0

Hợp đồng vi phạm quy định về hình thức bắt buộc theo pháp luật việt nam

186 0 0
  • Hợp đồng vi phạm quy định về hình thức bắt buộc theo pháp luật việt nam

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 22:16

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH VĂN THỊ HỒNG NHUNG HỢP ĐỒNG VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ HÌNH THỨC BẮT BUỘC THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH LUẬT DÂN SỰ VÀ TỐ TỤNG DÂN SỰ TP HỒ CHÍ MINH - THÁNG 11 - NĂM 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH HỢP ĐỒNG VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ HÌNH THỨC BẮT BUỘC THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM CHUYÊN NGÀNH LUẬT DÂN SỰ VÀ TỐ TỤNG DÂN SỰ Mã số: 60380103 Người hướng dẫn khoa học: PGS TS ĐỖ VĂN ĐẠI Học viên: VĂN THỊ HỒNG NHUNG Lớp Cao học Luật Khóa 23 TP HỒ CHÍ MINH - THÁNG 11 - NĂM 2018 LỜI CAM ĐOAN Tác giả cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập tác giả hướng dẫn khoa học PGS TS Đỗ Văn Đại Mọi kết nghiên cứu cơng trình khoa học khác giữ nguyên ý tưởng trích dẫn phù hợp theo quy định Tác giả Văn Thị Hồng Nhung DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT TỪ ĐẦY ĐỦ TỪ VIẾT TẮT BLDS Bộ luật dân ĐKCHL Điều kiện có hiệu lực GDDS Giao dịch dân HTBB Hình thức bắt buộc TAND Toà án nhân dân VBPL Văn pháp luật MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU CHƢƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HỢP ĐỒNG VI PHẠM HÌNH THỨC BẮT BUỘC 10 1.1 Khái niệm hình thức bắt buộc hợp đồng 10 1.2 Các loại hình thức bắt buộc hợp đồng 15 1.2.1 Hình thức bắt buộc khơng điều kiện có hiệu lực hợp đồng 15 1.2.2 Hình thức bắt buộc điều kiện có hiệu lực hợp đồng 20 1.3 Xác định hợp đồng vi phạm hình thức bắt buộc 27 1.4 Cách thức xử lý hợp đồng vi phạm hình thức bắt buộc .30 1.4.1 Trường hợp hình thức bắt buộc khơng điều kiện có hiệu lực hợp đồng 31 1.4.2 Trường hợp hình thức bắt buộc điều kiện có hiệu lực hợp đồng 32 1.5 Thời hiệu yêu cầu xử lý hợp đồng vi phạm hình thức bắt buộc 37 KẾT LUẬN CHƢƠNG 40 CHƢƠNG NHỮNG BẤT CẬP VÀ HƢỚNG HOÀN THIỆN VỀ HỢP ĐỒNG VI PHẠM HÌNH THỨC BẮT BUỘC 41 2.1 Xác định hình thức bắt buộc điều kiện có hiệu lực hợp đồng loại hợp đồng phải tuân thủ hình thức bắt buộc điều kiện có hiệu lực 41 2.1.1 Xác định hình thức bắt buộc điều kiện có hiệu lực hợp đồng .41 2.1.2 Xác định loại hợp đồng phải tuân thủ hình thức bắt buộc điều kiện có hiệu lực 44 2.2 Hƣớng xử lý hợp đồng vi phạm hình thức bắt buộc khơng điều kiện có hiệu lực hợp đồng .45 2.3 Hƣớng xử lý hợp đồng vi phạm hình thức bắt buộc điều kiện có hiệu lực hợp đồng 49 2.3.1 Về yêu cầu bên để Toà án công nhận hiệu lực hợp đồng 49 2.3.2 Về xác định hai phần ba nghĩa vụ bên hợp đồng .51 2.3.3 Về giá trị định công nhận hiệu lực hợp đồng 52 2.3.4 Về việc phòng ngừa chủ thể lợi dụng Điều 129 Bộ luật dân năm 2015 để trục lợi trốn tránh nghĩa vụ 57 2.4 Hiệu lực Bộ luật dân năm 2015 giải hợp đồng vi phạm hình thức bắt buộc 58 KẾT LUẬN CHƢƠNG 62 KẾT LUẬN 63 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài “Giao dịch dân hợp đồng hành vi pháp lý đơn phương làm phát sinh, thay đổi chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự”1 Trong đó, hợp đồng hoạt động phổ biến lĩnh vực dân phổ biến xác lập, thay đổi, chấm dứt quyền nghĩa vụ chủ thể Để hợp đồng có hiệu lực thực tế ngồi điều kiện nội dung, pháp luật đòi hỏi phải tuân thủ quy định hình thức bắt buộc GDDS Mặc dù tham gia vào hợp đồng, chủ thể mong muốn quyền lợi nghĩa vụ chủ thể khác thực số trường hợp, lý mà hợp đồng vơ hiệu dẫn đến quyền nghĩa vụ bên chủ thể không thực mong muốn Trong trường hợp làm cho hợp đồng vơ hiệu vơ hiệu khơng tn thủ quy định hình thức chiếm tỉ lệ cao Đó coi “lỗ hổng” Bộ luật dân năm 2005 gây nhiều vấn đề phức tạp cần quan tâm thực tiễn Trước yêu cầu đó, BLDS năm 20152 có sửa đổi lớn quy định so với BLDS năm 2005 góp phần giải nhiều vấn đề bất cập BLDS năm 2005 lĩnh vực hợp đồng nói chung hợp đồng vi phạm quy định HTBB nói riêng Thực tiễn áp dụng cho thấy hiệu quả, tính tích cực quy định việc bảo vệ ổn định giao dịch, bảo vệ quyền lợi ích chủ thể, hạn chế tối đa trường hợp bội ước, lật lọng Tuy nhiên, quy định BLDS năm 2015 HTBB hợp đồng tồn bất cập, hạn chế định khiến cho trình áp dụng gặp khó khăn Điển việc xác định hợp đồng phải tuân thủ HTBB HTBB ĐKCHL hợp đồng chưa quy định cụ thể; vấn đề xác định yêu cầu bên giải hợp đồng vi phạm HTBB hay xác định hai phần ba nghĩa vụ bên giao dịch số trường hợp không đơn giản; hướng xử lý hợp đồng vi phạm HTBB ĐKCHL hợp đồng gây bất đồng thực tiễn, Ngoài ra, nghiên cứu pháp luật số quốc gia giới vấn đề luật chuyên ngành khác cho thấy nhiều vấn đề khoa học giúp cho việc giải vấn đề có liên quan đến hợp đồng vi phạm quy định HTBB đạt hiệu cao Điều 121 BLDS năm 2005 Điều 116 BLDS năm 2015 Bộ Luật dân năm 2015 Quốc hội thông qua ngày 24/11/2015 có hiệu lực vào ngày 01/01/2017 Đó lý tác giả lựa chọn đề tài “Hợp đồng vi phạm quy định hình thức bắt buộc theo pháp luật Việt Nam” làm Luận văn thạc sỹ Tình hình nghiên cứu đề tài Vấn đề khơng mới, có nhiều cơng trình khoa học nghiên cứu giải vấn đề đặt cách thấu đáo, nhiên, hầu hết cơng trình xuất trước BLDS năm 2015 có hiệu lực nên việc cập nhật quy định điều hạn chế Đồng thời, cơng trình dành dung lượng cho HTBB ỏi, nên không bị trùng lặp với mục tiêu nghiên cứu luận văn Điển cơng trình khoa học sau: 2.1 Giáo trình Liên quan tới lĩnh vực pháp luật dân sự, không kể đến giáo trình hai trường Đại học hàng đầu lĩnh vực pháp lý, “Giáo trình Luật Dân Việt Nam” (Tập & Tập 2) Trường Đại học Luật Hà Nội, xuất vào năm 2012 năm 2018 Nhà xuất Công an nhân dân Mặc dù dung lượng hình thức hợp đồng khơng nhiều tài liệu mang tính chất tảng, cung cấp kiến thức pháp luật dân nói chung kiến thức hợp đồng nói riêng Về hình thức hợp đồng, giáo trình có đề cập đến hình thức hợp đồng yêu cầu hình thức hợp đồng loại hợp đồng cụ thể Tương tự, “Giáo trình Pháp luật Hợp đồng bồi thường thiệt hại hợp đồng” Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà xuất Hồng Đức – Hội Luật gia Việt Nam xuất năm 2017 tài liệu có nhiều nội dung khoa học quý giá hợp đồng Cuốn sách làm rõ nhiều vấn đề liên quan đến hợp đồng với cách lý giải cụ thể, dễ hiểu, có ví dụ minh hoạ kèm theo Ngồi ra, “Giáo trình Luật Dân sự” (Tập & 2) Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh xuất năm 2018 tài liệu có giá trị lớn khoa học liên quan đến hợp đồng Giáo trình cung cấp nhiều kiến thức hợp đồng tổng quan; giao kết hợp đồng; hợp đồng vô hiệu; hiệu lực hợp đồng,… nội dung khác có liên quan Bên cạnh đó, sách “Bình luận khoa học BLDS năm 2005” (Tập & Tập 2) tác giả Hoàng Thế Liên làm chủ biên, Nhà xuất Chính trị quốc gia xuất năm 2013 sử dụng phổ biến trình nghiên cứu, giảng dạy mơn luật Dân Tác giả theo hướng bình luận điều luật, có quy định liên quan đến hình thức hợp đồng Cuốn sách cung cấp nhiều thông tin phân tích quy định liên quan đến HTBB hợp đồng Những tài liệu cung cấp nhiều nội dung khoa học bản, nhiên dung lượng dành cho phần hình thức hợp đồng khiêm tốn khó khăn cho tác giả luận văn nghiên cứu, tiếp cận 2.2 Sách chuyên khảo - Đỗ Văn Đại (2017), Luật hợp đồng Việt Nam - Bản án bình luận án, Nxb Chính trị quốc gia – Sự thật, Hà Nội Đây công trình cơng phu, tập hợp nhiều án, định liên quan đến hợp đồng vấn đề chung, vấn đề giao kết hợp đồng, thời điểm có hiệu lực hợp đồng, thực hợp đồng, hình thức hợp đồng Bên cạnh việc đưa án, định Tòa án, tác giả phân tích làm rõ vấn đề hợp đồng cách sâu sắc, khoa học có tính thực tiễn cao Tập trung vào vấn đề HTBB hợp đồng, bên cạnh việc đề cập đến vấn đề lý luận chung hình thức hợp đồng, tác giả cung cấp án, định gắn liền với việc đánh giá, xử lý hợp đồng vi phạm HTBB, đồng thời đưa quan điểm khoa học vấn đề có liên quan Đối với người nghiên cứu, sách không tài liệu tham khảo lý luận mà tài liệu quý giá nội dung phương pháp nghiên cứu khoa học, không đề cập đến lý luận nói chung mà cịn gắn vấn đề vào thực tiễn xét xử cách khoa học, có dẫn chứng xác đáng Tuy nhiên, phải đề cập đến nhiều vấn đề liên quan đến hợp đồng nên dung lượng dành cho nội dung HTBB hợp đồng khơng nhiều - Lê Minh Hùng (2015), Hình thức hợp đồng, Nxb Hồng Đức, Thành phố Hồ Chí Minh Cuốn sách bao quát nhiều vấn đề thực tiễn đặt liên quan đến hình thức hợp đồng, hợp đồng vi phạm HTBB chủ đề, tác giả phân tích góc độ lý luận lẫn thực tiễn, đối chiếu với pháp luật nước ngồi với cổ luật Việt Nam, từ đưa đề xuất sâu sắc góp phần hồn thiện pháp luật Việt Nam chủ đề Đồng thời, tác giả phân tích số bất cập quy định chung hình thức hợp đồng BLDS năm 2005 văn liên quan kèm theo số án, định mang tính thuyết phục cao Trên sở đó, tác giả đưa số nguyên tắc định hướng hoàn thiện pháp luật Việt Nam hành hình thức hợp đồng số kiến nghị hoàn thiện quy định pháp luật Việt Nam hành hình thức hợp đồng nói chung, quy định xử lý hậu pháp lý hợp đồng không tuân thủ hình thức luật định Tuy nhiên, dung lượng dành cho nội dung hợp đồng vi phạm quy định HTBB chưa nhiều, thời điểm xuất sách lúc BLDS năm 2015 chưa đời nên đánh giá, đề xuất tác giả phù hợp với quy định BLDS năm 2005 Hiện tại, BLDS năm 2015 có hiệu lực nên có nhiều khác biệt với nội dung sách nêu 2.3 Bài viết tạp chí - Bài viết: “Hình thức hợp đồng theo quy định BLDS năm 2005” tác giả Trần Văn Biên, Tạp chí Tồ án nhân dân số 03/2006, từ trang 15 đến trang 19 Bài viết đề cập đến quy định BLDS năm 2005 hình thức hợp đồng hình thức lời nói, văn bản, hành vi, thông điệp liệu, đưa ưu, nhược điểm hình thức đánh giá quy định BLDS năm 2005 hình thức hợp đồng Bài viết chủ yếu mang tính chất giới thiệu quy định BLDS năm 2005 hình thức hợp đồng thời điểm BLDS năm 2005 ban hành có hiệu lực nên chưa có đánh giá, tổng kết thực tiễn áp dụng Luật - Bài viết: “Hình thức bắt buộc hợp đồng pháp luật dân Việt Nam: Những bất cập hướng hoàn thiện” PGS TS Đỗ Văn Đại, tạp chí Luật Học số 02/2013, trang 3-15 Trong viết tác giả trình bày HTBB hợp đồng văn bản, văn có cơng chứng, chứng thực, xin phép đăng ký, đồng thời làm rõ vấn đề có liên quan đến loại hình thức hợp đồng tương ứng Tác giả làm rõ hướng xử lý vi phạm HTBB hợp đồng pháp luật Việt Nam trường hợp chấp nhận hợp đồng, thời hiệu tuyên bố hợp đồng vô hiệu, bất cập quy định áp dụng vào thực tiễn Từ đó, tác giả đưa đề xuất cụ thể để hoàn thiện như: chuyển nghĩa vụ công chứng thành quyền công chứng để bên tự lựa chọn; Mặt khác, cần đưa hình thức xin phép khỏi điều kiện hình thức mà phải điều kiện nội dung để tránh việc nhầm lẫn, khó phân biệt điều kiện hình thức nội dung; Ngồi ra, cần tách hình thức đăng ký khỏi hợp đồng phải công chứng, chứng thực giao cho cơng chứng viên người thực thủ tục đăng ký giao dịch việc đồng hình thức đăng ký với hình thức công chứng, chứng thực không phù hợp PHỤ LỤC 12 Bản án số 76/2018/DS-PT ngày 10/04/2018 “V/v Yêu cầu tuyên bố văn cơng chứng vơ hiệu” Tồ án nhân dân tỉnh An Giang ... tắc định hướng hoàn thiện pháp luật Vi? ??t Nam hành hình thức hợp đồng số kiến nghị hoàn thiện quy định pháp luật Vi? ??t Nam hành hình thức hợp đồng nói chung, quy định xử lý hậu pháp lý hợp đồng. .. Những vấn đề hợp đồng vi phạm hình thức bắt buộc Chương Những bất cập hướng hồn thiện hợp đồng vi phạm hình thức bắt buộc 10 CHƢƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HỢP ĐỒNG VI PHẠM HÌNH THỨC BẮT BUỘC 1.1... THIỆN VỀ HỢP ĐỒNG VI PHẠM HÌNH THỨC BẮT BUỘC 2.1 Xác định hình thức bắt buộc điều kiện có hiệu lực hợp đồng loại hợp đồng phải tuân thủ hình thức bắt buộc điều kiện có hiệu lực 2.1.1 Xác định hình
- Xem thêm -

Xem thêm: Hợp đồng vi phạm quy định về hình thức bắt buộc theo pháp luật việt nam , Hợp đồng vi phạm quy định về hình thức bắt buộc theo pháp luật việt nam