0

Quản lý dự án trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư

113 2 0
  • Quản lý dự án trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 17:19

PGS Lê kiều Th.s nguyễn cờng sơn Quản lý dự án Trong giai đoạn chuẩn bị đầu t ( Chng trình Bổ túc nghiệp vụ Giám đốc dự án Xây dng nh cao tng ) Hà nội 2008 -1- Phần Mở đầu 1.Mở đầu Trong năm gần đây, kinh tế nớc ta tăng trởng nhanh chóng, tạo nguồn động lực thu hút nguồn vốn đầu t cho xây dựng Sự phát triển trình công nghiệp hoá - đại hoá đất nớc kéo theo ngành xây dựng phát triển với nhịp độ nhanh Cùng với nó, công tác quản lý dự án đầu t xây dựng nói chung quản lý dự án xây dựng công trình cao tầng nói riêng đợc nhiều ngời quan tâm nghiên cứu Trong đó, giai đoạn chuẩn bị đầu t đợc coi giai đoạn then chốt định tính đắn, phù hợp dự án đầu t Nghiên cứu giai đoạn giúp tìm trình tự thực công việc hợp lý, cách thức quản lý công việc hiệu nhằm rút ngắn thời gian thực dự án giai đoạn yêu cầu thiết ngành 2.Sự cần thiết vấn đề nghiên cứu Giai đoạn chuẩn bị đầu t giai đoạn giai đoạn trình Quản lý dự án Đây giai đoạn mang tính định đến tính đắn phù hợp dự án đầu t Tuy nhiên chủ dự án thờng cha quan tâm mức đến giai đoạn Chính mà nhiều dự án nhà nớc nh t nhân tổ chức xà hội khác đà không đạt đợc kết tốt nh dự kiến Điều đòi hỏi cần thiết phải nghiên cứu kỹ vấn đề giai đoạn chuẩn bị đầu t giúp cho chủ dự án thuận lợi trình thực triển khai dự án đầu t Đối tợng mục đích nghiên cứu - Nghiên cứu giai đoạn chuẩn bị đầu t dự án xây dựng công trình cao tầng Việt Nam - Mục đích phân tích yếu tố ảnh hởng đến giai đoạn này, liệt kê công việc phải làm, xếp công việc hợp lý cho vừa đảm bảo chất lợng dự -2- án vừa rút ngắn đợc thời gian thực dự án, từ có biện pháp quản lý dự án hợp lý nhất.Đa số giải pháp nhằm nâng cao khả quản lý việc thực công việc đa số kiến nghị nhằm cải cách thủ tục hành rút ngắn thời gian thực dự án Phơng pháp nghiên cứu Kết hợp nghiên cứu lý thuyết thực tế quản lý xây dựng xây dựng công trình cao tầng Việt Nam Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu giai đoạn chuẩn bị đầu t dự án xây dựng công trình cao tầng Việt Nam -3- Chơng Tổng quan công tác Quản lý dự án giai đoạn chuẩn bị đầu t xây dựng công trình cao tầng Quản lý dự án giai đoạn chuẩn bị đầu t thời kỳ bao cấp: Cịng nh− c¸c n−íc theo nỊn kinh tÕ x· héi chđ nghÜa, ë ViƯt Nam thêi kú bao cÊp (tr−íc năm 1988) kinh tế kế hoạch tập trung kinh tế trì trệ phát triển Có thể nói toàn việc xây dựng sử dụng vốn ngân quỹ Nhà nớc cấp với chế đạo tập trung Các doanh nghiệp xây dựng đợc Nhà nớc giao công việc xây dựng, giao tiêu vật t, máy móc thiết bị đạo việc tổ chức thực dự án Với công cụ lao động thô sơ, công trờng cha đợc trang bị máy tính điện tử việc quản lý tiến độ, chi phí cha khoa học hiệu đơn vị thi công Còn đơn vị nhà nớc có nhu cầu xây dựng công trình tự tổ chức quản lý xây dựng Họ phải tự phụ trách tất khâu trình hoạt động dự án, từ giai đoạn chuẩn bị đầu t, thực đầu t đến kết thúc đầu t Trong giai đoạn chuẩn bị đầu t đơn vị cử ngời đơn vị tự phụ trách việc xin vốn, khảo sát nhu cầu, lựa chọn địa điểm, ®Ịn bï ®Êt ®ai, lùa chän tỉ chøc thiÕt kÕ Tuy nhiên ngời đợc giao nhiệm vụ chuyên môn lĩnh vực xây dựng nên việc tổ chức thực dự án giai đoạn chuẩn bị đầu t nhiều thiếu sót Do kinh nghiệm việc lập dự án nên dự án lập phải sửa , sửa lại nhiều lần gây ảnh hởng lớn đến tiến độ chất lợng dự án Việc xác định vốn đầu t cho dự án sai dẫn đến phát sinh trình thi công gây chậm tiến độ chất lợng dự án việc thờng xuyên xảy Các dự án đợc triển khai nhng không phù hợp với nhu cầu sản xuất, hay lựa chọn địa điểm không phù hợp gây lÃng phí, thất thoát lín cho nhµ n−íc ViƯc thiÕt kÕ, lËp tỉng dù toán không đợc thẩm tra, thẩm định chặt chẽ dẫn đến chất lợng thiết kế không kiểm soát đợc chi phí thực dự án -4- Trong giai đoạn thực đầu t, công trình đợc phê duyệt vào thực công tác thi công, đơn vị chủ đầu t phải tổ chức ban kiến thiết (còn gọi ban quản lý công trình), mà cán ban lại ngời chuyên môn lĩnh vực xây dựng Chính mà chất lợng công trình bị giảm sút, tiến độ thực bị kéo dài, chi phí xây dựng phát sinh cao so với dự toán đợc duyệt Hoạt động tổ chức, kiểm tra, kiểm soát ban quản lý công trình thiếu tính khoa học, chặt chẽ Đến kết thúc dự án , cán ban quản lý công trình đà tổng kết rút kinh nghiệm đà bắt đầu làm quen với công tác quản lý công trình lúc họ đợc chuyển vào đơn vị sản xuất đợc chuyển sang đảm nhận nhiệm vụ khác Và có dự án tơng tự nh lại thành lập ban kiến thiết khác ngời lại học lại từ đầu Cứ lặp lại trình độ thấp nh trở ngại cho việc nâng cao trình độ quản lý xây dựng, gây lÃng phí nghiêm trọng phải đào tạo từ đầu, tích luỹ kinh nghiệm chuyên môn hoá Chính hàng loạt công trình chất lợng đợc đa vào sử dụng, chậm tiến độ bàn giao công trình diễn hầu hết dự án xây dựng.Vật liệu thi công công trình bị lÃng phí vợt xa số liệu dự toán dẫn đến nhiều công trình vợt tiêu Từ vấn đề ta thấy nét công tác quản lý dự án thêi kú bao cÊp nh− sau: - HÇu hÕt lùc lợng lao động (cán bộ, công nhân) thuộc doanh nghiệp xây dựng theo chế độ trả lơng nên không kích thích đợc sáng tạo, trách nhiệm công việc thấp, suất lao động thấp - Thi công thủ công, công cụ xây lắp cũ kỹ lạc hậu dẫn đến chậm tiến độ, chất lợng kém, giá thành cao - Việc quản lý chi phí công trờng chủ yếu tập trung vào chấm công mà cha quan tâm đến hiệu lao động dẫn đến tình trạng công nhân, cán đến công trờng điểm danh sau ®ã trèn ®i lµm ngoµi -5- - VËt t−, vËt liệu công trờng bị thất thoát lÃng phí nhiều, vật liệu vợt xa số liệu dự toán ban đầu Do việc quản lý quan tâm tới chống trộm, cha có biện pháp khống chế, quản lý để hạn chế lÃng phí - Lập tiến độ thi công mang tính hình thức, nên cung ứng vật liệu dựa vào phán đoán cán công trờng mà cha có biện pháp quản lý rõ ràng - Các doanh nghiệp xây dựng Đơn vị chủ đầu t không bị chi phối yếu tố kinh tế thị trờng Việc tăng chi phí công trình, nh chậm tiến độ, ảnh hởng sản xuất Nhà nớc chịu, cạnh tranh nên họ cha thực quan tâm tới công tác quản lý dự án Phơng thức Việt Nam thời kỳ bao cấp Chủ đầu t (Bên A) Cơ quan quản lý chi phí Nhà nớc Ban quản lý công trình (thuộc A) Đơn vị thi công ( Bên B) Hình 1-3: Mô hình quản lý Việt Nam thời kỳ bao cấp Thực trạng xây dựng công tác quản lý dự án không khoa học thời bao cấp đà để lại hậu học kinh nghiệm lớn Chính mà việc xoá bỏ phơng thức quản lý cũ, xây dựng phơng thức quản lý phù hợp với quy mô dự án tốc độ xây dựng đại điều tất yếu xảy Quản lý dự án giai đoạn chuẩn bị đầu t thời kỳ đổi mới: 2.1 Nhà cao tầng xây dựng thời kỳ đổi từ năm 1988 đến Năm 1988 đợc xác định mốc để nhà nớc ta có nhiều sách ®ỉi míi lÜnh vùc qu¶n lý kinh tÕ, qu¶n lý xà hội sách mở cho phép năm thành phần kinh tế phát triển thời kỳ độ tiến lên chủ nghĩa xà hội Trong đó, có nhiều thành phần kinh tế t nhân, tập thể chiếm tỷ trọng lớn, thành phần kinh tế nhà nớc nòng cốt mang tính chủ đạo Chính vậy, nhu cầu sở vật -6- chất khu vực t nhân tập thể đòi hỏi có tỷ trọng lớn, nhiều công ty t nhân đời, nhiều sở vật chất đợc xây dựng khắp nơi đô thị Việt Nam, giấy phép thành lập công ty t nhân, nhà hàng, khách sạn, sở sản xuất, kinh doanh, phải lên tới hàng chục ngàn Do vậy, có nhiều công trình đợc xếp vào loại cao tầng đợc xây dựng số lợng đáng kể sau công trình liên doanh có vốn đầu t nớc ngoài, chúng đà hình thành phát triển đô thị lớn cđa ViƯt Nam, tËp trung chđ u ë hai thµnh phố Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh Đặc biệt thành phố Hà Nội thủ đô Việt Nam thành phố có tốc độ tăng trởng kinh tế cao đơc UNESCO phong danh hiệu Thành phố hoà bình Cùng với tâm đạo uỷ ban nhân dân thành phố nghành chức công trình cao tầng phát triển mạnh mẽ theo quy hoạch đợc duyệt, khu đô thị đồng loạt đợc triển khai xây dựng với tỷ lệ nhà cao tầng chiếm tới 60% quĩ nhà thành phố lớn Các quan xây dựng phần lớn nhà cao tầng Một số đặc điểm công trình cao tầng xây dựng sau thời kỳ đổi mới: - Hình thức kiến trúc đa dạng, tạo đợc mặt cho đô thị - Đảm bảo quy phạm hành tiêu kinh tế kỹ thuật, hệ thống hạ tầng kỹ thuật - Hệ thống không gian công cộng đáp ứng đợc nhu cầu ngời dân Tạo đợc nếp sống khu đô thị, thuận tiện cho việc sử dụng quản lý công trình - Tiết kiệm đất xây dựng thời kỳ đổi mới, vốn xây dựng công trình cao tầng đà đợc huy động từ nhiều thành phần kinh tế, công nghệ cao đà đợc áp dụng xây dựng Chất lợng công trình cao tầng đà đợc nâng cao cách đáng kể Đặc điểm qui hoạch: Các khu đô thị Hà Nội số thành phố mô hình qui hoạch đợc xà hội công nhận đợc áp dụng phổ biến có tính đồng tõ qui ho¹ch chung tíi qui ho¹ch chi tiÕt, b−íc đầu phù hợp với yêu cầu đô thị đại, có cấu trúc tơng đối hoàn chỉnh bao gồm loại nhà kết hợp với dịch vụ công cộng dịch vụ xà hội Đặc biệt có 60% nhà cao tầng gồm chung c nhà -7- làm việc đà tạo điều kiện để thành phố phát triển theo chiều cao, tăng hệ số sử dụng đất, giải toả mặt đất dành cho giao thông (động tĩnh), tạo đợc đờng phố khang trang kết hợp với xanh, quảng trờng, đáp ứng đợc nhu cầu sinh hoạt, làm việc nh nghỉ ngơi th giÃn cộng đồng Nh mặt qui hoạch, khu đô thị đáp ứng yêu cầu diện tích phân bố sử dụng đất đai, quan hệ qui hoạch chi tiết qui hoạch tổng thể - Hạ tầng kỹ thuật tơng ®èi ®ång bé - ThuËn tiÖn cho viÖc cung øng vµ vËn chun vËt liƯu cÊu kiƯn cịng nh− cung cấp lợng - Đảm bảo điều kiện môi trờng phát triển bền vững Tuy nhiên, mặt quy hoạch, công trình cao tầng, khu đô thị míi cßn béc lé mét sè thiÕu sãt sau: - Quy hoạch tổng thể thành phố với cha đợc quan tâm đầu t mức, nên cha thúc đẩy mạnh mẽ đợc trình phát triển kinh tế, xà hội nớc - Công tác phê duyệt quy hoạch chi tiết dự án cha đợc quan tâm mức nên có nhiều dự án triển khai nhng lại thiếu công trình công cộng cần thiết nh trụ sở UBND phờng, trờng học, bệnh viện (Trong khu đô thị mới), trụ sở tổ dân phố, trạm y tế 2.2 Quản lý dự án giai đoạn chuẩn bị đầu t thời kỳ đổi Sự nghiệp đổi đà tạo nên thay đổi sâu sắc lĩnh vực quản lý đầu t xây dựng Cùng với phát triển kinh tế quốc dân liên tục nhanh chóng, quy mô hoạt động xây dựng ngày mở rộng, tính xà hội ngành xây dựng ngày cao Ngành xây dựng thực góp phần tạo nên dáng vóc đất nớc với công trình giao thông đại, công trình công nghiệp nh điện, dầu khí nhiều công trình cao tầng đô thị đạt tiêu chuẩn quốc tế Những công trình có vốn đầu t nớc từ nguồn vốn vay IMF, WB, ADB hay vốn ODA đà đợc thực Việt Nam Để đợc tiếp -8- nhận sử dụng nguồn vốn này, ngành xây dựng đà có thay đổi theo hớng tích cực, phù hợp với chế quản lý mang tính thị trờng quy định Quốc tế Các chủ đầu t thấy đợc giá trị tài sản mà họ quản lý họ phải có trách nhiệm lớn từ hình thành, đến trình thực dự án, từ khâu chất lợng đến tiến độ thi công, nhằm xây dựng đợc công trình có chất lợng tốt, thời gian xây dựng ngắn chi phí theo dự kiến Tuy nhiên vi s gia tăng kỹ thuật nhiều dự án tầm cỡ tổ chức xây dựng, mức độ phức tạp kỹ thuật dự án còng gia tăng.Cựng vi s phỏt trin mnh m ca ngnh xõy dựng lộ yếu trình độ quản lý, tổ chức xây dựng, có nhiều kẽ hở cơng tác quản lý cơng trình xây dựng, chưa phù hợp với phát triển cơng nghệ xây dựng Để khắc phục tình trạng này, có thay đổi lĩnh vực pháp luật, đổi nhận thức việc quản lý đầu tư xây dựng Sự đổi thể nội dung điều lệ QLĐT XD 177/CP (1994) råi ®Õn Quy chế QLĐT XD 52/CP (1999) sửa đổi, bổ sung ngh nh 12/CP (2000)ca chớnh ph nhà nớc ta đà ban hành Luật xây dựng năm 2004, nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 phủ quản lý dự án đầu t xây dựng công trình, nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 phủ quản lý chất lợng công trình xây dựng, văn hướng dẫn bộ: Kế hoạch Đầu tư, Xây Dựng, Tài Chính, Quỹ Hỗ Trợ Đầu Tư Có thể nói vận dụng tích cực đường lối đổi Đảng phương pháp quản lý tiên tiến quốc tế, khu vực lĩnh vực Đầu Tư Xây Dựng vào thực tế nước ta.[3] Việc chấp hành trình tự đầu tư xây dựng công tác QLĐTXD đạt tiến rõ rệt khâu: Lập- thẩm định dự án -9- định đầu tư; Lập-thẩm định phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán quan trọng để giao thầu tổ chức đấu thầu Thể qua chất lượng hồ sơ dự án, hồ sơ thiết kế có nhiều tiến bộ.Tuy nhiên tồn chủ yếu lĩnh vự là: chất lượng hồ s¬ dự án (bao gồm bỏo cỏo đầu t, dự án đầu t xây dựng công trình), cht lng, h s thit k v d tốn, hồ sơ đÊu thầu nói chung cịn thấp so với yêu cầu quản lý, đặc biệt so với trình độ khu vực quốc tế cịn có khoảng cách xa Nguyên nhân chủ yếu tình trạng là: - Sự phát triển tổ chức tư vấn đầu tư xây dựng nhanh nhiều số lượng chưa đáp ứng yêu cầu chất lượng Đặc biệt, tư vấn lập dự án phần lớn thiếu kiến thức lẫn kinh nghiệm, thiếu dự liệu kinh tế, xã hội, điều kiện tự nhiên, địa chất cơng trình, dự báo nhu cầu thị trường nước, vùng nguyên liệu cung cấp cho sản xuất… dẫn đến tính khả thi dự án thấp hiệu Quản lý dự án giai đoạn chuẩn bị đầu t Dự án xây dựng công trình cao tầng Việt Nam 3.1 Khái quát công trình cao tầng Khái niệm nhà cao tầng tơng đối, tuỳ thuộc vào thời điểm khác nớc khác Ví dụ Châu Âu nhà 20 tầng đợc gọi cao tầng đặt Chicago Manhata (Mỹ) đợc gọi cao tầng nơi tập trung nhiều nhà có chiều cao từ 70 đến 100 tầng Hầu hết nớc thành phố giới tồn quy định giới hạn chiều cao công trình kiến trúc nh: + Anh năm 1984 phạm vi 30m (9 tầng) + Pari năm 1964 20m năm 1967 lµ 31m + ë Beclin phơ thc vµo chiỊu réng đờng phố nhng không 22m - 10 - Kiểm soát Quy trình lập báo cáo đầu t đơn vị t vấn dự án Lập nhiệm vụ thiết kế - Các để lập BCĐT - Các văn pháp lý có liên Nghiên cứu cần thiết phải đầu t Dự kiến quy mô đầu t, hình thức Phân tích lựa chọn sơ công nghệ, kỹ thuật PA giải phóng mặt bằng, tái định c, Tổng hợp viết nội dung Kiểm + Hệ thống Phân tích lựa chọn sơ phơng án xây quy chuẩn, quy phạm, tiêu chuẩn Tính sơ tổng mức đầu t PA huy động vốn, khả hoàn vốn trả nợ, h lÃi Tính sơ hiệu đầu t mặt kinh tế, xà hội Xác định tính độc lập vận hành Kiểm + Phân tích lựa chọn sơ bộ,xác định tính độc lập vận hành phơng án xây dựng 2,3 , Tổng hợp, phân tích chọn PA xây dựng - Kiểm + Đề xuÊt chän PA, kÕt luËn, b¸o c¸o - 99 - Kiểm soát Quy trình lập dự án đầu t đơn vị t vấn dự án Lập nhiệm vụ thiết kế Các xác định cần thiết phải đầu t Lựa chọn hình thức đầu t Phơng án giải phóng mặt bằng, KH tái định c ( có) Phâ tí h l h ề ô hệ kỹ Tổng hợp viết nội dung Kiểm + Lập phơng ¸n s¬ bé kiÕn tróc sè HƯ thèng quy chuẩn, quy phạm, tiêu chuẩn Lập phơng án sơ kết cấu số Lập phơng án sơ điện, nớc, kỹ thuật Xác định tổng mức đầu t Nhu cầu vốn theo tiến độ PA hoàn trả vốn ( DA có yêu cầu thu hồi ố ĐT) Phơng án quản lý, khai thác dự án Tính sơ hiệu đầu t mặt kinh tế, xà Kiểm + Lập PA sơ kiến trúc, kết cấu, kỹ thuật,xác định PAQL, khai thác, phận tích hiệu đầu t phơng án số 2,3 , Tổng - Kiểm + Chọn PA, sơ mốc thời gian thực DA ĐT, kiến nghị hình thức QL thực Kết luận, báo cáo - 100 - 3.3.5.1.2 Khắc phục nhợc điểm quản lý nhà nớc 1/ Hoàn chỉnh đổi thủ tục hành a/Phân công phân cấp uỷ quyền giải vấn đề đầu t xây dựng Có thể nói trình đổi chế quản lý đầu t xây dựng nớc ta từ trớc tới trình bớc thực việc phân cấp uỷ quyền quản lý đầu t xây dựng cho cấp, ngành chủ đầu t Nghị định 07/2003/NĐCP ngày 30/1/2003 phủ sửa đổi số điều quy chế quản lý đầu t xây dựng 52/CP, 12/CP đến nghị định 16/2005/NĐ-CP ngày 7/2/2005 đà cho ta thấy bớc tiến quan trọng phân cấp uỷ quyền lĩnh vực đầu t xây dựng Vì cần làm rõ khái niệm, nguyên tắc nội dung phân cấp uỷ quyền nghị định 16/2005/NĐ-CP việc vận dụng thực tế quản lý cần thiết, nhằm đảm bảo việc thực thi đắn chế sách phủ lĩnh vực đầu t xây dựng Trớc hết đợc hiểu phân cấp quản lý đầu t xây dựng quyền hạn cấp việc định đầu t dự án đầu t xây dựng ( tức phê duyệt dự án) thực quyền hạn đợc phân cấp đồng nghĩa với cấp phải chịu trách nhiệm trực tiếp định (khác với uỷ quyền đợc đề cập phần sau) Việc phân cấp quản lý đầu t xây dựng đợc thực chủ yếu cấp quản lý nhà nớc từ Thủ tớng phủ, Bộ trởng thủ trởng quan ngang Chủ tịch UBND cÊp tØnh, chđ tÞch UBND cÊp hun , Chđ tịch UBND cấp xà chủ đầu t doanh nghiệp nhà nớc Nó khác với uỷ quyền áp dụng cho quan tham mu, quan gióp viƯc (cơc, tỉng cơc trùc thc bé, c¸c sở ban ngành trực thuộc UBND cấp tỉnh mà đối tợng áp dụng phân cấp đợc) Việc phân cấp quản lý đầu t xây dựng phụ thuộc chủ yếu vào lực quản lý bao gồm: máy, ngời, trình độ quản lý đồng thời phụ thuộc nhiều vào tảng quy hoạch phát triển kinh tế xà hội Quy hoạch phát triển ngành, Quy hoạch xây dựng quan trọng để cấp, ngành, chủ đầu t thuộc thành phần kinh tế định đầu t dự án khai thác chúng cách có hiệu Việc phân cấp quản lý đầu t xây dựng phụ thuộc vào nguồn vốn sử dụng cho dự án, đặc biệt vốn ngân sách nhà nớc, quyền định đầu t thông thờng không thuộc chủ đầu t mà thuộc cấp quản lý nhà nớc cấp quản lý ngân sách nhà nớc nh đà đề cập phần trừ dự án thuộc ngân sách địa phơng cấp huyện, cấp xà huyện ,xà làm chủ đầu t sau đà thông qua hội đồng nhân dân cấp Các dự án nhà nớc lại sử dụng nguồn vốn tín dụng nhà nớc bảo lÃnh, vốn đầu t phát triển nhà nớc, vốn đầu t phát triển doanh nghiệp nhà nớc quyền định đầu t thuộc chủ đầu t doanh nghiệp ( công tyđộc lập, tổng công ty, công ty trực thc tỉng c«ng ty…) Néi dung thĨ vỊ thÈm quyền định đầu t xây dựng công trình theo điều 11 nghị định 16/2005/NĐ-CP đợc quy định cụ thể nh sau - 101 - Loại dự án Thẩm quyền định đầu t xây dựng công trình (Điều 11) Các dự án sử dụng vốn Vốn đầu t Vốn NSNN khác, vốn hỗn hợp Quan trọng quốc gia đà TTCP định đầu t đợc Quốc hội thông qua chủ tơng ĐT cho phép ĐT - Bộ tr−ëng - Thđ t−ëng c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuộc Chính phủ - Cơ quan quản lý tài Đảng - Cơ quan TW tổ chức trÞ - x· héi, chÝnh trÞ x· héi - nghỊ nghiệp - Chủ tịch UBND cấp tỉnh Nhóm A đà đợc Thủ tớng phủ cho phép đầu t Nhóm B, C TTCP định đầu t - Chủ đầu t tự định đầu t chịu trách nhiệm - Riêng dự án sử dụng vốn tín dụng, tổ chức cho vay thẩm định phơng án tài phơng án trả nợ để chấp thuận cho vay không cho vay trớc định đầu t > Nh nhóm A > Đợc uỷ quyền phân cấp cho quan cấp dới trực tiếp > Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xà đợc QĐĐT dự án phạm vi ngân sách địa phơng sau HĐND thông qua > Tuỳ theo điều kiện cụ thể địa phơng, Chủ tịch UBND cấp tỉnh quy định cho: + Chủ tịch UBND cấp Huyện định đầu t dự án thuộc ngân sách địa phơng có mức vốn đầu t tỷ đồng + Chủ tịch UBND cấp xà định đầu t dự án thuộc ngân sách địa phơng có mức vốn đầu t tỷ đồng - 102 - b/ Cải tiến thủ tục hành chính: Để cải cách hành có hiệu quả, tạo môi trờng thu hút đầu t thúc đẩy phát triển doanh nghiệp Nhà nớc cần xác định rõ số vấn đề sau: - Về thể chế, phải xác định rõ nhà nớc thị trờng bổ xung lẫn Nhà nớc định hớng phát triển tuân theo quy luật thị trờng, khắc phục khuyết tật thị trờng.Nhà nớc không nên làm thay thị trờng - Để hạn chế đến mức tối đa can thiệp Nhà nớc, trình xây dựng hệ thống văn quy phạm pháp luật hành chính, Nhà nớc cần có tham gia chủ động, tích cực cộng đồng doanh nghiệp để bảo đảm tính hiệu pháp luật - Đạo đức, công vụ cán công chức Nhà nớc phải đợc bồi dỡng giám sát có hiệu từ phía nhà nớc cộng đồng Và điều thiếu phải đảm bảo để công chức đủ sống lơng để họ không muốn nhũng nhiễu - Việc cải cách thủ tục hành phải ngời phải lấy hài lòng ngời dân doanh nghiệp thớc đo hiệu Nh Thủ tớng Chính phủ Phan Văn Khải đà nhận định nhân ngày doanh nhân Việt Nam 13/10/2004, cha có cán bộ, công chức công tâm, thật nghiệp đất nớc, nhân dân công cải cách hành hiệu suông Nghiêm trọng hơn, không trờng hợp, với danh nghĩa cải cách hành chính, phận cán , quan chức, công chức có quyền lực tay đà xoá bỏ thủ tục bắt buộc, tối cần thiết việc chi tiền từ ngân sách nhà nớc để đục khoét tiền dân làm giàu bất +.Cải tiến thủ tục hành công tác Cấp phép đầu t, thoả thuận quy hoạch - Kiên không cho phép làm chủ đầu t dự án đơn vị đủ lực làm chủ đầu t vi phạm nghiêm trọng quy chế quản lý đầu t xây dựng - Quy định trách nhiệm tập thể cá nhân có liên quan việc đảm bảo tiến độ chất lợng việc thẩm định, thẩm tra ( dự án đầu t, thiết kế, dự toán) có chế tài nghiêm khắc đối tợng vi phạm nh: Chất lợng thẩm định sai kỹ thuật, kinh tế, đánh giá hiệu dự án thiếu xác, chậm tiến độ - Lựa chọn hình thức quản lý dự án thật nghiêm túc, kiên không cho chủ đầu t không đủ lực trực tiếp QLDA Khuyến khích chuyên môn hoá việc quản lý dự án cách thuê tổ chức t vấn chuyên nghiệp quản lý DA - Trong vấn đề phê duyệt quy hoạch, Thành phố cần tổ chức thờng xuyên đợt kiểm tra, đào tạo, thực tế tham khảo quy hoạch thành phố nớc bạn nh Trung Quốc, Philippin nhằm nâng cao trình độ cán làm công - 103 - tác thẩm định phê duyệt quy hoạch Đồng thời Thành phố nên thành lập tổ chuyên gia gồm giáo s, tiến sỹ, nhà quản lý quy hoạch giỏi nớc để giúp việc cho Thành phố thẩm định lại dự án lớn trớc Thành phố định phê duyệt + Đổi quy trình nộp hồ sơ dự án: Thực tế cho thấy, tiến hành làm thủ tục trình nộp hồ sơ dự án lên quan có thẩm quyền nhà nớc nh sở xây dựng, sở TNMT-NĐmặc dù quan đà có hớng dẫn cụ thể quy trình, thủ tục yêu cầu cụ thể hồ sơ nhng nhiều đơn vị lập dự án bị vớng mắc khâu Họ phải xếp hàng chờ đến lợt sau đến lợt nhiều lúc lại phải mang sửa lại lỗi nhỏ, làm nhiều thời gian cho ngời thực Vì tác giả kiến nghị nên tiến hành ứng dụng mạng máy tính công tác tiếp nhận hồ sơ Các quan nhà nớc nên lập trang Web với đầy đủ tính để làm thủ tục tiếp nhận hồ sơ dự án Trớc hồ sơ dự án đợc trực tiếp mang đến nộp sở hồ sơ dự án phải đợc gửi qua mạng Iternet đến trang Web sở Các đơn vị lập dự án phải đăng ký mở tài khoản, tên đăng nhập với đầy đủ thông tin đơn vị trang Web đợc chấp nhận Sau hồ sơ đợc gửi lên mạng, sở có trách nhiệm cử ngời tiếp nhận hồ sơ, viết thông báo cho ngời gửi th điện tử việc đà nhận đợc hồ sơ hẹn ngày trả lời( theo quy định).Sau có văn trả lời, đơn vị lập dự án tiến hành sửa chữa, bổ xung theo yêu cầu văn gửi lại cho sở Các sở kiểm tra lại lần cuối thông báo hẹn ngày mang hồ sơ đến nộp trực tiếp Nếu làm đợc nh việc sửa chữa sai sót nhanh chóng trụ sở đơn vị lập dự án, không tình trạng phải xếp hàng chờ đợi nộp hồ sơ Chất lợng hồ sơ tốt thời gian thực giảm đáng kể - 104 - Đổi quy trình nộp hồ sơ dự án Đơn vị lập dự án đăng ký tài khoản mạng trang Web sở Gửi hồ sơ dự án lên mạng thông qua tài khoản đăng nhập - Các sở kiểm tra hồ sơ, thông báo kết kiểm tra th điện tử + Đơn vị lập dự án tiếp nhận, sửa đổi gửi lại sở Các sở kiểm tra lại, thông báo kết kiểm tra th điện tử - + Đơn vị lập dự án nộp trực tiếp hồ sơ đà sửa đổi đến sở - 105 - + Đổi trình tự thực dự án giai đoạn chẩn bị đầu t Chủ đầu t Sau nghiên cứu thị trờng, tìm hiểu địa điểm : - Tiến hành: xin giới thiệu địa điểm, xin - Xin chủ trơng UBNDTP cho phép làm chủ đầu t, lập DAĐTXDCT UBNDTP văn cho phép làm CĐT, lập DA ĐTXDCT CĐT thuê Công ty địa đo đạc đồ trạng tỷ lệ 1/500 CĐT tự lập thuê t vấn lập DA ĐTXDCT + Xin giới đỏ, sè liƯu kü tht t¹i ViƯn QHXD LËp nhiƯm vơ thiết kế đợc Chủ đầu t phê duyệt T vấn lập thiết kế quy hoạch tổng mặt bằng, phơng án kiÕn tróc cã tham kh¶o ý kiÕn cđa së QHKT Trình xin phê duyệt Quy hoạch TMB, xin xác nhận PAKT Sở QHKT - + Khảo sát địa chất giai đoạn lập DA ĐTXDCT Xin thoả thuận chuyên ngành: cấp điện, cấp nớc, thoát nớc, PCCC, môi trờng - 106 - ( Tiếp) Cấp điện: Tại điện lực Quận, có kèm theo quy mô nhu cầu sử Cấp nớc: Tại Công ty KDNS Hà nội, có kèm theo quy mô nhu Thoát nớc: Tại CT Thoát nớc Hà nội, có kèm theo quy mô nhu cầu PCCC: Tại PC13 để xin xác nhận đồng ý thẩm định Môi trờng: Tại Sở TNMT-NĐ có kèm báo cáo tác động môi Lập Dự án ĐTXDCT Lập Thiết kế sở phần hạ tầng - Lập thuyết minh DA ĐTXDCT phần hạ tầng sơ phơng án thiết kế phần Trình xin phê duyệt DA ĐTXDCT Lập thuyết minh chi tiết DA ĐTXDCT phần công trình Lập Thiết kế sở phần công trình + Ra định đầu t Chủ đầu t, cầm định đầu t , trình hồ sơ xin giao đất lên sở TNMT - 107 - (Tiếp) - Sở TNMT-NĐ thẩm định nhu cầu sử dụng đất + Trình UBND TP định giao đất Nộp tiền đền bù giải phóng mặt Nộp lệ phí địa Sở TNMT-NĐ Sở TNMT-NĐ cấp định giao đất Trình xin phê duyệt Cắm mốc tạm Lập hội đồng đền bù giải phóng mặt bằng, tiến hành giải phóng mặt Cắm mốc thức bàn giao mốc, lập trích lục đồ cho đất - DA ĐTXDCT phần kiến trúc, công + Tiến hành Thiết kế kỹ thuật, thiết kế vẽ thi công lập tổng dự toán phần công trình Tiến hành Thiết kế kỹ thuật, thiết kế vẽ thi công lập tổng dự toán phần hạ tầng, thi Thực bớc giai đoạn thực đầu t giai đoạn kết thúc đầu t đa công trình vào khai thác sử dụng - 108 - Với việc đổi trình tự thực dự án giai đoạn chẩn bị đầu t nh sau có chủ trơng cho phép đầu t tiến hành song song việc giải phóng mặt bằng, thi công hạ tầng với việc tiếp tục làm thủ tục thiết kế sở phần lại Việc chia nhỏ dự án để song song thực giúp giảm nhiều thời gian thực giai đoạn + Đổi công tác thẩm tra, thẩm định phê duyệt quy hoạch chi tiết, báo cáo đầu t, thiết kế sở Việc phát triển dự án đầu t khu đô thị mới, khu nhà cao tầng Việt Nam năm gần cho thấy có thiếu đồng việc đầu t hạng mục hạ tầng xà hội công trình dịch vụ dự án khu đô thị Nếu để tình trạng tiếp diễn nhiều khu đô thị thực tế khu nhà Để khắc phục tình trạng cần có quy hoạch phát triển hệ thống công trình dịch vụ công cộng hạ tầng xà hội Cần có tham gia bộ,ngành nh y tế, giáo dục, thơng mại, văn hoá Các công tác quy hoạch phải trớc bớc, quy hoạch sử dụng đất thành phố đến năm 2010 đà đợc thủ tớng phủ phê duyệt Một số quy hoạch chuyên ngành đợc hoàn thành bàn giao cho quan quản lý nh quy hoạch phát triển hệ thống trờng học, phát triển mạng lới chợ trung tâm thơng mại, quy hoạch phát triển hệ thống giao thông công cộnggiúp cho việc hình thành khu nhà cao tầng, khu đô thị đồng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xà hội hệ thống dịch vụ công cộng, thu hút tầng lớp nhân dân tham gia sử dụng sinh sống ổn định Trong việc phát triển khu đô thị mới, việc thực dự án lớn, Việt Nam cần tổ chức mô hình phát triển nhà theo định hớng phát triển đất đai, đô thị bền vững, phát triển đồng hạ tầng kỹ thuật xà hội, xà hội hoá phát triển nhàâco tầng phù hợp trình đại hoá đô thị Bên cạnh cần chăm lo nhà cho ngời có thu nhập thấp Cần đạo cấp, ngành thành phố nghiên cứu áp dụng chế sách phù hợp, hình thành quy chế bán nhà cho ngời có thu nhập thấp Đối tợng mà dự án phục vụ cán bộ, công nhân viên chức nhà nớc, ngời thuộc tổ chức trị – x· héi, doanh nghiƯp, c¸n bé, chiÕn sü lùc lợng vũ trang đồng thời bán nhà với chế giá Điều tiết quỹ đất chung Thành phố, chủ động xây dựng khu nhà cao tầng để bán cho thuê cho đối tợng cán bộ, công nhân viên chức có nhu cầu nhà Xây dựng mô hình thí điểm hình thức nhà cho thuê bán trả góp hợp lý theo biến động giá thị trờng quy đồng tiền Việt Nam để toán trả lÃi, không nên sử dụng hình thức định giá theo giá vàng nh số dự án trớc Xây dựng hoàn thiện phận định giá nhà cấp Thành phố làm sở công cụ cho thành phố quản lý can thiệp thị trờng nhà cần thiết Đẩy mạnh việc hoàn thiện, lấp kín dự án đà triển khai Đối với công tác thẩm tra, thẩm định: Cần quy định rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân tham gia công tác thẩm tra, thẩm định Cũng nh chế tài xử phạt sai phạm trờng hợp tổ chức, cá nhân có hành vi tiêu cực vi phạm quy chế quản lý đầu t xây dựng - 109 - Đồng thời phải có sách đÃi ngộ tiền lơng thích hợp xứng đáng với công sức trí tuệ họ phải bỏ Cần bổ sung thêm đội ngũ cán trẻ có lực chuyên môn cao, biết ứng dụng tiến tin học vào thực tế công việc, có nhiệt tình công tác để làm công tác thẩm tra, thẩm định Góp phần nâng cao hiệu quả, đẩy nhanh tiến độ công tác Các biện pháp đấu tranh chống tiêu cực công việc quản lý dự án đầu t xây dựng + Xây dựng đội ngũ cán sạch, vững mạnh Công tác cán then chốt, nhiệm vụ trọng tâm nghiệp đổi đất nớc Đối với ngời cán làm quản lý xây dựng, quản lý quy hoạch xây dựng, thẩm tra, thẩm định thiết kế sở yêu cầu chung pháp luật đòi hỏi yêu cầu kỹ phẩm chất đạo đức vững mạnh Họ phải đứng quan điểm lợi ích chung - an toàn bền vững công trình, môi trờng thẩm mỹ sống (lợi ích nhà nớc nhân dân phải một) Vấn đề đào tạo đội ngũ cán làm công tác quản lý xây dựng từ Trung ơng đến địa phơng vừa giỏi chuyên môn vừa đảm bảo phẩm chất đạo đức công việc quan trọng, tảng cho bền vững phát triển ngành xây dựng nớc ta + Nhà nớc phải tiếp tục cải cách chế độ tiền lơng Khi thu nhập từ tiền lơng, tiền thởng đảm bảo đủ mức sống để cán hoàn thành nhiệm vụ đợc giao, gắn bó với quan, đơn vị Công khai khoản thu nhập lơng, thởng, tiền tệ hoá lợi ích vật chất cán Cơ quan đơn vị cung ứng Có sách đÃi ngộ ngời có công lao, công hiến cho nghiệp chung để hệ cán đảm nhiệm thấy quan tâm chu đáo Đảng Nhà nớc hệ trớc mà yên tâm phấn đấu, công tác Cơ chế hởng thụ gắn liền với SXKD, dịch vụ nghiên cứu khoa học, phát sinh sáng kiến khuyến khích ngời có tài mang lại lợi ích to lớn cho quan đơn vị, làm giàu cho x· héi + TiÕp tơc hoµn thiƯn hƯ thèng pháp luật, tăng cờng biện pháp kiểm soát hớng dẫn thực theo luật Đây vấn đề vừa có tính bản, vừa có tính cấp bách chuẩn mực chỗ dựa đảm bảo cho việc ngăn ngừa, phát hiện, xử lý vi phạm hành vi tham nhũng, tiêu cực có hiệu + Kiên xoá bỏ tận gốc chế xin - cho Bằng cách xây dựng chế công khai, minh bạch lĩnh vực qui hoạch đầu t Phân định rạch ròi chức quản lý nhà nớc quản lý sản xuất kinh doanh Tách bạch hệ thống quản lý nhà nớc xây dựng độc lập với nguồn vốn, thành phần kinh tế Tiếp tục đẩy nhanh việc cải cách hành chính, giảm bớt phiền hà lĩnh vực, khâu dễ tham nhũng tiêu cực nh cấp giấy phép qui hoạch, cấp giấy phép đầu t - 110 - 3.3.5.2 Kết luận kiến nghị: Việc nghiên cứu công tác quản lý dự án xây dựng nhà cao tầng Việt Nam giai đoạn chuẩn bị đầu t đợc tác giả thực gồm phần mở đầu chơng Phần mở đầu: nêu lên cần thiết việc nghiên cứu công tác quản lý dự án chung c cao tầng VN giai đoạn chuẩn bị đầu t Đó việc phân tích đa kết luận: công tác quản lý dự án nhà cao tầng giai đoạn chuẩn bị đầu t mang tính định đến thành công dự án đầu t Chơng I: Tổng quan công tác quản lý dự án giai đoạn chuẩn bị đầu t xây dựng khu nhà cao tầng Trình bày khái quát tình hình xây dựng nhà cao tầng từ thời kỳ bao cấp đến kèm theo công tác quản lý dự án giai đoạn chuẩn bị đầu t thời kỳ Sau sâu phân tích công tác quản lý dự án giai đoạn chuẩn bị đầu t xây dựng nhà cao tầng VN thời gian qua Chơng II: Cơ sở pháp lý sở khoa học quản lý đầu t xây dựng Trình bày sở pháp lý, nghị định phủ, quy định pháp luật công tác quản lý dự án giai đoạn chuẩn bị đầu t Đồng thời nêu sở khoa học liên quan đến công tác quản lý dự án Chơng III: Quản lý dự án nhà cao tầng VN giai đoạn chuẩn bị đầu t, công tác chuẩn bị, dự báo công tác triển khai dự án đề xuất hoàn thiện mô hình QLDA Trình bày thuận lợi khó khăn Chủ đầu t công tác QLDA, u nhợc điểm quản lý nhà nớc giai đoạn chuẩn bị đầu t Từ đa giải pháp khắc phục khó khăn chủ đầu t khắc phục nhợc điểm quản lý nhà nớc Kiến nghị: Các dự án XD công trình cao tầng dự án có tính phức tạp cao, có ảnh hởng lớn đến văn hoá lối sống xà hội Vì vậy, để nâng cao chất lợng, lực quản lý dự án XD công trình cao tầng giai đoạn chuẩn bị đầu t, chủ đầu t nhà nớc cần quan tâm đến công tác chuẩn bị đầu t dự án Trong khuôn khổ đề tài, luận văn kiến nghị: Bắt buộc ph¶i thi tun réng r·i thiÕt kÕ kiÕn tróc cho tất dự án XD công trình cao tầng Việc thi tuyển phải công bố rộng rÃi, công khai phơng tiện thông tin đại chúng, mạng Internet, thực thi tuyển theo luật đấu thầu Riêng dự án không sử dụng vốn nhà nớc áp dụng hình thức thi tuyển hạn chế: mêi mét sè nhµ t− vÊn cã uy tÝn lín nớc tham gia, sau đà tìm hiểu kỹ Các quan nhà nớc làm công tác quản lý đầu t xây dựng nên đẩy mạnh ứng dụng tin học hoá cấp, làm đồng cho đợc khâu: Xử lý hồ sơ văn bản, theo dõi tiến độ công việc, chế độ thông tin báo cáo hàng tuần, tháng, quý, năm Việc tiếp nhận, thụ lý thời hạn hoàn thành cần đợc niêm yết công khai mạng Internet (Trên trang Web riêng) Trong trình tự lập, thẩm định dự án đầu t xây dựng công trình: để rút ngắn thời gian giai đoạn chuẩn bị đầu t, nên chia nhá vµ tiÕn hµnh triĨn khai song song phần: - 111 - - Phần 1: Lập, thẩm định dự án đầu t xây dựng công trình phần hạ tầng kỹ thuật - Phần 2: Lập, thẩm định dự án đầu t xây dựng công trình phần công trình - Ra định đầu t sau thẩm định xong TKCS phần hạ tầng tiến hành triển khai thi công hạ tầng sau có định giao đất Để tạo điều kiện thuận lợi công tác giải phóng mặt bằng, di dân tái định c tác giả kiến nghị : - Thành phố nên cho thành lập công ty tài hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp thực việc di dân giải phóng mặt - Thành phố nên chủ động xây dựng trớc khu nhà tái định c phục vụ công tác giải phóng mặt Các chủ đầu t cần giải phóng mặt đăng ký toán tiền tái định c cho thành phố theo quy định - Nên thành lập tổ chức doanh nghiệp chuyên định giá đất tài sản theo sát với giá thị trờng nhằm phục vụ cho công tác đền bù giải phóng mặt Tránh để xảy thắc mắc, khiếu kiện dài vợt cấp nh− thêi gian võa qua H−íng nghiªn cøu tiÕp đề tài: Công tác quản lý dự án nhà cao tầng VN giai đoạn chuẩn bị đầu t đợc nghiên cứu mức độ cao nh: - Quản lý tiến độ dự án nhà cao tầng VN giai đoạn chuẩn bị đầu t - Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ tin học công tác thẩm định, phê duyệt dự án đầu t - Nghiên cứu đổi thủ tục hành công tác quản lý dự án nhà cao tầng VN giai đoạn chuẩn bị đầu t - Nghiên cứu ứng dụng biểu mẫu chuẩn phục vụ cho lập DA đầu t giai đoạn chuẩn bị đầu t ( Hoàn thành ngày 31/3/2008 ) - 112 - Nội dung Phần mở đầu Chơng : Tổng quan công tác quản lý dự án Giai đoạn chuẩn bị đầu t xây dựng nhà cao tầng Chơng : Cơ sở pháp lý sở khoa học Về quản lý đầu t xây dựng 21 Chơng 3: Quản lý dự án đầu t Xây dựng nhà cao tầng việt nam Trong giai đoạn chuẩn bị đầu t 55 - 113 - ... giai đoạn chuẩn bị đầu t dự án xây dựng công trình cao tầng Việt Nam -3- Chơng Tổng quan công tác Quản lý dự án giai đoạn chuẩn bị đầu t xây dựng công trình cao tầng Quản lý dự án giai đoạn chuẩn. .. nhà nớc quản lý dự án đầu t giai đoạn chuẩn bị đầu t giai đoạn lại chủ đầu t phải tự chịu trách nhiệm quản lý dự án đầu t xây dựng công trình Nh giai đoạn chuẩn bị đầu t việc lập Báo cáo đầu t,... đạo huy - 43 - 2.2.9 Quản lý dự án theo trình - Quản lý giai đoạn lập dự án - Quản lý giai đoạn tổ chức thực - Quản lý dự án giai đoạn kết thúc dự án 2.2.10 Thiết kế dự án theo định hớng kết
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý dự án trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, Quản lý dự án trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư

Từ khóa liên quan