0

Chế định người đại diện theo pháp luật trong luật doanh nghiệp 2014

135 0 0
  • Chế định người đại diện theo pháp luật trong luật doanh nghiệp 2014

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 22:05

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH KHOA LUẬT THƯƠNG MẠI - LÊ NGUYÊN HUYỀN TRANG CHẾ ĐỊNH NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT TRONG LUẬT DOANH NGHIỆP NĂM 2014 CHUYÊN NGÀNH LUẬT THƯƠNG MẠI TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2020 TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH KHOA LUẬT THƯƠNG MẠI - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN LUẬT CHẾ ĐỊNH NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT TRONG LUẬT DOANH NGHIỆP NĂM 2014 SINH VIÊN THỰC HIỆN: LÊ NGUYÊN HUYỀN TRANG KHÓA: 41 MSSV:1653801011310 GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: THẠC SĨ NGUYỄN TUẤN VŨ TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2020 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan Khóa luận tốt nghiệp kết nghiên cứu riêng tôi, thực hướng dẫn khoa học Thạc sĩ Nguyễn Tuấn Vũ, đảm bảo tính trung thực tuân thủ quy định trích dẫn, thích tài liệu tham khảo Tơi xin chịu hồn tồn trách nhiệm lời cam đoan Tác giả khóa luận LÊ NGUYÊN HUYỀN TRANG DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT CHỮ VIẾT TẮT NỘI DUNG ĐƯỢC VIẾT TẮT BLDS Bộ luật Dân BLTTDS Bộ luật Tố tụng dân LDN Luật Doanh nghiệp NĐD Người đại diện DNTN Doanh nghiệp tư nhân TNHH Trách nhiệm hữu hạn CTHD Công ty Hợp danh CTCP Công ty Cổ phần HĐTV Hội đồng Thành viên ĐHĐCĐ Đại hội đồng Cổ đông HĐQT Hội đồng Quản trị MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU .1 CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP .6 1.1 1.2 Khái niệm người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp Cơ sở hình thành mối quan hệ đại diện người đại diện theo pháp luật với doanh nghiệp 1.3 Căn xác lập quyền đại diện người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp 10 1.3.1 Theo Điều lệ công ty 10 1.3.2 Theo quy định pháp luật 11 1.3.3 Theo định Tòa án nhân dân 12 1.4 Vai trò người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp 13 CHƯƠNG XÁC LẬP VÀ CHẤM DỨT TƯ CÁCH NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP 16 2.1 Điều kiện làm người đại diện theo pháp luật 16 2.1.1 Điều kiện theo quy định pháp luật doanh nghiệp 16 2.1.2 Điều kiện theo quy định nội doanh nghiệp 19 2.2 2.3 2.4 Xác lập tư cách thay đổi người đại diện theo pháp luật 19 Chấm dứt tư cách người đại diện đại diện theo pháp luật 22 Kiến nghị hoàn thiện pháp luật 23 CHƯƠNG THẨM QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP .26 3.1 Thẩm quyền người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp 26 3.1.1 Đại diện doanh nghiệp việc xác lập, thực giao dịch .26 3.1.2 Đại diện doanh nghiệp việc quản lý nội doanh nghiệp 28 3.1.3 Đại diện doanh nghiệp quan hệ tố tụng .30 3.1.4 Giới hạn thẩm quyền người đại diện theo pháp luật 31 3.2 3.3 3.4 Chức danh người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp 34 Trách nhiệm người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp 36 Kiến nghị hoàn thiện pháp luật 42 CHƯƠNG QUẢN LÝ VÀ KIỂM SOÁT NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP .45 4.1 Công cụ để quản lý kiểm soát người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp 45 4.2 Vấn đề cư trú người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp 47 4.3 Khởi kiện trách nhiệm dân người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp 49 4.4 Kiến nghị hoàn thiện pháp luật 51 KẾT LUẬN 55 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Doanh nghiệp thực thể pháp lý thực hoạt động kinh doanh thị trường, có khả làm phát sinh quyền nghĩa vụ với nhiều chủ thể khác quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khác Cùng với phát triển kinh tế thị trường, doanh nghiệp ngày thể vị trí tốc độ phát triển kinh tế đất nước Tuy nhiên doanh nghiệp muốn vận hành hoạt động tốt xuất phát từ hoạt động cụ thể người Do đó, vấn đề đại diện ln vấn đề quan trọng đặt trước hết doanh nghiệp Thực tế, vấn đề người đại diện (NĐD) xuất giai đoạn gần mà đề cập lâu nhiều học giả giới Ở Việt Nam, quy định NĐD đề cập từ Bộ luật Dân (BLDS) Luật Doanh nghiệp (LDN) đời Từ tảng pháp luật doanh nghiệp trước đó, LDN 2014 có bước thay đổi rõ rệt việc quy định NĐD theo pháp luật doanh nghiệp, đưa quy định pháp lý cụ thể giúp chủ thể xã hội dễ dàng thực hiện, đảm bảo quyền lợi ích trình áp dụng, đáp ứng phần nhu cầu phát triển Việt Nam Bởi lẽ, doanh nghiệp, vai trò NĐD theo pháp luật cần thiết để tham gia vào quan hệ pháp luật Mặc dù quy định NĐD theo pháp luật có bước tư đột phá, hệ thống quan điểm lý luận chưa thể rõ ràng đầy đủ Qua năm thực theo LDN 2014, bên cạnh quy định cụ thể áp dụng hoạt động doanh nghiệp, tác giả nhận thấy chế định NĐD theo pháp luật doanh nghiệp tồn nhiều bất cập Sự thiếu vắng mặt lý luận gây khó khăn khiến loại hình doanh nghiệp lúng túng cách tiếp cận thực Nhiều quy định bổ sung hữu ích thiết thực lại thiếu chế thực hiện, chẳng hạn vấn đề quyền nghĩa vụ NĐD theo pháp luật doanh nghiệp có từ hai NĐD theo pháp luật trở lên, vấn đề khởi kiện NĐD theo pháp luật hay việc cư trú NĐD theo pháp luật nhiều tranh cãi NĐD theo pháp luật chủ thể quan trọng doanh nghiệp chưa đảm bảo an toàn hành lang pháp lý vấn đề dẫn đến việc doanh nghiệp dễ dàng gặp rủi ro mặt pháp lý kinh tế quản lý nhà nước không hiệu Tác giả cho vấn đề NĐD theo pháp luật cần phải nghiên cứu, bổ sung hồn chỉnh Chính tác giả chọn đề tài “Chế định người đại diện theo pháp luật Luật Doanh nghiệp 2014” để tiến hành phân tích chuyên sâu với mong muốn nghiên cứu cách đầy đủ, có hệ thống, làm rõ vấn đề lý luận, phân tích bất cập thực tiễn từ đề số giải pháp giúp hệ thống pháp luật Việt Nam ngày toàn diện tương thích với điều ước quốc tế Tình hình nghiên cứu đề tài Chế định NĐD theo pháp luật doanh nghiệp vấn đề quan trọng Mặc dù vấn đề nghiên cứu nhiều cơng trình khác nhau, chưa có cơng trình nghiên cứu cụ thể toàn diện Phần lớn nghiên cứu thể thông qua báo khoa học Tiêu biểu nói đến đến như: Bài viết “Học thuyết người đại diện vấn đề pháp luật công ty Việt Nam” Bùi Xuân Hải Tạp chí Khoa học pháp lý số 4/2007 Bài viết phân tích vấn đề học thuyết người đại diện phương Tây từ đánh giá mối quan hệ cổ đông người quản lý công ty, bình luận vấn đề thực tiễn quản trị doanh nghiệp pháp luật doanh nghiệp Việt Nam Bài viết “Chế định đại diện theo quy định pháp luật Việt Nam – Nhìn từ góc độ luật so sánh” Ngơ Huy Cương Tạp chí Nhà nước pháp luật số 04/2009 Tác giả phân tích, bình luận chế định đại diện, đánh giá hạn chế NĐD BLDS 2005 Đặc biệt kể từ LDN 2014 có hiệu lực pháp luật, có khơng báo khoa học nghiên cứu điểm chế định NĐD theo pháp luật, đồng thời bình luận thực trạng đưa kiến nghị có ích để hồn thiện chế định NĐD theo pháp luật Trong phải kể đến số viết như: Bài viết tác giả Bùi Đức Giang với tựa đề “Hành lang pháp lý người đại diện theo pháp luật Luật doanh nghiệp năm 2014” Tạp chí Nhà nước pháp luật, số 6/2015 Bài viết điểm quy định pháp luật NĐD theo pháp luật LDN 2014, phân tích cụ thể quyền, nghĩa vụ trách nhiệm dân NĐD theo pháp luật doanh nghiệp Tác giả Ngơ Gia Hồng Nguyễn Thị Thương có viết “Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp năm 2014 góc độ quyền tự kinh doanh” Tạp chí Nhà nước pháp luật số 07/2016 Bài viết khái quát định nghĩa NĐD theo pháp luật doanh nghiệp, bình luận điểm LDN 2014 đưa bất cập quy định Tác giả Nguyễn Tuấn Vũ có viết “Một số góp ý nhằm hồn thiện dự thảo luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Đầu tư Luật Doanh nghiệp người đại diện theo pháp luật” Tạp chí Nhà nước pháp luật số 9/2019 Trong viết, tác giả trình bày số vướng mắc NĐD theo pháp luật LDN 2014 Đồng thời tác giả đưa số kiến nghị nhằm hoàn thiện dự thảo LDN Các cơng trình nghiên cứu nêu nghiên cứu hình thức báo khoa học Do đó, viết mang tính nghiên cứu khái quát chung tổng quan NĐD theo pháp luật, chưa sâu phân tích vào cụ thể khía cạnh chế định NĐD theo pháp luật Ngồi ra, cịn có số khóa luận luận văn nghiên cứu chế định này, cụ thể sau: Tác giả Lê Việt Phương có luận văn với đề tài “Người đại diện theo pháp luật công ty theo pháp luật Việt Nam” năm 2013 Tuy nhiên cơng trình nghiên cứu thực theo LDN 2005 hết hiệu lực thi hành giá trị tham khảo Tác giả Ngơ Thị Huệ My với khóa luận “Chế định người đại diện theo pháp luật Luật doanh nghiệp 2014” vào năm 2017 Mặc dù tác giả nghiên cứu vấn đề theo pháp luật hành khóa luận dừng lại mức độ nghiên cứu khái quát dựa quy định pháp luật Từ phân tích tình hình nghiên cứu thấy rằng, chế định NĐD theo pháp luật doanh nghiệp có nhiều cơng trình nghiên cứu khơng phải vấn đề đặt Thế nghiên cứu nêu chưa sâu vào khai thác vấn đề cách tồn diện Do tác giả tiếp tục nghiên cứu cách có khái quát toàn diện vấn đề khóa luận Mục đích nghiên cứu đề tài Thông qua nghiên cứu đề tài “Chế định người đại diện theo pháp luật Luật Doanh nghiệp 2014”, tác giả hướng tới mục đích nghiên cứu quan trọng sau: Thứ nhất, khái quát làm sáng tỏ cách hệ thống vấn đề lý luận NĐD theo pháp luật sở quan điểm khoa học Thứ hai, làm rõ đánh giá khách quan quy định pháp luật doanh nghiệp NĐD theo pháp luật doanh nghiệp; đồng thời có liên hệ với pháp luật nước để nghiên cứu so sánh đưa gợi mở cho pháp luật Việt Nam NĐD theo pháp luật Thứ ba, đánh giá thực tiễn áp dụng quy định LDN 2014 NĐD theo pháp luật doanh nghiệp Thứ tư, đưa gợi mở kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật NĐD theo pháp luật doanh nghiệp sở lý luận, pháp luật thực tiễn nghiên cứu đề tài Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài 4.1 Đối tượng nghiên cứu đề tài Đối tượng nghiên cứu đề tài “Chế định người đại diện theo pháp luật luật doanh nghiệp 2014” Cụ thể vấn đề sau: Thứ nhất, vấn đề mang tính lý luận quan trọng NĐD theo pháp luật doanh nghiệp Thứ hai, thực trạng quy định LDN 2014 văn pháp luật liên quan khác NĐD theo pháp luật doanh nghiệp Thứ ba, thực tiễn áp dụng quy định LDN 2014 NĐD theo pháp luật doanh nghiệp Thứ tư, kinh nghiệm pháp luật điều chỉnh NĐD theo pháp luật số quốc gia giới 4.2 Phạm vi nghiên cứu đề tài Tác giả tập trung nghiên cứu vấn đề lý luận quan trọng chế định NĐD theo pháp luật; quy định LDN 2014, BLDS 2015 văn pháp luật chuyên ngành NĐD theo pháp luật doanh nghiệp Đề tài trọng nghiên cứu thực tiễn áp dụng quy định LDN 2014 NĐD theo pháp luật, đặc biệt tranh chấp xét xử Tịa án, quy định Điều lệ cơng ty hoạt động Ngoài ra, tác giả nghiên cứu Luật Công ty số quốc gia NĐD theo pháp luật Luật Công ty Vương quốc Anh 2006, Luật Công ty Nhật Bản 2005, Luật Công ty Úc 2001, Luật Công ty Singapore 2006; để so sánh, liên hệ với LDN 2014, từ phát điểm tiến nhằm đưa gợi mở kiến nghị cho việc hoàn thiện quy định LDN Phương pháp tiến hành nghiên cứu Để hoàn thành khóa luận, q trình nghiên cứu đề tài, tác giả tiến hành sử dụng kết hợp nhiều phương pháp nghiên cứu khác chủ yếu bao gồm phương pháp nghiên cứu sau: Thứ nhất, phương pháp phân tích, đánh giá Đối với phương pháp này, tác giả sử dụng xuyên suốt khóa luận tập trung chủ yếu chương 2, chương chương Tác giả phân tích quy định LDN 2014 số điều luật pháp luật chuyên ngành có liên quan nhằm đánh giá tính khoa học, thực tiễn phù hợp quy định hành chế định NĐD theo pháp luật doanh nghiệp Thứ hai, phương pháp tổng hợp Đây phương pháp tác giả sử dụng xuyên suốt trình nghiên cứu viết khóa luận Thơng qua phương pháp này, tác giả làm rõ vấn đề mang tính chất lý luận đồng thời sử dụng mục đích tổng kết, khái quát hóa vấn đề chương toàn đề tài nghiên cứu Thứ ba, phương pháp so sánh Tác giả sử dụng phương pháp nhằm đối chiếu LDN 2014 so với LDN trước với quy định pháp luật số quốc gia giới khái niệm NĐD theo pháp luật, thẩm quyền trách nhiệm Công ty Luật hợp danh Ng & C Sau bà Th chiếm giữ dấu TNH ơng V-Chủ tịch HĐQT gửi Thư khuyến cáo số 01/TKC-TNG cho bà Th để khuyến cáo hành vi mạo danh HĐQT để tự bổ nhiệm làm Tổng giám đốc; cưỡng đoạt bất hợp pháp toàn dấu giấy phép TNH công ty thành viên; Gửi email gây trật tự công ty gây cản trở hoạt động kinh doanh hợp pháp tập đoàn nhà máy Ngoài ra, việc bà Th cho bà ơng V có quan hệ hôn nhân hợp pháp, sở hữu 90% vốn điều lệ TNH, bà Th có 30% vốn; phó chủ tịch HĐQT, phó tổng giám đốc thường trực ủy quyền thường xuyên đại diện TNH thực công việc quản lý điều hành công ty nhiều năm để xác định có quyền chủ tịch HĐQT khơng có [6] Trong trình tố tụng, bà Th cho trả dấu cấp quản lý công ty không nhận lại, việc Văn phòng Thừa phát lại quận Bình Thạnh lập Vi ngày 04/12/2015 ngày 07/01/2016 có nội dung ghi nhận: Bà Lê Thị Cẩm Vân ơng Đặng Ngọc Hồng H1là đại diện ủy quyền bà Th bàn giao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, dấu, giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho bà H Thư ký chủ tịch HĐQT bà H không nhận với lý khơng có đạo chủ tịch HĐQT, đồng thời thông báo chủ tịch HĐQT không đồng ý nhận không cho phép nhận bàn giao giấy tờ dấu Tuy nhiên, bà Th không cung cấp chứng chứng minh liên hệ với chủ tịch HĐQT việc bàn giao giấy tờ dấu chiếm giữ khơng chấp nhận Vì vậy, bà H từ chối nhận giấy tờ dấu chưa có ý kiến Chủ tịch HĐQT pháp luật thông báo bà H với nội dung “Chủ tịch HĐQT không đồng ý nhận không cho phép nhận bàn giao giấy tờ dấu trên” ý kiến riêng bà H, khơng có xác định ý kiến chủ tịch HĐQT Hơn nữa, thời điểm xét xử phúc thẩm, bà Th chưa giao lại giấy tờ dấu thu giữ TNH trước Vì vậy, ý kiến bà Th khơng có chấp nhận [7] Tòa án cấp sơ thẩm chấp nhận đơn khởi kiện TNH có Tuy nhiên, việc áp dụng Nghị định 99/1016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 Chính phủ để giải vụ án khơng xác, lẽ, Nghị định 99/1016/NĐ-CP khơng điều chỉnh việc quản lý sử dụng dấu doanh nghiệp đăng ký, hoạt động theo quy định Luật Doanh nghiệp Luật Đầu tư Ngoài ra, phần nhận định án có viện dẫn pháp luật phần định lại không ghi pháp luật áp dụng có thiếu sót Tuy nhiên, thiếu sót hình thức tố tụng, khơng ảnh hưởng đến chất quan hệ pháp luật tranh chấp nên việc hủy án để giải lại lý không cần thiết, cấp sơ thẩm cần nghiêm túc rút kinh nghiêm Như vậy, bà Th kháng cáo khơng có chứng minh, ý kiến Viện kiểm sát người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp TNH có nội dung phù hợp với tình tiết khách quan vụ án quy định pháp luật nên chấp nhận phần, Hội đồng xét xử thống bác kháng cáo bà Th, sửa án sơ thẩm việc áp dụng pháp luật Bà Th phải chịu án phí phúc thẩm Vì lẽ trên, QUYẾT ĐỊNH: Căn khoản Điều 308; Điều 30, 37, 38, 39; Khoản Điều 147, 148 Bộ luật tố tụng dân sự; Điều 582 Bộ luật dân 2005; khoản Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2014; Nghị số 326/2016/UBTVQH14 ngày 21/12/2016 Ủy ban Thường vụ Quốc hội Không chấp nhận kháng cáo bà Lê Hoàng Diệp Th Sửa Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 310/2018/KDTM-ST ngày 21 tháng năm 2018 Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Đình yêu cầu khởi kiện Công ty Cổ phần Đầu tư TN khởi kiện bà Lê Hoàng Diệp Th hành vi chiếm đoạt 11 dấu 20 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 08 Công ty Chi nhánh gồm: Công ty Cổ phần Tập đồn TN, Cơng ty Cổ phần TN Franchising, Cơng ty Cổ phần Cà phê Hịa Tan TN, Công ty Cổ phần Cà phê TN, Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ G7, Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ G7 Tồn cầu, Cơng ty TNHH Đầu tư Du lịch ĐL Công ty TNHH VN Đăk Nông Chấp nhận yêu cầu khởi kiện nguyên đơn: - Buộc bà Lê Hoàng Diệp Th phải chấm dứt hành vi chiếm giữ trái phép, chiếm đoạt dấu, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đăng ký thuế công ty cổ phần số 0309613404 Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh đăng ký lần ngày 13/5/2010 Công ty Cổ phần Đầu tư TN Bà Lê Hoàng Diệp Th phải hoàn trả cho Công ty Cổ phần Đầu tư TN dấu Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đăng ký thuế công ty cổ phần nêu sau án có hiệu lực pháp luật - Bà Lê Hồng Diệp Th phải chấm dứt hành vi đóng dấu lên chữ ký người khơng có thẩm quyền Công ty Cổ phần Đầu tư TN - Bà Lê Hoàng Diệp Th phải chấm dứt hành vi nhân danh Công ty Cổ phần Đầu tư TN để thực công việc không thuộc thẩm quyền Án phí kinh doanh thương mại: - Án phí sơ thẩm: Bà Lê Hoàng Diệp Th phải chịu 3.000.000 (Ba triệu) đồng Công ty Cổ phần Đầu tư TN chịu án phí hồn lại 3.000.000 (ba triệu) đồng tiền tạm ứng án phí nộp theo Biên lai thu tiền số 0047423 ngày 15/8/2017 Cục Thi hành án dân Thành phố Hồ Chí Minh - Án phí phúc thẩm: Bà Lê Hồng Diệp Th phải chịu 2.000.000 (hai triệu) đồng, khấu trừ 2.000.000 đồng tiền tạm ứng án phí nộp theo biên lai thu số 0044347 ngày 24/4/2018 Cục Thi hành án dân Thành phố Hồ Chí Minh, bà Th nộp đủ Về hiệu lực án: Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án (ngày 12 tháng 11 năm 2018)./ Nơi nhận: - Tòa án nhân dân tối cao; - VKSNDCC Thành phố Hồ Chí Minh; - TAND TP Hồ Chí Minh; - VKSND TP Hồ Chí Minh; - Cục THADS TP Hồ Chí Minh; - NĐ; - BĐ; - Lưu: VP, hồ sơ vụ án, 17b(TTPT) T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ Phan Đức Phương PHỤ LỤC Bản án số 29/2017/KDTM-PT ngày 01/09/2017 việc tranh chấp trách nhiệm dân người quản lý công ty Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta8575t1cvn/chi-tiet-ban-an, truy cập ngày 20/02/2020 TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Bản án số: 29/2017/KDTM-PT Ngày 14 tháng năm 2017 V/v “Tranh chấp trách nhiệm dân người quản lý công ty” NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: Thẩm phán - Chủ tọa phiên tịa: Ơng Phan Đức Phương; Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Hữu Ba; Ông Đặng Quốc Khởi - Thư ký phiên tòa: Ông Thới Ngọc Bắc - Thư ký Toà án nhân dân cấp cao Thành phố Hồ Chí Minh - Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tồ: Ơng Nguyễn Kim Đoạn - Kiểm sát viên Ngày 14 tháng năm 2017, trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao Thành phố Hồ Chí Minh, xét xử phúc thẩm công khai vụ án kinh doanh thương mại thụ lý số: 01/2017/TLPT-KDTM ngày 03 tháng 01 năm 2017 tranh chấp “Về trách nhiệm dân người quản lý công ty” Do Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số: 857/2016/KDTM-ST ngày 19 tháng năm 2016 Tịa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh bị kháng cáo Theo Quyết định đưa vụ án xét xử phúc thẩm số: 175/2017/QĐ-PT ngày 03 tháng năm 2017, đương sự: * Nguyên đơn: Ông Nguyễn Văn H Cư trú tại: Lầu 2-202, số 60 NT, phường BT, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh - Người đại diện theo ủy quyền nguyên đơn: Bà Đặng Thị Ngọc L Cư trú tại: Số 162/10 Nguyễn Văn Lượng, phường 17, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh (theo giấy ủy quyền ngày 23 tháng năm 2017) - Người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho nguyên đơn: Bà Phạm Kim ALuật sư Văn phịng Luật sư Kim Anh, thuộc Đồn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh * Bị đơn: Ông Kakazu S Cư trú tại: Số 23 TKH, phường BN, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh - Người đại diện theo ủy quyền bị đơn: Ông Hoàng Ngọc Q Cư trú tại: Số 93/1017 LĐT, phường 6, quận GV, Thành phố Hồ Chí Minh (theo giấy ủy quyền ngày 27 tháng 11 năm 2015) - Người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp bị đơn: Bà Nguyễn Thị Lệ D Luật sư Công ty Luật TNHH LNT & Thành viên, thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh * Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông NLQ1 Cư trú tại: Số 02-17-1-1605 Akasaka, Minato-Ku, Tokyo, Japan (Nhật Bản) Ông NLQ2 Cư trú tại: Số 06-39-33 Izumi, thành phố Kumamoto, Japan (Nhật Bản) Công ty NLQ3 Địa trụ sở tại: Số 351/31 NTL, phường 13, quận BT, Thành phố Hồ Chí Minh - Người đại diện theo ủy quyền: Bà Nguyễn Thu H1 Cư trú tại: Số 245 XV NT, phường 17, quận BT, Thành phố Hồ Chí Minh (theo văn ủy quyền ngày 07 tháng năm 2017) Công ty NLQ4 Địa trụ sở tại: Số 11 Bis NGT, phường 16, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh - Người đại diện theo ủy quyền: Ông Phạm Tuấn H2 Cư trú tại: Số 706 PVT, phường 10, quận GV, Thành phố Hồ Chí Minh (theo giấy ủy quyền ngày 19 tháng năm 2017) * Người kháng cáo: Bị đơn - ông Kakazu S NỘI DUNG VỤ ÁN: Nguyên đơn, ông Nguyễn Văn H trình bày: Ơng Kakazu S bổ nhiệm làm Phó chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT), kiêm Tổng giám đốc Công ty NLQ4 (Công ty STT) từ tháng 9/2014 Ông Kakazu S thực quyền nhiệm vụ giao trái với quy định pháp luật, Điều lệ Công ty gây thiệt hại cho Công ty STT Vì vậy, ơng H u cầu: Tun bố Hợp đồng thuê văn phòng số 2415-HĐTVP/2015/PVM SGSGTTC ngày 06/5/2015 Công ty STT Công ty NLQ3 (Công ty NLQ3) vô hiệu người tham gia ký kết hợp đồng ơng Kakazu S khơng có thẩm quyền, việc Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty định 2 Yêu cầu ông Kakazu S bồi thường 1.483.954.720 đồng, gồm thiệt hại sau: Thiệt hại ký hợp đồng thuê văn phòng số 2415-HĐTVP/2015/PVM SGSGTTC trái pháp luật để chuyển trụ sở từ số 25 P, quận số 11bis NGT, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh chưa xin ý kiến ĐHĐCĐ tính từ tháng 06/2015 đến tháng 11/2015 là: 1.017.094.720 đồng (gồm chi phí thuê mặt 877.050.720 đồng chi phí sửa chữa mặt 140.044.000 đồng) Thiệt hại 72.000.000 đồng (gồm hành vi sử dụng lao động người nước ngồi chưa có giấy phép lao động, bị Thanh tra Sở Lao động Thương binh Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh phạt 60.000.000 đồng sử dụng lái xe để tham gia kinh doanh vận tải mà khơng có hợp đồng lao động, bị Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh phạt 12.000.000 đồng Thiệt hại 384.160.000 đồng ký hợp đồng với xe liên kết hoạt động taxi không tuân thủ theo pháp luật quy định, gây hậu nghiêm trọng cho Công ty Bị đơn, ông Kakazu S trình bày: Việc tuyển dụng bổ nhiệm cán quản lý ông Kishi Kentaro, quốc tịch Nhật Bản giữ chức vụ Giám đốc Tổ chức-Hành thuộc thẩm quyền Tổng giám đốc, theo đề xuất phận nhân Đối với hoạt động liên kết taxi, chủ trương kinh doanh Công ty STT triển khai thực từ năm 2008, trước ông Kakazu S làm Tổng giám đốc Do vậy, định xử phạt Sở Giao thông Vận tải Sở Lao động Thương binh Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh khơng phải lỗi cá nhân ông Kakazu S Việc thuê văn phòng làm việc số 11 bis NGT, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh cần quản lý tập trung quản lý công ty trực thuộc địa điểm, chi phí thuê đơn vị tốn, gồm: Cơng ty STT đơn vị trực thuộc Công ty BVLV Công ty TMDLSG Trụ sở Công ty STT số 25 P xuống cấp, Công ty tiến hành đo vẽ, lập thủ tục đề nghị UBND Thành phố Hồ Chí Minh chuyển từ đất thuê hàng năm sang thuê đất 50 năm sửa chữa trụ sở, sửa chữa xong hoàn tất mặt pháp lý quyền sử dụng đất Cơng ty chuyển trụ sở cũ Về yêu cầu hủy Hợp đồng thuê văn phòng số 2415-HĐTVP/2015/PVM SGSGTTC ngày 06/05/2015 Công ty NLQ3 với Công ty STT Đây yêu cầu khởi kiện bổ sung nguyên đơn, không liên quan đến quan hệ pháp luật tranh chấp ban đầu Do ông Kakazu S thực pháp luật Điều lệ Công ty STT nên không đồng ý yêu cầu khởi kiện ơng H Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, Cơng ty NLQ4 trình bày: Cơng ty STT khơng có thiệt hại nên khơng u cầu bồi thường Việc ký hợp đồng liên kết taxi chủ trương Công ty từ năm 2008, với mục đích để quảng bá thương hiệu khơng có lợi nhuận nên khơng có thiệt hại Việc di dời trụ sở tạm thời để sửa chữa hoàn tất thủ tục pháp lý thuê đất Hợp đồng thuê văn phòng số 2415-HĐTVP/2015/PVM SG-SGTTC ngày 06/05/2015 tuân thủ quy định pháp luật nên có hiệu lực pháp luật Công ty STT không đồng ý hủy hợp đồng theo yêu cầu khởi kiện nguyên đơn Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan,Cơng ty NLQ3 trình bày: Khi ký kết hợp đồng thuê văn phòng số 2415-HĐTVP/2015/PVM SG-SGTTC ngày 06/05/2015, bên có tư cách pháp nhân tuân thủ quy định pháp luật Vì vậy, Công ty NLQ3 không đồng ý hủy hợp đồng theo yêu cầu khởi kiện nguyên đơn Tại án sơ thẩm số 857/2016/KDTM-ST ngày 19/8/2016 Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh định: Căn Bộ luật tố tụng Dân 2015; Luật Doanh nghiệp 2014; Bộ luật Dân năm 2005; Pháp lệnh án phí, lệ phí Tịa án, tun xử: Hợp đồng số 2415-HĐTVP/2015/PVM SG-SGTTC Công ty NLQ3 Công ty STT ký ngày 06/5/2015 vơ hiệu Ơng Kakazu S phải chịu trách nhiệm bồi thường cho Công ty STT 1.483.954.720 đồng Đình giải yêu cầu: Đòi bồi thường khoản tiền đặt cọc 48.000.000 đồng Công ty BVLV, bồi thường tháng tiền lương thử việc cho ông Nguyễn Văn P (Giám đốc Công ty BVLV) 66.000.000 đồng thiệt hại trả lương cho ơng Phạm Tuấn H2 với tư cách Phó Tổng giám đốc Cơng ty 16.907.650 đồng Ngồi ra, án sơ thẩm cịn định án phí quyền kháng cáo theo quy định pháp luật Ngày 26/8/2016, đại diện theo ủy quyền ông Kakazu S có đơn kháng cáo, u cầu Tịa án giải vấn đề sau: Không đồng ý yêu cầu khởi kiện nguyên đơn tuyên bố Hợp đồng số 2415-HĐTVP/2015/PVM SGSGTTC vô hiệu không đồng ý bồi thường thiệt hại cho Công ty STT định án sơ thẩm Tại phiên tòa, đại diện theo ủy quyền ông Kakazu S xác nhận Công ty STT bị Thanh tra Sở Lao động-Thương binh Xã hội Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh phạt hành vi vi phạm hành nguyên đơn nêu Cơng ty STT trình bày: Cơng ty khơng thiệt hại từ hoạt động liên kết taxi Số tiền 160.000 đồng/xe/tháng doanh thu từ hoạt động liên kết taxi, sau trừ chi phí Cơng ty STT khơng có lợi nhuận Trước ký hợp đồng thuê trụ sở số 2415-HĐTVP/2015/PVM SG-SGTTC, HĐQT Công ty STT thống chuyển trụ sở từ 25 P, quận số 11 bis NGT, quận Vì vậy, ngày 06/05/2015, ơng Kakazu S ký hợp đồng Do hợp đồng pháp luật nên Công ty STT không đồng ý yêu cầu khởi kiện nguyên đơn Công ty NLQ3 có ý kiến: Khơng đồng ý hủy Hợp đồng th trụ sở số 2415HĐTVP/2015/PVM SG-SGTTC hợp đồng ký kết pháp luật Đại diện ủy quyền nguyên đơn trình bày: Chủ trương liên kết taxi Cơng ty STT thực từ 2013, thực chất bán thương hiệu, liên kết taxi Việc niêm yết giá taxi trách nhiệm lái xe Sau ông H khởi kiện vụ án Tịa án Cơng ty STT tiến hành thủ tục đề nghị UBND Thành phố Hồ Chí Minh chuyển hợp đồng thuê đất hàng năm thành hợp đồng thuê đất có thời hạn 50 năm Tuy nhiên, việc ông H chủ trương HĐQT khơng họp Luật sư bị đơn trình bày: Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo bị đơn, bác đơn khởi kiện nguyên đơn, lý sau: Bản án sơ thẩm khơng thật khách quan, yêu cầu bồi thường khơng dựa báo cáo tài Cơng ty STT để giải vụ án, cụ thể: Do trụ sở số 25 P bị hư hỏng, phải sửa chữa nên tạm dời nhân viên đến làm việc số 11 bis NGT Về mặt pháp lý, theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trụ sở Công ty STT địa số 25 P, Công ty STT chưa làm bố cáo thông báo việc chuyển trụ sở Công ty sang số 11 bis NGT, điều Ủy ban chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận trụ sở Công ty STT địa số 25 P Theo Điều lệ Công ty đề xuất ngày 07/11/2014 Phịng Tổ chức-Hành ơng Kakazu S bổ nhiệm ơng Kishi Kentaro thẩm quyền Quyết định xử phạt vi phạm hành Sở Lao động Thương binh Xã hội Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh phạt Cơng ty STT, khơng phải phạt cá nhân ơng Kakazu S HĐQT Cơng ty chưa có văn xác định ông Kakazu S phải chịu trách nhiệm cá nhân Theo quy định Điều lệ Cơng ty STT ơng Kakazu S có đủ thẩm quyền để ký kết hợp đồng xe liên kết taxi hoạt động kinh doanh thường nhật Cơng ty Quyết định xử phạt vi phạm hành phạt Công ty STT phạt cá nhân ông Kakazu S Hợp đồng thuê trụ sở số 2415-HĐTVP/2015/PVM SG-SGTTC ký trước có Nghị HĐQT sau HĐQT thống việc chuyển trụ sở từ số 25 P 11 NGT phù hợp với Nghị HĐQT nên hợp đồng có giá trị pháp lý Luật sư nguyên đơn trình bày: Căn kết tranh tụng phiên tịa có sở kết luận việc chuyển trụ sở từ 25 P 11 bis NGT có thật Tuy nhiên, theo Điều lệ Cơng ty STT Luật Doanh nghiệp việc chuyển trụ sở thuộc thẩm quyền định ĐHĐCĐ Vì vậy, ơng Kakazu S khơng có quyền định nên hợp đồng thuê trụ sở bị vô hiệu Về tuyển dụng lao động, ông Kakazu S bổ nhiệm ông Kishi Kentaro giữ chức vụ Giám đốc Tổ chức-Hành sử dụng lao động khơng có hợp đồng lao động nên bị quan Nhà nước phạt vi phạm hành trách nhiệm ơng Kakazu S Cơng ty STT nộp phạt nên ông Kakazu S phải bồi thường số tiền cho Công ty Do không tuân thủ quy định ký hợp đồng liên kết taxi, dẫn đến Công ty STT bị thiệt hại nên ông Kakazu S phải bồi thường cho Cơng ty có Vì vậy, đề nghị Hội đồng xét xử bác kháng cáo bị đơn, giữ nguyên án sơ thẩm Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao Thành phố Hồ Chí Minh có ý kiến: Việc chuyển trụ sở thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ ông Kakazu S ký hợp đồng chuyển trụ sở trái pháp luật nên cấp sơ thẩm chấp nhận yêu cầu nguyên đơn, tuyên bố hợp đồng thuê trụ sở vô hiệu buộc ông Kakazu S bồi thường thiệt hại ký hợp đồng trái pháp luật có Đối với yêu cầu bồi thường vi phạm hành chính, ơng Kakazu S không thực chức trách nên Công ty STT bị quan nhà nước phạt, Công ty STT nộp phạt nên ông Kakazu S phải bồi thường án sơ thẩm tuyên có Đối với yêu cầu bồi thường từ hoạt động liên kết taxi, đương xác nhận chủ trương liên kết taxi Công ty STT thực từ 2013, trước thời điểm ông Kakazu S làm Tổng giám đốc, q trình thực ơng Kakazu S có vi phạm khơng cố ý gây thiệt hại cho Công ty nên đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo ông Kakazu S, giữ nguyên định khác án sơ thẩm NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: Căn vào tài liệu, chứng có hồ sơ vụ án kết tranh tụng phiên tòa, sau nghe đương tranh luận ý kiến đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao Thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng xét xử nhận thấy: [1] Về quan hệ pháp luật tranh chấp thẩm quyền giải quyết: Nguyên đơn, ông Nguyễn Văn H thành viên HĐQT, đại diện cho 21% cổ phiếu Công ty STT yêu cầu ông Kakazu S, Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật Công ty STT bồi thường thiệt hại cho Công ty STT nên cấp sơ thẩm xác định quan hệ pháp luật tranh chấp "Tranh chấp trách nhiệm dân người quản lý công ty" giải quy định Điều 161 Luật Doanh nghiệp; khoản Điều 30 điểm a khoản Điều 37 Bộ luật Tố tụng dân 2015 Tại phiên tịa, đại diện Cơng ty STT cung cấp văn xin xét xử vắng mặt đề ngày 12/6/2017 ông NLQ2, thành viên HĐQT Công ty STT Thấy rằng, ông NLQ2 có quốc tịch Nhật Bản, văn khơng hợp pháp hóa lãnh theo quy định pháp luật Việt Nam nên không hợp lệ Tuy nhiên, quan hệ pháp luật tranh chấp "Tranh chấp trách nhiệm dân người quản lý công ty", khơng liên quan đến ơng NLQ2 Vì vậy, việc xét xử vắng mặt ông NLQ2 không ảnh hưởng quyền lợi đương [2] Xét kháng cáo ông Kakazu S, thấy rằng: HĐQT Công ty STT có thành viên, gồm: Ơng NLQ1, Chủ tịch HĐQT; ông Kakazu S, Phó chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Công ty; ông Nguyễn Văn H; ông NLQ1 ông NLQ2 a) Đối với kháng cáo bồi thường 1.017.094.720 đồng chuyển trụ sở từ số 25 P, quận sang tòa nhà PSG số 11bis NGT, quận 3, thấy rằng: a1 Ngày 06/5/2015, ông Kakazu S đại diện Công ty STT ký hợp đồng thuê văn phịng số 2415-HĐTVP/2015/PVM SG-SGTTC với Cơng ty NLQ3 Ngày 21/5/2015, ông Kakazu S đại diện theo ủy quyền ông NLQ1, Chủ tịch HĐQT Công ty STT tổ chức họp để xin ý kiến thành viên HĐQT việc trình ĐHĐCĐ để lấy ý kiến cổ đơng văn việc thay đổi địa trụ sở Công ty bổ sung ngành nghề kinh doanh Tại điểm 5.1 mục Biên họp HĐQT ngày 21/5/2015 có nội dung: "Thống tổ chức lấy ý kiến cổ đông văn việc thay đổi địa công ty sang địa tại: Tầng tòa nhà PSG số 11bis NGT, phường 6, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh" Biên 5/5 thành viên HĐQT đồng ý ký tên Sau đó, ngày 23/6/2015, ông Kakazu S thay mặt HĐQT ký Phiếu lấy ý kiến văn cổ đông nội dung: Chuyển trụ sở Công ty từ số 25 P, quận sang tầng tòa nhà PSG số 11bis NGT, quận Tại phần IV Biên kiểm phiếu việc xin ý kiến cổ đông văn số 01/2015/ĐHĐCĐ-BB ngày 08/7/2015 có nội dung: "Thơng qua việc thay đổi trụ sở Công ty từ địa chỉ: 25 P, phường NTB, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam sang: Tầng tịa nhà PSG số 11bis NGT, phường 6, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam" Biên 5/5 thành viên HĐQT đồng ý ký tên Căn biên kiểm phiếu trên, ngày 09/7/2015, ông Kakazu S thay mặt HĐQT ký Nghị số 18/2015/NQ-ĐHĐCĐ ĐHĐCĐ có nội dung: "Thông qua việc thay đổi trụ sở Công ty từ địa chỉ: 25 P, phường NTB, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam sang: Tầng tòa nhà PSG số 11bis NGT, phường 6, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam" a2 Ngày 30/7/2015, Sở Tài nguyên Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh có Cơng văn số 5429/TNMT-QLSDĐ gửi UBND Thành phố Hồ Chí Minh, mục trạng phương án sử dụng đất có nội dung: " Cơng ty dự kiến sửa chữa, nâng cấp xây dựng lại văn phòng kiến nghị xin điều chỉnh (tăng) thời gian thuê đất lên 50 năm, trả tiền thuê đất lần cho thời gian thuê" Tại phiên tòa, đại diện ủy quyền nguyên đơn xác nhận Công ty STT có thực thủ tục sửa chữa trụ sở đề nghị UBND Thành phố Hồ Chí Minh chuyển sang cho Cơng ty th có thời hạn 50 năm ơng Kakazu S trình bày Cơng ty STT thực công việc nêu sau ông H khởi kiện Tòa án Tuy nhiên, hồ sơ vụ án thể hiện, ông H khởi kiện ngày 16/9/2015 sau Sở Tài nguyên Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Cơng văn số 5429/TNMT-QLSDĐ ngày 30/7/2015 nêu Vì vậy, có xác định việc chuyển trụ sở 11bis NGT lợi ích Cơng ty STT a3 Từ phân tích nêu mục a1, a2 nêu trên, thấy rằng: Mặc dù việc tổ chức họp HĐQT lấy ý kiến ĐHĐCĐ sau ông Kakazu S ký hợp đồng thuê văn phòng số 2415-HĐTVP/2015/PVM SG-SGTTC ngày 06/5/2015, tất 5/5 thành viên HĐQT tham gia họp đồng ý Việc thực hợp đồng thuê văn phòng số 2415-HĐTVP/2015/PVM SG-SGTTC tạm thời thay đổi địa Công ty STT đồng ý HĐQT, ông Kakazu S thực Nghị số 18/2015/NQ-ĐHĐCĐ ĐHĐCĐ, cần thiết lợi ích Cơng ty STT; Ơng Kakazu S khơng có vụ lợi cá nhân ký kết thực hợp đồng nêu nên u cầu ơng H địi ông Kakazu S phải bồi thường thiệt hại Vì vậy, kháng cáo ơng Kakazu S nội dung có chấp nhận b) Đối với Hợp đồng thuê văn phòng số 2415-HĐTVP/2015/PVM SGSGTTC ngày 06/05/2015 Công ty STT với Công ty NLQ3: Về hình thức, ký kết hợp đồng bên có tư cách pháp nhân; người ký hợp đồng đại diện theo pháp luật bên; q trình tố tụng phiên tịa, bên tham gia hợp đồng khơng có tranh chấp hợp đồng Về nội dung, phân tích mục a nêu việc tổ chức họp HĐQT lấy ý kiến ĐHĐCĐ sau ông Kakazu S ký hợp đồng thuê văn phòng số 2415-HĐTVP/2015/PVM SGSGTTC ngày 06/5/2015 chưa phù hợp 5/5 thành viên HĐQT, có ngun đơn, ơng H tham gia họp đồng ý biên họp HĐQT ngày 21/5/2015 kiểm phiếu HĐQT ngày 08/7/2015 Như vậy, hợp đồng thuê văn phòng số 2415-HĐTVP/2015/PVM SG-SGTTC ngày 06/05/2015 quy định hình thức, việc ký kết hợp đồng hoàn toàn tự nguyện, mục đích nội dung hợp đồng khơng vi phạm điều cấm pháp luật, không trái đạo đức xã hội Vì vậy, Điều 122 Bộ luật dân năm 2004 điều kiện có hiệu lực giao dịch dân hợp đồng thuê văn phịng số 2415-HĐTVP/2015/PVM SG-SGTTC nêu có hiệu lực pháp luật Tòa án cấp sơ thẩm tuyên bố hợp đồng th văn phịng số 2415-HĐTVP/2015/PVM SGSGTTC vơ hiệu khơng xác Vì vậy, cần chấp nhận kháng cáo ông Kakazu S c) Đối với kháng cáo yêu cầu bồi thường thiệt hại liên quan đến hoạt động liên kết taxi, thấy rằng: c1 Việc ngày 07/7/2015, Sở Giao thơng Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2791/QĐ-SGTVTvề việc thu hồi phù hiệu phương tiện vi phạm phù hiệu taxi 49 xe có thật Nguyên đơn cho vi phạm nên ông Kakazu S gây thiệt hại cho Công ty STT 384.160.000 đồng Theo hợp đồng số tiền lái xe phải nộp cho cơng ty doanh thu khoán lái xe Nguyên đơn cho số tiền 384.160.000 đồng lợi nhuận mà Công ty STT thu khơng có chứng minh Trong Báo cáo doanh thu, chi phí lợi nhuận xe liên kết Phịng Kế tốn-Tài Cơng ty STT lập ngày 18/8/2016, đượcTổng giám đốc Cơng ty STT xác nhận có nội dung: Các chi phí hoạt động liên kết taxi gồm: Lương phận tổng đài, lương điều hành bến bãi, lương trung tâm taxi, chi phí thuê bến bãi kinh doanh taxi, chi phí đàm taxi Hoạt động xe liên kết Công ty năm 2015 lỗ 997,977 đồng/xe/tháng Mặc dù, nguyên đơn không thừa nhận báo cáo không cung cấp chứng chứng minh số thiệt hại thực tế từ việc thu hồi phù hiệu taxi mà xác định Công ty STT bị doanh thu tháng (28 ngày/tháng) theo nguyên tắc: (140.000 đồng/xe x 28 ngày/tháng x 49 xe) x tháng = 384.160.000 đồng xác định số tiền lợi nhuận Cơng ty STT bị khơng có Tại phiên tòa, bị đơn thừa nhận việc liên kết taxi chủ trương Công ty triển khai thực từ năm 2013, trước ông Kakazu S làm Tổng giám đốc Việc sau làm Tổng giám đốc, ông Kakazu S thực việc liên kết taxi thực Nghị ĐHĐCĐ, ông Kakazu Shugo khơng tự ý liên kết taxi Vì vậy, kháng cáo ơng Kakazu có cứ, chấp nhận d Đối với kháng cáo việc bồi thường thiệt hại liên quan đến việc tuyển dụng lao động, thấy rằng: d1 Ngày 07/11/2014, ông Kakazu S ban hành định số 09/QĐ-HĐQT bổ nhiệm ông Kishi Kentaro làm Giám đốc Phịng Tổ chức-Hành Ngày 26/01/2015, Thanh tra Sở Lao động Thương binh Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 658/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành Cơng ty STT việc sử dụng lao động nước làm việc Việt Nam khơng có giấy phép lao động, phạt Công ty 60.000.000 đồng Ngày 24/6/2015, Thanh tra Sở giao thơng Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số A167162, xử phạt Công ty STT có hành vi sử dụng lái xe để tham gia kinh doanh vận tải mà khơng có hợp đồng lao động theo quy định, phạt 5.000.000 đồng d2 Ông Kakazu S Tổng giám đốc, theo Luật doanh nghiệp Điều lệ Cơng ty STT Tổng giám đốc có toàn quyền bổ nhiệm người quản lý ký hợp đồng với người lao động phải tuân thủ quy định pháp luật Điều lệ Công ty Việc cho tuyển dụng ông Kishi Kentaro theo đề xuất Phịng Tổ chức-Hành khơng có chấp nhận, lẽ ông Kakazu S người đại diện theo pháp luật Công ty STT có lỗi việc tuyển dụng ơng Kishi Kentaro sử dụng lái xe không ký hợp đồng lao động, bị quan Nhà nước xử phạt vi phạm hành Do Cơng ty STT nộp phạt theo định nêu nên ông Kakazu S phải chịu trách nhiệm khoản thiệt hại Cấp sơ thẩm buộc ông Kakazu S phải bồi thường 65.000.000 đồng có cứ, pháp luật Vì vậy, kháng cáo ơng Kakazu S khơng có chấp nhận e Đối với kháng cáo việc bồi thường 7.000.000 đồng vi phạm quy định niêm yết giá taxi, thấy rằng: Ngày 24/6/2015, Thanh tra Sở Giao thơng Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số A167162, xử phạt Công ty STT có hành vi khơng thực nội dung niêm yết giá cước phạt 7.000.000 đồng Tại mục 6.2 Điều hợp đồng thuê xe ô tô khoản mục II Bản thỏa thuận hợp đồng xe liên kết ghi rõ: Trong trình thực hợp đồng chủ xe phải cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm hành vi lái xe giới thiệu/đề nghị trình hoạt động khai thác kinh doanh xe liên kết Tại phiên tòa, đại diện ủy quyền nguyên đơn xác nhận niêm yết giá taxi trách nhiệm lái xe Tòa án cấp sơ thẩm trình bày ngun đơn để xác định khơng niêm yết giá taxi lỗi ông Kakazu S buộc ông Kakazu S bồi thường 7.000.000 đồng khơng xác Vì vậy, kháng cáo ơng Kakazu S có cứ, chấp nhận Từ phân tích mục [2] nêu thấy kháng cáo ông Kakazu S ý kiến Luật sư ơng Kakazu S có chấp nhận phần; khơng chấp nhận nội dung trình bày Luật sư nguyên đơn; chấp nhận phần ý kiến đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao Thành phố Hồ Chí Minh kháng cáo bồi thường thiệt hại 384.160.000 đồng ông Kakazu S Do kháng cáo chấp nhận phần nên ơng Kakazu S khơng phải chịu án phí phúc thẩm Nguyên đơn, bị đơn phải chịu án phí sơ thẩm theo quy định pháp luật Các định khác án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực thi hành kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị Vì lẽ trên, QUYẾT ĐỊNH: Căn Điều 308, 309 Bộ luật tố tụng dân năm 2015; Điều 32, khoản Điều 34 Điều lệ Công ty NLQ4, Điều 160, 161 Luật Doanh nghiệp 2014; Điều 307, 605 Bộ luật dân năm 2005; Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án Chấp nhận phần kháng cáo ông Kakazu S Sửa phần Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số: 857/2016/KDTM-ST ngày 19/8/2016 Tịa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Chấp nhận phần yêu cầu khởi kiện ông Nguyễn Văn H việc yêu cầu ông Kakazu S bồi thường cho Công ty NLQ4 Buộc ông Kakazu S phải bồi thường cho Công ty NLQ4 65.000.000 (Sáu mươi lăm triệu) đồng, gồm 60.000.000 đồng việc sử dụng lao động nước ngồi làm việc Việt Nam khơng có giấy phép lao động 5.000.000 đồng việc sử dụng lái xe để tham gia kinh doanh vận tải mà khơng có hợp đồng lao động theo quy định, bị Sở Lao động – Thương binh Xã hội, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh phạt hành vi vi phạm hành Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện ông Nguyễn Văn H việc yêu cầu tuyên bố vô hiệu hợp đồng số 2415-HĐTVP/2015/PVM SG-SGTTC ngày 06/5/2015 Công ty NLQ3 với Công ty NLQ4 Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện ông Nguyễn Văn H việc yêu cầu ông Kakazu S bồi thường cho Công ty NLQ4 1.408.254.720 đồng, gồm 1.017.094.720 đồng việc ký hợp đồng trái pháp luật để chuyển trụ sở từ số 25 P, phường NTB, quận sang tầng tòa nhà PSG số 11bis NGT, phường 6, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh; 384.160.000 đồng ký hợp đồng liên kết taxi trái pháp luật 7.000.000 đồng bị phạt hành vi không thực nội dung niêm yết giá cước taxi Đình giải yêu cầu khởi kiện ông Nguyễn Văn H việc yêu cầu ông Kakazu S bồi thường tiền đặt cọc 48.000.000 đồng Công ty BVLV, 66.000.000 đồng tiền lương thử việc tháng ông Nguyễn Văn P, Giám đốc Công ty BVLV 16.907.650 đồng tiền lương trả cho ơng Phạm Tuấn H2 với tư cách Phó Tổng giám đốc Công ty Công ty NLQ4 Về nghĩa vụ chậm thi hành án: Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án người thi hành án thi hành án xong tất khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án phải chịu khoản tiền lãi số tiền phải thi hành án theo mức lãi suất quy định khoản Điều 468 Bộ luật Dân năm 2015 10 Về án phí sơ thẩm: Ơng Nguyễn Văn H phải chịu 54.247.641, khấu trừ 24.124.000 đồng tiền tạm ứng án phí nộp theo biên lai thu số 09731 ngày 10/12/2015 số 09246 ngày 17/9/2015 Cục Thi hành án dân Thành phố Hồ Chí Minh, ơng H cịn phải nộp 30.123.641 (Ba mươi triệu trăm hai mươi ba ngàn sáu trăm bốn mốt) đồng Ông Kakazu S phải chịu 3.250.000 (Ba triệu hai trăm năm mươi ngàn) đồng Về án phí phúc thẩm: Ơng Kakazu S khơng phải chịu hoàn lại 200.000 (Hai trăm ngàn) đồng tiền tạm ứng án phí nộp theo biên lai thu số 0031049 ngày 01/9/2016 Cục Thi hành án dân Thành phố Hồ Chí Minh 10 Về hướng dẫn thi hành án dân sự: Trường hợp án, định thi hành theo quy định Điều Luật Thi hành án dân người thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án bị cưỡng chế thi hành án theo quy định Điều 6, Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án thực theo quy định Điều 30 Luật Thi hành án dân 11 Về hiệu lực án: Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án ngày 14 tháng năm 2017./ Nơi nhận: - Tòa án nhân dân tối cao; - VKSNDCC thành phố Hồ Chí Minh; - TAND Thành phố Hồ Chí Minh; - VKSND Thành phố Hồ Chí Minh; - Cục THADS Thành phố Hồ Chí Minh; - NĐ; - BĐ; - NLQ; - Lưu: VP, hồ sơ vụ án, 16b TNB TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA (Đã ký) Phan Đức Phương 11 ... soát người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 Khái niệm người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp Chế định. .. nhắc tới định nghĩa NĐD theo pháp luật doanh nghiệp Chế định NĐD theo pháp luật chế định pháp lý nòng cốt pháp luật doanh nghiệp NĐD theo pháp luật doanh nghiệp thay mặt nhân danh doanh nghiệp. .. người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp Chương 2: Xác lập chấm dứt tư cách người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp Chương 3: Thẩm quyền trách nhiệm người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Chế định người đại diện theo pháp luật trong luật doanh nghiệp 2014 , Chế định người đại diện theo pháp luật trong luật doanh nghiệp 2014