vay Ngân hàng ACB 18.000.000.000 (Mười tám tỷ) đồng.Lãi hạn 909.967.667 đồng, lãi phạt 21.265.928 đồng, lãi quà hạn 3.206.129.390 đồng.Tổng cộng bà phải toán cho Ngân hàng ACB 22.137.362.985 đồng Nay Công ty Hiệp Hà Giang thực nghĩa vụ trả nợ theo số tiền nên Công ty đồng ý cho Ngân hàng ACB làm thủ tục phát mải tài sản chấp để thu hồi nợ Bà xi vắng mặt suốt trình giải vụ án Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 1/ Bà Đỗ Thị Hịa trình bày: Bà có 02 nhà số 503 đường Lũy Bán Bích, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú Bà có cho Cơng ty Hiệp Hà Giang th 12 năm Vì thân quen Cơng ty Hiệp hà Giang lợi dụng tin tưởng bà nói bà đứng vào thành viên Công ty để mượn giấy tờ nhà bà để vay tiền xin sửa chữa 02 nhà Công ty Hiệp Hà Giang làm khách sạn Bà Thấy thực tế nhà có sửa chữa nên đứng tên cho vay Công ty Hiệp Hà Giang móc mối với Ngân hàng cho vay bắt bà ký tên vay 02 (Hai) tỷ đồng, vay bà không cầm tiền Một tháng sau bà biết Công ty Hiệp Hà Giang lừa đảo bà vay 06 (Sáu) tỷ đồng.Bà người bị lừa đảo Do thân bà có bệnh tim mạch, lỗng xương, đồng thời mẹ bà bệnh nặng, bà xin thêm thời gian để tìm kiếm người mua nhà để bà bán nhà toán tiền cho Ngân hàng 2/ Bà Huỳnh Thị Thanh Phương trình bày: Bà có giao nhà số 539/2 đường Lũy Bán Bích, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP HCM Quyền sử dụng đất có tài sản gắn liền với đất hình thành tương lai đất số 641 tờ đồ số 10 (TL 2005) phường An Lạc, quận Bình Tân, TP HCM cho bà Hà Giám đốc Công ty Hiệp Hà Giang đem chấp cho Ngân hàng ACB có ký chứng thư bảo lãnh ngày 17/01/2011 Bà yêu cầu ngân hàng ACB cho bà thêm thời hạn đề bà bán tài sản thực nghĩa vụ bảo lãnh 3/ ÔngPhạm Hồng Thịnh trình bày: Để hợp thức hóa đủ tiêu chuẩn thành lập Công ty TNHH Hiệp Hà Giang quan hệ anh em nên ơng có nhận lời tham gia cổ phần góp vốn với Cơng ty Hiệp Hà Giang.Khi Công ty Hiệp Hà Giang thành lập ông không tham gia hoạt động Công ty Ngày 08/12/2011 Công ty Hiệp Hà Giang ký xác nhận hợp đồng chuyển nhượng vốn ban đầu ơng đóng góp 50.000.000 đồng cho ơng Phạm Hồng Ngun Về Chứng thư bảo lãnh ngày 17/01/2011 ông ký với tư cách thành viên Cơng ty ơng khơng có tài sản bảo lãnh Do chuyển nhượng cổ phần cho ơng Phạm Hồng Ngun nên ơng có trách nhiệm với Cơng ty Hiệp Hà Giang Do bận nhiều công việc nên ông xin vắng mặt suốt trình giải vụ án 4/ ƠngPhạm Hồng Ngun trình bày: Ngày 08/12/2011 ơng có ký nhận chuyển nhượng cổ phần ông Phạm Hồng Thịnh thành viên Công ty Hiệp Hà Giang.Cổ phần trị giá 50.000.000 đồng.Theo hợp đồng chuyển nhượng cổ phần ngày 08/12/2011 ơng tồn quyền xử lý sử dụng cổ phần Do bận nhiều công việc nên ông xin vắng mặt suốt q trình giải vụ án Tại phiên tịa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Chánh phát biểu ý kiến việc tuân theo pháp luật tố tụng trình giải vụ án Thẩm phán, Hội đồng xét xử; việc chấp hành pháp luật người tham gia tố tụng dân XÉT THẤY Sau nghiên cứu tài liệu có hồ sơ vụ án, thẩm tra phiên tòa vào kết tranh luận phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định: Về quan hệ tranh chấp thẩm quyền giải vụ án: Ngân hàng TMCP Á Châu khởi kiện yêu cầu Công ty TNHH SX TM Hiệp Hà Giang trả tiền vay theo hợp đồng tín dụng Đây tranh chấp phát sinh hoạt động kinh doanh, thương thuộc thẩm quyền Tòa án theo quy định khoản Điều 29 Bộ luật Tố tụng dân Công ty TNHH SX TM Hiệp Hà Giang tọa lạc xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh nên vào điểm b khoản Điều 33, điểm a khoản Điều 35 Bộ luật tố tụng dân vụ án thuộc thẩm quyền giải Tịa án nhân dân huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh Bị đơn bà Nguyễn Thị Thu Hà Giám đốc Công ty Hiệp Hà Giang, ông Phạm Hồng Thịnh, ơng Phạm Hồng Ngun có u cầu vắng mặt suốt trình giải vụ án Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan bà Đỗ Thị Hòa, bà Huỳnh Thị Thanh Phương Tòa án triệu tập, niêm yết hợp lệ đến lần thứ hai vắng mặt khơng có lý do, nên Tòa án tiến hành xét xử vắng mặt theo quy định điểm b khoản Điều 199, khoản 1, Điều 202 Bộ luật tố tụng dân (đã sửa đổi, bổ sung năm 2011) Về yêu cầu đương sự, Hội đồng xét xử nhận thấy: Xét hợp đồng tín dụng Ngân hàng ACB Công ty Hiệp Hà Giang gồm có: - Hợp đồng hạn mức cấp tín dụng số LĐT.DN.01200810 ngày 24/8/2010 - Hợp đồng hạn mức cấp tín dụng số LĐT.DN.0200810 ngày 24/8/2010 - Hợp đồng hạn mức cấp tín dụng số LĐT.DN.01210411 ngày 21/4/2011 - Hợp đồng hạn mức cấp tín dụng số LĐT.DN.01.141111/TT ngày 17/11/2011 Các tài sản chấp gồm có: - Bất động sản tọa lạc 553/11 đường Lũy Bán Bích, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP HCM (số cũ 147/15-17 đường Lũy Bán Bích, phường 18, quận Tân Bình, TP HCM) thuộc quyền sở hữu bà Nguyễn Thị Thu Hà - Bất động sản tọa lạc 503 đường Lũy Bán Bích, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP HCM thuộc quyền sở hữu bà Đỗ Thị Hòa - Bất động sản tọa lạc 539/2 đường Lũy Bán Bích, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP HCM thuộc quyền sở hữu bà Huỳnh Thị Thanh Phương - Quyền sử dụng đất có tài sản gắn liền với đất hình thành tương lai đất số 641 tờ đồ số 10 (TL 2005) phường An Lạc, quận Bình Tân, TP HCM thuộc quyền sử dụng đất sở hữu bà Huỳnh Thị Thanh Phương Xét việc bà Hà Giám đốc Công ty Hiệp Hà Giang xác nhận có ký Hợp đồng tín dụng chấp tài sản cho Ngân hàng ACB Song xét, bà Đỗ Thị Hòa, bà Huỳnh Thị Thanh Phương xác nhận có ký chứng thư bảo lãnh ngày 17/01/2011 đưa bất động sản nêu thuộc quyền sở hữu bà cho Công ty Hiệp Hà Giang chấp cho Ngân hàng ACB Xét việc chuyển nhượng cổ phần ông Phạm Hồng Thịnh ông Phạm Hồng Nguyên theo Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp ký ngày 08/12/2011 có xác nhận Cơng ty Hiệp Hà Giang Đây việc chuyển nhượng cổ phần vốn góp cá nhân với khơng liên quan đến việc ký chứng thư bảo lãnh ông Phạm Hồng Thịnh Nếu ơng Thịnh ơng Ngun có tranh chấp giải vụ án khác Về nợ gốc: Theo lời trình bày Ngân hàng thừa nhận bà Hà phía Cơng ty Hiệp Hà Giang cịn nợ Ngân hàng ACB 18.000.000.000 (Mười tám tỷ) đồng nợ gốc Căn khoản Điều 80 Bộ luật tố tụng dân (đã sửa đổi, bổ sung năm 2011), Tòa án cơng nhận thật Do đó, bị đơn có trách nhiệm trả lại cho nguyên đơn số nợ gốc 18.000.000.000 (Mười tám tỷ) đồng Về lãi suất: Nguyên đơn đề nghị áp dụng lãi suất thỏa thuận hợp đồng, tổng cộng khoản lãi 12.216.687.818 đồng Ngồi ra, phía ngun đơn u cầu phát tài sản chấp là: - Bất động sản tọa lạc 553/11 đường Lũy Bán Bích, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP HCM (số cũ 147/15-17 đường Lũy Bán Bích, phường 18, quận Tân Bình, TP HCM) thuộc quyền sở hữu bà Nguyễn Thị Thu Hà - Bất động sản tọa lạc 503 đường Lũy Bán Bích, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP HCM thuộc quyền sở hữu bà Đỗ Thị Hòa - Bất động sản tọa lạc 539/2 đường Lũy Bán Bích, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP HCM thuộc quyền sở hữu bà Huỳnh Thị Thanh Phương - Quyền sử dụng đất có tài sản gắn liền với đất hình thành tương lai đất số 641 tờ đồ số 10 (TL 2005) phường An Lạc, quận Bình Tân, TP HCM thuộc quyền sử dụng đất sở hữu bà Huỳnh Thị Thanh Phương.nếu bị đơn khơng có khả trả nợ Hội đồng xét xử xét thấy yêu cầu nguyên đơn phù hợp với quy định pháp luật phù hợp với thỏa thuận hợp đồng hai bên ký kết nên chấp nhận Như vậy, tổng số tiền nợ vốn lãi tính đến ngày 09/01/2014 bị đơn phải toán cho nguyên đơn 30.216.687.818 (Ba mươi tỷ hai trăm mười sáu triệu sáu trăm tám mươi bảy ngàn tám trăm mười tám) đồng, kể từ án có hiệu lực pháp luật Về yêu cầu nguyên đơn buộc bà Nguyễn Thị Thu Hà, bà Đỗ Thị Hòa, bà Huỳnh Thị Thanh Phương ông Phạm Hồng Thịnh phải thực theo chứng thư bảo lảnh ngày 17/11/2011 kể từ án có hiệu lực pháp luật Hội đồng xét xử nhận thấy bên ký kết quy định hợp đồng nên có sở để chấp nhận Từ nhận định trên, Hội đồng xét xử chấp nhận toàn yêu cầu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu Bà Đỗ Thị Hòa, bà Huỳnh Thị Thanh Phương, ông Phạm Hồng Thịnh, ông Phạm Hồng Nguyên Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất Thương mại Hiệp Hà Giang có phát sinh tranh chấp với giải vụ án khác Về án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất Thương mại Hiệp Hà Giang phải chịu 138.216.687 (Một trăm ba mươi tám triệu hai trăm mười sáu ngàn sáu trăm tám mươi bảy) đồng Hoàn lại cho Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu số tiền tạm ứng án phí nộp 63.728.000 (Sáu mươi ba triệu bảy trăm hai mươi tám ngàn) đồng theo biên lai thu tiền tạm ứng án phí số 00228 ngày 13/4/2012 Chi cục thi hành án dân huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh Vì lẽ trên, QUYẾT ĐỊNH Căn khoản Điều 25, điểm a khoản Điều 35, điểm b khoản Điều 199, khoản Điều 202 Bộ luật tố tụng dân (đã sửa đổi, bổ sung năm 2011) Căn Điều 306 Bộ luật Thương mại năm 2005; Căn Điều 91 Điều 95 Luật Tổ chức tín dụng năm 2011 Căn Pháp lệnh số 10/2009/UBTVQH12 ngày 27/02/2009 Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định án phí, lệ phí Tịa án; Tun xử: 1/ Chấp nhận toàn yêu cầu khởi kiện Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu việc tranh chấp hợp đồng tín dụng với Cơng ty Trách nhiệm hữu hạn sản xuất Thương mại Hiệp Hà Giang Buộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn sản xuất Thương mại Hiệp Hà Giang có nghĩa vụ trả nợ cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu số tiền nợ vốn lãi 30.216.687.818 đồng (Ba mươi tỷ hai trăm mười sáu triệu sáu trăm tám mươi bảy nghìn tám trăm mười tám đồng) trả lần tiền lãi phát sinh theo mức lãi suất nợ hạn bên thỏa thuận Hợp đồng tín dụng khế ước nhận nợ từ ngày 10/01/2014 đến ngày trả dứt số nợ Nếu Công ty Trách nhiệm hữu hạn sản xuất Thương mại Hiệp Hà Giang không trả tiền theo án tuyên, Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu có quyền yêu cầu Chi cục thi hành án dân có thẩm quyền xử lý tài sản chấp để thu hồi nợ, gồm có: a/ Bất động sản tọa lạc 553/11 đường Lũy Bán Bích, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP HCM (số cũ 147/15-17 đường Lũy Bán Bích, phường 18, quận Tân Bình, TP HCM) thuộc quyền sở hữu bà Nguyễn Thị Thu Hà b/ Bất động sản tọa lạc 503 đường Lũy Bán Bích, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP HCM thuộc quyền sở hữu bà Đỗ Thị Hòa c/ Bất động sản tọa lạc 539/2 đường Lũy Bán Bích, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP HCM thuộc quyền sở hữu bà Huỳnh Thị Thanh Phương d/ Quyền sử dụng đất có tài sản gắn liền với đất hình thành tương lai đất số 641 tờ đồ số 10 (TL 2005) phường An Lạc, quận Bình Tân, TP HCM thuộc quyền sử dụng đất sở hữu bà Huỳnh Thị Thanh Phương Buộc bà Nguyễn Thị Thu Hà, Đỗ Thị Hịa, bà Huỳnh Thị Thanh Phương, ơng Phạm Hồng Thịnh thực nghĩa vụ trả nợ thay theo chứng thư bảo lãnh ngày 17/11/2011 2/ Án phí dân sơ thẩm: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất Thương mại Hiệp Hà Giang phải chịu 138.216.687 (Một trăm ba mươi tám triệu hai trăm mười sáu ngàn sáu trăm tám mươi bảy) đồng án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm Hoàn lại cho Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu số tiền tạm ứng án phí nộp 63.728.000 (Sáu mươi ba triệu bảy trăm hai mươi tám ngàn) đồng theo biên lai thu tiền tạm ứng án phí số 00228 ngày 13/4/2012 Cục thi hành án dân thành phố Hồ Chí Minh Trường hợp án, định thi hành theo quy định Điều Luật Thi hành án Dân người thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân có quyền thỏa thuận thi hành án, tự nguyện thi hành án bị cưỡng chế theo quy định Điều 6, Luật Thi hành án Dân sự; thời hiệu thi hành án thực theo quy định Điều 30 Luật Thi hành án Dân 3/ Quyền kháng cáo: Các đương có mặt phiên tịa có quyền kháng cáo thời hạn 15 ngày kể từ ngày Tòa án tuyên án.Riêng đương vắng mặt phiên tịa có quyền kháng cáo thời hạn 15 ngày kể từ ngày án tống đạt hợp lệ niêm yết Nơi nhận: -TAND TP.HCM, -VKSND H.BC, -CCTHADS H.BC, - Các đương sự, - Lưu hồ sơ TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ Thẩm phán – Chủ toạ phiên tồ (Đã ký) Tơ Thanh Liêm ... Lãi trả lãi chậm trả hợp đồng vay tiền lãi theo Bộ luật Dân Việt Nam Chương Lãi trả lãi chậm trả hợp đồng vay tiền có lãi theo Bộ luật Dân Việt Nam 8 CHƯƠNG LÃI CHẬM TRẢ TRONG HỢP ĐỒNG VAY TIỀN... mức lãi suất chậm trả hợp đồng vay tiền lãi cụ thể 24 CHƯƠNG LÃI CHẬM TRẢ TRONG HỢP ĐỒNG VAY TIỀN CÓ LÃI THEO BỘ LUẬT DÂN SỰ VIỆT NAM 2.1 Căn phát sinh lãi chậm trả hợp đồng vay tiền có lãi. .. quy định pháp luật lãi chậm trả hợp đồng vay tiền theo Bộ luật Dân Việt Nam; - Làm rõ thực trạng áp dụng quy định pháp luật lãi chậm trả hợp đồng vay tiền theo Bộ luật Dân Việt Nam; - Hướng đến
- Xem thêm -

Xem thêm: Lãi chậm trả trong hợp đồng vay tiền theo bộ luật dân sự việt nam , Lãi chậm trả trong hợp đồng vay tiền theo bộ luật dân sự việt nam