0

SERVICE DIRECTORY KẾ HOẠCH KIỂM THỬ Chiến lược test giới thiệu phương án tiếp cận để test các mục tiêu tes

20 10 0
  • SERVICE DIRECTORY KẾ HOẠCH KIỂM THỬ Chiến lược test giới thiệu phương án tiếp cận để test các mục tiêu tes

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 12:41

SERVICE DIRECTORY KẾ HOẠCH KIỂM THỬ Mã dự án SD_SOF303 Mã tài liệu TP_V1.0 Ngày 01/01/2018 Nhóm: Spring Tên thành viên Trần Văn A Nguyễn Văn C Trần Thị D Hà Nội - 01-2018 BẢN GHI NHẬN THAY ĐỔI TÀI LIỆU Ngày Vị trí thay Lý thay đổi đổi Nguồn gốc Phiê n cũ Mô tả thay đổi Phiên -Kế hoạch test v TRANG KÝ Người lập: Người xem xét: Người phê duyệt: 24v-BM/PM/HDCV/FIS v1/0 Confidential 2/21 -Kế hoạch test v MỤC LỤC GIỚI THIỆU 1.1 Mục đích 1.2 Thông tin chung 1.3 Tài liệu liên quan 1.4 Phạm vi test 1.5 Ràng buộc 1.6 Liệt kê mạo hiểm CÁC YÊU CẦU CHO TEST CHIẾN LƯỢC TEST .7 3.1 Các kiểu test 3.1.1 Test chức (Functional Testing) 11 3.1.2 Test hiệu suất (Performance testing) 14 3.1.3 Test Bảo mật Kiểm soát truy cập (Security and Access Control Testing) .18 3.1.4 Test hồi qui (Regression Testing) 19 3.2 Giai đoạn test 20 3.3 Các công cụ test 20 3.4 Môi trường test 21 TÀI NGUYÊN .21 4.1 Nhân lực 21 4.2 Hệ thống 21 CÁC MỐC KIỂM SOÁT CỦA GIAI ĐOẠN TEST (TEST MILESTONES) 22 CÁC SẢN PHẨM 22 1.1 GIỚI THIỆU Mục đích 24v-BM/PM/HDCV/FIS v1/0 Confidential 3/21 -Kế hoạch test 1.2 v Thông tin chung 1.3 Tài liệu liên quan ST T Tên tài liệu Nguồn Ghi 1.4 Phạm vi test 1.5 Ràng buộc Liệt kê mạo hiểm Stt Mạo hiểm Phương án khắc phục & phòng Mức độ ảnh hưởng ngừa (MD) 2 CÁC YÊU CẦU CHO TEST Danh sách xác định thành phần (tình test, yêu cầu chức phi chức năng) xác định mục tiêu test Các thành phần liệt kê danh sách test CHIẾN LƯỢC TEST 3.1 Các kiểu test 3.1.1 Test chức (Functional Testing) 3.1.1.1 Test chức (Function Testing) 3.1.1.2 Test giao diện người sử dụng (User Interface Testing) Mục đích test: Cách thực hiện: Điều kiện hồn Các vấn đề đặc 3.1.1.3 Test liệu tích hợp liệu (Data and Database Integrity Testing) 3.1.1.4 Test chu trình nghiệp vụ (Business Cycle Testing) Mục đích test: Cách thực hiện:
- Xem thêm -

Xem thêm: SERVICE DIRECTORY KẾ HOẠCH KIỂM THỬ Chiến lược test giới thiệu phương án tiếp cận để test các mục tiêu tes, SERVICE DIRECTORY KẾ HOẠCH KIỂM THỬ Chiến lược test giới thiệu phương án tiếp cận để test các mục tiêu tes

Từ khóa liên quan