0

Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực

281 3 0
  • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 15:58

BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC Dựa theo giảng TS Phạm Phi Yên Tài liệu QTNNL – tác giả Trần Kim Dung QTNNL – TS Phạm Phi Yên Bộ sách : business edge ( chƣơng cuốn) Slides giảng  GIỚI THIỆU MƠN HỌC SỰ CẦN THIẾT CỦA MÔN HỌC: Sử dụng hiệu quản Nguồn nhân lực đóng góp đến 80% vào thành công Doanh nghiệp Hiệu suất Nhân nhân tố quan trọng định hiệu Tổ chức MỤC ĐÍCH MƠN HỌC Trang bị cho người học toàn kiến thức khái niệm, nội dung QTNNL Trang bị nguyên tắc, kỹ điều hành Tổ chức Trang bị nguyên tắc, kỹ nghệ thuật quản lý nhân Tổ chức PHẠM VI NGHIÊN CỨU Quản trị NNL Cty, Doanh nghiệp, Tổ chức thuộc lónh vực hoạt động, hoạt động Kinh tế QTNNL Cty, Doanh nghiệp, Tổ chức thuộc tất thành phần Kinh tế ĐÁNH GIÁ MƠN HỌC • Chun cần: 20% • Giữa kỳ: 30% • Cuối kỳ 50% KẾT CẤU MƠN HỌC Chương 1: Nhập môn QT NNL Chương 2: Phân tích công việc Chương 3: Hoạch định NNL Chương 4: Tuyển dụng Chương 5: Đào tạo phát triển NNL Chương 6: Đánh giá thành tích nhân viên Chương 7: tạo động lực làm việc Chương 8: Chính sách tiền lương CHƢƠNG NHẬP MÔN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC CHƢƠNG NHẬP MÔN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC MỤC TIÊU CHƢƠNG  Hiểu đƣợc khái niệm, vai trò mục tiêu QTNNL  Biết đƣợc họat động chức QTNNL  Xác định rõ vai trò phịng QTNNL NỘI DUNG KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ MỤC TIÊU CHỨC NĂNG QTNNL NHIỆM VỤ CHƢƠNG 8: Chính sách tiền lƣơng Thu hút đƣợc NV tài Duy trì đƣợc đội ngũ NV giỏi 1.2 MỤC TIÊU Kiểm sốt đƣợc chi phí Đáp ứng đƣợc u cầu luật pháp 1.3.HỆ THỐNG TRẢ CÔNG TRONG DOANH NGHIỆP Lƣơng Phụ cấp VẬT CHẤT Thƣởng Phúc lợi TRẢ CƠNG Cơ hội thăng tiến PHI VẬT CHẤT Cơng việc thú vị Điều kiện làm việc CHƢƠNG 8: Chính sách tiền lƣơng 1.4 CÁC YẾU TỐ TRONG CHẾ ĐỘ TIỀN LƢƠNG • • • • • Mức lƣơng Hệ số tiền lƣơng Thang lƣơng Tiêu chuẩn cấp bậc Bảng lƣơng CHƢƠNG 8: Chính sách tiền lƣơng NGUYÊN TẮC: • Phải thể công • Phải thể cạnh tranh • Phải đảm bảo nguyên tắc cân tài 1.6 YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TRẢ CÔNG LĐ YẾU TỐ CÁ NHÂN YÊU TỐ MÔI TRƢỜNG XH TRẢ CÔNG LAO ĐỘNG YẾU TỐ CÔNG VIỆC YẾU TỐ MƠI TRƢỜNG TỔ CHỨC CÁC HÌNH THỨC TRẢ LƢƠNG: TRẢ LƢƠNG THEO THỜI GIAN: Ltg = Lcb x tg TRẢ LƢƠNG THEO SẢN PHẨM:  Tiền lƣơng Sp cá nhân(Lsp): Lsp = ĐG x Q Trong đó: -Q - ĐG - Lcb - Msl - PC ĐG = (Lcb + PC) x Mtg ĐG = (Lcb + PC) / Msl : số SP ngƣời lao động làm đƣợc : Đơn giá sản phẩm : Lƣơng cấp bậc công việc : Mức số lƣợng/ Mtg : Mức thời gian : phụ cấp mang tính lƣơng CÁC HÌNH THỨC TRẢ LƢƠNG:  Chế độ tiền lƣơng SP tập thể(Lsptt) Lsptt = ĐG x Q Với: ĐG = Tổng Lcb nhóm/ Msl nhóm Hoặc ĐG = MLbq x Mtg : Lƣơng SP chung tập thể - ĐG : tiền trả cho tập thể lao động thực đơn vị SP -Q : sản lƣợng chung tập thể - MLbq : Mức lƣơng bình qn nhóm Trong đó: - Lsptt CÁC HÌNH THỨC TRẢ LƢƠNG:  Chế độ tiền lƣơng lũy tiến:(Lsplt) Lsplt= ĐG x Q + ĐGlt x (Q- Msl) Trong đó: +ĐGlt : Đơn giá trả thêm cho SP vƣợt mức quy định  Chế độ lƣơng SP gián tiếp:(Lspgt) Lspgt = ĐGpv x Q  ĐGpv= Lcbpv/ Msl  ĐGpv = Lcbpv x Mtgpv Trong đó: + ĐGpv: đơn giá SP phục vụ + Lcbpv: Lƣơng cấp bậc cơng việc phục vụ CÁC HÌNH THỨC TRẢ LƢƠNG:  Chế độ lƣơng SP có thƣởng:(Lspthƣởng) Lspthƣởng= Lsp + (mh/100 x Lsp) Trong đó: + h: phần trăm hoàn thành vượt mức sản lượng + m: % tiền thưởng so với Lsp cho 1% hoàn thành vượt mức  Chế độ tiền lƣơng khóan:(Lgkhốn) Lgkhốn = ĐG khốn x khối lƣợng cơng việc cần hồn thành  Chế độ tiền lƣơng hoa hồng:(TLhoa hồng)  TLhoa hồng= TL cố định + %hoa hồng x doanh số bán  TLhoa hồng= %hoa hồng x doanh số bán CHƢƠNG 8: Chính sách tiền lƣơng PHỤ CẤP LƢƠNG  Phụ cấp khu vực: Phụ cấp độc hại, nguy hiểm: Phụ cấp trách nhiệm: Phụ cấp làm đêm:  CHƢƠNG 8: Chính sách tiền lƣơng Bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp NLĐ có HĐLĐ với thời hạn từ tháng trở lên phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, BHYT bắt buộc NLĐ có HĐLĐ với thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên phải tham gia thêm bảo hiêm thất nghiệp Mức đóng loại bảo hiểm dựa mức tiền lương ghi HĐLĐ sau CHƢƠNG 8: Chính sách tiền lƣơng Bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp Loại BH BHXH BHYT BHTN Mức đống NSDLĐ đóng NLĐ đóng Ghi CHƢƠNG 8: Chính sách tiền lƣơng Nghỉ phép có hƣởng lƣơng      Nghỉ lễ Nghỉ phép năm Chi trả lương cho ngày nghỉ hàng năm Nghỉ việc riêng có hưởng lương Nghỉ bênh CHƢƠNG 8: Chính sách tiền lƣơng Nghỉ không hƣởng lƣơng  NLĐ nghỉ không hưởng lương ngày phải thông báo với người sử dụng lao động  Ngồi ra, NLĐ thỏa thuận với người sử dung lao động để nghỉ không hưởng lương (Theo luật LĐ, điều 116 khoản 2&3) ... Đánh giá thành tích nhân vieân Chương 7: tạo động lực làm việc Chương 8: Chính sách tiền lương CHƢƠNG NHẬP MÔN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC CHƢƠNG NHẬP MƠN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC MỤC TIÊU CHƢƠNG... nghiệp: Mục tiêu cá nhân Cần trả lời câu hỏi: ? ?Nhân viên cần nhà Quản trị? ” Bạn có biết nhân viên mong muốn bạn? 3.Mục tiêu cá nhân Cần trả lời câu hỏi: ? ?Nhân viên cần nhà Quản trị? ” Họ cần: Kết... cách tiếp cận tổ chức Liên hợp quốc: ? ?Nguồn nhân lực tất kiến thức, kỹ tiềm ngƣời liên quan tới phát triển cá nhân, tổ chức đất nƣớc” Hay nguồn nhân lực bao gồm lực lƣợng lao động giản đơn, lao động
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực, Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực

Từ khóa liên quan