0

ẢNH HƯỞNG của môi TRƯỜNG NGÀNH đến HOẠT ĐÔNG ̣ QUẢN TRỊ tại CÔNG TY cổ PHẦN tâp đo ̣ àn THIÊN QUANG

77 0 0
  • ẢNH HƯỞNG của môi TRƯỜNG NGÀNH đến HOẠT ĐÔNG ̣ QUẢN TRỊ tại CÔNG TY cổ PHẦN tâp đo ̣ àn THIÊN QUANG

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 20:25

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: ANH HƯỞNG CỦA MƠI TRƯỜNG NGANH ĐẾN HOẠT ĐÔNGG QUAN TRI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TÂPG ĐOAN THIÊN QUANG Giảng viên hướng dẫn: Th.S Đào Hồng Hạnh Sinh viên thực hiện: Nguyễn Diệp Linh Lớp: K52A5 Mã sinh viên: 16D100349 Hà Nội, Năm 2020 TĨM LƯỢC Tên đề tài: Ảnh hưởng của mơi trường nganh đến hoạt đôngg̣ quản trị tại Công ty cổ phần tâpg̣ đoan Thiên Quang Giáo viên hướng dẫn:Đào Hồng Hạg̣nh Sinh viên thực hiện: Nguyễn Diệp Linh Lớp: K52A5 MSV: 16D100349 Khoa: Quảả̉n trịg̣ kinh doanh Mục tiêu nghiên cứu: Mục tiêu nghiên cứu củả̉a đề tài khóa luận đưa giảả̉i pháp để giải quyết ảnh hưởng của môi trường nganh tơi Công ty Cởả̉ phầầ̀n tập đồn Thiên Quang Nội dung: Ngồi phầầ̀n tóm lược, lờầ̀i cảả̉m ơn, mục lục, danh mục bảả̉ng biểả̉u, sơ đồ, phầầ̀n mởả̉ đầầ̀u, phầầ̀n kếế́t luận, mục lục tham khảả̉o phụ lục, khóa luận kếế́t cấu làm chương: Chương 1: Một số vấn đề lý luận bảả̉n ảả̉nh hưởả̉ng củả̉a môi trườầ̀ng ngành đếế́n quảả̉n trịg̣ doanh nghiệp Chương 2: Thực trạg̣ng ảả̉nh hưởả̉ng củả̉a môi trườầ̀ng ngành đếế́n quảả̉n trịg̣ doanh nghiệp tạg̣i Cơng ty cởả̉ phầầ̀n tập đồn Thiên Quang Chương 3: : Đề xuất kiếế́n nghịg̣ nhằm hồn thiện cơng tác quảả̉n trịg̣ củả̉a cơng ty Cởả̉ phầầ̀n tập đồn Thiên Quang ảnh hưởng của môi trườầ̀ng ngành Kếế́t quảả̉ đạg̣t được: Trên sởả̉ tìm hiểả̉u hoạg̣t động kinh doanh hoạg̣t động công tác triểả̉n khai chiếế́n lược củả̉a Cơng ty Cởả̉ phầầ̀n tập đồn Thiên Quang, nghiên cứu có đánh giá tởả̉ng quan mơi trườầ̀ng ngành thép, inox, tình hình hoạg̣t động kinh doanh tình hình quảả̉n trịg̣ cơng ty Dựa đánh giá đó, nghiên cứu đưa đề xuất giảả̉i pháp giúp hoàn thiện công tác triểả̉n khai chiếế́n lược củả̉a Công ty Cổả̉ phầầ̀n tập đoàn Thiên Quang STT Tên sảả̉n phẩm Báo cáo thức khóa luận tốt nghiệp Bộ số liệu tổả̉ng hợp kếế́t quảả̉ điều tra Mặc dù với cố gắng, song thờầ̀i gian có hạg̣n, với kiếế́n thức thực tiễn chưa chuyên sâu nên khóa luận cịn tồn tạg̣i nhiều thiếế́u sót Em mong thầầ̀y góp ý đểả̉ khóa luận hoàn thiện LỜỜ̀I CẢM ƠN Đểả̉ hoàn thành khóa luận tốt nghiệp với đề tài”Ảnh hưởng của môi trường nganh tơi hoạt đôngg̣ quản trị tại Công ty Cởả̉ phầầ̀n tập đồn Thiên Quang” với cố gắng củả̉a bảả̉n thân có giúp đỡ củả̉a nhà trườầ̀ng, thầầ̀y cô, ban lãnh đạg̣o cán công nhân viên củả̉a Công ty Cởả̉ phầầ̀n Tập đồn Thiên Quang Trước hếế́t em xin chân thành cảả̉m ơn Ban giám hiệu nhà trườầ̀ng, Phòng đào tạg̣o trườầ̀ng Đạg̣i học Thương mạg̣i, thầầ̀y cô Khoa Quảả̉n trịg̣ kinh doanh toàn thểả̉ thầầ̀y trườầ̀ng Đạg̣i học Thương mạg̣i tận tình giảả̉ng dạg̣y tạg̣o điều kiện tốt cho em suốt thờầ̀i gian học tập nghiên cứu tạg̣i trườầ̀ng Em xin bày tỏ lờầ̀i cảả̉m ơn sâu sắc đếế́n Th.S Đào Hồng Hạg̣nh – Giảả̉ng viên môn quảả̉n trịg̣ học – Trườầ̀ng Đạg̣i học Thương mạg̣i trực tiếế́p hướng dẫn, giúp đỡ tận tình cho em suốt thờầ̀i gian em thực khóa luận tốt nghiệp Em xin chân thành cảả̉m ơn giúp đỡ củả̉a Ban giám đốc toàn thểả̉ nhân viên củả̉a Cơng ty Tập đồn Thiên Quang cung cấp thông tin tạg̣o điều kiện giúp đỡ em suốt thờầ̀i gian em thực tập tạg̣i công ty đểả̉ em có thểả̉ nắm bắt kiếế́n thức thực tếế́ hoàn thành đề tài nghiên cứu Hà Nội, ngày 30 tháng năm 2020 Sinh Viên Nguyễn Diệp Linh MỤC LỤC TÓM LƯỢC i LỜỜ̀I CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ v Tính cấp thiết đề tài Tổng quan tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu đề tài CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ ANH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG NGANH TỚI QUAN TRI TẠI DOANH NGHIÊPG .6 1.1 Các khái niệm, lý thuyết có liên quan 1.1.1 Khái niệm quan tri 1.1.2 Khái niệm môi trường quan tri 1.1.3.Khái niệm môi trường ngành nhân tố cấu thành môi trường ngành .7 1.2 CÁC NỘI DUNG CỦỦ̉A VIỆC NGHIÊN CỨU ANH HƯỞNG CÁC YẾẾ́U TỐ MÔI TRƯỜỜ̀NG NGANH ĐẾẾ́N HOẠGT ĐỘNG QUẢN TRỊ CỦỦ̉A CÔNG TY CỔ PHẦN TÂPG ĐOAN THIÊN QUANG 1.2.1 Y nghĩa việc nghiên cứu nhân tố môi trường nganh đến hoạt động quản triG công ty cổ phần tập đoàn Thiên Quang 1.2.2.Cac yêu tô câu môi trương nganh 10 1.2.3.Anh hưởng cua cac yêu tô môi trương nganh đên hoat đôngG quan tri cua doanh nghiêpG 10 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠGNG ,PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞỦ̉NG CỦỦ̉A MÔI TRƯỜỜ̀NG NGÀNH TỚẾ́I QUẢN TRỊ TẠGI CÔNG TY CỒ PHẦỜ̀N THIÊN QUANG 18 2.1 Giới thiệu khái qt Cơng ty Cổ phần tập đồn Thiên Quang 18 2.1.1.Giơi thiêụ doanh nghiêpG Thiên Quang 18 2.1.2 Q trình hình thành phát triển Cơng ty 19 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ doanh nghiệp 19 2.1.4 Kết hoạt động kinh doanh 21 2.2 THỰC TRẠGNG NGHIÊN CƯU CÁC YẾẾ́U TỐ MÔI TRƯỜỜ̀NG NGÀNH ĐẾẾ́N HOẠGT ĐỘNG QUẢN TRỊ CỦỦ̉A CÔNG TY CỔỦ̉ PHẦỜ̀N TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG 23 2.2.1 Ảnh hưởỦ̉ng khách hàng đến hoạt động quản triG doanh nghiệp 24 2.2.2 Ảnh hưởỦ̉ng nhà cung ứng đến hoạt động quản triG doanh nghiệp .30 2.2.3 Ảnh hưởỦ̉ng đối thủ cạnh tranh đến hoạt động quản triG doanh nghiệp 37 2.2.4 Ảnh hưởỦ̉ng quan hữu quan đến hoạt động quản triG doanh nghiệp 43 2.2.5 Ảnh hưởỦ̉ng sản phẩm thay đến hoạt động quản triG 45 2.3.Kêt luâṇ vê thưc trang anh hưởng cua môi trương nganh đên công tac quan tri tai doanh nghiêpG Thiên Quang 45 2.3.1 Những thành công nguyên nhân 46 2.3.2 Những tồn nguyên nhân 49 CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT VÀ KIẾẾ́N NGHỊ NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ CỦỦ̉A CÔNG TY CỔ PHẦN TÂPG ĐOAN THIÊN QUANG DƯỚẾ́I ANH HƯỞNG CỦỦ̉A MÔI TRƯỜỜ̀NG NGANH 52 3.1 PHƯƠNG HƯỚẾ́NG HOẠGT ĐÔNG CỦỦ̉A CÔNG TY CỔ PHẦN TÂPG ĐOAN THIÊN QUANG 52 3.1.1 Dự báo triển vọng công ty 52 3.2 CÁC QUAN ĐIỂM GIẢI QUYẾẾ́T 53 3.3 CÁC ĐỀ XUẤT VÀ KIẾẾ́N NGHỊ NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ DƯỚẾ́I TÁC ĐỘNG CỦỦ̉A CÁC YẾẾ́U TỐ MÔI TRƯỜỜ̀NG KINH DOANH ĐẶC THÙ 55 3.3.1 Các đề xuất nhằm hồn thiện cơng tác quản triG tác động môi trường kinh doanh đặc thù 55 3.3.2 Một số kiến nghiG 62 KẾẾ́T LUẬN 64 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ Hinh 1:Sơ đô cac lưc lương điêu khiên canh tranh nganh(môi trương nganh) 10 Hinh 2.Sơ đồ 1.1: Cơ cấu tổ chức cơng ty Cổ Phần tập đồn Thiên Quang 20 Bảng 1:Kêt qua kinh doanh cua công ty Cô phân tâpG đoan Thiên Quang 22 Bang 2:Môṭsô khach hang cua doanh nghiêpG năm qua 25 Bảng 3: Giá triG tiêu thụ công ty Cổ phần tập đoàn Thiên Quang năm vừa qua 26 Bảng 4: Cơ cấu hàng nhập công ty qua năm gần công ty .31 Bang 5.Cac nha cung ưng nguyên liêụ chinh cua doanh nghiêp(sộ liêụ năm 2018) 32 Bảng 6:Cơ cấu vốn công ty qua năm gần 33 Bảng Tên số nhà cung cấp thiết biG chinh Công ty Cổ phần TâpG đoan Thiên Quang 34 Bảng 8: Đánh giá đối thủ cạnh tranh cơng ty 38 Biêu đô 2:Khao sat nhân viên vê đôi thu canh tranh chinh cua Thiên Quang 40 Biêu đô 3:Kêt qua khao sat nhân viên vê công tac quan tri doanh nghiêpG trươc sư anh hưởng cua môi trương nganh 46 PHẦỜ̀N MỞỦ̉ ĐẦỜ̀U Tính cấp thiết đề tài Hiện nay, q trình kinh doanh ln ln vận động biếế́n đổả̉i không ngừng Sự vận động yếế́u tố khách quan biếế́n động củả̉a môi trườầ̀ng Những biếế́n động lớn môi trườầ̀ng vĩ mô tác động to lớn doanh nghiệp mà Việt Nam tiếế́n trình hội nhập kinh tếế́ khu vực thếế́ giới Xu hướng tự hóa tồn cầầ̀u hóa làm tạg̣o điều kiện cho doanh nghiệp có thịg̣ trườầ̀ng mởả̉, rào cảả̉n dầầ̀n bịg̣ loạg̣i bỏ, gặp nhiều cạg̣nh tranh gay gắt từ công ty nước vào Việt Nam Cùng với áp lực từ môi trườầ̀ng vĩ mô, doanh nghiệp phảả̉i chịg̣u tác động chi phối củả̉a yếế́u tố nganh cạg̣nh tranh khốc liệt củả̉a đối thủả̉ ln ln gây áp lực với mình, trung thành củả̉a khách hàng công ty, sức ép từ nhà cung cấp hay điều luật, sách đờầ̀i củả̉a quan hữu quan,… Mà doanh nghiệp lạg̣i có mơi trườầ̀ng ngành, khác khách hàng, nhà cung cấp, đối thủả̉ cạg̣nh tranh quan liên quan quan Khách hàng đối tượng quan trọng với doanh nghiệp, quyếế́t địg̣nh tới mặt hàng kinh doanh, mức giá, hình thức kinh doanh hay địg̣a điểả̉m bán hàng củả̉a doanh nghiệp,… Nhà cung cấp đóng vai trị lớn đầầ̀u vào củả̉a doanh nghiệp, ảả̉nh hưởả̉ng lớn tới chất lượng sảả̉n phẩm, liên tục kinh doanh củả̉a doanh nghiệp Sự cạg̣nh tranh tất yếế́u xu thếế́ hội nhập này, thếế́ đối thủả̉ cạg̣nh tranh có tác động đếế́n doanh nghiệp giá cảả̉ cạg̣nh tranh dịg̣ch vụ đểả̉ thu hút khách hàng Các quan liên quan trực tiếế́p hay gián tiếế́p theo dõi kiểả̉m tra hoạg̣t động kinh doanh củả̉a doanh nghiệp, quan có thểả̉ bảả̉o vệ hay tạg̣o điều kiện cho doanh nghiệp phát triểả̉n, ưu tiên cho doanh nghiệp với cạg̣nh tranh củả̉a công ty nước ngồi,… Vì thếế́, đểả̉ đứng vững phát triểả̉n cạg̣nh tranh sinh tồn thương trườầ̀ng, doanh nghiệp phảả̉i nghiên cứu, phân tích, khai thác yếế́u tố thuộc môi trườầ̀ng nganh cách hợp lý có hiệu quảả̉ Nhận thức tầầ̀m quan trọng củả̉a việc nghiên cứu ảả̉nh hưởả̉ng củả̉a môi trườầ̀ng kinh doanh đặc thù đếế́n hoạg̣t động quảả̉n trịg̣ củả̉a doanh nghiệp sau thờầ̀i gian thực tập tạg̣i cơng ty cởả̉ phầầ̀n tập đồn Thiên Quang em quyếế́t địg̣nh làm khóa luận tốt nghiệp với đề tài:” Ảnh hưởng yếu tố môi trường ngành tới hoạt động quản trị cơng ty cổ phần Tập đồn Thiên Quang.” 2 Tổng quan tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài Trên giới Thực tiễn lý luận ảả̉nh hưởả̉ng củả̉a mơi trườầ̀ng ngành tới doanh nghiệp nói chung tới hoạg̣t động quảả̉n trịg̣ tạg̣i doanh nghiệp nói riêng ởả̉ nước phát triểả̉n đặc biệt sôi động thườầ̀ng xun cập nhật,nhất tính chất mơi trườầ̀ng ngành thay đổả̉i thườầ̀ng xyteen dẫn tới hoạg̣t động quảả̉n trịg̣ biếế́n đổả̉i dẫn đếế́n nghiên cứu phảả̉i liên tục cập nhật Một số tài liệu quan trọng có liên quan đếế́n nội hàm nghiên cứu đề tài: Michael E Porter (2008) với tài liệu “5 yếế́u tố cạg̣nh tranh” bày tỏ chiếế́n lược cạg̣nh tranh củả̉a doanh nghiệp thểả̉ rõ nét ởả̉ bảả̉ng giá trịg̣ tiêu biểả̉u cung cấp cho khách hàng triểả̉n khai cụ thểả̉ đểả̉ đạg̣t đếế́n giá trịg̣ Một nhóm giá trịg̣ tiêu biểả̉u lạg̣ độc đáo thườầ̀ng giúp mởả̉ rộng thịg̣ phầầ̀n Cùng tác giảả̉ Michael E.Porter, tác phẩm “Lợi thếế́ cạg̣nh tranh” nghiên cứu khám phá sởả̉ cốt lõi củả̉a lợi thếế́ cạg̣nh tranh doanh nghiệp, mô tảả̉ công ty giành lợi thếế́ trước đối thủả̉ cạg̣nh tranh thếế́ 2.2 Trong nước Với đề tài hoàn thiện triểả̉n khai chiếế́n lược kinh doanh có nhiều cơng trình nghiên cứu liên quan đếế́n đề tài này, từ luận văn thạg̣c sĩ tiếế́n sĩ, đề tài nghiên cứu khoa học cho đếế́n luận văn tốt nghiệp, số tiêu biểả̉u sau: Nguyên Ba Tưởng(2007): “Nghiên cứu nhân tố mơi trườầ̀ng kinh doanh đặc thù nhằm hồn thiện cơng tác quảả̉n trịg̣ củả̉a công ty cổả̉ phầầ̀n thực phẩm SANNAM điều kiện Việt Nam gia nhập WTO.” Phạm Thu Trang(2009): “Nghiên cứu nhân tố môi trườầ̀ng kinh doanh đặc thù nhằm hồn thiện cơng tác quảả̉n trịg̣ củả̉a công ty thương mạg̣i công nghệ Quang Hồng điều kiện Việt Nam gia nhập WTO.” Lê Thị Thuy(2013): “Nghiên cứu nhân tố môi trườầ̀ng kinh doanh đặc thù nhằm hồn thiện cơng tác quảả̉n trịg̣ củả̉a công ty phát triểả̉n công nghệ máy ASVN.” Ngô Thị Lan Anh(2015) ”Nghiên cứu nhân tố môi trườầ̀ng nganh nhằm hồn thiện cơng tác quảả̉n trịg̣ tạg̣i cơng ty Acquy Kornam” Nguyên Thị Bich Diêp(2017):g̣ “Nghiên cứu nhân tố mơi trườầ̀ng nganh nhằm hồn thiện cơng tác quảả̉n trịg̣ Công ty cổả̉ phầầ̀n Simco Sông Đà” Vu Quỳnh(2015);’Nghiên cưu ảnh hưởng của cac yếu tô môi trường nganh nhăm hoan thiêṇ công tac quản trị tại chi nhanh cơng ty American standard ViêṭNam’ Qua tìm hiểả̉u, em nhận thấy luận văn tập trung vào vấn đề nghiên cứu nêu tầầ̀m quan trọng ảả̉nh hưởả̉ng củả̉a yếế́u tố môi trườầ̀ng ngành Các luận văn nêu thực trạg̣ng, vấn đề tồn tạg̣i doanh nghiệp đểả̉ từ đưa giảả̉i pháp thiếế́t thực đểả̉ giảả̉i quyếế́t tồn tạg̣i Tuy nhiên luận văn làm lâu,hiện tạg̣i,các yếế́u tố môi trườầ̀ng ngành thay đổả̉i nhiều,do nghiên cứu vấn đề cũ không phù hợp với thờầ̀i cuộc.Các yếế́u tố môi trườầ̀ng ngành giai đoạg̣n 2017-2019 biếế́n động nhiều,ảả̉nh hưởả̉ng đếế́n quảả̉n trịg̣ doanh nghiêpg̣ khác trước Do vậy, em làm khóa luận với đề tài đểả̉ tiếế́p thu ưu điểả̉m làm rõ mối quan hệ yếế́u tố môi trườầ̀ng ngành hoạg̣t động quảả̉n trịg̣ tạg̣i công ty giai đoạg̣n 2017-2019 Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu khóa luận: -Hệ thống hóa vấn đề lý luận bảả̉n nhân tố môi trườầ̀ng ngành đếế́n hoạg̣t động quảả̉n trịg̣ củả̉a công ty làm sởả̉ khoa học cho việc khảả̉o sát thực tếế́ đề xuất giảả̉i pháp -Phân tích đánh giá thực nghiên cứu nhân tố môi trườầ̀ng ngành đếế́n hoạg̣t động kinh doanh củả̉a công ty làm sởả̉ cho việc đề xuất giảả̉i pháp -Đề xuất số giảả̉i pháp nhằm hồn thiện cơng tác quảả̉n trịg̣ củả̉a cơng ty Kếế́t cấu khóa luận gồm có chương: Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Những lí luận ảả̉nh hưởả̉ng củả̉a mơi trườầ̀ng ngành đếế́n công tác quảả̉n trịg̣ học thực tiễn ảả̉nh hưởả̉ng củả̉a môi trườầ̀ng ngành tới công tác quảả̉n trịg̣ củả̉a Cơng ty Cởả̉ phầầ̀n tập đồn Thiên Quang Phạm vi nghiên cứu: Về Khơng gian: Khóa luận nghiên cứu phạg̣m vi công ty Cổả̉ phầầ̀n tập đồn Thiên Quang Về Thời gian: Nghiên cứu thơng tin quảả̉n trịg̣ củả̉a Cơng ty Cởả̉ phầầ̀n Tập đồn Thiên Quang năm gầầ̀n 2017-2019 Về nội dung: Nghiên cứu ảả̉nh hưởả̉ng củả̉a yếế́u tố môi trườầ̀ng ngành tới hoạg̣t động quảả̉n trịg̣ củả̉a doanh nghiệp sởả̉ lý luận kếế́t hợp với thực tiễn tạg̣i công ty kinh doanh va sản xuât Phương pháp nghiên cứu 5.1 Phương phap thu thập liệu Phương pháp thu thập liệu sơ cấp: Khóa luận sử dụng phương pháp phương pháp điều tra đểả̉ có liệu sơ cấp phục vụ cho việc nghiên cứu Phương pháp điều tra: Xây dựng mẫu phiếế́u điều tra,khảo sat va câu hoi 23 đối tượng nhân viên củả̉a công ty Cổả̉ phầầ̀n tập đoàn Thiên Quang Nội dung chủả̉ yếế́u củả̉a phiếế́u điều tra câu hỏi liên quan đếế́n thực trạg̣ng quảả̉n trịg̣ tạg̣i Công ty Thiên Quang môi trườầ̀ng ngành thay đổả̉i Phương pháp thu thập liệu thứ cấp Dữ liệu thứ cấp mà nghiên cứu thu thập đểả̉ phục vụ cho việc làm khóa luận bao gôm: Báo cáo kếế́t quảả̉ hoạg̣t động kinh doanh từ năm 2017 đếế́n năm 2019 củả̉a Công ty Cởả̉ phầầ̀n tập đồn Thiên Quang Các luận văn có liên quan đếế́n đề tài khóa luận củả̉a khố trước Các tài liệu công bố tham khảả̉o từ báo tạg̣p chí khoa học, báo cáo chuyên đề khoa học Các giáo trình, tài liệu giảả̉ng dạg̣y có liên quan đếế́n quảả̉n trịg̣ hoc củả̉a trườầ̀ng Đạg̣i học Thương mạg̣i Tài liệu củả̉a phịng kinh doanh, phịng kếế́ tốn Cơng ty Cởả̉ phầầ̀n Tập đồn Thiên Quang Q trình hình thành phát triểả̉n củả̉a công ty, tài liệu liên quan đếế́n hoạg̣t động quảả̉n trịg̣ củả̉a công ty thu thập qua phịng ban củả̉a cơng ty Các liệu thu thập phân tích, tởả̉ng hợp đề từ làm đánh giá ảả̉nh hưởả̉ng củả̉a yếế́u tố môi trườầ̀ng kinh doanh đặc thù đếế́n công ty 5.2 Phương phap phân tích liệu Phương pháp phân tích liệu sơ cấp: Dữ liệu thu từ phiếế́u điều tra, sử dụng phầầ̀n mềm Microsoft Excel đểả̉ tổả̉ng hợp thành số thống kê, sau đưa vào phầầ̀n mềm Microsoft Word đểả̉ xử lý đồ thịg̣ Kếế́t quảả̉ vấn liệu thứ cấp xem xét kỹ lưỡng có phân tích, tập hợp theo chủả̉ đề theo nội dung nghiên cứu củả̉a đề tài Trên sởả̉ câu trảả̉ lờầ̀i củả̉a nhà quảả̉n trịg̣ có thểả̉ bởả̉ sung, làm rõ thêm vấn đề: Hiệu quảả̉ củả̉a hoạg̣t động trình hồn thiện cơng tác triểả̉n khai chiếế́n lược kinh doanh củả̉a Cơng ty Cởả̉ phầầ̀n tập đồn Thiên Quang, nguyên nhân dẫn tới tôn tạg̣i, yếế́u củả̉a hoạg̣t động hồn thiện 57 nha cung câp phu thcg̣ vao doanh nghiêpg̣ nên hoạch định nên để doanh nghiêpg̣ ở thế chủ đôngg̣ vê gia cả,hơp đông Trước ảnh hưởng đối thủ cạnh tranh - Xác địg̣nh đối thủả̉ cạg̣nh tranh củả̉a cơng ty, sau phân tích điểả̉m mạg̣nh, điểả̉m yếế́u, giá cảả̉, chiếế́n lược,…củả̉a đối thủả̉ cạg̣nh tranh Sau cầầ̀n dự báo trước chiện lược mà đối thủả̉ có thểả̉ sử dụng đểả̉ cơng ty có chiếế́n lược cạg̣nh tranh cụ thểả̉ - Tủả̉n dụng nhân viên có trình độ chun môn cao, khảả̉ làm việc chuyên nghiệp, am hiểả̉u lĩnh vực kinh doanh, am hiểả̉u tâm lý khách hàng, thương lượng đàm phán tốt Có nguồn nhân lực chất lượng giúp công ty sử dụng tốt nguồn lực lạg̣i, nâng cao hiệu quảả̉ kinh doanh - Nâng cao lưc chuyên môn cho nhân viên định ki để nhân viên doanh nghiêpg̣ co trinh đô tg̣ ương đương hoăcg̣hơn so vơi doanh nghiêpg̣ Trước ảnh hưởng quan hữu quan - Công ty cầầ̀n phân tích cụ thểả̉ sách củả̉a Nhà nước, ln cập nhật thay đởả̉i sách đểả̉ chủả̉ động việc thực sách củả̉a nhà nước - Chuân bị sẵn cac phương an dư phong rủi ro biến đôngg̣ vê ti gia,chinh sach,hiêpg̣ định thương mại gây bât lơi cho doah nghiêpg̣ để thiểu hoa thiêṭhại - Năm băt cac chinh sach,hiêpg̣ định môṭcach nhanh nhạy,phân tich ro chung để doanh nghiêpg̣ co thể tâṇ dung hôịmôṭcach tôt nhât b Hồn thiện cơng tác tổ chức Trước ảnh hưởng khách hàng - Hoan thiêṇ chức máy phịng ban đểả̉ có thểả̉ vận hành hiệu quảả̉ cao - Hiêṇ tại doanh nghiêpg̣ co phong kinh doanh kiêm rât nhiêu nhiêṃ vu phân tich thị trường,thị trường nôịđịa va quôc tế…Cần chuyên biêṭhoa cac phong la phong nghiên cưu va phân tich thị trường la mơṭphong riêng - Đa dạg̣ng hóa sảả̉n phẩm kinh doanh tạg̣o nhiều hội lựa chọn cung yếế́u tố thu hút khách hàng hợp tác với doanh nghiệp Vì vậy, thờầ̀i gian tới cơng ty cầầ̀n tăng cườầ̀ng phát triểả̉n sảả̉n phẩm mới,cac chế phânm tư thep hoăcg̣ cac sản phâm hoan toan mơi - Đối với khách hàng ởả̉ xa mua hàng với số lượng không nhiều,vơi đăcg̣ điểm săt thep năng,khôị lương lơn làm chi phí tăng nhiều, chậm tiếế́n độ giao 58 hàng làm cho công ty khách hàng đó, thếế́ cơng ty cầầ̀n mởả̉ rộng chi nhánh đểả̉ phục vụ tốt cho khách hàng - Cầầ̀n tập hợp xử lý đơn hàng nhanh chóng, chuẩn bịg̣ giấy tờầ̀, thủả̉ tục, hợp đồng rõ ràng đểả̉ chủả̉ động trình giao nhận hàng,nhât la vơi cac hoạt đôngg̣ logicstic va xuât nhâpg̣ khâu - Nâng cao trình độ nhân viên kinh doanh cảả̉ kiến thưc sản phâm kỹ bán hàng cách kèm cặp hay cho đào tạg̣o ngắn hạg̣n Ngồi cịn cầầ̀n thườầ̀ng xun kiểả̉m tra họ, theo dõi kếế́t quảả̉ bán hàng củả̉a nhân viên đểả̉ có chếế́ độ khen thưởả̉ng phù hợp kịg̣p thờầ̀i - Mở thêm môṭphong kinh doanh thị trường nươc ngoai riêng biêṭvơi thị trường nươc để mở rôngg̣ kinh doanh,kiếm đươc nhiêu đơn hang xuât khâu Trước ảnh hưởng nhà cung cấp - Lập danh sách nhà cung ứng, so sánh cho điểả̉m theo trọng số đểả̉ đánh giá nhà cung ứng, có thểả̉ ưu tiên nhà cung cấp có vịg̣ trí địg̣a lý gầầ̀n với cơng ty đểả̉ giảả̉m chi phí vận chủả̉n, nhà cung ứng có tài mạg̣nh đểả̉ khơng bịg̣ sức ép tốn q lớn, - Tổả̉ chức hệ thống kênh phân phối, công ty cầầ̀n lựa chọn liên kếế́t với nhà cung cấp, đối tác đảả̉m bảả̉o số điều kiện tốn, uy tín, nguồn vốn sởả̉ hạg̣ tầầ̀ng - Tạg̣o mối quan hệ tốt với nhà cung ứng, cơng ty nên có giúp đỡ nhà cung ứng gặp khó khăn đểả̉ san sẻ bớt vấn đề tài hay có rủả̉i ro nhà cung ứng cơng ty san sẻ rủả̉i ro với Trước ảnh hưởng đối thủ cạnh tranh -Nâng cao hiệu quảả̉ công tác nghiên cứu, phân tích đánh giá đối thủả̉ cạg̣nh tranh Thu thập thông tin đối thủả̉ cạg̣nh tranh thông qua phương tiện thông tin đạg̣i chúng truyền hình, báo chí, internet qua khách hàng -Cơng ty cầầ̀n nâng cao lực cạg̣nh tranh, có dịg̣ch vụ hỗ trợ cho khách hàng Yếế́u tố giá cảả̉ yếế́u tố quan trọng cạg̣nh tranh, thểả̉ cơng ty cầầ̀n tiếế́t kiệm chi phí cách tối đa đểả̉ có thểả̉ hạg̣ giá thành sảả̉n phẩm Hơn nữa, cầầ̀n xây dựng sách giá linh hoạg̣t theo loạg̣i khách hàng củả̉a công ty, sử dụng tốt nguồn vốn có củả̉a có dịg̣ch vụ trứớc, sau giao bán tốt cho khách hàng 59 -Tổ chưc tôt cac nguôn lưc để căt giảm chi phi,hạ gia cạnh tranh,để biến gia thanh lơi thế cạnh tranh của doanh nghiêpg̣ Trước ảnh hưởng quan hữu quan Tuân thủả̉ quy chếế́ ban hành kinh doanh đểả̉ sử dụng vốn cho an tồn, tránh rủả̉i ro; tranh thủả̉ nguồn vốn tín dụng củả̉a nhà nước, tởả̉ chức kinh tếế́ tín dụng ngồi nước; tính tốn phân bởả̉ nguồn lực hợp lý, phấn đấu tăng vòng quay vốn, giảả̉m thiểả̉u cơng nợ, hàng tồn q hạg̣n Cập nhật sách, văn bảả̉n, quy địg̣nh củả̉a quan hữu quan đểả̉ đưa kếế́ hoạg̣ch cụ thểả̉ cho cơng ty, đảả̉m bảả̉o thực sách củả̉a nhà nước c Hồn thiện cơng tác lãnh đạo Trước ảnh hưởng khách hàng Đối với khách hàng truyền thống, cầầ̀n tạg̣o uy tín ,lịng tin vào cơng ty, mang lạg̣i lợi ích vật chất tinh thầầ̀n cho họ Còn khách hàng cầầ̀n tìm hiểả̉u rõ nhu cầầ̀u củả̉a họ gì, họ mong muốn hợp tác với cơng ty đểả̉ có thểả̉ thỏa mãn tối đa nhu cầầ̀u củả̉a họ Ngồi cơng ty cịn cầầ̀n thườầ̀ng xun cập nhật thông tin thắc mắc củả̉a khách hàng đểả̉ có thểả̉ phảả̉n hồi cách nhanh chóng Vơi cac khach hang tổ chưc,kênh phân phôi,cần cho ho thây đươc tầm nhin,uy tin va lưc của lanh đạo,thoa man ho ma không để cho ho lân at mât doanh nghiêpg̣ Phải cho khach hang thây đươc tầm nhin,tai của lanh đạo để ho co thể yên tâm tin tưởng va hơp tac vơi doanh nghiêpg̣ Trước ảnh hưởng nhà cung cấp Đối với nhà cung ứng nhân lực:Cầầ̀n trì mối quan hệ với nhà cung ứng nhân đểả̉ có thểả̉ nhờầ̀ họ tuyểả̉n dụng ngườầ̀i có tài kinh nghiệm gửi nhân viên củả̉a công ty đào tạg̣o thêm trình độ kỹ mềm Đối với nhà cung ứng sảả̉n phẩm: Có mối quan hệ lâu bền với nhà cung ứng sảả̉n phẩm uy tín Đối với nhà cung ứng tài chính, ngân hàng: Cầầ̀n đảả̉m bảả̉o kê khai tài chính, cung cấp thơng tin đầầ̀y đủả̉ cho ngân hàng đểả̉ họ nắm bắt tình hình củả̉a cơng ty đểả̉ có gói hỗ trợ giúp cơng ty có thêm nguồn vốn đểả̉ kinh doanh 60 Đôi vơi nha cung ưng vâṭtư,thiết bị:Co cac quyết sach đung đăn vê viêcg̣lưa chon nguôn mua,thiết bị,nha cung ưng để mang lại hiêụ quả đa cho doanh nghiêpg̣ Trước ảnh hưởng đối thủ cạnh tranh Cơng ty cầầ̀n có bảả̉n lĩnh, vững vàng thịg̣ trườầ̀ng cạg̣nh tranh Thống mục tiêu chiếế́n lược củả̉a công ty, địg̣nh hướng hoạg̣t động theo mục tiêu đảả̉m bảả̉o hợp sức mạg̣nh củả̉a toàn công ty đểả̉ tránh tượng cạg̣nh tranh không lành mạg̣nh củả̉a đối thủả̉ cạg̣nh tranh Người lanh đạo công ty phải co tầm nhin,năng lưc va phâm chât,tinh cach, để co thể cheo lai công ty va giư đươc cac nhân viên trươc sư cạnh tranh va ap lưc của cac đơi thủ cạnh tranh nganh Ngồi ra, đểả̉ cạg̣nh tranh với công ty lớn, công ty có thểả̉ liên kếế́t với đối thủả̉ cạg̣nh tranh đểả̉ phát huy sức mạg̣nh nhóm, hợp tác đểả̉ học hỏi kinh nghiệm có củả̉a đối thủả̉ cạg̣nh tranh, liên kếế́t theo chiều ngang đểả̉ tạg̣o thịg̣ trườầ̀ng lớn VD:Tham gia cac Hiêpg̣ hôịThep để đươc bảo vê g̣va cạnh tranh vơi doanh nghiêpg̣ nươc ngoai Trước ảnh hưởng quan hữu quan Thực tốt kếế́ hoạg̣ch đề theo quy địg̣nh củả̉a quan hữu quan thực đầầ̀y đủả̉ nghĩa vụ nộp thuếế́ với quan nhà nước, tích cực tranh thủả̉ giúp đỡ, ưu tiên củả̉a nhà nước doanh nghiệp d Hoàn thiện cơng tác kiểm sốt Trước ảnh hưởng khách hàng Thườầ̀ng xuyên kiểả̉m soát, theo dõi nhân viên kinh doanh đểả̉ tìm nhứng yếế́u giao tiếế́p với khách hàng đểả̉ sữa chữa kịg̣p thờầ̀i, tránh đểả̉ công ty đơn hàng Thườầ̀ng xuyên theo dõi nhu cầầ̀u củả̉a khách hàng thịg̣ trườầ̀ng, biếế́n động nhu cầầ̀u củả̉a khách hàng đểả̉ có điều chỉnh kịg̣p thờầ̀i kinh doanh Thườầ̀ng xuyên kiểả̉m tra đơn hàng đánh giá hiệu quảả̉ củả̉a đểả̉ tởả̉ng hợp làm báo cáo cho công ty Trước ảnh hưởng nhà cung cấp Kiểả̉m soat ki cang sảả̉n phẩm củả̉a nhà cung ứng đểả̉ đánh giá hiệu quảả̉ mua hàng, nếế́u nhiều sai sót cầầ̀n điều chỉnh hợp lý 61 Theo dõi biếế́n động giá cảả̉ củả̉a thịg̣ trườầ̀ng, giá cảả̉ củả̉a nhà cung ứng dự báo xu hướng tương lạg̣i tăng hay không đểả̉ cơng ty có kếế́ hoạg̣ch mua hàng cụ thểả̉ Trước ảnh hưởng đối thủ cạnh tranh Kiểả̉m soát chặt chẽ nguồn thông tin nội tránh đểả̉ thông tin quan trọng lọt đểả̉ đối thủả̉ cạg̣nh tranh biếế́t Hoạch định cac chiến lươc khac biêṭvơi đôi thủ cạnh tranh,tổ chưc cac nguôn lưc môṭcach tôt nhât để đem lại hiêụ quả cao cho doanh nghiêpg̣ nhăm mang lại lơi thế trươc đôi thủ Trước ảnh hưởng quan hữu quan Kiểả̉m soát hoạg̣t động củả̉a nhân viên hoạg̣t động củả̉a công ty không vi phạg̣m quy địg̣nh củả̉a nhà nước Năm băt thông tin nhanh nhạy để co sư chuân bị tôt nhât cho cac sư thay đổi chinh sach,trong trường hơp thông tin co lơi thi năm băt để tâṇ dung,con trường hơp thông tin gây ảnh hưởng bât lơi cho môi trường nganh hoăcg̣công ty thi phải lên kế hoạch nhăm phong tranh rủi ro e Một số giải pháp khác Ngoài giảả̉i pháp liên quan đếế́n mơi trườầ̀ng nganh cầầ̀n có số giảả̉i pháp khác là: Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Văn hóa doanh nghiệp quyếế́t địg̣nh trườầ̀ng tồn củả̉a doanh nghiệp, tài sảả̉n củả̉a doanh nghiệp Văn hóa doanh nghiệp giúp nhân viên cơng ty thấy rõ mục tiêu, địg̣nh hướng bảả̉n chất công việc làm Ngồi cịn tạg̣o mối quan hệ tốt đẹp nhân viên môi trườầ̀ng làm việc thoảả̉i mái, lành mạg̣nh; giúp nhân viên có cảả̉m giác làm cơng việc có ý nghĩa hãnh diện thành viên củả̉a cơng ty Điều có ý nghĩa tình trạg̣ng “chảả̉y máu chất xám” phởả̉ biếế́n Vì thếế́ cơng ty cầầ̀n xây dựng văn hóa doanh nghiệp đểả̉ nâng cao hiệu quảả̉ hoạg̣t động củả̉a Hồn thiện cấu máy tổ chức công ty Trong doanh nghiệp có nhiều chức quảả̉n trịg̣ khác đảả̉m bảả̉o cho trình quảả̉n trịg̣ thực trọn vẹn khơng bỏ sót Đểả̉ đảả̉m nhiệm hếế́t chức quảả̉n trịg̣ cơng ty cầầ̀n có phân cơng lao động quảả̉n trịg̣, thực chun mơn 62 hóa Sự phân cơng, phân cấp lao động quảả̉n trịg̣ hình thành nên máy quảả̉n trịg̣ góp phầầ̀n quan trọng nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sảả̉n xuất, nâng cao hiệu quảả̉ hoạg̣t động củả̉a công ty 3.3.2 Một số kiến nghiG a Về phía cơng ty: -Hiêṇ tại,du la công ty cổ phần bản chât Thiên Quang la doanh nghiêpg̣ gia đinh,do đo không tranh khoi môṭsô quyết định quản trị không đươc công băng,Doanh nghiêpg̣ cần chu tơi cac quyết định quản trị để đạt tơi lơi ich cao nhât cho doanh nghiêpg̣ chư không vi muc đich ca nhân - Đẩy mạg̣nh hoạg̣t động quảả̉ng bá thương hiệu cho công ty đểả̉ công ty gầầ̀n với khách hàng tìm kiếế́m nhiều khách hàng - Nâng cao chất lượng sảả̉n phẩm cách tích cực tìm thêm nhiều nguồn cung ứng có uy tín chất lượng tốt hơn; ngồi cơng ty cầầ̀n có dịg̣ch vụ hỗ trợ chăm sóc khách hàng kịg̣p thờầ̀i tăng them lợi ích cho khách hàng - Sử dụng vốn đầầ̀u tư hiệu quảả̉ hơn, tránh lãng phí, thất đểả̉ nâng cao hiệu quảả̉ kinh doanh cho công ty - Định hinh đươc phong cach lanh đạo va văn hoa doanh nghiêpg̣ để tạo môi trường tôt nhât cho nhân viên va giư chân nhân tai - Tạg̣o điều kiện cho nhân viên đểả̉ nâng cao trình độ, kỹ chun mơn đểả̉ làm tốt công việc giao - Mở rôngg̣ va nâng câp may moc,phân xưởng để đap ưng đươc nhiêu tiêu chuân ki thuâṭcao - Công tac năm băt thông tin va dư phong rủi ro cần đươc doanh nghiêpg̣ chu hơn.- Chu đến công tac nghiên cưu thị trường va marketing,bởi khâu ảnh hưởng rât lơn tơi kết quả kinh doanh của doanh nghiêpg̣ - Năm băt hôịđể mở rôngg̣ quy mô kinh doanh,biến doanh nghiêpg̣ trở công ty co thị phần lơn thị trường thep ViêṭNam b.Về phía quan hưu quan va chinh sach - Ban hành sách phù hợp tích cực nhằm tạg̣o điều kiện, thúc đẩy phát triểả̉n của nganh tại ViêṭNam 63 - Càn rút gọn thủả̉ tục hành quan liêu,phưc tạp gây khó khăn nhiều thờầ̀i gian cho doanh nghiệp - Hiêṇ nay,nhiêu sản phâm,chế phâm săt thep Viêṭnam bị giả mạo vê xuât xư khiến cac sản phâm săt thep,inox của ViêṭNam bị điêu tra va ap thuế tại nhiêu nơi,Chinh phủ cần chăṭche nưa khâu kiểm tra cac sản phâm - Tạg̣o môi trườầ̀ng cạg̣nh tranh công cho doanh nghiệp đểả̉ doanh nghiệp có thểả̉ cạg̣nh tranh lành mạg̣nh với - Các quan Nhà nước cầầ̀n thắt chặt hệ thống quảả̉n lý thịg̣ trườầ̀ng đểả̉ có biện pháp ngăn chặn hàng giảả̉, hàng nhái thịg̣ trườầ̀ng làm giảả̉m uy tín củả̉a doanh nghiệp - Tích cực truyền đạg̣t thơng tin đầầ̀y đủả̉, hỗ trợ doanh nghiệp đườầ̀ng lối, sách củả̉a Nhà nước - -Cac Hiêpg̣ hôịcần mạnh nưa sư lien kết va vai tro của Hiêpg̣ hôi cac viêcg̣ bảo vê g̣ thương hiêụ quôc gia,xuc tiến,giup viên hiêpg̣ hôi,kiếṇ nghị va nghiên cưu cac đê xuât co lơi cho cac doanh nghiêpg̣ viên -Thông tin đầy đủ va rôngg̣ rai,sat tơi cac doanh nghiêpg̣ nganh thep nếu co điêu khoản Hiêpg̣ định thương mại tư nao co lơi/hại cho doanh nghiêpg̣ -Điêu kiêṇ vê lơi thế gia cả nganh thep liên quan rât lơn đến nganh giao thông vâṇ tải,hạ tầng,nhât la đường bô g̣va đường thủy.Do đo Chinh phủ cần nâng câp va mở rôngg̣ sở hạ tầng tạo tiên đê cho sư tăng trưởng của nganh 64 KẾẾ́T LUẬN Qua liệu thực tếế́ tình hình kinh doanh kếế́t hợp với đánh giá phân tích, Khóa luận trình bày cách khái quát vê ảnh hưởng của môi trường nganh đến quản trị tại Công ty Cổả̉ phầầ̀n tâpg̣ đoan Thiên Quang đểả̉ từ nắm bắt thành tựu vấn đề hạg̣n chếế́ trình nâng cao lực cạg̣nh tranh củả̉a cơng ty Từ đó, dựa kiếế́n thức tạg̣i, em tổả̉ng hợp xây dựng giảả̉i pháp bảả̉n nhằm giúp Công ty Cổả̉ phầầ̀n tâpg̣ đoan Thiên Quang khăc phuc kho khăn va nâng cao lơi thế giai đoạg̣n Tuy nhiên trình độ, kinh nghiệm thờầ̀i gian nghiên cứu cịn hạg̣n chếế́, khóa luận khơng tránh khỏi khiếế́m khuyếế́t Em mong nhận ý kiếế́n góp ý địg̣nh hướng nhằm hồn thiện đề tài Một lầầ̀n nữa, em xin chân thành cảả̉m ơn Cô Đao Hông Hạnh - giảả̉ng viên hướng dẫn khóa luận lờầ̀i cảả̉m ơn đếế́n tồn thểả̉ thầầ̀y cô trườầ̀ng giảả̉ng dạg̣y môn giúp em có kiếế́n thức tảả̉ng giúp hồn thành tốt khoa luâṇ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo tài củả̉a Cơng ty Cổ phần tâpg̣ đoan Thiên Quang năm 2017 – 2019 Bộ môn Quảả̉n trịg̣ hoc (2011), Bài giảng điện tử Quản trị học, Trườầ̀ng Đạg̣i học Thương Mạg̣i GS.TS Phạg̣m Vũ Luận (2004); Quảả̉n trịg̣ doanh nghiệp - NXB Thống Kê Nguyễn Hảả̉i San(2008); Quảả̉n trịg̣ doanh nghiệp- NXB Thống Kê Philip Kotler(1997); Quảả̉n trịg̣ Marketing- NXB Thống Kê Phạg̣m Cơng Đồn, Nguyễn Cảả̉nh Lịg̣ch (2004); Kinh tếế́ doanh nghiệp thương mạg̣i- NXB Thống Kê Nguyễn Bá Tưởả̉ng LVTN “Nghiên cứu nhân tố mơi trườầ̀ng nganh nhằm hồn thiện cơng tác quảả̉n trịg̣ củả̉a công ty cổả̉ phầầ̀n thực phẩm SANNAM điều kiện Việt Nam gia nhập WTO.” thầầ̀y Phạg̣m Cơng Đồn hướng dẫn Phạg̣m Thu Trang LVTN “Nghiên cứu nhân tố môi trườầ̀ng nganh nhằm hồn thiện cơng tác quảả̉n trịg̣ củả̉a cơng ty thương mạg̣i công nghệ Quang Hồng điều kiện Việt Nam gia nhập WTO.” cô Chu Thịg̣ Thúy hướng dẫn MẪU PHIẾẾ́U ĐIỀU TRA NHÂN VIÊN (Sử dụng với đề tài anh hưởng cua môi trương đên cơng tac quan tri) Kính gửi Ơng (Bà)! Tơi tên là…lớp…trường…., thực tập quý công ty Để giúp tơi hồn thành tốt khóa luận tốt nghiệp“…….” mình, kính mong Ơng (Bà) bớt chút thời gian trả lời số câu hỏi sau Mọp̣i thơng tin Ơng (Bà) cung cấp sử dụng cho mục đích nghiên cứu đề tài khơng dùng cho mục đích khác Sự giúp đỡ Ơng (Bà) đóng góp lớn đến thành cơng khóa luận tốt nghiệp Tơi xin chân thành cảm ơn! A THÔNG TIN CÁ NHÂN ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC ĐIỀU TRA Họ tên: T̉ả̉i: Giới tính: Nam:  Nữ:  Lĩnh vực chuyên môn: Thâm niên công tác: ………………………………………… Chức vụ: Số điện thoạg̣i: Email: Ngày điền phiếế́u: B NỘI DUNG ĐIỀU TRA Băng sư hiểu biết vê cạnh tranh của cơng ty, xin Ơng (ba) cho biết mơṭsơ thơng tin sau: Xin Ơng (Bà) cho đánh giá tầầ̀m quan trọng củả̉a yếu tô thuôcg̣ môi trường nganh đến công ty (đô qg̣ uan đưng thư mây)? Các yếu tố Trong số doanh nghiệp đây, theo Ông (Bà) đối thủả̉ cạg̣nh tranh đối thủả̉ cạg̣nh tranh củả̉a cơng ty (Có thểả̉ chọn nhiều 1)? a.Hoa Phat b.ViêṭNhâṭ c.Nam Phat d.Vnsteel e.Formosa Xin Ông (Bà) cho đánh giá phản ưng qua công tac quản trị của công ty trươc sư tac đôngg̣ của môi trường nganh….?: Các yếu tố Xin Ông (Bà ) đánh giá công tac hoạch định của công ty phản ưng trươc ảnh hưởng môi trường nganh? Các yếu tố Xin Ơng (Bà ) đánh giá cơng tac tổ chưc của công ty phản ưng trươc ảnh hưởng môi trường nganh? Các yếu tố Xin Ông (Bà ) đánh giá công tac lanh đạo của công ty phản ưng trươc ảnh hưởng môi trường nganh? Các yếu tố 8 Xin Ông (Bà ) đánh giá công tac kiểm soat của công ty phản ưng trươc ảnh hưởng môi trường nganh? Các yếu tố Một lần xin chân trọng cảm ơn Ông (Bà! PHIẾẾ́U PHỎNG VẤN CHUYÊN GIA/NHA QUAN TRI CÔNG TY Câu 1: Mong anh chị phân tich môṭsô trường hơp môi trường nganh ảnh hưởng đến doanh nghiêpg̣ Thiên Quang? Trong trường hơp công tac quản trị tại doanh nghiêpg̣ đươc thưc hiêṇ hay đa thay đổi thế nao ? Co hiêụ quả hay không? Câu trả lời tiêu biểu:2 năm vưa qua,co sư thay đổi rât nhiêu tư cac quan hưu quan va cac nha cung ưng Vê phia quan hưu quan,cac hiêpg̣ định đươc ki kết,cac qui định rao cản kinh doanh nươc đươc dơ bo.Nhờ co sư chuân bị,hoạch định tư trươc,cung sư lanh đạo của ban giam đôc,doanh nghiêpg̣ đa chơp đươc nhiêu thời kinh doanh la tăng cường xuât khâu sang Nhâṭbản,căt giảm bô g̣phâṇ kiểm toan sang thuê ngoai… đa lam tăng doanh thu rât nhiêu va giảm chi phi cho doanh nghiêpg̣ Vê phia nha cung ưng,gần cac chinh sach tư cac nha cung ưng tai chinh ma viêc tiếp câṇ vơi nguôn vôn của doanh nghiêpg̣ đa tôt va re rât nhiêu.Doanh nghiêpg̣ đa tâṇ dung điêu để mua thêm vâṭtư thiết bị trả gop,nâng công suât lên 1,3 lần.Đây đêu la kết quả va tưu nhờ năm băt nhanh nhạy va quyết đoan của doanh nghiêpg̣ Câu 2: Xin ông (bà) cho biếế́t ảnh hưởng của môi trường nganh đến quản trị gần la hôịhay thach thưc? Câu trả lời tiêu biểu:Trên cương vị môṭnha quản trị cho bât cư ảnh hưởng nao ma minh phân tich ki cang,co sư chuân bị,giải quyết tôt thi đêu la hôi,cợ hôịđể phat triển không thi cung la hôịđể lam tôt đôi thủ Câu 3: Xin ơng (bà) cho biếế́t tình hình quản trị của công ty ảnh hưởng sao(phản ưng thế nao,tôt hay chưa đủ nhanh nhạy) trươc ảnh hưởng môi trường nganh? Câu trả lời tiêu biểu:Thưc tế doanh nghiêpg̣ đa rât nhanh nhạy trươc ảnh hưởng của môi trường nganh,đa sô la doanh nghiêpg̣ đa co sư chuân bị,tuy nhiên môṭ vai trường hơp sư thay đổi bât thinh linh vê chinh sach hay la nha cung câp nguyên vâṭ liêụ vân khiến doanh nghiêpg̣ chưa co đôi sach Câu 4: Theo ông (bà) ảnh hưởng nao tư yếế́u tố môi trườầ̀ng nganh mang lạg̣i hội cho công tac quản trị tại doanh nghiêp?g̣ Câu trả lời tiêu biểu:Gần đây,cac quan hưu quan ở ViêṭNam co quyết sach rât tôt,mang lại hôịlơn cho chung tôi.Vi du căt giảm điêu kiêṇ kinh doanh,lươc bo khâu kiểm tra,khai thuế qua mạng,tham gia cac Hiêpg̣ định.Chung rât lây lam mưng vi đươc mở rôngg̣ kinh doanh va căt giảm chi phi nhờ cac quy định ây Câu 5: Theo ông (bà) ảnh hưởng nao tư yếế́u tố môi trườầ̀ng nganh mang lạg̣i thách thức cho viêcg̣quản trị tại doanh nghiêp?g̣ Câu trả lời tiêu biểu:Thưc tế cho thây viêcg̣khach hang môṭkho tinh va khăt khe,lân sư phat triển của đôi thủ cạnh tranh khiến cho công tac quản trị tại doanh nghiêpg̣ kho khan hơn,phải thay đổi lien tuc để thich ưng Câu 6: Xin ông (bà) cho biếế́t phản ưng đầu tiên của doanh nghiêpg̣ môi trường nganh thay đổi? Câu trả lời tiêu biểu:Đầu tiên la phân tich ro tinh huông thay đổi môi trường,thâṇ xem xet phản ưng của cac bên liên quan(khach hang,đôi thủ,nha cung ưng,cơ quan hưu quan),sau đo tổng hơp y kiến giải quyết tư cac phong ban,rôi đưa lên cho ban lanh đạo nhâṇ xet va tham khảo rôi đưa quyết định quản trị Câu 7:Theo ông(ba),yếu tô môi trường nganh nao ảnh hưởng nhât đến quản trị doanh nghiêp?g̣ Câu trả lời tiêu biểu:Ảnh hưởng nhât đến quản trị tại doanh nghiêpg̣ la khach hang,do khach hang ảnh hưởng đến cả đôngg̣ thai của đôi thủ cạnh tranh va doanh nghiêpg̣ Câu 8:Theo ông ba,lơi thế lơn nhât của doanh nghiêpg̣ trươc ảnh hưởng của môi trường nganh đến hoạt đôngg̣ quản trị la gi? Câu trả lời tiêu biểu:Lơi thế lơn nhât la doanh nghiêpg̣ la môṭcông ty vưa,mô hinh không qua phưc tạp va chông cheo nên co thể linh hoạt,dê thich ưng va thay đổi trươc sư ảnh hưởng của môi trường nganh.Hơn nưa doanh nghiêpg̣ nho gon va la doanh nghiêpg̣ gia đinh nên co sư thông nhât,đông long cao cac thay đổi vê quản trị Xin trân trọp̣ng cảm ơn hợp tác ông (bà)! Bảả̉ng danh sách nhân viên đư STT Họ tên Lê Thanh Sơn Vũ Minh Tiến Nguyên Khanh Thuy Vũ Thịg̣ Kim Thùy Đao Gia Đưc Lê Nguyên Khôi Bảả̉ng danh sách nhân viên điều tra trắc nghiệm STT 10 12 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Tên nhân viên Nguyễn Ngọc Hương Mai Tú Anh Hoàng Thịg̣ Ngọc Ninh Phạg̣m Thịg̣ Hạg̣nh Vũ Quang Thiệu Bùi Ngọc Phương Thảả̉o Trầầ̀n Quang Huy Đinh Thịg̣ Hồng Ngọc Nguyễn Thịg̣ Thu Hà Nguyễn Nhật Nguyệt Đô Ha Quyên Hoang Minh Hải Kiêu Thị Nga Nguyên Đưc Phu Đô Hoang Khải Nguyên NhâṭMinh Ngô Thị Ha Lê Văn Khôi Đao Thị Thu Dung Đô Thị Cuc Lê Minh Trường Hoang Minh Hiếu Vu Đưc Hiếu Ha Kiêu Loan ... 1.1.3.Khái niệm môi trường ngành nhân tố cấu thành môi trường ngành 1.1.3.1.Khai niêṃ môi trường ngành Môi trườầ̀ng ngành (môi trườầ̀ng tác nghiệp ,môi trường kinh doanh đăcg̣ thu) môi trườầ̀ng... củả̉a công ty Cổả̉ phầầ̀n tập đo? ?n Thiên Quang Nội dung chủả̉ yếế́u củả̉a phiếế́u điều tra câu hỏi liên quan đếế́n thực trạg̣ng quảả̉n trịg̣ tạg̣i Công ty Thiên Quang môi trườầ̀ng ngành. .. nghiêpG Công ty cô phân tâpG đoan Quang Cơng ty cổ phần thép Hịa Phát Cơng ty đồn Tơn Sen Cơng ty cổ phần thép Vnsteel 39 Công ty Thép Inox Nam Phát Công ty Posco Han Quôc Công ty Formosa Viêṭ -Giá
- Xem thêm -

Xem thêm: ẢNH HƯỞNG của môi TRƯỜNG NGÀNH đến HOẠT ĐÔNG ̣ QUẢN TRỊ tại CÔNG TY cổ PHẦN tâp đo ̣ àn THIÊN QUANG , ẢNH HƯỞNG của môi TRƯỜNG NGÀNH đến HOẠT ĐÔNG ̣ QUẢN TRỊ tại CÔNG TY cổ PHẦN tâp đo ̣ àn THIÊN QUANG