0

Cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nƣớc ở địa phương

98 4 0
  • Cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nƣớc ở địa phương

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 22:07

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH TRƢƠNG THỊ KIỀU NGÂN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TẠI CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƢỚC Ở ĐỊA PHƢƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THƠNG TẠI CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƢỚC Ở ĐỊA PHƢƠNG Chuyên ngành: Luật Hiến pháp luật hành Mã số: 60.38.01.02 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Vũ Văn Nhiêm Họ Tên: Trƣơng Thị Kiều Ngân Lớp: Cao học Luật Khóa – Vĩnh Long THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan, Luận văn “Cơ chế cửa, cửa liên thông quan hành nhà nƣớc địa phƣơng” kết q trình nghiên cứu, tổng hợp thân tơi, nội dung, số liệu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Luận văn thực hướng dẫn PGS.TS Vũ Văn Nhiêm Vĩnh Long, ngày 12 tháng năm 2016 Tác giả luận văn Trƣơng Thị Kiều Ngân DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TTHC : Thủ tục hành CCMC, CCMCLT : Cơ chế cửa, chế cửa liên thông UBND : Ủy ban nhân dân MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn Đối tƣợng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu Mục đích nghiên cứu nhiệm vụ nghiên cứu Phƣơng pháp luận phƣơng pháp nghiên cứu 6 Những đóng góp luận văn 7 Kết cấu luận văn CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LÝ VỀ CƠ CHẾ MỘT CỬA, CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG TẠI CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƢỚC Ở ĐỊA PHƢƠNG 1.1 Khái quát chung chế cửa 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Bản chất 10 1.1.3 Đặc điểm 13 1.1.4 Lịch sử hình thành phát triển 14 1.1.5 Quy trình thực chế cửa 15 1.2 Khái quát chung chế cửa liên thông 18 1.2.1 Khái niệm 18 1.2.2 Bản chất 19 1.2.3 Đặc điểm 20 1.2.4 Lịch sử hình thành phát triển 21 1.2.5 Quy trình thực chế cửa liên thông 22 1.3 Nguyên tắc thực hiện, quan phạm vi áp dụng chế cửa, chế cửa liên thông 25 1.3.1 Nguyên tắc thực 25 1.3.2 Cơ quan áp dụng 27 1.3.3 Phạm vi áp dụng 29 1.4 Chu trình làm việc nội quan hành nhà nƣớc 30 1.4.1 Khái niệm Bộ phận tiếp nhận trả kết 30 1.4.2 Vị trí Bộ phận tiếp nhận trả kết 31 1.4.3 Diện tích làm việc, trang thiết bị Bộ phận tiếp nhận trả kết 31 1.4.4 Công chức làm việc Bộ phận tiếp nhận trả kết 32 KẾT LUẬN CHƢƠNG 35 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CƠ CHẾ MỘT CỬA, CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG TẠI CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƢỚC 36 Ở ĐỊA PHƢƠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN 36 2.1 Khái quát địa bàn khảo sát 36 2.1.1 Tỉnh Long An 36 2.1.2 Tỉnh Vĩnh Long 36 2.1.3 Tỉnh Đồng Tháp 36 2.2 Thực trạng chế cửa, chế cửa liên thông địa bàn khảo sát 37 2.2.1 Cơng bố thủ tục hành thực theo chế cửa, chế cửa liên thông 37 2.2.2 Công khai thủ tục hành thực theo chế cửa, chế cửa liên thông 41 2.2.3 Quyết định thực chế cửa, chế cửa liên thông 43 2.2.4 Quy chế hoạt động Bộ phận tiếp nhận trả kết 45 2.2.5 Công chức làm việc Bộ phận tiếp nhận trả kết 47 2.2.6 Diện tích, trang thiết bị làm việc Bộ phận tiếp nhận trả kết 52 2.2.7 Quy trình thực chế cửa, chế cửa liên thông 55 2.2.8 Kết giải thủ tục hành áp dụng chế cửa, chế cửa liên thông 55 2.3 Nhận xét, đánh giá việc thực chế cửa, chế cửa liên thông địa bàn khảo sát 58 2.3.1 Ưu điểm 58 2.3.2 Hạn chế, bất cập nguyên nhân 60 2.4 Một số giải pháp hoàn thiện chế cửa, chế cửa liên thông quan hành nhà nƣớc địa phƣơng 67 2.4.1 Ban hành Nghị định quy định việc thực chế cửa, chế cửa liên thơng quan hành nhà nước địa phương 67 2.4.2 Quy định bắt buộc hình thức cơng khai TTHC trang thơng tin điện tử quan thực thủ tục hành 69 2.4.3 Hình thành đội ngũ cơng chức chun nghiệp làm việc Bộ phận tiếp nhận trả kết 70 2.4.4 Quy định rõ số thủ tục hành khơng thực theo chế cửa 71 2.4.5 Thực công tác đánh giá mức độ hài lòng người dân việc thực chế cửa, chế cửa liên thông 71 2.4.6 Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho quan chuyên môn 72 2.4.7 Thường xuyên tra, kiểm tra việc thực chế cửa, chế cửa liên thông 72 KẾT LUẬN CHƢƠNG 73 KẾT LUẬN 74 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Cơng cải cách hành giai đoạn 1991 - 2000 góp phần quan trọng vào nghiệp đối phát triển đất nước Tiếp tục trình đổi mới, ngày 17/9/2001 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 136/2001/QĐ-TTg phê duyệt “Chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước giai đoạn 2001 2010” Trên sở kết đạt thực Chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước giai đoạn 2001 - 2010, ngày 08/11/2011 Chính phủ ban hành Nghị 30c/NQ-CP Chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 Một nội dung trọng tâm chương trình cải cách hành cải cách TTHC, đổi phương thức phục vụ quan nhà nước, giảm phiền hà hạn chế nhũng nhiễu cán bộ, công chức giải TTHC cho người dân Trước đây, chưa thực CCMC, CCMCLT vấn đề giải TTHC quan hành nhà nước địa phương nhiều hạn chế, người dân thực thủ tục thường nhiều thời gian phải làm việc trực tiếp với cán bộ, công chức nên thường bị trạng sách nhiễu Hơn giai đoạn nước ta chuyển sang thời kỳ mở cửa nảy sinh nhiều thủ tục khác cần phải giải mà thực theo phương pháp cũ khơng cịn thích hợp Nhằm tạo điều kiện cho tổ chức, công dân đến làm thủ tục khắc phục vấn đề nêu trên, ngày 22/6/2007 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 93/QĐ-TTg Quy chế thực CCMC, CCMCLT quan hành nhà nước địa phương Trong thời gian qua, CCMC, CCMCLT góp phần làm thay đổi bước mối quan hệ quyền người dân, tổ chức theo hướng hành phục vụ, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp đến giao dịch với quan hành chính, giảm tình trạng cơng dân, tổ chức phải lại nhiều lần, gặp nhiều quan, nhiều cấp hành để giải cơng việc Thơng qua đó, tạo điều kiện để quyền gần dân hơn, chống tệ quan liêu, hách dịch, cửa quyền đội ngũ cán bộ, công chức Việc triển khai CCMC, CCMCLT gắn liền với đơn giản hóa TTHC, cải cách phương thức làm việc quan hành nâng cao tính chuyên nghiệp, hiệu hoạt động cấp quyền địa phương Để nâng cao chất lượng thực CCMC, CCMCLT, đáp ứng yêu cầu ngày cao người dân, doanh nghiệp, ngày 25/3/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg thay Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 Quy chế thực CCMC, CCMCLT quan hành nhà nước địa phương Tuy nhiên, thực tế CCMC, CCMCLT quan hành nhà nước địa phương cịn gặp nhiều khó khăn, chẳng hạn Bộ phận tiếp nhận trả kết cấp huyện nhiều nơi bị phân tán phòng chun mơn khơng với quy định Do đó, thực tế CCMC, CCMCLT quan hành nhà nước địa phương nhiều vấn đề cần làm rõ Bên cạnh đó, q trình thực CCMC, CCMCLT xảy tượng người dân bị “ngâm” hồ sơ hành bị “làm khó” thực TTHC Như vậy, trình thực chế quan hành nhà nước địa phương bộc lộ nhiều bất cập, bất cập chưa làm rõ, chưa đánh giá cách khách quan toàn diện để hoàn thiện Xuất phát từ lý trên, tác giả chọn đề tài “Cơ chế cửa, chế cửa liên thông quan hành nhà nước địa phương” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn thạc sĩ luật học Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn Cơ chế cửa, chế cửa liên thông triển khai rộng rãi quan hành nhà nước Do đó, có nhiều cơng trình nghiên cứu vấn đề số phương diện khác nhau, cụ thể viết sau: Nguyễn Thị Bích Ngân (2014), Bài viết “Việc thực chế cửa, cửa liên thơng quan hành nhà nước địa phương - Thực trạng số đề xuất, kiến nghị” đăng trang http://kstthc.moj.gov.vn Trong viết này, tác giả tóm tắt kết việc triển khai thực chế cửa, cửa liên thơng quan hành nhà nước địa phương, số hạn chế, bất cập triển khai chế này, theo tác giả bất cập chủ yếu mô hình cửa, cửa liên thơng tổ chức khơng thống địa phương, cịn tình trạng công chức nhiễu, hạch sách người dân người dân làm thủ tục, công chức Bộ phận tiếp nhận trả kết hạn chế chun mơn nghiệp vụ khơng có động lực thực tốt nhiệm vụ Trên sở phân tích nguyên nhân số hạn chế, bất cập, tác giả đề xuất số giải pháp để hồn thiện chế cửa, cửa liên thơng, có yêu cầu việc ban hành Quyết định thay Quyết định số 93/2007/TTg ngày 22/6/2007 Quy chế thực CCMC, CCMCLT quan hành nhà nước địa phương; Tạ Thị Hải Yến (2014), Bài viết “Cần sớm hoàn thiện Dự thảo Quyết định thay Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg chế cửa, cửa liên thông” đăng trang http://kstthc.moj.gov.vn Trong viết này, tác giả lý để chứng minh cho việc cần nhanh chóng ban hành Quyết định thay Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg Tác giả tiến hành việc phân tích bình luận số quy định Dự thảo Quyết định thay Quyết định số 93/2007/QĐTTg, đáng ý phân tích tác giả nội hàm khái niệm CCMC, CCMCLT; vị trí, tổ chức, hoạt động, biên chế tên gọi Bộ phận tiếp nhận trả kết quả; TTHC cần áp dụng chế cửa liên thơng Trên sở phân tích mình, tác giả đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay số quy định Dự thảo Quyết định ban hành quy chế chế cửa, cửa liên thông; Viện Khoa học Tổ chức Nhà nước (2009), Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu chế “Một cửa” xã, phường, thị trấn” TS Nguyễn Thị Minh Tâm làm chủ nhiệm đề tài Đề tài làm rõ sở lý luận thực tiễn việc áp dụng chế “một cửa” quan hành nhà nước cấp xã, đồng thời để xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu việc thực chế Tuy nhiên, đề tài dừng lại việc nghiên cứu chế cửa áp dụng cấp xã mà chưa đề cập đến mơ hình cửa liên thơng; Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế (2013), Đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh “Xây dựng mơ hình thí điểm thống tổ chức, tiếp nhận giải TTHC theo chế cửa cấp huyện, cấp xã địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế” Trong cơng trình này, tác giả hệ thống hóa sở lý luận đề xuất giải pháp nhằm đưa mơ hình cửa vận hành theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 cho cấp huyện, cấp xã địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế Tuy nhiên, công trình dừng lại việc nghiên cứu chế cửa cấp huyện cấp xã, mà chưa đề cập đến chế cửa liên thông; Trương Đắc Linh (2007), Bài viết “Một dấu chế cửa dấu quyền quận huyện thành phố Hồ Chí Minh: Ý tưởng đột phá thực nửa vời, trái pháp luật không khả thi” đăng Tạp chí Khoa học Pháp lý số (12/2007) Trong cơng trình này, tác giả hạn chế việc áp dụng chế cửa, dấu thành phố Hồ Chí Minh, sở lý luận pháp lý để chứng minh tính trái pháp luật ... CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LÝ VỀ CƠ CHẾ MỘT CỬA, CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG TẠI CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƢỚC Ở ĐỊA PHƢƠNG 1.1 Khái quát chung chế cửa 1.1.1... trình thực chế cửa, chế cửa liên thông 55 2.2.8 Kết giải thủ tục hành áp dụng chế cửa, chế cửa liên thông 55 2.3 Nhận xét, đánh giá việc thực chế cửa, chế cửa liên thông địa bàn khảo... CCMCLT quan hành nhà nước địa phương Chương Thực trạng CCMC, CCMCLT quan hành nhà nước địa phương số giải pháp hoàn thiện 8 CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LÝ VỀ CƠ CHẾ MỘT CỬA, CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nƣớc ở địa phương , Cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nƣớc ở địa phương