0

Bản mô tả kỹ thuật đánh giá chỉ số hiệu năng PI 3 3 phiên bản ver 0 4

20 2 0
  • Bản mô tả kỹ thuật đánh giá chỉ số hiệu năng PI 3 3 phiên bản ver 0 4

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 20:25

HaUI - ABET Tên tài liệu: Bản mô tả kỹ thuật đánh giá chỉ số hiệu PI.3.3 Phiên ban: Ver 0.4 Chương trình đào tạo: Công nghệ kỹ thuật Ô tô Trường: Đại học Công nghiệp Hà Nội Tên file: HaUI-FAT-ABET-PI.3.3-ver 0.4.docx HaUI-FAT- ABET-PI.3.3-ver 0.4 20/06/2021 Phiên 0.1 Thời gian 16-05-2021 24-05-2021 0.3 25-05-2021 0.4 20-06-2021 HaUI-FAT- ABET-PI.3.3-ver 0.4 20/06/2021 BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI Khoa Ơ tơ PHẦN CHỈ SỐ HIỆU NĂNG Chỉ số hiệu – Performance Indicator - PI: PI.3.3 - Khả thuyết trình nội dung tập lớn/đồ án môn học/đồ án tốt nghiệp Ngưỡng mong muốn: Chỉ số hiệu đạt yêu cầu tỉ lệ người học đạt yêu cầu từ 75% trở lên Chỉ số hiệu bao gồm: STT Thành phần đánh giá PI Khả thuyết trình nội dung tập lớn/đồ án môn học/đồ án tốt nghiệp Mỗi nội dung đánh giá số hiệu đánh giá mức sau: Thành thạo (Proficient) (4) Ghi chú: - Mức độ tối thiểu cần đạt được: Mức độ (Thực được/Áp dụng được) Phiếu đánh giá (rubric) Phiếu đánh giá PI.3.3 - Khả thuyết trình nội dung tập lớn/đồ án mơn học/đồ án tốt nghiệp o Tham khảo Phụ lục HaUI-FAT- ABET-PI.3.3-ver 0.4 20/06/2021 PHẦN HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ Phiếu đánh giá Phiếu đánh giá PI.3.3 PHẦN TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ Đánh giá Khả thuyết trình, báo cáo tóm tắt lý chọn đề tài/ mục tiêu đề tài/phương pháp nghiên cứu/ đối tượng nghiên cứu/bố cục đề tài/kết đạt tập lớn/đồ án môn học/đồ án tốt nghiệp Tổ chức đánh giá thực bao gồm bước sau: Bước Giao đề tài cho sinh viên thực tập lớn/đồ án môn học/đồ án tốt nghiệp Giao phiếu giao đề tài cho sinh viên thực xong nhiệm vụ đồ án chuyên ngành kỹ thuật báo cáo tóm tắt lý chọn đề tài/ mục tiêu đề tài/phương pháp nghiên cứu/ đối tượng nghiên cứu/bố cục đề tài/kết đạt tập lớn/đồ án môn học/đồ án tốt nghiệp gồm nội dung chủ yếu: o Tên đề o Số liệu/dữ liệu cần thiết để thực báo cáo, o Yêu cầu cần đạt được, o Khung thời gian thực hiện, o Tài liệu tham khảo ● Sinh viên thực theo cá nhân ● Lưu ý sinh viên: o Hiểu rõ tiêu chí đánh giá kỹ thuyết trình o Vận dụng kỹ thuyết trình báo cáo tóm tắt lý chọn đề tài/ mục tiêu đề tài/phương pháp nghiên cứu/ đối tượng nghiên cứu/bố cục đề tài/kết đạt tập lớn/đồ án môn học/đồ án tốt nghiệp HaUI-FAT- ABET-PI.3.3-ver 0.4 20/06/2021 o Kỹ đánh giá qua báo cáo tóm tắt lý chọn đề tài/ mục tiêu đề tài/phương pháp nghiên cứu/ đối tượng nghiên cứu/bố cục đề tài/kết đạt tập lớn/đồ án môn học/đồ án tốt nghiệp Bước Tổ chức thực ● Sinh viên thực theo cá nhân ● Giảng viên nhắc lại yêu cầu cần lưu ý, quy định, nguyên tắc liên quan đến việc đánh giá khả thuyết trình sinh viên Bước Thực đánh giá Việc đánh giá đo PI thực dựa vào báo cáo tóm tắt lý chọn đề tài/ mục tiêu đề tài/phương pháp nghiên cứu/ đối tượng nghiên cứu/bố cục đề tài/kết đạt tập lớn/đồ án môn học/đồ án tốt nghiệp ● Đánh giá khả thuyết trình sinh viên o Đánh giá cuối kỳ ▪ Sử dụng Phiếu đánh giá PI.3.3 (Phụ lục 1) Bước Ghi nhận kết đánh giá ● Hội đồng chấm đồ án tổng hợp điểm đánh giá đo PI dành cho sinh viên ● Điểm đánh giá PI.3.3 = Trung bình cộng điểm đánh giá thành phần STT Mã SV Họ tên HaUI-FAT- ABET-PI.3.3-ver 0.4 Điểm TP1 Điểm TP2 Điểm TP3 Quy Điểm đánh Điểm PI 3.3 (quy điểm môn giá PI3.3 thang 10) y= học =(TP1+TP2+T PI3.3*10/4 (=y*10%) P3)/3 20/06/2021 PHẦN MINH HỌA ÁP DỤNG Đánh giá đo lường số hiệu PI.3.3 - Khả giao tiếp lời nói Ngưỡng mong muốn: Chỉ số hiệu đạt yêu cầu tỉ lệ người học đạt yêu cầu từ 75% trở lên STT Học phần Đồ án chuyên ngành kỹ thuật ô tô 4.1 Chỉ số hiệu STT HaUI-FAT- ABET-PI.3.3-ver 0.4 20/06/2021 4.2 Bài đánh giá PHIẾU GIAO ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH I Thô g tin chung Tê n lớ p họ c phầ n: Khó a II Nội Họ dungvà tê nhọcsinhtậpviê n: ………………………………………….Mã!sinh viê n:……………………… Tê n đề tà i: Nghiê n u thiế(t kế(mơ hì nh hệ thố(ng chiế(u sá ng tự độ ng trê n ô tô Hoạ t độ ng củ.a sinh viê n - + Tổng quan h ệ th ống Hoạ t độ ng 1: Nghiê n u hệ thố(ng chi + Cấu tạo, nguyên lý điều khiển hệ thống + Sơ đồ mạch điện theo xe - Mụ c tiê u/chuẩ0n đầ u ra: Hoạ t độ ng 2: Mô phỏ.ng mạ ch chiế (u sá ng tự độ ng trê n ô tô - Mụ c tiê u/chuẩ0n đầ u ra: Hoạ t độ ng 3: Lậ p trì nh điề u khiể0n hệ thố(ng k ỹ thu ật - Mụ c tiê u/chuẩ0n đầ u ra: Mụ c tiê u/chuẩ0n đầ u ra: Hoạ t độ ng 5: Bá o cá o kế(t quả.thự c hiệ n đ trì nh đồ n Hoạ t độ ng 6: viế(t đồ họ a sử.dụ ng sả.n phẩ0m củ.a đ Hoạ t độ ng : Phâ n tí ch thử.ngh iệ m mơ hì nh dự a trê n cá c kế(t quả.mô phỏ.ng nghiê n u) k ỹ thu ật Kh ả gia o tiếp văn viết đ h ọa t rong môi trường phi kỹ thu ật Sả.n phẩ0m cầ n đạ t đượ c - HaUI-FAT- ABET-PI.3.3-ver 0.4 Mụ c tiê u/chuẩ0n đầ u ra: Khả giao tiếp lời nói Xác định sử dụ Quyể0n bá o cá o đồ n trì nh bà y tồ n kế Bả.n bá o cá o tó m tắC Bả.n Hướ ng dẫ
- Xem thêm -

Xem thêm: Bản mô tả kỹ thuật đánh giá chỉ số hiệu năng PI 3 3 phiên bản ver 0 4 , Bản mô tả kỹ thuật đánh giá chỉ số hiệu năng PI 3 3 phiên bản ver 0 4