0

ĐỊNH TỘI DANH đối VỚI CÁC HÀNH VI LẠM DỤNG TÌNH DỤC đối VỚI NGƯỜI DƯỚI 16 TUỔI TRONG BỘ LUẬT HÌNH SỰ

13 4 0
  • ĐỊNH TỘI DANH đối VỚI CÁC HÀNH VI LẠM DỤNG TÌNH DỤC đối VỚI NGƯỜI DƯỚI 16 TUỔI TRONG BỘ LUẬT HÌNH SỰ

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 21:34

lOMoARcPSD|11424851 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - TIN HỌC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA LUẬT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN LUẬT NIÊN KHÓA: 2017 - 2021 ĐỊNH TỘI DANH ĐỐI VỚI CÁC HÀNH VI LẠM DỤNG TÌNH DỤC ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 16 TUỔI TRONG BỘ LUẬT HÌNH SỰ HỌ TÊN SINH VIÊN: NGUYỄN MAI ANH MSSV: 17DH380482 HỌ TÊN GVHD: TS NGUYỄN THANH MẬN Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2021 lOMoARcPSD|11424851 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - TIN HỌC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA LUẬT NGUYỄN MAI ANH MSSV: 17DH380482 ĐỊNH TỘI DANH ĐỐI VỚI CÁC HÀNH VI LẠM DỤNG TÌNH DỤC ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 16 TUỔI TRONG BỘ LUẬT HÌNH SỰ KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH LUẬT KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS NGUYỄN THANH MẬN lOMoARcPSD|11424851 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan khóa luận tốt nghiệp “Định tội danh hành vi lạm dụng tình dục người 16 tuổi Bộ luật hình sự” cơng trình nghiên cứu tơi thực hướng dẫn TS Nguyễn Thanh Mận Các nội dung, thơng tin trình bày khóa luận trung thực Tơi xin chịu trách nhiệm hồn tồn lời cam đoan Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng năm 2021 Tác giả Nguyễn Mai Anh Downloaded by nhung nhung (nhungnguyen949595@gmail.com) lOMoARcPSD|11424851 LỜI CẢM ƠN Để hồn thành khóa luận này, bên cạnh nỗ lực thân, tơi cịn nhận giúp đỡ từ thầy cô bạn bè Nhân đây, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Tiến sĩ Nguyễn Thanh Mận, người tận tình bảo hướng dẫn tơi suốt q trình làm khóa luận tốt nghiệp Ngồi ra, tơi xin chân thành cảm ơn tồn thể giảng viên trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh năm qua cung cấp cho tơi kiến thức để tơi vận dụng hồn thành tốt khóa luận Bên cạnh đó, tơi gửi lời cảm ơn đến Trung tâm Thông tin – Thư viện tạo điều kiện tốt cho tơi q trình tìm kiếm tài liệu nghiên cứu cần thiết Tôi xin chân thành cảm ơn! Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng năm 2021 Tác giả Nguyễn Mai Anh Downloaded by nhung nhung (nhungnguyen949595@gmail.com) lOMoARcPSD|11424851 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT Từ viết tắt Từ viết tắt Bộ luật hình BLHS Cơ quan tiến hành tố tụng CQTHTT Cấu thành tội phạm CTTP Tòa án nhân dân TAND Trách nhiệm hình TNHS Thành phố Hồ Chí Minh TP.HCM Xâm phạm tình dục XPTD Xâm phạm tình dục trẻ em XPTDTE Downloaded by nhung nhung (nhungnguyen949595@gmail.com) lOMoARcPSD|11424851 DANH MỤC BẢNG Bảng 1: Tổng số vụ phạm tội, số bị cáo tội XPTDTE mà Tòa án phải giải thực tế Tòa án giải địa bàn TP HCM giai đoạn 2012 – 2016 Bảng 2: Số vụ phạm tội, số bị cáo tội phạm cụ thể nhóm tội xâm phạm tình dục trẻ em mà Tòa án phải giải địa bàn TP.HCM giai đoạn 2012-2016 Downloaded by nhung nhung (nhungnguyen949595@gmail.com) lOMoARcPSD|11424851 MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ HÀNH VI LẠM DỤNG TÌNH DỤC ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 16 TUỔI 1.1 Khái niệm lạm dụng tình dục tình dục người 16 tuổi 1.1.1 Khái niệm lạm dụng tình dục, xâm hại tình dục xâm phạm tình dục 1.1.2 Khái niệm tội phạm xâm phạm tình dục trẻ em 1.1.3 Ý nghĩa việc quy định tội phạm xâm phạm tình dục trẻ em 10 1.2 Khái quát lịch sử hình hành phát triển luật hình Việt Nam từ sau CMT8/1945 hành vi xâm hại tình dục trẻ em 13 1.2.1 Giai đoạn từ sau CMT8/1945 đến trước ban hành BLHS 1945 13 1.2.2 Giai đoạn từ ban hành BLHS 1985 đến năm 1999 15 1.2.3 Giai đoạn từ sau có BLHS năm 1999 đến 16 1.3 Luật hình số nước tội xâm phạm tình dục trẻ em .19 1.3.1 Bộ luật hình Canada 19 1.3.2 Bộ luật hình Thụy Điển 22 KẾT LUẬN CHƯƠNG 27 CHƯƠNG II: THỰC TIỄN XÉT XỬ TỘI PHẠM XÂM PHẠM TÌNH DỤC ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 16 TUỔI TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG 28 2.1 Khái quát lý luận định tội danh tội xâm phạm tình dục người 16 tuổi 28 2.1.1 Khái niệm định tội danh tội xâm phạm tình dục người 16 tuổi 28 2.1.2 Đặc điểm việc định tội danh tội phạm xâm phạm tình dục người 16 tuổi 29 2.1.3 Ý nghĩa việc định tội danh tội xâm phạm tình dục người 16 tuổi 31 Downloaded by nhung nhung (nhungnguyen949595@gmail.com) lOMoARcPSD|11424851 2.2 Một số vấn đề liên quan đến việc định tội danh số tội phạm cụ thể xâm phạm tình dục người 16 tuổi BLHS 2015 sửa đổi bổ sung 2017 32 2.2.1 Tội hiếp dâm người 16 tuổi (Điều 142) 32 2.2.2 Tội cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến 16 tuổi (Điều 144) 36 2.2.3 Tội giao cấu thực hành vi quan hệ tình dục khác người từ đủ 13 tuổi đến 16 tuổi (Điều 145) 38 2.2.4 Tội dâm ô người 16 tuổi (Điều 146) 40 2.2.5 Tội sử dụng người 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm (Điều 147) 41 2.3 Thực tiễn xét xử tội xâm phạm tình dục người 16 tuổi địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá thực trạng 47 2.3.1 Khái quát hoạt động định tội danh tội xâm phạm tình dục người 16 tuổi Thành phố Hồ Chí Minh 47 2.3.2 Phân tích tình hình tội phạm xâm phạm tình dục người 16 tuổi Thành phố Hồ Chí Minh 49 2.3.3 Đánh giá thực trạng tội phạm xâm phạm tình dục người 16 tuổi Thành phố Hồ Chí Minh 54 KẾT LUẬN CHƯƠNG 57 CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015 SỬA ĐỔI BỔ SUNG 2017 VỀ ĐỊNH TỘI DANH ĐỐI VỚI CÁC TỘI XÂM PHẠM TÌNH DỤC ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 16 TUỔI 58 3.1 Những khó khăn, vướng mắc việc định tội danh tội xâm phạm tình dục người 16 tuổi 58 3.1.1 Một số bất cập liên quan đến quy định pháp luật tội xâm phạm tình dục người 16 tuổi 58 3.1.2 Những vướng mắc trình tự thủ tục xử lý tội xâm phạm tình dục với người 16 tuổi 61 3.2 Một số đề xuất, kiến nghị nhằm hồn thiện pháp luật hình nhóm tội xâm phạm tình dục người 16 tuổi 62 3.2.1 Kiến nghị việc hoàn thiện quy định liên quan đến dấu hiệu định tội 62 Downloaded by nhung nhung (nhungnguyen949595@gmail.com) lOMoARcPSD|11424851 3.2.2 Điều chỉnh trình tự thủ tục xử lý tội phạm xâm phạm tình dục người 16 tuổi 64 KẾT LUẬN CHƯƠNG 67 KẾT LUẬN 68 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 70 Downloaded by nhung nhung (nhungnguyen949595@gmail.com) lOMoARcPSD|11424851 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Tình hình nghiên cứu đề tài Mục đích nghiên cứu đề tài 10 Downloaded by nhung nhung (nhungnguyen949595@gmail.com) lOMoARcPSD|11424851 Phạm vi nghiên cứu đề tài Phương pháp nghiên cứu đề tài Đề tài nghiên cứu sử dụng phương pháp sau: - Khóa luận nghiên cứu sở phương pháp luận chủ nghĩa vật biện chứng chủ nghĩa vật lịch sử, đường lối sách Đảng, pháp luật nhà nước đấu tranh phòng chống tội phạm - Phương pháp phân tích để làm rõ hành vi phạm tội, án định tội danh hành vi lạm dụng tình dục người 16 tuổi - Phương pháp thống kê nhằm thu thập thơng tin tình hình tội phạm địa bàn TP.HCM - Phương pháp tổng hợp nhằm xếp, liên kết, hệ thống đánh giá vấn đề phân tích trình bày vấn đề Kết cấu luận văn Ngoài phần Mở đầu, Kết luận Danh mục tài liệu tham khảo, nội dung khóa luận gồm chương: Chương 1: Một số vấn đề lý luận hành vi lạm dụng tình dục người 16 tuổi theo Luật hình Việt Nam Chương 2: Thực tiễn xét xử tội phạm xâm phạm tình dục người 16 tuổi địa bàn TP.HCM đánh giá thực trạng lOMoARcPSD|11424851 Chương 3: Hoàn thiện quy định BLHS 2015 sửa đổi bổ sung 2017 định tội danh hành vi xâm phạm tình dục người 16 tuổi Downloaded by nhung nhung (nhungnguyen949595@gmail.com) lOMoARcPSD|11424851 13 Downloaded by nhung nhung (nhungnguyen949595@gmail.com) ... tình dục người 16 tuổi 28 2.1.2 Đặc điểm vi? ??c định tội danh tội phạm xâm phạm tình dục người 16 tuổi 29 2.1.3 Ý nghĩa vi? ??c định tội danh tội xâm phạm tình dục người 16 tuổi ... Downloaded by nhung nhung (nhungnguyen949595@gmail.com) lOMoARcPSD|11424851 DANH MỤC TỪ VI? ??T TẮT STT Từ vi? ??t tắt Từ vi? ??t tắt Bộ luật hình BLHS Cơ quan tiến hành tố tụng CQTHTT Cấu thành tội phạm... DƯỚI 16 TUỔI TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG 28 2.1 Khái quát lý luận định tội danh tội xâm phạm tình dục người 16 tuổi 28 2.1.1 Khái niệm định tội danh
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỊNH TỘI DANH đối VỚI CÁC HÀNH VI LẠM DỤNG TÌNH DỤC đối VỚI NGƯỜI DƯỚI 16 TUỔI TRONG BỘ LUẬT HÌNH SỰ , ĐỊNH TỘI DANH đối VỚI CÁC HÀNH VI LẠM DỤNG TÌNH DỤC đối VỚI NGƯỜI DƯỚI 16 TUỔI TRONG BỘ LUẬT HÌNH SỰ