0

Chống hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường nhằm bóc lột khách hàng theo luật cạnh tranh 2018

63 4 0
  • Chống hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường nhằm bóc lột khách hàng theo luật cạnh tranh 2018

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 22:06

TRƢỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH KHOA LUẬT THƢƠNG MẠI LÊ NGỌC QUỲNH CHỐNG HÀNH VI LẠM DỤNG VỊ TRÍ THỐNG LĨNH THỊ TRƢỜNG NHẰM BĨC LỘT KHÁCH HÀNG THEO LUẬT CẠNH TRANH 2018 CHUYÊN NGÀNH LUẬT THƢƠNG MẠI TP HỒ CHÍ MINH- NĂM 2020 TRƢỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH KHOA LUẬT THƢƠNG MẠI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN LUẬT CHỐNG HÀNH VI LẠM DỤNG VỊ TRÍ THỐNG LĨNH THỊ TRƢỜNG NHẰM BÓC LỘT KHÁCH HÀNG THEO LUẬT CẠNH TRANH 2018 SINH VIÊN THỰC HIỆN: LÊ NGỌC QUỲNH Khóa: 41 MSSV:1653801011248 GIẢNG VIÊN HƢỚNG DẪN: PHẠM HOÀI HUẤN TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2020 Tơi cam đoan: Khóa luận tốt nghiệp kết nghiên cứu riêng tôi, đƣợc thực dƣới hƣớng dẫn khoa học Tiến sĩ Phạm Hồi Huấn, đảm bảo tính trung thực tuân thủ quy định trích dẫn, thích tài liệu tham khảo Tơi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm lời cam đoan DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT CHỮ VIẾT TĂT NỘI DỤNG ĐƢỢC VIẾT TẮT BLDS Bộ luật Dân DN Doanh nghiệp EU Liên minh Châu ÂU LCT Luật cạnh tranh LTM Luật thƣơng mại TFEU Hiệp ƣớc hoạt động Liên minh Châu Âu (Treaty on the Functioning of the European Union) MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU CHƢƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHỐNG HÀNH VI LẠM DỤNG VỊ TRÍ THỐNG LĨNH THỊ TRƢỜNG NHẰM BÓC LỘT KHÁCH HÀNG 1.1 Khái niệm vị trí thống lĩnh thị trƣờng 1.2 Các tiêu chí xác định vị trí thống lĩnh 1.2.1 Thị trƣờng liên quan 1.2.2 Thị phần 12 1.2.3 Các tiêu chí khác 13 1.3 Các hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh để bóc lột khách hàng phổ biến 15 1.3.1 Định giá đáng 16 1.3.2 Ấn đinh giá bán lại .18 1.3.3 Hạn chế sản xuất, giới hạn thị trƣờng, cản trở phát triển khoa học kĩ thuật 21 1.3.4 Định giá phân biệt đối xử 23 1.3.5 Bán kèm .25 KẾT LUẬN CHƢƠNG I 29 CHƢƠNG II: THỰC TRẠNG CHỐNG HÀNH VI LẠM DỤNG VỊ TRÍ THỐNG LĨNH THỊ TRƢỜNG NHẰM BÓC LỘT KHÁCH HÀNG VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN .30 2.1 Vị trí thống lĩnh thị trƣờng theo Luật cạnh tranh 2018 30 2.1.1 Khái niệm vị trí thống lĩnh thị trƣờng 30 2.1.2 Các tiêu chí nhằm xác định vị trí thống lĩnh thị trƣờng .31 2.2 Các hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trƣờng nhằm bóc lột khách hàng theo quy Luật cạnh tranh 2018 36 2.2.1 Áp đặt giá mua, giá bán hàng hóa, dịch vụ bất hợp lý 37 2.2.2 Ấn định giá bán lại tối thiểu 39 2.2.2 Hạn chế sản xuất, phân phối hàng hóa, dịch vụ, giới hạn thị trƣờng, cản trở phát triển kỹ thuật, công nghệ .40 2.2.3 Áp dụng điều kiện thƣơng mại khác giao dịch tƣơng tự dẫn đến có khả dẫn đến ngăn cản doanh nghiệp khác tham gia, mở rộng thị trƣờng loại bỏ doanh nghiệp khác .43 2.2.4 Áp đặt điều kiện cho doanh nghiệp khác ký kết hợp đồng mua, bán hàng hóa, dịch vụ yêu cầu doanh nghiệp khác, khách hàng chấp nhận nghĩa vụ không liên quan trực tiếp đến đối tƣợng hợp đồng .45 2.2.5 Áp đặt điều kiện bất lợi cho khách hàng .47 2.2.6 Lợi dụng vị trí độc quyền để đơn phƣơng thay đổi hủy bỏ hợp đồng giao kết mà khơng có lý đáng 48 2.3 Định hƣớng kiến nghị hoàn thiện 51 KẾT LUẬN CHƢƠNG II 54 KẾT LUẬN 55 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Luật cạnh tranh (LCT) đóng vai trị nhƣ hàng rào pháp lí kinh tế nhằm bảo vệ quyền tự cạnh tranh chủ thể Khơng nằm ngồi mục đích đó, LCT 2004 đƣợc ban hành trở thành cột mốc đáng ý tiến trình đổi mặt kinh tế nƣớc ta khung pháp lí cần có thúc đẩy gia nhập WTO Việt Nam lúc Ra đời dựa kinh nghiệm nƣớc trƣớc có hệ thống pháp luật cạnh tranh lâu đời phát triển giới, phủ nhận LCT 2004 có đóng góp định nhằm hoàn thành sứ mệnh “hiến pháp kinh tế thị trƣờng” Tuy nhiên, non trẻ đƣợc xây dựng thời gian ngắn nên văn luật không tránh khỏi bất cập, quy định thiếu tính thực tế chí khơng thể áp dụng số hoàn cảnh, vụ việc, thiếu linh động cịn nhiều sơ hở Chính việc tiếp tục hoàn thiện cải tiến pháp luật cạnh tranh cần thiết Luật cạnh tranh 2018 đời tiếp nối chặng đƣờng 14 năm thi hành văn luật cạnh tranh Việt Nam, thiết nghĩ với chuẩn bị kĩ lƣỡng cộng với kinh nghiệm tổng kết từ thực tiến áp dụng LCT 2004 trƣớc đó, LCT 2018 có chỉnh sửa cần thiết, hoàn thiện mặt nội dung, nhƣ kĩ thuật lập pháp để hƣớng đến tính hiệu lâu dài pháp luật cạnh tranh Từ đó, thống hoạt động cạnh tranh, xây dựng môi trƣờng cạnh tranh bình đẳng, tự đƣa văn hóa cạnh tranh sâu vào đời sống kinh tế thị trƣờng Vị trí thống lĩnh thị trƣờng luật cạnh tranh vị đặc biệt mà đạt đƣợc vị trí doanh nghiệp (DN) sức ảnh hƣởng thƣờng có xu hƣớng loại bỏ đối thủ cạnh tranh để gia tăng sức mạnh tận dụng quyền lực để thu lợi tối đa từ phía khách hàng Dù lạm dụng sức mạnh theo khuynh hƣớng mục tiêu cuối mà DN hƣớng tới lợi nhuận, lúc đối tƣợng chịu thiệt hại khơng khác khách hàng Chính mà nghiên cứu lí luận nhƣ thực trạng pháp luật xoay quanh LCT 2018 đƣợc ban hành cập nhật thay đổi tích cực, phát bất cập cần hồn thiện từ tìm hƣớng điều chỉnh thích hợp pháp luật lĩnh vực cạnh tranh có biện pháp kiểm sốt chặt chẽ hành vi DN vị trí thống lĩnh thị trƣờng Tình hình nghiên cứu đề tài Nhìn chung tài liệu nghiên cứu xung quanh đề tài pháp luật cạnh tranh nói chung hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trƣờng nói riêng tƣơng đối phong phú đa dạng Điều chứng tỏ sức hút lĩnh vực cạnh tranh nhƣ tính vấn đề, tồn tại, khó khăn việc thực thi nhƣ xây dựng hiệu chế pháp luật Tuy nhiên, phần lớn cơng trình đƣợc viết dựa LCT 2004 có xuất vài cơng trình nghiên cứu LCT 2018 Điều hoàn toàn dễ hiểu lẽ LCT 2018 vừa có hiệu lực, khoảng thời gian xuất tồn cịn ngắn so với hành trình 14 năm áp dụng thực thi LCT 2004 Các công trình nghiên cứu khái qt, tồn diện luật cạnh tranh lí luận lẫn thực tiễn kể đến giáo trình pháp luật cạnh tranh nhƣ Trƣờng Đại học Luật TP Hồ Chí Minh (2012), Giáo trình Pháp luật cạnh tranh giải tranh chấp thương mại; Trƣờng Đại học Kinh tế- Luật TP.Hồ Chí Minh (2010), Giáo trình Luật cạnh tranh; Trƣờng đại học luật Hà Nội (2016), Giáo trình Luật cạnh tranh Một số tạp chí phạm vi vài trang giấy nêu đƣợc nét bản, tổng quát pháp luật cạnh tranh Việt Nam, có đánh giá chung có đƣa giải pháp hoàn thiện Tiêu biểu nhƣ Trần Thị Quang Hồng (2017), “ Luật cạnh tranh giới Việt Nam: Sự hình thành nội dung bản”, Thông tin khoa học pháp lý, Số 3; Phùng Văn Thành (2017), “ Tình hình thực thi luật cạnh tranh năm 2004- Những hạn chế, bất cập định hƣớng sửa đổi”, Thông tin khoa học pháp lý, Số 3; Nguyễn Nhƣ Phát (2017), “ Nghiên cứu pháp luật cạnh tranh bối cảnh sửa đổi Luật cạnh tranh 2004, Nhà nước pháp luật, số (351)/ 2017 Nhìn chung cơng trình cung cấp thông tin, kiến thức tổng quan pháp luật cạnh tranh nói chung Trong khía cạnh pháp luật cạnh tranh vấn đề chống hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trƣờng dành đƣợc nhiều quan tâm giới nghiên cứu Có thể nhận thấy đề tài đƣợc lựa chọn để thực khóa luận nhƣ Trƣơng Thị Kim Phụng (2016), Pháp luật chống hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường gây thiệt hại cho đối thủ cạnh tranh, Khóa luận tốt nghiệp, Trƣờng Đại học Luật Tp Hồ Chí Minh.; Nguyễn Thị Ngọc Trúc (2014), Pháp luật chống hành vi lạm dụng vị trí độc quyền Việt Nam, Khóa luận tốt nghiệp, Trƣờng Đại học Luật Tp Hồ Chí Minh Một số sách vào phân tích cách chi tiết cụ thể nhƣ Nguyễn Nhƣ Phát, Nguyễn Ngọc Sơn (2006), Phân tích luận giải quy định Luật cạnh tranh hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, vị trí độc quyền để hạn chế cạnh tranh, NXB Tƣ Pháp; Đào Ngọc Báu (2016), Một số vấn đề quy chế pháp luật lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường Việt Nam, NXB Chính trị Quốc gia Các đăng tạp chí kể đến Nguyễn Văn Cƣơng (2017), “ Hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trƣờng pháp luật cạnh tranh Việt Nam”, Thông tin khoa học pháp lý, Số 3, Bên cạnh đó, phần liên quan đến vị trí thống lĩnh hay hành vi nhƣ khía cạnh hành vi lạm dụng lại tiếp tục đƣợc mổ xẻ để vào nghiên cứu sâu nhằm tìm cốt lõi, tận vấn đề Một số cơng trình nghiên cứu đƣợc tiến hành theo hƣớng nhƣ Trƣơng Thị Kim Phụng (2016), Pháp luật chống hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường gây thiệt hại cho đối thủ cạnh tranh, Khóa luận tốt nghiệp, Trƣờng Đại học Luật Tp Hồ Chí Minh; Lê Thùy Trang (2015), Pháp luật chống hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường nhằm loại bỏ đối thủ cạnh tranh, Khóa luận tốt nghiệp, Trƣờng Đại học Luật Tp Hồ Chí Minh; Nguyễn Trần Thủy Ngân (2014), Pháp luật chống hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường giá quy định khoản khoản Điều 13 Luật Cạnh tranh, Khóa luận tốt nghiệp, Trƣờng Đại học Luật Tp Hồ Chí Minh Các ấn phẩm sách báo tiêu biểu bật nhƣ Phạm Hoài Huấn, Nhữ Ngọc Tiến (2013), Pháp luật chống lạm dụng vị trí thơng lĩnh, vị trí độc quyền để hạn chế cạnh tranh giá, NXB Chính trị Quốc Gia; Nguyễn Trọng Điệp (2017), “ Thị phần thị trƣờng liên quan theo pháp luật canh tranh Việt Nam”, Dân chủ pháp luật, số (303); Lƣu Hƣơng Ly (2012), “ Đánh giá sức mạnh thị trƣờng luật cạnh tranh năm 2004”, Nghiên cứu lập pháp, Nghiên cứu lập pháp, số 6(214) Trong có cơng trình sâu vào nghiên cứu hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh nhằm bóc lột khách hàng, cơng trình đáng ý xoay quanh đề tài có: Khóa luận Nguyễn Thị Thanh Bình (2018), Pháp luật chống hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường nhằm bóc lột người tiêu dùng, Khóa luận tốt nghiệp, Trƣờng Đại học Luật Tp Hồ Chí Minh, tạp chí nhƣ Nguyễn Thanh Tú (2007), “Hành vi ấn định giá bán lại theo pháp luật cạnh tranh”, Tạp chí Khoa học pháp lý, số (43); Nguyễn Ngọc Sơn (2005), “Hành vi ấn định giá bán lại tối thiểu gây thiệt hại cho khách hàng”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, sơ (59); Bùi Thị Hằng Nga (2017), “ Thỏa thuận bán kèm hợp đồng chuyển quyền sử dụng quyền sở hữu trí tuệ dƣới góc nhìn pháp luật cạnh tranh”, Nghiên cứu lập pháp, số 18 (346); Phạm Hoài Huấn (2013), “Hành vi phân biệt giá pháp luật cạnh tranh”, Nhà nước Pháp luật, số (302), Các cơng trình chi tiết vào hành vi cụ thể nhóm hành vi hƣớng đến đối tƣợng khách hàng sở phân tích LCT 2004 nghị định cũ, nhìn chung cơng trình viết theo LCT với tổng thể hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh liên quan đến chủ đề Ngồi ra, cịn có cơng trình nghiên cứu luật cạnh tranh nƣớc ngồi qua so sánh, đánh giá tìm kiếm giải pháp để hồn thiện pháp luật cạnh tranh Việt Nam Các cơng trình tiêu biểu gồm có Trần Hồng Nga (2011), Pháp luật chống định giá lạm dụng EU, Hoa Kì, Việt Nam So sánh kinh nghiệm áp dụng cho Việt Nam, Luận án tiến sĩ, Trƣờng Đại học Luật Tp Hồ Chí Minh Các tạp chí nhƣ Thạnh Hƣng (2019), “Luật cạnh tranh Liên minh châu Âu”, Luật sư Việt Nam, số 8/2019; Lƣu Hƣơng Ly (2011), “ Luật cạnh tranh Singapore kinh nghiệm Việt Nam”, Luật học, Số (130) Mục đích nghiên cứu Khóa luận đƣợc thực với mục đích sâu vào nghiên cứu hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trƣờng nhằm bóc lột khách hàng, biện pháp xử lí lý luận lẫn thực trạng pháp luật Thông qua việc phân tích quy định pháp luật Việt Nam nội dung, hình thức, chất hành vi đồng thời có xem xét tƣơng quan so sánh với pháp luật số nƣớc nhƣ thơng lệ quốc tế có đánh giá thành tựu đạt đƣợc nhƣ vấn đề tồn đọng cần phải giải Qua tìm kiếm giải pháp phù hợp, phƣơng pháp điều chỉnh, đƣa định hƣớng lâu dài, cần thiết cho pháp luật cạnh tranh Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tƣợng nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu chủ yếu vấn đề lý luận, quy định pháp luật cạnh tranh Việt Nam số nƣớc giới nhƣ Hoa Kì, Liên minh Châu ÂU (EU), Trung Quốc, vị trí thống lĩnh thị trƣờng nhƣ hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trƣờng nhằm bóc lột khách hàng Bên cạnh cịn kết thực thi, hiệu áp dụng quy định pháp luật thơng qua vụ việc thực tế 4.2 Phạm vi nghiên cứu Về nội dung, khóa luận tập trung nghiên cứu vấn đề liên quan đến vị trí thống lĩnh thị trƣờng gồm sở hình thành, khái niệm tiêu chí xác định vị trí thống lĩnh Qua làm tảng để tiến hành phân tích hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trƣờng phạm vi đối tƣợng hƣớng tới khách hàng với mục đích bóc lột Về khơng gian, khóa luận thực chủ yếu dựa quy định pháp luật Việt Nam hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh nhằm bóc lột khách hàng Ngoài ra, kinh nghiệm pháp luật số quốc gia phát triển nhƣ Hoa Kì, EU, Trung Quốc tổ chức nhƣ Liên hiệp quốc (UNCTAD- Hội nghị liên hợp quốc thƣơng mại phát triển), ngân hàng giới (World Bank), tổ chức hợp tác phát triển kinh tế ( OECD- Organization for Economic Cooperation and Development) đƣợc phân tích nhằm làm sáng tỏ phần lí luận, đánh giá tƣơng đồng khác biệt quy định tƣơng ứng với pháp luật Việt Nam Từ có kết luận hủy không sử dụng DN nắm quyền sở hữu ứng dụng thành tựu nhƣng lại từ chối sử dụng không chia sẻ cho cộng đồng vị độc tôn thị trƣờng DN động lực đầu tƣ, phát triển nhƣng không muốn DN đối thủ có hội dành đƣợc lợi Trong nhiều trƣờng hợp, để bảo vệ quyền lực thị trƣờng mình, DN nghiệp thống lĩnh cịn chặn đứng phát triển công nghệ, kỹ thuật việc cản trở, khiến nghiên cứu phải ngừng hủy bỏ Sử dụng quyền lực thị trƣờng, DN thống lĩnh có khả sở hữu tài sản trí tuệ đáng giá nhƣ sử dụng thủ đoạn ép buộc, đe dọa để ngăn cản không cho thành tựu khoa học kĩ thuật đời hay đƣợc ứng dụng vào đời sống Thiệt hại hành vi gây không gây ảnh hƣởng đến cạnh tranh mà ảnh hƣởng đến phúc lợi tồn xã hội, tồn nhân loại, làm lãng phí nguồn tài nguyên trí tuệ, khoa học kĩ thuật 2.2.3 Áp dụng điều kiện thƣơng mại khác giao dịch tƣơng tự dẫn đến có khả dẫn đến ngăn cản doanh nghiệp khác tham gia, mở rộng thị trƣờng loại bỏ doanh nghiệp khác Hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh,vị trí độc quyền DN để bóc lột khách hàng vơ đa dạng sắc thái, chèn ép, vơ vét lợi nhuận triệt để cịn có phân biệt đối xử Trong hành vi này, tồn DN đƣợc DN thống lĩnh, DN độc quyền đối xử ƣu đãi DN không nhận đƣợc đặc lợi trở nên thất phải gánh chịu thiệt hại Dù nhƣng đối tƣợng mua hàng DN khác để tạo lập lại lợi cạnh tranh DN thống lĩnh, DN độc quyền đóng vai trị nguồn cung chủ yếu Vi phạm DN thống lĩnh, DN độc quyền hành vi cần đƣợc chứng minh qua ba dấu hiệu 1) áp dụng điều kiện thƣơng mại khác giao dịch; 2) giao dịch tƣơng tự; 3) dẫn đến có khả dẫn đến ngăn cản doanh nghiệp khác tham gia, mở rộng thị trƣờng loại bỏ doanh nghiệp khác Thứ nhất, áp dụng điều kiện thƣơng mại khác giao dịch LCT Việt Nam không quy định cụ thể yếu tố phân biệt giá hàng hóa dịch vụ nhƣ LCT số nƣớc mà sử dụng khái niệm rộng điều kiện thƣơng mại Trong điều kiện thƣơng mại bao gồm giá số điều kiện mua, bán khác nhƣ thời hạn toán, thời điểm toán, địa điểm toán, phƣơng thức toán, giao hàng, số lƣợng hàng hóa dịch vụ,… Tất điều kiện yếu tố hình thành phí đầu vào DN khách hàng, từ định giá bán đầu hàng hóa, dịch vụ Sự phân biệt giao dịch thể qua cách áp dụng điều kiện thƣơng mại số lƣợng điều kiện, yêu cầu khác cho điều kiện Cách đánh giá thông qua nhiều điều kiện 43 thƣơng mại phù hợp chặt chẽ thực tế cần phân tích hình thành giao dịch nhiều yếu tố khác nhau, đặt sức ảnh hƣởng giao dịch xét nhiều loại, cấp bậc thị trƣờng Thứ hai, giao dịch tƣơng tự Các giao dịch có tƣơng tự hay khơng đƣợc đánh giá thơng vài tiêu chí nhƣ tính chất hàng hóa, dịch vụ; giá trị giao dịch Về tính chất hàng hóa, dịch vụ giao dịch, giống tƣơng tự đặc tính, cách sử dụng, chất lƣợng hàng hóa, dịch vụ Tính chất hàng hóa, dịch vụ yếu tố để đánh giá giao dịch tƣơng tự nhƣng yếu tố Lúc giá trị giao dịch đƣợc xem xét, giá trị giao dịch đƣợc định thông qua tính chất hàng hóa dịch vụ kèm theo nhiều yếu tố khác nhƣ giá hàng hóa, dịch vụ; số lƣợng hàng đƣợc giao dịch; chi phí khác để tiến hành giao dịch Các yếu tố đƣợc đánh giá kết hợp, kèm theo yếu tố có khả ảnh hƣớng khác thời điểm, thời gian, địa điểm giao dịch, thị hiếu, mức sẵn lòng chi trả ngƣời tiêu dùng, biến động kinh tế thị trƣờng,… Tiêu chí giao dịch tƣơng tự đƣợc đặt cho thấy ngoại lệ hành vi phân biệt đối xử, khác biệt điều kiện thƣơng mại đƣợc chứng minh khác tính chất hàng hóa, dịch vụ giá trị giao dịch hành vi khơng vi phạm quy định LCT Thứ ba, dẫn đến có khả dẫn đến ngăn cản DN khác tham gia, mở rộng thị trƣờng loại bỏ DN khác Dấu hiệu mặt hậu hành vi rõ đối tƣợng khách hàng phải gánh chịu hậu DN Nhƣ phân tích Chƣơng I, đối tƣợng khách hàng nên đƣợc nhận diện đối thủ DN thống lĩnh, DN độc quyền thị trƣờng sơ cấp; nhà phân phối, bán lẻ, nhà sản xuất mua nguyên liệu từ DN thống lĩnh, DN độc quyền thị trƣờng thứ cấp Cách quy định chi tiết NĐ 116/2005/NĐ-CP trƣớc vô tình loại bỏ đối tƣợng khách hàng đối thủ cạnh trạnh DN, tình xuất thực tế mà DN thống lĩnh, DN độc quyền hoạt động thu lợi hai thị trƣờng Ở trƣờng hợp thứ hai, hành vi phân biệt đối xử DN thống lĩnh, độc quyền gây ảnh hƣởng đến nhiều thị trƣờng ảnh hƣởng dây chuyền Hành vi biệt đãi DN thống lĩnh, DN độc quyền mang lại ƣu cạnh tranh cho một vài DN thị trƣờng thứ cấp, đẩy DN lại vào cạnh bất lợi khơng có đƣợc lợi từ nguồn cung Nếu DN cấp thị trƣờng có hoạt động thƣơng mại với DN cấp dƣới hệ thống bất bình đẳng cạnh tranh lại tiếp tục lan truyền Hậu biến dạng cạnh tranh đƣợc LCT miêu tả cụ thể ngăn cản có khả ngăn cản DN khác tham gia, mở rộng thị trƣờng loại bỏ DN khác Những hệ bất lợi 44 đƣợc tạo trực tiếp từ mơi trƣờng cạnh tranh sai lệch, méo mó mà hành vi phân biệt đối xử DN thống lĩnh, DN độc quyền tạo dựng nên 2.2.4 Áp đặt điều kiện cho doanh nghiệp khác ký kết hợp đồng mua, bán hàng hóa, dịch vụ yêu cầu doanh nghiệp khác, khách hàng chấp nhận nghĩa vụ không liên quan trực tiếp đến đối tƣợng hợp đồng DN vị trí thống lĩnh thị trƣờng, vị trí độc quyền khơng có khả phát huy quyền lực đến giá hàng hóa dịch vụ, quan hệ cung cầu, rào cản gia nhập mở rộng thị trƣờng,… mà cịn lạm dụng giao dịch cụ thể Trong giao kết hợp đồng, bên bình đẳng có quyền tự cam kết, thỏa thuận, nhiên DN thống lĩnh lại lợi dụng quyền để áp đặt ý chí trình giao kết hợp đồng, khách hàng buộc phải tuân theo muốn giao dịch hoàn thành Dù áp đặt hay yêu cầu điểm chung DN nắm quyền không khách hàng có lựa chọn khác ngồi tn thủ theo Qua phân tích, thấy thiệt hại mà khách hàng phải gánh chịu từ hai hành vi xâm phạm quyền tự ý chí, tự định hoạt động giao dịch Hành vi lạm dụng đƣợc chia làm hai nhóm hành vi tƣơng ứng với hai giai đoạn tiến hành giao kết hợp đồng Hành vi áp đặt điều kiện tiên đƣợc thực giai đoạn trƣớc kí kết hợp đồng, điều kiện tồn khơng tồn hợp đồng hành vi yêu cầu chấp nhận nghĩa vụ không liên quan trực tiếp đến đối tƣợng hợp đồng đƣợc ghi nhận nội dung hợp đồng LCT 2018 khơng cịn quy định cụ thể hành vi áp dụng cho giai đoạn trƣớc nhƣ trƣớc đây, nhiên pháp luật cạnh tranh nƣớc nhƣ LCT trƣớc Việt Nam có số điều kiện, nghĩa vụ bất lợi thƣờng gặp loại vi phạm Áp đặt điều kiện cho doanh nghiệp khác ký kết hợp đồng mua, bán hàng hóa, dịch vụ Đây đƣợc xem dạng hành vi giới hạn khả năng, quyền tự mua bán hàng hóa dịch vụ DN, khách hàng thị trƣờng Ở hành vi loại DN thống lĩnh, độc quyền không xâm phạm quyền tự ý chí khách hàng giao dịch hai bên mà tác động đến hoạt động thƣơng mại, giao dịch với chủ thể khác Ngồi ra, khách hàng chịu thiệt hại khơng DN trực tiếp kí kết với DN thống lĩnh mà cịn có ngƣời tiêu dùng Hệ hành vi dẫn đến giảm sản lƣợng hàng hóa, dịch vụ lƣu thông thị trƣờng, nhƣ đa dạng hàng hóa, dịch vụ từ lựa chọn ngƣời tiêu dùng bị hạn chế Các điều kiện trƣớc đƣợc xác định gồm: Hạn chế sản xuất, phân phối hàng hoá khác; hạn chế mua, cung cứng dịch vụ khác; hạn chế địa điểm bán lại 45 hàng hóa; hạn chế khách hàng mua hàng hóa để bán lại; hạn chế hình thức, số lƣợng hàng hố đƣợc cung cấp43 Điều kiện hạn chế sản xuất, phân phối mua, cung ứng dịch vụ khác tƣơng đối giống với hành vi giao dịch độc quyền pháp luật cạnh tranh số nƣớc giới Theo DN thống lĩnh, độc quyền đƣợc giao dịch độc quyền chủ yếu sản phẩm đƣợc cung cấp DN thống lĩnh DN khác đƣợc định mà khơng có lí đáng Hành vi nhằm giảm áp lực cạnh tranh, tạo khó khăn, rào cản gia nhập, mở rộng thị trƣờng cho đối thủ hay phục vụ cho chiến lƣợc phát triển DN thị trƣờng sản phẩm khác Ngoài ra, thỏa thuận DN thống lĩnh với nhà bán lẻ, điều kiện hạn chế thị trƣờng thƣờng đƣợc đƣa Sự giới hạn thị trƣờng liên quan đến thị trƣờng địa lí việc hạn chế hay định hạn chế thị trƣờng bán lại, giới hạn thị trƣờng theo đối tƣợng khách hàng Mục đích hành vi chủ yếu để DN dễ dàng kiểm soát hiệu hệ thống phân phối hiệu qua phân bổ vùng hoạt động theo khu vực, theo nhóm khách hàng Nhìn chung điều kiện thƣờng đƣợc DN thống lĩnh sử dụng hệ thống nhà phân phối, bán lẻ nhằm thao túng thị trƣờng Yêu cầu doanh nghiệp khác, khách hàng chấp nhận nghĩa vụ không liên quan trực tiếp đến đối tượng hợp đồng Có thể thấy hƣớng tiếp cận LCT Việt Nam hành vi giống với hành vi bán kèm đƣợc quy định pháp luật cạnh tranh nƣớc Bản chất hành vi tồn đối tƣợng hợp đồng mà hai bên mong muốn thỏa thuận đạt đƣợc kèm theo yêu cầu, điều kiện, đối tƣợng nằm phạm vi cần thiết hợp đồng từ DN thống lĩnh, buộc khách hàng phải chấp nhận dù phải gánh chịu bất lợi LCT 2018 yêu cầu chứng minh mối liên hệ nghĩa vụ đƣợc đặt với đối tƣợng hợp đồng, hành vi vi phạm đƣợc xác định chúng không tồn mối quan hệ trực tiếp Dựa vào kinh nghiệm từ pháp luật cạnh tranh nƣớc, nghĩa vụ mua kèm hàng hóa, dịch vụ khác từ DN áp đặt đối tƣợng khác đƣợc DN định hay khơng sử dụng hay phân phối hàng hóa, dịch vụ khác chung với sản phẩm đƣợc cung cấp Trên thực tế, việc chứng minh mối liên hệ nghĩa vụ đƣợc đặt với đối tƣợng hợp đồng tƣơng đối phức tạp phải xét tới lí đặc tính, cơng nghệ, lợi ích ngƣời tiêu dùng, chiến lƣợc thƣơng mại DN,… Ngoài ra, cần đánh giá xem, thực tế khách hàng có nhu cầu mua riêng lẻ sản phẩm bán xác định thị trƣờng sản phẩm cho hàng hóa, dịch vụ LCT 2018 khơng rõ hƣớng phân tích, xác định nên việc tham khảo phƣơng pháp xác 43 Khoản Điều 30 Nghị định 116/2005/NĐ-CP 46 định vi phạm hành vi từ pháp luật cạnh tranh nƣớc nhƣ phân tích chƣơng I cần thiết Trên thực tế, hành vi lạm dụng để bán kèm giúp DN vừa khai thác đƣợc lợi ích từ phía khách hàng thơng qua việc đẩy lƣợng tiêu thụ, giải hàng tồn kho, vừa giúp DN cố vị trí thị trƣờng Đó cịn mở rộng quyền lực DN qua trị trƣờng khác ngăn cản DN khác tham gia mở rộng, gia nhập thị trƣờng Dẫn đến có khả dẫn đến ngăn cản doanh nghiệp khác tham gia, mở rộng thị trường loại bỏ doanh nghiệp khác Thực tế hành vi đƣợc phân tích vừa gây thiệt hại cho khách hàng vừa tác động tiêu cực đến môi trƣờng cạnh tranh LCT 2018 yêu cầu phải chứng minh thiệt hại cho hành vi này, cụ thể theo hƣớng gây nên tác động hạn chế cạnh tranh thị trƣờng Điều cần thiết mà hành vi đƣợc phân tích cơng cụ đƣợc DN sử dụng thƣờng xuyên cho mục đích thúc đẩy lẫn hạn chế cạnh tranh Với hành vi áp đặt điều kiện ký kết hợp đồng nhằm thực phân chia, quản lí, kiểm sốt nhà phân phối, bán lẻ DN vừa giúp DN điều hành hệ thống hiệu hợp lí, tránh hành vi cạnh tranh khơng lành mạnh nhà phân phối Tuy nhiên, hành vi dễ dẫn dến triệt tiêu cạnh tranh DN hệ thống, tạo độc quyền phân vùng Ở hành vi bán kèm, sản phẩm đƣợc bán kèm thƣờng lí nhƣ giảm thiểu chi phí sản xuất, bán hàng, đảm bảo tính sử dụng, đảm bảo an toàn cho ngƣời tiêu dùng, tích hợp tiện lợi,… vừa phù hợp với kinh tế vừa mang đến lợi ích cho xã hội Tuy nhiên, hành vi bán kèm DN có vị lớn thị trƣờng dễ trở thành rào cản gia nhập, cạnh tranh với DN khác, mà DN bán cho lƣợng lớn khách hàng sản phẩm kèm với sản phẩm hay khơng thể cạnh tranh lại giá nhƣ ƣu đãi sách bán kèm DN thống lĩnh, DN độc quyền Thiệt hại đƣợc xác định vạch ranh giới hai tác động trái ngƣợc này, giúp kết luận vi phạm hành vi Cần nhận xét thêm cách thức DN thống lĩnh, độc quyền tiến hành hành vi đa dạng nhiều Tham khảo LCT Canada thấy ngồi hai cách ứng xử u cầu áp đặt, DN sử dụng phƣơng pháp đƣa điều kiện, điều khoản ƣu đãi, thuận lợi cung cấp sản phẩm hay áp dụng chế tài trƣờng hợp đối tác không tuân thủ 2.2.5 Áp đặt điều kiện bất lợi cho khách hàng Với việc phân định DN có sức mạnh thị trƣờng đáng kể thành DN có vị trí thống lĩnh thị trƣờng DN độc quyền, LCT phân chia hành vi lạm dụng đƣợc áp 47 dụng cho hai trƣờng hợp Trong đó, hai hành vi áp đặt điều kiện bất lợi cho khách hàng với lợi dụng vị trí độc quyền để đơn phƣơng thay đổi hủy bỏ hợp đồng giao kết mà khơng có lý đáng hành vi vi phạm xét riêng trƣờng hợp lạm dụng vị trí độc quyền Theo điểm a khoản Điều 27 LCT 2018, hành vi áp đặt điều kiện bất lợi cho khách hàng hành vi DN độc quyền với vi phạm đƣợc chứng minh thông qua hai dấu hiệu áp đặt điều kiện điều kiện bất lợi với khách hàng Dấu hiệu áp đặt giống với hành vi áp đặt khác, DN độc quyền đƣa điều kiện xuất phát từ ý chí đơn phƣơng mà khơng cần xem xét nguyện vọng khách hàng khách hàng phải đồng ý vô điều kiện dù muốn hay không DN làm đƣợc điều nhờ khai thác sức mạnh thị trƣờng mình, khách hàng phải phụ thuộc vào DN DN khơng sợ việc khách hàng thiệt hại Tiếp đến, xét điều kiện đƣợc đƣa phải điều kiện bất lợi cho khách hàng LCT khơng giải thích thêm điều kiện bất lợi cho khách hàng nên hiểu điều kiện khiến hành hàng phải chịu bất lợi trình giao dịch với DN độc quyền Trong thực tiễn xét xử, cụ thể vụ việc công ty Xăng dầu hàng không Việt Nam (Vinapco) công ty cổ phần hàng không Pacific Airlines (PA) – JPA, điều kiện bất lợi cho khách hàng đƣợc xác định buộc PA chấp nhận vô điều kiện nghĩa vụ Dấu hiệu đƣợc chứng minh việc Vinapco dừng thƣơng lƣợng với PA việc đơn phƣơng đặt thời hạn cuối để buộc PA phải chấp nhận văn mức phí cung ứng Vinapco thực lời đe dọa thông điệp gửi đến PA để buộc PA phải chấp nhận mức phí Vinapco ngừng cung cấp nhiên liệu bay cho PA từ 0h00 ngày 01/4/2008 nhận đƣợc đạo Bộ trƣởng Bộ Giao thơng vận tải44 Có thể rút đƣợc điều kiện bất lợi cho khách hàng điều kiện gây nên có khả gây nên khó khăn thực hợp đồng, nhƣ thiệt hại cho khách hàng, đƣợc đƣa suốt trình giao kết thực hợp đồng, đƣợc ghi nhận hợp đồng khơng 2.2.6 Lợi dụng vị trí độc quyền để đơn phƣơng thay đổi hủy bỏ hợp đồng giao kết mà khơng có lý đáng Hợp đồng đƣợc bên lập bất biến, hành vi nhƣ thay đổi hủy bỏ hợp đồng thƣờng xảy xuất phát từ ý chí chủ quan đơi bên từ điều kiện khách quan Cả hai chế định thay đổi, hủy bỏ hợp đồng quy định điểm c khoản Điều 27 LCT 2018 nằm phạm vi điều 44 Quyết định số 11/QĐ-HĐXL ngày 14/04/2009 Hội đồng Xử lý vụ việc cạnh tranh việc xử lý vụ Công ty xăng dầu Hàng không Việt Nam ngừng cung cấp nhiên liệu cho Công ty cổ phần hàng không Jestar Pacific Airlines, tr 18-19 48 chỉnh Luật Dân Việt Nam, đƣợc quy định chi tiết BLDS( Bộ luật Dân sự) 2015 LTM (Luật thƣơng mại) 2005 Nhƣ vậy, tính cơng bằng, bình đẳng, ràng buộc trách nhiệm bên thực hợp đồng đƣợc bảo đảm điều kiện nhƣ chế tài luật Dân Mặc dù vậy, LCT đóng vai trị cơng cụ điều tiết từ phía Nhà nƣớc tác động trực tiếp vào mối quan hệ tƣ bên “lấn sân” vơ lí Đặc biệt mối quan hệ có bên mạnh thị trƣờng, trình thực hợp đồng, hành vi bên vƣợt ngồi khn khổ mối quan hệ tƣ, ảnh hƣởng tới quan hệ cạnh tranh thị trƣờng Hơn nữa, DN độc quyền có khả khai thác sức mạnh mình, bỏ qua nguyên tắc tảng, chế tài quy định luật Dân để thực hành vi lạm dụng tác động tiêu cực đến cạnh tranh lành mạnh Bên cạnh đó, đối tƣợng bảo vệ ngành luật khác biệt, với LCT hoạt động cạnh tranh hiệu quả, tích cực thị trƣờng, nên giao thoa nên đƣợc nhìn nhận nhƣ phối hợp luật, luật để điều hoạt động DN thị trƣờng Đơn phương thay đổi hợp đồng giao kết Điều 421 BLDS 2015 có quy định trƣờng hợp sửa đổi hợp đồng, theo đó: 1) bên thỏa thuận việc sửa đổi hợp đồng; 2) sửa đổi hợp đồng theo quy định Điều 420 thực hợp đồng hoàn cảnh thay đổi Cả hai trƣờng hợp cần bên phải tiến hành đàm phán, thỏa thuận lại với thay đổi hợp đồng, khác trƣờng hợp (1) bên chủ động thực sửa đối, trƣờng hợp (2) bên bắt buộc phải sửa đổi nhƣ cách giải phù hợp với hoàn cảnh để hợp đồng đƣợc tiếp tục thực hiện, trƣờng hợp bên không thỏa thuận đƣợc việc sửa đổi hợp đồng thòi hạn hợp lý việc sửa đổi Tịa án thực Có thể thấy chất việc sửa đổi hợp đồng đƣa bên quay trở lại giai đoạn xây dựng, đàm phán hợp đồng, trƣờng hợp bên khơng thảo luận tồn hợp đồng mà thỏa thuận điều khoản cần phải thay đổi Nhƣ vậy, điều kiện tiên để sửa đổi hợp đồng đồng thuận định thay đổi phải đến từ hai phía, việc DN tự thay đổi mà khơng quan tâm đến ý kiến khách hàng vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tự cam kết, thỏa thuận luật dân Hệ việc sửa đổi hợp đồng phần bị sửa đổi khơng cịn giá trị, phần nội dung sửa đổi có giá trị pháp lí thay Từ đó, hợp đồng đƣợc sửa đổi khơng cịn chứa đựng ngun vẹn ý chí, mục đích giao kết nhƣ nội dung quyền nghĩa vụ đƣợc bên thỏa thuận ban đầu DN độc quyền quyền lực thị trƣờng ép buộc khách hàng phải chấp nhận hợp đồng với nội dung theo hƣớng 49 có lợi cho DN độc quyền nhờ chèn ép lợi ích khách hàng Bên cạnh đó, thay đổi từ phía DN độc quyền ngồi ảnh hƣởng đến khách hàng cịn có tác động định đến tình hình bn bán, cạnh tranh thị trƣờng, thay đổi liên quan đến giá hàng hóa, lƣợng hàng,… Đơn phương hủy bỏ hợp đồng giao kết Khác với thay đổi hợp đồng, thỏa thuận hủy bỏ, hành vi hủy bỏ hợp đồng xuất phát từ phía xuất hủy bỏ theo luật định Theo LTM 2005, chế tài hủy bỏ hợp đồng đƣợc áp dụng trƣờng hợp sau: 1) xảy hành vi vi phạm mà bên thoả thuận điều kiện để hủy bỏ hợp đồng; 2) bên vi phạm nghĩa vụ hợp đồng Có thể thấy xứ để huỷ bỏ hợp đồng xuất phát từ điều khoản mà hai bên thỏa thuận hợp đồng Vi phạm từ bên lí đáng đƣợc pháp luật cơng nhận để bên bị vi phạm đơn phƣơng chấm dứt hợp đồng trừ trƣờng hợp miễn trách nhiệm Ngoài ra, bên tự ý hủy bỏ ngồi trƣờng hợp nêu gánh chịu trách nhiệm pháp lí từ hành vi vi phạm nghĩa vụ Hợp đồng bị hủy bỏ phần toàn nhƣng hậu chung phần bị hủy bỏ khơng có hiệu lực từ thời điểm giao kết, bên tiếp tục thực nghĩa vụ thoả thuận hợp đồng, trừ thỏa thuận quyền nghĩa vụ sau huỷ bỏ hợp đồng giải tranh chấp Việc ngừng giao dịch nhƣ chấm dứt thực nghĩa vụ DN có sức ảnh hƣởng lớn thị trƣờng có khả gây nên nhƣng tác động tiêu cực đến cạnh tranh nói chung khách hàng DN nói riêng Đặt trƣờng hợp khách hàng DN chủ thể kinh doanh thị trƣờng thứ cấp thực phân phối, bán lẻ sản phẩm sản xuất, buôn bán, cung ứng thị trƣờng khác, hành động hủy bỏ hợp đồng dù đáng hay khơng khiến khách hàng DN đình trệ hoạt động, suy giảm lực cạnh tranh thị trƣờng Ngƣời tiêu dùng mua, sử dụng sản phẩm DN thiệt hại sản phẩm ngừng cung cấp Lý đáng LCT khơng u cầu chứng minh thiệt hại để xác định vi phạm mà cần chứng minh thiếu vắng lí đáng định DN độc quyền Bản thân vô lý hành vi đủ cho thấy chất lạm dụng sức mạnh độc quyền DN Lý đáng đƣợc đƣa để xét tính hợp pháp hành vi đơn phƣơng thay đổi hủy bỏ hợp đồng LCT Cần phải nhận định công bằng, hợp lí lĩnh vực hợp đồng khơng đồng nghĩa với cơng bằng, hợp lí thƣơng trƣờng Ví dụ nhƣ việc DN thực đầy đủ trách nhiệm, chế tài luật định nhƣ thông báo trƣớc, bồi thƣờng thiệt hại khơng có nghĩa hành vi không vi phạm LCT, hay cần xem xét vấn đề việc khách hàng không thực 50 nghĩa vụ hợp đồng liệu có xuất phát từ yêu cầu q đáng, áp đặt vơ lí DN độc quyền, hành vi thay đổi hợp đồng DN độc quyền có xuất phát từ nguyên nhân kinh tế Với vị đơi biện pháp dân không đủ để ngăn chặn ngang ngƣợc, chèn ép DN độc quyền Tổn thất mà DN khách hàng phải gánh chịu có khả nằm ngồi thiệt hại tính tốn đƣợc hợp đồng nhƣ ảnh hƣớng tới hội kinh doanh, giảm sút khả cạnh tranh, kéo theo tình hình cạnh tranh thị trƣờng bị bóp méo, bất ổn Vậy nên, tác giả cho lí đáng ngồi xét hợp lí đƣợc quy định BLDS, LTM cần tính đến công cạnh tranh, quy luật kinh tế, tính bình ổn, hiệu phát triển thị trƣờng 2.3 Định hƣớng kiến nghị hồn thiện Từ phân tích cụ thể pháp luật cạnh tranh giới, pháp luật cạnh tranh Việt Nam qua giai đoạn thấy LCT có điểm tiến bộ, phát triển định, nhiên có quy định chƣa phù hợp với thực tiễn áp dụng nhƣ thông lệ pháp luật giới Qua phạm vi vấn đề đƣợc nghiên cứu trình bày trên, tác giả đề xuất số định hƣớng, kiến nghị hoàn thiện nhƣ sau: Thứ nhất, khái niệm vị trí thống lĩnh thị trƣờng LCT Việt Nam không xây dựng khái niệm hồn chỉnh vị trí thống lĩnh thị trƣờng mà nhận diện thơng qua tiêu chí Tuy nhiên, thơng qua quy định pháp luật thấy, cách LCT Việt Nam hiểu khái niệm có tƣơng đồng nhƣng tồn khác biệt khơng hợp lí so với pháp luật giới Cụ thể việc phân định vị trí thống lĩnh thị trƣờng làm hai loại vị trí thống lĩnh vị trí độc quyền, kèm theo quy định pháp lí, chế độ trách nhiệm riêng cho loại Phải LCT Việt Nam muốn nhấn mạnh, ý vào trƣờng hợp đặc biệt nhiên chất phân chia khơng hợp lí , thực tiễn lập pháp nƣớc không phân nhƣ vậy, nên hƣớng tới bỏ cách phân loại Thứ hai tiêu chí nhận diện vị trí thống Có thể thấy LCT 2018 với Nghị định 35/2020/NĐ-CP cố gắng cụ thể hóa, chi tiết tiêu chí nhận diện vị trí thống lĩnh thị trƣờng để thể xác định xác DN nằm phạm vi kiểm soát chế định lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trƣờng Về xác định thị trƣờng liên quan Các quy định xác định thị trƣờng sản phẩm liên quan có bổ sung, thay đổi số yếu tố phƣơng pháp nhận diện Xác định thị trƣờng liên quan thành tố cấu thành LCT quan trọng, địi hỏi độ xác cao nhƣng lại phức tạp Chính vậy, LCT Việt Nam cần cân nhắc việc học hỏi kinh nghiệm ứng dụng phƣơng pháp để phân tích thị trƣờng liên quan- đặc biệt thị trƣờng sản phẩm liên quan quốc gia 51 giới Cụ thể thông qua số liệu, nhƣ phƣơng pháp thực SSNIP quốc gia giới, vào tình hình thị trƣờng, kinh tế Việt Nam để thiết kế số liệu phù hợp, cách thức phân tích hiệu để đánh giá thuộc tính thay giá sản phẩm Ngồi ra, Ủy ban cạnh tranh quốc gia linh hoạt vận dụng thêm nhiều phƣơng pháp, cách thức bổ trợ nhƣ tham vấn ý kiến quan quản lý ngành, lĩnh vực, doanh nghiệp, tổ chức cá nhân có chun mơn; phƣơng pháp đánh giá thiệt hại đáng kể (CL) Một số nguồn chứng chứng minh trực tiếp để xác định sản phẩm thị trƣờng liên quan thông qua dấu hiệu sụt giảm đáng kể số lƣợng đối thủ cạnh tranh cung cấp nhóm sản phẩm dẫn đến việc gia tăng cách đáng kể giá sản phẩm đó45 chiến lƣợc thƣơng mại tài liệu, kế hoạch kinh doanh DN sản phẩm thay gần với sản phẩm DN46 Về xác định thị phần sức mạnh thị trƣờng đáng kể Đây hai tiêu chí quan trọng để đƣa nhận định DN có vị thống lĩnh, vị trí độc quyền hay không Pháp luật cạnh tranh nƣớc thƣờng áp dụng tính tốn thị phần kết hợp với đánh giá tiêu chí tạo nên sức mạnh thị trƣờng đáng kể LCT Việt Nam vận dụng hai tiêu chí này, nhiên chƣa làm rõ mối quan hệ, nhƣ cách đánh giá trƣờng hợp DN có thị phần từ 30% trở lên Con số thị phần phản ánh đƣợc phần, khơng nói lên đƣợc tất ảnh hƣởng DN thị trƣờng Pháp luật cạnh tranh nƣớc dám nhận định ngƣỡng thị phần cao đặc biệt gần nhƣ chắn DN vị trí thống lĩnh Thậm chí độc quyền hồn tồn khơng thể khẳng định tuyệt đối DN có sức mạnh thị trƣờng đáng kể, số trƣờng hợp DN độc quyền thị trƣờng sản phẩm lạc hậu mẻ, đƣợc thành lập gặp khơng khó khăn để tiếp cận với khách hàng Chính mà LCT cần làm rõ việc tiếp tục vận dụng tiêu chí đánh giá sức mạnh thị trƣờng song song với thị phần kể trƣờng hợp DN có thị phần từ 30% trở lên Thứ ba, hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh, vị trí độc quyền LCT 2018 theo hƣớng mở rộng phạm vi điều chỉnh hành vi thực tế Các nhà làm luật sử dụng hai cách để mở rộng hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trƣờng đƣợc dự liệu Cách thứ bỏ cách quy định chi tiết, mô tả cụ thể, liệt kê kiểu hành vi Nghị định hƣớng dẫn Theo hành vi đƣợc quy định luật mang tính khái quát việc nhận diện vi phạm thực tế chủ yếu dựa vào 45 U.S Department of Justice and the Federal Trade Commission(2010), Horizontal Merger Guidelines, p.7 Competition and Consumer Commission of Singapore (CCCS) (2008), CCCS Guilines on market definition, p.146 46 52 chất hành vi có thuộc trƣờng hợp luật định Cách thứ hai mở rộng hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trƣờng bị cấm theo quy định luật khác Cách chủ yếu để quy định hành vi lạm dụng LCT trở nên ổn định thống với văn luật khác Ý tƣởng quy định nhằm vào chất hành vi nhƣ mở rộng dự liệu sang luật khác hay nhƣng cách quy định hành vừa thừa lại vừa thiếu Thừa chỗ, chất số hành vi có trùng lặp, nội hàm hành vi “áp đặt điều kiện bất lợi cho khách hàng” bao chứa hành vi nhƣ áp đặt giá mua, giá bán hàng hóa, dịch vụ bất hợp lý ấn định giá bán lại tối thiểu gây có khả gây thiệt hại cho khách hàng; áp dụng điều kiện thƣơng mại khác giao dịch tƣơng tự; áp đặt điều kiện cho doanh nghiệp khác ký kết hợp đồng mua, bán hàng hóa, dịch vụ yêu cầu doanh nghiệp khác, khách hàng chấp nhận nghĩa vụ không liên quan trực tiếp đến đối tƣợng hợp đồng khác47 Bên cạnh cịn nhiều thiếu sót nhƣ hành vi lợi dụng vị trí độc quyền để đơn phƣơng thay đổi hủy bỏ hợp đồng giao kết không hành vi vi phạm DN thống lĩnh, hành vi vi phạm áp dụng cho trƣờng hợp độc quyền Các hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trƣờng, vị trí độc quyền theo LCT danh sách đóng Với tƣ cách luật chuyên điều chỉnh cạnh tranh, việc đóng quy định Điều 27 danh sách dạng hành vi đƣợc liệt kê khiến quy định pháp luật bỏ sót hành vi thực tiễn cạnh tranh đa dạng, nhiều biến động Để giải vấn đề LCT cần bỏ phân loại chủ thể lạm dụng nhƣ đề cập mở rộng dạng hành vi xảy cơng nhận hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh, vị trí độc quyền khác Vì nay, LCT khơng quy định chi tiết hƣớng dẫn hành vi nhƣ phƣơng pháp áp dụng để xác định vi phạm, mà pháp luật Việt Nam không tồn án lệ để dẫn nên thiết Ủy ban cạnh tranh quốc gia trình điều tra, phát hiện, xử lí vi phạm cần có học tập, nghiên cứu cách giải thông qua vụ việc thực tiễn, quy định khứ Việt Nam nhƣ kinh nghiệm quốc tế Đặc biệt vận dụng nguyên tắc lập luận hợp lí đánh giá hành vi, cần xem xét đầy đủ thiệt hại, tính phản cạnh tranh lẫn tác động tích cực thúc đẩy cạnh tranh thị trƣờng để đƣa kết luận cuối 47 Đào Ngọc Báu (2016), tlđd(2), tr.235 53 KẾT LUẬN CHƢƠNG II Ở chƣơng II, tác giả sâu vào phân tích pháp luật cạnh tranh Việt Nam, từ thực trạng pháp luật cạnh tranh Việt Nam quy định, phƣơng pháp xác định vị trí thống lĩnh thị trƣờng, vị trí độc quyền, dấu hiệu vi phạm hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trƣờng, vị trí độc quyền, biện pháp xử lí vi phạm có kiến nghị, định hƣớng hồn thiện cho LCT Việt Nam Trong xác định vị trí thống lĩnh thị trƣờng, pháp luật Việt Nam có cách xác định giống với pháp luật cạnh tranh giới vận dụng tiêu chí nhƣ thị trƣờng liên quan, thị phần, sức mạnh thị trƣờng đáng kể Tuy nhiên, phƣơng pháp đƣa chƣa thực tối ƣu, cần có hồn thiện học hỏi từ nƣớc có pháp luật cạnh tranh phát triển Điển hình nhƣ việc phân loại nhận diện vị trí thống lĩnh, phƣơng pháp xác định hàng hóa, dịch vụ có khả thay giá, đánh giá thị phần, sức mạnh thị trƣờng thị trƣờng đáng kể Các tiêu chí nhận diện chƣa hồn thiện nhƣng phải cơng nhận LCT 2018 Nghị định 35/2020/NĐ-CP chi tiết cách áp dụng tiêu chí này, đặc biệt tiêu chí sức mạnh thị trƣờng đáng kể rào cản gia nhập, mở rộng thị trƣờng có tiệm cận với pháp luật cạnh tranh giới Trong nhận diện hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh, vị trí độc quyền, nhận thấy thay đổi lớn hƣớng quy định mục Các nhà làm luật quy định dấu hiệu nhận biết mục đích để nhận diện hành vi thơng qua đánh giá mặt chất hình thức Vậy nên phân tích vi phạm, ngồi dấu hiệu luật định cần phải ý thêm dấu hiệu khác phản ánh chất vi phạm nhƣ thời điểm, quãng thời gian xảy vi phạm, tác động hoàn cảnh, biến động thị trƣờng,… Bằng phân tích mình, tác giả điểm mạnh, điểm yếu, điểm tiến LCT từ cho thấy thực trạng pháp luật LCT Việt Nam Từ đó, có đề xuất giải pháp, phƣơng hƣớng hồn thiện thích hợp cho LCT dựa kinh nghiệm quốc gia giới ban hành nhƣ vận dụng quy định LCT 54 KẾT LUẬN Tóm lại, khóa luận việc sâu nghiên cứu hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh nhằm bóc lột khách hàng pháp luật cạnh tranh giới Việt Nam nét đặc trƣng chủ thể vi phạm với biểu hiện, chất, tác hại hành vi Đây lĩnh vực pháp luật mà Việt Nam non nớt xây dựng, lúng túng thi hành nên việc tham khảo để có đƣợc lí luận tảng từ pháp luật cạnh tranh giới cần thiết Vốn tồn lâu đời kinh tế thị trƣờng phát triển theo năm tháng, quy định, án lệ, thực tiễn áp dụng pháp luật cạnh tranh nƣớc giới vô phong phú đa dạng Những kinh nghiệm quý báu này giúp pháp luật cạnh tranh Việt Nam có đƣợc học hỏi cần thiết để xây dựng phát triển, lƣờng trƣớc đƣợc khó khăn, rủi ro nhƣ đánh giá đƣợc hiệu thi hành cách nhanh chóng Đây nguồn liệu đƣợc ghi nhận tiếp thu làm tiền đề để phân tích quy định pháp luật Việt Nam định hƣớng hồn thiện, phát triển khóa luận chƣơng II Trong phạm vi nghiên cứu mình, viết đạt đƣợc mục đích nghiên cứu đề phân tích đƣợc quy định pháp luật liên quan theo LCT 2018 nghị định hƣớng dẫn thi hành Khóa luận cịn vào phân tích, mổ xẻ nội dung điều luật qua phƣơng pháp áp dụng, chất vi phạm, khó khăn áp dụng đƣa vài biểu vi phạm điển hình Song song đó, kĩ thuật lập pháp đƣợc xem xét để đánh giá cách truyền tải ý chí, nội dung điều luật, hiệu vận dụng nhƣ thiếu sót, bất cập cần hồn thiện Ngồi ra, tác động hành vi đến đời sống kinh tế, xã hội cần đƣợc nhìn nhận nhiều phƣơng diện, đặc biệt góc độ khách hàng DN thực hành vi mang tính trục lợi Ở khâu từ nhận diện DN thống lĩnh đến xác định hành vi vi phạm, quy định pháp luật cạnh tranh có điểm sáng tiến bên cạnh bất cập, vƣớng mắc cịn tồn đọng Chính vậy, việc đƣa quan điểm rõ điểm chƣa hợp lí, quy định cần đƣợc hoàn thiện kiến nghị sửa đổi dựa vào kinh nghiệm áp dụng LCT 2004, lẫn pháp luật cạnh tranh nƣớc giới cần thiết Những đề xuất đƣợc đƣa tinh thần cải thiện, hoàn thiện pháp luật theo hƣớng phù hợp với pháp luật lẫn môi trƣờng kinh tế định hƣớng phát triển Việt Nam Pháp luật phải đảm bảo độ vừa vặn định, cân nhiều yếu tố quy định q rộng bỏ sót vi phạm, cịn quy định chặt chẽ có khả làm suy giảm cạnh tranh thị trƣờng 55 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO A Văn quy phạm pháp luật Bộ luật Dân (Luật số: 91/2015/QH13), ngày 24 tháng 11 năm 2015 Luật Cạnh tranh ( Luật số: 23/2018/QH14), ngày 12 tháng năm 2018 Luật thƣơng mại ( Luật số 36/2005/QH11) ngày 14 tháng năm 2005 Nghị định số 35/2020/NĐ-CP Chính phủ ngày 24 tháng năm 2020 quy định chi tiết số điều Luật cạnh tranh Nghị định số 116/2005/NĐ-CP Chính phủ ngày 15 tháng năm 2005 quy định chi tiết thi hành số điều Luật cạnh tranh B Tài liệu tham khảo Tài liệu tham khảo tiếng Việt Đào Ngọc Báu (2016), Một số vấn đề quy chế pháp luật lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường Việt Nam, NXB Chính trị Quốc gia E Thomas Sullivan, “Antitrust Economics”, Understanding antitrust and its economic implication, Chapter 2-(2003)(Mathew Bender), Chương trình giảng dạy kinh tế Fullbright Nguyễn Nhƣ Phát, Nguyễn Ngọc Sơn (2006), Phân tích luận giải quy định Luật cạnh tranh hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, vị trí độc quyền để hạn chế cạnh tranh, NXB Tƣ Pháp Nguyễn Trọng Điệp (2017), “ Thị phần thị trƣờng liên quan theo pháp luật canh tranh Việt Nam”, Dân chủ pháp luật, số (303) Nguyễn Văn Cƣơng (2017), “ Hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trƣờng pháp luật cạnh tranh Việt Nam”, Thông tin khoa học pháp lý, Số Phạm Hoài Huấn, Nhữ Ngọc Tiến (2013), Pháp luật chống lạm dụng vị trí thơng lĩnh, vị trí độc quyền để hạn chế cạnh tranh giá, NXB Chính trị Quốc Gia Phạm Trí Hùng (Chủ nhiệm đề tài), Nguyễn Thị Bích Ngọc, Lê Thị Nam Giang, Hà Ngọc Anh (Thành viên) (2012), Pháp luật cạnh tranh Liên Bang Nga học kinh nghiệm cho Việt Nam, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, trƣờng Đại học Luật Tp.HCM Quyết định số 11/QĐ-HĐXL ngày 14/04/2009 Hội đồng Xử lý vụ việc cạnh tranh việc xử lý vụ Công ty xăng dầu Hàng không Việt Nam ngừng cung cấp nhiên liệu cho Công ty cổ phần hàng khơng Jestar Pacific Airlines Trần Hồng Nga (2011), Pháp luật chống định giá lạm dụng EU, Hoa Kì, Việt Nam So sánh kinh nghiệm áp dụng cho Việt Nam, Luận án tiến sĩ, Trƣờng Đại học Luật Tp Hồ Chí Minh Tài liệu tham khảo tiếng nƣớc Competition and Consumer Commission of Singapore (CCCS) (2008), CCCS Guilines on market definition OECD, Glossary of Industrial Organisation Economics and Competition Law The Competition Bureau (2019), Abuse of Dominance Enforcement Guidelines U.S Department of Justice and the Federal Trade Commission(2010), Horizontal Merger Guidelines UNCTAD, Model Law on competion World Bank: A frame work for design and implementation of competiton law and policy Tài liệu internet Calvin S Goldman, J D (2013), Competition Law of Canada, Juris Pulishing Case 53/87, CICCRA v Renault [1988] ECR 6039, para.16 https://eurlex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:cce5df6b-ba9e-4c82-bca83 5728d9b46124.0002.03/DOC_2&format=PDF, truy cập ngày 20/5/2020 John Temple Lang (2008) ,”The Requirements for a Commission Notice on the Concept of Abuse under Article 82 EC”, http://aei.pitt.edu/11554/1/1765[1].pdf, truy cập ngày 27/5/2020 Maziarz, Aleksander (2013) “Tying and bundling: Applying EU competition rules for best practices Int J of Public Law and Policy” https://www.researchgate.net/publication/264822114_Tying_and_bundling_Ap plying_EU_competition_rules_for_best_practices., truy cập ngày 27/5/2020 OECD roundtable (2018), “Excessive pricing in pharmaceuticals” https://www.oecd.org/daf/competition/excessive-pricing-inpharmaceuticals.htm, truy cập ngày 27/5/2020 Samuel R Beighton (2018), “E-Commerce in the EU: How and why manufacture and retailers should avoid resale price restrictions”, https://gowlingwlg.com/en/insights-resources/articles/2018/why-you-should- avoid-resale-price-restrictions/, truy cập ngày 27/5/2020 The Anti-Monopoly Commission under the State Council, “Guidelines on the Definition of a Relevant Market “ 2009 (China’s Guidelines) https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/tr/tr131en.pdf, truy cập ngày 27/5/2020 United States (2008), “Roundtable on resale price maintenance”, https://www.ftc.gov/sites/default/files/attachments/us-submissions-oecd-and-otherinternational-competition-fora/resalepricemaintenance.pdf, truy cập ngày 27/5/2020 ... Các hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trƣờng nhằm bóc lột khách hàng theo quy Luật cạnh tranh 2018 Lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trƣờng pháp luật cạnh tranh Vi? ??t Nam đƣợc chia thành lạm dụng. .. I: Lý luận chung chống hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trƣờng nhằm bóc lột khách hàng Chƣơng II: Thực trạng chống hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh nhằm bóc lột khách hàng kiến nghị hồn... TRẠNG CHỐNG HÀNH VI LẠM DỤNG VỊ TRÍ THỐNG LĨNH THỊ TRƢỜNG NHẰM BĨC LỘT KHÁCH HÀNG VÀ KIẾN NGHỊ HỒN THIỆN 2.1 Vị trí thống lĩnh thị trƣờng theo Luật cạnh tranh 2018 2.1.1 Khái niệm vị trí thống lĩnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Chống hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường nhằm bóc lột khách hàng theo luật cạnh tranh 2018 , Chống hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường nhằm bóc lột khách hàng theo luật cạnh tranh 2018