0

Giáo trình Quản trị tài chính dự án đầu tư

53 3 0
  • Giáo trình Quản trị tài chính dự án đầu tư

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 17:19

Giáo trình Quản trị Tài Dự án đầu tư GIÁO TRÌNH MƠN: QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ (Tài liệu lưu hành nội bộ) Bộ môn Quản lý Dự án – Trường CĐXD TPHCM Giáo trình Quản trị Tài Dự án đầu tư Tóm tắt chương trình  Chương 1: Những vấn đề mở đầu liên quan đến phân tích tài dự án 1.1 Lãi tức lãi suất 1.2 Dòng tiền dự án 1.3 Nguồn vốn dự án  Chương 2: Phân tích tài dự án 2.1 Vai trị việc phân tích tài dự án 2.2 Tiêu chí cho định đầu tư 2.3 Xác định thời kỳ phân tích dự án 2.4 Xác định lãi suất tối thiểu chấp nhận 2.5 Tính tốn tiêu động dùng để phân tích hiệu tài 2.6 Phân tích độ nhạy dự án  Chương 3: Thẩm định dự án đầu tư 3.1 Mục đích, yêu cầu việc thẩm định dự án 3.2 Phương pháp thẩm định dự án 3.3 Nội dung thẩm định dự án  Chương 4: Đánh giá dự án đầu tư điều kiện rủi ro bất định 4.1 Khái niệm rủi ro 4.2 Phân loại rủi ro 4.3 Một số phương pháp phân tích rủi ro bất định dự án  Danh mục tài liệu tham khảo - GS.TSKH Nguyễn Văn Chọn, 2003, Kinh tế đầu tư xây dựng, NXB Xây dựng, Hà Nội - Đỗ Phú Trần Tình, 2011, Lập thẩm định dự án đầu tư, NXB Giao thông vận tải, TPHCM.Phân tích kinh tế dự án - NXB Tài Chính (Vũ Công Tuấn) - PGS.TS Phước Minh Hiệp, 2007, Thiết lập thẩm định dự án đầu tư, Đại học Mở, TPHCM Bộ môn Quản lý Dự án – Trường CĐXD TPHCM Giáo trình Quản trị Tài Dự án đầu tư  Phân phối chương trình Số Nội dung STT lượng tiết học Chương Những vấn đề mở đầu liên quan đến phân tích tài dự án 10 Chương Phân tích tài dự án 30 Chương Thẩm định dự án đầu tư Chương Đánh giá dự án đầu tư điều kiện rủi ro bất định Tổng cộng Bộ môn Quản lý Dự án – Trường CĐXD TPHCM 45 Bài giảng mơn Quản trị Tài Dự án đầu tư Chương Những vấn đề mở đầu liên quan đến phân tích tài dự án 1.1 Lãi tức lãi suất 1.1.1 Lãi tức Lãi tức (hay lợi tức) khái niệm kinh tế học dùng để biểu thị giá trị gia tăng tiền tệ theo thời gian xác định hiệu số tổng vốn tích lũy (cả gốc lãi) số vốn gốc ban đầu LT = Vt – V0 LT: lãi tức thu suốt thời gian hoạt động quy định số vốn đầu tư bỏ Vt: Tổng vốn tích lũy (kể vốn gốc lãi) sau thời gian hoạt động vốn V0: Vốn gốc bỏ ban đầu 1.1.2 Lãi suất Lãi suất tỷ lệ phần trăm lãi tức thu đơn vị thời gian so với vốn gốc Lãi suất cho biết đồng vốn bỏ cho tiền lãi hàng năm, quý, tháng… r= Lt x100% V0 Lt: lãi tức thu đơn vị thời gian nằm thời gian hoạt động vốn r: lãi suất 1.1.2.1 Lãi đơn Lãi tức tính theo kiểu lãi đơn lãi tức tính số vốn gốc khơng tính đến khả sinh lãi thêm khoản lãi thời đoạn trước (tức khơng tính đến tượng lãi lãi ) Bộ môn Quản lý Dự án – Trường CĐXD TPHCM Bài giảng mơn Quản trị Tài Dự án đầu tư Lđ = V0 x r x n Lđ: lãi tức tính theo lãi đơn r: lãi suất n: số thời đoạn tính tốn lãi tức Ví dụ: Một cơng ty vay ngân hàng 100 triệu, với lãi suất 1%/tháng Thời hạn vay tháng Biết lãi tức tính theo lãi đơn Hỏi: a) Số tiền lãi phát sinh hàng tháng bao nhiêu? b) Sau tháng, công ty phải trả cho ngân hàng gốc lãi bao nhiêu? 1.1.2.2 Lãi ghép Lãi tức tính theo kiểu lãi ghép lãi tức xác định vào vốn gốc cộng với tổng số lãi tức thu tất thời đoạn trước thời đoạn xét Như lãi tức ghép loại lãi tức có tính đến tượng lãi lãi Đây cách tính thường áp dụng thực tế kinh doanh F = V0 x (1+r)n F: lãi tức tính theo kiểu lãi ghép Ví dụ: Một cơng ty vay ngân hàng 100 triệu, với lãi suất 1%/tháng Thời hạn vay tháng Biết lãi tức tính theo lãi ghép Hỏi: a) Số tiền lãi phát sinh tháng bao nhiêu? b) Sau tháng, công ty phải trả cho ngân hàng gốc lãi bao nhiêu? 1.1.2.3 Lãi suất thực lãi suất danh nghĩa a) Khái niệm Lãi suất thực lãi suất mà thời đoạn phát biểu mức lãi suất thời đoạn ghép lãi Bộ môn Quản lý Dự án – Trường CĐXD TPHCM Bài giảng môn Quản trị Tài Dự án đầu tư Lãi suất danh nghĩa lãi suất mà thời đoạn phát biểu mức lãi suất khác với thời đoạn ghép lãi Thông thường thời đoạn ghép lãi ngắn thời đoạn phát biểu mức lãi Trong trường hợp lãi suất phát biểu không xác định thời đoạn ghép lãi, lãi suất xem lãi suất thực (vì ngầm hiểu thời đoạn ghép lãi thời đoạn phát biểu mức lãi suất) Ví dụ 1: Gửi tiết kiệm ngân hàng với mức lãi suất 0,4% tháng, thời đoạn ghép lãi tính theo tháng Như vậy, lãi suất 0,4% tháng lãi suất thực Ví dụ 2: Gửi tiết kiệm ngân hàng loại tiền gửi có kỳ hạn tháng với mức lãi suất 0,4% tháng Ta thấy, thời đoạn phát biểu mức lãi suất tháng, thời đoạn ghép lãi tháng Như vậy, lãi suất 0,4% tháng lãi suất danh nghĩa Ví dụ 3: Lãi suất 10% năm, thời đoạn ghép lãi quý (sau quý tiền lãi nhập vào vốn gốc quý trước để tính lãi cho quý sau) Lãi suất 10% năm lãi suất danh nghĩa Ví dụ 4: Lãi suất thực 6% quý (không kèm theo dẫn thời đoạn ghép lãi) Khi lãi suất 6% quý lãi suất thực thời đoạn ghép lãi quý b) Cách tính lãi suất thực - Cách chuyển đổi lãi suất danh nghĩa cho thời đoạn khác nhau: Với lãi suất danh nghĩa, cách tính chuyển đổi cho thời đoạn khác dễ dàng Ví dụ: Lãi suất danh nghĩa năm 12% lãi suất danh nghĩa quý 12:4=3% tháng 12:12=1% Ngược lại, lãi suất danh nghĩa tháng 2% lãi suất danh nghĩa quý 2x3=6% năm 2x12=24% - Cách chuyển đổi lãi suất thực cho thời đoạn khác nhau: Bộ môn Quản lý Dự án – Trường CĐXD TPHCM Bài giảng mơn Quản trị Tài Dự án đầu tư Để tính chuyển đổi lãi suất thực thời đoạn ngắn thành lãi suất thực thời đoạn dài hơn, ta áp dụng công thức biết giá trị P cần tìm giá trị tương lai F Ký hiệu: r1: lãi suất thực thời đoạn ngắn (tháng, quý ) r2: lãi suất thực thời đoạn dài (quý, năm…) n: số thời đoạn ngắn thời đoạn dài P: vốn đầu tư ban đầu F: vốn tích lũy sau đơn vị thời gian thời đoạn dài Nếu tính theo r1: F = Px(1+r1)n Nếu tính theo r2: F = Px(1+r2)1 Như vậy: Px(1+r1)n = Px(1+r2)1 => r2 = (1+r1)n – Ngược lại: r1  n  r2  Ví dụ: Một người gửi tiết kiệm với mức lãi suất thực 1% tháng Hỏi mức lãi suất danh nghĩa mức lãi suất thực tháng bao nhiêu? - Cách chuyển đổi lãi suất danh nghĩa sang lãi suất thực trường hợp đơn giản: Trong trường hợp này, lãi suất thực muốn tìm lãi suất thực thời đoạn ghép lãi phát biểu Bộ môn Quản lý Dự án – Trường CĐXD TPHCM Bài giảng mơn Quản trị Tài Dự án đầu tư Ký hiệu: r1: lãi suất danh nghĩa thời đoạn phát biểu lãi suất r2: lãi suất thực thời đoạn ghép lãi n: số thời đoạn nằm thời đoạn phát biểu lãi Ta có: r2  r1 n Ví dụ: Lãi suất 12% năm với thời đoạn ghép lãi quý Hãy xác định lãi suất thực quý? - Cách chuyển đổi lãi suất danh nghĩa sang lãi suất thực trường hợp phức tạp: Ký hiệu: r1: lãi suất danh nghĩa thời đoạn phát biểu lãi suất r2: lãi suất thực thời đoạn tính tốn n1: số thời đoạn ghép lãi thời đoạn phát biểu lãi suất n2: số thời đoạn ghép lãi thời đoạn tính tốn Ta có: r2 = (1+ r1 n ) 2–1 n1 Ví dụ 1: Lãi suất 12% năm ghép lãi theo quý Hãy xác định lãi suất thực cho thời đoạn tính tốn tháng? Ví dụ 2: Lãi suất 10% năm ghép lãi theo quý Hãy xác định lãi suất thực năm bao nhiêu? 1.2 Dòng tiền dự án 1.2.1 Khái niệm, cách thể dòng tiền dự án Bộ môn Quản lý Dự án – Trường CĐXD TPHCM Bài giảng mơn Quản trị Tài Dự án đầu tư Một dự án đầu tư thường kéo nhiều thời đoạn Ở thời đoạn, phát sinh khoản thu chi Để thuận lợi cho tính tốn, người ta thường quy ước thời đoạn khoản thu, chi xảy cuối thời đoạn Riêng vốn đầu tư ban đầu quy ước phát sinh thời điểm Hiệu số thu chi thời đoạn âm dương phát sinh theo dòng thời gian gọi dòng tiền tệ dự án (cash flows – CF) Như vậy, dòng tiền dự án đầu tư chuỗi khoản thu, chi xảy thời đoạn tồn vịng đời dự án Các khoản thu hình thành dịng tiền thu (dòng thu nhập, dòng tiền vào) Các khoản chi hình thành dịng tiền chi (dịng chi phí, dịng tiền ra) Dòng tiền dự án biểu diễn theo cách: Cách 1: Biểu đồ dòng tiền tệ Biểu đồ dòng tiền tệ đồ thị biểu diễn khoản thu chi theo thời đoạn Các khoản thu biểu diễn mũi tên lên (chiều dương), khoản chi biểu diễn mũi tên xuống (chiều âm) 1000 800 Ví dụ: 500 500 200 n 200 200 2000 - Cách 2: Bảng biểu Nội dung Thời gian Năm Năm Năm n I Dòng tiền vào - Doanh thu bán sản phẩm Bộ môn Quản lý Dự án – Trường CĐXD TPHCM Bài giảng môn Quản trị Tài Dự án đầu tư - Giá trị lý tài sản II Dòng tiền Chi phí đầu tư ban đầu Chi phí vận hành - Mua nguyên liệu - Năng lượng - Lương - Sửa chữa, bảo dưỡng - Chi phí thuê đất 1.2.2 Giá trị tương đương dòng tiền Ký hiệu: P: giá trị tiền, phản ánh lượng tiền thời điểm quy ước F: giá trị tương lai tiền, phản ánh lượng tiền thời điểm quy ước tương lai A: giá trị hàng năm, phản ánh giá trị dòng tiền phân bố n: thời kỳ tính tốn hay số thời đoạn tính tốn (tháng, q, năm ) r: lãi suất tính tốn, phản ánh giá trị tiền tệ theo thời gian Lãi suất hiểu lãi suất ghép khơng có ghi đặc biệt Trong phân tích kinh tế dự án đầu tư, lãi suất r dùng để quy đổi tương đương giá trị tiền tệ mốc thời gian sang mốc thời gian khác, r gọi suất chiết khấu (lãi suất tối thiểu chấp nhận được) Ta có công thức xác định giá trị tương đương dịng tiền sau: * Cơng thức xác định giá trị tiền tệ thời điểm tương lai (F) cho trước giá trị tiền tệ thời điểm (P) F = P*(1+r)n Bộ môn Quản lý Dự án – Trường CĐXD TPHCM 10 Bài giảng môn Quản trị Tài Dự án đầu tư - Các cơng cụ tính tốn (các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình công nghệ, định mức kinh tế - kỹ thuật ), phương pháp tính tốn - Khối lượng cơng việc, chi phí sản phẩm dự án - Nguồn vốn số lượng vốn - Tiến độ thực dự án - Hiệu dự án (hiệu tài chính, hiệu kinh tế- xã hội) Trong bước thẩm định chi tiết, kết luận rút nội dung trước điều kiện để tiếp tục nghiên cứu Nếu số nội dung dự án bị bác bỏ bác bỏ dự án mà khơng cần vào thẩm định tồn tiêu Ví dụ thẩm định mục tiêu dự án không hợp lý, nội dung kỹ thuật tài khơng khả thi dự án không tiến hành 3.2.3 Phương pháp thẩm định dựa độ nhạy Cơ sở phương pháp dự kiến số tình bất trắc xảy tương lai dự án, vượt chi tiêu phí đầu tư, sản lượng đạt thấp, giá chi phí đầu vào tăng, giá tiêu thụ sản phẩm giảm, thay đổi sách thuế theo hướng bất lợi… Khảo sát tác động yếu tố đến hiệu đầu tư khả hòa vốn dự án Mức độ sai lệch với dự kiến bất trắc thường chọn từ 10% đến 20% thường chọn yếu tố tiêu biểu dễ xảy gây tác động xấu đến hiệu dự án để xem xét Nếu dự án tỏ hiệu trường hợp có nhiều bất trắc phát sinh đồng thời dự án vững có độ an toàn cao Trong trường hợp ngược lại, cần phải xem xét lại khả phát sinh bất trắc để đề xuất kiến nghị biện pháp hữu hiệu khắc phục hay hạn chế Nói chung biện pháp thường áp dụng dự án có hiệu ca mức bình thường có nhiều yếu tố thay đổi khách quan 3.3 Nội dung thẩm định dự án 3.3.1 Thẩm định sở pháp lý dự án Bộ môn Quản lý Dự án – Trường CĐXD TPHCM 39 Bài giảng môn Quản trị Tài Dự án đầu tư Thẩm định tính pháp lý dự án trước hết xem xét đầy đủ tính hợp lệ hồ sơ, tài liệu trình duyệt, xem xét phù hợp nội dung dự án với quy định hành thể văn pháp luật, chế độ, sách áp dụng dự án Sự phù hợp quy hoạch (ngành, lãnh thổ), quy định khai thác bảo vệ tài nguyên (nếu có) Tiếp đến cần xem xét tư cách pháp nhân lực chủ đầu tư: - Quyết định thành lập (đối với doanh nghiệp Nhà nước) giấy phép hoạt động thành phần kinh tế khác - Người đại diện thức - Năng lực kinh doanh (trong đặc biệt ý lực tài chính) 3.3.2 Thẩm định cần thiết mục tiêu dự án Mỗi dự án phải đánh giá cần thiết phải đầu tư mục tiêu mà dự án cần đạt Vì vậy, thẩm định cần phải ý nội dung chủ yếu sau: - Xem xét thứ tự ưu tiên dự án đầu tư quy hoạch phát triển chung ngành, địa phương nước Xem xét mục tiêu mục tiêu tâm dự án Vai trò mức độ đóng góp dự án vào việc thực nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương đất nước - Đối với sản phẩm thông thường, thứ tự ưu tiên là: sản phẩm xuất khẩu, sản phẩm thay nhập khẩu, sản phẩm để tiêu dùng nước - Đối với dự án khác: ưu tiên dự án xây dựng công trình hạ tầng, dự án phát triển kinh tế miền núi, vùng kinh tế trọng điểm 3.3.3 Thẩm định tính hợp lý việc lựa chọn địa điểm xây dựng dự án Đối với dự án đầu tư sản xuất việc xem xét tính hợp lý viêc lựa chọn địa điểm đầu tư xây dựng dự án đòi hỏi phải xem xét khả đảm bảo yếu tố đầu vào cho dự án (nguyên liệu, chi phí vận chuyển…), điều kiện giao thơng, khả tận dụng sở hạ tầng kỹ thuật có sẵn (đường điện, cấp nước, Bộ mơn Quản lý Dự án – Trường CĐXD TPHCM 40 Bài giảng môn Quản trị Tài Dự án đầu tư nước…) Ngồi cần ý đến đối thủ cạnh tranh địa bàn phân tích khả chiếm lĩnh thị trường sản phẩm, lợi dự án ảnh hưởng dự án đến sở sản xuất tồn địa bàn dự định đặt dự án Trong xem xét lựa chọn địa điểm dự án cần phải ý đến tính hợp lý tiêu diện tích đất sử dụng, khả mở rộng quy mô dự án tương lai, phù hợp quy hoạch xây dựng kiến trúc địa phương Đối với dự án phi sản xuất, việc xem xét tính hợp lý việc lựa chọn địa điểm xây dựng dự án cần ý đến tính hiệu xã hội mà dự án mang lại 3.3.4 Thẩm định thị trường dự án Nghiên cứu thị trường xuất phát từ việc nắm bắt thông tin nhu cầu tiêu thụ để định sản xuất mặt hàng gì, quy cách phẩm chất, khối lượng sản phẩm, phương thức tiếp cận thị trường để tạo chỗ đứng cho sản phẩm thị trường thời điểm tương lai Nội dung thẩm định thị trường dự án bao gồm vấn đề sau: - Xác định nhu cầu dự báo nhu cầu tương lai dự án: tìm hiểu thị trường ngồi nước, mức thu nhập bình qn thói quen tiêu dùng người dân địa phương Quá trình thẩm định cần phải khẳng định sản phẩm, dịch vụ có nhu cầu lớn thị trường, mức độ sản xuất cung ứng chưa đủ đáp ứng nhu cầu tiêu thụ - Phân tích khả cạnh tranh: đánh giá tình hình cạnh tranh sản phẩm thị trường liệu có gay gắt hay khơng? Xác định xem sản phẩm có doanh nghiệp sản xuất, xu hướng phát triển tiềm lực doanh nghiệp nào? Xác định ưu dự án so với đối thủ? Xác định chiến lược kinh doanh để chiếm lĩnh thị trường 3.3.5 Thẩm định tác động môi trường Bộ môn Quản lý Dự án – Trường CĐXD TPHCM 41 Bài giảng mơn Quản trị Tài Dự án đầu tư Đối với dự án đầu tư xây dựng cần phải thực đánh giá tác động dự án đến môi trường, cụ thể cần xem xét phân tích tác động dự án trình thực đầu tư vận hành đến môi trường tự nhiên xã hội (chất thải, tiếng ồn, ô nhiễm, cảnh quan, sinh thái, tập tục đời sống, văn hóa…) Đồng thời phải đánh giá biện pháp bảo vệ môi trường dự án (giải pháp công nghệ, kỹ thuật áp dụng để giảm thiểu hạn chế ảnh hưởng đến môi trường chi phí thực hiện) 3.3.6 Thẩm định kỹ thuật, công nghệ dự án Khi xem xem thẩm định kỹ thuật, công nghệ dự án cần ý nội dung sau: - Kiểm tra phép tính tốn - Xem xét kỹ phần liên quan đến yếu tố nhập khẩu: dây chuyền công nghệ, vật tư, thiết bị, nhân lực, giá cả, … - Xem xét vể tỷ lệ vật liệu nước tỷ lệ nhập (lưu ý tỷ lệ vật liệu nước cao tốt) - Tính phù hợp công nghệ, thiết bị dối với dự án, điều kiện nước, khả phát triển tương lai, tỷ lệ phụ tùng thay thế, điều kiện vận hành, bảo quản Việc thẩm định kỹ thuật, cơng nghệ phải có ý kiến chun ngành kỹ thuật Nếu có chuyển giao cơng nghệ phải đối chiếu với Luật chuyể giao công nghệ văn pháp quy liên quan 3.3.7 Thẩm định tài dự án Thẩm định kết phân tích tài dự án đầu tư nội dung phức tạp đóng vai trị định q trình thẩm định dự án Tồn q trình phân tích phải rà sốt, kiểm tra lại tính khả thi, hợp lý yếu tố tài áp dụng tính tốn dự án Khi thẩm định tài dự án cần ý xem xét nội dung sau: Bộ mơn Quản lý Dự án – Trường CĐXD TPHCM 42 Bài giảng môn Quản trị Tài Dự án đầu tư - Kiểm tra phép tính tốn tính tốn (định mức, đơn giá, giá nguyên liệu, thiết bị, giá sản phẩm…) - Kiểm tra tổng vốn đầu tư cấu loại vốn: tổng vốn đầu tư xác định có hay khơng? Các nguồn vốn khai thác có khả thi hay khơng? … - Thẩm định việc tính tốn chi phí vận hành: kiểm tra tính hợp lý định mức áp dụng, xem xét mức giá khả biến động giá yếu tố đầu vào, … - Xem xét chế độ tài thực dự án, điều kiện mức độ áp dụng chế độ khuyến khích ưu đãi đầu tư - Kiểm tra tiêu hiệu tài chính: NPV, IRR - Kiểm tra độ an tồn tài chính: tỷ lệ vốn tự có/tổng vốn đầu tư, khả trả nợ, điểm hòa vốn … - Kiển tra độ nhạy rủi ro liên quan đến dự án 3.3.8 Thẩm định kinh tế - xã hội Đối với dự án cần đặc biệt quan tâm đến khía cạnh kinh tế xã hội Cụ thể: - Dự án có sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên đất nước hay khơng? - Dự án mang lại lợi ích cho kinh tế quốc dân: mức đóng góp ngân sách, khả thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh ngành khác,… - Các hiệu mà dự án mang lại cho địa phương nơi đặt dự án: tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống… - Những ảnh hưởng tiêu cực mà dự án gây cho xã hội: khai thác cạn kiệt tài nguyên, ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tiêu cực đến mơi trường văn hóa, phong tục tập quán dân cư, vấn đề cạnh tranh thị trường khả làm Bộ môn Quản lý Dự án – Trường CĐXD TPHCM 43 Bài giảng mơn Quản trị Tài Dự án đầu tư phá sản doanh nghiệp khác, tác động xấu dự án vào vận hành khai thác… Bộ môn Quản lý Dự án – Trường CĐXD TPHCM 44 Bài giảng mơn Quản trị Tài Dự án đầu tư Chương Đánh giá dự án đầu tư điều kiện rủi ro bất định 4.1 Khái niệm rủi ro Rủi ro khả xảy khác biệt kết thực tế kết dự kiến lập dự án Về lý thuyết, rủi ro mang tính tích cực (khi kết thực tế tốt dự kiến) tiêu cực (khi kết thực tế không tốt dự kiến) Thông thường, mặt tiêu cực rủi ro thường chủ đầu tư quan tâm nhiều muốn đo lường Dự án đầu tư chủ trương kinh doanh gắn liền với rủi ro Rủi ro dự án đầu tư loạt biến cố xảy ngẫu nhiên tác động tiêu cực lên dự án, làm thay đổi kết đầu tư theo chiều hướng bất lợi Cần phân biệt hai khái niệm: rủi ro không chắn (bất định) - Rủi ro: đề cập đến tình trạng xác suất xảy kiện làm ảnh hưởng đến kết trình định - Sự không chắn (bất định): đề cập đến tình trạng khơng thể gắn với xác suất xảy kiện Khi lập dự án, cần đưa kết dự đoán tương lai Do vậy, báo cáo nghiên cứu khả thi mang tính thuyết phục có xem xét đến yếu tố khơng chắn (bất định) Để tính tốn tác động bất định, gán vài thơng số khách quan, ví dụ gán xác suất xảy kiện yếu tố bất định dự án Lúc này, toán bất định trở thành toán rủi ro dùng phương pháp tốn học để giải 4.2 Phân loại rủi ro 4.2.1 Phân loại theo chất - Các rủi ro tự nhiên: Đối với dự án đầu tư, rủi ro tự nhiên thường liên quan đến việc lựa chọn địa điểm xây dựng công trình cảu dự án địa Bộ mơn Quản lý Dự án – Trường CĐXD TPHCM 45 Bài giảng mơn Quản trị Tài Dự án đầu tư điểm cung cấp địa điểm tiêu thụ sản phẩm dự án Các rủi ro tự nhiên xảy ba giai đoạn trình đầu tư xây dựng - Các rủi ro công nghệ tổ chức: lựa chọn sai phương án công nghệ tổ chức; cố công nghệ tổ chức xây dựng (hỏng hóc độ bền tin cậy máy móc khơng đảm bảo, sử dụng máy móc cơng nghệ xây dựng thiếu an tồn, phương án tổ chức xây dựng khơng hợp lý…) - Các rủi ro tài kinh tế cấp vi mô vĩ mô: quan hệ cung cầu – giá thị trường, rủi ro tài thân doanh nghiệp, thay đổi sách Nhà nước phía bất lợi cho dự án… - Các rủi ro trị xã hội: biến động trị, mức thu nhập người dân, khan lao động… - Các rủi ro thông tin dùng cho dự án: thông tin khơng đầy đủ, khơng xác… 4.2.2 Phân loại theo tính chất chủ quan khách quan - Các rủi ro khách quan túy mà người khó can thiệp: thiên tai, cố công nghệ… Để khắc phục loại rủi ro này, chủ đầu tư thường dùng biên pháp mua bảo hiểm - Các rủi ro liên quan đến định mang tính chủ quan: + Rủi ro giai đoạn chuẩn bị dự án: chất lượng thông tin, xử lý thông tin phương án định (rủi ro hội) + Rủi ro sau định: không phù hợp thực tế dự kiến ban đầu 4.2.3 Phân loại theo nơi phát sinh - Rủi ro nội dự án gây - Rủi ro xảy bên dự án có tác động xấu đến dự án 4.2.4 Phân loại theo tính hệ thống Bộ mơn Quản lý Dự án – Trường CĐXD TPHCM 46 Bài giảng môn Quản trị Tài Dự án đầu tư - Rủi ro hệ thống: rủi ro xảy tác động phản ứng dây chuyền đến tất phận hệ thống - Rủi ro không hệ thống: rủi ro xảy tác động hẹp phận hệ thống 4.2.5 Phân loại theo mức độ khống chế - Các rủi ro không khống chế được: thường rủi ro tự nhiên - Các rủi ro khống chế được: thường rủi ro hội có liên quan đến việc định 4.2.6 Phân loại theo giai đoạn đầu tư - Các rủi ro nảy sinh giai đoạn chuẩn bị dự án: chủ yếu rủi ro có liên quan đến việc định - Các rủi ro nảy sinh giai đoạn thực dự án: chủ yếu rủi ro sai lệch thực tế kế hoạc xây dựng - Các rủi ro nảy sinh giai đoạn kết thúc xây dựng, đưa công trình dự án vào khai thác sử dụng: chủ yếu rủi ro sai lệch gữa thực tế vận hành dự án dự án lập ban đầu 4.3 Một số phương pháp phân tích rủi ro bất định dự án 4.3.1 Một số phương pháp phân tích rủi ro dự án 4.3.1.1 Phương pháp phân tích độ nhạy Tiến hành lựa chọn tiêu dự báo thường chứa đựng nhiều biến rủi ro (khối lượng tiêu thụ, giá bán, chi phí…) nhằm xem xét thay đổi tiêu hiệu tài (NPV, IRR) Phân tích độ nhạy sử dụng cấp độ khác nhau: độ nhạy chiều, hai chiều Phân tích độ nhạy chiều phân tích trạng thái tĩnh Mỗi lần thử xem xét thay đổi biến giả định biến cịn lại khơng thay đổi Trong thực tế khó xảy trường hợp lý tưởng Bộ môn Quản lý Dự án – Trường CĐXD TPHCM 47 Bài giảng môn Quản trị Tài Dự án đầu tư Phương pháp thực phân tích độ nhạy: - Cho biến số rủi ro thay đổi - Xác định thay đổi tiêu - Xác định biến quan trọng miền biến động Phân tích độ nhạy giúp nhà phân tích xác định miền hiệu dự án, xác định mức chi phí mức thu nhập kết hợp với dự án đáng giá 4.3.1.2 Phương pháp phân tích tình Phân tích tình dựa nhận thức biến số có quan hệ qua lại với Khi phân tích tình huống, tập hợp nhiều biến rủi ro chọn đánh giá mang lại rủi ro nhiều đặt theo tình huống: lạc quan, trung bình, bi quan Khi đó, việc lựa chọn dự án trở nên đơn giản có kết rõ ràng: Chấp nhận dự án NPV ≥ tình xấu Loại bỏ dự án NPV < tình tốt Như vậy, muốn có kết cho tình huống, cần phải tiến hành tính tốn kết dự án theo liệu kịch Có kịch nhiều lần phải tính tốn dự án lại từ đầu 4.3.1.3 Phương pháp phân tích mơ Phân tích độ nhạy phân tính tình có nhược điểm quan sát hai biến số tác động lên tiêu đánh giá hiệu dự án Để thấy hết tác động nhiều biến số, sử dụng phương pháp mô tính tốn – Monte Carlo Phân tích mơ cịn gọi phương pháp thử nghiệm thống kê – phương pháp phân tích mơ tả tượng có chứa yếu tố ngẫu nhiên nhằm tìm lời giải gần Thực chất mô lấy cách ngẫu nhiên giá trị có biến ngẫu nhiên đầu vào tính kết thực nghiệm đại lượng cần phân tích Q trình lặp lại nhiều lần để có tập hợp đủ Bộ môn Quản lý Dự án – Trường CĐXD TPHCM 48 Bài giảng môn Quản trị Tài Dự án đầu tư lớn kết thử nghiệm Tính tốn thống kê kết để có đặc trưng thống kế cần thiết kết cần phân tích Phương pháp mơ cho phép: - Cùng lúc tính tốn phân phối xác suất phạm vi khác giá trị biến số quan trọng dự án - Phân tích tương quan biến số - Tạo phạm vi phân phối xác suất kết dự án thay tính có giá trị Các bước thực tính tốn: Bước 1: Lập mơ hình tính tốn Bước 2: Tìm biến rủi ro (biến nhạy cảm khơng chắn) Bước 3: Định nghĩa tính không chắn biến số - Xác định phạm vi giá trị cho biến số lựa chọn – biến rủi ro - Xác định phân phối xác suất: + Phân phối chuẩn (normal) + Phân phối (uniform) + Phân phối tam giác (triangular) + Phân phối bâc thang (step) Bước 4: Phát định nghĩa biến số khác có tương quan với biến rủi ro - Tương quan dương âm - Mức độ tương quan Bước 5: Đưa vào mơ hình mơ tính tốn Bước 6: Phân tích kết Bộ môn Quản lý Dự án – Trường CĐXD TPHCM 49 Bài giảng mơn Quản trị Tài Dự án đầu tư 4.3.2 Một số phương pháp toán học phân tích dự án điều kiện bất định 4.3.2.1 Quy tắc Minimax Quy tắc gọi quy tắc bất lợi tốt hay quy tắc bi quan Theo quy tắc này, phương án chọn phương án có trị số kết A tốt tình xấu (bi quan): A = maxi[minj(Aij)] Ví dụ: Có phương án F1, F2, F3 tình H1, H2, H3 Các trị số hiệu đầu tư ghi cột dòng tương ứng Tình Cực tiểu dịng Cực đại dịng (trị số bi quan) (trị số lạc quan) H1 H2 H3 F1 18 35 5 35 F2 20 14 25 14 25 F3 12 15 30 12 30 Cực đại cột 20 35 30 Phương án Theo quy tắc minimax, chọn phương án 2, tình với hiệu 14 (trị số bi quan lớn nhất) 4.3.2.2 Quy tắc Maximin Quy tắc gọi quy tắc lạc quan hay quy tắc thuận lợi nhỏ Theo quy tắc này, phương án chọn phương án có trị số kết A nhỏ tình tốt (lạc quan) A = mini[maxj(Aij)] Bộ môn Quản lý Dự án – Trường CĐXD TPHCM 50 Bài giảng mơn Quản trị Tài Dự án đầu tư Ví dụ: Với tốn trên, theo quy tắc maximin, chọn phương án 2, tình với hiệu 25 (trị số lạc quan bé nhất) 4.3.2.3 Quy tắc Maximax Quy tắc dành cho người lạc quan hay gọi quy tắc thuận lợi lớn Theo quy tắc này, phương án chọn phương án có trị số kết A lớn tình tốt A = maxi[maxj(Aij)] Ví dụ: Với tốn trên, theo quy tắc maximax, chọn phương án 1, tình với hiệu 35 (trị số lạc quan lớn nhất) 4.3.2.4 Quy tắc Huzwic Quy tắc cịn gọi quy tắc trung bình trọng số, kết hợp bi quan với lạc quan Ở đây, chọn hệ số lạc quan α (0 < α < 1), hệ số bi quan – α α→1: người định lạc quan tương lai α→0: người định bi quan tương lai α = 0,5: hệ số dung hòa bi quan với lạc quan Phương án chọn phương án có: A = Maxj[α*Maxj + (1-α)*Minj] Ví dụ: Với toán trên, chọn α 0,3; 0,5; 0,8 Các phương án Cực đại theo dòng Cực tiểu theo dòng nhân với α = 0,3 nhân với 1- α = 0,7 Bộ môn Quản lý Dự án – Trường CĐXD TPHCM Tổng số 51 Bài giảng môn Quản trị Tài Dự án đầu tư F1 35 x 0,3 = 10,5 x 0,7 = 3,5 14,0 F2 25 x 0,3 = 7,5 14 x 0,7 = 9,8 17,3 F3 30 x 0,3 = 9,0 12 x 0,7 = 8,4 17,4 Cực đại theo dòng Cực tiểu theo dòng nhân với α = 0,5 nhân với 1- α = 0,5 F1 17,5 2,5 20,0 F2 12,5 7,0 19,5 F3 15,0 6,0 21,0 Cực đại theo dòng Cực tiểu theo dòng nhân với α = 0,8 nhân với 1- α = 0,2 F1 28,0 1,0 29,0 F2 20,0 2,8 22,8 F3 24,0 2,4 26,4 α = 0,5 Các phương án Tổng số α = 0,8 Các phương án Tổng số 4.3.2.5 Quy tắc Savage – Niehans Quy tắc gọi quy tắc tổn thất (hối tiếc) bé Tổn thất hay hối tiếc hiệu số trị số kết phương án chọn kết phương án tốt tình Trên sở số liệu xuất phát trị số kết phương án, người ta lập ma trận tổn thất hay ma trận hối tiếc Giá trị ô i-j ma trận hối tiếc đại lượng hối tiếc thể tổn thất tình j ta chọn phương án i khơng phải phương án có Bộ môn Quản lý Dự án – Trường CĐXD TPHCM 52 Bài giảng mơn Quản trị Tài Dự án đầu tư trị số kết lớn tình j này, nghĩa hiệu số trị số kết lớn cột trừ trị số kết cột bảng số liệu ban đầu Ví dụ: Với tốn trên, ta lập ma trận hối tiếc sau: Tình Cực đại H1 H2 H3 F1 25 25 F2 21 21 F3 20 20 Phương án dòng Bảng biểu mức tổn thất hay hối tiếc khơng chọn phương án có hiệu lớn Do đó, ta chọn phương án có mức tổn thất bé 20 Bộ môn Quản lý Dự án – Trường CĐXD TPHCM 53 ... dùng tiêu NPV - Đánh giá dự án đầu tư độc lập: + NPV ≥ 0: dự án đáng giá đầu tư + NPV < 0: dự án không đáng giá đầu tư - So sánh lựa chọn phương án tốt nhất: Bộ môn Quản lý Dự án – Trường CĐXD... định dự án đầu tư, Đại học Mở, TPHCM Bộ môn Quản lý Dự án – Trường CĐXD TPHCM Giáo trình Quản trị Tài Dự án đầu tư  Phân phối chương trình Số Nội dung STT lượng tiết học Chương Những vấn đề mở đầu. .. quan đến phân tích tài dự án 10 Chương Phân tích tài dự án 30 Chương Thẩm định dự án đầu tư Chương Đánh giá dự án đầu tư điều kiện rủi ro bất định Tổng cộng Bộ môn Quản lý Dự án – Trường CĐXD TPHCM
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình Quản trị tài chính dự án đầu tư, Giáo trình Quản trị tài chính dự án đầu tư