0

Chuyển rủi ro trong hoạt động mua bán hàng hóa theo luật thương mại 2005

54 3 0
  • Chuyển rủi ro trong hoạt động mua bán hàng hóa theo luật thương mại 2005

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 22:07

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH KHOA LUẬT THƢƠNG MẠI NGUYỄN THỊ TUYẾT LAN CHUYỂN RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG MUA BÁN HÀNG HÓA THEO LUẬT THƢƠNG MẠI 2005 CHUYÊN NGÀNH LUẬT THƢƠNG MẠI TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2017 TRƢỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH KHOA LUẬT THƢƠNG MẠI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN LUẬT CHUYỂN RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG MUA BÁN HÀNG HÓA THEO LUẬT THƢƠNG MẠI 2005 SINH VIÊN THỰC HIỆN: NGUYỄN THỊ TUYẾT LAN Khóa: 38 MSSV: 1353801011097 GIẢNG VIÊN HƢỚNG DẪN: ThS NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2017 LỜI CAM ĐOAN “Tơi cam đoan: Khóa luận tốt nghiệp kết nghiên cứu riêng tôi, đƣợc thực dƣới hƣớng dẫn khoa học Thạc sỹ Nguyễn Thị Thanh Huyền, đảm bảo tính trung thực tuân thủ quy định trích dẫn, thích tài liệu tham khảo Tơi xin chịu hồn toàn trách nhiệm lời cam đoan này” Tác giả luận văn Nguyễn Thị Tuyết Lan DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT CHỮ VIẾT TẮT NỘI DUNG ĐƢỢC VIẾT TẮT CƢV 1980 Công ƣớc Viên năm 1980 hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế LTM Luật Thƣơng mại UCC Luật thƣơng mại thống Hoa Kỳ MỤC LỤC Phần mở đầu Chƣơng Khái quát vấn đề chuyển rủi ro hoạt động mua bán hàng hóa 1.1 Khái niệm, chất pháp lý chuyển rủi ro hoạt động mua bán hàng hóa .5 1.1.1 Khái niệm rủi ro thời điểm chuyển rủi ro 1.1.2 Ý nghĩa việc xác định rủi ro, thời điểm chuyển rủi ro hàng hóa hoạt động mua bán hàng hóa 1.1.3 Đặc điểm, chất pháp lý rủi ro hàng hóa hoạt động mua bán hàng hóa 11 1.2 Phân loại rủi ro 14 1.2.1 Căn vào nguồn gốc rủi ro 15 1.2.2 Căn vào phạm vi ảnh hƣởng rủi ro .17 1.2.3 Căn vào tính chất rủi ro 18 Chƣơng Chuyển rủi ro hoạt động mua bán hàng hóa theo Luật Thƣơng mại 2005 – số đánh giá đề xuất liên quan đến việc áp dụng quy định chuyển rủi ro 22 2.1 Chuyển rủi ro trƣờng hợp có địa điểm giao hàng xác định 24 2.2 Chuyển rủi ro trƣờng hợp khơng có địa điểm giao hàng xác định 32 2.3 Chuyển rủi ro trƣờng hợp giao hàng cho ngƣời nhận hàng để giao mà ngƣời vận chuyển 36 2.4 Chuyển rủi ro trƣờng hợp mua bán hàng hóa đƣờng vận chuyển 38 2.5 Chuyển rủi ro trƣờng hợp khác 42 Kết luận 47 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Hội nhập phát triển kinh tế xu chung nƣớc giới Việt Nam quốc gia trình hội nhập Theo đó, đánh giá kết quả, thành tựu hội nhập quốc tế nƣớc ta số mặt chủ yếu nhƣ sau: Việt Nam gia nhập ASEAN (Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á), thành viên APEC (Diễn đàn Hợp tác kinh tế Châu Á – Thái Bình Dƣơng), ký kết Hiệp định Thƣơng mại song phƣơng Việt Nam – Hoa Kỳ, thành viên WTO (Tổ chức Thƣơng mại Thế giới), tham gia nhiều Hiệp định Thƣơng mại tự (FTA) khu vực song phƣơng Việt Nam ký Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dƣơng (TPP) Hội nhập giúp Việt Nam có nhiều hội hợp tác, đầu tƣ nhƣng đồng thời đem lại cho nhiều thách thức Nƣớc ta ngày hội nhập sâu rộng vào kinh tế giới, trình mang lại cho nhiều tích cực nhƣ tạo điều kiện thuận lợi thị trƣờng xuất nhập khẩu, thu hút nguồn vốn đầu tƣ nƣớc ngoài, tận dụng đƣợc kỹ thuật khoa học công nghệ tiên tiến để vận dụng vào trình sản xuất kinh doanh Bên cạnh mặt tích cực q trình hội nhập mang lại cịn có khó khăn cho kinh tế nƣớc ta, đặc biệt việc thực hoạt động mua bán hàng hóa Cụ thể, hội nhập kinh tế quốc tế với chuyển dịch tự qua biên giới yếu tố q trình sản xuất hàng hóa tiềm ẩn nhiều rủi ro, có rủi ro mặt xã hội, đồng thời hội nhập kinh tế quốc tế đặt yêu cầu cấp bách cho việc bổ sung hoàn thiện thể chế Những thách thức đòi hỏi phải có am hiểu thấu đáo kinh tế giới, nỗ lực để hồn thiện khn khổ pháp luật có liên quan đến kinh tế thƣơng mại Do đó, yêu cầu đặt cho pháp luật quốc gia cần có thay đổi phù hợp với pháp luật thơng lệ quốc tế, hƣớng tới góp phần thực thi pháp luật quốc tế nội dung lẫn hình thức Theo đó, phải liên tục hồn thiện môi trƣờng kinh doanh để thu hút đầu tƣ phát huy tiềm lực tất thành phần kinh tế, khơng ngừng hồn thiện quy định cạnh tranh để bảo đảm môi trƣờng cạnh tranh lành mạnh công hội nhập Vì vậy, Việt Nam phải tiến hành sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo sở pháp lý, khung pháp lý cho quan hệ kinh tế hình thành phát triển Tiêu biểu kể đến sửa đổi Luật Thƣơng mại (LTM) 1997 LTM 2005 Cùng với trình hội nhập hoạt động mua bán hàng hóa diễn ngày rộng rãi, có phát triển mạnh mẽ Khi ký hết hợp đồng mua bán hàng hóa, vấn đề mà bên quan tâm rủi ro đƣợc chuyển giao, trách nhiệm bên rủi ro đƣợc xác định nhƣ LTM 2005 có nhiều quy định khác so với LTM cũ thời điểm chuyển rủi ro, việc tìm hiểu nội dung điều cần thiết Hoạt động thƣơng mại thƣờng gặp nhiều rủi ro, đặc biệt lĩnh vực mua bán hàng hóa Do đó, vấn đề quan trọng doanh nghiệp hợp tác làm ăn với đối tác, đặc biệt với đối tác nƣớc phải có hiểu biết nắm bắt đƣợc quy định pháp luật thƣơng mại nhƣ tập quán thƣơng mại quốc tế Cụ thể, hoạt động mua bán hàng hóa, thời điểm chuyển rủi ro hàng hóa nội dung quan trọng mà thƣơng nhân phải nắm bắt đƣợc trình làm ăn, hợp tác Rủi ro điều mà chủ thể hoạt động mua bán hàng hóa khơng mong muốn, mát, hƣ hỏng hàng hóa xảy lúc nào, ngồi ý chí bên trình thực hợp đồng Vì vậy, việc làm rõ nội dung thời điểm chuyển rủi ro vấn đề có ý nghĩa quan trọng mặt pháp lý thực tiễn Để đảm bảo yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế, mà cụ thể phù hợp với quy định Công ƣớc Viên năm 1980 hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế (CƢV 1980) Hiệp định thƣơng mại TPP việc đánh giá rà soát lại quy định liên quan đến mua bán hàng hóa nói chung chuyển rủi ro hoạt động mua bán hàng hóa nói riêng LTM 2005 quan trọng Mặt khác, việc phân tích, đánh giá làm rõ vấn đề sau thời gian dài đƣợc áp dụng, LTM 2005 có bộc lộ bất cập cần phải giải mối quan hệ với văn khác nhƣ phù hợp với thực tiễn Với lý trên, tác giả chọn đề tài “Chuyển rủi ro hoạt động mua bán hàng hóa theo Luật Thương mại 2005” để nghiên cứu làm khóa luận tốt nghiệp Tình hình nghiên cứu đề tài Vấn đề chuyển rủi ro hoạt động mua bán hàng hóa đƣợc luật gia, nhà khoa học quan tâm nghiên cứu thể qua viết đăng tạp chí chuyên ngành nhƣ đƣợc thể qua sách chuyên khảo, luận văn thạc sỹ khóa luận tốt nghiệp, kể đến nhƣ: Bài viết “Các trƣờng hợp chuyển rủi ro hợp đồng mua bán hàng hóa theo Luật Thƣơng mại năm 2005” đăng tạp chí Dân chủ pháp luật số 11(260)/2013 tác giả Bùi Huyền Sách chuyên khảo “Luật hợp đồng thƣơng mại quốc tế” tác giả Dƣơng Anh Sơn, Lê Thị Bích Thọ, Nguyễn Văn Luyện Luận văn thạc sỹ luật học năm 2012 “Xác định thời điểm chuyển quyền sở hữu chuyển rủi ro hàng hóa hợp đồng mua bán hàng hóa” tác giả Phan Văn Mạnh Khóa luận tốt nghiệp cử nhân luật năm 2006 “Thời điểm chuyển dịch rủi ro hàng hóa theo quy định Luật Thƣơng mại 2005” tác giả Hồ Ngọc Mỹ Chân Tuy nhiên, tác giả chƣa tìm thấy có cơng trình nghiên cứu đề cập cách toàn diện đầy đủ nội dung “Chuyển rủi ro hoạt động mua bán hàng hóa theo Luật Thương mại 2005” Đồng thời, giai đoạn, thời điểm vấn đề đƣợc nhìn nhận dƣới góc độ, khía cạnh khác phù hợp với bối cảnh xã hội nên việc nghiên cứu đề tài cần thiết Mục đích nghiên cứu đề tài Khóa luận nghiên cứu vấn đề rủi ro, thời điểm chuyển rủi ro hoạt động mua bán hàng hóa; nghiên cứu quy định LTM 2005 thời điểm chuyển rủi ro hàng hóa hoạt động mua bán hàng hóa, qua có so sánh thời điểm chuyển rủi ro LTM 2005 với CƢV 1980, tập quán thƣơng mại quốc tế Incoterms 2010 Từ đó, đánh giá nội dung quy định LTM 2005 nhƣ khả áp dụng điều khoản vào thực tiễn; tìm điểm hạn chế LTM 2005 để đề xuất bổ sung nhằm hoàn thiện quy định Qua việc nghiên cứu đề tài, tác giả mong muốn phân tích làm rõ vấn đề pháp lý thời điểm chuyển rủi ro hoạt động mua bán hàng hóa Nghiên cứu thời điểm chuyển rủi ro hàng hóa giúp xác định rõ rủi ro với hàng hóa gì, chuyển dịch rủi ro diễn nhƣ phải chịu trách nhiệm tổn thất Đồng thời, đề tài giúp cho chủ thể tiến hành hoạt động mua bán hàng hóa hiểu đúng, xác quy định LTM 2005 nhƣ pháp luật quốc tế thời điểm chuyển rủi ro, từ có lựa chọn đắn nguồn luật áp dụng cho mua bán hàng hóa với đối tác mình, tránh rủi ro xảy nhằm mang lại lợi nhuận cao cho hoạt động kinh doanh Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu đề tài Đối tƣợng nghiên cứu thời điểm chuyển rủi ro đƣợc quy định LTM 2005, có phân tích đối chiếu với quy định CƢV 1980, Incoterms 2010 Khóa luận nghiên cứu vấn đề khái quát rủi ro, thời điểm chuyển rủi ro Tuy nhiên sâu nghiên cứu thời điểm chuyển rủi ro hàng hóa với tất tài sản Tác giả đề cập đến vấn đề chuyển rủi ro hoạt động mua bán hàng hóa thơng thƣờng gồm mua bán hàng hóa nƣớc mua bán hàng hóa quốc tế khơng đề cập đến vấn đề hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa, lẽ có quy chế khác so với hoạt động mua bán hàng hóa thơng thƣờng để phù hợp với đặc trƣng riêng Nội dung thời điểm chuyển rủi ro hàng hóa đƣợc nghiên cứu chủ yếu theo LTM 2005, nhiên số nội dung cần thiết, quy định CƢV 1980, Incorterms 2010 vấn đề đƣợc đề cập Phƣơng pháp tiến hành nghiên cứu Trong q trình nghiên cứu khóa luận sử dụng nhiều phƣơng pháp cụ thể, chủ yếu phƣơng pháp phân tích, chứng minh, tổng hợp, so sánh đối chiếu làm rõ vấn đề nghiên cứu, từ bất cập, hạn chế quy định LTM 2005 chuyển rủi ro hoạt động mua bán hàng hóa Bố cục tổng qt khóa luận Ngồi mục lục, phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, phần nội dung khóa luận gồm có chƣơng: Chƣơng 1: Khái quát vấn đề chuyển rủi ro hoạt động mua bán hàng hóa Chƣơng 2: Chuyển rủi ro hoạt động mua bán hàng hóa theo Luật Thƣơng mại 2005 – số đánh giá đề xuất liên quan đến việc áp dụng quy định chuyển rủi ro CHƢƠNG KHÁI QUÁT NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHUYỂN RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG MUA BÁN HÀNG HÓA 1.1 Khái niệm, chất pháp lý chuyển rủi ro hoạt động mua bán hàng hóa 1.1.1 Khái niệm rủi ro thời điểm chuyển rủi ro Tuy chƣa có định nghĩa thống rủi ro nhƣng nhìn chung nghiên cứu rủi ro chia thành hai trƣờng phái: trƣờng phái truyền thống trƣờng phái đại Theo trƣờng phái truyền thống, rủi ro đƣợc xem tổn thất, mát, cụ thể tổn thất tài sản giảm sút lợi nhuận thực tế thu đƣợc so với lợi nhuận dự kiến Rủi ro đƣợc hiểu bất trắc xảy ngồi ý muốn q trình kinh doanh, sản xuất doanh nghiệp, tác động xấu đến tồn phát triển doanh nghiệp.1 Theo đó, rủi ro xảy đồng nghĩa với việc chủ thể tiếp nhận phải chịu thiệt hại định Rủi ro gắn với khả xảy biến cố lƣờng trƣớc, biến cố mà ta khơng mong muốn hồn tồn khơng biết Rủi ro ứng với sai lệch dự kiến thực tế hay rủi ro lƣờng trƣớc đƣợc nguyên nhân dẫn đến kết thực khác với kết dự đốn Tóm lại, theo trƣờng phái rủi ro thiệt hại, mát, nguy hiểm yếu tố có liên quan đến nguy hiểm, khó khăn liên quan đến điều khơng chắn xảy cho ngƣời Theo trƣờng phái đại, rủi ro bất trắc đo lƣờng đƣợc Rủi ro bất trắc liên quan đến việc xuất biến cố không mong đợi, rủi ro tổng hợp yếu tố ngẫu nhiên đo lƣờng đƣợc xác suất Rủi ro giá trị kết mà thời chƣa biết đến, rủi ro biến động tiềm ẩn kết quả.2 Rủi ro có tính hai mặt, vừa mang tính tích cực, vừa mang tính tiêu cực, theo rủi ro mang đến tổn thất, mát nhƣng mang lại lợi ích, hội cho ngƣời Vì vậy, tích cực nghiên cứu rủi ro, Đoàn Thị Hồng Vân, Kim Ngọc Đạt, Hà Đức Sơn (2009), Quản trị rủi ro khủng hoảng, Nhà xuất Lao Động - Xã Hội, tr 29 Đoàn Thị Hồng Vân, Kim Ngọc Đạt, Hà Đức Sơn, tlđd (1), tr 30 “Rủi ro”, https://vi.wikipedia.org/wiki/R%E1%BB%A7i_ro, truy cập ngày 20/5/2017 thƣờng có tính độc lập với hợp đồng mua bán hàng hóa, ngƣời bán ngƣời mua phải phân chia trách nhiệm gánh chịu rủi ro cho Theo đó, ngƣời mua không thông báo kịp thời cho ngƣời bán biết tên ngƣời chuyên chở, phƣơng thức vận chuyển (nếu cần thiết) với ngày hay thời hạn mà hàng hóa phải đƣợc ngƣời bán giao cho ngƣời chuyên chở ngƣời chuyên chở ngƣời mua định khơng nhận hàng ngƣời mua phải chịu rủi ro mát hƣ hỏng hàng hóa kể từ ngày thỏa thuận để giao hàng ngày hết thời hạn để giao hàng, với điều kiện hàng đƣợc cá biệt hóa, tức đƣợc tách riêng hẳn phân biệt cách khác thể hàng hóa hợp đồng Điều xem hợp lý việc chuyển rủi ro trƣờng hợp khơng có địa điểm giao hàng xác định nhằm buộc ngƣời mua phải có hành động tích cực nhƣ tinh thần trách nhiệm cao việc thực hợp đồng Nhƣ vậy, qua phân tích tƣơng tự nhƣ chuyển rủi ro trƣờng hợp có địa điểm giao hàng xác định, thiết nghĩ việc xác định thời điểm chuyển rủi ro trƣờng hợp địa điểm giao hàng xác định đƣợc quy định Điều 58 LTM 2005 nên có sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện nội dung chế định này, là: LTM nên có quy định trách nhiệm ngƣời vận chuyển không nhận hàng vào thời gian, địa điểm theo thỏa thuận hợp đồng vận chuyển Quy định nhƣ có ý nghĩa lớn bên bán giao hàng theo điều kiện thỏa thuận mà ngƣời vận chuyển lại khơng nhận hàng lúc ngƣời bán phải tốn thêm khoản chi phí để bảo quản số hàng hóa nhƣ chi phí nhà kho, bãi chứa, thuê xe vận chuyển hàng hóa hàng hóa bị hƣ hỏng thời gian chờ đƣợc nhận hàng Đồng thời, LTM nên có thêm điều khoản quy định ngƣời bán đƣợc xem hoàn thành nghĩa vụ giao hàng việc áp dụng điều luật thực tế để xác định thời điểm nào, bên phải gánh chịu rủi ro hàng hóa dễ dàng góp phần bảo vệ đƣợc quyền lợi bên bán việc thực hợp đồng mua bán Trong điều khoản quy định chuyển rủi ro ngƣời mua ngƣời bán, theo thông lệ quốc tế, để xác định thời điểm rủi ro đƣợc chuyển từ ngƣời bán sang ngƣời mua hàng đặc định hàng đồng loại có khác đáng kể Vì vậy, LTM nên có phân biệt hàng đặc định hàng loại Theo quy định rủi ro khơng đƣợc chuyển giao từ ngƣời bán sang ngƣời mua hàng hóa khơng đƣợc đặc định hóa cho mục đích hợp đồng 35 2.3 Chuyển rủi ro trƣờng hợp giao hàng cho ngƣời nhận hàng để giao mà ngƣời vận chuyển LTM 2005 quy định vấn đề xác định thời điểm chuyển rủi ro trƣờng hợp giao hàng cho ngƣời nhận hàng để giao mà ngƣời vận chuyển nhƣ sau: trừ trƣờng hợp có thỏa thuận khác, hàng hóa đƣợc ngƣời nhận hàng để giao nắm giữ mà ngƣời vận chuyển rủi ro mát hƣ hỏng hàng hóa đƣợc chuyển cho bên mua bên mua nhận đƣợc chứng từ sở hữu hàng hóa ngƣời nhận hàng để giao xác nhận quyền chiếm hữu hàng hóa bên mua.30 Trong trƣờng hợp cần phân biệt tƣ cách pháp lý ngƣời nhận hàng để giao với ngƣời vận chuyển Ngƣời vận chuyển ngƣời chuyên chở hàng hóa từ điểm giao hàng đến điểm nhận hàng theo hợp đồng vận chuyển đƣợc ký kết với ngƣời mua ngƣời bán Trong ngƣời nhận hàng để giao hoạt động theo hợp đồng uỷ thác ký với chủ hàng, họ lo liệu việc vận tải hàng hóa nhƣng ngƣời ký hợp đồng ủy thác giao nhận hàng hóa ngƣời chuyên chở Nhƣ vậy, cần xem xét tổng thể hợp đồng, vận đơn, tuyến đƣờng, tên gọi hình thức mà ngƣời nhận hàng để giao có đƣợc tiền cơng việc, tình cụ thể để xác định tƣ cách pháp lý ngƣời nhận hàng để giao ngƣời vận chuyển mối quan hệ có liên quan hoạt động mua bán hàng hóa Theo đó, trƣờng hợp hàng hóa đƣợc ngƣời nhận hàng để giao nắm giữ ngƣời ngƣời vận chuyển áp dụng Điều 59 LTM 2005 để xác định thời điểm chuyển rủi ro mát, hƣ hỏng hàng hóa Quy định Điều 59 LTM 2005 quy định so với quy định CƢV 1980 vấn đề chuyển rủi ro Tuy nhiên, nhận thấy vào hai thời điểm bên mua chƣa thật nắm giữ hàng hóa nhƣng họ phải gánh chịu rủi ro Quy định nhƣ chƣa rõ ràng, sở xác định thời điểm chuyển rủi ro chƣa hợp lý Cụ thể: Thứ nhất, điều luật không xác định ngƣời nhận hàng để giao trƣờng hợp có mối quan hệ với ai, với ngƣời bán hay với ngƣời mua Nếu ngƣời nhận hàng để giao có mối quan hệ với ngƣời bán rõ ràng, việc ngƣời bán giao hàng cho họ coi giao hàng cho ngƣời mua vậy, bên mua hàng phải chịu rủi ro đƣợc giao chứng từ sở hữu hàng hóa khó chấp nhận 30 Điều 59 LTM 2005 36 đƣợc, hàng hóa chƣa bên mua nắm giữ, quyền lợi ngƣời mua bị ảnh hƣởng nhiều Nếu ngƣời nhận hàng để giao có mối quan hệ với ngƣời mua rõ ràng, ngƣời bán giao hàng cho họ có nghĩa hàng hóa đƣợc giao cho ngƣời mua, lúc này, việc bên mua nhận đƣợc chứng từ sở hữu hàng hóa hay chƣa khơng có ý nghĩa pháp lý.31 Thứ hai, giao chứng từ vấn đề quan trọng trình thực hợp đồng, sở để bên mua thực toán thời hạn, để bên mua vào tiến hành kiểm tra hàng hóa nhƣ để xác định thời điểm chuyển rủi ro mát, hƣ hỏng hàng hóa theo nhƣ quy định Điều 59 LTM 2005 Chứng từ liên quan đến hàng hóa loại giấy tờ chứa đựng thơng tin hàng hóa có tác dụng làm rõ đặc điểm giá trị, chất lƣợng, số lƣợng hàng hóa Tuy nhiên, chứng từ liên quan đến hàng hóa khơng đƣợc xác định cụ thể mà thông thƣờng đƣợc bên xác định bao gồm hóa đơn thƣơng mại (là yêu cầu ngƣời bán đòi hỏi ngƣời mua phải trả số tiền hàng ghi hóa đơn, làm rõ đơn giá, tổng giá trị hàng hóa), bảng kê chi tiết (là chứng từ chi tiết hàng hóa lơ hàng, tạo điều kiện cho việc kiểm tra hàng hóa), phiếu đóng gói (là bảng kê khai hàng hóa đƣợc đặt kiện hàng), giấy chứng nhận phẩm chất, giấy chứng nhận số lƣợng, giấy chứng nhận trọng lƣợng.32 Do đó, thực tế khó để xác định cụ thể chứng từ sở hữu hàng hóa cách để ngƣời nhận hàng để giao xác nhận quyền chiếm hữu hàng hóa bên mua.33 Nhƣ vậy, thấy quy định sở xác định thời điểm chuyển rủi ro Điều 59 LTM 2005 chƣa đảm bảo tính hợp lý, khía cạnh định, quy định khơng đơn giản hóa đƣợc thủ tục cần thiết xác định thời điểm chuyển rủi ro trƣờng hợp giao hàng cho ngƣời nhận hàng để giao mà ngƣời vận chuyển Việc quy định chứng từ sở hữu hàng hóa sở để xác định thời điểm chuyển rủi ro hợp đồng mua bán hàng hóa khơng thực cần thiết Từ đó, quy định sở xác định thời điểm chuyển giao rủi ro Điều 59 LTM 2005 chƣa hợp lý trình thực thấy quy định nhƣ 31 Dƣơng Anh Sơn (Chủ biên) (2016), Luật hợp đồng thương mại quốc tế, Nhà xuất ĐHQG Tp Hồ Chí Minh, tr 280 32 Luật sƣ Phạm Tuấn Anh, “Nghĩa vụ giao, nhận hàng hóa hợp đồng mua bán hàng hóa”, http://luatsuphamtuananh.com/tu-van-soan-thao ky-ket-hop-dong/nghia-vu-giao nhan-hang-hoa-trong-hopdong-mua-ban-hang-hoa/vn, truy cập ngày 13/6/2017 33 Dƣơng Anh Sơn, tlđd (31), tr 281 37 không cần thiết,34 khuyến nghị nên bỏ quy định sở xác định thời điểm chuyển giao rủi ro mua bán hàng hóa chứng từ sở hữu hàng hóa thay vào điều khoản quy định thời điểm thời điểm ngƣời bán đƣợc xem hoàn thành nghĩa vụ giao hàng để từ thời điểm rủi ro đƣợc chuyển giao Ngoài ra, đặc điểm mà từ Điều 57, Điều 58 đến Điều 59 LTM 2005 giống quy định vấn đề chuyển rủi ro hàng hóa hoạt động mua bán hàng hóa, điều khoản khơng có phân biệt hàng hóa đặc định hàng hóa loại hàng hóa bao gồm hai loại hàng hóa đặc định hàng hóa loại mà LTM 2005 quy định chuyển rủi ro hàng hóa nói chung Nhƣ khơng hợp lý theo ngun tắc rủi ro mát hƣ hỏng hàng hóa đƣợc chuyển giao từ bên bán sang bên mua hàng hóa đƣợc tách biệt rõ ràng hàng hóa đƣợc đặc định hóa cho mục đích hợp đồng Vì thế, Điều 59 LTM 2005 chặt chẽ quy định vấn đề hàng hóa đặc định chuyển rủi ro 2.4 Chuyển rủi ro trƣờng hợp mua bán hàng hóa đƣờng vận chuyển Trong thực tiễn hoạt động mua bán hàng hóa, hàng hóa đƣợc bán đƣờng vận chuyển phổ biến Đây trƣờng hợp ngƣời bán buộc phải giao kết hợp đồng hàng hóa nằm đƣờng vận chuyển, khơng cịn kiểm sốt mà lúc hàng hóa đƣợc ngƣời bán giao cho ngƣời vận chuyển Vấn đề chuyển rủi ro hàng hóa vấn đề phức tạp, việc xác định thời điểm chuyển rủi ro từ ngƣời bán sang ngƣời mua việc không đơn giản thƣờng xuyên xảy Để giải trƣờng hợp này, Điều 60 LTM 2005 quy định: đối tƣợng hợp đồng hàng hóa đƣờng vận chuyển rủi ro mát hƣ hỏng hàng hóa đƣợc chuyển cho bên mua kể từ thời điểm giao kết hợp đồng “Hàng hóa đƣờng vận chuyển” theo quy định điều đối tƣợng hợp đồng mà hai bên ký kết, thay có vị trí cố định hàng hóa đƣờng vận chuyển bên tiến hành giao kết hợp đồng Đây trƣờng hợp hàng hóa trở thành đối tƣợng hợp đồng giao kết thời gian vận chuyển từ bên bán qua cho bên mua Rủi ro đƣợc chuyển qua 34 “Một số kiến nghị sửa đổi, bổ sung quy định liên quan đến mua bán hàng hóa theo Luật Thƣơng mại năm 2005”, file:///C:/Users/Administrator/Downloads/11-Mua_ban_hang_hoa_ok.pdf, truy cập ngày 11/5/2017 38 cho bên mua trƣờng hợp bên tiến hành giao kết hợp đồng Hai ví dụ sau minh họa cho vấn đề đƣợc đề cập: Ví dụ thứ nhất, hai bên hợp đồng thỏa thuận: bên bán (có trụ sở Thành phố Hồ Chí Minh) giao hàng cho bên mua kho bên mua (có trụ sở Thành phố Hà Nội) Trong q trình vận chuyển hàng hóa từ Thành phố Hồ Chí Minh Hà Nội, tới Đà Nẵng gặp phải cố thời tiết nên hàng bị hƣ hỏng Đây trƣờng hợp rủi ro mua bán hàng hóa đƣờng vận chuyển đƣợc quy định Điều 60 LTM 2005, mà hàng hóa đƣợc mua bán thời gian vận chuyển Ở đây, bên bán chƣa giao hàng đến đƣợc địa điểm xác định mà bên thỏa thuận nên bên bán phải gánh chịu rủi ro Ví dụ thứ hai, bên A (có trụ sở Việt Nam) thỏa thuận bán cho bên B (có trụ sở Lào) số lƣợng gia cầm bên A chịu trách nhiệm giao hàng đến trụ sở B Khi xe chuyên chở gia cầm bên A đƣờng giao hàng cho bên B, tới cửa Lào Cai Việt Nam chuẩn bị làm thủ tục xuất bên A nhận đƣợc thơng báo bên B Lào xuất vùng dịch hàng hóa gia cầm bị cấm nhập khẩu, bên A khơng thể giao hàng tới bên B nhận hàng Lúc bên C (trụ sở Việt Nam) biết tin bên A có lƣợng gia cầm có nhu cầu mua lại, bên A đồng ý hai bên tiến hành giao kết hợp đồng Nhƣ vậy, kể từ thời điểm bên A bên C giao kết hợp đồng, rủi ro mát hƣ hỏng số gia cầm đƣợc chuyển giao cho bên mua Đây trƣờng hợp mua bán hàng hóa đƣờng vận chuyển Quy định chuyển rủi ro trƣờng hợp mua bán hàng hóa đƣờng vận chuyển Điều 60 LTM 2005 cho phép xác định thời điểm chuyển rủi ro từ ngƣời bán sang ngƣời mua trở nên dễ dàng Tuy nhiên, xét dƣới góc độ thực tiễn quy định chƣa thực phù hợp Rủi ro xảy hàng hóa kể từ thời điểm hàng hóa khơng cịn nằm tầm kiểm sốt ngƣời bán, tức từ thời điểm ngƣời bán giao cho ngƣời vận chuyển hàng hóa bị hƣ hỏng trƣớc thời điểm ký kết hợp đồng Mặt khác, thực tiễn cho thấy trƣờng hợp hàng hóa đƣợc bán nằm đƣờng vận chuyển hầu hết hàng hóa bị hồn cảnh bắt buộc nên giá thấp hơn.35 Nhƣ vậy, bên mua phải chịu rủi ro hàng hóa họ chƣa thực nắm giữ hàng hóa vào thời điểm giao kết hợp đồng hàng hóa cịn phƣơng tiện vận tải bãi kho đƣờng vận chuyển Ví dụ: Một thƣơng nhân Ấn Độ vận chuyển muối sang bán cho thị trƣờng 35 Dƣơng Anh Sơn, tlđd (31), tr 281 39 Lào nhƣng vận chuyển đến Việt Nam gặp bão lớn làm cho phần nhỏ hàng hóa bị ƣớt Tồn số muối cịn lại có nguy bị ƣớt Vì theo thơng báo ngƣời vận chuyển, thƣơng nhân Ấn Độ định rao bán số muối cho doanh nghiệp Việt Nam Việc xác định thời điểm chuyển rủi ro số muối theo quy định LTM 2005 vào thời điểm giao kết hợp đồng doanh nghiệp Việt Nam thƣơng nhân Ấn Độ Rõ ràng hàng hóa bị hƣ hỏng trƣớc ký kết hợp đồng nên việc xác định thời điểm chuyển rủi ro từ bên bán sang bên mua thời điểm giao kết hợp đồng có phần chƣa bảo vệ đƣợc quyền lợi bên mua trƣờng hợp Mặc dù bên mua giao kết hợp đồng “ép giá” bên bán số hàng hóa nhƣng bên bán ngƣời biết rõ tình trạng, mức độ thiệt hại hàng hóa đƣợc bán bên mua tinh thần dự đoán thiệt hại hàng hóa khơng thể nắm rõ đƣợc mức độ rủi ro hàng hóa xảy Hơn nữa, vấn đề hàng hóa bị thiệt hại đƣờng vận chuyển trách nhiệm bên bán phải gánh chịu hàng hóa mình, nhƣ rủi ro kinh doanh họ Cho nên trƣờng hợp này, rủi ro bên bán phải chịu giao kết hợp đồng bán cho bên mua với giá trị thật cịn lại hàng hóa Do đó, xác định thời điểm chuyển rủi ro hàng hóa thời điểm giao kết hợp đồng bên mua phải gánh chịu rủi ro hàng hóa xảy trƣớc thời điểm mà bên mua đƣợc Lúc này, quyền lợi bên mua bị ảnh hƣởng Nội dung đƣợc CƢV 1980 quy định nhƣ sau: ngƣời mua nhận rủi ro hàng hóa bán đƣờng vận chuyển kể từ lúc hàng hóa đƣợc giao cho ngƣời chuyên chở ngƣời phát chứng từ xác nhận hợp đồng vận chuyển Tuy nhiên, vào lúc ký kết hợp đồng mua bán, ngƣời bán biết phải biết kiện hàng hóa bị mát hay hƣ hỏng khơng thơng báo cho ngƣời mua điều việc mát hay hƣ hỏng hàng hóa ngƣời bán phải gánh chịu.36 Theo đó, Điều 68 CƢV 1980 quy định thời điểm chuyển rủi ro trƣờng hợp mua bán hàng hóa đƣờng vận chuyển thời điểm hàng hóa đƣợc giao cho ngƣời chuyên chở ngƣời phát chứng từ xác nhận hợp đồng vận chuyển Đồng thời, CƢV 1980 dự liệu trƣờng hợp vào lúc giao kết hợp đồng ngƣời bán biết lẽ phải biết kiện hàng hóa bị mát hay hƣ hỏng không thông báo cho ngƣời mua điều ngƣời mua khơng phải gánh chịu rủi ro hàng hóa mà ngƣời bán phải gánh chịu việc mát hƣ hỏng xảy trƣớc thời điểm chuyển rủi ro Vì ngƣời bán phải chịu rủi ro hợp lý 36 Điều 68 CƢV 1980 40 Nhƣ vậy, nội dung chuyển rủi ro trƣờng hợp mua bán hàng hóa đƣờng vận chuyển nhƣng khác với LTM 2005 quy định thời điểm chuyển rủi ro thời điểm giao kết hợp đồng, CƢV 1980 quy định thời điểm chuyển rủi ro thời điểm hàng hóa đƣợc giao cho ngƣời chuyên chở ngƣời phát hành chứng từ xác nhận hợp đồng vận chuyển, vào lúc giao kết hợp đồng ngƣời bán phải biết lẽ phải biết việc hàng hóa bị mát hay hƣ hỏng mà không thông báo cho ngƣời mua ngƣời bán phải gánh chịu rủi ro hàng hóa đƣợc giao cho ngƣời chuyên chở rủi ro thuộc ngƣời bán Quy định CƢV phù hợp có ý nghĩa thực tiễn so với quy định LTM 2005 Mặt khác, vấn đề đƣợc ấn định liên quan đến quyền nghĩa vụ bên phù hợp với điều kiện giao hàng Incoterms ấn định thời điểm chuyển rủi ro từ ngƣời bán sang ngƣời mua trƣờng hợp hàng hóa bị mát hay hƣ hỏng Trong đó, LTM 2005 đời chƣa xuất Incoterms 2010 từ ngày 1/1/2011 trở đi, Incoterms đƣợc áp dụng rộng rãi thƣơng mại quốc tế điểm bật so với trƣớc Incoterms 2010 áp dụng cho thƣơng mại nội địa Một thay đổi bật theo điều khoản thƣơng mại quốc tế (Incoterms) 2010 việc sử dụng ranh giới lan can tàu để xác định thời điểm chuyển rủi ro bị hủy bỏ thay vào boong tàu, trƣờng hợp giao hàng cho ngƣời vận tải sử dụng xe tải trách nhiệm giao hàng ngƣời bán phải bốc hàng lên phƣơng tiện nguời mua định.37 Từ thấy đƣợc trách nhiệm ngƣời bán cao hoạt động mua bán hàng hóa khơng phải quy định thời điểm chuyển rủi ro từ ngƣời bán sang ngƣời mua hàng hóa đƣợc giao cho bên mua ngƣời đƣợc bên mua ủy quyền thời điểm giao kết hợp đồng Qua phân tích thấy quy định Điều 60 LTM 2005 phần không đảm bảo đƣợc quyền lợi bên Vì vậy, để phù hợp với pháp luật quốc tế bảo vệ lợi ích ngƣời mua lẫn ngƣời bán LTM nên quy định vấn đề theo Điều 68 CƢV 1980 Cụ thể, nên sửa đổi thời điểm chuyển rủi ro trƣờng hợp mua bán hàng hóa đƣờng vận chuyển thời điểm hàng hóa đƣợc giao cho ngƣời chuyên chở phát hành chứng từ hợp đồng vận chuyển, trừ trƣờng hợp lúc ký kết hợp đồng mua bán, ngƣời bán biết khơng biết hàng hóa bị mát hay hƣ hỏng nhƣng không thông báo cho ngƣời mua, quy định nhƣ cho phù hợp với hội nhập TPP 37 Vũ Đặng Hải Yến, “Báo cáo rà soát văn pháp luật – Luật Thƣơng mại 2005”, http://luatsuadoi.vibonline.com.vn/Baocao/Luat-Thuong-mai-3.aspx, truy cập ngày 10/5/2017 41 Một vấn đề khác CƢV 1980 với LTM 2005 giống nhƣ ba trƣờng hợp chuyển rủi ro đƣợc đề cập CƢV 1980 quy định việc chuyển rủi ro hàng loại đƣợc xem hoàn thành ngƣời bán tiến hành đặc định hóa hàng hóa cho mục đích hợp đồng cịn Điều 60 LTM 2005 khơng thể phân biệt hàng hóa đặc định hàng hóa loại mà quy định chung hàng hóa Thiết nghĩ điều khoản quy định vấn đề LTM cần có phân biệt thời điểm chuyển rủi ro hàng đặc định hàng loại để việc áp dụng đạt kết tốt 2.5 Chuyển rủi ro trƣờng hợp khác Trong trƣờng hợp không đƣợc quy định điều 57, 58, 59 60 LTM 2005 rủi ro mát hƣ hỏng hàng hóa đƣợc chuyển cho bên mua kể từ thời điểm hàng hóa thuộc quyền định đoạt bên mua bên mua vi phạm hợp đồng khơng nhận hàng.38 Theo đó, trƣờng hợp chuyển rủi ro khác không đƣợc quy định cụ thể rủi ro mát hƣ hỏng hàng hóa đƣợc chuyển sang bên mua kể từ thời điểm hàng hóa đƣợc đặt dƣới quyền định đoạt bên mua Thời điểm hàng hóa thuộc quyền định đoạt bên mua thời điểm đƣợc quy định hợp đồng mua bán hàng hóa Đó thời điểm bên bán giao chứng từ sở hữu hàng hóa cho bên mua thời điểm bên bán hoàn thành nghĩa vụ giao hàng cho bên mua Trong trƣờng hợp bên bán thực nghĩa vụ giao hàng nhƣng bên mua vi phạm hợp đồng khơng nhận hàng thời điểm chuyển rủi ro đƣợc tính kể từ bên mua vi phạm nghĩa vụ nhận hàng.39 Trong trƣờng hợp này, bên bán khơng giao đƣợc hàng hàng hóa nằm phạm vi kiểm sốt họ nhƣng rủi ro chuyển giao cho bên mua Nói cách khác, ngƣời mua chậm tiếp nhận nghĩa vụ nhận hàng thời điểm rủi ro hàng hóa đƣợc chuyển từ ngƣời bán sang ngƣời mua đƣợc coi thời điểm ngƣời mua phải thực nghĩa vụ nhận hàng đƣợc quy định hợp đồng mà thời điểm ngƣời mua thực hành vi nhận hàng thực tế Nhƣ vậy, rủi ro hàng hóa đƣợc chuyển giao dựa hành vi nhận hàng hành vi pháp lý hành vi thực tế Hành vi nhận hàng pháp lý nhận hàng theo thời gian địa điểm thỏa thuận hợp đồng Rõ ràng, bên mua vi phạm nghĩa vụ nhận hàng thời điểm hành vi pháp lý hành vi thực tế không trùng Và theo quy định Điều 61 LTM 2005, rủi ro mát hƣ hỏng hàng hóa khơng thể đợi bên mua nhận hàng thực tế 38 Khoản Điều 61 LTM 2005 39 Đặng Văn Đƣợc, tlđd (9), tr 68 42 đƣợc chuyển giao mà có vi phạm hợp đồng khơng nhận hàng nhận hàng chậm bên mua phải chịu trách nhiệm vi phạm Có thể nói rằng, quy định LTM 2005 thể đƣợc tƣơng thích với pháp luật quốc tế thƣơng mại, cụ thể khoản 1, khoản Điều 69 CƢV 1980 có nội dung quy định tƣơng tự Nhƣ vậy, kết luận trƣờng hợp ngƣời mua chậm tiếp nhận nghĩa vụ nhận hàng, thời điểm rủi ro hàng hóa đƣợc chuyển từ ngƣời bán sang ngƣời mua đƣợc coi thời điểm ngƣời mua phải thực nghĩa vụ nhận hàng đƣợc quy định hợp đồng mà thời điểm ngƣời mua thực hành vi nhận hàng thực tế Chúng ta thấy rằng, trƣờng hợp theo quy định khoản Điều 61 LTM 2005, bên mua không nhận hàng nhƣ thỏa thuận, tức chƣa thực việc tiếp nhận hàng hóa thực tế nên chƣa nắm giữ hàng hóa nhƣng hàng hóa đƣợc đặt dƣới quyền định đoạt bên mua, bên mua gánh chịu rủi ro hàng hóa phù hợp theo nguyên tắc chủ sở hữu phải chịu rủi ro hàng hóa mà sở hữu Lúc này, rủi ro đƣợc chuyển giao ngƣời bán đƣợc coi hoàn thành nghĩa vụ giao hàng cịn việc ngƣời mua chƣa nắm giữ hàng hóa mặt thực tế họ không chịu nhận hàng theo thỏa thuận Ngồi ra, LTM 2005 cịn quy định rủi ro mát hƣ hỏng hàng hóa khơng đƣợc chuyển cho bên mua hàng hóa không đƣợc xác định rõ ràng ký mã hiệu, chứng từ vận tải, không đƣợc thông báo cho bên mua không đƣợc xác định cách thức khác.40 Đây trƣờng hợp pháp luật Việt Nam tách riêng thành trƣờng hợp chuyển rủi ro, CƢV 1980 quy định chung điều luật, theo việc đặc định hóa hàng hóa điều kiện trƣớc tiên để bên bán chuyển rủi ro hàng hóa cho bên mua Yêu cầu LTM 2005 nhằm hạn chế tranh chấp phát sinh bên sau mát hƣ hỏng hàng hóa xảy mà bên mua chƣa thực việc nhận hàng theo thời gian thỏa thuận.Theo rủi ro đƣợc chuyển giao từ bên bán sang bên mua hàng hóa đƣợc xác định rõ ràng hàng hợp đồng, khơng bên mua vi phạm nghĩa vụ nhận hàng họ khơng phải chịu rủi ro mát hƣ hỏng hàng hóa Có thể nói quy định thật cần thiết phù hợp với nội dung Điều 69.3 CƢV 1980 Tuy nhiên, phân biệt chuyển rủi ro hàng hóa đặc định hàng hóa loại đƣợc nói đến khoản Điều 61 LTM 2005 nên hiểu quy định đƣợc áp dụng phạm vi trƣờng hợp chuyển rủi ro 40 Khoản Điều 61 LTM 2005 43 đƣợc quy định Điều 61 mà cho tất Điều 57, 58, 59 LTM 2005 Từ quy định ta thấy trách nhiệm ngƣời bán việc chuyển rủi ro hoạt động mua bán hàng hóa ngƣời mua chậm tiếp nhận hàng lớn Ngƣời bán vừa phải chịu trách nhiệm hàng hóa đến thời điểm giao hàng cho bên mua theo thỏa thuận hợp đồng, đồng thời họ phải tiến hành việc xác định hàng hóa rõ ràng ký hiệu, chứng từ vận tải, phải thơng báo cho bên mua chuyển giao đƣợc rủi ro cho ngƣời mua Ví dụ: hợp đồng mua bán hàng hóa với điều kiện giao hàng xƣởng quy định thời hạn giao hàng ngày 10/4/2016, đến thời điểm bên bán chuẩn bị sẵn sàng hàng hóa để giao cho bên mua cách để riêng khối lƣợng hàng khối lƣợng hàng quy định hợp đồng thông báo cho bên mua chuẩn bị cách hợp lý Tuy nhiên, ngày 10/4/2016 bên mua không thực nghĩa vụ tiếp nhận hàng đến ngày 19/4/2016 xảy hỏa hoạn, hàng bị cháy Trong trƣờng hợp này, thời điểm chuyển rủi ro hàng hóa từ ngƣời bán sang ngƣời mua đƣợc tính từ ngày 10/4/2016 thời điểm bên bán thực đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ giao hàng theo quy định, bên mua phải gánh chịu rủi ro hàng hóa bị cháy vi phạm nghĩa vụ nhận hàng Quy định nhƣ giúp cho ngƣời bán chuyển đƣợc rủi ro sang cho ngƣời mua theo thời điểm thỏa thuận hợp đồng mà không phụ thuộc vào việc ngƣời mua có nhận hàng thực tế hay chƣa đồng thời buộc ngƣời mua phải chịu trách nhiệm rủi ro họ chậm tiếp nhận hàng Tuy nhiên điều kiện thực tế nƣớc ta việc xác định hàng hóa rõ ràng ký mã hiệu khó thực Vì ký mã hiệu hàng hóa đƣợc hiểu tất ký hiệu, hình vẽ, chữ viết đƣợc ghi hàng hóa hay bao bì để nhận biết đặc tính hàng hóa nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc xếp giao nhận hàng Mà quy định nƣớc ta vấn đề hạn chế, chƣa hoàn thiện nên doanh nghiệp chƣa thể nắm rõ quy định để vận dụng trình mua bán hàng hóa mình, đặc biệt mua bán hàng hóa với thƣơng nhân nƣớc ngồi Vì số lƣợng doanh nghiệp Việt Nam nắm vững quy định ký mã hiệu hàng hóa thực tế Từ thấy quy định Điều 61 LTM 2005 chƣa đảm bảo tính khả thi khả để quan Nhà nƣớc nhƣ doanh nghiệp thực đƣợc quy định thực tế khó Do đó, thiết nghĩ tinh thần rủi ro đƣợc chuyển giao từ bên bán sang bên mua hàng hóa đƣợc xác định rõ ràng hàng hợp đồng nhƣng để việc áp dụng thực tế rõ ràng, dễ dàng thay quy 44 định rủi ro mát hƣ hỏng hàng hóa khơng đƣợc chuyển cho bên mua hàng hóa khơng đƣợc xác định rõ ràng ký mã hiệu LTM nên quy định rủi ro đƣợc chuyển từ bên bán sang bên mua hàng hóa đƣợc cá biệt hóa, đặc định rõ ràng cho mục đích hợp đồng Tóm lại, qua phân tích trƣờng hợp chuyển rủi ro hoạt động mua bán hàng hóa theo LTM 2005, rút nhận xét chung quy định nhƣ sau: Các quy định chuyển rủi ro hàng hóa mua bán theo LTM 2005 phân biệt thời điểm chuyển rủi ro khác trƣờng hợp cụ thể không phân biệt thời điểm chuyển rủi ro hàng hóa phải đăng ký quyền sở hữu hay khơng phải đăng ký quyền sở hữu Các điều khoản chuyển rủi ro LTM 2005 chƣa có phân biệt chuyển rủi ro hàng đặc định hàng loại mà phân loại đƣợc quy định khoản Điều 61 chuyển rủi ro trƣờng hợp khác mà không đƣợc đề cập nội dung chuyển rủi ro trƣờng hợp có khơng có địa điểm giao hàng xác định, chuyển rủi ro trƣờng hợp giao hàng cho ngƣời nhận hàng để giao mà ngƣời vận chuyển chuyển rủi ro trƣờng hợp mua bán hàng hóa đƣờng vận chuyển, CƢV 1980 Incoterms 2010 có quy định vấn đề 45 KẾT LUẬN CHƢƠNG Qua nghiên cứu Chƣơng 2, tác giả rút số kết luận sau đây: LTM 2005 quy định vấn đề chuyển rủi ro hoạt động mua bán hàng hóa thành trƣờng hợp cụ thể từ Điều 57 đến Điều 61 Trƣớc hết, việc xác định thời điểm chuyển rủi ro phụ thuộc vào thỏa thuận bên hợp đồng, bên thỏa thuận trƣờng hợp có thời điểm chuyển rủi ro khác nhƣng có điểm chung không gắn thời điểm chuyển quyền sở hữu với thời điểm chuyển rủi ro Những quy định LTM 2005 tƣơng đồng với CƢV 1980 Tuy nhiên, quy định chƣa thật rõ ràng, chặt chẽ phù hợp điều khoản Vì vậy, nhằm góp phần hồn thiện quy định pháp luật Việt Nam vấn đề chuyển rủi ro hoạt động mua bán hàng hóa cần phải có sửa đổi, bổ sung số giải pháp phù hợp 46 KẾT LUẬN Cho đến chƣa có khái niệm thống rủi ro Theo cách hiểu chung rủi ro rủi ro hàng hóa hoạt động mua bán hàng hóa mát, hƣ hỏng hàng hóa Đây kiện khách quan, bất ngờ, nằm ngồi mong đợi bên hợp đồng lƣờng trƣớc đƣợc Chuyển rủi ro hàng hóa chuyển dịch trách nhiệm gánh chịu thiệt hại hàng hóa bị mát hƣ hỏng từ chủ thể sang chủ thể khác Việc xác định thời điểm chuyển rủi ro phụ thuộc vào thỏa thuận bên hợp đồng, bên khơng có thỏa thuận trƣờng hợp LTM 2005 có quy định thời điểm chuyển rủi ro khác Để đảm bảo yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế mà cụ thể phù hợp với quy định CƢV 1980, Hiệp định thƣơng mại TPP tác giả đƣa số giải pháp nhằm hoàn thiện quy định LTM 2005 chuyển rủi ro hoạt động mua bán hàng hóa nhƣ sau: Mỗi điều khoản LTM quy định vấn đề chuyển rủi ro hoạt động mua bán hàng hóa cần có phân biệt hàng đặc định hàng loại, cần quy định rõ ngƣời bán đƣợc xem hoàn thành nghĩa vụ giao hàng Đối với quy định sở xác định thời điểm chuyển giao rủi ro trƣờng hợp giao hàng cho ngƣời nhận hàng để giao mà ngƣời vận chuyển Điều 59 chƣa hợp lý, LTM cần bỏ quy định sử dụng chứng từ sở hữu hàng hóa làm sở xác định thời điểm chuyển giao rủi ro mua bán hàng hóa Về thời điểm chuyển giao rủi ro hàng hóa mua bán đƣờng vận chuyển Điều 60, LTM nên quy định theo hƣớng Điều 68 CƢV 1980 47 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO A Văn quy phạm pháp luật Luật Thƣơng mại (Luật số 58/L-CTN) ngày 10/05/1997 Luật Thƣơng mại (Luật số 36/2005/QH11) ngày 14/06/2005 B Tài liệu tham khảo Hồ Ngọc Mỹ Chân (2006), Thời điểm chuyển dịch rủi ro hàng hóa theo quy định Luật Thương mại 2005, Khóa luận tốt nghiệp cử nhân luật, Trƣờng đại học Luật Tp Hồ Chí Minh Cơng ƣớc Viên năm 1980 hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế Nguyễn Văn Cƣơng (2005), Những điểm Luật Thương mại năm 2005, Nhà xuất Tƣ pháp Nguyễn Thị Dung (chủ biên) (2014), Hướng dẫn môn học Luật Thương mại, Nhà xuất Lao động Đặng Văn Đƣợc (2006), Hướng dẫn pháp luật hợp đồng thương mại, Nhà xuất Lao động Lê Thị Nam Giang (2010), Tư pháp quốc tế, Nhà xuất ĐHQG Tp Hồ Chí Minh Nguyễn Vũ Hồng (2001), Những khía cạnh kinh tế luật pháp bảo hiểm hàng hóa vận chuyển đường biển thương mại quốc tế, Nhà xuất Chính trị quốc gia Bùi Huyền (2013), “Các trƣờng hợp chuyển rủi ro hợp đồng mua bán hàng hóa theo Luật Thƣơng mại năm 2005”, Tạp chí Dân chủ pháp luật, số 11(260)/2013, trang 38-40 Incoterms 2000 10 Incoterms 2010 11 Nguyễn Ngọc Lâm (2007), Tư pháp quốc tế, Nhà xuất Phƣơng Đông 12 Nguyễn Lân (2000), Từ điển từ ngữ Việt Nam, Nhà xuất Thành phố Hồ Chí Minh 13 Luật thƣơng mại thống Hoa Kỳ (Uniform Commercial Code) 14 Phan Văn Mạnh (2012), Xác định thời điểm chuyển quyền sở hữu chuyển rủi ro hàng hóa hợp đồng mua bán hàng hóa, Luận văn thạc sỹ luật học, Trƣờng đại học Luật Tp Hồ Chí Minh 15 Lê Hồng Oanh (2007), Bình luận vấn đề Luật Thương mại điều kiện hội nhập, Nhà xuất Tƣ pháp 16 Dƣơng Anh Sơn (Chủ biên) (2016), Luật hợp đồng thương mại quốc tế, Nhà xuất ĐHQG Tp Hồ Chí Minh 17 Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam VIAC (2002), 50 Phán trọng tài quốc tế chọn lọc, Nhà xuất Chính trị quốc gia 18 Trƣờng đại học Luật Tp Hồ Chí Minh (2014), Giáo trình pháp luật thương mại hàng hóa dịch vụ, Nhà xuất Hồng Đức 19 Đoàn Thị Hồng Vân, Kim Ngọc Đạt, Hà Đức Sơn (2009), Quản trị rủi ro khủng hoảng, Nhà xuất Lao Động - Xã Hội Tài liệu từ internet: 20 Jodyhikari, “Phân tích trƣờng hợp chuyển rủi ro hàng hóa quan hệ mua bán hàng hóa”, http://jodyhikari.blogspot.com/2011/09/phan-tich-cactruong-hop-chuyen-rui-ro.html, truy cập ngày 4/6/2017 21 “Một số kiến nghị sửa đổi, bổ sung quy định liên quan đến mua bán hàng hóa theo Luật Thƣơng mại năm 2005”, file:///C:/Users/Administrator/Downloads/11-Mua_ban_hang_hoa_ok.pdf, truy cập ngày 11/5/2017 22 Nguyễn Hải Quang, “Quản trị rủi ro”, http://docview1.tlvnimg.com/tailieu/2014/20140515/red_12/qtrr_ktluat_intailieu_06 24.pdf, truy cập ngày 23/5/2017 23 “Rủi ro”, https://vi.wikipedia.org/wiki/R%E1%BB%A7i_ro, truy cập ngày 20/5/2017 24 Sylvain Bollée, “The Theory of risks in the 1980 Vienna Sale of Goods Convention”, http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/bollee.html, truy cập ngày 10/5/2017 25 Vũ Đặng Hải Yến, “Báo cáo rà soát văn pháp luật – Luật Thƣơng mại 2005”, http://luatsuadoi.vibonline.com.vn/Baocao/Luat-Thuong-mai-3.aspx, truy cập ngày 10/5/2017 ... ? ?Chuyển rủi ro hoạt động mua bán hàng hóa theo Luật Thương mại 2005? ?? để nghiên cứu làm khóa luận tốt nghiệp Tình hình nghiên cứu đề tài Vấn đề chuyển rủi ro hoạt động mua bán hàng hóa đƣợc luật. .. đề chuyển rủi ro hoạt động mua bán hàng hóa Chƣơng 2: Chuyển rủi ro hoạt động mua bán hàng hóa theo Luật Thƣơng mại 2005 – số đánh giá đề xuất liên quan đến việc áp dụng quy định chuyển rủi ro. .. VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHUYỂN RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG MUA BÁN HÀNG HÓA 1.1 Khái niệm, chất pháp lý chuyển rủi ro hoạt động mua bán hàng hóa 1.1.1 Khái niệm rủi ro thời điểm chuyển rủi ro Tuy chƣa có định
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyển rủi ro trong hoạt động mua bán hàng hóa theo luật thương mại 2005 , Chuyển rủi ro trong hoạt động mua bán hàng hóa theo luật thương mại 2005