0

HOÀN THIỆN PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

28 0 0
  • HOÀN THIỆN PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 14:34

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH  LÊ THỊ THANH MỸ HỒN THIỆN PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH Chuyên ngành: Kế tốn Mã số: 62.34.03.01 TĨM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ HÀ NỘI - 2017 Cơng trình hồn thành tại: Học viện Tài Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Nguyễn Văn Công PGS.TS Đặng Thái Hùng Phản biện 1: Phản biện 2: Phản biện 3: Luận án bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Học viện họp Học viện Tài chính, vào hồi ngày tháng năm Có thể tìm hiểu luận án thư viện Học viện Tài thư viện Quốc gia Việt Nam M Đ U Tính cấp thiết đề tài Đối với ngân hàng, để đánh giá xác đắn chất lượng tín dụng (CLTD) cần phải có cơng cụ đánh giá phù hợp Một công cụ quan trọng mà nhà quản trị sử dụng để đánh giá CLTD phân tích Phân tích CLTD khâu quan trọng quản trị tín dụng ngân hàng Nó khơng giúp cho ngân hàng có định hướng đắn mà sử dụng kết phân tích để có điều chỉnh kịp thời, khắc phục mặt yếu kém, phát huy mặt mạnh nhằm kiểm sốt rủi ro tín dụng, nâng cao CLTD, cải thiện tình hình tài ngân hàng Theo số liệu Ngân hàng Nhà nước (NHNN), tính đến ngày 31/12/2016, tồn tỉnh Bình Định có 24 tổ chức tín dụng NHTM Các ngân hàng thương mại (NHTM) chi nhánh ngân hàng mà Hội sở đặt Thành phố Hồ Chí Minh Hà Nội Mặc dù chế hoạt động chi nhánh phải tuân thủ theo Hội sở chính, vậy, chi nhánh hạch toán độc lập, chịu trách nhiệm trước Ban Tổng Giám đốc hiệu kinh doanh đơn vị Thế cơng tác phân tích CLTD NHTM địa bàn tỉnh chưa nhà quản lý trọng quan tâm mức Hơn nữa, trước tình hình tăng trưởng tín dụng nóng, tình trạng nợ xấu tăng cao NHTM buộc NHNN phải kiểm soát chặt chẽ tình hình hoạt động tín dụng nhằm đảm bảo CLTD NHTM Xuất phát từ vai trò quan trọng thơng tin CLTD NHNN, Hội sở chính, nhà quản lý NHTM, cá nhân, tổ chức kinh tế thực trạng phân tích CLTD NHTM địa bàn tỉnh Bình Định thời gian qua, tác giả định chọn đề tài “Hồn thiện phân tích chất lượng tín dụng ngân hàng thương mại địa bàn tỉnh Bình Định” để nghiên cứu luận án tiến sĩ Mục tiêu nghiên cứu đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài bao gồm: - Làm rõ nội dung phân tích CLTD NHTM, bao gồm: tổ chức phân tích; cơng cụ kỹ thuật phân tích; nội dung phân tích CLTD - Phân tích đánh giá thực trạng cơng tác phân tích CLTD NHTM địa bàn tỉnh Bình Định, nhằm khẳng định thành công hạn chế công tác phân tích CLTD đơn vị khảo sát - Đề xuất giải pháp để hoàn thiện phân tích CLTD NHTM địa bàn tỉnh Bình Định Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu luận án cơng tác phân tích CLTD NHTM Với đối tượng này, đề tài sâu nghiên cứu tổ chức phân tích; cơng cụ kỹ thuật phân tích; nội dung phân tích CLTD nhằm cung cấp thông tin cho nhà quản lý NHTM địa bàn tỉnh Bình Định, Hội sở chính, NHNN tỉnh Bình Định đối tượng khác có quan tâm - Phạm vi nghiên cứu: + Về mặt nội dung: Luận án tập trung nghiên cứu lý luận đánh giá thực trạng phân tích CLTD góc độ nhà quản lý NHTM hoạt động cho vay NHTM địa bàn tỉnh Bình Định, nhằm đề xuất giải pháp hồn thiện cơng tác phân tích CLTD + Về mặt khơng gian: Giới hạn NHTM - chi nhánh tỉnh Bình Định + Về mặt thời gian: Nghiên cứu từ năm 2011 đến 2015 Câu hỏi nghiên cứu luận án - Phân tích CLTD NHTM bao gồm vấn đề gì? - Phân tích CLTD NHTM địa bàn tỉnh Bình Định diễn nào? - Những giải pháp đề xuất thích hợp để hồn thiện phân tích CLTD NHTM địa bàn tỉnh Bình Định? Những đóng góp luận án - Hệ thống hóa làm rõ vấn đề lý luận CLTD, phân tích CLTD NHTM - Phân tích đánh giá cách khách quan tồn cơng tác phân tích CLTD NHTM địa bàn tỉnh Bình Định - Phân tích ảnh hưởng nhân tố chủ quan khách quan tác động đến tổ chức; công cụ kỹ thuật; nội dung phân tích CLTD NHTM địa bàn tỉnh Bình Định - Đề xuất giải pháp điều kiện thực giải pháp hồn thiện phân tích CLTD NHTM địa bàn tỉnh Bình Định Kết cấu đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục, danh mục bảng, hình, phụ lục danh mục tài liệu tham khảo, luận án với đề tài “Hồn thiện phân tích chất lượng tín dụng ngân hàng thương mại địa bàn tỉnh Bình Định” kết cấu thành chương: Chương 1: Tổng quan nghiên cứu phân tích chất lượng tín dụng ngân hàng thương mại Chương 2: Cơ sở lý luận phân tích chất lượng tín dụng ngân hàng thương mại Chương 3: Phương pháp nghiên cứu phân tích chất lượng tín dụng ngân hàng thương mại địa bàn tỉnh Bình Định Chương 4: Thực trạng phân tích chất lượng tín dụng ngân hàng thương mại địa bàn tỉnh Bình Định Chương 5: Giải pháp hồn thiện phân tích chất lượng tín dụng ngân hàng thương mại địa bàn tỉnh Bình Định Chương TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Vấn đề phân tích, đánh giá CLTD nhiều nhà nghiên cứu, nhà kinh tế, nhà quản lý nước quan tâm nhiều góc độ chuyên sâu định cơng trình nghiên cứu lý luận thực tiễn Để thuận tiện cho việc trình bày, tác giả tổng hợp cơng trình nghiên cứu theo nhóm sau đây: - Nhóm nghiên cứu CLTD NHTM - Nhóm nghiên cứu phân tích CLTD NHTM 1.1 Các nghiên cứu chất lượng tín dụng ngân hàng thương mại Các tác giả Nguyễn Văn Tiến (2015), Nguyễn Đăng Dờn (2010), Nguyễn Minh Kiều (2012) đưa quan điểm CLTD NHTM hệ thống tiêu phân tích CLTD, bao gồm tiêu định tính định lượng Trong nhóm tiêu định tính phản ánh nội dung liên quan đến tình hình hoạt động khách hàng, biểu quản lý tín dụng ngân hàng Nhóm tiêu định lượng bao gồm tiêu phản ánh nợ hạn, nợ xấu, khả sinh lợi từ hoạt động tín dụng, hiệu suất sử dụng vốn, trích lập dự phịng bù đắp RRTD, phân tán rủi ro Các nghiên cứu tác giả Nguyễn Thị Thu Đông (2012), Lê Đặng Hoàn (2012), Hà Thị Mai Anh (2015) đưa hệ thống tiêu đánh giá CLTD NHTM trình hội nhập, bao gồm tiêu định lượng thể lực tài NHTM; mức độ an tồn hoạt động tín dụng NHTM tiêu định tính thể lực quản lý hoạt động tín dụng, thỏa mãn khách hàng sản phẩm tín dụng mà NHTM mang đến Các tác giả Nghiêm Thị Thà (2014), Nguyễn Thị Như Thủy (2015), Nguyễn Đức Tú (2012), Lê Thị Huyền Diệu (2007) vấn đề CLTD thể phần thông qua nội dung quản lý RRTD, quản lý nợ xấu, hiệu tín dụng, nâng cao chất lượng hoạt động kinh doanh 1.2 Các nghiên cứu phân tích chất lượng tín dụng ngân hàng thương mại Qua tham khảo cơng trình nghiên cứu, tác giả nhận thấy hướng nghiên cứu chuyên phân tích CLTD NHTM so với nghiên cứu chuyên nâng cao CLTD Phần lớn, nghiên cứu phân tích NHTM đa phần xoay quanh đối tượng phân tích phân tích tài chính, phân tích hiệu kinh doanh Tuy vậy, nghiên cứu phần giúp tác giả hình dung cơng tác phân tích NHTM thực Thuộc nghiên cứu kể đến như: Tác giả Lê Thị Xuân (2002) cho đánh giá hoạt động tín dụng nội dung quan tâm công tác phân tích, đánh giá hoạt động kinh doanh NHTM Tác giả Nguyễn Mạnh Cường (2013) nêu rõ quy trình phân tích tài NHTM bao gồm bước: lập kế hoạch phân tích, thực phân tích, kết thúc phân tích Tác giả Hồ Thị Thu Hương (2012) cho đánh giá CLTD, cần tiến hành đánh giá theo nội dung sau: (1) xem xét cấu nhóm nợ (cách phân loại nhóm nợ giống với NHTM), (2) tỷ lệ nợ hạn, (3) tỷ lệ nợ xấu, (4) cấu nợ theo thời gian, theo khách hàng Ngoài ra, giới có nhiều cơng trình nghiên cứu có đề cập đến tiêu phân tích CLTD ngân hàng, tiêu biểu như: Mơ hình phân tích CAMELS, Standard & Poor’s (S&P), Moody’s Fitch, tác giả Judijanto Khmaladze (2003) nghiên cứu phá sản 213 ngân hàng thị trường Indonesia giai đoạn 1994-1996 Thông qua cơng trình nghiên cứu kể trên, tác giả luận án nhận thấy để phản ánh đầy đủ khía cạnh CLTD NHTM cần phải có nhóm tiêu phân tích tăng trưởng tín dụng, hiệu tín dụng, mức độ đảm bảo an tồn tín dụng, lực quản lý tín dụng hài lòng khách hàng vay 1.3 Kết luận cơng trình liên quan đến phân tích chất lượng tín dụng ngân hàng thương mại Qua tiếp cận kế thừa cơng trình nghiên cứu tác giả nước trước đây, tác giả luận án nhận thấy đề tài có liên quan đến phân tích CLTD NHTM chủ yếu tập trung nghiên cứu khía cạnh sau: - Thứ nhất, nghiên cứu CLTD phạm vi NHTM thể qua nội dung tăng trưởng tín dụng, hiệu tín dụng, RRTD, quản lý nợ xấu lĩnh vực tài trợ cụ thể ngân hàng như: hoạt động xuất nhập khẩu, toán quốc tế, cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ Các vấn đề tác giả nghiên cứu gắn với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội địa bàn hoạt động ngân hàng yêu cầu đòi hỏi phát triển ngân hàng giai đoạn lịch sử định - Thứ hai, cơng trình nghiên cứu chun sâu CLTD chủ yếu xoay quanh việc vận dụng tiêu phân tích để đánh giá CLTD ngân hàng, với mục đích đề xuất giải pháp nhằm nâng cao CLTD không quan tâm đến việc tìm quy trình, tiêu cơng cụ phân tích phù hợp - Thứ ba, cơng trình nghiên cứu có liên quan đến nội dung phân tích NHTM đề cập chung cho tất hoạt động tình hình tài chính, hiệu tài chính, hiệu kinh doanh… ngân hàng, không đề cập cụ thể đến CLTD Mặt khác, nghiên cứu thuộc nhóm có điểm chung sau khảo sát thực trạng sử dụng tiêu phân tích NHTM, đưa nhận xét điểm mạnh, điểm yếu, tìm hiểu nguyên nhân đưa giải pháp để hoàn thiện hệ thống tiêu phân tích, chưa quan tâm đến việc hồn thiện tổ chức phân tích cơng cụ phân tích Thêm vào đó, nghiên cứu này, tác giả thực sở nghiên cứu định tính mặt định lượng mặt định lượng có đề cập nhằm minh họa cho mặt định tính vấn đề phân tích mà Trên sở tiếp cận kế thừa cơng trình nghiên cứu tác giả trước đây, tác giả luận án nhận thấy Việt Nam chưa có cơng trình nghiên cứu đề cập cách đầy đủ quy trình phân tích, cơng cụ kỹ thuật phân tích, nội dung phân tích CLTD NHTM đồng thời ứng dụng phân tích CLTD NHTM địa bàn tỉnh Bình Định Vì vậy, đề tài “Hồn thiện phân tích chất lượng tín dụng NHTM địa bàn tỉnh Bình Định” phát nhằm bổ sung phần nghiên cứu thiếu theo tác giả cần thiết Để có nhìn tồn diện CLTD NHTM, tác giả luận án kế thừa nghiên cứu, phát triển khía cạnh sau: - Làm rõ quan niệm CLTD NHTM - Làm rõ nội dung cơng tác phân tích CLTD NHTM bao gồm: Tổ chức phân tích; cơng cụ kỹ thuật phân tích; nội dung phân tích CLTD Trong đó, nội dung phân tích CLTD tác giả thể qua khía cạnh: phân tích tăng trưởng tín dụng, hiệu tín dụng, mức độ đảm bảo an tồn tín dụng, lực quản lý tín dụng hài lòng khách hàng vay - Khảo sát thực trạng cơng tác phân tích đưa giải pháp nhằm hồn thiện tổ chức phân tích; cơng cụ kỹ thuật phân tích; nội dung phân tích CLTD NHTM địa bàn tỉnh Bình Định KẾT LUẬN CHƯƠNG Qua nghiên cứu tổng quan tình hình nghiên cứu nước ngồi nước phân tích CLTD NHTM, tác giả luận án nhận thấy nghiên cứu phân tích CLTD nhằm phục vụ cho nhà quản lý việc tìm kiếm giải pháp nâng cao CLTD việc làm tất yếu phù hợp Mặc dù có nhiều cơng trình nghiên cứu chun nâng cao CLTD, hồn thiện phân tích nghiên cứu đầy đủ tổ chức phân tích; cơng cụ kỹ thuật phân tích; nội dung phân tích CLTD NHTM nói chung đặc biệt NHTM địa bàn tỉnh Bình Định nói riêng chưa nghiên cứu đến Đây khoảng trống mà tác giả tiếp tục nghiên cứu luận án chương Chương CƠ S LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 2.1 Tín dụng chất lượng tín dụng ngân hàng thương mại 2.1.1 Tín dụng ngân hàng thương mại 2.1.1.1 Bản chất tín dụng ngân hàng thương mại Bản chất hoạt động tín dụng NHTM là: hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng vốn từ người sở hữu sang cho người sử dụng với thời hạn định có kèm theo chi phí 2.1.1.2 Phân loại tín dụng ngân hàng thương mại - Căn vào mục đích sử dụng vốn: Tín dụng NHTM chia thành tín dụng cho vay sản xuất kinh doanh tín dụng tiêu dùng - Căn vào thời hạn cho vay: Tín dụng NHTM chia thành tín dụng ngắn hạn tín dụng trung, dài hạn - Căn vào hình thức bảo đảm: Tín dụng NHTM chia thành tín dụng bảo đảm khơng tài sản tín dụng bảo đảm tài sản - Căn vào hình thái giá trị: Tín dụng NHTM chia thành tín dụng tiền, tín dụng tài sản tín dụng uy tín - Căn vào chủ thể vay vốn: Tín dụng NHTM chia thành tín dụng doanh nghiệp, tín dụng cá nhân, tín dụng cho tổ chức tài - Căn vào hình thức tài trợ: Tín dụng NHTM chia thành cho vay, cho thuê tài chính, chiết khấu thương phiếu, bảo lãnh 2.1.1.3 Đặc trưng tín dụng ngân hàng thương mại Mối quan hệ tín dụng NHTM xây dựng dựa đặc trưng bao gồm: Lòng tin, tính hồn trả, tính thời hạn, giám sát luật pháp, tín dụng tiềm ẩn nhiều rủi ro 2.1.1.4 Nguyên tắc tín dụng ngân hàng thương mại Hoạt động tín dụng cần tuân theo nguyên tắc định sau nhằm hạn chế rủi ro xảy ra, là: sử dụng vốn vay mục đích, hồn trả nợ gốc lãi vay thời hạn thoả thuận có bảo đảm theo quy định 2.1.1.5 Vai trị tín dụng ngân hàng thương mại - Đối với thân ngân hàng: Hoạt động tín dụng hoạt động mang lại nguồn thu chủ yếu Mặt khác, hoạt động tín dụng cịn sở để ngân hàng thu hút phát triển khách hàng Hơn nữa, hoạt động tín dụng làm cho NHTM trở thành trung gian tài quan trọng kinh tế - Đối với khách hàng vay: Hoạt động tín dụng đáp ứng kịp thời nhu cầu số lượng chất lượng vốn cho khách hàng Hoạt động tín dụng giúp nhà đầu tư nắm bắt hội kinh doanh, doanh nghiệp có vốn để mở rộng sản xuất, cá nhân có đủ khả tài để trang trải cho khoản chi tiêu nâng cao chất lượng sống Ngồi ra, hoạt động tín dụng cịn ràng buộc trách nhiệm khách hàng phải hồn trả gốc lãi thời hạn định - Đối với kinh tế: Tín dụng NHTM góp phần thúc đẩy sản xuất lưu thơng hàng hóa phát triển, kênh truyền tải vốn tài trợ nhà nước đến nơng nghiệp, nơng thơn, góp phần xóa đói giảm nghèo, ổn định trị, xã hội Mặt khác, tín dụng NHTM cịn giúp phân bổ hiệu nguồn lực tài kinh tế, đồng thời thúc đẩy phát triển ngành, nghề, khu vực kinh tế trọng điểm 2.1.2 Chất lượng tín dụng Chất lượng tín dụng NHTM tiêu tổng hợp phản ảnh tăng trưởng quy mô, hiệu quả, an tồn hoạt động tín dụng, thể lực quản lý tín dụng ngân hàng nhằm đạt mục tiêu đề ra, đáp ứng tốt nhu cầu tín dụng lợi ích khách hàng Hoạt động tín dụng chịu ảnh hưởng nhiều nhân tố bao gồm nhân tố chủ quan từ ngân hàng, nhân tố khách quan từ phía khách hàng ngân hàng nhân tố thuộc mơi trường vĩ mơ 2.2 Phân tích chất lượng tín dụng ngân hàng thương mại 2.2.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến phân tích chất lượng tín dụng Phân tích CLTD NHTM việc sử dụng kết hợp cơng cụ kỹ thuật phân tích nhằm giúp cho đối tượng quan tâm đánh giá xác thực trạng CLTD NHTM, từ có sở đưa định đắn Tùy theo đối tượng sử dụng mà thơng tin phân tích CLTD cung cấp quan tâm khía cạnh khác Hoạt động phân tích CLTD NHTM chịu ảnh hưởng nhân tố: đặc điểm hoạt động kinh doanh ngân hàng, chất lượng nguồn liệu để làm sở phân tích, trình độ kinh nghiệm người phân tích, hệ thống cơng nghệ thơng tin hỗ trợ cho phân tích nguồn thơng tin bên ngồi 2.2.2 Tổ chức phân tích Với cách tiếp cận theo hướng xem NHTM doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đặc thù, tổ chức phân tích NHTM tương tự tổ chức phân tích doanh nghiệp bình thường gắn với đặc thù riêng hoạt động ngân hàng Chính vậy, tổ chức phân tích CLTD NHTM cần tiến hành với số cơng đoạn theo trình tự bao gồm: chuẩn bị phân tích, tiến hành phân tích kết thúc phân tích 2.2.3 Cơng cụ kỹ thuật phân tích Một số cơng cụ kỹ thuật phân tích mà nhà phân tích lựa chọn cơng cụ so sánh với kỹ thuật so sánh số tuyệt đối, số tương đối, số bình qn; cơng cụ loại trừ; công cụ Dupont; công cụ SWOT Việc định sử dụng cơng cụ để phân tích hay kết hợp nhiều công cụ với tùy thuộc vào mục đích phân tích, loại hình phân tích, điều kiện vật chất trình độ người sử dụng để khai thác tối đa thơng tin tiêu phân tích 2.2.4 Nội dung phân tích Để phản ánh đầy đủ khía cạnh CLTD NHTM, tác giả luận án cho phân tích CLTD, cần tiến hành phân tích nội dung sau đây: - Phân tích tăng trưởng tín dụng: Phân tích tăng trưởng tín dụng giúp cho nhà 11 KẾT LUẬN CHƯƠNG Chương trình bày chi tiết nội dung liên quan đến phương pháp nghiên cứu mà luận án lựa chọn, bao gồm: phương pháp thu thập thông tin, công cụ xử lý phân tích liệu thu thập Để tiếp cận đề tài nghiên cứu, giải câu hỏi nghiên cứu mục tiêu nghiên cứu đề ra, luận án sử dụng kết hợp phương pháp nghiên cứu định lượng định tính Việc kết hợp sử dụng phương pháp định lượng định tính làm tăng độ tin cậy phân tích đánh giá có minh chứng từ nhiều nguồn, tạo cách nhìn đa chiều vấn đề Mặt khác, việc sử dụng kết hợp phương pháp nghiên cứu làm cho kết nghiên cứu đáp ứng tốt mục tiêu đề tài, giải đáp câu hỏi nghiên cứu cách đầy đủ, rõ ràng, bảo đảm cho kết nghiên cứu vừa có tính khái qt nhờ phương pháp định lượng, vừa có tính cụ thể nhờ phương pháp định tính với trường hợp nghiên cứu điển hình Nhờ vậy, kết luận mà đề tài đưa bảo đảm sở khoa học mang tính khả thi cao 12 Chương THỰC TRẠNG PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH 4.1 Tổng quan ngân hàng thương mại địa bàn tỉnh Bình Định 4.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Theo số liệu NHNN Việt Nam, chi nhánh Bình Định, tính đến ngày 31/12/2016, địa bàn tỉnh có 24 Chi nhánh NHTM cấp 1, có tổ chức tín dụng Nhà nước, 16 tổ chức tín dụng cổ phần Trong đó, với quy mơ dân số 1,5 triệu người, gần 4.800 doanh nghiệp nước 90 doanh nghiệp nước ngồi, khu cơng nghiệp tập trung khu cơng nghiệp Phú Tài Long Mỹ, đời ngân hàng phần đáp ứng nhu cầu dịch vụ tài cho cá nhân, doanh nghiệp 4.1.2 Đặc điểm tổ chức máy quản lý Qua khảo sát, NHTM địa bàn tỉnh Bình Định chi nhánh cấp trực thuộc Hội sở chính, mơ hình tổ chức máy quản lý tuân thủ theo quy định Hội sở ngân hàng Tuy nhiên, máy quản lý ngân hàng địa bàn tổ chức theo mơ hình chung bao gồm: Ban giám đốc, phận theo khối tương ứng với chức năng, nhiệm vụ giao 4.1.3 Đặc điểm quy trình tín dụng Qua khảo sát, hầu hết NHTM tự thiết kế cho quy trình tín dụng riêng, phù hợp với đặc điểm hoạt động kinh doanh, cấu tổ chức yêu cầu kiểm sốt Nhìn chung, quy trình tín dụng NHTM địa bàn bao gồm bước bản: tiếp nhận khách hàng, kiểm tra hồ sơ tín dụng, phân tích tín dụng, định tín dụng, giải ngân, kiểm tra sau cho vay, thu nợ, lý hợp đồng tín dụng 4.1.4 Kết hoạt động tín dụng Hoạt động tín dụng NHTM địa bàn tỉnh Bình Định thời gian từ 2011 – 2016 đạt số kết quả: Quy mô tăng trưởng dư nợ tín dụng nguồn vốn huy động có tăng trưởng qua năm Xu hướng tăng trưởng tín dụng: So với năm 2010, tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng tốc độ tăng trưởng huy động vốn qua năm có xu hướng tăng Cơ cấu tín dụng NHTM địa bàn tỉnh đa dạng, tập chủ yếu lĩnh vực thương mại, dịch vụ, chế biến nông, hải sản Đối tượng khách hàng trọng đến cho vay doanh nghiệp khu cơng nghiệp, tín dụng bán lẻ, cho vay tiêu dùng Quy mô tỷ lệ nợ xấu NHTM địa bàn bắt đầu giảm 4.2 Thực trạng phân tích chất lượng tín dụng Để đánh giá thực trạng phân tích CLTD, tác giả luận án tiến hành khảo sát 22 NHTM địa bàn tỉnh Bình Định Nội dung khảo sát tác giả luận án tiến hành tất khía cạnh phân tích bao gồm: tổ chức phân tích, cơng cụ kỹ thuật phân tích, nội dung phân tích 4.2.1 Thực trạng tổ chức phân tích Kết khảo sát cho thấy có 100% NHTM địa bàn tỉnh Bình Định có quan tâm đến hoạt động phân tích CLTD Tuy nhiên, hầu hết NHTM địa 13 bàn tỉnh Bình Định chi nhánh NHTM mà trụ sở đặt Thành phố Hồ Chí Minh Hà Nội nên việc tổ chức phân tích chưa thực cách bản, chưa có phận phân tích riêng biệt, chưa có chuẩn bị trước tiến hành phân tích, tiến hành sơ sài, báo cáo phân tích khơng phản ánh đầy đủ thơng tin Chính vậy, hiệu việc phân tích cung cấp thơng tin chưa cao, chưa khai thác hết tính hữu ích tầm quan trọng cơng cụ phân tích nói chung phân tích CLTD nói riêng nhà quản lý đối tượng khác 4.2.2 Thực trạng sử dụng công cụ kỹ thuật phân tích Qua khảo sát, có 22 NHTM sử dụng cơng cụ so sánh, 18 NHTM có sử dụng thêm công cụ đồ thị để tiến hành phân tích CLTD, cịn cơng cụ phân tích khác loại trừ, SWOT khơng có ngân hàng áp dụng Về kỹ thuật so sánh, có 22 NHTM vận dụng kỹ thuật so sánh số tuyệt đối số tương đối giản đơn, kỹ thuật so sánh khác so sánh số tương đối động thái, hay so sánh số bình qn NHTM lại khơng áp dụng Các tiêu tính tốn tiến hành so sánh kỳ với kỳ trước, với kế hoạch, so sánh với quy định hành NHNN (chẳng hạn: tăng trưởng tín dụng, tỷ lệ nợ xấu ) từ đưa kết luận CLTD tăng hay giảm Sở dĩ công cụ so sánh sử dụng phổ biến phù hợp với yêu cầu đơn vị dễ dàng với ai, tính tốn nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, kết tương đối xác 4.2.3 Thực trạng nội dung phân tích Dựa vào kết khảo sát thực tế cho thấy NHTM địa bàn tỉnh Bình Định tiến hành phân tích nội dung tăng trưởng tín dụng, hiệu tín dụng, mức độ đảm bảo an tồn tín dụng Cịn nội dung phân tích lực quản lý tín dụng hài lịng khách hàng vay khơng có ngân hàng thực Các tiêu phân tích cho nội dung ngân hàng sử dụng cịn q sơ sài, chưa đủ để cung cấp thơng tin cho nhà quản trị đối tượng khác có quan tâm 4.2.3.1 Phân tích tăng trưởng tín dụng Qua khảo sát thực tế có 100% NHTM địa bàn tỉnh Bình Định tiến hành phân tích nội dung với kỳ phân tích theo năm Về cơng cụ phân tích 100% NHTM sử dụng công cụ so sánh với kỹ thuật so sánh số tuyệt đối số tương đối giản đơn Về cách thức so sánh, NHTM thực đối chiếu với tiêu đề để đánh giá có đạt kế hoạch hay khơng so sánh năm với năm trước Số liệu dùng để phân tích lấy theo bình qn thời điểm Ngồi cơng cụ so sánh, số ngân hàng sử dụng công cụ đồ thị nhằm minh họa cho nội dung phân tích Các tiêu phân tích NHTM sử dụng bao gồm tiêu dư nợ tín dụng doanh số cho vay số khách hàng phát sinh không sử dụng tiêu tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng, tốc độ tăng trưởng doanh số cho vay Ngoài ra, ngân hàng sử dụng tiêu tỷ trọng dư nợ tín dụng theo thời gian, thành phần kinh tế, sản phẩm tín dụng để xác định cấu dư nợ 14 4.2.3.2 Phân tích hiệu tín dụng Kết khảo sát thực tế cho thấy, có 100% chi nhánh NHTM địa bàn tỉnh Bình Định có tiến hành phân tích nội dung 100% NHTM chọn kỳ phân tích theo năm Về cơng cụ phân tích, NHTM sử dụng cơng cụ so sánh, chủ yếu so sánh kỳ với kỳ trước Tuy nhiên, có vài ngân hàng liệt kê số liệu mà khơng có so sánh tăng, giảm Các tiêu phân tích sử dụng chủ yếu tiêu hiệu suất sử dụng vốn tín dụng, tỷ lệ lợi nhuận từ hoạt động tín dụng Một số NHTM cổ phần liệt kê doanh số thu nợ, lợi nhuận tín dụng theo năm sau tính chênh lệch 4.2.3.3 Phân tích mức độ an tồn tín dụng Có 100% NHTM địa bàn tỉnh Bình Định tiến hành phân tích nội dung với kỳ phân tích theo năm Số liệu phân tích liệt kê theo kỳ có so sánh kỳ với kỳ trước với kế hoạch Đối với nhóm NHTM Nhà nước phân tích mức độ đảm bảo an tồn tín dụng sử dụng tiêu: tỷ lệ nợ xấu để phân tích Số liệu phân tích trình bày theo năm lấy bình qn Đối với nhóm NHTM cổ phần sử dụng tiêu nợ xấu để phân tích mức độ đảm bảo an tồn hoạt động tín dụng Các tiêu phân tích hầu hết NHTM cổ phần trình bày dạng liệt kê khơng so sánh tăng, giảm 4.2.3.4 Phân tích lực quản lý tín dụng Kết khảo sát cho thấy 100% NHTM khơng tiến hành phân tích lực quản lý tín dụng chi nhánh Khi hỏi lý khơng tiến hành phân tích nội dung ngân hàng cho khơng có thời gian nhân để thực 4.2.4 Kết khảo sát mức độ cần thiết tiêu phân tích chất lượng tín dụng theo quan điểm ngân hàng thương mại địa bàn tỉnh Bình Định Ngồi việc khảo sát thực trạng cơng tác phân tích CLTD NHTM địa bàn tỉnh Bình Định thời gian qua, tác giả luận án tiến hành khảo sát mức độ cần thiết tiêu phân tích CLTD theo quan điểm NHTM địa bàn, nhằm củng cố thêm sở cho việc đưa giải pháp hồn thiện phân tích CLTD 4.3 Đánh giá thực trạng phân tích chất lượng tín dụng ngân hàng thương mại địa bàn tỉnh Bình Định 4.3.1 Những kết đạt Công tác phân tích CLTD NHTM địa bàn tỉnh Bình Định thời gian qua đạt số kết sau đây: - Về tổ chức phân tích: Với kết khảo sát 100% NHTM địa bàn tỉnh Bình Định có thực cơng việc phân tích CLTD, điều cho thấy NHTM địa bàn tỉnh có quan tâm đến hoạt động Mặt khác, hoạt động phân tích CLTD có tham gia Trưởng phịng tín dụng nên mức độ am hiểu hoạt động tín dụng 15 thu thập thơng tin phục vụ cho q trình phân tích diễn dễ dàng nhanh chóng Ngoài ra, NHTM địa bàn tỉnh khai thác sử dụng nhiều nguồn thông tin từ hệ thống nội bộ, từ phận khác đơn vị, từ CIC phân tích CLTD ngân hàng - Về công cụ kỹ thuật sử dụng phân tích: Khi tiến hành phân tích, nhà phân tích lựa chọn cơng cụ kỹ thuật phân tích phù hợp ảnh hưởng nhiều đến việc cung cấp thông tin đầu Thực tế cho thấy, cơng cụ phân tích chủ yếu mà NHTM địa bàn tỉnh Bình Định sử dụng tiến hành phân tích CLTD cơng cụ so sánh Đây cơng cụ phân tích đơn giản, dễ sử dụng, đảm bảo độ xác cao nhanh chóng Ngồi ra, số NHTM khác cịn sử dụng thêm cơng cụ đồ thị để nhằm minh họa thêm kết phân tích, làm cho người đọc dễ hiểu, dễ cảm nhận trực quan - Về nội dung phân tích: Qua khảo sát thực tế NHTM địa bàn tỉnh Bình Định, bản, nhà phân tích tiến hành phân tích nội dung: tăng trưởng tín dụng, hiệu tín dụng mức độ đảm bảo an tồn tín dụng Những thơng tin phân tích phần cung cấp nội dung mà nhà quản trị ngân hàng, Hội sở NHNN quan tâm 4.3.2 Những hạn chế tồn - Về tổ chức phân tích: Quy trình phân tích CLTD NHTM địa bàn chưa tổ chức cách khoa học cụ thể hóa Hầu ngân hàng tiến hành phân tích cách bộc phát, nội dung phân tích sơ sài Do hiệu việc phân tích chất lượng thơng tin cung cấp chưa cao chưa giúp ích nhiều cho nhà quản lý đối tượng quan tâm khác - Về công cụ kỹ thuật sử dụng phân tích: Qua khảo sát, NHTM địa bàn tỉnh Bình Định sử dụng công cụ so sánh với kỹ thuật so sánh số tuyệt đối số tương đối giản đơn chủ yếu tiến hành phân tích CLTD Tuy nhiên, việc NHTM sử dụng chủ yếu công cụ so sánh với kỹ thuật so sánh đơn giản phân tích dẫn đến hạn chế, thông tin thu kết luận biến động quy mô tiêu phân tích mà chưa thấy xu hướng vận động nhịp điệu tăng trưởng tiêu phân tích khoảng thời gian định hay chất vấn đề cần phân tích Việc so sánh tiêu phân tích dừng lại phạm vi nội chi nhánh, mà chưa có so sánh với chi nhánh khác để thấy vị trí Chưa xác định ngun nhân nhân tố tác động đến tiêu phân tích, mức độ ảnh hưởng nhân tố Chính gây ảnh hưởng việc xác định nguyên nhân chủ yếu ảnh hưởng đến công tác định kế hoạch nhà quản lý - Về nội dung phân tích: Xét mức độ cần thiết tiêu phân tích CLTD phần thực trạng cho thấy, có số tiêu phân tích NHTM đánh giá cần thiết, chí cần thiết; vận dụng vào thực tế phân tích cho thấy ngân hàng 16 sử dụng số tiêu phổ biến cho phân tích Kết khảo sát cịn cho thấy có chênh lệch số lượng tiêu phân tích NHTM Nhà nước NHTM Nhà nước Đối với NHTM Nhà nước sử dụng nhiều tiêu phân tích hơn, NHTM ngồi Nhà nước, đặc biệt NHTM có quy mơ nhỏ việc sử dụng tiêu phân tích hạn chế Các tiêu dùng để phân tích CLTD mà NHTM sử dụng bao gồm tiêu định lượng thể kết hoạt động tín dụng (tăng trưởng tín dụng, hiệu tín dụng mức độ đảm bảo an tồn tín dụng) mà chưa xem xét đến tiêu định tính để phân tích, đánh giá lực quản lý tín dụng hay hài lịng khách hàng vay 4.3.3 Nguyên nhân hạn chế Từ mặt hạn chế cịn tồn cơng tác phân tích CLTD NHTM địa bàn tỉnh Bình Định, rút số ngun nhân sau: - Đặc điểm máy quản lý ngân hàng: Do đặc thù chi nhánh cấp nên việc phân tích NHTM địa bàn tỉnh dừng mức cung cấp thông tin cho giám đốc chi nhánh chưa hỗ trợ việc đưa định quản lý Công việc phân tích thực có u cầu, nên khơng có nhân chun trách, phần lớn kiêm nhiệm thêm, thiếu tính chun nghiệp khoa học Bên cạnh đó, chu kỳ nhà quản lý NHTM địa bàn tỉnh thường ngắn (khoảng năm), phần lớn họ quan tâm đến việc đạt mục tiêu tăng trưởng tín dụng đề cơng tác phân tích ngân hàng Mặt khác, độ chín lực quản lý nhà quản lý ngân hàng địa bàn trình hồn thiện, phần lớn nhà quản lý chưa coi trọng cơng tác phân tích ngân hàng, xem cơng tác phân tích nhiệm vụ Hội sở chính, cịn chi nhánh có nhiệm vụ tổng hợp báo cáo số liệu - Hệ thống tiêu phân tích CLTD: Hiện tại, NHNN chưa đưa hệ thống tiêu đánh giá CLTD mang tính thống nhất, chưa tính tốn cơng bố thơng số tài mang tính chuẩn mực (ngồi tiêu mang tính chất khống chế để đảm bảo an toàn hoạt động kinh doanh ngân hàng) để hướng dẫn cho NHTM xác định có sở thực hiện, tiến hành phân tích, ngân hàng khơng có thống việc sử dụng tiêu phân tích - Nhận thức cơng tác phân tích nhà quản lý: Vì khơng xem trọng cơng tác phân tích ngân hàng nên việc tn thủ theo quy trình phân tích, thực đầy đủ nội dung phân tích khơng diễn ngân hàng Có NHTM Nhà nước số lượng tiêu phân tích nhiều so với NHTM cổ phần - Yêu cầu cung cấp thông tin: Do u cầu cung cấp thơng tin từ phía NHNN, Hội sở diễn thường xuyên, liên tục, số lượng báo cáo phải lập hàng tháng nhiều, chiếm phần lớn thời gian nhân viên ngân hàng Trong đó, nhiệm vụ chi nhánh cấp phải đạt kế hoạch đề Chính điều làm cho NHTM muốn thực phân tích khó mà thực 17 - Hệ thống văn bản, quy định NHNN: Hệ thống văn bản, quy định dành cho lĩnh vực ngân hàng thường xuyên thay đổi liên tục Thêm vào đó, NHTM quan tâm đến vấn đề sáp nhập theo quy định NHNN nên công tác bàn giao chứng từ, sổ sách trước sau sáp nhập ảnh hưởng nhiều đến việc phân tích ngân hàng - Năng lực nhân viên tín dụng: Hầu hết nhân viên tín dụng ngân hàng địa bàn chưa trang bị kiến thức phân tích, việc phân tích dừng lại dạng liệt kê, so sánh kỳ với kỳ trước mà chưa xem xét đến việc phân tích nhân tố ảnh hưởng Thậm chí, số nhà phân tích chưa hiểu rõ ý nghĩa tiêu, chưa biết lựa chọn thông tin, nguồn liệu để tính tốn tiêu - Cơ sở vật chất, kỹ thuật: Một số ngân hàng (đặc biệt NHTM cổ phần có quy mơ nhỏ), sở vật chất, kỹ thuật chưa trang bị đầy đủ, cơng tác thu thập, xử lý số liệu cịn nhiều hạn chế nên chất lượng cơng tác phân tích ngân hàng lại bị hạn chế KẾT LUẬN CHƯƠNG Phân tích CLTD có vai trị quan trọng khơng NHNN, Hội sở thân NHTM địa bàn tỉnh Bình Định Do đó, việc nghiên cứu thực trạng nhằm đưa giải pháp hồn thiện phân tích CLTD NHTM địa bàn tỉnh Bình Định theo tác giả hoàn toàn cần thiết Nội dung Chương tác giả trình bày vấn đề sau: - Giới thiệu hệ thống NHTM địa bàn tỉnh Bình Định, trình bày vấn đề liên quan đến lịch sử hình thành NHTM nói chung hệ thống NHTM địa bàn tỉnh Bình Định nói riêng Thêm vào đó, tác giả phân tích đặc điểm tổ chức máy quản lý, đặc điểm hoạt động tín dụng NHTM địa bàn tỉnh Bình Định có ảnh hưởng đến cơng tác phân tích CLTD - Thực trạng phân tích CLTD 22 NHTM địa bàn tỉnh Bình Định thơng qua khảo sát nội dung: tổ chức phân tích; cơng cụ kỹ thuật phân tích; nội dung phân tích mà NHTM thực hiện, đồng thời thống kê mức độ cần thiết tiêu phân tích CLTD Trên sở đó, tác giả có đánh giá kết đạt được, chưa cơng tác phân tích CLTD NHTM địa bàn tỉnh Bình Định Như vây Chương 4, tác giả cung cấp tranh thực tế cơng tác phân tích CLTD, tình hình CLTD NHTM địa bàn tỉnh Bình Định Đây cho tác giả đưa giải pháp nhằm hồn thiện phân tích CLTD ngân hàng địa bàn tỉnh 18 Chương GIẢI PHÁP HỒN THIỆN PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH 5.1 Định hướng phát triển quan điểm hồn thiện phân tích chất lượng tín dụng ngân hàng thương mại địa bàn tỉnh Bình Định thời kỳ hội nhập 5.1.1 Định hướng phát triển hoạt động tín dụng Trong giai đoạn tiếp theo, định hướng phát triển hoạt động tín dụng NHTM địa bàn tỉnh Bình Định tập trung theo hướng: Tiếp tục triển khai giải pháp huy động vốn, thực mở rộng tín dụng đơi với an tồn, hiệu quả; tiếp tục đẩy mạnh phát triển khách hàng, điều chỉnh cấu tín dụng hợp lý, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh; cải tiến đổi quy trình cung cấp sản phẩm dịch vụ ngân hàng, tăng cường thông tin, hướng dẫn sản phẩm dịch vụ ngân hàng để nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng tốt yêu cầu người dân, tổ chức sản phẩm dịch vụ ngân hàng; chủ động phối hợp với quan ban ngành liên quan việc xây dựng, hoàn thiện chế sách tín dụng theo chủ trương Chính phủ, kịp thời xử lý khó khăn, vướng mắc hoạt động tín dụng; kiểm sốt chặt chẽ rủi ro hoạt động tín dụng, giảm tỷ lệ nợ xấu không vượt quy định NHNN; hồn thiện quy trình tín dụng, bên cạnh tăng cường ứng dụng khai thác công nghệ thông tin nhằm đơn giản hóa thủ tục xử lý cơng việc, từ đáp ứng cách nhanh yêu cầu khách hàng; tăng cường đào tạo nhân viên tín dụng, đội ngũ cán quản lý 5.1.2 Quan điểm hoàn thiện Dựa đánh giá thực trạng phân tích CLTD NHTM địa bàn tỉnh Bình Định, tác giả đưa số quan điểm có tính chất định hướng cho giải pháp hồn thiện phân tích CLTD bao gồm: - Quan điểm tồn diện: Phân tích CLTD nhằm cung cấp cho đối tượng sử dụng thông tin kết quả, lực quản lý hoạt động tín dụng ngân hàng nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, hạn chế rủi ro, đảm bảo an tồn hoạt động có hiệu Để đáp ứng nhu cầu thông tin cho mục tiêu sử dụng khác nhau, giải pháp hoàn thiện đưa cần quán triệt quan điểm tồn diện hồn thiện phân tích CLTD cho cung cấp đầy đủ khía cạnh khác hoạt động tín dụng NHTM - Quan điểm phù hợp: Ngoài việc cung cấp đầy đủ thơng tin khía cạnh hoạt động tín dụng, phân tích CLTD báo cáo kết phân tích, nhà phân tích phải đảm bảo thông tin cung cấp phải phù hợp với đặc điểm hoạt động ngân hàng phù hợp với nhu cầu sử dụng thông tin đối tượng sử dụng Do vậy, giải pháp đưa cần quán triệt quan điểm phù hợp: - Quan điểm khả thi: Để hoạt động phân tích CLTD NHTM địa bàn tỉnh Bình Định diễn cách bản, thể đầy đủ vai trò, ý nghĩa cơng cụ phân tích NHTM có nhiều giải pháp đề Tuy 19 nhiên, việc lựa chọn giải pháp cần phải quán triệt quan điểm khả thi là: giải pháp đưa phải thực được, ngân hàng từ Hội sở chi nhánh áp dụng khơng tốn q nhiều chi phí cho ngân hàng 5.2 Một số giải pháp nhằm hồn thiện phân tích chất lượng tín dụng ngân hàng thương mại địa bàn tỉnh Bình Định 5.2.1 Hồn thiện tổ chức phân tích Hồn thiện tổ chức phân tích hồn thiện giai đoạn: chuẩn bị phân tích, tiến hành phân tích kết thúc phân tích nhằm đưa quy trình phân tích CLTD chuẩn cho NHTM địa bàn tỉnh Bình Định 5.3.2 Hồn thiện cơng cụ kỹ thuật phân tích - Hồn thiện cơng cụ so sánh, cụ thể vận dụng kỹ thuật so sánh số tương đối động thái định gốc, liên hoàn số bình qn - Vận dụng cơng cụ loại trừ để xác định mức độ ảnh hưởng nhân tố đến tiêu phân tích - Vận dụng cơng cụ SWOT để phân tích điểm mạnh, điểm yếu, hội, thách thức ngân hàng 5.3.3 Hoàn thiện nội dung phân tích 5.2.3.1 Hồn thiện phân tích tăng trưởng tín dụng - Tác giả luận án đề xuất bổ sung thêm tiêu phân tích tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng - Bổ sung thêm nội dung phân tích xu hướng, nhịp điệu tăng trưởng tín dụng; phù hợp tăng trưởng dư nợ tín dụng với tăng trưởng nguồn vốn huy động 5.2.3.2 Hoàn thiện phân tích hiệu tín dụng Tác giả luận án đề xuất cần bổ sung thêm tiêu phân tích là: - Hệ số thu nợ - Vịng quay vốn tín dụng - Tỷ lệ sinh lợi từ hoạt động tín dụng 5.2.3.3 Hồn thiện phân tích mức độ đảm bảo an tồn tín dụng Tác giả luận án đề xuất cần bổ sung thêm tiêu phân tích: - Tỷ trọng dư nợ có tài sản đảm bảo - Hệ số rủi ro tín dụng - Tỷ lệ dự phịng rủi ro tín dụng 5.2.3.4 Hồn thiện phân tích lực quản lý tín dụng Tác giả luận án đề xuất bổ sung số tiêu định lượng dạng phi tài bao gồm: - Chỉ số phục vụ khách hàng - Chỉ số đáp ứng nhu cầu khách hàng - Tỷ lệ hồ sơ vay vốn không chấp nhận - Tỷ lệ phát triển khách hàng - Tỷ lệ khách hàng cũ quay lại - Tỷ lệ khách hàng hài lịng 20 5.2.3.5 Hồn thiện phân tích hài lòng khách hàng vay Sau thu thập liệu từ 105 khách hàng ngân hàng SeABank chi nhánh Bình Định xử lý thơng qua phần mềm SPSS, tác giả luận án đề xuất bổ sung 19 tiêu chí nhằm đánh giá chất lượng dịch vụ tín dụng theo quan điểm khách hàng Bảng 5.10: Hệ thống tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ tín dụng - qua thử nghiệm khách hàng ngân hàng SeABank chi nhánh Bình Định Tiêu chí Tiêu chí Sự đáp ứng ngân hàng Sự thuận lợi ngân hàng Giá trị khoản vay xét duyệt đáp ứng 12 Vị trí điểm giao dịch ngân yêu cầu khách hàng hàng cần thuận tiện Thời hạn vay vốn phù hợp với nhu 13 Thời gian làm việc ngân hàng cầu cần thuận lợi Thời gian giải hồ sơ vay nhanh 14 Ngân hàng cần phải bảo mật thơng chóng tin khách hàng Sự phục vụ ngân hàng Sự tư vấn, hỗ trợ ngân hàng Chính sách chăm sóc khách hàng tốt 15 Nhân viên cần phải tư vấn cho khách Lãi suất cho vay hấp dẫn hàng để lựa chọn sản phẩm vay phù Thái độ nhân viên ngân hàng cần hợp niềm nở, vui vẻ phục vụ khách hàng 16 Nhân viên ngân hàng cần tư vấn cho Thời gian giải ngân vốn nhanh khách hàng hội kinh doanh Sự đáng tin cậy 17 Sản phẩm vay cần đa dạng, phong Tác phong làm việc nhân viên phú ngân hàng cần phải chuyên nghiệp 18 Ngân hàng cần hỗ trợ khách hàng Ngân hàng cần tạo điều kiện để khách tháo gỡ khó khăn hàng thiết lập mối quan hệ với 19 Nhân viên ngân hàng cần hỗ trợ cho ngân hàng dễ dàng khách hàng giải giấy tờ, hồ sơ vay 10 Thủ tục vay vốn đơn giản vốn 11 Cơ sở vật chất ngân hàng cần đại (Nguồn: Tác giả tổng hợp từ kết phân tích SPSS) 5.3 Điều kiện để thực giải pháp Hồn thiện phân tích CLTD NHTM địa bàn tỉnh Bình Định theo hướng cung cấp thơng tin hữu ích minh bạch cho NHNN, Hội sở chính, nhà quản lý chi nhánh việc làm cần thiết cấp bách thời điểm mà nợ xấu ngân hàng vấn đề quan tâm hàng đầu kinh tế Bên cạnh đó, hồn thiện phân tích CLTD nhằm góp thêm cho nhà quản lý cơng cụ hữu ích quản trị ngân hàng, giúp ngân hàng hoạt động có hiệu phát triển bền vững Tuy nhiên, giải pháp đưa có phát huy tác dụng hay khơng cần có điều kiện từ phía NHNN, Hội sở NHTM thân chi nhánh ngân hàng địa bàn tỉnh Bình Định 21 KẾT LUẬN CHƯƠNG Với chiến lược định hướng phát triển hoạt động tín dụng ngành ngân hàng nói chung địa bàn tỉnh Bình Định nói riêng năm đến, cộng với quan điểm hoàn thiện, tác giả đề xuất giải pháp hồn thiện phân tích CLTD bao gồm: tổ chức phân tích; cơng cụ kỹ thuật phân tích; nội dung phân tích CLTD Những giải pháp tác giả đề xuất giúp cho cơng tác phân tích CLTD NHTM địa bàn tỉnh Bình Định hồn thiện hơn, từ cung cấp nhiều thơng tin hữu ích cho nhà quản lý NHTM địa bàn, Hội sở chính, NHNN đối tượng quan tâm khác Tuy nhiên, để giải pháp hoàn thiện phân tích CLTD phát huy có hiệu ngồi nỗ lực từ phía thân NHTM địa bàn cịn cần đến hỗ trợ từ phía Hội sở NHNN 22 KẾT LUẬN CHUNG Nâng cao CLTD mục tiêu hướng đến NHTM nói chung địa bàn tỉnh Bình Định nói riêng Để góp phần nâng cao CLTD định nhà quản lý phải thực sở phân tích, cần phải hồn thiện phân tích CLTD nhằm cung cấp thơng tin hữu ích cho nhà quản lý ngân hàng Xuất phát từ yêu cầu trên, luận án nghiên cứu đạt thành công chủ yếu sau: - Đóng góp khoa học luận án: + Về mặt lý luận: Luận án làm rõ sở lý luận CLTD phân tích CLTD NHTM Đồng thời luận án đưa hệ thống tiêu phân tích CLTD bao gồm tiêu định tính định lượng nhằm phân tích nội dung: tăng trưởng tín dụng, hiệu tín dụng, mức độ đảm bảo an tồn tín dụng, lực quản lý tín dụng hài lịng khách hàng vay + Về mặt thực tiễn: Luận án tiến hành khảo sát thực trạng phân tích CLTD 22 NHTM địa bàn tỉnh Bình Định đạt số kết sau: Luận án nghiên cứu rõ đặc thù hoạt động sản xuất kinh doanh, tổ chức quản lý NHTM địa bàn tỉnh Bình Định có ảnh hưởng đến cơng tác phân tích CLTD Luận án sâu phân tích, đánh giá thực trạng phân tích CLTD 22 NHTM địa bàn tỉnh Bình Định, rõ bất cập cơng tác phân tích CLTD nhận thức, tổ chức phân tích, cơng cụ phân tích, nội dung phân tích Luận án rõ: NHTM địa bàn tỉnh Bình Định chưa thực quan tâm đến cơng tác phân tích CLTD, cơng cụ nội dung phân tích CLTD cịn sơ sài, việc phân tích tính tốn tiêu cịn mang tính hình thức, chưa cung cấp đầy đủ thông tin nhằm phục vụ cho việc đưa giải pháp nhằm nâng cao CLTD Luận án phân tích rõ nguyên nhân hạn chế việc phân tích CLTD NHTM địa bàn tỉnh Bình Định Trên sở đánh giá thực trạng cơng tác phân tích CLTD NHTM địa bàn tỉnh Bình Định, luận án đề xuất nhóm giải pháp nhằm hồn thiện phân tích CLTD, làm sở cho việc nâng cao CLTD sở định hướng phát triển ngành quan điểm hồn thiện Các nhóm giải pháp bao gồm: Hồn thiện tổ chức phân tích, hồn thiện cơng cụ kỹ thuật phân tích, hồn thiện nội dung phân tích CLTD Để thực giải pháp đòi hỏi điều kiện: (1) Về phía NHNN cần ban hành, bổ sung, sửa đổi số Thông tư hướng dẫn lĩnh vực hoạt động tín dụng, minh bạch hóa hệ thống thông tin tăng cường công tác tra, giám sát đánh giá hoạt động, đặc biệt hoạt động tín dụng ngân hàng (2) Hội sở NHTM cần đưa quy định biểu mẫu báo cáo tổng kết tín dụng, tạo thống chi nhánh q trình cung cấp thơng tin, xây dựng hệ thống đánh giá thường xuyên chi nhánh hệ thống ngân hàng (3) Và NHTM địa bàn tỉnh Bình Định cần đáp ứng số 23 điều kiện nâng cao nhận thức hoạt động phân tích, lực nhân phân tích, đầu tư, trang bị sở vật chất kỹ thuật phục vụ phân tích + Về tính ứng dụng thực tiễn: Luận án đề xuất giải pháp hồn thiện phân tích CLTD phù hợp với đặc điểm tổ chức quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh NHTM địa bàn tỉnh Bình Định - Những hạn chế luận án: Bên cạnh việc làm được, điểm yếu nghiên cứu luận án hạn chế luận án khảo sát điển hình NHTM địa bàn tỉnh Bình Định, ngân hàng chi nhánh cấp mà Hội sở đặt thành phố lớn Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh; nên việc vận dụng giải pháp hoàn thiện phân tích CLTD, đặc biệt hệ thống tiêu phân tích CLTD vào chi nhánh địa bàn khác hay Hội sở ngân hàng cần phải có lựa chọn điều chỉnh tiêu cho phù hợp Mặc dù luận án có đề cập đến tiêu phân tích CLTD theo quan điểm khách hàng, nhiên lĩnh vực đánh giá đa dạng tùy thuộc vào nhìn nhận khách hàng nên luận án cịn nhiều thiếu sót chưa khai phá hết Ngồi ra, lĩnh vực ngân hàng lĩnh vực nhạy cảm, thêm vào ngân hàng địa bàn chi nhánh, báo cáo tài ngân hàng thường không công khai phương tiện thông tin đại chúng nên việc tiếp cận nguồn số liệu dạng thứ cấp khó khăn Mặc dù đối tượng khảo sát NHTM địa bàn tỉnh Bình Định, song nhiều lý khác nên tác giả thu thập đầy đủ báo cáo phân tích CLTD ngân hàng số 22 ngân hàng tham gia khảo sát địa bàn Chính vậy, cố gắng mô tả đầy đủ thực trạng phân tích CLTD NHTM, song chắn cịn nhiều thiếu sót Do đặc thù NHTM Việt Nam nói chung địa bàn tỉnh Bình Định nói riêng chưa thực quan tâm đến cơng tác phân tích, đặc biệt phân tích CLTD, việc vận dụng tiêu phân tích CLTD để phân tích CLTD, phục vụ cho quản trị tín dụng chưa thực quan tâm Mặt khác, việc thực kiểm định kết trả lời người tham gia khảo sát ảnh hưởng không nhỏ đến kết khảo sát kết trả lời câu hỏi khảo sát thực với nhiều đối tượng bao gồm nhà quản lý, nhân viên tín dụng khách hàng vay vốn, mang tính chủ quan phụ thuộc nhiều vào nhận thức người trả lời nên điều có ảnh hưởng định đến chất lượng luận án - Hướng nghiên cứu luận án: Từ điểm hạn chế luận án, theo tác giả, nghiên cứu phân tích CLTD NHTM nên hướng đến mở rộng đối tượng phạm vi khảo sát NHTM Việt Nam, tăng kích cỡ mẫu khảo sát để hồn thiện phân tích CLTD, đặc biệt hồn thiện nội dung phân tích CLTD NHTM Việt Nam Ngoài ra, nghiên cứu nên tiếp tục khai phá xây dựng 24 tiêu phân tích CLTD dạng tiêu định tính, tiêu định lượng (phi tài chính) nhằm phân tích lực quản lý tín dụng, hài lịng khách hàng, mức độ đóng góp kinh tế… DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH ĐÃ CƠNG BỐ CĨ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN CỦA TÁC GIẢ [1] Lê Thị Thanh Mỹ (2014), “Hệ thống kiểm soát nội Ngân hàng TMCP Đơng Á – Chi nhánh Bình Định, Tạp chí Kinh tế Dự báo, Số chuyên đề tháng 04/2014, trang 32-34 [2] Lê Thị Thanh Mỹ (2015), “Phân tích chất lượng tín dụng ngân hàng thương mại địa bàn tỉnh Bình Định – Thực trạng giải pháp”, Tạp chí Kế tốn & Kiểm tốn, Số 11/2015(146), trang 26-28 [3] Lê Thị Thanh Mỹ (2016), “Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng NHTM địa bàn tỉnh Bình Định”, Tạp chí Kinh tế Dự báo, Số 11 (05/2016), trang 6-8 [4] Lê Thị Thanh Mỹ, Trương Xuân Trường (2016), “Tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ tín dụng SeABank, chi nhánh Bình Định”, Tạp chí Kinh tế Dự báo, số 23 (09/2016), trang 30-32 [5] Lê Thị Thanh Mỹ (2016), “Hồn thiện hệ thống tiêu phân tích chất lượng tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam”, Tạp chí Tài – Quản trị kinh doanh, số (09/2016), trang 54-62 ... 11/2015(146), trang 2 6-2 8 [3] Lê Thị Thanh Mỹ (2016), “Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng NHTM địa bàn tỉnh Bình Định”, Tạp chí Kinh tế Dự báo, Số 11 (05/2016), trang 6-8 [4] Lê Thị Thanh Mỹ, Trương... phi tài bao gồm: - Chỉ số phục vụ khách hàng - Chỉ số đáp ứng nhu cầu khách hàng - Tỷ lệ hồ sơ vay vốn không chấp nhận - Tỷ lệ phát triển khách hàng - Tỷ lệ khách hàng cũ quay lại - Tỷ lệ khách... Quan điểm hoàn thi? ??n Dựa đánh giá thực trạng phân tích CLTD NHTM địa bàn tỉnh Bình Định, tác giả đưa số quan điểm có tính chất định hướng cho giải pháp hồn thi? ??n phân tích CLTD bao gồm: - Quan
- Xem thêm -

Xem thêm: HOÀN THIỆN PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH, HOÀN THIỆN PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH