0

BÁO cáo THỰC tập DI TRUYỀN 2020 nhuộm nhân chất tế bào VSV phương pháp sử dụng trắc vị thị kính và trắc vi vật kính – định luật menden và phép thử χ2

29 2 0
  • BÁO cáo THỰC tập DI TRUYỀN 2020 nhuộm nhân chất tế bào VSV   phương pháp sử dụng trắc vị thị kính và trắc vi vật kính – định luật menden và phép thử χ2

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 12:31

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHOA SINH HỌC – CÔNG NGHỆ SINH HỌC BÁO CÁO THỰC TẬP DI TRUYỀN 2020 Ca 1_ Tiểu nhóm 02: Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 11 năm 2019 Trần Hoàng Tâm - 18180043 Báo cáo buổi Báo cáo buổi Báo cáo buổi Báo cáo buổi Bài tập phả hệ Bài tập Enzyme 20 Bài tập phân nhóm lab Buổi 2: Nhuộm nhân chất tế bào VSV - Phương pháp sử dụng trắc vị thị kính trắc vi vật kính – Định luật Menden phép thử χ2 Bảng phân công công việc: Kết phần nhuộm nhân chất phương pháp sử dụng TVVK TVTK: Kích thước tế bào: D = khoảng chi thước đo TVVK = 10µm khoảng chia TVVK = 5x10µm = 50µm = 20 khoảng chia TVTK  khoảng chia TVTK = 2,5µm Kích thước tế bào B.subtilis = vạch TVTK = 2,5 µm Kích thước tế bào S.cerevisiae = vạch TVTK = 7,5 µm Định luật Menden-Phép thử χ2 Câu 1: Sự tương ứng bước hoạt động so với qui luật Mendel: Bước + 2: Túi tương đương với locus, chứa hạt màu khác allel trạng thái dị hợp tử Bước 3: Chia túi thành cụm tương đương với giới tính Mỗi túi cụm cho hạt tương đương với việc hình thành giao tử, cha mẹ truyền cho nửa gene Các giao tử kết hợp với tạo đời Bước 1-3 lặp lại: Quá trình xảy locus khác Bước 4: Khảo sát mô cho trình lai cặp tính trạng Câu 2: Mơ tả q trình lai: gọi tính trạng hạt trịn hồng A, hạt trịn xanh a, gọi tính trạng hạt thoi đỏ B, hạt thoi trắng b (A, B trội hoàn toàn so với a, b) Sơ đồ lai: P: AaBb × AaBb F: TLKG: 1AABB : 2AABb : 2AaBB : 4AaBb : 1AAbb : 1aaBB : 2Aabb : 2aaBb : 1aabb TLKH: 9A_B_ : 3A_bb : 3aaB_ : 1aabb P F1 F2 F3 Hạt tròn Số liệu thực tế Giá trị dự kiến (e) Sai lệch (d) d2 d2/e 1/4 x 600 = 150 Lai tính trạng: Tỉ lệ kiểu gene: χ2 = ∑(d2/e) = 1/150 + + 1/150 = 2/150 ≈ 0.01333 Bậc tự = Số kiểu gene – =3 – = P > 0.95 → Không có khác biệt số liệu thực tế giá trị dự kiến → Kết tuân theo qui luật di truyền Memdel Tỉ lệ kiểu hình: χ2 = ∑(d2/e) = 1/450 + 1/150 = 4/450 ≈ 0.00889 Bậc tự = Số kiểu hình – = – = P>0.95 → Khơng có khác biệt số liệu thực tế giá trị dự kiến → Kết tuân theo qui luật di truyền Memdel Hạt thoi Số liệu thực tế Giá trị dự kiến (e) Sai lệch (d) d2 d2/e Tỉ lệ kiểu gene: χ2 = ∑(d2/e) = 0.00667+0.96333+1.70667 = 2.67667 Bậc tự = Số kiểu gene – =3 – = 0.2 h: bị bệnh Câu 1: Phân tích phả hệ: Giả sử haplotype locus chứa gene bệnh liên kết hoàn toàn 7:Ah/Bh → Bệnh liên kết với haplotype A, B 5:Bh/C- không bệnh → 5:CH/Bh 6:Ah/D- không bệnh → 6:DH/Ah 1:CH/A- không bệnh → 1:CH/Ah (do A liên kết với h phân tích cá thể 7) 2:Bh/D- không bệnh → 2:DH/Bh 3:Ah/A- không bệnh → 3:AH/Ah 23 4:DH/B- không bệnh → 4:DH/Bh (Do B liên kết với h phân tích cá thể 7) Câu 2: Hãy phân tích khả kiểu gene thai nhi này? P: 5:CH/Bh x 6:DH/Ah TLKG: F1: CH/DH : CH/Ah : DH/Bh : Ah/Bh Khả bị bệnh thai nhi bao nhiêu, biết kiểu RFLP thai nhi AB, biết khơng có tái tổ hợp đoạn RFLP locus quy định bệnh? RFLP thai nhi: AB → Kiểu gene: Ah/Bh → 100% bệnh Bài tập: dự đoán chiều dài đoạn DNA cắt hai enzyme Bài tập: Phân tích đa dạng di truyền chủng vi khuẩn lactic: Biện luận đa dạng phân nhóm LAB đặc tính kháng khuẩn đặc tính tiết enzyme Sắp xếp lại bảng số liệu: 24 Đặc tính kháng khuẩn nằm số liệu E.co, L.mo Đặc tính tiết enzyme nằm số liệu Es, Ptase, b.ga, a.ga Phần mềm sử dụng: RStudio phiên 3.6.1 25 Kết thu được: Bản đồ dendrogram Câu lệnh: > setwd("C:/Users/Admin/Desktop") > bt1=read.csv("tdtt1.csv",header=T,row.names=1) > hc=hclust(dist(tdtt1)) > plot(hc,hang=-1) Biện luận: Do q trình sống lồi có phát sinh đột biến, đột biến tích lũy thời gian dài tạo nên khác biệt đa dạng, chủng với Tuy nhiên, có chủng khác nhiều, có chủng khác ít, thời điểm chủng bắt đầu tách gần hay xa thời điểm 26 ... Buổi 2: Nhuộm nhân chất tế bào VSV - Phương pháp sử dụng trắc vị thị kính trắc vi vật kính – Định luật Menden phép thử χ2 Bảng phân công công vi? ??c: Kết phần nhuộm nhân chất phương pháp sử dụng TVVK... Tâm - 18180043 Báo cáo buổi Báo cáo buổi Báo cáo buổi Báo cáo buổi Bài tập phả hệ Bài tập Enzyme 20 Bài tập phân nhóm... d2/e χ2 = ∑(d2/e) = 21.61 Bậc tự = Số kiểu gene – = – = P < 0.05 → Có khác biệt số liệu thực tế giá trị dự kiến → Kết không tuân theo qui luật di truyền Memdel Tỉ lệ kiểu hình Số liệu thực tế Giá
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO cáo THỰC tập DI TRUYỀN 2020 nhuộm nhân chất tế bào VSV phương pháp sử dụng trắc vị thị kính và trắc vi vật kính – định luật menden và phép thử χ2 , BÁO cáo THỰC tập DI TRUYỀN 2020 nhuộm nhân chất tế bào VSV phương pháp sử dụng trắc vị thị kính và trắc vi vật kính – định luật menden và phép thử χ2