0

Cơ sở pháp lý đảm bảo sự bình đẳng trong đầu tư giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài tại việt nam

57 0 0
  • Cơ sở pháp lý đảm bảo sự bình đẳng trong đầu tư giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài tại việt nam

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 22:07

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HCM KHOA LUẬT THƯƠNG MẠI NGUYỄN THỊ BÍCH LÀNH CƠ SỞ PHÁP LÝ BẢO ĐẢM SỰ BÌNH ĐẲNG TRONG ĐẦU TƯ GIỮA NHÀ ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC VÀ NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN LUẬT Chuyên ngành Luật Thương mại TP HCM – 2011 TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HCM KHOA LUẬT THƯƠNG MẠI - KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN LUẬT CƠ SỞ PHÁP LÝ BẢO ĐẢM SỰ BÌNH ĐẲNG TRONG ĐẦU TƯ GIỮA NHÀ ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC VÀ NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM SINH VIÊN THỰC HIỆN: NGUYỄN THỊ BÍCH LÀNH Khố: 32 MSSV: 3220092 GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: ThS NGUYỄN HOÀNG THÙY TRANG TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2011 LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan Khố luận cơng trình nghiên cứu khoa học riêng cá nhân tác giả, hướng dẫn khoa học ThS Nguyễn Hồng Thùy Trang Nội dung Khố luận tác giả nghiên cứu soạn thảo cách độc lập, không chép Khoá luận, Luận văn hay loại văn tương tự khác Các số liệu thơng tin Khố luận hồn tồn trung thực, tham khảo tài liệu tác giả nghiên cứu trước tác giả ghi trích dẫn đầy đủ Tác giả xin hồn toàn chịu trách nhiệm cam đoan nêu TÁC GIẢ Nguyễn Thị Bích Lành DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT Trong Khoá luận này, từ viết tắt viết tắt cụm từ sau đây: BLDS Bộ luật dân BLLĐ Bộ luật lao động MFN Nguyên tắc tối huệ quốc NT Nguyên tắc đối xử quốc gia TNHH Trách nhiệm hữu hạn UBND Ủy ban nhân dân WTO Tổ chức thương mại giới MỤC LỤC Trang LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG I CÁC VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ BẢO VỆ CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ 1.1 Nhà đầu tư nước nhà đầu tư nước 1.1.1 Đầu tư 1.1.2 Nhà đầu tư 1.1.3 Nhà đầu tư nước nhà đầu tư nước 1.2 Sự cần thiết phải bình đẳng đầu tư nhà đầu tư nước nhà đầu tư nước Việt Nam 1.3 Mục tiêu việc tạo bình đẳng đầu tư nhà đầu tư nước nhà đầu tư nước Việt Nam 11 1.3.1 Thu hút vốn đầu tư nước 11 1.3.2 Đảm bảo tồn phát triển nhà đầu tư nước Việt Nam 12 1.3.3 Đảm bảo tạo môi trường đầu tư lành mạnh 13 Kết luận Chương I 14 CHƯƠNG II NHỮNG VẤN ĐỀ BẤT CẬP TRONG CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN SỰ BÌNH ĐẲNG TRONG ĐẦU TƯ GIỮA NHÀ ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC VÀ NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 16 2.1 Thủ tục gia nhập thị trường 16 2.1.1 Quyền thủ tục thành lập 16 2.1.2 Lĩnh vực đầu tư 21 2.1.3 Hình thức đầu tư 23 2.1.3.1 Đầu tư trực tiếp 23 2.1.3.2 Đầu tư gián tiếp 25 2.2 Hoạt động sản xuất, kinh doanh 28 2.2.1 Tổ chức quản lý doanh nghiệp 28 2.2.2 Chính sách hoạt động xuất nhập 29 2.2.3 Chính sách đất đai liên quan đến hoạt động đầu tư 30 2.2.4 Chính sách thuế 31 2.2.5 Ưu đãi hỗ trợ đầu tư 33 2.2.5.1 Quyền sở hữu trí tuệ quyền chuyển giao công nghệ 33 2.2.5.2 Chi phí đầu tư 35 2.2.5.3 Chính sách ưu đãi hỗ trợ đầu tư 35 2.3 Rút lui khỏi thị trường 36 2.4 Một số kiến nghị hồn thiện pháp luật bảo đảm bình đẳng đầu tư nhà đầu tư nước nhà đầu tư nước Việt Nam 37 2.4.1 Hoàn thiện quy định mở cửa thị trường 37 2.4.2 Bổ sung số quyền cho nhà đầu tư nước 38 2.4.3 Hoàn thiện thủ tục gia nhập thị trường 40 Kết luận Chương II 41 KẾT LUẬN CHUNG 43 LỜI NÓI ĐẦU  Lý lựa chọn đề tài Việt Nam với cải cách mạnh mẽ hai mươi năm trở lại mang lại cho kinh tế thành đáng phấn khởi, nước khu vực giới công nhận đánh giá cao Việt Nam tạo môi trường kinh doanh có tính cạnh tranh động hết, đặc biệt việc phát triển kinh tế thị trường tạo nên tính hiệu việc huy động nguồn lực xã hội phục vụ cho tăng trưởng kinh tế thu hút nhiều nguồn vốn đầu tư nước, mở rộng thị trường, bước hòa nhập với kinh tế giới Cùng với phát triển mặt kinh tế, Việt Nam bước tiến hành hoàn thiện hành lang pháp lý nhằm đảm bảo bình đẳng đầu tư mà cam kết khuôn khổ hợp tác đa phương hợp tác song phương, bước giảm bãi bỏ quy định mang nặng tính phân biệt đối xử nhà đầu tư nước, đồng thời tiếp tục tiến hành rà soát quy định pháp luật không phù hợp với nguyên tắc MFN NT để điều chỉnh, hướng đến mục tiêu xây dựng cho Việt Nam môi trường đầu tư hấp dẫn Để thực điều đó, pháp luật đầu tư cần đảm bảo thực nguyên tắc bình đẳng chủ thể kinh doanh để phù hợp với cam kết quốc tế mà Việt Nam kí kết, gia nhập Luật Đầu tư 2005 Luật Doanh nghiệp 2005 sở pháp lý điển hình đảm bảo cho bình đẳng nhà đầu tư nước nhà đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư nước đến từ quốc gia, vùng lãnh thổ khác công cụ hữu hiệu để nội luật hóa nguyên tắc MFN NT lĩnh vực đầu tư Đứng trước sóng đầu tư quốc tế với quy mô ngày lớn số lượng ngày nhiều, đứng trước vấn đề đảm bảo tuân thủ nguyên tắc MFN NT lĩnh vực đầu tư việc quan tâm đến hệ thống pháp luật đầu tư nói chung sở pháp lý liên quan đến bình đẳng đầu tư nhà đầu tư nước nhà đầu tư nước điều cần thiết Mức độ thể bình đẳng đầu tư đóng vai trị định việc thu hút vốn nhà đầu tư nước sức cạnh tranh thu hút đầu tư Việt Nam so với nước khu vực giới Vì vậy, cụ thể hóa ngun tắc cho vừa đảm bảo thông lệ quốc tế, cam kết quốc tế mà Việt Nam gia nhập, kí kết vừa đảm bảo phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội nước điều không dễ dàng Không phủ nhận kết đạt năm qua việc cải thiện hành lang pháp lý lĩnh vực đầu tư, nhiên phải thừa nhận điểm bất cập, phân biệt khơng cần thiết chí bất hợp lý nhà đầu tư nước ngồi Do đó, nghiên cứu “Cơ sở pháp lý đảm bảo bình đẳng đầu tư nhà đầu tư nước nhà đầu tư nước ngồi Việt Nam” để nhận thấy hạn chế xây dựng phương hướng khắc phục để pháp luật đầu tư thực có hiệu thực tế thúc đẩy hoạt động đầu tư nước cần thiết, có ý nghĩa lý luận thực tiễn  Khảo sát trình nghiên cứu Sau khảo sát, tác giả nhận thấy: bình đẳng đầu tư nhà đầu tư nước nhà đầu tư nước vấn đề nhiều chuyên gia lĩnh vực khác nghiên cứu Tuy nhiên, khả nghiên cứu mình, tác giả xin đề cập đến số nghiên cứu trực tiếp đề tài góc độ pháp lý, cụ thể sau: - Nguyễn Thanh Sơn (2003), “Chế độ pháp lý đảm bảo quyền lợi nhà đầu tư nước ngoài”, Đề tài tham dự hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên lần VIII; - Lưu Thị Vân Anh (2006), “Cơ sở pháp lý bảo đảm bình đẳng đầu tư nhà đầu tư nước nhà đầu tư nước ngồi Việt Nam”, Khố luận Cử nhân Luật, Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh; - Đỗ Thị Thanh Vân (2006), “Cơ sở pháp lý bảo đảm bình đẳng đầu tư nhà đầu tư nước nhà đầu tư nước ngồi Việt Nam”, Khố luận Cử nhân Luật, Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh; - Lê Hồng Nam (2007), “Cơ sở pháp lý bảo đảm bình đẳng đầu tư nhà đầu tư nước nhà đầu tư nước ngồi Việt Nam”, Khố luận Cử nhân Luật, Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh; - Phạm Thị Kim Phượng (2007), “Thực trạng đầu tư thành lập doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp nhà đầu tư nước ngồi”, Khố luận Cử nhân Luật, Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh; - Nguyễn Thị Lụa (2009), “Những vấn đề cấp giấy Chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài”, Luận văn Thạc sỹ Luật học; - Nguyễn Hữu Phong (2009), “Pháp luật gia nhập thị trường phân phối hàng hóa nhà đầu tư nước ngồi Việt Nam – Thực trạng hướng hoàn thiện”, Luận văn Thạc sỹ Luật học Đề tài bình đẳng đầu tư nhà đầu tư nước nhà đầu tư nước tác giả tiếp cận nghiên cứu khía cạnh khác Điển nghiên cứu quyền nhà đầu tư nước chủ yếu phạm vi gia nhập thị trường, phân phối hàng hóa tác giả Nguyễn Hữu Phong, hay việc tiếp cận đề tài cách sâu nghiên cứu thực trạng đầu tư thành lập doanh nghiệp nhà đầu tư nước tác giả Phạm Thị Kim Phượng, để từ đưa so sánh việc đầu tư thành lập doanh nghiệp nhà đầu tư nước nhà đầu tư nước Cùng nghiên cứu đề tài cịn có tác giả Lưu Thị Vân Anh, Đỗ Thị Thanh Vân, Lê Hồng Nam cơng trình nghiên cứu viết trước Việt Nam gia nhập WTO giá trị tham khảo ứng dụng chúng giảm nhiều Gần đây, tác giả Nguyễn Thị Lụa lại tiếp cận vấn đề góc độ nghiên cứu việc cấp giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài, từ khác biệt q trình gia nhập thị trường nhà đầu tư nước ngoài, chưa nêu giải pháp hạn chế nhược điểm quy định pháp luật vấn đề này… Như vậy, có nhiều góc độ tiếp cận nghiên cứu trước đề tài này, nhiên, trước thay đổi từ thực tiễn khách quan, tác giả nhận thấy cần phải tiếp tục nghiên cứu đề tài sở tiếp thu thành quả, giá trị khoa học đề tài nghiên cứu trước đó, đồng thời đặt vấn đề nghiên cứu mối liên hệ chặt chẽ với yêu cầu thực tiễn lộ trình cam kết mở cửa với WTO rút ngắn, làm rõ bất cập việc đảm bảo bình đẳng nhà đầu tư nước nhà đầu tư nước ngồi góc độ lý luận thực tiễn Trên sở đó, tác giả đưa số kiến nghị mang tính tổng quan cập nhật từ u cầu thực tiễn, nhằm góp phần hồn thiện chế pháp lý đầu tư Việt Nam  Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Khoá luận quy định Luật Doanh nghiệp 2005, Luật Đầu tư 2005 văn hướng dẫn luật này, văn pháp luật chuyên ngành có liên quan đến lĩnh vực đầu tư, số quan điểm nhà nghiên cứu bình đẳng đầu tư nhà đầu tư nước nhà đầu tư nước trước nay, thực trạng áp dụng quy định số nội dung bất cập quy định pháp luật thể nội dung phân biệt đối xử với nhà đầu tư nước điển hình pháp luật đầu tư hành  Phạm vi nghiên cứu Trong khả nghiên cứu đề tài này, nội dung khố luận khơng bao gồm tất vấn đề liên quan đến bình đẳng đầu tư nhà đầu tư nước nhà đầu tư nước ngồi nhiều khía cạnh khác nhau, mà tác giả tập trung nghiên cứu góc độ pháp lý, cụ thể nghiên cứu sở lý luận bình đẳng đầu tư; quy định pháp luật đầu tư thể bình đẳng nhà đầu tư nước nhà đầu tư nước số quy định khơng thể bình đẳng nhà đầu tư nước ngồi khơng cịn phù hợp hồn cảnh  Phương pháp nghiên cứu Để tiếp cận nghiên cứu đề tài cách hệ thống hiệu quả, tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu chủ yếu phân tích, tổng hợp, suy luận logic, so sánh dựa tảng tư Chủ nghĩa vật biện chứng Chủ nghĩa vật lịch sử theo Chủ nghĩa khoa học Mác - Lê Nin  Mục đích nghiên cứu Trên sở nghiên cứu đề tài, tác giả muốn giải vấn đề lý luận chung đảm bảo bình đẳng đầu tư nhà đầu tư nước, quy định bất bình đẳng khơng hợp lý nhà đầu tư tồn văn pháp luật Đồng thời, tác giả vào phân tích số bất cập quy định pháp luật thể bình đẳng đầu tư nhà đầu tư Từ đó, đưa kiến nghị góp phần hồn thiện quy định pháp luật nhằm rút ngắn khoảng cách nhà đầu tư nước nhà đầu tư nước Việt Nam  Kết cấu đề tài Nhằm thể nội dung đề tài nghiên cứu cách có hệ thống khoa học, tác giả xây dựng cấu trúc Khoá luận theo trình tự sau: Lời nói đầu Chương I Các vấn đề lý luận bình đẳng đầu tư nhà đầu tư nước nhà đầu tư nước Việt Nam đảm bảo cao, phù hợp với cam kết quốc tế đáp ứng yêu cầu nhà đầu tư nước đầu tư vào Việt Nam 2.2.5.2 Chi phí đầu tư Trong khoảng thời gian dài trước áp dụng chế độ hai giá nhà đầu tư nước nhiều loại mặt hàng điện, nước, điện thoại, giao thông vận tải… làm ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi chi phí đầu vào bị đẩy lên cao Tạo nên môi trường kinh doanh bất bình đẳng, mang nặng tính bảo hộ cho nhà đầu tư nước, chế độ hai giá thể rõ bất bình đằng đầu tư nhà đầu tư nước nhà đầu tư nước ngồi Chính vậy, để tăng sức cạnh tranh thu hút đầu tư nước với nước khu vực, Việt Nam bước xóa bỏ chế độ loại mặt hàng, dịch, phí, lệ phí Nhà nước kiểm sốt nhà đầu tư nước ngoài, cụ thể mức cước viễn thông thống áp dụng kể tứ ngày 1/10/2000, bãi bỏ chế độ hai giá vé hàng khơng nội địa, dịch vụ bưu viễn thông dịch vụ cảng biển vào tháng 2/2004, giá điện thống vào ngày 1/1/2005… Điều lần khẳng định Điều 10, Luật Đầu tư 2005 “Trong trình hoạt động đầu tư Việt Nam, nhà đầu tư áp dụng thống giá, phí, lệ phí hàng hóa, dịch vụ Nhà nước kiểm soát” Đây quy định mới, lần đề cập đến, quy định thể tơn trọng, bình đẳng nhà đầu tư họ tham gia vào thị trường Việt Nam 2.2.5.3 Chính sách ưu đãi hỗ trợ đầu tư Trước 2005 quy định ưu đãi quy định Luật khuyến khích đầu tư nước Luật đầu tư nước Việt Nam điều chỉnh hai nhóm đầu tư riêng biệt với nội dung hỗ trợ ưu đãi khác Với mục đích xóa bỏ khoảng cách, xây dựng hệ thống pháp luật đầu tư chung cho nhà đầu tư, tạo bình đẳng nhà đầu tư nước nhà đầu tư nước Trên sở kế thừa có chọn lọc hai văn pháp luật trên, Luật Đầu tư 2005 khéo léo kết hợp tạo nên hệ thống quy định hỗ trợ ưu đãi 37 đầu tư thống nhất, góp phần vào mục tiêu tạo cho Việt Nam môi trường đầu tư chung, bình đẳng cho nhà đầu tư nguyên tắc không phân biệt đối xử 38 2.3 Rút lui khỏi thị trường Thủ tục gia nhập thị trường nhà đầu tư nước ngồi có phần thuận lợi so với nhà đầu tư nước phân tích mục 2.1 Thì thủ tục rút khỏi thị trường nhà đầu tư nước pháp luật ưu Nhà đầu tư nước chuyển nhượng vốn doanh nghiệp phải thực thủ tục đăng ký lại thành viên, đăng ký cổ đông sổ đăng ký thành viên, sổ đăng ký cổ đông theo quy định Luật Doanh nghiệp pháp luật có liên quan Cịn nhà đầu tư nước ngồi, chuyển nhượng vốn doanh nghiệp, thủ tục cịn phải thơng báo cho quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư việc chuyển nhượng vốn để điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư 39 Việc rút khỏi thị trường nhà đầu tư chia làm hai hình thức: tự nguyện rút lui rút lui theo quy định pháp luật Rút lui theo pháp luật trường hợp: dự án cấp Giấy chứng nhận đầu tư mà sau 12 tháng, nhà đầu tư không triển khai dự án chậm tiến độ 12 tháng so với tiến độ thực dự án đầu tư quy định Giấy chứng nhận đầu tư, trừ trường hợp tạm ngừng giãn tiến độ thực dự án; trường hợp vi phạm nghiêm trọng quy định pháp luật mà theo pháp luật quy định phải chấm dứt hoạt động 40 Và vấn đề đáng quan tâm nhà đầu tư nước trường hợp chuyển nhượng lại vốn doanh nghiệp phải ý đến việc bảo đảm tỷ lệ phần trăm số vốn điều kiện phù hợp với quy định điều ước quốc tế mà Việt Nam thành viên 41 Không phải trường hợp giao dịch chuyển nhượng có hiệu lực pháp lý, đó, để đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư nên thận trọng Quy định không áp dụng nhà đầu tư nước 38 Thống quy định chương V, Luật Đầu tư 2005 39 Khoản 1, điều 65, Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư 2005 40 Khoản 2, điều 68, Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư 2005 41 Khoản 2, điều 65, Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư 2005 38 mà áp dụng nhà đầu tư nước có nhu cầu chuyển nhượng vốn cho nhà đầu tư nước muốn rút lui khỏi thị trường Sự bất bình đẳng khâu rút khỏi thị trường nhà đầu tư nước không đáng kể quy định để phù hợp với quy định thủ tục gia nhập thị trường 2.4 Một số kiến nghị hồn thiện pháp luật bảo đảm bình đẳng đầu tư nhà đầu tư nước nhà đầu tư nước ngồi Việt Nam Hồn thiện mơi trường đầu tư Việt Nam trình nghiên cứu, phân tích có định hướng cần thời gian để điều chỉnh cho phù hợp với thông lệ quốc tế tình hình kinh tế xã hội nước nhằm tạo nên môi trường đầu tư hấp dẫn tất nhà đầu tư ngồi nước Quốc gia có mơi trường đầu tư thuận lợi kêu gọi nhiều nhà đầu tư đến bỏ vốn vào làm ăn, đẩy mạnh kinh tế nước Do vậy, công tác hồn thiện mơi trường đầu tư địi hỏi tham gia nhiều ngành thực nhiều phương diện, từ việc hoàn thiện sở hạ tầng, cải cách thủ tục hành chính, minh bạch hóa quy định pháp luật, đào tạo nguồn nhân lực có chuyên mơn cao… Trong việc xây dựng hệ thống văn pháp luật hoàn chỉnh, thống sở đảm bảo cho việc thực cơng tác cịn lại sở vững việc đảm bảo bình đẳng đầu tư nhà đầu tư nước nhà đầu tư nước Việt Nam Hoàn thiện hệ thống pháp luật đầu tư địi hỏi khơng tơn trọng, thực thi nguyên tắc bình đẳng nhà đầu tư mà cịn phải hướng đến việc xóa bỏ phân biệt đối xử bất hợp lý Tuy nhiên, khơng phải lúc đối xử bình đẳng nhà đầu tư nước nhà đầu tư nước ngồi có lợi cho mơi trường đầu tư Việt Nam, đó, xây dựng quy định pháp luật, nghiên cứu tình hình kinh tế xã hội đất nước điều cần thiết 2.4.1 Hoàn thiện quy định mở cửa thị trường Ngoài ngành, phân ngành dịch vụ mở cửa theo lộ trình cam kết WTO từ ngày 11/1/2008, để tranh thủ thêm khả huy động nguồn vốn đầu tư nước qua kênh đầu tư gián tiếp, nên tiếp tục nghiên cứu mở rộng thêm tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước doanh nghiệp niêm yết thị trường chứng khoán Tuy nhiên, số vốn nhà đầu tư nước ngồi 39 thị trường chứng khốn chiếm tỷ lệ lớn làm tăng tính rủi ro khả xảy khủng hoảng tài diện rộng Do vậy, với việc mở rộng tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước thị trường chứng khoán, cần phải tăng cường hiệu quản lý Nhà nước để bảo vệ an ninh tài chính, hạn chế tối đa khả xảy khủng hoảng Để xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, việc cụ thể hóa quy định pháp luật lĩnh vực cấm đầu tư đầu tư có điều kiện tránh tình trạng chung chung “lĩnh vực tác động đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự xã hội”, “sức khỏe cộng đồng”… điều cần thiết, tránh tình trạng tùy tiện áp dụng, giúp cho trình tra cứu, tìm hiểu áp dụng quy định thuận lợi hơn, nhà đầu tư nước lần đầu đầu tư vào Việt Nam Bên cạnh đó, cơng tác nội luật hóa cam kết mà Việt Nam kí kết tham gia WTO tiêu chí đánh giá trình độ, kinh nghiệm, phạm vi cơng việc… nhà quản lý, giám đốc điều hành chuyên gia người nước ngồi sang làm việc Việt Nam hình thức di chuyển nội doanh nghiệp đòi hỏi tiến hành nhanh hiệu quả, tránh tình trạng tranh chấp xảy nhiều thực tế mà nơi lại có cách giải khơng thống nhất, gây tâm lý e dè cho nhà đầu tư muốn gia nhập tiếp tục phát triển thị trường Việt Nam 2.4.2 Bổ sung số quyền cho nhà đầu tư nước Theo ý kiến nhà phân tích kinh tế, Nhà nước nên chuyển quyền đầu tư cho chủ thể kinh tế, khơng phần lớn cơng trình “đầu tư sai địa chỉ”, gây lãng phí nghiêm trọng phần lớn cơng trình đầu tư Nhà nước, mà cịn chuyển đổi tư quản lý theo hướng Chính phủ - tức Nhà nước quản lý tầm vĩ mơ với đường lối, sách, định chế để định hướng kinh tế đất nước, vào kế hoạch cụ thể định đầu tư đâu, vào lĩnh vực vùng miền nào, số vốn đầu tư, thời gian thu hồi vốn, thời gian sinh lời nên nhà đầu tư, nhà kinh doanh có kinh nghiệm, biết quản lý đồng tiền làm “một đồng vốn bốn đồng lời” Nếu Nhà nước mở rộng quyền đầu tư cho nhà đầu tư, bao gồm nhà đầu tư nước, nhà đầu tư Việt Nam định cư nước nhà đầu tư nước ngoài, Nhà nước huy động nguồn vốn tiềm lớn xã hội vào công 40 cải cách kinh tế, phát huy nhiều lợi thế, chất xám lẫn tiền bạc người dân để phát triển đất nước, từ đó, phục vụ ngược trở lại cho nhân dân Mở rộng quyền đầu tư giúp hạn chế phần tình trạng nhũng nhiễu, tham nhũng, làm khó, hạch sách nhà đầu tư lợi dụng thơng tin (khi cịn giai đoạn chuẩn bị đầu tư) để mưu lợi thân số quan chức - công chức bậc trung - nước ta Bằng cách này, Nhà nước cải thiện hình ảnh mơi trường đầu tư cách có hiệu mà khơng lãng phí ngân sách vào đề tài nghiên cứu kế hoạch cải cách hành chung chung, mang nặng tính lý thuyết sách vở, khơng thẳng vào thực trạng không đưa đề xuất giải cụ thể mang tính thực tế Đổi tư quản lý phải việc thay đổi cách thức quản lý, đó, cần có tách bạch quản lý nhà nước kinh tế với quản lý sản xuất kinh doanh, để đạt mục đích chủ thể làm tốt vai trị Nhà nước làm tốt chức quản lý kinh tế tầm vĩ mô, qui hoạch điều phối dự án, nhà đầu tư tính tốn để định vấn đề nên hay không nên đầu tư phương thức để tạo hiệu cho dự án mà định đầu tư Từ lý trên, nên quy định mở rộng quyền cho nhà đầu tư đặc biệt nhà đầu tư nước Cụ thể là: - Pháp luật đất đai cần mở rộng hình thức sử dụng đất cho nhà đầu tư nước Nên cho phép nhà đầu tư nước ngồi quyền lựa chọn hình thức giao đất để thực dự án; quyền thuê, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ hộ gia đình để thực dự án đầu tư có thời hạn Mở rộng quyền đầu tư lĩnh vực đất đai trường hợp sử dụng đất đai phục vụ cho dự án đầu tư - Quy định lại thời hạn thực dự án đầu tư cho nhà đầu tư nước nhà đầu tư nước Vì tham gia vào hoạt động đầu tư nhà đầu tư muốn dự án phát triển thu lợi nhuận lâu dài không khoảng thời hạn định, dự án đầu tư với quy mô lớn thời gian thực tương đối dài Hiện nay, pháp luật Việt Nam cho phép dự án đầu tư nước tối đa 50 năm, trường hợp đặc biệt 70 năm có quy định thêm trường hợp phép gia hạn thời hạn thực dự án 41 - Bãi bỏ quy định giới hạn tỷ lệ vốn góp, mua cổ phần nhà đầu tư nước ngồi, thay vào nên cho phép nhà đầu tư nước ngồi quyền tham gia góp vốn, mua cổ phần với tỷ lệ khơng hạn chế Vì thực tế, số trường hợp doanh nghiệp Việt Nam muốn bán, nhà đầu tư nước muốn mua lại “kẹt” quy định này, gây ảnh hưởng khơng đến hoạt động đầu tư cảu cá nhà đầu tư nước lẫn nhà đầu tư nước 2.4.3 Hoàn thiện thủ tục gia nhập thị trường Tiếp tục công tác đổi mới, cách thủ tục hành liên quan đến hoạt động đầu tư, xóa bỏ quy định mang tính hình thức, khả áp dụng không cao giúp nhà đầu tư khởi cách dễ dàng Việt Nam, như: - Bãi bỏ quy định bắt buộc thực thủ tục đăng ký đầu tư nhà đầu tư nước thực dự án đầu tư khơng thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện có quy mơ từ 15 tỷ đồng đến 300 tỷ đồng 42 Trong trường hợp nên quy định ghi vào giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh doanh nghiệp cấp giấy chứng nhận đầu tư doanh nghiệp có yêu cầu để tránh bớt quy trình phức tạp khơng cần thiết cho nhà đầu tư nước, phân tích nhà đầu tư nước có thêm Giấy chứng nhận đầu tư khơng có lợi mà làm rắc rối thêm thủ tục cho nhà đầu tư - Đối với quy định chứng minh lực tài nay, chưa có văn mẫu chung để nhà đầu tư thực để Cơ quan có thẩm quyền xét duyệt, gây nhiều khó khăn q trình thực Do đó, cần ban hành văn mẫu vấn đề để việc áp dụng thống thuận lợi cho nhà đầu tư 43 Nguyên tắc đối xử bình đẳng nhà đầu tư nguyên tắc tảng để xây dựng hệ thống pháp luật đầu tư Do đó, hồn thiện quy định pháp luật cần tuân thủ định hướng sau: 42 Khoản Điều 45 Luật Đầu tư 2005 43 Theo Báo cáo rà sốt đánh giá nội dung khơng tương thích Luật Đầu tư 2005 luật khác có liên quan kiền nghị bổ sung, sửa đổi Tổ công tác thi hành Luật Doanh nghiệp Luật đầu tư 2005 42 - Xây dựng văn pháp luật phù hợp với WTO cam kết quốc tế mà Việt Nam gia nhập Song song cơng tác nội luật hóa ngun tắc đối xử bình đẳng vào quy định pháp luật cách triệt để, có hệ thống, tránh tình trạng mâu thuẫn, không đồng văn pháp luật - Các quy định pháp luật đầu tư phải thể đường lối, sách Đảng Nhà nước ta việc phát triển kinh tế xã hội Vừa mở cửa hội nhập đảm bảo an ninh quốc gia - Nâng cao trình độ, kĩ ban hành văn pháp luật quan có thẩm quyền tránh tình trạng văn ban hành không áp dụng mâu thuẫn với văn khác hiệu lực, tránh tình trạng có nhiều cách hiểu, khó áp dụng thực tiễn thi hành Kết luận Chương II Luật Đầu tư 2005 xóa bỏ phần bất bình đẳng, phân biệt đối xử nhà đầu tư ngồi nước, thành cơng Luật Đầu tư hướng đến việc thiết lập mơi trường đầu tư bình đẳng cho Việt Nam Các quy định áp dụng thống cho nhà đầu tư nước nước ngoài, đảm bảo quyền tự chủ nhà đầu tư hoạt động kinh nước ngoài, đảm bảo quyền tự chủ nhà đầu tư hoạt động kinh doanh Nhà đầu tư nước tự lựa chọn lĩnh vực mà mong muốn đầu tư, hình thức đầu tư, biện pháp huy động vốn, vị trí địa lý quy mô đầu tư, đối tác đầu tư thời hạn đầu tư theo quy định pháp luật Việt Nam cam kết Việt Nam điều ước quốc tế mà Việt Nam thành viên Mặt khác, luật bảo đảm nhà đầu tư tiếp cận cách bình đẳng với nguồn vốn, đất đai, cơng cụ pháp lý hội đầu tư cho nhà đầu tư Đối với tất quốc gia giới, loại bỏ hoàn toàn khác biệt việc đối xử nhà đầu tư thuộc thành phần kinh tế khác đặc biệt nhà đầu tư nước hi hữu Điều xuất phát từ hai nguyên nhân khác biệt đặc tính hai đối tượng chủ thể này, nguyên nhân thứ hai từ vấn đề an ninh việc quản lí hoạt động đầu tư Khác chút với loại đối tượng điều chỉnh Luật Doanh nghiệp, đối tượng điều chỉnh Luật Đầu tư quan hệ đầu tư, loại quan hệ nhạy cảm, 43 có khả tác động tới an ninh quốc gia, đến điều chỉnh sách kinh tế, đến khả quản lí,… Chính vậy, nhà nước phải thận trọng với nguồn vốn từ nước ngồi, vậy, số trường hợp cần quản lí khắc khe hơn, điều thường thấy pháp luật đầu tư giới 44 KẾT LUẬN CHUNG Hoàn thiện hệ thống pháp luật mục tiêu hàng đầu để quản lý xã hội phát triển kinh tế quốc gia, yêu cầu phát triển kinh tế đóng vai trị định nên u cầu hồn thiện pháp luật đầu tư trọng Trong tình hình cụ thể Việt Nam, yêu cầu hoàn thiện hệ thống pháp luật đầu tư trở nên cấp thiết hết nhiều nguyên nhân ngun nhân hàng đầu đáp ứng điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam Khơng có quốc gia giới tồn độc lập, phát triển có hiệu mà khơng quan hệ với quốc gia khác giới đặc biệt lĩnh vực kinh tế Đối với nước phát triển, mở rộng quan hệ kinh tế bên giúp cho việc bành trướng mau lẹ sức mạnh kinh tế như: tìm kiếm thị trường để giải khủng hoảng thừa hàng hóa, để tìm kiếm nơi đầu tư thuận lợi đem lại lợi nhuận cao, giảm chi phí sản xuất sử dụng nhân công tài nguyên rẻ nước chậm phát triển Đối với nước phát triển, mở rộng quan hệ kinh tế bên ngồi có lợi việc tiếp nhận kỹ thuật mới, tiên tiến làm cho suất lao động tăng lên, đặc biệt thu hút vốn để thực mục tiêu đại hóa kinh tế Sự đời WTO thể xã hội hóa sản xuất trao đổi hàng hóa đạt đến quy mô giới Thông qua việc thiết lập hệ thống cam kết đa phương, WTO hướng đến tạo lập trì mơi trường thương mại tự quản lý được, hướng quốc gia đến việc thực thi sách thương mại ổn định, minh bạch mục tiêu chung xóa bỏ tất rào cản trình giao lưu kinh tế, thương mại nguyên tắc bình đẳng quan hệ kinh tế Hiện Việt Nam tham gia, kí kết nhiều Hiệp định đầu tư quốc tế cấp độ song phương, khu vực đa phương Hiệp định thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ 2000, Hiệp định khung khu vực đầu tư ASEAN năm 1998, Hiệp định biện pháp đầu tư liên quan đến thương mại TRIMS… Điều chứng minh hòa nhập kinh tế Việt Nam với kinh tế quốc tế Các hiệp định đầu tư quốc tế quy định nguyên tắc đối xử bình đẳng nguyên tắc quan trọng nước tiếp nhận đầu tư nước chủ đầu tư Đối với nước chủ đầu tư họ mong muốn nước tiếp nhận đầu tư đối xử bình đẳng với nhà đầu tư nước họ nhà đầu 45 tư đến từ quốc gia khác Trong đó, nước tiếp nhận việc đầu tư việc đối xử bình đẳng nhà đầu tư nước nhà đầu tư nước ngồi dẫn đến tiêu cực nhà đầu tư nước ảnh hưởng đến kinh tế nước Trong bối cảnh Việt Nam thành viên WTO việc Việt Nam phải thực cam kết tuân thủ nguyên tắc đối xử bình đẳng nhà đầu tư điều đương nhiên cần thiết Việc nhận thức tác động tiêu cực trình thực nguyên tắc giúp nghiên cứu tìm giải pháp để đảm bảo phát triển ổn định cho kinh tế Do đó, đề tài tập trung vào giải vấn đề sau: - Thứ nhất, nghiên cứu mặt lý luận nguyên tắc đối xử bình đẳng nhà đầu tư nước nhà đầu tư nước ngồi Từ đó, rút tầm quan trọng vai trị nhà đầu tư nước ngồi việc tuân thủ nguyên tắc thành viên WTO - Thứ hai, phân tích khía cạnh pháp lý việc áp dụng chế bình đẳng đầu tư nhà đầu tư nước nhà đầu tư nước - Thứ ba, nêu hướng hoàn thiện vài quy định pháp luật đầu tư để đảm bảo việc xây dựng hệ thống quy định phù hợp với cam kết quốc tế mà Việt Nam kí kết, gia nhập Mặc dù việc thực quyền bình đẳng đầu tư nhà đầu tư nước nhà đầu tư nước ngồi dẫn đến tác động tiêu cực nhà đầu tư nước nói riêng kinh tế nước nói chung Song khơng thể phủ nhận tác động tích cực mà mang lại làm tăng sức thu hút vốn đầu tư nước ngồi, kích thích cạnh tranh làm cho kinh tế động hơn… Vì vậy, việc thực nguyên tắc hệ thống pháp luật quốc gia với việc tìm giải pháp nhằm hạn chế tác động tiêu cực giúp phát triển kinh tế đất nước đồng thời hạn chế đến mức thấp tác động tiêu cực 46 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO I Văn pháp luật: Báo cáo Ban công tác việc Việt Nam gia nhập WTO ngày 27/10/2006 Biểu cam kết cụ thể dịch vụ Việt Nam gia nhập WTO Bộ luật dân dự 2005 Bộ luật lao động sửa đổi bổ sung năm 2002 Hiến pháp nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 1992, sửa đổi, bổ sung theo Nghị 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 Quốc hội khoá X Luật Công ty 1990 Quốc Hội nước Cộng Hịa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thơng qua ngày 21 tháng 12 năm 1990 (đã hết hiệu lực) Luật chuyển giao công nghệ Quốc Hội nước Cộng Hịa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thơng qua ngày 29 tháng 11 năm 2006 Luật chứng khốn Quốc Hội nước Cộng Hịa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006 Luật Doanh nghiệp Quốc Hội nước Cộng Hịa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thơng qua ngày 12 tháng năm 1999 (đã hết hiệu lực) 10 Luật Doanh nghiệp Quốc Hội nước Cộng Hịa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thơng qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 11 Luật Đầu tư Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 12 Luật Đầu tư nước Việt Nam Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 12 tháng 11 năm 1996 (đã hết hiệu lực) 13 Luật khuyến khích đầu tư nước 1998 (đã hết hiệu lực) 14 Luật ký kết, gia nhập thực Điều ước quốc tế Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14 tháng 06 năm 2005 47 15 Luật sở hữu trí tuệ Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 16 Luật thương mại Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 27 tháng 06 năm 2005 17 Nghị định 06/2000/NĐ-CP Chính phủ ngày 6/3/2000 việc hợp tác với nước lĩnh vự khám chữa bệnh, giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học 18 Nghị định 24/2000/NĐ-CP Chính phủ ngày 31/07/2000 quy định chi tiết thi hành Luật đầu tư nước Việt Nam (đã hết hiệu lực) 19 Nghị định 105/2003/NĐ-CP Chính phủ ngày 17/9/2003 quy định chi tiết thi hành Bộ luật lao động tuyển dụng quản lý lao động nước làm việc Việt Nam 20 Nghị định 101/2006/NĐ-CP Chính Phủ ngày 21/09/2006 quy định việc đăng lý lại, chuyển đổi đăng ký chuyển đổi giấy chứng nhận đầu tư doanh nghiệp có vốn đầu tư nước theo quy định Luật Doanh nghiệp Luật Đầu tư 21 Nghị định 108/2006/NĐ-CP Chính Phủ ngày 22/09/2006 Hướng dẫn thi hành số điều Luật Đầu tư 22 Nghị định 23/2007/NĐ-CP ngày 12/2/2007 quy định chi tiết Luật Thương mại hoạt động mua bán hàng hóa hoạt động liên quan đến trực tiếp mua bán hàng hóa doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi Việt Nam 23 Nghị định 139/2007/NĐ-CP Chính phủ ngày 05/09/2007 Hướng dẫn thi hành số điều Luật Doanh nghiệp (đã hết hiệu lực) 24 Nghị định 34/2008/NĐ-CP Chính phủ ngày 25/3/2008 quy định tuyển dụng quản lý người nước làm việc Việt Nam 25 Nghị định 43/2010/NĐ-CP Chính phủ ngày 15/04/2010 đăng ký kinh doanh 26 Nghị định 102/2010/NĐ-CP Chính phủ ngày 01/10/2010 Hướng dẫn thi hành số điều Luật Doanh nghiệp 48 27 Nghị 71/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 Phê chuẩn Nghị định thư gia nhập Hiệp định thành lập Tổ chức Thương mại Thế giơi (WTO) Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam 28 Quyết định số 55/2009/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ ngày 15/4/2009 tỷ lệ tham gia nhà đầu tư nước thị trường chứng khoán Việt Nam 29 Quyết định 88/2009/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ ngày 18 tháng năm 2009 quy chế góp vốn, mua cổ phần nhà đầu tư nước ngồi doanh nghiệp Việt Nam 30 Thơng tư 14/2010/TT-BKH Bộ kế hoạch đầu tư ngày 04/06/2010 hướng dẫn thi hành số nội dung quy định Nghị định 43/2010/NĐ-CP Chính phủ ngày 15/04/2010 đăng ký kinh doanh II Sách, luận văn thạc sĩ, khố luận cử nhân, báo, tạp chí: 31 Báo Đầu tư tài 32 Báo Pháp luật TP.HCM 33 Báo cáo rà sốt đánh giá nội dung khơng tương thích Luật Đầu tư 2005 luật khác có liên quan kiền nghị bổ sung, sửa đổi Tổ công tác thi hành Luật Doanh nghiệp Luật đầu tư 2005 34 Lưu Thị Bích Hạnh (2006), “Luật Doanh nghiệp 2005 – Những điểm tiến hạn chế”, Luận văn Thạc sĩ Luật học, Đại học Luật TP.HCM 35 Đỗ Xuân Hùng (1998), “Vị trí vai trò Doanh nghiệp Nhà nước hoạt động kinh doanh nước ta”, Luận văn tốt nghiệp cử nhân Luật, Đại học Luật TP.HCM 36 Nguyễn Đăng Nam (2004), “Môi trường đầu tư cuả Việt Nam: thực trạng giải pháp hồn thiện”, Tạp chí Tài chính, số tháng 4/2004 37 Huỳnh Châu Phúc (2010), “Thủ tục đầu tư trực tiếp nước Việt Nam, thự trạng giải pháp”, Luận văn Thạc sĩ Luật học, Đại học Luật TP.HCM 38 Phạm Thị Nguyệt Sương (2007), “Quy chế đồi xử quốc gia đầu tư nước tác động quy chế đầu tư nước”, Luận văn Thạc sĩ Luật học, Đại học Luật TP.HCM 49 39 Phan Thông Anh (2006), “So sánh Luật Doanh nghiệp 1999 Luật Doanh nghiệp 2005”, Nhà xuất Tư Pháp, Hà Nội 40 Hà Thị Thanh Bình (2006), “Ảnh hưởng số quy định Luật Đầu tư 2005 Luật Doanh nghiệp 2005 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi Việt Nam”, Tạp chí Khoa học pháp lý số 5/2006 41 Tô Ánh Dương (2010), “Cần coi FDI phận hữu tồn lâu dài”, Việt báo 42 Bùi Xuân Hải (2008), “Pháp Luật Doanh nghiệp đầu tư với vấn đề hội nhập”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp (113), tháng năm 2008 43 Nguyễn Thương Lạng (2008), “An ninh thu hút đầu tư nước Việt Nam điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế”, Tạp chí Ngân hàng số 14 năm 2008 44 Lê Minh Toàn (2004), “Tìm hiểu đầu tư nước ngồi Việt Nam”, Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội 45 Lê Văn Tề, Nguyễn Văn Hà, Nguyễn Đắc Sinh (2007), “Thị trường chứng khoán Việt Nam”, Nhà xuất Thống kê 46 Võ Thu Thanh, Ngô Thị Ngọc Huyền (2008), “Kỹ thuật đầu tư trực tiếp nước ngoài”, Nhà xuất Thống kê 47 Phạm Văn Toàn (2005), “Đầu tư trực tiếp nước Việt Nam: thực trạng giải pháp”, Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội 48 Phạm Quốc Trụ (2008), “APEC ý tưởng thành lập khu vực mậu dịch tự Châu Á – Thái Bình Dương”, Nghiên cứu quốc tế, Viện nghiên cứu chiến lược ngoại giao, Hà Nội 49 Nguyễn Văn Tuấn (2005), “Đầu tư trực tiếp nước với phát triển kinh tế Việt Nam”, Nhà xuất Tư Pháp, Hà Nội 50 Tạp chí khoa học pháp lý Đại Học Luật Thành phố Hồ Chí Minh 51 Thời báo Kinh tế Sài Gòn 52 Từ điển Tiếng Việt (2001), Nhà xuất Văn hóa thơng tin III Tài liệu Internet: 50 53 Bách khoa toàn thư mở http://vi.wikipedia.org/ 54 Báo Dân trí online www.dantri.com.vn 55 Báo Pháp luật TP.HCM Online http://phapluattp.vn 56 Báo Tri thức - Kỹ kinh doanh http://www.saga.vn 57 Bắc Việt Luật online www.dangkykinhdoanh.net 58 Cổng thông tin điện tử Bộ kế hoạch www.mpi.gov.vn đầu tư 59 Cổng thông tin điện tử Bộ tài www.mof.gov.vn 60 Cổng thơng tin đện tử Chính Phủ www.chinhphu.vn 61 Cổng thơng tin điện tử Văn phịng www.vietlaw.gov.vn quốc hội 62 Luật việt www.luatviet.org 63 Mạng thông tin Việt Nam giới http://vietbao.vn 64 Tạp chí nghiên cứu lập pháp điện tử http://www.nclp.org.vn 65 Thời báo kinh tế Sài Gòn Online http://www.thesaigontimes.vn 66 Thời báo Kinh tế Việt Nam Online http://vneconomy.vn 51 ... ĐỀ LÝ LUẬN VỀ SỰ BÌNH ĐẲNG TRONG ĐẦU TƯ GIỮA NHÀ ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC VÀ NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM 1.1 Nhà đầu tư nước nhà đầu tư nước 1.1.1 Đầu tư Ở Việt Nam, trước ban hành Luật Đầu tư. .. nước nhà đầu tư nước 1.2 Sự cần thiết phải bình đẳng đầu tư nhà đầu tư nước nhà đầu tư nước Việt Nam 1.3 Mục tiêu việc tạo bình đẳng đầu tư nhà đầu tư nước nhà đầu tư nước Việt Nam. .. vấn đề lý luận bình đẳng đầu tư nhà đầu tư nước nhà đầu tư nước Việt Nam Chương II Thực trạng pháp luật bảo đảm bình đẳng đầu tư nhà đầu tư nước nhà đầu tư nước Việt Nam số kiến nghị Kết luận
- Xem thêm -

Xem thêm: Cơ sở pháp lý đảm bảo sự bình đẳng trong đầu tư giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài tại việt nam , Cơ sở pháp lý đảm bảo sự bình đẳng trong đầu tư giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài tại việt nam