0

Hoạt động chứng minh của tòa án nhân dân trong tố tụng dân sự

112 30 0
  • Hoạt động chứng minh của tòa án nhân dân trong tố tụng dân sự

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 22:15

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH KHOA LUẬT DÂN SỰ NGUYỄN NGỌC TRÂM HOẠT ĐỘNG CHỨNG MINH CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ KHÓA LUẬN CHUYÊN NGÀNH LUẬT DÂN SỰ TP HỒ CHÍ MINH - THÁNG - NĂM 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN NGỌC TRÂM MSSV: 1653801013215 HOẠT ĐỘNG CHỨNG MINH CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ Ngƣời hƣớng dẫn: ThS PHAN NGUYỄN BẢO NGỌC TP HỒ CHÍ MINH - THÁNG 5- NĂM 2020 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan nội dung khóa luận tốt nghiệp “HOẠT ĐỘNG CHỨNG MINH CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ” kết trình nghiên cứu thân hướng dẫn khoa học ThS Phan Nguyễn Bảo Ngọc Những thông tin tham khảo sử dụng khóa luận đảm bảo quy định trích dẫn, thích tài liệu tham khảo Tôi xin chịu trách nhiệm lời cam đoan TP Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 06 năm 2020 Sinh viên Nguyễn Ngọc Trâm LỜI CẢM ƠN Để hồn thành khóa luận tốt nghiệp này, em xin chân thành cảm ơn đến Giảng viên hướng dẫn, Thạc sĩ Phan Nguyễn Bảo Ngọc – Giảng viên Khoa Luật dân sự, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh Với kinh nghiệm tận tình dẫn đưa lời khuyên để em có để hồn thành tốt khóa luận Bên cạnh đó, em xin gửi lời cảm ơn quý Thầy, Cô giảng dạy em suốt bốn năm vừa qua tận tâm truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm để em có tảng kiến thức hồn thành khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT TỪ VIẾT TẮT NỘI DUNG ĐƢỢC VIẾT TẮT BLTTDS Bộ luật Tố tụng dân TTDS Tố tụng dân HĐCM Hoạt động chứng minh VVDS Vụ việc dân MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU CHƢƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG CHỨNG MINH CỦA TÒA ÁN TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ 1.1 Khái quát chung hoạt động chứng minh Tòa án Tố tụng dân 1.1.1 Khái niệm hoạt động chứng minh Tòa án Tố tụng dân 1.1.2 Mối quan hệ chứng hoạt động chứng minh Tố tụng dân 1.1.3 Đối tượng hoạt động chứng minh Tòa án Tố tụng dân 1.2 Nguyên tắc ý nghĩa hoạt động chứng minh Tòa án 1.2.1 Nguyên tắc hoạt động chứng minh Tòa án 1.2.2 Ý nghĩa hoạt động chứng minh Tòa án 1.3 Pháp luật nƣớc giới hoạt động chứng minh 10 CHƢƠNG 2: HOẠT ĐỘNG CHỨNG MINH CỦA TÒA ÁN TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ 15 2.1 Hoạt động thu thập chứng 15 2.1.1 Khái niệm hoạt động thu thập chứng 15 2.1.2 Trình tự thu thập chứng Tòa án 16 2.1.3 Phương pháp thu thập chứng Tòa án 20 2.2 Hoạt động nghiên cứu chứng 29 2.2.1 Khái niệm hoạt động nghiên cứu chứng 29 2.2.2 Yêu cầu việc nghiên cứu chứng 29 2.2.3 Nội dung hoạt động nghiên cứu chứng 31 2.2.4 Trình tự nghiên cứu chứng 34 2.3 Hoạt động đánh giá chứng 36 2.3.1 Khái niệm hoạt động đánh giá chứng 36 2.3.2 Nguyên tắc đánh giá chứng 38 2.3.3 Phương pháp đánh giá chứng 41 KẾT LUẬN CHƢƠNG 43 CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG CHỨNG MINH CỦA TÒA ÁN TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN 44 3.1 Bất cập kiến nghị quy định pháp luật hoạt động chứng minh Tòa án 44 3.2 Bất cập giải pháp thực tiễn số giải pháp hoàn thiện hoạt động chứng minh Tòa án 52 3.2.1 Bất cập thực tiễn hoạt động chứng minh Tòa án 52 3.2.2 Một số giải pháp thực tiễn hoạt động chứng minh 58 KẾT LUẬN CHƢƠNG 61 KẾT LUẬN CHUNG 62 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hoạt động chứng minh hoạt động trọng tâm Tố tụng dân trình để tìm thật khách quan vụ việc dân sự, sở, tảng cho phán Tòa án Hoạt động chứng minh diễn xuyên suốt trình giải vụ việc dân sự, chủ thể tham gia vào hoạt động chứng minh vơ đa dạng bao gồm Tịa án, Viện kiểm sát người tham gia tố tụng khác Những chủ thể tham gia vào hoạt động chứng minh quyền nghĩa vụ chứng minh họ giai đoạn khác nhau, tùy thuộc vào vai trò địa vị tố tụng họ Đương chủ thể khởi động trình tố tụng họ chủ thể có nghĩa vụ chủ động chứng minh để thuyết phục Tòa án u cầu có Bên cạnh đương sự, Tịa án đóng vai trị quan trọng khơng Tịa án tham gia vào hoạt động chứng minh để tìm thật khách quan vụ việc chứng minh cho án, định có sở xác Nếu chia hoạt động chứng minh thành bốn giai đoạn: cung cấp, thu thập, nghiên cứu đánh giá chứng Tịa án tham gia vào hoạt động thu thập, nghiên cứu đánh giá chứng Những giai đoạn có mối quan hệ mật thiết với nhau, có giai đoạn trước có giai đoạn sau, giai đoạn sau làm sở, tiền đề để đánh giá tính đắn giai đoạn trước Bộ luật Tố tụng dân 2015 có hiệu lực thi hành ngày 01 tháng 07 năm 2016 có sửa đổi, bổ sung để làm rõ loại bỏ bớt “gánh nặng” hoạt động chứng minh Tòa án mà cụ thể hoạt động thu thập chứng Đây sửa đổi tiến để phù hợp với thực tiễn xét xử bối cảnh hội nhập kinh tế, quốc tế Tuy nhiên nhiều lý do, quy định hoạt động chứng minh Tòa án Bộ luật Tố tụng dân bộc lộ nhiều bất cập, vướng mắc định Ngoài ra, thực tiễn hoạt động chứng minh Tòa án hạn chế dẫn đến tình trạng hủy, sửa án làm giảm chất lượng xét xử niềm tin nhân dân Chính lý này, địi hỏi cần phải có có nghiên cứu toàn diện hoạt động chứng minh Tịa án Từ bất cập, vướng mắc đưa kiến nghị hoàn thiện quy định pháp luật, thực tiễn áp dụng pháp luật hoạt động chứng minh Tòa án pháp luật Tố tụng dân nói riêng hệ thống pháp luật Việt Nam nói chung Góp phần nâng cao chất lượng xét xử, củng cố niềm tin nhân dân Đó lý tác giả chọn đề tài “Hoạt động chứng minh Tòa án nhân dân Tố tụng dân sự” làm đề tài khóa luận tốt nghiệp Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Trong trình nghiên cứu, tác giả nhận thấy có số tác giả nghiên cứu vấn đề liên quan đến hoạt động chứng minh Tuy nhiên dừng lại khía cạnh liên quan, mang tính chung chung góc độ chứng minh chưa có cơng trình nghiên cứu hoạt động chứng minh Tòa án nhân dân Tố tụng dân cách bao qt, tồn diện, có tính hệ thống Đây điểm khóa luận tốt nghiệp Sau số viết có liên quan, cụ thể sau: - Nguyễn Minh Hằng (2007), Chế định chứng minh Tố tụng dân Việt Nam, Luận án Tiến sĩ, Trường Đại học Luật Hà Nội; - Đinh Tuấn Anh (2016), Quy định Bộ luật Tố tụng dân năm 2015 chứng chứng minh, Tạp chí Kiểm sát, số 18, tr.36-41; - Nguyễn Thị Hương (2018), Một số vấn đề chứng cứ, chứng minh Bộ luật Tố tụng dân năm 2015 thực tiễn áp dụng, Tạp chí Tịa án nhân dân, số 11, tr.7-10; - Nguyễn Thị Thu Hà (2018), Bình luận nguyên tắc cung cấp chứng chứng minh Bộ luật Tố tụng dân 2015, Nghiên cứu lập pháp, số 10 (362), tr.42-46; - Phan Thị Thu Hà (2018), Những khó khăn, vướng mắc thực quy định Bộ luật dân năm 2015 chứng minh, chứng số đề xuất, kiến nghị, Tạp chí Tịa án nhân dân, số 8, tr.25-32 Nhìn chung số lượng viết, cơng trình nghiên cứu hoạt động chứng minh Tòa án nhân dân Tố tụng dân chưa có mà có cơng trình, viết liên quan đến chứng minh viết liên quan chiếm số lượng không nhiều Tuy nhiên, nguồn tài liệu quý giá để tác giả tham khảo q trình thực khóa luận tốt nghiệp Phạm vi nghiên cứu đề tài Đề tài khơng nhằm mục đích nghiên cứu hoạt động chứng minh tất chủ thể tham gia vào hoạt động Tác giả tập trung nghiên cứu, phân tích, đánh giá cách toàn diện đầy đủ quy định pháp luật thực trạng áp dụng quy định hoạt động chứng minh Tòa án Ngồi phân tích, lập luận, trình bày trình tự, phương pháp, nguyên tắc,… để thu thập, nghiên cứu, đánh giá chứng trước phiên tòa Tác giả số hạn chế mặt quy định pháp luật, thực tiễn áp dụng quy định pháp luật, số sai lầm mà Tòa án thường hay mắc phải hoạt động chứng minh Từ đưa phương hướng, giải pháp, đề xuất cụ thể để hoàn thiện quy định nhằm góp phần nâng cao hiệu hoạt động chứng minh Bên cạnh đó, thúc đẩy nhiều cơng trình nghiên cứu vấn đề cịn bất cập mà tác giả đưa để tìm quy định hoàn thiện phù hợp với thực tiễn xét xử Phƣơng pháp nghiên cứu Các phương pháp cụ thể sử dụng khóa luận sau: - Phương pháp phân tích sử dụng để làm rõ vấn đề lý luận quy định pháp luật Việt Nam số nước khác hoạt động chứng minh Ngoài cịn có phân tích án, định để sai lầm, hạn chế, bất cập thực tiễn xét xử cần phải rút kinh nghiệm - Phương pháp tổng hợp sử dụng việc liên kết vấn đề phân tích, so sánh, trình bày,… để từ đưa nhận định kết luận vấn đề đề cập đến kết luận vấn đề đạt Phương pháp chủ yếu sử dụng phần kết luận chương kết luận chung - Phương pháp so sánh sử dụng để làm rõ thay đổi, sửa đổi, bổ sung quy định Bộ luật Tố tụng dân thời kỳ hoạt động chứng minh Tòa án quan điểm khác pháp luật nước giới hoạt động chứng minh - Phương pháp lịch sử sử dụng để tìm hiểu quy định pháp luật Tố tụng dân liên quan đến Chứng chứng minh nói chung hoạt động chứng minh Tịa án nói riêng Điểm đề tài Đây đề tài có nghiên cứu cách toàn diện cụ thể hoạt động chứng minh Tòa án Từ việc trình bày vấn đề lý luận hoạt động chứng minh, nội dung hoạt động chứng minh Tịa án bao gồm hoạt động thu thập, nghiên cứu đánh giá chứng Trong hoạt động tác giả có trình bày, phân tích cụ thể mặt quy định pháp luật, khái niệm, - Không yêu cầu bà M cung cấp tài liệu, chứng cứ, không tiến hành phiên họp tiếp cận, cơng khai chứng hịa giải đương vi phạm quy định pháp luật * Về nội dung: - Chị L anh D trình bày không thống thời điểm kết hôn, UBND xã CĐ có văn xác nhận anh D chị L trước có đăng ký kết giấy chứng nhận kết khơng có sổ lưu đăng ký kết xã khơng cịn lưu trữ Do chưa đủ sở xác định chị L anh D có đăng ký kết hay khơng, đăng ký vào thời điểm để làm giải yêu cầu ly hôn chị L - Bà Trần Thị M có đơn yêu cầu anh D chị L trả nợ số tiền 99.000.000 đồng chị L khơng chấp nhận tịa án cấp sơ thẩm nhận định không chấp nhận yêu cầu trả nợ bà M phần định án sơ thẩm không đề cập nội dung chưa giải yêu cầu độc lập bà M buộc bà M phải chịu 4.950.000đ án phí vi phạm nghiêm trọng việc giải vụ án - Thời điểm xét xử sơ thẩm cháu Phan Thị N tuổi tịa án khơng lấy ý kiến cháu N nguyện vọng với để định nuôi chung vi phạm Luật nhân gia đình, anh D chị L có nguyện vọng ni chung tòa án giao ba chung cho anh D ni dưỡng chưa phù hợp Tại phiên tịa phúc thẩm, bị đơn người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan giữ nguyên nội dung kháng cáo Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh giữ nguyên vấn đề kháng nghị đề nghị HĐXX phúc thẩm hủy Bản án Hơn nhân gia đình sơ thẩm số 44/2017/HNGĐ-ST ngày 26/4/2017 Tòa án nhân dân huyện NX Căn vào chứng tài liệu thẩm tra phiên tòa phúc thẩm; vào kết tranh luận phiên toà, sở xem xét đầy đủ, toàn diện tài liệu, chứng cứ, ý kiến kiểm sát viên người tham gia tố tụng khác NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN Về tố tụng: Bà Trần Thị M người có đơn yêu cầu anh Phan Văn D chị Nguyễn Thị L phải trả nợ số tiền 99 triệu đồng cho bà nên cấp sơ thẩm xác định bà M người có quyền, nghĩa vụ liên quan vụ án Tuy nhiên, tịa án cấp sơ thẩm khơng yêu cầu bà M cung cấp tài liệu, chứng để chứng minh yêu cầu bà không tiến hành mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp chứng cứ, tài liệu hòa giải đương chưa đảm bảo quy định khoản Điều 205, khoản Điều 208 điểm c khoản Điều 209 BLTTDS năm 2015 Do đó, kháng nghị VKSND tỉnh phần thủ tục tố tụng có cứ, cần chấp nhận Về nội dung: Chị Nguyễn Thị L có đơn khởi kiện yêu cầu giải ly hôn, chị không cung cấp giấy đăng ký kết Q trình giải vụ án tòa sơ thẩm, anh D chị L trình bày khơng thống thời điểm kết Tại phiên tịa sơ thẩm chị L trình bày vợ chồng kết hôn vào ngày 10/8/2000 anh D thống ý kiến chị L thời điểm kết hôn Tuy nhiên sau xét xử sơ thẩm chị L có văn tường trình ngày 08/6/2017 thể chị anh D kết hôn vào 10/8/2002 Như vụ án cịn có mâu thuẫn thời điểm kết hôn chị Nguyễn Thị L anh Phan Văn D nên chưa đủ sở xác định anh D chị L kết hôn vào thời điểm nào, hôn nhân hợp pháp hay không hợp pháp nhận định VKSND tỉnh HT có Về chung: Vợ chồng chị L, anh D có 03 chung hai người có nguyện vọng ni cấp sơ thẩm lại giao 03 cho anh D trực tiếp nuôi dưỡng chưa phù hợp Hơn nữa, đến thời điểm xét xử sơ thẩm cháu Phan Thị N chung hai người tuổi tòa án cấp sơ thẩm không lấy ý kiến, nguyện vọng chung tuổi vi phạm khoản Điều 81 Luật nhân gia đình năm 2014 Trong vụ án, bà Trần Thị M người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập buộc vợ chồng anh D chị L phải trả khoản nợ 99.000.000 đồng cho bà Tòa án cấp sơ thẩm sau xem xét tài liệu, chứng cứ, lời khai bên đương nhận định không chấp nhận yêu cầu độc lập bà M Tuy nhiên phần định án sơ thẩm nội dung bác yêu cầu độc lập bà M buộc bà M phải chịu 4.950.000đ án phí DSST vi phạm yêu cầu giải vụ án Với vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng, thiếu sót phần nội dung nhận định trên, cấp phúc thẩm khắc phục cần chấp nhận kháng nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh hủy Bản án nhân gia đình số 44/2017/HNGĐ-ST ngày 26/4/2017 Tòa án nhân dân huyện NX Do xét thấy cần hủy án sơ thẩm số 44/2017/HNGĐ-ST ngày 26/4/2017 giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân huyện NX giải lại theo quy định pháp luật nên cấp phúc thẩm không xem xét kháng cáo anh Phan Văn D bà Trần Thị M Vì lẽ trên, Căn khoản Điều 308; Điều 310 Bộ luật tố tụng dân năm 2015; QUYẾT ĐỊNH Chấp nhận Kháng nghị số 22/QĐKNPT-VKS-DS ngày 24/5/2017 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Hủy án sơ thẩm số 44/2017/HNGĐ- ST ngày 26/4/2017 Tòa án nhân dân huyện NX, tỉnh HT Giao hồ sơ cho Tòa án nhân dân huyện NX, tỉnh HT xét xử lại theo thủ tục sơ thẩm Án phí dân phúc thẩm: Áp dụng khoản Điều 148 Bộ luật tố tụng dân năm 2015; khoản Điều 30 Pháp Lnh án phí, L phí Tịa án ngày 27/2/2009 UBTVQH12, anh Phan Văn D bà Trần Thị M khơng phải chịu án phí phúc thẩm, trả lại cho Phan Văn D bà Trần Thị M người 300.000đồng tiền tạm ứng án phí dân phúc thẩm nộp Chi cục thi hành án dân huyện NX, tỉnh HT theo biên lai số 0000428, 0000429 04/5/2017 Nơi nhận: - TAND Tối cao; - VKSND tỉnh; - TAND, THA sơ thẩm - Các đương sự; - Lưu HSVA TM HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA Nguyễn Thị Thƣơng Huyền TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH Bản án số 33 /2019/HNGĐ-PT Ngày 25/10/2019 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc V/v “Ly hôn, chia tài sản chung ly hơn” NHÂN DANH NƢỚC CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH - Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: Thẩm phán – Chủ tọa phiên tịa: Bà Nguyễn Thị An Tiên Bà Nguyễn Thị Thúy Phượng; Các thẩm phán: Bà Phạm Thị Hồng Vân - Thư ký phiên tòa: Bà Hà Thị Cẩm Vân – Thư ký Tòa án Nhân dân tỉnh Tây Ninh - Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Tây Ninh: Bà Đặng Thị Châu - Kiểm sát viên tham gia phiên tòa Trong ngày 22 25 tháng 10 năm 2019, trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh xét xử phúc thẩm công khai vụ án hôn nhân gia đình thụ lý số 32/2019/TLPT–HNGĐ ngày 12 tháng năm 2019 việc “Ly hôn, chia tài sản chung ly hơn” Do án nhân gia đình số sơ thẩm số 09/2018/HNGĐ-ST ngày 20 tháng 01 năm 2018 Tòa án nhân dân huyện C, tỉnh Tây Ninh bị kháng cáo Theo định đưa vụ án xét xử phúc thẩm số 40/2019/QĐPTHNGĐ ngày 23 tháng năm 2019, đương sự: Nguyên đơn: Anh Nguyễn Văn P, sinh năm 1976; Địa chỉ: Khu phố H, phường N, thành phố T, tỉnh Tây Ninh - Có mặt Bị đơn: Chị Võ Thị Đ, sinh năm 1969; Địa chỉ: ấp B, xã H, huyện C, tỉnh Tây Ninh - Có mặt Người kháng cáo: Chị Võ Thị Đ NỘI DUNG VỤ ÁN: Theo đơn khởi kiện ngày 03 tháng năm 2017 trình giải vụ án, nguyên đơn anh Nguyễn Văn P trình bày: Anh chị Đ chung sống với vợ chồng, khơng có đăng ký kết hôn từ năm 2015 Thời gian đầu chung sống với hạnh phúc sau phát sinh mâu thuẫn đến tháng 03-2017 anh chị Đ không sống chung với Anh nhận thấy tình cảm vợ chồng khơng cịn, anh u cầu ly với chị Đ Về tài sản: Chị Đ có 01 nhà tole, khơng có tài sản khác Anh người chi tiền để xây dựng mua vật dụng gia đình - 01 nhà mát khung sắt, lợp tole, lát gạch hoa; - Loa + dây loa, Ampli, 02 Miccro Midiicore, Micro Nondadi N; - 01 tivi Led hiệu Samsung UA 32K530 (018C3NBHA 001190), 01 lót tivi; - 01 tivi Led hiệu Panasonich Th-50AS620V; - Tủ thờ, khánh thờ; - 05 bàn Inox; - 01 máy lạnh ML hiệu Electrolex 09CRE; - 01 máy nước nóng hiệu Panasonich; - 01 hồ cá lót gạch hoa, 01 mái hiên che hồ cá; - 01 xe tay ga hiệu Spacy biển số 70G1-255.44; - 01 cửa sắt lớn; - 01 máy phát điện; - 01 Nồi cơm điện; - 03 quạt treo tường; - Máy nén, ống dây, mô tơ; - Ấm siêu tốc, bình thủy điện; - 01 xe đạp điện; - 02 khóa, 01 bình hơi, 01 van Inox; 01 cần cưa, 30 ống mũ, 02 ổ khóa; - 01 máy chít giá 580.000 đồng, 01 bình 12V; - Móc chịu lực lớn 20x 40; Móc uốn 20 cái, Xích Anh có làm 01 xe mơ tơ hiệu Mio chị Đ, anh đồng ý trả cho chị Đ 4.000.000 đồng Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 18-01-2018 anh thay đổi yêu cầu khởi kiện Anh yêu cầu chị Đ trả lại cho anh trị giá tiền tài sản sản sau đồng ý nhận theo Hội đồng định giá định: 01 nhà mát khung sắt, lợp tole, lát gạch hoa vĩa hè trị giá 29.273.000 đồng - Loa, Ampli, 02 Miccro Midiicore; Micro Nondadi N; dây loa giá Tổng cộng 8.186.000 đồng - 01 tivi Led hiệu Samsung UA 32K530 (018C3NBHA 00119), trị giá 6.000.000 đồng - Tủ thờ, khánh thờ trị giá 20.428.000 đồng - 01 máy nước nóng hiệu Panasonich trị giá 1.216.000 đồng - 01 máy phát điện giá 4.200.000 đồng Tổng cộng: 69.203.000 đồng Đối tài sản lại anh xin rút yêu cầu, khơng u cầu chị Đtrả lại cho anh Ngồi chị Đ phải trả lại cho anh xe hiệu Honda Spacy mang biển số 70G1-255.44 anh đứng tên, chị Đ sử dụng Anh đồng ý trả cho chị Đ trị giá xe hiệu MioUltimo Yamaha mang biển số 70P2-6118 mà anh làm theo giá Hội đồng định giá định 2.750.000 đồng Chị Đ yêu cầu anh bồi thường tiền danh dự tiền bồi thường thể xác 120.000.000 đồng, anh khơng đồng ý chị Đ chung sống với anh tự nguyện Nợ chung: Chị Đ trình bày chị vay 50.000.000 đồng để trị bệnh cho anh anh bị bệnh gia đình anh có sẵn tiền cho anh trị bệnh, mượn tiền nên anh không đồng ý trả cho chị Đ Do đó, anh khơng đồng ý với u cầu phản tố chị Đ Về chung: Khơng có nên khơng yêu cầu Tòa án giải Bị đơn chị Võ Thị Đ trình bày: Chị anh P chung sống vợ chồng, khơng có đăng ký kết từ tháng 10 năm 2015 Thời gian chung sống chị anh P thường xuyên mâu thuẫn anh P làm không nhà, không chăm lo cho chị Nay chị u cầu Tịa án khơng cơng nhận chị anh P vợ chồng Về chung: Không có nên khơng u cầu Tịa án giải Về tài sản chung: Chị anh P khơng có tài sản chung Khi anh P chung sống với chị, chị có giao cho anh P 30.000.000 đồng để làm hàng rào quán; ti vi máy phát điện nhà chị giao tiền cho anh P mua Trong thời gian anh P chị chung sống, chị có 01 xe Mio Ultimo anh P làm Anh P bị bệnh nên chị có vay anh Võ Thành Đ 30.000.000 đồng vay mẹ chị 20.000.000 đồng để chữa bệnh cho anh P Ngày 03-5-2017 chị có làm đơn phản tố yêu cầu anh P trả cho chị 50.000.000 đồng tiền chị vay người thân để trị bệnh cho anh P yêu cầu anh P phải trả cho chị 01 xe Mioultimo hiệu Yamaha trị giá 12.000.000 đồng, bồi thường cho chị 120.000.000 đồng tổn thất tinh thần, thể xác danh dự Về nợ chung: Khơng có Tại án sơ thẩm số 09/2018/HNGĐ-ST ngày 20-01-2018 Tòa án nhân dân huyện C, tỉnh Tây Ninh, định: - Không công nhận anh Nguyễn Văn P, chị Võ Thị Đ vợ chồng - Về chung: nên khơng đặt giải - Về tài sản: Buộc chị Võ Thị Đ có trách nhiệm giao lại cho anh Nguyễn Văn P 69.203.000 đồng 01 xe hiệu Honda Spacy mang biển số 70G1-253.44, số máy: 0032475, số khung: 5032475, chị Đ sử dụng Ghi nhận anh Nguyễn Văn P không yêu cầu chị Võ Thị Đ trả lại sản khác Ghi nhận anh Nguyễn Văn P đồng ý trả lại cho chị Đ 2.750.000 đồng trị giá xe xe hiệu Mio Ultimo Yamaha mang biển số 70P2-6118 - Đình yêu cầu phản tố ngày 03-5-2017 chị Võ Thị Đ anh Nguyễn Văn P Về phần nợ chung: Khơng có nên khơng đặt giải Ngồi án cịn tun án phí, nghĩa vụ chậm thi hành án, quyền kháng cáo * Nội dung kháng cáo: Theo đơn kháng cáo đề ngày 12-8-2018, chị Võ Thị Đ cho tất tài sản anh P trình bày tài sản chị Do khơng đồng ý giao cho anh P 69.203.000 đồng * Tại phiên tịa phúc thẩm: Chị Đ trình bày: Căn nhà sắt bán cà phê chị tạo lập từ trước sống chung anh P Sau anh P nhà chị sống, chị có giao cho anh P 30.000.000 đồng để sửa lại Trong thời gian giải ly hôn, nhà hư hỏng nên chị tháo dở chị cất lại Đối với tủ thờ khánh thờ anh P mua từ tiền chị Còn máy phát điện máy nước nóng chị khơng biết anh P khơng mang nhà chị Anh P trình bày: Khi Tòa án Nhân dân huyện C đến nhà chị Đ để định giá, chị Đ không cho vô nhà Sau ngày đó, chị Đ dở nhà sắt mang tất tài sản anh tranh chấp nơi khác, nhà tủ thờ khánh thờ Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh tham gia phiên tòa phát biểu ý kiến: - Việc tuân theo pháp luật tố tụng Thẩm phán, Hội đồng xét xử Thư ký phiên tòa: Thẩm phán thụ lý vụ án, thu thập chứng cứ, chuẩn bị xét xử định đưa vụ án xét xử đảm bảo qui định thời hạn, nội dung, thẩm quyền theo luật Bộ luật tố tụng dân sự; Hội đồng xét xử, Thư ký phiên tịa thực trình tự, thủ tục phiên tòa phúc thẩm dân - Về việc tuân theo pháp luật người tham gia tố tụng: Đều thực quyền nghĩa vụ mình, chấp hành tốt nội qui phiên tòa - Về nội dung: Đề nghị không chấp nhận kháng cáo chị Võ Thị Đ Căn Khoản Điều 308 Bộ luật tố tụng dân sự, giữ nguyên án sơ thẩm NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: Sau nghiên cứu tài liệu có hồ sơ vụ án thẩm tra phiên vào kết tranh tụng phiên toà, ý kiến Kiểm sát viên, Hội đồng xét xử nhận định: [1] Xét yêu cầu kháng cáo chị Đ thấy rằng: Tại phiên tịa phúc thẩm, lời trình bày chị Đ anh P có sở xác định anh chị bắt đầu sống chung từ tháng 11/2015 Do anh chị khơng có đăng ký kết hơn, nên việc chia tài sản anh chị giải sở thỏa thuận, anh chị không thỏa thuận áp dụng Điều 16 Luật nhân gia đình để giải Căn vào Phiếu đặt hàng Trung tâm điện máy Thành Đạt, Loa, Ampli, 02 Miccro Midiicore, Micro Nondadi N, dây loa anh P đặt mua hàng vào ngày 14/02/2015; máy nước nóng hiệu Panasonic hóa đơn đề ngày 29/8/2014; máy phát điện mua năm 2015 ngày tháng Chị Đ khơng thừa nhận có tài sản Anh P xuất trình chứng từ mua hàng thời điểm mua hàng trước sống chị Đ Mặt khác, anh P không chứng minh anh mang tài sản nhà chị Đ để sử dụng Vì Tịa án cấp sơ thẩm vào chứng từ mua hàng để xác định chị Đ quản lý sử dụng tài sản anh P, buộc chị Đ phải toán giá trị tài sản cho anh P khơng có sở, đánh giá chứng chưa phù hợp Quá trình thu thập chứng cứ, chị Đ thừa nhận giao cho anh P 30.000.000 đồng để cất, sữa nhà sắt bán quán cà phê; mua khánh thờ tủ thờ Chị Đ thừa nhận gia đình chị có ti vi Led hiệu Samsung có từ trước Tuy nhiên anh P xuất trình hóa đơn mua ti vi vào ngày 22/10/2016, thời điểm anh chị sống chung Như có sở xác định tài sản tài sản chung anh chị tạo lập thời gian chung sống Chị Đ cho rằng, chi phí để tạo lập tài sản chị; anh P cho tài sản có từ tiền anh đương khơng xuất trình chứng để chứng minh nguồn gốc tài sản riêng anh, chị Tại phiên tòa phúc thẩm, hai xác nhận, anh P có thu nhập từ việc sửa xe tơ, chị Đ có thu nhập từ việc bán quán cà phê Như vậy, tài sản anh chị tạo thời gian chung sống khơng có sở xác định tài sản riêng người tài sản chung cơng sức ngang Vì chia đơi theo quy định pháp luật Các tài sản chị Đ sử dụng giao chị tiếp tục sử dụng phải tốn ½ giá trị tài sản cho anh P theo giá Hội đồng định giá định vào ngày 27/9/2017 Vì lẽ trên, kháng cáo chị Đ chấp nhận 01 phần Sửa án sơ thẩm [2] Về án phí: Án phí sơ thẩm: Anh P phải chịu án phí nhân sơ thẩm án phí phần tài sản anh yêu cầu không chấp nhận; anh P chị Đ phải chịu tiền án phí phần giá trị chia Án phí dân phúc thẩm: Chị Đ chịu án phí phúc thẩm kháng cáo chị chấp nhận [3] Chi phí tố tụng: anh P chị Đ người phải chịu 1.950.000 đồng Anh P nộp 3.900.000 đồng Chị Đ có nghĩa vụ tốn lại cho anh P 1.950.000 đồng Vì lẽ trên; QUYẾT ĐỊNH: Căn vào khoản Điều 308, Điều 309 Bộ luật Tố tụng dân sự; Chấp nhận phần kháng cáo chị Võ Thị Đ Sửa án sơ thẩm số 09/2018/HNGĐ-ST ngày 22-01-2018 Tòa án nhân dân huyện C, tỉnh Tây Ninh Căn Điều 16 Luật nhân gia đình năm 2014; Khoản Điều 27 Nghị số 326/2016/UBNTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 án phí L phí Tịa án Khơng cơng nhận anh Nguyễn Văn P, chị Võ Thị Đ vợ chồng Về chung: khơng có nên Tịa án khơng đặt giải Về tài sản: - Chị Đ quyền sở hữu nhà sắt, tử thờ, khánh thờ, 01 tivi Led hiệu Samsung UA 32K530 (018C3NBHA 00119) chị quản lý - Chị Đ có nghĩa vụ toán lại cho anh P 27.850.500 đồng (Hai mươi bảy triệu tám trăm năm mươi nghìn năm trăm đồng) - Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện anh Nguyễn Văn P việc yêu cầu chị Võ Thị Đ trả lại Loa, Ampli, 02 Miccro Midiicore; Micro Nondadi N; dây loa; 01 máy nước nóng hiệu Panasonic; 01 máy phát điện - Chị Võ Thị Đ có nghĩa vụ trả cho anh P 01 xe Honda Spacy biển số 70G1253.44, Số máy: 0032475, số khung: 5032475, giấy đăng ký xe tên Huỳnh Thị P - Anh Nguyễn Văn P có nghĩa vụ trả cho chị Đ 2.750.000 đồng (Hai triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng) trị giá xe hiệu MioUltimo Yamaha biển số 70P26118 Đình yêu cầu phản tố chị Võ Thị Đ việc yêu cầu anh P trả lại cho chị Đ50.000.000 đồng bồi thường 120.000.000 đồng tổn thất tinh thần, thể xác, danh dự chị Võ Thị Đ Về phần nợ chung: Khơng có nên khơng đặt giải Án phí sơ thẩm: Anh Nguyễn Văn P phải chịu 2.367.500 đồng Khấu trừ vào số tiền tạm ứng án phí anh P nộp 5.000.000 đồng theo biên lai thu số 0017649 ngày 04- 4-2017 Chi cục Thi hành án dân huyện C, tỉnh Tây Ninh Hoàn trả cho anh Nguyễn Văn P 2.632.500 đồng (Hai triệu sáu trăm ba mươi hai nghìn năm trăm đồng) Chị Võ Thị Đ phải chịu 1.392.500 đồng (Một triệu ba trăm chín mươi hai nghìn năm trăm đồng) Sung quỹ nhà nước 1.550.000 đồng (Một triệu năm trăm năm mươi nghìn đồng) tiền tạm ứng án phí chị Đ nộp theo biên lai thu số 0017769 ngày 04-52017 Án phí phúc thẩm: Hồn trả cho chị Võ Thị Đ 300.000 đồng (Ba trăm ngàn đồng) tiền tạm ứng án phí phúc thẩm nộp theo biên lai thu số 0006131 ngày 29 tháng năm 2019 Chi cục Thi hành án dân huyện C, tỉnh Tây Ninh Về chi phí tố tụng: Anh P chị Đ người chịu 1.950.000 đồng Ghi nhận anh P nộp xong Chị Đ có nghĩa vụ tốn lại cho anh P 1.950.000 đồng (Một triệu chín trăm năm mươi nghìn đồng) Kể từ ngày án có hiệu lực pháp luật (đối với trường hợp quan thi hành án có quyền chủ động định thi hành án) kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án người thi hành án (đối với khoản tiền phải trả cho người thi hành án) thi hành án xong, tất khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án phải chịu khoản tiền lãi số tiền phải thi hành án theo mức lãi suất quy định khoản Điều 468 Bộ luật Dân Trường hợp án thi hành theo quy định Điều Luật Thi hành án dân sự, người thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án bị cưỡng chế thi hành án theo quy định Điều 6,7 Luật Thi hành án dân Thời hiệu thi hành án thực theo quy định Điều 30 Luật Thi hành án dân Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án Nơi nhận: - VKSND TỈNH; - TAND H; - Chi cục H; - Phòng KTNV; - Các đương sự; - Lưu hồ sơ; - Lưu tập án TM HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA (Đã ký) Nguyễn Thị An Tiên CÁC THẨM PHÁN THẨM PHÁN CHỦ TỌA PHIÊN TÒA Nguyễn Thị Thúy Phƣợng; Phạm Thị Hồng Vân; Nguyễn Thị An Tiên VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG Số: 22/TB-VC2-V2 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Đà Nẵng, ngày 24 tháng 02 năm 2020 THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM Vụ án “Tranh chấp quyền sử dụng đất” Thông qua công tác kiểm sát xét xử giám đốc thẩm, Viện kiểm sát Nhân dân cấp cao Đà Nẵng thông báo rút kinh nghiệm vụ án “Tranh chấp quyền sử dụng đất”, bị Ủy ban Thẩm phán Tòa án Nhân dân cấp cao Đà Nẵng hủy án sơ thẩm, án phúc thẩm để xét xử lại sơ thẩm Nội dung vụ án Tại đơn khởi kiện trình giải vụ án, nguyên đơn ông Dương Minh K, bà Vũ Thị L trình bày: Năm 2015, Ơng, Bà nhận chuyển nhượng ơng Nguyễn Trọng T, bà Nguyễn Thị Mai T đất có diện tích 12.305 m2 Sau hồn tất thủ tục, Ông, Bà tiến hành bàn giao thực địa có chứng kiến ông Võ T, bà Nguyễn Thị T ông Nguyễn Trọng T, bà Nguyễn Thị Mai T Các bên có lập biên thỏa thuận phân định ranh giới, đồng thời trừ phần diện tích đất làm lối chung Tuy nhiên, đến năm 2016, gia đình ơng Võ T rào phần diện tích Ông, Bà bỏ để làm đường Vì vậy, Ơng, Bà khởi kiện u cầu ơng Võ T, bà Nguyễn Thị T trả lại diện tích đất lấn chiếm 1.320 m2 tháo dỡ hàng rào Bị đơn ơng Võ T, bà Nguyễn Thị T trình bày: Thửa đất Ông, Bà giáp ranh với đất ông Nguyễn Trọng T, bà Nguyễn Thị Mai T Các bên sử dụng ổn định, khơng có tranh chấp Năm 2015, ơng Nguyễn Trọng T, bà Nguyễn Thị Mai T chuyển nhượng lại cho ông K, bà L Các bên tiến hành bàn giao thực địa thống lấy hàng gốc mít, dẻ kéo dọc theo hai hàng cà phê hai đất để làm giáp ranh Đến nay, gốc mít dẻ để bảo vệ tài sản gia đình nên Ơng, Bà rào lại để canh tác Ơng, Bà rào phần đất không rào sang phần đất ông K, bà L Do đó, Ơng, Bà khơng chấp nhận u cầu khởi kiện ơng K, bà L Đề nghị Tịa án vào biên thỏa thuận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để giải vụ án Q trình giải Tịa án Bản án dân sơ thẩm số 20/2018/DS-ST ngày 02/7/2018 Tòa án Nhân dân huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk định: “Chấp nhận yêu cầu khởi kiện ông Dương Minh K, bà Vũ Thị L Buộc ông Võ Nguyễn Trọng T, bà Nguyễn Thị T trả cho Dương Minh K, bà Vũ Thị L diện tích đất 1.320m2 Tứ cận: Đơng giáp đường đi, kích thước 3m; Tây giáp đất ơng K, bà L, kích thước 2,5m; Nam giáp đất ơng Võ T, bà Nguyễn Thị T, kích thước 480m; Bắc giáp đất ơng K, bà L, kích thước 480m phá bỏ tài sản gắn liền với phần diện tích đất nói trên…” Trong thời hạn luật định, ông Võ T bà Nguyễn Thị T kháng cáo toàn án sơ thẩm Bản án dân phúc thẩm số 161/2018/DS-PT ngày 19/11/2018 Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, định: “Chấp nhận kháng cáo bị đơn ông Võ T Bà Nguyễn Thị T… Sửa Bản án dân sơ thẩm số: 20/2018/DS-ST ngày 02/7/2018 Tịa án Nhân dân huyện Krơng Năng, tỉnh Đắk Lắk Bác đơn khởi kiện ông Dương Minh K bà Vũ Thị L việc buộc ông Võ T, bà Nguyễn Thị T trả lại diện tích đất 1.320m2 Các bên có quyền khởi kiện tranh chấp lối chung thành vụ kiện riêng” Ông Dương Minh K bà Vũ Thị L có đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm Bản án phúc thẩm nêu Ngày 27/5/2019, Viện kiểm sát Nhân dân cấp cao Đà Nẵng ban hành Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 54/QĐKNGĐT-VKS-DS, đề nghị Ủy ban Thẩm phán Tòa án Nhân dân cấp cao Đà Nẵng hủy Bản án sơ thẩm Bản án phúc thẩm nêu trên; giao hồ sơ vụ án cho Tịa án Nhân dân huyện Krơng Năng, tỉnh Đắk Lắk xét xử lại sơ thẩm Tại Quyết định giám đốc thẩm số 46/2019/DS-GĐT ngày 05/9/2019, Ủy ban Thẩm phán Tòa án Nhân dân cấp cao Đà Nẵng chấp nhận Kháng nghị Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân cấp cao Đà Nẵng, hủy án sơ thẩm án phúc thẩm nêu trên; giao hồ sơ vụ án cho Tòa án Nhân dân huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk xét xử lại sơ thẩm Những vấn đề cần rút kinh nghiệm Về nguồn gốc, diện tích ranh giới đất tranh chấp: Nguồn gốc đất hộ ông Võ T nhận chuyển nhượng từ năm 1995 người dân tộc Thái không rõ lai lịch chưa cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Ngày 25/12/2000, hộ ông Võ T cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 57 tờ đồ 54 thôn Ea Chăm, xã Đliê Ya (nay xã Ea Tân), huyện Krơng Năng, tỉnh Đắk Lắk với diện tích 19.520m2 Năm 2017, ông Võ T chuyển nhượng 10.244,6 m2 cho ông Trần Ngọc L, bà Nguyễn Thị V (phần tiếp giáp với đất ông K, đất thuộc 108) Diện tích đất cịn lại ơng Võ T 9.275,5 m2 (thuộc 57) Nguồn gốc đất ông Dương Minh K, bà Vũ Thị L nhận chuyển nhượng ông Nguyễn Trọng T, bà Nguyễn Thị Mai T vào ngày 22/11/2015, diện tích 12.305m2 (ơng Trọng T, bà Mai T ông Nguyễn Trọng P tặng cho 12.305m2 đất vào năm 2005) Ngày 17/3/2016, ông K, bà L cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 28a, tờ đồ 54 Cũng ngày 22/11/2015, ông Nguyễn Trọng T, ông Dương Minh K với ông Võ T, ông T1 (con ông Võ T) lập “Giấy xác nhận bờ lô” thể hiện: Phần ranh giới 02 đất ông Dương Minh K với ơng Võ T hàng mít (chỉ cịn gốc mít) dọc hai hàng cà phê 02 bên phóng thẳng lên dẻ làm đường ranh giới, hai bên thống không trồng gì, để làm đường chung Tại Trích đo địa đất Cơng ty TNHH Đo đạc – Tư vấn Nông Lâm nghiệp Đắk Lắk đo vẽ thể hiện: Phần đất tranh chấp có diện tích 755,6m2 Thửa đất 28a ông Dương Minh K sử dụng có diện tích 10.934,4m2 (11.690m2 – 755,6m2) Thửa đất 57 ông Võ T sử dụng có diện tích 12.141,4m2 (12.897m2 – 755,6m2) Thửa đất 108 ông Trần Ngọc L , bà Nguyễn Thị V sử dụng có diện tích 10.300,6m2 Như vậy, so với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (không tính diện tích đất tranh chấp) diện tích đất ông Dương Minh K (thửa 28a) thiếu 1.370,6 m2 (12.305m2 - 10.934,4m2), cịn diện tích đất ơng Võ T (thửa 57) thừa 2.865,9m2 (12.141,4m2 – 9.275,5m2) Diện tích đất ông Trần Ngọc L, bà Nguyễn Thị V thừa 56m2 Tổng diện tích đất ơng Võ T ông Trần Ngọc L thừa 2.921,9m2 Quá trình giải vụ án, Tịa án khơng thu thập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu 02 hộ tranh chấp mà thu thập hồ sơ cấp đổi Giấy chứng nhận hồ sơ tách thửa đất liên quan Do vậy, đơn vị đo đạc vào ranh giới chủ sử dụng đất dẫn để đo đạc mà không xác định ranh giới cấp Giấy chứng nhận bên Từ khơng xác định ơng Võ T thừa đất? Vì ông K thiếu đất? Diện tích đất tranh chấp nằm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hộ nào? Tịa án cấp sơ thẩm chấp nhận tồn yêu cầu khởi kiện nguyên đơn, buộc ông Võ T, bà Nguyễn Thị T trả cho ông K, bà Vũ Thị L diện tích đất 1.320m2, diện tích đất tranh chấp (theo kết đo đạc) có 755,6m2, khơng có Tịa án cấp phúc thẩm khơng chấp nhận tồn u cầu khởi kiện ơng K, bà L; bên có quyền khởi kiện tranh chấp lối chung thành vụ kiện khác, không giải triệt để vụ án” Trên vụ án “Tranh chấp quyền sử dụng đất” bị Ủy ban Thẩm phán Tòa án Nhân dân cấp cao Đà Nẵng hủy án sơ thẩm, án phúc thẩm để xét xử lại sơ thẩm Viện kiểm sát Nhân dân cấp cao Đà Nẵng thông báo để Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh, thành phố khu vực nghiên cứu, rút kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc giải vụ án dân sự./ Nơi nhận: - Đ/c Trần Công Phàn PVT VHSTC (b/cáo); TL VIỆN TRƢỞNG VIỆN TRƢỞNG VIỆN - Vụ 9, Vụ 14, VPVKSTC, VC1, VC3; - VKSND 12 tỉnh, Tp Trong khu vực; - Lãnh đạo VC2; - Viện nghiệp vụ 1,3; - Lưu HSKS, V2,VPVC2 Trần Thanh Tuấn ... VỀ HOẠT ĐỘNG CHỨNG MINH CỦA TÒA ÁN TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ 1.1 Khái quát chung hoạt động chứng minh Tòa án Tố tụng dân 1.1.1 Khái niệm hoạt động chứng minh Tòa án Tố tụng dân ? ?Chứng minh? ?? dạng hoạt. .. BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG CHỨNG MINH CỦA TÒA ÁN TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ 1.1 Khái quát chung hoạt động chứng minh Tòa án Tố tụng dân 1.1.1 Khái niệm hoạt động chứng minh Tòa án Tố tụng dân. .. Những vấn đề lý luận hoạt động chứng minh Tòa án Tố tụng dân  Chƣơng 2: Hoạt động chứng minh Tòa án Tố tụng dân  Chƣơng 3: Thực trạng hoạt động chứng minh Tòa án Tố tụng dân số kiến nghị hoàn thiện
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoạt động chứng minh của tòa án nhân dân trong tố tụng dân sự ,

Từ khóa liên quan