0

Cưỡng chế thi hành án dân sự (luận văn thạc sỹ luật học)

78 0 0
  • Cưỡng chế thi hành án dân sự (luận văn thạc sỹ luật học)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 22:07

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HCM KHOA LUẬT DÂN SỰ PHẠM THỊ VIỆT HÀ CƢỠNG CHẾ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN LUẬT Chuyên ngành Luật Dân TP HCM – 2013 TRƢỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HCM KHOA LUẬT DÂN SỰ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN LUẬT CƢỠNG CHẾ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ SINH VIÊN THỰC HIỆN: PHẠM THỊ VIỆT HÀ Khóa: 34 MSSV: 0955020037 GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: Th.S ĐẶNG THANH HOA TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2013 LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tác giả Các số liệu, kết nêu khóa luận tốt nghiệp trung thực xác Tác giả xin chịu trách nhiệm lời cam đoan Tác giả khóa luận Phạm Thị Việt Hà LỜI CẢM ƠN Mặc dù có nhiều cố gắng với tiến độ làm việc nghiêm túc, thời gian nghiên cứu ngắn, thực tiễn chưa sâu, khóa luận chắn khơng tránh khỏi hạn chế, tác giả kính mong góp ý chân thành thầy cô, bạn bè Tác giả chân thành cảm ơn quý thầy cô khoa Luật Dân sự, đặc biệt cảm ơn cô Đặng Thanh Hoa giúp đỡ tác giả hồn thành khóa luận DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Luật THADS Luật thi hành án dân Quốc hội Việt Nam thơng qua ngày 14/11/2008 có hiệu lực từ ngày 1/7/2009 PLTHADS 1989 Pháp lệnh thi hành án dân ban hành ngày 28/8/1989 có hiệu lực từ ngày 1/1/1990 PLTHADS 1993 Pháp lệnh thi hành án dân ban hành ngày 17/4/1993 có hiệu lực từ ngày 1/6/1993 PLTHADS 2004 Pháp lệnh thi hành án dân ban hành ngày 14/1/2004 có hiệu lực từ ngày 1/7/2004 MỤC LỤC  Trang PHẦN MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CƢỠNG CHẾ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 1.1 Khái niệm chung cưỡng chế thi hành án dân 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm ý nghĩa thi hành án dân 1.1.2 Khái niệm, đặc điểm ý nghĩa cưỡng chế thi hành án dân 1.2 Quá trình hình thành phát triển cưỡng chế thi hành án dân 11 1.2.1 Giai đoạn từ năm 1945 đến trước năm 1989 11 1.2.2 Giai đoạn từ năm 1989 đến trước năm 1993 12 1.2.3 Giai đoạn từ năm 1993 đến trước năm 2004 13 1.2.4 Giai đoạn từ năm 2004 đến trước năm 2008 14 1.2.5 Giai đoạn từ năm 2008 đến 15 1.3 Cưỡng chế thi hành án dân pháp luật số nước giới 15 1.3.1 Cưỡng chế thi hành án dân Cộng hòa liên bang Đức 15 1.3.2 Cưỡng chế thi hành án dân Thái Lan 17 1.3.3 Cưỡng chế thi hành án dân Thụy Điển 18 CHƢƠNG 2: QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VỀ CƢỠNG CHẾ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 22 2.1 Cơ sở lý luận thực tiễn cưỡng chế thi hành án dân 22 2.1.1 Cơ sở lý luận cưỡng chế thi hành án dân 22 2.1.2 Cơ sở thực tiễn cưỡng chế thi hành án dân 23 2.2 Các biện pháp cưỡng chế thi hành án dân 24 2.2.1 Cưỡng chế tài sản tiền 24 2.2.2 Cưỡng chế tài sản giấy tờ có giá 27 2.2.3 Cưỡng chế tài sản quyền sở hữu trí tuệ 28 2.2.4 Cưỡng chế tài sản vật 28 2.2.5 Cưỡng chế khai thác tài sản 36 2.2.6 Cưỡng chế tài sản quyền sử dụng đất 36 2.2.7 Cưỡng chế trả vật, giấy tờ, chuyển quyền sử dụng đất 38 2.2.8 Cưỡng chế buộc thực hay không buộc thực công việc định 40 CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ CƢỠNG CHẾ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 42 3.1 Thực trạng cưỡng chế thi hành án dân 42 3.1.1 Thực trạng chung việc áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án dân năm gần 42 3.1.2 Nhận xét chung thực trạng áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án dân 43 3.2 Giải pháp hoàn thiện pháp luật cưỡng chế thi hành án dân 58 3.2.1 Về sở vật chất 58 3.2.2 Về nhân lực 58 3.2.3 Về khung pháp lý 61 KẾT LUẬN 64 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC PHỤ LỤC Cưỡng chế thi hành án dân SVTH: Phạm Thị Việt Hà PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Cưỡng chế thi hành án dân hoạt động thực thi pháp luật, thể quyền lực Nhà nước xuất phát từ nguyên tắc Hiến định: “Các án, định Tòa án có hiệu lực pháp luật phải quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân công dân tôn trọng; người đơn vị vũ trang phải chấp hành”1 Cưỡng chế có ý nghĩa lớn việc định hiệu cơng tác xét xử, bảo vệ lợi ích Nhà nước, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cá nhân, tổ chức xã hội, góp phần tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa Tuy nhiên, áp dụng cưỡng chế thi hành án dân cách tùy tiện cưỡng chế sử dụng không phù hợp với quy định pháp luật vi phạm nguyên tắc dân chủ Chỉ biện pháp tự nguyện không đạt kết việc áp dụng cưỡng chế thực cần thiết để vừa giải dứt điểm vụ việc, vừa có tác dụng giáo dục, răn đe đối tượng phải thi hành án có điều kiện thi hành mà cố tình chây ỳ Xuất phát từ tính chất nhạy cảm, phức tạp, tầm quan trọng ảnh hưởng đến quyền lợi chủ thể, Luật thi hành án dân văn hướng dẫn đời nhằm điều chỉnh vấn đề Đây xem bước đột phá mạnh mẽ công tác thi hành án dân Mặc dù vậy, thực tiễn thời gian qua cho thấy, việc cưỡng chế thi hành án gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, nhiều trường hợp quyền lợi đương chưa bảo đảm Một lý hạn chế xuất phát từ thiếu sót, chưa phù hợp, thiếu thống từ quy định pháp luật Trước tình hình đó, việc tìm hiểu, nghiên cứu chế định cưỡng chế lĩnh vực thi hành án dân sở văn pháp luật hành nhằm đề phương hướng hoàn thiện cho hoạt động cưỡng chế điều cần thiết Chính vậy, tác giả mạnh dạn chọn đề tài: “Cưỡng chế thi hành án dân sự” để làm khóa luận tốt nghiệp cử nhân luật Tình hình nghiên cứu đề tài Cưỡng chế nội dung quan trọng ngành thi hành án dân Do đó, vấn đề nghiên cứu số khóa luận tốt nghiệp, luận văn thạc sỹ Điều 136 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 1992 Trang Cưỡng chế thi hành án dân SVTH: Phạm Thị Việt Hà tạp chí chuyên ngành như: Khóa luận tốt nghiệp “Biện pháp cưỡng chế kê biên tài sản thi hành án dân Việt Nam” tác giả Lâm Quỳnh Thơ, năm 1996; Khóa luận tốt nghiệp “Kê biên bán đấu giá tài sản thi hành án dân sự” tác giả Lê Thị Kim Anh, năm 1999; Luận văn thạc sỹ luật học “Một số vấn đề bán đấu giá tài sản để thi hành án dân (qua khảo sát thực tiễn trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thành phố Hồ Chí Minh)” tác giả Đặng Thanh Hoa, năm 2002; Khóa luận tốt nghiệp “Kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất để đảm bảo thi hành án dân sự” tác giả Nguyễn Thị Kim Loan, năm 2006; Khóa luận tốt nghiệp “Cưỡng chế thi hành án dân sự” tác giả Nguyễn Thị Thanh Huyền, năm 2010; Luận văn thạc sỹ luật học “Quản lý nhà nước bán đấu giá tài sản” Lê Thị Mỹ Nhung, năm 2011; Bài viết “Một số vấn đề kê biên phần vốn góp theo Luật thi hành án dân năm 2008” tác giả Hồ Quân Chính tạp chí Dân chủ pháp luật, năm 2011… Tuy nhiên, phần lớn báo cơng trình nghiên cứu khoa học lại có nội dung dựa sở quy định Pháp lệnh thi hành án dân trước đây, đồng thời sâu vào mảng cưỡng chế thi hành án Việc tìm hiểu tất biện pháp chế định cưỡng chế theo Luật Thi hành án dân vấn đề cần thiết để nhận biết điểm pháp luật hành thực tiễn áp dụng quy định Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Việc nghiên cứu đề tài có ý nghĩa lớn mặt lý luận thực tiễn áp dụng cưỡng chế thi hành án dân Đề tài không mang đậm tính thời hoạt động thi hành án nước ta Thông qua việc nghiên cứu đề tài, tác giả góp phần làm sáng tỏ vấn đề lý luận quy định pháp luật cưỡng chế thi hành án dân sự, đồng thời nêu lên số vướng mắc để nhà lập pháp xem xét sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật cho phù hợp với tình hình thực tiễn Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu đề tài Mong muốn tác giả nghiên cứu đề tài góp phần hồn thiện quy định pháp luật hành cưỡng chế thi hành án dân sự, từ đem lại hiệu cho hoạt động thi hành án nói chung hoạt động cưỡng chế nói riêng Để làm điều này, tác giả đề nhiệm vụ nghiên cứu sau: Trang Cưỡng chế thi hành án dân SVTH: Phạm Thị Việt Hà Thứ nhất: Nghiên cứu cách có hệ thống vấn đề lý luận để đưa khái niệm, đặc điểm, vai trò lịch sử hình thành phát triển chế định cưỡng chế thi hành án dân Ngoài ra, tác giả khái quát đặc trưng hoạt động cưỡng chế pháp luật số nước giới, thơng qua đó, liên hệ với pháp luật Việt Nam nhằm tìm điểm tương đồng khác biệt; Thứ hai: Nghiên cứu quy định pháp luật hành cưỡng chế thi hành án dân Trên sở này, phát điểm mới, đồng thời tìm bất cập tồn quy định Luật thi hành án dân văn hướng dẫn thi hành; Thứ ba: Đánh giá thực trạng cưỡng chế thi hành án dân năm gần đây, từ tìm thuận lợi khó khăn, vướng mắc q trình áp dụng đề xuất số kiến nghị nhằm hoàn thiện chế định cưỡng chế thi hành án dân Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Với quy mô khóa luận tốt nghiệp, tác giả tập trung sâu vào biện pháp cưỡng chế thi hành án dân dựa sở phân tích, nghiên cứu quy định pháp luật Việt Nam hành Bên cạnh đó, việc tìm kiếm, thu thập cách cụ thể số liệu gặp nhiều khó khăn, tác giả đưa số kết cưỡng chế thi hành án dân khu vực thành phố Hồ Chí Minh (nơi tác giả học tập đồng thời thành phố đại diện cho khu vực đô thị nơi hoạt động cưỡng chế thi hành án dân xem hiệu quả) tỉnh Quảng Nam (quê hương tác giả đồng thời tỉnh đại diện cho khu vực nơng thơn nơi hoạt động cưỡng chế cịn nhiều khó khăn), từ có liên hệ với địa phương khác nước để có nhìn khái quát hoạt động cưỡng chế thi hành án dân Cơ sở lý luận phƣơng pháp nghiên cứu Khóa luận trình bày sở lý luận nhận thức Chủ nghĩa Mác Lênin, quan điểm Đảng, Nhà nước tư tưởng Hồ Chí Minh Nhà nước pháp luật Nội dung khóa luận trình bày phân tích dựa sở văn pháp luật, văn hướng dẫn, tài liệu tổng kết thực tiễn tạp chí pháp lý chuyên ngành Trang Cưỡng chế thi hành án dân SVTH: Phạm Thị Việt Hà Ví dụ62: Bản án số 01/2009/LĐST ngày 17/7/2009 Tòa án nhân dân huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam xét xử vụ án tranh chấp việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nguyên đơn ơng Nguyễn Chí Cường bị đơn Công ty trách nhiệm hữu hạn MAPEI Việt Nam Ngày 24/8/2009, ơng Cường có đơn u cầu thi hành án hợp lệ, với nội dung yêu cầu thi hành án hai khoản: buộc công ty MAPEI Việt Nam phải nhận ông trở lại làm việc phải toán tiền bồi thường cho ông với tổng số tiền 90.660.000 đồng lãi suất chậm thi hành án Ngày 28/8/2009, quan thi hành án dân huyện Núi Thành định theo đơn yêu cầu ông Cường giao cho Chấp hành viên Trần Văn Kỳ tổ chức thi hành án Mặc dù Chấp hành viên làm đầy đủ thủ tục yêu cầu công ty MAPEI Việt Nam tự nguyện thi hành khoản theo đơn yêu cầu ông Cường, nhiên, công ty không tự nguyện thi hành Ngày 21/09/2009, quan thi hành án dân huyện Núi Thành nhận đơn ơng Nguyễn Chí Cường với nội dung yêu cầu quan thi hành án dân huyện Núi Thành tiến hành xác minh điều kiện thi hành án công ty MAPEI Việt Nam ông Cường xin chịu chi phí cho việc xác minh Ngày 23/9/2009, quan thi hành án huyện Núi Thành tiến hành xác minh tài khoản công ty MAPEI Việt Nam chi nhánh Ngân hàng liên doanh VID Public, thành phố Đà Nẵng, kết xác minh biết số dư tài khoản 0405000001127 công ty 3.326.122.564 đồng Ngày 25/9/2009, Chấp hành viên Kỳ định phong tỏa tài khoản với số tiền 96.247.517 đồng tài khoản công ty MAPEI Việt Nam chuyển vào tài khoản quan thi hành án dân huyện Núi Thành để thi hành khoản cho ông Cường khoản chủ động thi hành án Như vậy, án quan thi hành án dân huyện Núi Thành tổ chức thi hành xong khoản tốn, bồi thường, khoản chậm trả cho ơng Nguyễn Chí Cường khoản phí theo định án Nhưng cịn khoản cơng ty MAPEI Việt Nam phải nhận ơng Nguyễn Chí Cường trở lại làm việc thuyết phục, giáo dục công ty không thi hành án với lý công ty buộc thơi việc Nguyễn Chí Cường quy định ơng Cường có nhiều sai phạm công việc như: ý thức tự giác làm việc không tốt, không phát huy lực công việc, vi phạm quy chế công ty việc thu hồi công nợ 62 Bản án số: 01/2009/LĐ-ST “V/v tranh chấp việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động” Tòa án nhân dân huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam định cưỡng chế Chấp hành viên huyện Núi Thành trình bày rõ phụ lục khóa luận Trang 57 Cưỡng chế thi hành án dân SVTH: Phạm Thị Việt Hà Bản án đến chưa thi hành khoản công ty MAPEI Việt Nam phải nhận ông Cường trở lại làm việc Tuy Luật THADS có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2009 quan thi hành án dân huyện Núi Thành chưa áp dụng quy định khoản Điều 121 Luật để bảo vệ quyền lợi cho ông Cường Qua ví dụ cho thấy, cơng ty MAPEI Việt Nam hồn tồn có khả nhận ông Cường trở lại làm việc, nhiên lại viện lý sai phạm ông để cố tình khơng thi hành án Theo Luật THADS, cơng ty MAPEI Việt Nam không nhận ông Cường trở lại làm việc ơng pháp luật bảo vệ việc quy định cơng ty phải tốn tiền lương cho ơng Cường từ ơng có đơn yêu cầu thi hành án đến ông nhận lại làm việc63 Nhưng quan thi hành án huyện Núi Thành chưa có đủ sở để thi hành khoản tiền cho ơng Cường nội dung định Tịa án khơng ghi nhận khoản toán Trong trường hợp Chấp hành viên áp dụng khoản Điều 121 vi phạm khoản Điều 21 Luật THADS hành vi cố ý thi hành trái nội dung án, định Nếu án Tịa án tun có nội dung buộc cơng ty MAPEI Việt Nam phải tốn tiền lương cho ơng Cường quan thi hành án có đủ sở pháp lý để định thi hành án từ thời điểm ơng Cường có đơn yêu cầu thi hành án vụ việc tổ chức thi hành án cách đơn giản thời điểm thi hành án, tài khoản cơng ty MAPEI Việt Nam có số dư ba tỷ đồng  Đối với biện pháp cưỡng chế giao người chưa thành niên cho người giao nuôi dưỡng theo án, định Vấn đề thi hành biện pháp cưỡng chế chiếm số lượng không lớn tổng số việc quan thi hành án dân tổ chức thi hành, đa số đương tự nguyện thực mà làm đơn yêu cầu thi hành án Tuy nhiên, thực lúng túng cách hiểu, cách làm dẫn đến tình trạng chủ yếu dựa theo “kinh nghiệm cá nhân”, ảnh hưởng đến quyền lợi thực tế đương gây lòng tin vào quan pháp luật nói chung quan thi hành án dân nói riêng Bên cạnh đó, Điều 120 Luật THADS cho phép Chấp hành viên có quyền phạt tiền thời hạn luật định người phải thi hành án người trông giữ người chưa thành niên không giao người chưa thành niên cho người giao ni, hết thời hạn mà người khơng thực có quyền tiến hành cưỡng chế buộc giao người chưa thành niên đề nghị quan có thẩm quyền truy cứu trách 63 Khoản Điều 121 Luật THADS Trang 58 Cưỡng chế thi hành án dân SVTH: Phạm Thị Việt Hà nhiệm hình tội khơng chấp hành án, nhiên Chấp hành viên cho biết “việc cưỡng chế thực hiện” Theo lý giải Chấp hành viên luật pháp chuyện, tình người cịn khó xử hơn, là tình ruột thịt máu mủ cha, mẹ  Về nhân lực Thứ nhất: Từ phía người phải thi hành án Một là, người phải thi hành án có điều kiện hồn cảnh kinh tế khó khăn, gia sản khánh kiệt, làm ăn buôn bán thô lỗ, nghiện ngập, rượu chè, thường bỏ nhà lang thang, thường xun khơng có mặt địa phương Qua điều tra, xác minh quan thi hành án cho thấy đương khơng có tài sản, thu nhập hợp pháp có tài sản giá trị tài sản nhỏ, không đáng kể tài sản phục vụ cho sống tối thiểu người phải thi hành án gia đình họ…; Hai là, ý thức chấp hành pháp luật người phải thi hành án hạn chế Thực tiễn thi hành án cho thấy, số chủ thể này, khơng người có hiểu biết hạn chế, thường có biểu chây ỳ, có điều kiện thi hành án cố tình kéo dài, khơng thực nghiêm chỉnh án, định Tịa án Bên cạnh đó, khơng người lợi dụng quyền tự dân chủ công dân làm đơn khiếu nại, tố cáo không pháp luật, nhằm trì hỗn việc thi hành án Ngồi ra, nguyên nhân khách quan phổ biến dẫn đến tình trạng cưỡng chế thi hành án khơng hiệu năm qua trường hợp người phải thi hành án có thái độ khinh thường pháp luật, chống đối cán thi hành cơng vụ Ví dụ theo án số 26/2012/DS-PT ngày 24 tháng năm 2012 “V/v tranh chấp quyền sử dụng đất” Tịa án nhân dân tỉnh Quảng Nam ông Nguyễn Văn Thư bà Huỳnh Thị Yến Vy (đồng bị đơn) buộc phải trả lại diện tích đất lấn chiếm 136.39 m2 cho vợ chồng ông Nguyễn Tiến Hải bà Lê Thị Bích Vân (đồng nguyên đơn) tiếp tục sử dụng Nhưng trình thi hành án, đương thể bất hợp tác quan thi hành án phối hợp với Đoàn thể ban ngành xã Tam Anh Bắc vận động thuyết phục nhiều lần Hơn nữa, đương cố tình chống đối, cản trở việc cưỡng chế đến chửi bứi, lăng nhục64 Thứ hai: Từ phía quan thi hành án dân 64 Bản án số: 26/2012/DS-PT “V/v tranh chấp quyền sử dụng đất” Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam, định kế hoạch cưỡng chế Chấp hành viên huyện Núi Thành trình bày rõ phụ lục khóa luận Trang 59 Cưỡng chế thi hành án dân SVTH: Phạm Thị Việt Hà Một là, khơng phận cán bộ, công chức làm công tác thi hành án dân có trình độ chun mơn chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tình hình So với yêu cầu thực trạng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đội ngũ quan thi hành án nước ta thấp; Hai là, nhiều trường hợp cịn có biểu tiêu cực, thiếu trách nhiệm cưỡng chế thi hành án dân số Chấp hành viên cán quan bảo vệ pháp luật hữu quan Thực tiễn công tác cưỡng chế thi hành án dân cho thấy, số nơi, Chấp hành viên có hành vi khơng tích cực đơn đốc việc thi hành án, không kiên áp dụng biện pháp cưỡng chế theo quy định, cịn ngại khó, ngại va chạm, chí có tượng sách nhiễu, vòi vĩnh, gây phiền hà cho đương sự, cản trở hoạt động thi hành án, làm xói mịn lịng tin nhân dân vào đường lối, sách pháp luật Đảng Nhà nước; Ba là, chế độ đãi ngộ Chấp hành viên, cán bộ, công chức làm công tác thi hành án dân chưa hợp lý Công chức ngành thi hành án sống đồng lương Ngân sách Nhà nước, điều kiện giá sinh hoạt ngày tăng Chính điều dẫn đến thực trạng năm gần đây, tình trạng Chấp hành viên quan thi hành án dân nơi xin nghỉ việc muốn chuyển cơng tác khác có xu hướng gia tăng Theo thống kê sơ bộ, Tổng cục Thi hành án cho biết công chức thi hành án xin nghỉ việc, chuyển cơng tác cịn nhiều Hết năm 2009 có 113 người xách “va ly” rời khỏi ngành, số năm 2008 khơng Cụ thể năm 2009 có 62 người xin chuyển công tác, 19 người xin nghỉ hưu trước tuổi 32 người xin việc Để bù vào lượng cán thất thoát này, ngành cố gắng tuyển dụng có 108 người tham gia65; Bốn là, mối quan hệ phối hợp công tác cưỡng chế thi hành án dân Nhìn chung quan hữu quan thực quy định pháp luật việc phối hợp cơng tác cưỡng chế cịn nhiều trường hợp quy định pháp luật không thực đầy đủ, chưa có phối hợp chặt chẽ quan hữu quan với quan thi hành án Trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ quyền địa phương đặc biệt Ủy ban nhân dân cấp xã việc cưỡng chế thi hành án thực tế tỏ mờ nhạt Ngồi ra, cơng tác bảo vệ cưỡng chế có nơi chưa tốt, lực lượng cảnh sát cịn có thái độ ngần ngại, né tránh tham gia Bên cạnh cịn có 65 Thanh Lưu, “Thi hành án: thiếu người khó tuyển mới” Truy cập lần cuối vào lúc 11h19’ ngày 09/07/2013 http://phapluattp.vn/20100119110723406p0c1063/thi-hanh-an-thieu-nguoi-kho-tuyen-moi.htm Trang 60 Cưỡng chế thi hành án dân SVTH: Phạm Thị Việt Hà can thiệp yêu cầu hoãn thi hành án tùy tiện số chủ thể có thẩm quyền làm ảnh hưởng không nhỏ tới hiệu công tác cưỡng chế thi hành án dân  Về sở vật chất Theo báo cáo tình hình triển khai Nghị số 37/2012 ngày 23 tháng 11 năm 2012 Quốc hội sở vật chất, trang thiết bị làm việc ngành thi hành án dân cịn gặp nhiều khó khăn, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ (hiện 200 đơn vị thiếu 30% diện tích trụ sở theo tiêu chuẩn định mức, cần cải tạo, mở rộng; 540 đơn vị chưa đầu tư xây dựng kho vật chứng) Chính điều dẫn đến khó khăn định cho quan thi hành án việc hoàn thành cơng việc 3.2 Giải pháp hồn thiện pháp luật cƣỡng chế thi hành án dân 3.2.1 Về sở vật chất Một là, cần tăng cường đầu tư trang thiết bị, phương tiện làm việc cho quan thi hành án dân sự, xây dựng trụ sở, kho vật chứng cho quan thi hành án dân xây dựng sở đào tạo thuộc Bộ Tư pháp nhằm đáp ứng đầy đủ kịp thời kinh phí hoạt động cho ngành thi hành án Việc đầu tư thúc đẩy hiệu công tác cưỡng chế thi hành án mà cịn tạo mơi trường cơng tác thuận lợi cho Chấp hành viên yên tâm công tác; Hai là, cần triển khai sâu rộng việc tin học hoá hoạt động quản lý, điều hành thi hành án dân Ví dụ triển khai hộp thư điện tử, đào tạo sử dụng, khai thác sở liệu thi hành án dân nói riêng khai thác liệu Internet nói chung cho quan thi hành án dân địa phương Bên cạnh đó, cần triển khai việc gửi báo cáo, văn thư điện tử xây dựng phần mềm thống kê kết thi hành án dân sự… Đây giải pháp hữu hiệu nhằm giúp giảm tải thời gian cho Chấp hành viên, nâng cao hiệu công việc 3.2.2 Về nhân lực 3.2.2.1 Giải pháp Chấp hành viên Thứ nhất: Nâng cao trình độ, lực Chấp hành viên Trình độ, lực chun mơn yếu tố quan trọng bảo đảm cho Chấp hành viên tự tin độc lập tổ chức thi hành án, định Để nâng cao trình độ, lực Chấp hành viên, mặt cần chăm lo bồi dưỡng Trang 61 Cưỡng chế thi hành án dân SVTH: Phạm Thị Việt Hà Chấp hành viên đương nhiệm theo hướng cập nhật kiến thức trị, pháp luật, kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế, bồi dưỡng kỹ thi hành án kiến thức thực tiễn, mặt khác trọng đổi nội dung, phương pháp đào tạo cử nhân luật, đào tạo cán nguồn để bổ nhiệm Chấp hành viên Đào tạo Chấp hành viên phải theo hướng ưu tiên bồi dưỡng kỹ kỹ đọc, phân tích án, định đưa thi hành, kỹ xác minh điều kiện thi hành án, kỹ cưỡng chế thi hành án theo hướng “cầm tay việc”, “tăng cường thực hành lớp”, không đào tạo theo phương pháp thuyết trình, đặc biệt tránh việc đào tạo theo cấp, học vị Thứ hai: Thực cải cách tiền lương chế độ phụ cấp Chấp hành viên Để bảo đảm cho Chấp hành viên chuyên tâm thực tốt cơng việc mình, vấn đề quan trọng chủ thể phải hưởng chế độ tiền lương chế độ phụ cấp khác ngành bán vũ trang Đây quan điểm đắn phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế, xã hội nước ta Thực tiễn cho thấy, Chấp hành viên chưa hưởng chế độ tiền lương phụ cấp tương thích với cơng việc họ Việc sở thường xuyên cộng với việc phải sử dụng phương tiện cá nhân (vì việc sử dụng xe cơng quan thi hành án dân nhiều hạn chế, không phù hợp với khối lượng công việc) Do vậy, tình trạng bỏ ngành, khơng n tâm cơng tác, chất lượng công việc thấp vấn đề phổ biến quan thi hành án dân Thực cải cách chế độ tiền lương chế độ phụ cấp khác biện pháp quan trọng nhằm đảm bảo điều kiện công tác điều kiện sống cho Chấp hành viên Ở nước có tư pháp phát triển Nhật Bản, Singapore, lương Chấp hành viên xếp vào thang bậc đặc biệt suốt nhiệm kỳ, thu nhập lương họ không bị cắt giảm lý nào, với chế độ hưu trí thỏa đáng Đây kinh nghiệm mà Việt Nam tham khảo Thứ ba: Tăng cường biện pháp bảo đảm an toàn cho Chấp hành viên thi hành nhiệm vụ Cho đến nay, pháp luật hành nước ta chưa có quy định cụ thể biện pháp bảo đảm an tồn cho Chấp hành viên, đó, nhiều quốc gia có quy định biện pháp bảo vệ cần thiết để bảo đảm cho hoạt động Chấp hành viên Có thể nói, vấn đề bảo đảm an toàn cho Chấp hành viên nước ta tình trạng báo động Nhiều vụ việc thi hành án vụ việc vùng Tây Nam bộ, có trường Trang 62 Cưỡng chế thi hành án dân SVTH: Phạm Thị Việt Hà hợp hăm dọa cho người xô xe máy vào Chấp hành viên, dọa giết , kể Chấp hành viên đến nhà đương để xác minh điều kiện thi hành án bị đối tượng công, chửi rủa, đe dọa Nhiều Chấp hành viên, Chấp hành viên nữ đành bỏ mà không thực nhiệm vụ xác minh Vì vậy, việc cấp bách cần nghiên cứu áp dụng biện pháp bảo đảm an toàn cho Chấp hành viên bao gồm biện pháp an ninh, biện pháp pháp lý (ví dụ quy định tăng nặng trách nhiệm pháp lý hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, tài sản Chấp hành viên người thân thích Chấp hành viên) biện pháp xã hội (chẳng hạn bảo hiểm nghề nghiệp) 3.2.2.2 Giải pháp chủ thể chấp hành cưỡng chế thi hành án dân Có nhiều giải pháp áp dụng cho chủ thể nhằm nâng cao hoạt động cưỡng chế thi hành án như: Kiên áp dụng biện pháp cưỡng chế trường hợp có điều kiện thi hành án mà không tự nguyện thi hành; Công khai danh sách cá nhân, tổ chức chây ỳ, trốn tránh thi hành án thông qua phương tiện báo chí truyền thơng theo tác giả, biện pháp giáo dục thuyết phục nên đặc biệt trọng66 Biện pháp khơng góp phần hình thành người dân thái độ, ý thức chấp hành pháp luật, mà giúp họ biết sử dụng pháp luật để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp Tuy nhiên, cơng tác năm qua chưa thực trọng Do vậy, để hoạt động cưỡng chế thi hành án đạt hiệu quả, cần triển khai thực tế góc độ sau: Một là, cần xây dựng chương trình chuyên ngành cơng tác giải thích pháp luật giáo dục, thuyết phục người phải thi hành án tự nguyện thi hành trình đào tạo nguồn Chấp hành viên người trực tiếp làm công tác cưỡng chế thi hành án dân sự; Hai là, cần tổ chức nhiều đợt tập huấn cho người trực tiếp làm công tác cưỡng chế thi hành án dân việc giải thích pháp luật giáo dục, thuyết phục người phải thi hành án tự nguyện thi hành; Ba là, nâng cao vai trị, vị trí quyền sở việc động viên, thuyết phục người phải thi hành án tự nguyện thi hành, mở lớp tập huấn cho người làm công tác tư pháp thi hành án dân sở; 66 Vì lẽ, theo quan điểm V I Lênin: “Nhà nước vững mạnh ý thức giác ngộ quần chúng tăng cường đàn áp máy chuyên quân đội cảnh sát nước đó” Trang 63 Cưỡng chế thi hành án dân SVTH: Phạm Thị Việt Hà Bốn là, xác định rõ công tác cưỡng chế thi hành án dân nghĩa vụ chung quan, ban, ngành, đồn thể xã hội; Năm là, tích cực tuyên truyền, giải thích pháp luật thi hành án dân phương tiện thông tin đại chúng 3.2.3 Về khung pháp lý 3.2.3.1 Cần phải hoàn thiện quy định bất cập Luật THADS Thứ nhất: Đối với biện pháp định giá tài sản kê biên Để khắc phục thiếu sót vấn đề này, nên quy định cụ thể theo hướng quan chun mơn khơng có ý kiến theo đề nghị Chấp hành viên Thủ trưởng quan thi hành án dân có quyền báo cáo, đề nghị Ủy ban nhân dân cấp đạo quan nói có ý kiến để Chấp hành viên xác định giá tài sản kê biên Thứ hai: Đối với biện pháp định giá lại tài sản kê biên Để khắc phục thiếu sót quy định quyền yêu cầu định giá lại đương sự, pháp luật thi hành án dân cần phải bổ sung thêm quy định sau: Một là, trường hợp bên thỏa thuận giá tài sản kê biên, cần quy định khơng bên quyền yêu cầu định giá lại tài sản Quy định tạo cho đương ý thức tơn trọng thỏa thuận họ đưa ra, tránh gây thiệt hại cho bên lại; Hai là, cần có quy định ràng buộc trách nhiệm đương cách yêu cầu họ phải nêu lý đáng đề nghị định giá lại tài sản Bên cạnh đó, lý mà đương đưa phải quan thi hành án xem xét, có sở chấp nhận yêu cầu đương Những quy định nhằm tháo gỡ tình trạng “giằng co” quan thi hành án với đương việc định giá bán đấu giá tài sản để thi hành án, từ hạn chế tối đa việc đương lợi dụng quyền yêu cầu định giá lại tài sản để gây khó khăn, cản trở cơng tác thi hành án Thứ ba: Đối với biện pháp xử lý tài sản bán đấu giá không thành Để thực việc cưỡng chế có hiệu quả, cần sửa đổi quy định bán đấu giá tài sản theo hướng sau giảm giá số lần mà khơng có người mua giao tài sản kê biên cho người thi hành án để trừ vào số tiền thi hành án mà khơng cần có đồng ý người phải thi hành án người có chung tài sản bị kê biên Trang 64 Cưỡng chế thi hành án dân SVTH: Phạm Thị Việt Hà đó; người thi hành án khơng nhận tài sản trả lại cho người phải thi hành án Thứ tư: Đối với việc trích lại khoản tiền từ tiền bán tài sản để người phải thi hành án thuê nhà tạm Thiết nghĩ, cần quy định theo hướng mở rộng đối tượng hỗ trợ sau: Trường hợp người phải thi hành án (kể người bảo lãnh) phải giao nhà nhà họ cho người mua tài sản bán đấu giá, xét thấy sau toán khoản nghĩa vụ thi hành án mà người phải thi hành án không đủ tiền để thuê nhà tạo lập nơi trước làm thủ tục chi trả cho người thi hành án, Chấp hành viên trích lại từ số tiền bán tài sản khoản tiền để người phải thi hành án thuê nhà phù hợp với giá thuê nhà trung bình địa phương thời hạn năm trường hợp người phải thi hành án tự nguyện giao nhà sáu tháng trường hợp phải cưỡng chế giao nhà Quy định cần phải tách thành điều luật riêng, không nên để nằm Điều 115 Luật THADS Điều 115 quy định cho trường hợp cưỡng chế giao nhà, quy định việc trích lại khoản tiền từ tiền bán tài sản để người phải thi hành án thuê nhà nên xem xét sách pháp luật Nhà nước cưỡng chế thi hành án dân 3.2.3.2 Cần sửa đổi văn pháp luật có liên quan đến cưỡng chế thi hành án dân Thứ nhất: Đối với Luật Doanh nghiệp 2005 Cần quy định trách nhiệm doanh nghiệp khai báo số tài khoản giao dịch ngân hàng trách nhiệm pháp lý không khai báo kịp thời đầy đủ Bên cạnh đó, cần quy định biện pháp chế tài loại doanh nghiệp “mất tích” cách cụ thể hóa trách nhiệm cá nhân như: quy định trách nhiệm thành viên sáng lập, thành viên hội đồng quản trị hay ban giám đốc loại hình doanh nghiệp khơng phép tham gia vào doanh nghiệp doanh nghiệp cũ chưa thi hành xong; Thứ hai: Đối với Luật phá sản 2004 Cần sửa đổi theo hướng bãi bỏ quy định Chấp hành viên làm Tổ trưởng tổ quản lý, lý tài sản tiến hành xã hội hóa cách giao cho cá nhân chuyên nghiệp có đăng ký kinh doanh để thực hiện; Trang 65 Cưỡng chế thi hành án dân SVTH: Phạm Thị Việt Hà Thứ ba: Đối với Bộ Luật Hình 1999 sửa đổi, bổ sung 2009 Cần bổ sung Điều 304 tội danh không chấp hành án pháp nhân, cụ thể người đại diện theo pháp luật pháp nhân phải chịu trách nhiệm hình sự; Thứ tư: Đối với Bộ luật dân 2005 Cần sửa đổi theo hướng quy định khái quát, vấn đề chi tiết (về nơi bán đấu giá, người chứng kiến nơi tổ chức bán đấu giá tài sản) để luật chuyên ngành văn luật quy định quy định cụ thể cứng nhắc lĩnh vực chuyên ngành dẫn đến việc chồng chéo luật chung luật chuyên ngành, khó thực thực tế Nhìn chung, cưỡng chế thi hành án dân vấn đề nan giải phức tạp Để hoạt động cưỡng chế thi hành án thật đạt hiệu quả, cần phải có nỗ lực cán bộ, cơng chức ngành thi hành án nói chung Chấp hành viên nói riêng Bên cạnh việc tăng cường công tác phối hợp cấp, ngành nhằm tạo thuận lợi cho quan thi hành án dân hồn thành tốt nhiệm vụ năm tới Trang 66 Cưỡng chế thi hành án dân SVTH: Phạm Thị Việt Hà KẾT LUẬN Cưỡng chế thi hành án dân biện pháp nghiêm khắc Chấp hành viên áp dụng trình tổ chức thi hành án, thể việc quan thi hành án dân sử dụng quyền lực Nhà nước để buộc người phải thi hành án thi hành nghĩa vụ mà án, định tuyên Sự đời Luật thi hành án dân tạo bước ngoặt quan trọng hệ thống văn pháp luật nước ta, lần quy định cưỡng chế thể văn pháp luật có giá trị cao Tuy nhiên, thời gian qua, công tác thi hành án dân nói chung việc áp dụng biện pháp cưỡng chế nói riêng cịn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc Do đó, để hoạt động thực đạt hiệu quả, cần có quan tâm Đảng Nhà nước Sự quan tâm việc xây dựng quy phạm pháp luật thi hành án dân cho phù hợp với yêu cầu thực tế mà việc nâng cao vai trò, trách nhiệm, tăng cường bồi dưỡng lực phẩm chất cho Chấp hành viên cán ngành thi hành án Bên cạnh đó, cần ý đến việc xây dựng sở vật chất phục vụ cho hoạt động thi hành án, quan tâm đến đời sống vật chất tinh thần cán nhân viên ngành Tuy nhiên, tăng cường hiệu cưỡng chế không đồng nghĩa với giảm trọng cơng tác giáo dục, khuyến khích người phải thi hành án tự nguyện thi hành Cưỡng chế thi hành án dân dù đạt hiệu cao biện pháp thi hành án cuối cùng, áp dụng trường hợp cần thiết Hiệu đạt người phải thi hành án tự nguyện thực nghĩa vụ pháp lý hiệu cao Đó khơng hiệu hoạt động thi hành án mà hiệu đạt công tác giáo dục ý thức pháp luật nhân dân Cưỡng chế thi hành án dân vấn đề phức tạp, việc nghiên cứu cách thấu đáo toàn diện đề tài địi hỏi có nhiều thời gian kiến thức lý luận thực tiễn phong phú Do đó, ý kiến mà tác giả đưa cịn mang tính chủ quan, dựa kiến thức định, đặc biệt thiếu kinh nghiệm thực tế nên đề tài khơng tránh khỏi sai sót Một lần nữa, tác giả mong nhận đóng góp ý kiến quý Thầy cô, bạn bè quan tâm đến vấn đề Chúng ta có quyền tin tưởng rằng, hệ thống pháp luật Việt Nam ngày hồn thiện hơn, có quy định cưỡng chế để đảm bảo thi hành án dân Trang 67 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO A Danh mục văn pháp luật Báo cáo số 20/BC-BTP Bộ Tư Pháp ngày 23 tháng 01 năm 2013 tình hình triển khai Nghị số 37/2012/QH ngày 23 tháng 11 năm 2012 Quốc hội Bộ luật dân 2005 Bộ luật hình 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009 Chỉ thị số 266/TTG ngày 02 tháng năm 1993 Thủ tướng phủ bàn giao tăng cường cơng tác thi hành án dân Công văn 141/TANDTC-KHXX Tòa án nhân dân tối cao thẩm quyền giải yêu cầu trả lại giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản ngày 21 tháng năm 2011 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 1992 Luật Bảo hiểm xã hội 2006 Luật Đất đai 2003 Luật Nhà 2005 10 Luật Thi hành án dân 2008 11 Luật Thương mại 2005 12 Luật tổ chức Chính phủ 2001 13 Luật tổ chức Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân 2003 14 Luật sở hữu trí tuệ 2005 15 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 thi hành Luật đất đai 16 Nghị định số 58/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng năm 2009 hướng dẫn Luật thi hành án dân thủ tục thi hành án dân 17 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 Chính phủ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất 18 Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng năm 2010 bán đấu giá tài sản 19 Pháp lệnh thi hành án dân 1989 20 Pháp lệnh thi hành án dân 1993 21 Pháp lệnh thi hành án dân 2004 B Danh mục tài liệu tham khảo Báo cáo tổng kết công tác thi hành án dân năm 2010 phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2011 Cục thi hành án dân thành phố Hồ Chí Minh Báo cáo tổng kết công tác thi hành án dân năm 2011 phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2012 Cục thi hành án dân thành phố Hồ Chí Minh Báo cáo tổng kết công tác thi hành án dân năm 2012 phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2013 Cục thi hành án dân thành phố Hồ Chí Minh Báo cáo tổng kết công tác thi hành án dân năm 2010 phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2011 Cục thi hành án dân tỉnh Quảng Nam Báo cáo tổng kết công tác thi hành án dân năm 2011 phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2012 Cục thi hành án dân tỉnh Quảng Nam Báo cáo tổng kết công tác thi hành án dân năm 2012 phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2013 Cục thi hành án dân tỉnh Quảng Nam Báo cáo tổng thuật hội thảo số vấn đề lý luận thi hành án (2002), Thông tin Viện nghiên cứu khoa học pháp lý (chuyên đề: Một số vấn đề tổ chức hoạt động thi hành án nay) Bộ Tư pháp, Cục thi hành án dân tỉnh Quảng Nam (2009), Sổ tay chấp hành viên, tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ, lưu hành nội Bộ tư pháp - Viện khoa học pháp lý Đinh Thị Mai Phương chủ biên (2006), Bình luận pháp lệnh thi hành án dân sự, NXB Tư pháp, Hà Nội 10 Hồ Quân Chính (2011), “Một số vấn đề kê biên phần vốn góp theo Luật thi hành án dân năm 2008”, Dân chủ pháp luật, (05), tr 54-55-59 11 Nguyễn Đăng Dung chủ biên (2007), Tư tưởng Hồ Chí Minh Nhà nước pháp quyền, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 12 Lê Thu Hà (2011), Một số vấn đề hoàn thiện pháp luật thi hành án dân sự, NXB Chính trị quốc gia - thật, Hà Nội 13 Nguyễn Thị Thanh Huyền (2010), Cưỡng chế thi hành án dân sự, khóa luận cử nhân luật 14 Khoa học, xã hội, nhân văn - Viện ngôn ngữ (2007), Từ điển Tiếng Việt, NXB Từ điển bách khoa, Hà Nội 15 Lê Minh Tâm (2001), “Thử bàn vấn đề lý luận thi hành án”, Tạp chí luật học, (02), tr 21 16 Nguyễn Thanh Thủy - Lê Tuấn Sơn (2005), Người dân với quan thi hành án, NXB Tư pháp, Hà Nội 17 Nguyễn Anh Tuấn chủ biên (2003), Tư tưởng Hồ Chí Minh xây dựng nhà nước kiểu Việt Nam, NXB Đại học quốc gia, TP Hồ Chí Minh 18 Từ điển Luật học (1999), NXB Từ điển Bách khoa, Hà Nội 19 V.I.Lênin (1970), Toàn tập, tập 32, NXB Sự thật, Hà Nội 20 Nguyễn Văn Xô chủ biên (2008), Từ điển Tiếng Việt, NXB Thanh niên (tái lần thứ V), Hà Nội C Một số website http://dongnghieptha.ucoz.com/publ/nghi_p_v_thi_hanh_an/ban_lu_n_v_c_ng_ch_ thi_hanh_nghia_v_tr_ti_n/2-1-0-17 http://moj.gov.vn/TongCucThiHanhAn/News/Lists/NghienCuuTraoDoi/View_Det ail.aspx?ItemID=378 http://www.phapluatvn.vn/tuphap/201209/Kho-tru-thu-nhap-cua-nguoi-phai-thihanh-an-2071274/ http://phapluattp.vn/20100119110723406p0c1063/thi-hanh-an-thieu-nguoi-khotuyen-moi.htm http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A5u_gi%C3%A1 PHỤ LỤC Bản án số: 01/2009/LĐ-ST ngày 17 tháng năm 2009 “V/v tranh chấp việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động” Tòa án nhân dân huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam định cưỡng chế Chấp hành viên huyện Núi Thành PHỤ LỤC Bản án số: 26/2012/DS-PT “V/v tranh chấp quyền sử dụng đất” Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam, định kế hoạch cưỡng chế Chấp hành viên huyện Núi Thành ... chung cưỡng chế thi hành án dân Chương 2: Quy định pháp luật hành cưỡng chế thi hành án dân Chương 3: Thực trạng giải pháp hoàn thi? ??n pháp luật cưỡng chế thi hành án dân Trang Cưỡng chế thi hành án. .. 1.3 Cưỡng chế thi hành án dân pháp luật số nước giới 15 1.3.1 Cưỡng chế thi hành án dân Cộng hòa liên bang Đức 15 1.3.2 Cưỡng chế thi hành án dân Thái Lan 17 1.3.3 Cưỡng chế thi hành. .. tục cưỡng chế thi hành án quy định cụ thể rõ ràng 1.3 Cƣỡng chế thi hành án dân pháp luật số nƣớc giới 16 1.3.1 Cưỡng chế thi hành án dân Cộng hòa liên bang Đức Ở Đức, để cưỡng chế thi hành án dân
- Xem thêm -

Xem thêm: Cưỡng chế thi hành án dân sự (luận văn thạc sỹ luật học) , Cưỡng chế thi hành án dân sự (luận văn thạc sỹ luật học)