0

Hành vi lôi kéo khách hàng bất chính trong luật cạnh tranh năm 2018

62 1 0
  • Hành vi lôi kéo khách hàng bất chính trong luật cạnh tranh năm 2018

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 22:14

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH KHOA LUẬT THƯƠNG MẠI VŨ NGUYỄN LINH HÀNH VI LÔI KÉO KHÁCH HÀNG BẤT CHÍNH TRONG LUẬT CẠNH TRANH NĂM 2018 CHUYÊN NGÀNH LUẬT THƯƠNG MẠI TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2020 TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH KHOA LUẬT THƯƠNG MẠI - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN LUẬT HÀNH VI LÔI KÉO KHÁCH HÀNG BẤT CHÍNH TRONG LUẬT CẠNH TRANH NĂM 2018 SINH VIÊN THỰC HIỆN: VŨ NGUYỄN LINH Khóa: 41 - MSSV: 1653801011153 GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: ThS LÊ VĂN TRANH TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2020 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan: Khóa luận tốt nghiệp kết nghiên cứu riêng tôi, thực hướng dẫn khoa học Thạc sĩ Lê Văn Tranh, đảm bảo tính trung thực tuân thủ quy định trích dẫn, thích tài liệu tham khảo Tơi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm lời cam đoan Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 06 năm 2020 Tác giả khóa luận Vũ Nguyễn Linh DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT CHỮ VIẾT TẮT NỘI DUNG ĐƯỢC VIẾT TẮT LCT Luật Cạnh tranh LTM Luật Thương mại LQC Luật Quảng cáo LBVNTD Luật Bảo vệ người tiêu dùng BLDS Bộ luật Dân LKKHBC Lôi kéo khách hàng bất CTKLM Cạnh tranh khơng lành mạnh CT&BVNTD Cạnh tranh Bảo vệ người tiêu dùng QLCT Quản lý cạnh tranh TNHH Trách nhiệm hữu hạn UBCTQG Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ HÀNH VI LƠI KÉO KHÁCH HÀNG BẤT CHÍNH 1.1 Hành vi cạnh tranh không lành mạnh hành vi lơi kéo khách hàng bất 1.1.1 Khái quát hành vi cạnh tranh không lành mạnh 1.1.2 Bối cảnh hành vi lôi kéo khách hàng bất nhằm cạnh tranh khơng lành mạnh 10 1.2 Nhận diện hành vi lơi kéo khách hàng bất 12 1.2.1 Khái niệm lơi kéo khách hàng bất 12 1.2.2 Đặc điểm hành vi lơi kéo khách hàng bất 15 1.2.3 Biểu hành vi lơi kéo khách hàng bất 18 1.3 Sự cần thiết điều chỉnh hành vi lơi kéo khách hàng bất pháp luật cạnh tranh 29 1.3.1 Bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp doanh nghiệp 29 1.3.2 Bảo vệ quyền lợi khách hàng 29 1.3.3 Bảo vệ thị trường cạnh tranh bình đẳng, cơng bằng, lạnh mạnh 30 KẾT LUẬN CHƯƠNG 32 CHƯƠNG PHÁP LUẬT ĐIỀU CHỈNH VỀ HÀNH VI LÔI KÉO KHÁCH HÀNG BẤT CHÍNH VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HỒN THIỆN 33 2.1 Quy định hành vi lôi kéo khách hàng bất 33 2.1.1 Khái quát chung pháp luật điều chỉnh hành vi LKKHBC 33 2.1.2 Quy định hành vi lơi kéo khách hàng bất Luật Cạnh tranh 2018 35 2.1.3 Quy định biện pháp chế tài 39 2.2 Mối quan hệ Luật Cạnh tranh 2018 với luật chuyên ngành hành vi lơi kéo khách hàng bất 42 2.3 Thực trạng dạng hành vi lôi kéo khách hàng bất 43 2.4 Một số kiến nghị hồn thiện pháp luật hành vi lơi kéo khách hàng bất 50 KẾT LUẬN CHƯƠNG 52 KẾT LUẬN 53 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 54 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong phát triển kinh tế thị trường, cạnh tranh quy luật thuộc tính kinh tế thị trường Theo đó, cạnh tranh thị trường mang chất kinh tế chất xã hội:  Bản chất kinh tế thể chỗ chủ thể kinh doanh cố gắng nâng cao lực cạnh tranh, tạo nhiều lợi cạnh tranh cho thân, để từ thu hút khách hàng, thu lợi nhuận cao hơn, ngày mở rộng thị trường, nâng cao uy tín kinh doanh trình cạnh tranh  Bản chất xã hội thể chỗ đạo đức kinh doanh chủ hể kinh doanh mối quan hệ doanh nghiệp với nhà nước, với người tiêu dùng doanh nghiệp khác Về nguyên tắc, cạnh tranh có mặt tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo môi trường thúc đẩy doanh nghiệp tạo sản phẩm mới, tốt hơn, đẩy mạnh chất lượng dịch vụ Song, cạnh tranh yếu tố mang lại hệ tiêu cực cho kinh tế - xã hội Cạnh tranh gay gắt dẫn đến tình trạng hạn chế cạnh tranh, độc quyền cạnh tranh không lành mạnh (CTKLM) Sau 30 năm chuyển đổi từ kinh tế kế hoạch hóa tập trung, bao cấp sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Việt Nam bắt kịp với xu hướng tồn cầu hóa, tự hóa thương mại phát triển mạnh mẽ việc gia nhập vào tổ chức kinh tế quốc tế, tham gia Hiệp định thương mại tự do, mở cho kinh tế Việt Nam vươn cao hơn, tạo nhiều hội thách thức cho doanh nghiệp nước Năm 2004, Việt Nam ban hành Luật Cạnh tranh đầu tiên, tạo điều kiện để tạo lập trì mơi trường kinh doanh bình đẳng, lành mạnh cho chủ thể kinh doanh thị trường Tuy nhiên, tác động cách mạng công nghệ 4.0 diễn toàn giới, thị trường kinh doanh ngày sôi động biến đổi không ngừng, nhiều loại hình, phương thức kinh doanh xuất hiện, địi hỏi doanh nghiệp nước lẫn doanh nghiệp nước phải có phương pháp thu hút khách hàng, mở rộng thị phần, đứng vững thị trường thương mại Điều đồng nghĩa với việc xuất số chủ thể muốn lơi kéo khách hàng sử dụng sản phẩm, dịch vụ mà thực số hành vi CTKLM Trong đó, Luật Cạnh tranh có vai trị quan trọng để điều chỉnh, xử lý hành vi lại bộc lộ bất cập, hạn chế số quy định hành vi CTKLM, gây cản trở áp dụng quy định vào thực tế Trước tình hình đó, ngày 12 tháng 06 năm 2018, kỳ họp thứ Quốc hội khóa XIV cho thơng qua Luật Cạnh tranh (sửa đổi, bổ sung) năm 2018 (LCT 2018), có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 07 năm 2019 với nhiều nội dung sửa đổi, bổ sung so với luật cũ, có thay đổi nhóm hành vi CTKLM Để phù hợp với khái niệm hành vi CTKLM quy định LCT 2018, nhà làm luật bổ sung hành vi lơi kéo khách hàng bất (LKKHBC) có xu hướng xảy ngày phổ biến Vậy, hành vi xem hành vi LKKHBC quy định LCT 2018? Quy định khác biệt so với LCT 2004? Khi áp dụng quy định vào thực tiễn có ưu điểm khuyết điểm nào? Và chế tài hành vi nào? Để trả lời hỏi hiểu rõ hành vi LKKHBC, đưa phân tích, lập luận vấn đề này, tác giả mạnh dạn lựa chọn đề tài: “Hành vi lơi kéo khách hàng bất Luật Cạnh tranh năm 2018” làm đề tài Khóa luận tốt nghiệp Tình hình nghiên cứu đề tài Từ hai nguyên nhân hành vi LKKHBC hành vi bổ sung vào LCT 2018 khoảng thời gian kể từ ngày LCT 2018 thức có hiệu lực ngắn, nên chưa có nhiều cơng trình nghiên cứu trực tiếp cụ thể hành vi LKKHBC Tính đến thời điểm cơng trình nghiên cứu hành vi LKKHBC tiêu biểu có:  Trần Thăng Long, Nguyễn Ngọc Hân (2019), Hành vi lôi kéo khách hành bất pháp luật Việt Nam, Nghiên cứu Lập pháp, số 20/2019;  Đặng Quốc Chương (2019), Một số luận giải hành vi lôi kéo khách hàng bất Luật cạnh tranh 2018, Hội thảo điểm LCT 2018 góp ý cho dự thảo nghị định hướng dẫn LCT 2018;  Hà Tiến Huy (2019), Hành vi lơi kéo khách hàng bất theo Luật Cạnh tranh 2018, Khóa luận cử nhân Luật, Đại học Luật Tp HCM;  Phạm Trí Hùng (2019), Những điểm trong quy định Luật Cạnh tranh năm 2018 hành vi cạnh tranh không lành mạnh, Hội thảo điểm LCT 2018 góp ý cho dự thảo nghị định hướng dẫn LCT 2018, cơng trình viết hành vi CTKLM có đề cập đến hành vi LKKHBC Mặc dù hành vi xuất pháp luật cạnh tranh hành vi LKKHBC có đặc trưng giống với hành vi quảng cáo nhằm CTKLM quy định LCT 2004 số luật chuyên ngành khác Luật Thương mại 2005 (LTM 2005), Luật Quảng cáo 2012 (LQC 2012), Luật Bảo vệ người tiêu dùng 2010 (LBVNTD 2010), Vì vậy, khai thác góc độ nội dung hành vi LKKHBC có nhiều cơng trình nghiên cứu hành vi này: Về sách chuyên khảo có Trường Đại học Luật Tp Hồ Chí Minh (2012), Giáo trình Pháp luật cạnh tranh giải tranh chấp thương mại, Nhà xuất Hồng Đức; Trường Đại học Luật Hà Nội (2016), Giáo trình Luật Cạnh tranh, Nhà xuất Cơng an nhân dân; Trường Đại học Kinh tế - Luật (2010), Giáo trình Luật Cạnh tranh, Nhà xuất Dân trí; Trường Đại học Ngoại thương (2009), Giáo trình Luật Cạnh tranh, Nhà xuất Giáo dục Việt Nam; Lê Danh Vĩnh, Hoàng Xuân Bắc, Nguyễn Ngọc Sơn (2006), Pháp luật cạnh tranh Việt Nam, Nhà xuất Tư pháp; Lê Anh Tuấn (2009), Pháp luật chống cạnh tranh khơng lành mạnh, Nhà xuất Chính trị Quốc gia; Lê Hồng Oanh (2005), Bình luận khoa học Luật Cạnh tranh, Nhà xuất Chính trị Quốc gia Về khóa luận, luận án, luận văn tiêu biểu có Hồ Minh Nhật (2010), Pháp luật quảng cáo nhằm cạnh tranh khơng lành mạnh - Thực trạng giải pháp, Khóa luận cử nhân Luật, Đại học Luật Tp HCM; Dương Thị Diễm (2011), Quảng cáo so sánh pháp luật cạnh tranh Việt Nam - Thực trạng hướng hoàn thiện, Khóa luận cử nhân Luật, Đại học Luật Tp HCM; Trần Phương Thảo (2014), Pháp luật cạnh tranh Việt Nam quảng cáo so sánh - Thực trạng hướng hồn thiện, Khóa luận cử nhân Luật, Đại học Luật Tp HCM; Nguyễn Lê Duy (2015), Pháp luật chống hành vi quảng cáo nhằm cạnh tranh không lành mạnh, Khóa luận cử nhân Luật, Đại học Luật Tp HCM; Phạm Thị Ngọc Quỳnh (2017), Pháp luật chống hành vi quảng cáo nhằm cạnh tranh khơng lành mạnh, Khóa luận cử nhân Luật, Đại học Luật Tp HCM; Phạm Thị Quỳnh Ngân (2018), Pháp luật chống hành vi quảng cáo nhằm cạnh tranh khơng lành mạnh, Khóa luận cử nhân Luật, Đại học Luật Tp HCM; Đặng Quốc Chương (2011), Hồn thiện pháp luật chống cạnh tranh khơng lành mạnh lĩnh vực quảng cáo thương mại, Luận văn thạc sĩ Luật học, Đại học Luật Tp HCM; Nguyễn Châu Bảo Ngọc (2015), Pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh quảng cáo so sánh, Luận văn thạc sĩ Luật học, Đại học Luật Tp HCM Về báo khoa học có viết sau: Phan Huy Hồng (2007), Quảng cáo so sánh pháp luật cạnh tranh - Một nghiên cứu so sánh luật, Tạp chí Nhà nước pháp luật, số 01 (225)/2007; Trương Hồng Quang (2010), Một số vấn đề hành vi quảng cáo so sánh theo pháp luật Việt Nam, Tạp chí Nhà nước pháp luật, số 08 (268)/2010; Phạm Đức Hịa (2014), Quảng cáo nhằm cạnh tranh khơng lành mạnh - Những vấn đề pháp lý liên quan, Tạp chí Dân chủ pháp luật, Số chuyên đề 01/2014; Hồ Thị Duyên (2015), Hành vi quảng cáo nhằm cạnh tranh không lành mạnh - Một số vấn đề lý luận, Tạp chí Thanh tra, số 05/2015; Hồ Thị Duyên (2015), Những bất cập pháp luật hành vi quảng cáo nhằm cạnh tranh không lành mạnh Việt Nam, Tạp chí Dân chủ pháp luật, số 08 (281)/2015; Phùng Bích Ngọc (2016), Cách nhìn hành vi quảng cáo nhằm cạnh tranh không lành mạnh, Tạp chí Khoa học Kiểm sát, số 05 (13)/2016; Hồng Thị Yến (2017), Pháp luật chống cạnh tranh khơng lành mạnh giới Việt Nam định hướng sửa đổi luật cạnh tranh, Thông tin khoa học pháp lý, số 03/2017 Tổng thể chưa có nhiều cơng trình nghiên cứu trực tiếp hành vi LKKHBC Đa số công nghiên cứu nội dung liên quan đến dạng hành vi tương tự khai thác khía cạnh định hành vi quảng cáo, quảng cáo so sánh, khai thác khát quát góc độ lý thuyết cạnh tranh Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu đề tài 3.1 Mục đích nghiên cứu đề tài Đề tài nhằm làm rõ vấn đề lý luận hình thức biểu hành vi LKKHBC LCT 2018, từ đưa phân tích, đánh giá quy định pháp luật hành hành vi Trên sở đó, áp dụng quy định vào thực tế nhằm nhận xét điểm tiến quy định tìm vấn đề hạn chế, bất cập quy định pháp luật Từ đó, kiến nghị số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật hành vi LKKHBC nâng cao hiệu áp dụng quy định vào thực tiễn Việt Nam 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu đề tài Để đạt mục đích nghiên cứu đặt ra, khóa luận thực nhiệm vụ sau đây: Một là, làm rõ vấn đề mặt lý luận (khái niệm, đặc điểm, vai trò) tác động LKKHBC cạnh tranh kinh tế thị trường Hai là, phân tích, đánh giá thực tiễn quy định pháp luật hành vi LKKHBC áp dụng quy định thực tế Ba là, đề xuất số phương hướng, giải pháp cho việc tiếp tục hoàn thiện pháp luật hành vi LKKHBC Việt Nam Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài 4.1 Đối tượng nghiên cứu Khóa luận tập trung vào vấn đề lý luận pháp luận hành vi LKKHBC  Những vấn đề lý luận hành vi LKKHBC đặc trưng hành vi, biểu dạng hành vi LKKHBC thực tế  Nhận diện hành vi LKKHCB qua dấu hiệu chủ thể thực hành vi, mục đích hành vi, dạng hành vi hậu hành vi gây 4.2 Phạm vi nghiên cứu Khóa luận tập trung nghiên cứu hành vi LKKHBC phạm vi điều chỉnh quy phạm pháp luật liên quan, đó, tập trung vào hành vi LKKHBC quy định pháp luật Việt Nam mà trọng tâm LCT 2018 Phần thực tiễn đóng vai trị dẫn chứng để tăng tính thuyết phục cho phần lý luận Phương pháp tiến hành nghiên cứu Trên sở quan điểm vật biện chứng vật lịch sử Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh Nhà nước Pháp luật; quan điểm, chủ trương, đường lối Đảng, pháp luật Nhà nước xây dựng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam với nguồn tài liệu thu thập được, để đạt mục tiêu nghiên cứu, Khóa luận sử dụng phương pháp nghiên cứu cụ thể sau:  Phương pháp phân tích, tổng hợp sử dụng nhằm tổng hợp, phân tích số liệu, số liệu báo cáo tổng kết quan quản lý nhà nước cạnh tranh thực tiễn thi hành pháp luật chống hành vi cạnh tranh không lành mạnh, vụ kiện hành vi có chất giống hành vi LKKHBC, số liệu đề tài nghiên cứu khoa học nghiên cứu hành vi tương tự để xây dựng sở lý luận Chương 1, đồng thời làm sở đánh giá thực tiễn pháp luật hành vi LKKHBC Chương  Phương pháp so sánh luật học sử dụng xuyên suốt Khóa luận nhằm đối chiếu quy định pháp luật hiệu kiểm soát hành vi LKKHBC, làm sở cho việc phân tích Chương 1, đề xuất giải pháp Chương Khóa luận Bố cục tổng qt khóa luận Với mục đích, phạm vi nghiên cứu xác định trên, khóa luận xây dựng theo bố cục sau: Chương Một số vấn đề lý luận hành vi lơi kéo khách hàng bất Chương Pháp luật điều chỉnh hành vi lơi kéo khách bất số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định bị vô hiệu ngược lại, UBCTQG khơng điều tra, giải vụ việc nhiệm vụ, quyền hạn UBCTQG bị hạn chế vai trò UBCTQG hoạt động quản lý cạnh tranh khơng đạt hiệu hồn tồn59 Thứ hai, xét hành vi so sánh hàng hóa, dịch vụ loại doanh nghiệp khác So với LCT 2018, LTM 2005 LQC 2012 có điểm khác quy định hành vi so sánh hàng hóa, dịch vụ lĩn vực quảng cáo Về vấn đề điều chỉnh đối tượng so sánh, LQC 2012 LCT 2018 có đối tượng so sánh tương đồng, cịn đối tượng so sánh LTM 2005 lại có phạm vi rộng hơn, liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ60 Về hình thức so sánh hàng hóa, dịch vụ với hàng hóa, dịch vụ loại doanh nghiệp khác, quy định ba luật có khác biệt LCT 2018 cho phép doanh nghiệp thực hành vi so sánh chứng minh nội dung, so sánh trực tiếp hay so sánh gián tiếp, LTM 2005 LQC 2012 lại quy định cấm hành vi so sánh trực tiếp61 Điều dẫn đến tình trạng hành vi luật vi phạm lại hợp pháp áp dụng luật khác Có thể lý giải tình trạng LCT 2018 hình thành sau khoảng thời gian lâu so với LTM 2005 LQC 2012, đủ để nhà nước bắt kịp với xu hướng chung giới, quy định LCT 2018 mở rộng hình thức so sánh nhằm xây dựng hành lang pháp lý vững phù hợp với tình hình kinh tế chung giới62 Vì vậy, cần có biện pháp sửa đổi quy định luật chuyên ngành có liên quan để sử dụng nguyên tắc ưu tiên áp dụng pháp luật không gặp vướng mắc, chồng chéo 2.3 Thực trạng dạng hành vi lôi kéo khách hàng bất Theo số liệu Bộ Cơng thương, tính đến năm 2016, có 330 hồ sơ khiếu nại hành vi CTKLM, có 182 vụ việc điều tra, xử lý Thông qua thu cho ngân sách nhà nước tổng số tiền phạt 2,114 tỷ đồng Trong đó, nhóm vụ việc liên quan đến hành vi quảng cáo nhằm CTKLM chiếm tỷ lệ lớn số vụ việc CTKLM (chiếm đến 62%) 63 Mặc dù hành vi LKKHBC hành vi mới, bổ sung LCT 2018 nội dung hành vi có điểm tương tự với hành vi quảng cáo nhằm CTKLM LCT 2004 Cho nên xem xét vụ việc hành vi quảng cáo không lành mạnh góc nhìn hành vi LKKHBC 59 Đặng Quốc Chương, tlđd (19) , tr 34 Khoản Điều 109 LTM 2005 61 Khoản 10 Điều LQC 2012 khoản Điều 109 LTM 2005 62 Hà Tiến Huy, tlđd (18), tr 41 63 Bộ Công thương, tlđd (1), tr 10 60 43 Thứ nhất, cung cấp thông tin gian dối Có thể hiểu cung cấp thơng tin gian dối nhằm lôi kéo khách hàng doanh nghiệp khác thực tế việc doanh nghiệp sử dụng thông tin làm công cụ thực hành vi, thông qua phương tiện truyền thông với chủ ý cung cấp thông tin không thật doanh nghiệp, hàng hóa, dịch vụ, khuyến mại điều kiện giao dịch có liên quan đến hàng hóa, dịch vụ nhằm làm khách hàng nhận thức sai, từ lơi kéo khách hàng doanh nghiệp khác sử dụng hàng hóa, dịch vụ mình, qua gián tiếp gây thiệt hại cho đối thủ cạnh tranh Hành vi đưa thông tin gian dối nhằm LKKHBC dạng hành vi vi phạm phổ biến, thường xuất thực tế Bởi vì, để đạt lợi nhuận mong muốn, doanh nghiệp vi phạm không ngần ngại đưa thông tin gian dối, không trung thực sản phẩm đến với khách hàng, thuyết phục khách hàng thông điệp công dụng, kiểu dáng, chủng loại hàng hóa, chất lượng, giá dịch vụ, doanh nghiệp, khuyến mại, điều kiện giao dịch liên quan Ví dụ hành vi cung cấp thơng tin gian dối gần đây, kể đến vụ việc Công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Sản xuất thương mại Dược phẩm Tâm Bình (Cơng ty Tâm Bình) quảng cáo sai hai sản phẩm thực phẩm chức Viên Gout Tâm Bình Đại tràng Tâm Bình Cụ thể, hai trang web https://chuabenhgout.net https://daitrang.net, đăng tải nhiều thông tin, chia sẻ bệnh nhân hai sản phẩm với chung nội dung: khách hàng bị bệnh nhiều năm, bệnh kinh niên, cần sử dụng sản phẩm nêu trên, sau vài tháng khỏi bệnh Nội dung đoạn quảng cáo dùng nhiều từ “thuốc” nói sản phẩm Đặc biệt, bệnh nhân có địa chỉ, tên tuổi cơng khai hình ảnh, video clip vấn, chí dựng phim phóng kể hành trình dùng Viên Gout Tâm Bình Đại tràng Tâm Bình chữa khỏi bệnh 64 Xét thấy vụ việc trên, chủ thể thực hành vi doanh nghiệp kinh doanh thị trường Việt Nam, thuộc đối tượng điều chỉnh LCT 2018 Doanh nghiệp thực hành vi đưa thông tin không xác, “thổi phồng” cơng dụng sản phẩm, làm cho khách hàng hiểu nhầm sản phẩm có khả chữa trị thuốc Hành vi quảng cáo sai thật ảnh hưởng đến định mua sắm khách hàng, định hướng cho khách hàng mua sản phẩm khơng với nhu cầu mình, từ đó, khách hàng phải chịu thiệt hại vật chất lẫn tinh thần sử dụng sản phẩm quảng cáo không thật, đối thủ cạnh tranh doanh nghiệp vi phạm có nguy gián tiếp chịu thiệt hại 64 Hồng Liên, “Cơng ty Dược phẩm Tâm Bình có dấu hiệu sai phạm quảng cáo”, http://www.chatluongvacuocsong.vn/cong-ty-duoc-pham-tam-binh-co-dau-hieu-sai-pham-trong-quang-caod79663.html, truy cập ngày 23/05/2020 44 qua việc giảm doanh số khách hàng Suy ra, doanh nghiệp, cụ thể vụ việc Cơng ty Tâm Bình thực hành vi đưa thông tin gian dối gây nhầm lẫn hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng quy định điểm a khoản Điều 45 LCT 2018 Không sản phẩm thực phẩm chức năng, mà doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm mỹ phẩm thường thực hành vi tương tự, khiến cho khách hàng nhầm tưởng sản phẩm họ có khả “điều trị” thuốc Ví dụ sau trình điều tra tiền tố tụng hoạt động kinh doanh thực phẩm chức Công ty TNHH Dược phẩm VNP, ngày 22 tháng năm 2010, Cục trưởng Cục QLCT ban hành định điều tra sơ vụ việc cạnh tranh Công ty TNHH Dược phẩm VNP định điều tra thức Cơng ty thực hành vi vi phạm Luật Cạnh tranh Ngày 14 tháng năm 2010, Cục QLCT định xử phạt Công ty TNHH Dược phẩm VNP với số tiền 30 triệu đồng hành vi vi phạm khoản 3, Điều 45 Luật Cạnh tranh, cung cấp cho khách hàng thông tin sai lệch công dụng sản phẩm thực phẩm chức Anti K Cơng ty kinh doanh.65 Ngồi lĩnh vực kinh doanh thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, hành vi cung cấp thông tin gian dối xuất lĩnh vực kinh doanh khác Ví dụ vào năm 2018, Cục Cạnh tranh Bảo vệ người tiêu dùng (CT&BVNTD) điều tra Công ty TNHH Xuất nhập Mumuso Việt Nam hành vi quảng cáo gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng nơi sản xuất, xuất xứ hàng hóa Cụ thể: Về nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa, Bộ Cơng thương nêu rõ, Mumuso Việt Nam kinh doanh 2.273 loại hàng hóa, đó, 2.257 (99,3%) loại hàng hóa nhập từ Trung Quốc, phần cịn lại mua đơn vị cung cấp hàng hóa, sản phẩm khác nước Ngồi ra, cơng ty sử dụng số nội dung quảng cáo công khai cửa vào địa điểm kinh doanh: “Mumuso; giá từ 22.000, KOREA”, sử dụng chữ Korea (Hàn Quốc) túi đựng sản phẩm khơng xác, khiến khách hàng hiểu cửa hàng, người sản xuất, nơi sản xuất, xuất xứ, sản phẩm Mumuso liên quan đến Hàn Quốc.66 Trong vụ việc trên, chủ thể thực hành vi Công ty TNHH Xuất nhập Mumuso Việt Nam, thành lập từ năm 2016 Đây doanh nghiệp kinh doanh thị trường, thuộc chủ thể hành vi CTKLM nói chung hành vi LKKHBC nói riêng Hành vi cơng ty quảng cáo, đưa 65 Quyết Thắng (2010), “Cục Quản lý cạnh tranh điều tra, xử lý Công ty TNHH Dược phẩm VNP hành vi quảng cáo nhằm cạnh tranh không lành mạnh”, Bản tin Cạnh tranh Người tiêu dùng, số 20 tháng 9/2010, Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công thương), tr 66 Thu Hà, “Mumuso bị xử lý vi phạm hàng loạt quy định pháp luật Việt Nam”, https://congthuong.vn/mumuso-se-bi-xu-ly-vi-vi-pham-hang-loat-quy-dinh-phap-luat-viet-nam-105951.html, truy cập ngày 25/04/2020 45 thông tin sai lệch, gây nhầm lẫn cho khách hàng, làm cho khách hàng bị nhầm lẫn nơi sản xuất, xuất xứ hàng hóa Mumuso Khi nhìn thấy chữ “KOREA” áp phích quảng cáo trước cửa hàng, khách hàng thường nhầm tưởng hàng hóa bên cửa hàng có liên quan đến Hàn Quốc, hàng hóa chủ yếu cửa hàng lại có nguồn gốc từ Trung Quốc Đây hành vi trái với nguyên tắc trung thực kinh doanh, nhằm mục đích lơi kéo khách hàng mua sản phẩm Từ đó, gián tiếp ảnh hưởng đến doanh nghiệp khác kinh doanh mặt hàng sản phẩm tương tự, làm giảm doanh thu doanh nghiệp Vì vậy, hành vi trường hợp vi phạm hành vi đưa thông tin gian dối gây nhầm lẫn hàng hóa, dịch vụ (điểm a khoản Điều 45 LCT 2018) Thứ hai, cung cấp thông tin gây nhầm lẫn Bên cạnh hành vi cung cấp thông gian dối, hành vi cung cấp thông tin gây nhầm lẫn xảy nhiều lĩnh vực kinh doanh khác Nếu doanh nghiệp sử dụng thông tin sai lệch, không thật để thực hành vi cung cấp thông tin gian dối cho khách hàng thực hành vi cung cấp thông tin gây nhầm lẫn, doanh nghiệp sử dụng thông tin thật không đầy đủ, rõ ràng bỏ sót thơng tin nhằm tạo nhầm lẫn nhận thức khách hàng, làm cho khách hàng nhầm lẫn doanh nghiệp, hàng hóa, dịch vụ, khuyến mại, điều kiện giao dịch liên quan hàng hóa, dịch vụ doanh nghiệp vi phạm Ví dụ điển hình vào ngày 14/11/2008, Cơng ty Panasonic Việt Nam cho mắt dòng máy điều hòa khơng khí Envio I2 Envio P2 Dịng máy điều hịa Envio I2 P2 khơng làm lạnh hiệu quả, tiết kiệm đến 50% lượng điện tiêu thụ mà cịn có khả lọc khơng khí tuyệt vời, làm đến 99% bụi bẩn, vi khuẩn nấm mốc Hệ thống lọc khí e-ion chứng tỏ khả thu gom bụi nhanh 5,5 lần so với thông thường hiệu 10% so với model năm 2007,… Bên cạnh đó, Panasonic cịn cho đời sản phẩm tủ lạnh mà theo quảng cáo tủ lạnh có tính tăng cường thành phần vitamin thực phẩm lên tới 12% Nhận thấy có dấu hiệu vi phạm Luật Cạnh tranh, Cục QLCT điều tra, xử lý Công ty TNHH Panasonic Việt Nam hành vi quảng cáo nhằm CTKLM Kết sau điều tra cho thấy, quảng cáo Panasonic với tính “bất hoạt đến 99,9% vi khuẩn nấm mốc” không thực tế, doanh nghiệp thử nghiệm tác động kháng khuẩn với 02 loại vi khuẩn Staphylocccus Escherichia Coli mà diệt hay vô hiệu hóa tất loại virus, vi khuẩn Cịn mẫu quảng cáo tủ lạnh, kết thử nghiệm mà công ty 46 cung cấp lại áp dụng với rau khơng phải thực phẩm nói chung 67 Trong vụ việc này, chủ thể thực hành vi Công ty TNHH Panasonic Việt Nam Công ty Panasonic Việt Nam doanh nghiệp 100% vốn nước thành lập 2005 Việt Nam, cung cấp sản phẩm từ điện tử tiêu dùng đến thiết bị công nghiệp, xây dựng gia dụng, cung cấp dịch vụ khác Đối tượng bị tác động trực tiếp bới hành vi khách hàng, kể khách hàng sử dụng sản phẩm lẫn khách hàng tiềm sản phẩm Đối tượng bị tác động gián tiếp doanh nghiệp đối thủ cạnh tranh Panasonic thị trường (như LG, Toshiba, ) Công ty TNHH Panasonic Việt Nam cung cấp cho khách hàng thông tin thông tin mập mờ, không đầy đủ, không rõ ràng, làm cho người tiêu dùng có hiểu nhầm công dụng sản phẩm Với nhận thức thơng thường sản phẩm, dịch vụ, người tiêu dùng khó phân biệt đâu thơng tin xác, đâu thơng tin gây hiểu nhầm Nếu người tiêu dùng đọc thông tin mà công ty quảng cáo, rõ ràng họ hiểu sản phẩm điều hịa Envio có tính ưu việt, tác dụng bất hoạt 99,9% tất loại vi khuẩn, nấm mốc, cịn tủ lạnh làm tăng cường vitamin thực phẩm (bao gồm rau củ, thịt, cá,…) lên đến 12% mà không nghĩ sản phẩm khơng có tính ưu việt đến vậy, thông tin mà họ nhận sản phẩm sai lệch so với thực tế Do đó, thấy Công ty TNHH Panasonic Việt Nam thực hành vi đưa thông tin gian dối gây nhầm lẫn cho khách hàng theo điểm a khoản Điều 45 Luật Cạnh tranh 2018, cụ thể hành vi đưa thông tin gây nhầm lẫn công dụng sản phẩm Một ví dụ khác đồ gia dụng Sunhouse Cơng ty Cổ phần Tập đồn Sunhouse (Cơng ty Sunhouse) Cụ thể, Công ty Sunhouse sử dụng slogan “Thương hiệu gia dụng hàng đầu đến từ Hàn Quốc”, “Đồ gia dụng hàng đầu đến từ Hàn Quốc” để quảng cáo cho sản phẩm đồ gia dụng mang nhãn hiệu Sunhouse áp phích quảng cáo tờ rơi giới thiệu sản phẩm Trong đó, nhãn hàng hóa sản phẩm lại ghi sản xuất Việt Nam, ra, biết Cơng ty Sunhouse có khoảng 30% sản phẩm nhập trực tiếp từ Hàn Quốc, lại 70% sản phẩm sản xuất nhà máy Việt Nam Việc Công ty Sunhouse thực quảng cáo với slogan dễ làm cho khách hàng 67 Ngô Thị Thu Hà, “Hoạt động quảng cáo vấn đề đặt góc độ pháp luật cạnh tranh”, http://tapchitaichinh.vn/dien-dan-khoa-hoc/hoat-dong-quang-cao-va-nhung-van-de-dat-ra-duoi-goc-do-phapluat-canh-tranh-87596.html, truy cập ngày 23/05/2020 47 nhầm lẫn sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ Hàn Quốc.68 Như vậy, Công ty Sunhouse cung cấp thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng xuất xứ, nơi sản xuất sản phẩm đồ gia dụng công ty nhằm thu hút khách hàng đến sử dụng sản phẩm Điều khơng tác động đến quyền tự lựa chọn khách hàng, mà ảnh hưởng xấu đến doanh nghiệp đối thủ thị trường Thứ ba, so sánh không chứng minh nội dung Các doanh nghiệp thường thực hành vi so sánh hàng hóa, dịch vụ loại doanh nghiệp khác với để thể ưu điểm hàng hóa, dịch vụ doanh nghiệp kinh doanh Trước Luật Cạnh tranh 2004 ban hành, vào năm 2002, Công ty Cổ phần Cao su Sài Gòn Kymdan (Kymdan) bị hai doanh nghiệp Công ty TNHH Sản xuất thương mại Vạn Thành (Công ty Vạn Thành) Công ty TNHH Sản xuất Mousse Ưu Việt (Công ty Ưu Việt) kiện với lý Kymdan đăng quảng cáo tờ báo lớn sử dụng phương pháp so sánh hàng hóa (nệm Kymdan làm từ 100% cao su thiên nhiên) với hàng hóa loại doanh nghiệp khác, có Cơng ty Vạn Thành Cơng ty Ưu Việt sản xuất nệm lị xo, nệm nhựa polyurethane (nệm mút xốp nhẹ) Kết vụ kiện Kymdan bị buộc phải đính chính, xin lỗi công khai tờ báo mà công ty đăng tin.69 Từ vụ việc thấy, Kymdan thực hàng vi so sánh hàng hóa loại thị trường (nệm cao su với nệm mút xốp nhẹ nệm lò xo doanh nghiệp khác), thực tế Kymdan khơng có sản xuất loại nệm bị so sánh khơng có chứng chứng minh việc so sánh Vì vậy, đặt vụ việc phạm vi có hiệu lực Luật Cạnh tranh 2018 Kymdan thực hành vi LKKHBC hình thức so sánh hàng hóa, dịch vụ doanh nghiệp khác không chứng minh nội dung quy định điểm b khoản Điều 45 Luật Cạnh tranh 2018 Sau Luật Cạnh tranh 2004 đời quy định cấm thực hành vi so sánh trực tiếp hàng hóa, dịch vụ loại Tuy nhiên, cho dù pháp luật quy định cấm thực hành vi có nhiều doanh nghiệp tiếp tục thực hành vi nhằm mục đích thu hút khách hàng sử dụng sản phẩm, dịch vụ Ví dụ, Tháng 12 năm 2016, Cục CT&BVNTD nhận đơn khiếu nại Công ty TNHH Kim Lợi Đại Thành cho Công ty TNHH Woosung Việt Nam tổ 68 Cẩm An, “Sunhouse “đến từ Hàn Quốc”: Lách luật để quảng cáo gây nhầm lẫn?”, https://thoibaokinhdoanh.vn/thi-truong/sunhouse-den-tu-han-quoc-lach-luat-de-quang-cao-gay-nham-lan1045845.html, truy cập ngày 24/05/2020 69 Đinh Chiến, “Từ vụ kiện Vạn Thành Kim Đan, Acecook Masan, đến Honda dọa kiện Pega: Khuyến cáo doanh nghiệp cần tuân thủ Luật Cạnh tranh, Luật Quảng cáo”, https://phaply.net.vn/tu-cac-vukien-giua-van-thanh-va-kim-dan-acecook-va-masan-den-honda-doa-kien-pega-khuyen-cao-doanh-nghiepcan-tuan-thu-luat-canh-tranh-luat-quang-cao/, truy cập ngày 25/04/2020 48 chức hội nghị khách hàng có so sánh trực tiếp sản phẩm với sản phẩm Công ty TNHH Kim Lợi Đại Thành Tháng 01 năm 2017, Cục CT&BVNTD tiến hành điều tra vụ việc Kết điều tra cho thấy: Bên bị điều tra tổ chức kiện “sử dụng hiệu thức ăn chăn nuôi” nhà hàng tỉnh Bến Tre với tham gia 200 khách hàng hộ nông dân nuôi heo Tại kiện, bên bị điều tra phát cho khách hàng tài liệu “cân heo đối chứng”, có thơng tin so sánh sản phẩm thức ăn chăn nuôi với sản phẩm thức ăn chăn ni của Công ty TNHH Kim Lợi Đại Thành kết luận sản phẩm có hiệu tốt sản phẩm của Công ty TNHH Kim Lợi Đại Thành 70 Hay vụ việc vào năm 2018, Công ty Cổ phần Ơ tơ Đơ Thành (Cơng ty Đơ Thành) khiếu nại Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ An Sương (Công ty An Sương) việc Công ty An Sương có hành vi đăng video clip mang tên So sánh xe tải Tera 230 IZ49 kênh Youtube “Ơ tơ An Sương – Chìa khóa trao tay” từ cuối năm 2017 với nội dung so sánh sản phẩm ô tô tải Tera 230 Công ty An Sương với sản phẩm xe tải IZ49 Công ty Đô Thành 71 Tuy nhiên, Luật Cạnh tranh 2004 có nhiều lỗ hổng pháp lý quy định chồng chéo lên luật chuyên ngành làm cho quy định áp dụng triệt để vào thực tiễn, bỏ sót nhiều hành vi CTKLM, giống vụ việc Viettel khiếu nại MobiFone so sánh giá dịch vụ trình bày phần trước Với đổi Luật Cạnh tranh 2018, hành vi so sánh hàng hóa, dịch vụ chấp nhận Việt Nam phải thỏa mãn điều kiện chứng minh nội dung Đồng thời, hành vi liệt kê vào dạng hình thức LKKHBC, thể rõ chất mục đích hành vi so với quy định cũ Trong thời gian gần đây, xuất hành vi coi so sánh hàng hóa, dịch vụ loại khơng chứng minh nội dung Công ty Cổ phần Xe điện PEGA LTT (PEGA) kiện mắt mẫu xe máy điện eSH vào ngày 11/1/2020 Cụ thể, buổi lễ mắt, PEGA so sánh trực tiếp dòng xe điện với xe ga SH Honda Việt Nam (so độ an toàn, tiếng ồn, vận hành, chống nước…) ưu điểm vượt trội hẳn “giảm ô nhiễm, không gây tiếng ồn, tiết kiệm gấp 34 lần mà giá 1/3” Ngay sau đó, Cơng ty Honda gửi thư đề nghị PEGA sửa chữa nội dung buổi mắt, gỡ ảnh so sánh xe eSH với SH cam kết không tái diễn, PEGA không tuân thủ liên doanh Nhật Bản khởi kiện Có thể thấy, thứ nhất, xét chủ thể thực hành vi, PEGA công ty cổ phần thành lập theo quy định pháp luật Việt Nam có 70 71 Cục Cạnh tranh Bảo vệ người tiêu dùng (2018), Báo cáo thường niên năm 2018, Hà Nội, tr 18 Cục Cạnh tranh Bảo vệ người tiêu dùng, tlđd (70), tr 26 49 hoạt động kinh doanh thị trường Thứ hai, xét chất hàng hóa, dịch vụ, dịng xe máy điện PEGA dòng xe máy SH Honda phương tiện di chuyển hai bánh, có phân khúc khách hàng nên coi hàng hóa, dịch vụ loại Thứ ba, PEGA khơng có chứng để chứng minh tính xác nội dung so sánh với sản phẩm Honda Ngồi q trình so sánh, PEGA sử dụng hình ảnh xe SH mà không cho phép Honda Việt Nam xâm phạm nghiêm trọng đến quyền lợi ích hợp pháp Honda Việt Nam, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh, thương hiệu uy tín Honda.72 Do đó, hành vi PEGA xem hành vi so sánh hàng hóa, dịch vụ loại doanh nghiệp khác không chứng minh nội dung quy định điểm b khoản Điều 45 Luật Cạnh tranh 2018 2.4 Một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật hành vi lôi kéo khách hàng bất Cơ sở pháp lý quan trọng tạo điều kiện bảo đảm cho cạnh tranh tồn quy định tự kinh doanh quyền tồn bình đẳng doanh nghiệp Với tư cách pháp luật đặc thù kinh tế thị trường, pháp luật cạnh tranh bảo vệ cách chống lại hành vi CTKLM loại bỏ hạn chế cạnh tranh thị trường Luật Cạnh tranh đời với mục tiêu bảo vệ môi trường cạnh tranh bình đẳng, cơng lành mạnh, hậu thuẫn cho tự kinh tế, đồng thời, đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp doanh nghiệp người tiêu dùng Để thực mục tiêu đó, địi hỏi pháp luật cạnh tranh phải hoàn thiện, đồng bộ, thống với hệ thống pháp luật khác quy định có tính khả thi cao, phù hợp với thực tiễn Mặc dù vừa thức có hiệu lực khơng lâu LCT 2018 có số thiếu sót, hạn chế định Tuy nhiên, lý mà LCT 2018 khơng có khả sửa đổi, bổ sung khuyết điểm này, song tác giả khóa luận đề xuất số kiến nghị sau với mục đích góp phần hồn thiện LCT 2018, xây dựng hành lang pháp lý vững lĩnh vực cạnh tranh: Thứ nhất, cần làm rõ quy định pháp luật dạng hành vi LKKHBC  Thay từ “cung cấp” từ “kinh doanh” quy định điểm a khoản Điều 45 để bổ sung người mua (doanh nghiệp mua hàng, sử dụng dịch vụ) vào chủ thể hành vi cung cấp thông tin gian dối gây nhầm lẫn, không 72 Đinh Chiến, “Từ vụ kiện Vạn Thành Kim Đan, Acecook Masan, đến Honda dọa kiện Pega: Khuyến cáo doanh nghiệp cần tuân thủ Luật Cạnh tranh, Luật Quảng cáo”, https://phaply.net.vn/tu-cac-vukien-giua-van-thanh-va-kim-dan-acecook-va-masan-den-honda-doa-kien-pega-khuyen-cao-doanh-nghiepcan-tuan-thu-luat-canh-tranh-luat-quang-cao/, truy cập ngày 25/04/2020 50 có người bán (doanh nghiệp cung cấp) thực hành vi vi phạm  Mở rộng phạm vi thông tin gian dối gây nhầm lẫn, có thơng tin doanh nghiệp khác hành vi đưa thông tin gian dối gây nhầm lẫn cho khách hàng  Mở rộng phạm vi đối tượng so sánh hành vi quy định điểm b khoản Điều 45, không giới hạn phạm vi hàng hóa, dịch vụ mà cịn thơng tin khác so sánh doanh nghiệp, chương trình khuyến mại, hoạt động ưu đãi, điều kiện giao dịch liên quan đến hàng hóa, dịch vụ…  Cần bổ sung quy định cụ thể việc xác định mục đích nhằm lơi kéo khách hàng doanh nghiệp khác thực tế, quy định xác định hàng hóa, dịch vụ loại để tạo điều kiện dễ dàng cho quan chức điều tra xử lý hành vi vi phạm  Xem xét sửa đổi quy định luật chuyên ngành, cụ thể LTM 2005 LQC 2012, chưa thống với quy định LCT 2018 để hạn chế tình trạng mâu thuẫn áp dụng nguyên tắc ưu tiên áp dụng pháp luật Thứ hai, hoàn thiện quy định chế tài xử phạt bồi thường thiệt hại hành vi LKKHBC  Cần nâng mức phạt tiền hành vi LKKHBC quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực cạnh tranh để đảm bảo tính răn đe doanh nghiệp vi phạm  Cần quy định rõ vấn đề bồi thường thiệt hại hành vi LKKHBC gây LCT 2018 để đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp doanh nghiệp bị thiệt hại 51 KẾT LUẬN CHƯƠNG Qua nội dung trình bày Chương 2, tác giả đạt số kết sau: Một là, trước LCT 2018 ban hành, hành vi LKKHBC điều chỉnh quy định hành vi quảng cáo nhằm CTKLM LCT 2004 luật chuyên ngành khác Hành vi LKKHBC bổ sung với nhiều điểm thay đổi phù hợp, tiến hơn, song, số điểm vướng mắc, chưa hợp lý chủ thể thực hiện, đối tượng thông tin, chế tài,… Hai là, LCT 2018 luật chuyên ngành LTM 2005, LQC 2012 xuất điểm chưa thống quy định biểu hành vi LKKHBC Ba là, đưa vụ việc vi phạm thực tiễn để đối chiếu với quy định biểu hành vi LKKHBC Bốn là, đề xuất số kiến nghị với mục đích góp phần hồn thiện quy định hành vi LKKHBC nói riêng hành vi CTKLM nói chung, từ đó, xây dựng hành lang pháp lý vững lĩnh vực cạnh tranh 52 KẾT LUẬN Cạnh tranh không tạo động lực giúp doanh nghiệp không ngừng cố gắng vững mạnh mà cịn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế thị trường Để đứng vững môi trường cạnh tranh ngày gay gắt, thu hút khách hàng chiến lược quan trọng doanh nghiệp, thể lực cạnh tranh doanh nghiệp Tuy nhiên, số doanh nghiệp lại lựa chọn thực hành vi LKKHBC để lôi kéo khách hàng phía doanh nghiệp Điều tác động tiêu cực quyền, lợi ích hợp pháp doanh nghiệp khác quyền lợi khách hàng, ảnh hưởng không tốt đến môi trường cạnh tranh lành mạnh, công Hành vi LKKHBC bổ sung kịp thời vào LCT 2018 vừa đáp ứng yêu cầu xu hội nhập kinh tế, phù hợp với biến động thị trường, vừa đảm bảo tính bao quát pháp luật cạnh tranh thể chức pháp luật tranh việc xử lý hành vi LKKHBC Vì lý trên, tác giả chọn nghiên đề tài “Hành vi lơi kéo khách hàng bất theo Luật Cạnh tranh 2018” với mục đích phân tích vấn đề liên quan đến hành vi LKKHBC, từ phát điểm chưa hợp lý, hạn chế đưa số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luận cạnh tranh nói chung hành vi LKKHBC nói riêng Từ phân tích nghiên cứu trên, khóa luận đạt kết định sau: Tại Chương 1, tác giả tập trung phân tích vấn đề hành vi CTKLM, hành vi LKKHBC để làm rõ sở lý luận hành vi theo LCT 2018 đặc trưng, vai trò,… Qua làm sở để phân tích hành vi thực tế Chương Trong Chương 2, tác giả phân tích vấn đề cịn tồn quy định pháp luật hành vi LKKHBC, đồng thời đưa số trường hợp thực tế để đối chiếu với quy định hành vi này, phân tích mối quan hệ LCT 2018 với luật chuyên ngành việc điều chỉnh hành vi LKKHBC Cuối cùng, từ phân tích trên, tác giả đưa số kiến nghị góp phàn hồn thiện pháp luật hành vi LKKHBC 53 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO A Văn quy phạm pháp luật Luật Cạnh tranh (Luật số 27/2004/QH12) ngày 03/12/2004 Luật Cạnh tranh (Luật số 23/2018/QH14) ngày 16/6/2018 Luật Thương mại (Luật số 36/2005/QH11) ngày 14/06/2005 Luật Quảng cáo (Luật số 16/2012/QH13) ngày 21/06/2012 Bộ luật Dân (Luật số 91/2015/QH13) ngày 24/11/2015 Bộ luật Hình năm 2015 (Luật số 100/2015/QH13) ngày 27/11/2015 Luật Sửa đổi, bổ sung số điều Bộ luật Hình (Luật số 100/2015/QH13) ngày 20/06/2017 Luật Bảo vệ người tiêu dùng (Luật số 59/2010/QH12) ngày 17/11/2010 Luật Doanh nghiệp (Luật số 68/2014/QH13) ngày 26/11/2014 10 Luật Viên chức (Luật số 58/2010/QH12) ngày 15/11/2010 11 Luật An toàn thực phẩm (Luật số 55/2010/QH12) ngày 17/06/2010 12 Luật Dược (Luật số 105/2016/QH13) ngày 06/04/2016 13 Nghị định số 35/2020/NĐ-CP Chính phủ ngày 24/03/2020 quy định chi tiết số điều Luật Cạnh tranh 14 Nghị định số 75/2019/NĐ-CP Chính phủ ngày 26/09/2019 quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực cạnh tranh 15 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP Chính phủ ngày 14/09/2015 đăng ký doanh nghiệp 16 Nghị định số 16/2015/NĐ-CP Chính phủ ngày 14/02/2015 quy định chế tự chủ đơn vị nghiệp công lập 17 Nghị định số 71/2014/NĐ-CP Chính phủ ngày 21/7/2014 quy định chi tiết Luật Cạnh tranh xử lý vi phạm pháp luật lĩnh vực cạnh tranh B Tài liệu tham khảo 18 Bộ Công thương (2017), Báo cáo kinh nghiệm quốc tế “So sánh pháp luật cạnh tranh số nước giới: Bài học kinh nghiệm đề xuất số nội dung quy định Dự thảo Luật Cạnh tranh (sửa đổi) Việt Nam”, Hà Nội 19 Bộ Công thương (2017), Báo cáo tổng kết 12 năm thi hành Luật Cạnh tranh, Hà Nội 20 Cục Cạnh tranh Bảo vệ người tiêu dùng (2018), Báo cáo thường niên năm 2018, Hà Nội 21 Đặng Quốc Chương (2011), Hoàn thiện pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh lĩnh vực quảng cáo thương mại, Luận văn thạc sĩ Luật học, 54 Trường Đại học Luật Tp HCM 22 Đặng Quốc Chương (2019), Một số luận giải hành vi lôi kéo khách hàng bất Luật cạnh tranh 2018, Tài liệu hội thảo Những điểm Luật Cạnh tranh 2018 Góp ý cho dự thảo nghị định hướng dẫn Luật Cạnh tranh 2018, Khoa Luật Thương mại, Trường Đại học Luật Tp Hồ Chí Minh 23 Hà Tiến Huy (2019), Hành vi lôi kéo khách hàng bất theo Luật Cạnh tranh 2018, Khóa luận cử nhân Luật, Trường Đại học Luật Tp HCM 24 Hồ Nhật Minh (2010), Pháp luật quảng cáo nhằm cạnh tranh khơng lành mạnh – Thực trạng giải pháp, Khóa luận tốt nghiệp cử nhân Luật, Trường Đại học Luật Tp HCM 25 Hoàng Phê (Chủ biên) (2003), Từ điển Tiếng Việt, Nxb Đà Nẵng 26 Nguyễn Châu Bảo Ngọc (2015), Pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh quảng cáo so sánh, Luận văn thạc sĩ Luật học, Trường Đại học Luật Tp HCM 27 Nguyễn Lê Dung (2015), Pháp luật chống hành vi quảng cáo nhằm cạnh tranh khơng lành mạnh, Khóa luận tốt nghiệp cử nhân Luật, Trường Đại học Luật Tp HCM 28 Phan Hồng Huy (2007), “Quảng cáo so sánh pháp luật cạnh tranh Một nghiên cứu so sánh luật”, Tạp chí Nhà nước pháp luật, số 01 (225)/2007, tr 43-51 29 Phùng Bích Ngọc (2016), “Cách nhìn hành vi quảng cáo so sánh nhằm cạnh tranh không lành mạnh”, Tạp chí Khoa học Kiểm sát, số 05(13)/2016, tr 54-62 30 Quyết Thắng (2010), “Cục Quản lý cạnh tranh điều tra, xử lý Công ty TNHH Dược phẩm VNP hành vi quảng cáo nhằm cạnh tranh không lành mạnh”, Bản tin Cạnh tranh Người tiêu dùng, số 20 tháng 9/2010, Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công thương), tr 31 Trần Anh Tú, “Về chế đảm bảo quyền khiếu nại vụ việc cạnh tranh”, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, số 21/2018, tr 52-57 32 Trần Thăng Long, Nguyễn Ngọc Hân (2019), “Hành vi lơi kéo khách hàng bất pháp luật Việt Nam”, Tạp chí Nghiên cứu pháp luật, số 20/2019, tr 49-53 33 Trường Đại học Kinh tế - Luật (2010), Giáo trình Luật Cạnh tranh, Nxb Dân trí 34 Trường Đại học Luật Hà Nội (2016), Giáo trình Luật Cạnh tranh, Nxb Công an nhân dân 55 35 Trường Đại học Luật Tp Hồ Chí Minh (2012), Giáo trình pháp luật cạnh tranh giải tranh chấp thương mại, Nxb Hồng Đức 36 Trương Hồng Quang (2010), “Một số vấn đề hành vi quảng cáo so sánh theo pháp luật Việt Nam nay”, Tạp chí Nhà nước Pháp luật, số (268) năm 2010, tr 42-58 37 Từ Thanh Thảo (2019), Luật Cạnh tranh 2018: Những điểm tiến hạn chế, Tài liệu hội thảo Những điểm Luật Cạnh tranh 2018 Góp ý cho dự thảo nghị định hướng dẫn Luật Cạnh tranh 2018, Khoa Luật Thương mại, Trường Đại học Luật Tp Hồ Chí Minh Tài liệu từ internet 38 “Các số liệu thống kê Internet Việt Nam 2019”, https://vnetwork.vn/news/cac-so-lieu-thong-ke-internet-viet-nam-2019, truy cập ngày 22/05/2020 39 “Quảng cáo mì Omachi nghi 'đánh tráo khái niệm'”, https://vnexpress.net/quang-cao-mi-omachi-nghi-danh-trao-khai-niem2733452.html, truy cập ngày 05/06/2020 40 Bách khoa tồn thư mở Wikipedia, “Cách mạng Cơng nghiệp”, https://vi.m.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ch_m%E1%BA%A1ng_C%C3%B4ng_ nghi%E1%BB%87p, truy cập ngày 22/05/2020 41 Bách khoa toàn thư mở Wikipedia, “Khách hàng”, https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Kh%C3%A1ch_h%C3%A0ng, truy cập ngày 22/05/2020 42 Cẩm An, “Sunhouse “đến từ Hàn Quốc”: Lách luật để quảng cáo gây nhầm lẫn?”, https://thoibaokinhdoanh.vn/thi-truong/sunhouse-den-tu-han-quoc-lach-luatde-quang-cao-gay-nham-lan-1045845.html, truy cập ngày 24/05/2020 43 Đinh Chiến, “Từ vụ kiện Vạn Thành Kim Đan, Acecook Masan, đến Honda dọa kiện Pega: Khuyến cáo doanh nghiệp cần tuân thủ Luật Cạnh tranh, Luật Quảng cáo”, https://phaply.net.vn/tu-cac-vu-kien-giua-van-thanhva-kim-dan-acecook-va-masan-den-honda-doa-kien-pega-khuyen-cao-doanhnghiep-can-tuan-thu-luat-canh-tranh-luat-quang-cao/, truy cập ngày 25/04/2020 44 Hồng Nhung, “Bệnh viện cơng-tư vào cạnh tranh gay gắt”, https://www.thesaigontimes.vn/270642/benh-vien-cong-tu-va%CC%80ocuo%CC%A3c-canh-tranh-gay-gat.html, truy cập ngày 22/05/2020 45 Hồng Liên, “Cơng ty Dược phẩm Tâm Bình có dấu hiệu sai phạm quảng cáo”, http://www.chatluongvacuocsong.vn/cong-ty-duoc-pham-tam-binh-codau-hieu-sai-pham-trong-quang-cao-d79663.html, truy cập ngày 23/05/2020 56 46 Minh Tuấn, Thanh Ngọc, “Viettel “tố” MobiFone cạnh tranh không lành mạnh”, https://dantri.com.vn/kinh-doanh/viettel-to-mobifone-canh-tranh-khonglanh-manh-1245609669.htm, truy cập ngày 25/04/2020 47 Ngô Thị Thu Hà, “Hoạt động quảng cáo vấn đề đặt góc độ pháp luật cạnh tranh”, http://tapchitaichinh.vn/dien-dan-khoa-hoc/hoat-dong-quangcao-va-nhung-van-de-dat-ra-duoi-goc-do-phap-luat-canh-tranh-87596.html, truy cập ngày 23/05/2020 48 Quang Đức, “Giá quảng cáo vàng VTV phim Việt game show bao nhiêu?”, https://zingnews.vn/gia-quang-cao-gio-vang-tren-vtv-cua-phimviet-va-game-show-bao-nhieu-post863936.html, truy cập ngày 24/05/2020 49 Quỳnh Như, “Quảng cáo “chê” sản phẩm đối phương, xử sao?”, https://dantri.com.vn/kinh-doanh/quang-cao-che-san-pham-doi-phuong-xu-sao1319065662.htm, truy cập ngày 25/04/2020 50 Thu Hà, “Mumuso bị xử lý vi phạm hàng loạt quy định pháp luật Việt Nam”, https://congthuong.vn/mumuso-se-bi-xu-ly-vi-vi-pham-hang-loat-quy-dinhphap-luat-viet-nam-105951.html, truy cập ngày 25/04/2020 51 Viết Quân, “Quảng cáo mạng xã hội: Bùng nổ có hiệu quả?”, https://vtv.vn/kinh-te/quang-cao-tren-mang-xa-hoi-bung-no-nhung-co-hieu-qua20191025170537675.htm, truy cập ngày 22/05/2020 52 Xuân Trường, “Phạt bệnh viện Giao thông Vận tải TP Hồ Chí Minh 35 triệu đồng quảng cáo sai”, http://baodansinh.vn/phat-benh-vien-giao-thong-van-tai-tpho-chi-minh-35-trieu-dong-vi-quang-cao-sai-20200315155044701.htm, truy cập ngày 22/05/2020 Tài liệu tiếng nước 53 Federal Law No 135-FZ of July 26, 2006 on Protection of competition, https://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/rus_e/WTACCRUS48A8_LEG_5.pdf, truy cập ngày 03/06/2020 54 Law Against Unfair Competition of the People’s Republic of China on September 2, 1993, http://www.fdi.gov.cn/1800000121_39_3191_0_7.html, truy cập ngày 06/05/2020 57 ... VỀ HÀNH VI LÔI KÉO KHÁCH HÀNG BẤT CHÍNH 1.1 Hành vi cạnh tranh không lành mạnh hành vi lôi kéo khách hàng bất 1.1.1 Khái quát hành vi cạnh tranh không lành mạnh Đề tài nghiên cứu hành vi lơi kéo. .. diện hành vi lôi kéo khách hàng bất 12 1.2.1 Khái niệm lơi kéo khách hàng bất 12 1.2.2 Đặc điểm hành vi lơi kéo khách hàng bất 15 1.2.3 Biểu hành vi lơi kéo khách hàng bất 18... giải hành vi lôi kéo khách hàng bất Luật cạnh tranh 2018, Hội thảo điểm LCT 2018 góp ý cho dự thảo nghị định hướng dẫn LCT 2018;  Hà Tiến Huy (2019), Hành vi lơi kéo khách hàng bất theo Luật Cạnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Hành vi lôi kéo khách hàng bất chính trong luật cạnh tranh năm 2018 , Hành vi lôi kéo khách hàng bất chính trong luật cạnh tranh năm 2018