0

Khác biệt giới trong chi tiêu cho điều trị bệnh mãn tính của cư dân nông thôn Việt Nam

11 1 0
  • Khác biệt giới trong chi tiêu cho điều trị bệnh mãn tính của cư dân nông thôn Việt Nam

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 11:49

Bài viết sử dụng dữ liệu điều tra định lượng và định tính năm 2013-2014 tại ba vùng nông thôn Việt Nam, kết quả cho thấy nam giới chi trả cho việc điều trị bệnh mãn tính cao hơn nữ giới. Dựa trên quan điểm của khung lý thuyết tương đối văn hóa và kinh tế - chính trị bài viết lý giải sự khác biệt giới về chi tiêu cho điều trị bệnh của cư dân nông thôn Việt Nam. 24 TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI số 11 (279) 2021 KHÁC BIỆT GIỚI TRONG CHI TIÊU CHO ĐIỀU TRỊ BỆNH MÃN TÍNH CỦA CƯ DÂN NƠNG THƠN VIỆT NAM NGUYỄN THỊ NHUNG* Bài viết sử dụng liệu điều tra định lượng định tính năm 2013-2014 ba vùng nông thôn Việt Nam, kết cho thấy nam giới chi trả cho việc điều trị bệnh mãn tính cao nữ giới Dựa quan điểm khung lý thuyết tương đối văn hóa kinh tế - trị viết lý giải khác biệt giới chi tiêu cho điều trị bệnh cư dân nơng thơn Việt Nam Từ khóa: khác biệt giới, chi tiêu cho bệnh mãn tính, nơng thơn Việt Nam Nhận ngày: 23/9/2021; đưa vào biên tập: 25/9/2021; phản biện: 03/10/2021; duyệt đăng: 20/11/2021 ĐẶT VẤN ĐỀ Dữ liệu Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho thấy có khác biệt chi tiêu chăm sóc sức khỏe quốc gia phát triển quốc gia phát triển Năm 2012, tỷ lệ chi tiêu cho chăm sóc sức khỏe nhóm quốc gia thu nhập thấp chiếm 5,1% GDP, nước thu nhập cao chiếm 11,6% GDP, riêng Việt Nam tỷ lệ chiếm 6% (WHO, 2015) Các nghiên cứu quốc gia có thu nhập thấp trung bình, người dân có xu hướng tự chi trả cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe họ từ bảo hiểm y tế chương trình y tế phủ hỗ trợ (Russell, 1996; Van Doorslaer cộng sự, 2005; O'Donnell cộng sự, 2008) Tỷ lệ tự * Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ chi trả cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe người dân nước thu nhập thấp 77,6% tổng chi tiêu cho chăm sóc sức khỏe, cao nước thu nhập cao (38,5%), riêng Việt Nam tỷ lệ chiếm 85% (WHO, 2015) Kết nghiên cứu C.A Nathanson (1977); R.J Apfel (1982); L.M Verbrugge (1985); D.L Wingard, B.A Cohn, G.A Kaplan (1989); K Roy, A Chaudhuri (2008); Nguyễn Thị Nhung (2020) cho phụ nữ có tuổi thọ cao đàn ơng, trung bình khoảng năm, phụ nữ có xu hướng bệnh nhiều sức khỏe đàn ông phổ quát tất chủng tộc tất quốc gia Tuy nhiên, phụ nữ chi tiêu cho việc chăm sóc sức khỏe nam giới, đặc biệt quốc gia có thu nhập thấp hộ gia đình có thu nhập thấp (Sen, Iyer - George, 2002; Pandey cộng sự, 2002; Rout, NGUYỄN THỊ NHUNG – KHÁC BIỆT GIỚI TRONG CHI TIÊU… 2006, 2010; Iyer, Sen - Östlin, 2008; Roy - Chaudhuri, 2008; Song - Bian, 2014; Maharana - Ladusingh, 2014; Batra, Gupta - Mukhopadhyay, 2014, 2017; Saikia, Moradhvaj - Bora, 2016; Williams cộng sự, 2017; Moradhvaj Saikia, 2019) Bài viết dựa liệu điều tra năm 2013-2014 ba vùng nông thôn Việt Nam để xem xét khác biệt giới việc tự chi trả cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe, cụ thể chi tiêu cho việc điều trị bệnh mãn tính 12 tháng trước khảo sát lý giải khác biệt giới dựa quan điểm khung lý thuyết tương đối văn hóa khung lý thuyết kinh tế trị PHƯƠNG PHÁP VÀ LÝ THUYẾT TIẾP CẬN Bài viết sử dụng liệu điều tra định lượng định tính năm 2013-2014 đề tài nghiên cứu “Sức khỏe dân số nông thôn Việt Nam” Mary McDonnell làm chủ nhiệm quan chủ quản Hội đồng Khoa học xã hội Hoa Kỳ (SSRC), triển khai thực với hợp tác Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (VASS) tài trợ kinh phí tổ chức Atlantic Philanthropies Dữ liệu điều tra định lượng tỉnh Thái Nguyên, Khánh Hòa Vĩnh Long, tỉnh chọn huyện, huyện chọn xã, tổng cộng 12 xã, với tổng số mẫu 3.921 hộ gia đình Các tỉnh, huyện, xã chọn mẫu theo phương pháp phân tầng phù hợp với mục tiêu nghiên cứu Các hộ gia đình 25 chọn mẫu theo phương pháp ngẫu nhiên hệ thống Dữ liệu định tính qua vấn sâu 10% hộ gia đình mẫu điều tra định lượng Phương pháp chọn mẫu vấn sâu theo lấy mẫu định mức (quota sampling), với hai tiêu chí điều kiện kinh tế hộ gia đình (thu nhập trung bình trung bình) loại bệnh (bệnh mãn tính bệnh cấp tính) Ngồi ra, vào năm 2018 2019, vấn sâu bổ sung 48 hộ gia đình, đưa thêm vào tiêu chí giới, nghĩa hai vợ chồng (hoặc nam nữ) hộ gia đình có bệnh Mục đích việc bổ sung tiêu chí giới việc chọn mẫu để lý giải cách có hệ thống việc kiến tạo giới hộ gia đình cách đầy đủ đồng thời lý giải vấn đề kiến tạo giới theo quan điểm lý thuyết khác Phỏng vấn sâu bổ sung thực hai xã tỉnh Thái Nguyên (xã TN3, TN4) hai xã tỉnh Vĩnh Long (xã VL3, VL4) Những hộ gia đình vấn hộ vấn vào năm 2013-2014 vấn vợ chồng, hai vợ chồng có bệnh mãn tính Phương pháp vấn tách biệt nam nữ với mục đích để có thơng tin khách quan nam nữ hành vi giải bệnh tật họ mà không bị lệ thuộc lẫn Bài viết lý giải khác biệt giới chi tiêu cho bệnh mãn tính dựa quan điểm khung lý thuyết tương đối 26 văn hóa kinh tế - trị Từ khung lý thuyết tương đối văn hóa chúng tơi đặt giả thuyết nam giới thể nam tính qua cách đối phó với triệu chứng bệnh tật mạnh mẽ nữ giới, nam giới thường đợi đến bệnh trầm trọng khám chữa bệnh, chi phí khám chữa bệnh nam giới cao nữ giới Từ khung lý thuyết kinh tế - trị, chúng tơi đặt giả thuyết chi tiêu cho khám chữa bệnh nữ thấp chi tiêu cho khám chữa bệnh nam bất bình đẳng giới nông thôn việc phân công lao động cấu trúc kinh tế nông nghiệp Việt Nam Nam giới làm việc bên hộ gia đình trả tiền cơng nhiều nữ giới tiêu cho khám chữa bệnh ưu tiên cao để đảm bảo sức khỏe làm việc trì thu nhập; nữ giới làm việc nhà, đồng nhiều tiêu cho khám chữa bệnh thấp hơn, gia đình có điều kiện kinh tế khó khăn KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Trong viết này, chúng tơi phân tích người từ 15 tuổi trở lên giả định nhóm đến 14 tuổi chưa bị tác động văn hóa quy định thái độ hành vi cho nam nữ Trong tổng số 11.551 người từ độ tuổi 15 tuổi trở lên khảo sát có 39,2% (4.522 người) bệnh mãn tính 12 tháng trước khảo sát 88,6% số (4.007 người) có khám chữa bệnh Tuy nhiên số người có khám chữa bệnh TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI số 11 (279) 2021 có 75,1% (3.020 người) hỏi trực tiếp người bệnh/người người bệnh khám chữa bệnh Bảng Các số liệu thống kê Số người Tỷ lệ Tỷ lệ người có bệnh mãn tính Khơng bệnh 7.028 60,8 Có bệnh 4.522 39,2 Tổng số 11.551 100 Tỷ lệ người có khám chữa bệnh mãn tính Khơng khám chữa bệnh 515 11,4 Có khám chữa bệnh 4.007 88,6 Tổng số 4.522 100 Có hỏi trực tiếp người bệnh/ người có người bệnh khám chữa bệnh Khơng 987 24,5 Có 3.020 75,1 Tổng số 4.007 100 Dữ liệu chi tiêu cho lần khám chữa bệnh mãn tính Khơng có liệu chi tiêu 112 3,7 Có liệu chi tiêu 2.908 96,3 Tổng số 3.020 100 Nguồn: Tác giả xử lý từ Dữ liệu điều tra đề tài “Sức khỏe dân số nông thôn Việt Nam” năm 2013-2014 Dữ liệu chi tiêu hỏi cho bệnh mãn tính hai sở y tế mà người bệnh trả hành trình khám chữa bệnh Chi phí tính bao gồm chi trả cho sở y tế chi phí khác tiền tàu xe, ăn uống, thuê trọ cho người nhà để trơng nom, chăm sóc, tiền phong bì cho nhân viên y tế (nếu có) sau trừ chi phí miễn, giảm bảo hiểm y tế chi trả Kết cho thấy nữ giới chi tiêu trung bình cho việc điều trị 27 NGUYỄN THỊ NHUNG – KHÁC BIỆT GIỚI TRONG CHI TIÊU… Bảng Chi tiêu cho điều trị bệnh mãn tính năm Nhóm tuổi Nam Nữ 856 1.293 Trung bình (1.000 đồng) 1.511 1.171 Độ lệch chuẩn đồng) 5.425 3.664 316 443 Trung bình (1.000 đồng) 1.674 974 Độ lệch chuẩn (đồng) 6.927 3.334 Số người 1.172 1.736 Số người 15-59 tuổi Số người 60+ Tổng số Trung bình (1.000 đồng) 1.555 1.121 Độ lệch chuẩn (đồng) 5.865 3.582 Mức ý nghĩa thống kê (kiểm định Independent Samples T Test) ,108 ,097 ,024 Nguồn: Tác giả xử lý từ Dữ liệu điều tra đề tài “Sức khỏe dân số nơng thơn Việt Nam” năm 2013-2014 bệnh mãn tính nam giới, mức khác biệt có ý nghĩa thống kê (kiểm định Independent Samples T Test cho mức ý nghĩa sig=0,024) Trước hết, nghiên cứu giải thích phụ nữ bệnh tật nhiều nam giới nam giới mạnh mẽ nên nói đến bệnh tật nữ giới (Robertson, 2003; Tudiver Talbot, 1999; White and Witty, 2009; Courtenay, 2000; George Fleming, 2004; Addis Mahalik, 2003, Nguyễn Thị Nhung, 2020) Do nam giới khơng chẩn đốn sớm bệnh tật, đặc biệt bệnh mãn tính khơng truyền nhiễm chẩn đốn bệnh thường nghiêm trọng chi phí cho việc điều trị tốn Trong vấn sâu, cho thấy mức chi tiêu cho điều trị bệnh tật cao mà bệnh tật mức độ trầm trọng Các thơng tín viên cho điều trị bệnh tật, chi phí cao bệnh nặng, kể nam nữ Thơng tín viên hộ gia đình VL4 cho nữ giới chi tiêu cho điều trị bệnh tật hay nhiều nam giới mà mức độ trầm trọng bệnh tật định mức chi tiêu cho việc điều trị PV: Phụ nữ thường bệnh nam giới thường bệnh gì? NB (nam): Đường huyết đặc thù phụ nữ, cịn huyết áp đàn ơng bệnh nhiều PV: Bệnh đường huyết điều trị nhiều tiền khơng? NB (nam): Khơng nhiều tiền, có người biến chứng nặng, không trị đến nơi đến chốn Thứ hai phịng chống khơng tốt, điều trị tốn kém, lúc đầu điều trị theo phác đồ cụ thể, sống phù hợp với bệnh bình thường, khơng tốn nhiều tiền PV: Huyết áp tiểu đường bệnh trị nhiều tiền hơn? NB (nam): Cái mà kiểm sốt tốt khơng tốn nhiều tiền đâu, mà 28 TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI số 11 (279) 2021 biến chứng biến chứng nặng tiền nhiều, biến chứng nhẹ tiền (Hộ VL4, vấn năm 2018) biến chứng mức độ trầm trọng bệnh tật, mức chi tiêu cho bệnh người vợ thấp bệnh nhẹ Cả hai vợ chồng hộ 34 VL1 bệnh tiểu đường tim mạch, nhiên mức chi tiêu cho bệnh người chồng cao bệnh PV: Ông kể cho hành trình mà chữa bệnh ạ? NB (chồng): Bệnh đái tháo đường ban đầu tơi khơng biết, ( ) Bảng Tỷ lệ người có bảo hiểm y tế chia theo nhóm tuổi giới Tỉnh Thái Nguyên Giới Nhóm tuổi Nam 15-59 tuổi (1) Tỷ lệ dân số có bảo hiểm y tế 56,0% (2) Dân số độ tuổi 60+ (1) (2) Tổng số 15-59 tuổi (1) (2) 60+ (1) (2) Tổng số (3) (4) Vĩnh Long 15-59 tuổi (1) (2) 60+ (1) (2) Tổng số (3) (4) Tổng số 15-59 tuổi (1) (2) 60+ Tổng số 91,1% 190 (3) Tỷ lệ dân số có bảo hiểm y tế 59,6% (4) Tổng số dân số tỉnh Khánh Hòa 1663 1853 59,6% 1706 84,8% 197 62,2% 1903 42,2% 1535 75,7% 255 47,0% 1790 52,9% 4904 Nữ 64,9% 1691 Tổng số Chi Square 60,5% ,000 3354 81,0% 279 85,1% 469 67,2% 1970 63,5% 64,7% 1764 62,2% 82,7% 248 83,6% 66,9% 2012 64,6% ,001 3915 50,3% 1506 46,2% ,000 3041 77,5% 386 76,8% ,334 641 55,8% 1892 51,5% ,000 3682 60,4% 4961 56,7% ,000 9865 81,2% (2) 642 913 1555 56,4% 63,4% 60,0% 5874 ,321 445 80,0% 5546 ,001 3470 83,0% Tổng số dân số khảo sát ,000 3823 (1) Tỷ lệ dân số có bảo hiểm y tế ,002 ,072 ,000 11420 Nguồn: Tác giả xử lý từ Dữ liệu điều tra đề tài “Sức khỏe dân số nông thôn Việt Nam” năm 2013-2014 29 NGUYỄN THỊ NHUNG – KHÁC BIỆT GIỚI TRONG CHI TIÊU… tưởng đâu bệnh gì, khám biết tiểu đường Khám trị bệnh tới PV: Rồi có nghĩ bị đái tháo đường khơng ạ? NB (chồng): Khơng, đâu có biết ( ) Biến chứng đau tới ln PV: Rồi biến chứng qua bệnh tim, ông kể cho rõ ạ? NB (chồng): Rồi biến chứng bệnh viện tư bên Cần Thơ, có lên thành phố (TPHCM), [ ] tùm lum bệnh viện hết, uống thuốc trời, tiểu đường sang qua tim mạch […] Rồi đau nằm nửa đêm mệt, thở khơng Tính chết đó, kêu thằng nhỏ tốc chở qua bệnh viện Hoàn Mỹ nhập viện Rồi đặt stent stent bốn chục triệu đặt hai stent (Hộ 34 VL1, vấn năm 2014) Mặt khác, số liệu khảo sát cho thấy tỷ lệ người có bảo hiểm y tế nữ cao nam, chi tiêu cho điều trị bệnh tật nam cao nữ Bảng cho thấy tỷ lệ người có bảo hiểm y tế 60,4% so với tổng dân số độ tuổi từ 15 tuổi trở lên khảo sát tỷ lệ nữ có bảo hiểm y tế cao nam (63,4% cho nữ 56,4% cho nam) khác biệt có ý nghĩa thống kê (mức ý nghĩa sig=0,000) Tuy nhiên, xét nhóm tuổi ba tỉnh, nhóm 15-59 tuổi có tỷ lệ nữ có bảo hiểm y tế cao nam khác biệt có ý nghĩa thống kê (sig=0,000), nhóm tuổi cịn lại khơng khác biệt Ngoại lệ, Thái Nguyên nhóm người già tỷ lệ nam có bảo hiểm y tế cao nữ, nam 91,1% nữ 81% (sig=0,002) Giả thuyết chúng tơi tỷ lệ người có bảo hiểm y tế người già Thái Nguyên nam giới cao nữ giới nam giới nhóm tuổi hưởng bảo hiểm y tế đội hưu trí nhiều nữ giới Bảng Loại bảo hiểm y tế người độ tuổi lao động (nữ 15-55, nam 15-60) chia theo nam nữ Loại bảo hiểm y tế Giới Nam Nữ Tổng số 334 692 Bảo hiểm y Số người 358 tế bắt buộc Tỷ lệ (%) 27,8 24,5 26,1 428 777 Bảo hiểm y Số người 349 tế tự 27,1 31,4 29,3 Tỷ lệ (%) nguyện 600 1.181 Bảo hiểm y Số người 581 tế 45,1 44,1 44,6 Tỷ lệ (%) sách Tổng số Số người 1.288 1.362 2.650 Tỷ lệ (%) 100 100 100 Nguồn: Tác giả xử lý từ Dữ liệu điều tra đề tài “Sức khỏe dân số nông thôn Việt Nam” năm 2013-2014 Dữ liệu điều tra cho thấy cấu trúc kinh tế nông thôn Việt Nam đa số nam giới làm việc khu vực có hưởng lương cao nữ giới quan quyền địa phương (Bảng 5) Mặc dù gần việc chuyển dịch nhà máy, xí nghiệp từ thành thị nông thôn (Luong, 2018: 617-620) thu hút lượng nữ công nhân xã khảo sát chưa chịu tác động mạnh mẽ việc Do đó, tỷ lệ nam giới độ tuổi lao động có bảo hiểm y 30 tế bắt buộc cao nữ ngược lại tỷ lệ nữ có bảo hiểm y tế tự nguyện cao nam (kiểm định Chi Square, sig=0,029) Những hộ gia đình kinh tế khó khăn thơng thường chi phí để mua bảo hiểm y tế tự nguyện khó khăn (trừ hộ nghèo cận nghèo hưởng theo diện sách) Theo ghi chép điền dã nhóm nghiên cứu, nhân viên bán bảo hiểm y tế tự nguyện cho chi phí cho việc mua bảo hiểm y tế ngày tăng cao, phận người dân có thu nhập thấp khơng có điều kiện để tham gia nên số người tham gia hàng năm thấp Về giới, theo thơng tín viên phụ nữ tham gia mua bảo hiểm y tế nhiều Thơng tín viên cho nam giới khơng thích khám bệnh bảo hiểm y tế phải chờ đợi thời gian, phụ nữ nhiều bệnh kiên nhẫn nam giới PV: Hiện có sử dụng bảo hiểm y tế khơng? NB (nam): Khơng hồi tui đâu có sử dụng đâu, trừ trường hợp (bệnh nặng) tui đưa PV: Chứ khơng thơi, có mà khơng sử dụng hả? NB (nam): Bởi hơm lên Bệnh viện Bình Dân tui có đưa ra, họ (nhân viên) ngồi họ sai không tui mệt […] Thôi dẹp vụ đi, khỏi, công Kết khảo sát (Bảng 5) cho thấy nam giới làm bên nhiều hưởng lương cao nữ giới TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI số 11 (279) 2021 (Nguyen Cuong, 2012: 12; Rodgers Menon, 2010: 36; Ngân hàng Thế giới, 2011: 55; United Nations in Viet Nam, 2002: 35; Chowdhury cộng sự, 2018) Tỷ lệ nam 55,9% tỷ lệ nữ 40% (Kiểm định Chi Square, sig=0,000), bất bình đẳng nam nữ nông thôn Việt Nam phân công lao động đưa đến bất bình đẳng chi tiêu cho y tế Bảng Tỷ lệ làm việc bên hộ gia đình trả lương, trả cơng Giới Nam Khơng làm việc bên ngồi gia đình (được trả cơng, trả lương) Nữ Tổng số Số 1.894 2.240 4.134 người Tỷ lệ (%) 44,1 60,0 51,5 Có làm việc Số 2.405 1.495 3.900 bên ngồi gia người đình (được trả Tỷ lệ 55,9 40,0 48,5 công, trả (%) lương) Tổng số Số 4.299 3.735 8.034 người Tỷ lệ (%) 100 100 100 Nguồn: Tác giả xử lý từ Dữ liệu điều tra đề tài “Sức khỏe dân số nông thôn Việt Nam” năm 2013-2014 Dữ liệu từ vấn sâu củng cố thêm vấn đề ưu tiên điều trị bệnh tật cho người lao động tạo thu nhập cho gia đình Hai vợ chồng hộ 190 VL3 chia sẻ việc khám chữa bệnh gia đình khó khăn kinh tế NGUYỄN THỊ NHUNG – KHÁC BIỆT GIỚI TRONG CHI TIÊU… PV: Như với có bệnh người, lỡ hai người bệnh lúc ưu tiên dành cho điều trị trước, cô chú? Người bệnh (chồng): Nếu mà hai người bệnh lượt hết lượt à, hai người hai đứa gần nè, hai đứa chở PV: Vấn đề kinh tế có định khơng, ví dụ bệnh mà nhà có nhiêu tiền đương nhiên dành cho trước? NB (chồng): Hễ nói kinh tế tui trước bả tui cịn lao động (Hộ 190 VL3, vấn năm 2018) Trong vấn sâu cho thấy, thông thường người trụ cột gia đình ưu tiên cho việc khám chữa bệnh thành viên khác để trì việc làm tạo thu nhập Đặc biệt hộ gia đình có thu nhập thấp Hộ 137 VL3, thơng tín viên cho bệnh người chồng cần phải ưu tiên chữa trị PV: Chị có nghĩ ngại khám bệnh thấy kinh tế khơng có dư dả ngại khơng thấy sức khỏe khơng đi? NTL (vợ người bệnh): Chị nói thật lịng, nhiều chị thấy kinh tế khơng có, sợ nhiều lỡ khám có bệnh nhiều, bệnh mà tốn tiền nhiều q mắc cơng, gia đình biết rầu lo, chồng rầu lo rầu lo 31 Cho nên thấy chưa có dấu hiệu nặng thơi PV: Rồi ơng xã chị có đơn đốc khám định kỳ khơng hay ngại giống chị? NTL (vợ người bệnh): Chị có kêu, tui nói thơi anh có bảo hiểm thơi anh tái khám, sợ ảnh có bệnh nên xúi, rảnh có thời gian lên khám coi, nhiều thấy, thấy ảnh khơng có khỏe (Hộ 137 VL3, vấn năm 2018) Thơng tín viên hộ 95 VL3, cho trụ cột gia đình nên người vợ lo lắng bệnh tật thúc giục việc khám chữa bệnh PV: Sức khỏe mà cô lo nhiều hơn? NB (nam): Cũng tui đầu máy (trụ cột gia đình), tui mà nằm xuống lo (kiếm tiền) cho gia đình, nên bả lo lắm, bả hối tui khám bệnh hoài (Hộ 95 VL3, vấn năm 2018) Đặc biệt, qua vấn sâu thấy rõ bất bình đẳng giới, nam giới làm việc bên ngồi gia đình làm cơng việc nặng thu nhập nhiều công việc phụ nữ gia đình cơng việc đồng (làm ruộng, trồng chè) PV: Vậy thưa chị, hai vợ chồng bệnh, mà gia đình khơng đủ điều kiện thường ưu tiên cho chữa trị trước? NB (nữ): Thật chị e phụ nữ hy sinh lắm, thường 32 nhường cho chồng Như nhà chị, bệnh tật nên biết sức khỏe khơng nên ưu tiên hết Cái ưu tiên ưu tiên PV: Nhưng ảnh có đồng ý khơng? NB (nữ): Thực đàn ơng khơng cần phải hy sinh đến đâu, mà đến lúc bệnh nặng đưa phải thôi, chấp nhận thôi, đàn ông người ta không quan trọng nhiều (Hộ 281 TN4, vấn năm 2019) KẾT LUẬN Dữ liệu điều tra định lượng định tính năm 2013-2014 ba vùng nông thôn Việt Nam cho thấy nam giới tự chi trả cho việc điều trị bệnh mãn tính cao nữ giới Trước hết, nam giới thể cách đối phó với bệnh tật triệu chứng bệnh tật mạnh mẽ nữ giới, họ quan tâm đến bệnh tật nên nam giới thường đợi đến bệnh nghiêm trọng khám chữa bệnh, chi phí cho khám TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI số 11 (279) 2021 chữa bệnh cao nữ giới Ngồi ra, nơng thơn Việt Nam, nữ giới có bảo hiểm y tế nhiều hơn, mức chi tiêu cho điều trị bệnh tật nữ giới thấp mức chi tiêu cho điều trị bệnh tật nam giới, bảo hiểm y tế bắt buộc nam cao nữ bảo hiểm y tế tự nguyện nữ cao nam Cuối cùng, bất bình đẳng phân cơng lao động nông thôn Việt Nam tác tố dẫn đến bất bình đẳng chi tiêu cho y tế Nam giới lao động bên ngồi gia đình, làm việc có hưởng lương nhiều nữ giới nên ưu tiên cho việc khám chữa bệnh nhiều hơn, để đảm bảo sức khỏe làm việc trì thu nhập cho gia đình tiêu cho điều trị bệnh tật nhiều nữ giới; ngược lại nữ giới lao động gia đình, làm việc đồng nhẹ nên ưu tiên, chi tiêu cho điều trị bệnh tật nam giới    TÀI LIỆU TRÍCH DẪN Addis, M.E., J.R Mahalik 2003 “Men, Masculinity, and the Contexts of Help Seeking” American Psychologist, 58 (1), pp 5-14 Apfel, R.J 1982 “How are Women Sicker Than Men? An Overview of Psychosomatic Problems in Women” Psychother Psychosom 37(2), pp 106-118 Batra A., I Gupta and A Mukhopadhyay 2014 “Does Discrimination Drive Gender Differences in Health Expenditure on Adults: Evidence from Cancer Patients in Rural India” Indian Statistical Institute Discussion Paper 14-03 Batra A., I Gupta and A Mukhopadhyay 2017 “Gender Differences in Health Expenditure of Rural Cancer Patients: Evidence From a Public Tertiary Care Facility in India” Journal of Quantitative Economics, Volume 16, Issue 3, 615-629 doi:10.100 7/s40953-017-0113-4 Chowdhury, I., H Johnson, A Mannava and E Perova 2018 “Gender Gap in Earnings in Vietnam: Why Do Vietnamese Women Work in Lower Paid Occupations?” NGUYỄN THỊ NHUNG – KHÁC BIỆT GIỚI TRONG CHI TIÊU… 33 Policy Brief Issue 2, March 2018 Courtenay, W 2000 “Constructions of Masculinity and their Influence on Men’s WellBeing: A Theory of Gender and Health” Social Science & Medicine, 50 (10), pp 13851401 George, A and P Fleming 2004 “Factors Affecting Men’s Help-seeking in the Early Detection of Prostate Cancer: Implications for Health Promotion” Journal of Men’s Health and Gender, (4), pp 345-352 Iyer A, G Sen and P Östlin 2008 “The Intersections of Gender and Class in Health Status and Health Care” Global Public Health 3(S1), pp 13-24 9.1080/17441690801 892174 Luong, V Hy 2018 “The Changing Configuration of Rural-Urban Migration and Remittance Flow in Vietnam” Sojourn XXXIII(3), pp 602-646 10 Maharana B and L Ladusingh, 2014 “Gender Disparity in Health and Food Expenditure in India among Elderly” International Journal of Population Research, doi.org/10.1155/2014/150105 11 Mary McDonnell 2013-2014 Sức khỏe dân số nông thôn Việt Nam Hội đồng Khoa học xã hội Hoa Kỳ (SSRC), Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (VASS) 12 Moradhvaj and N Saikia 2019 “Gender Disparities in Health-Care Expenditure (HCE) and Financing Strategiesfor In-patient Care in India” SSM - Population Health, doi.org/10.1016/j.ssmph.2019.100372 13 Nathanson C.A 1977 “Sex, Illness, and Medical Care: a Review of Data, Theory and Method” Social Science & Medicine, 11, 13e25 14 Ngân hàng Thế giới 2011 Đánh giá giới Việt Nam Hà Nội: Ngân hàng Thế giới Việt Nam 15 Nguyen Cuong 2012 “Gender Equality in Education, Health Care, and Employment: Evidence from Vietnam” MPRA https://mpra.ub.uni-muenchen.de/54222/, truy cập ngày 20/3/2020 16 Nguyễn Thị Nhung 2020 “Bệnh tật khác biệt giới cư dân nông thôn Việt Nam” Tạp chí Khoa học Xã hội (TPHCM), ISSN: 1859-0136, số (261)/2020: 15-30 17 O’Donnell O., E Van Doorslaer, R.P Rannan-Eliya, A Somanathan, S.R Adhikari, B Akkazieva and M.N Huq 2008 “Who Pays for Health-Care in Asia?” Journal of Health Economics, 27(2), pp 460-475 18 Pandey A., P.G Sengupta, S.K Mondal, D.N Gupta, B Manna, S Ghosh & et al 2002 “Gender Differences in Healthcare-Seeking During Common Illnesses in a Rural Community of West Bengal, India” Journal of Health, Population and Nutrition 20(4), pp 306-311 19 Robertson, S 2003 “Men Managing Health” Men’s Health Journal (4), pp 111113 20 Rodgers Y and N Menon 2010 “Gender Differences in Socioeconomic Status and Health: Evidence from the 2008 Vietnam Household Living Standard Survey” http://www.brandeis.edu/departments/economics/RePEc/brd/doc/Brand eis_WP18.pdf, truy cập ngày 20/3/2020 34 TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI số 11 (279) 2021 21 Rout H.S 2006 “Gender Inequality in Household Health Expenditure: the Case of Urban Orissa” Nagarlok, vol 38, no 3, pp 44-48 22 Rout, H.S 2010 “Gender and Household Health Expenditure in Odisha, India” Journal of Health Management, 12, (2010), pp 445-460 DOI: 10.1177/097206341001 200403 23 Roy K and A Chaudhuri 2008 “Influence of Socioeconomic Status, Wealth and Financial Empowerment on Gender Differences in Health and Health-Care Utilization in Later Life: Evidence from India” Social Science and Medicine, 66(9), pp 1951-1962 24 Russell, S 1996 “Ability to Pay for Health-Care: Concepts and Evidence” Health Policy and Planning, 11(3), pp 219-237 25 Saikia N., Moradhvaj and J Bora 2016 “Gender Difference in Health-Care Expenditure: Evidence from India Human Development Survey” PLoS ONE 11(7):e015 8332 26 Sen G., A Iyer and A George 2002 “Structural Reforms and Health Equity a Comparison of NSS Surveys, 1986-87 and 1995-96” Economic and Political Weekly, vol 37, no 14, pp 1342-1352 27 Song Y and Y Bian 2014 “Gender Differences in the Use of Health care in China: Cross-Sectional Analysis” International Journal for Equity in Health, 13(1), doi:10.1186/1475-9276-13-8 28 Tudiver, F and Y Talbot 1999 “Why Don’t Men Seek Help? Family Physicians' Perspectives on Help-Seeking Behaviour in Men” Journal of Family Practice, 48 (1), pp 47-52 29 United Nations in Viet Nam 2002 Gender Briefing Kit Hanoi: United Nations in Vietnam 30 Van Doorslaer, E., O’Donnell, O., Rannan-Eliya, R P., Somanathan, A., Adhikari, S R., Akkazieva, B., and Ibragimova, S 2005 Paying Out-of-pocket for Health-Care in Asia: Catastrophic and Poverty Impact Colombo: Erasmus University, Rotterdam and IPS 31 Verbrugge L.M 1985 “Gender and Health: an Update on Hypotheses and Evidence”, 26(3), pp 156-182 32 White, A and K Witty 2009 “Men’s Under Use of Health Services - Finding Alternative Approaches” Journal of Men’s Health, (2), pp 95-97 33 Williams, J.S., Bishu, K., Dismuke, C.E et al 2017 Sex Differences in Healthcare Expenditures Among Adults with Diabetes: Evidence from the Medical Expenditure Panel Survey, 2002-2011 BMC Health Serv Res 17, 259 (2017) https://doi.org/10.118 6/s12913-017-2178-3 34 Wingard D.L., B.A Cohn and G A Kaplan 1989 “Sex Differentials in Morbidity and Mortality Risks Examined by Age and Cause in the Same Cohort” American Journal of Epidemiology, 130(3), 601e610 35 World Health Organization (WHO) 2015 “World Health Statistics Report Geneva: World Health Organization” http://www.who.int/gho/publications/ world_health_statistics/ 2015/en/, truy cập ngày 10/8/2021 ... viết dựa liệu điều tra năm 2013-2014 ba vùng nông thôn Việt Nam để xem xét khác biệt giới việc tự chi trả cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe, cụ thể chi tiêu cho việc điều trị bệnh mãn tính 12 tháng... Do nam giới khơng chẩn đoán sớm bệnh tật, đặc biệt bệnh mãn tính khơng truyền nhiễm chẩn đốn bệnh thường nghiêm trọng chi phí cho việc điều trị tốn Trong vấn sâu, cho thấy mức chi tiêu cho điều. .. Việt Nam cho thấy nam giới tự chi trả cho việc điều trị bệnh mãn tính cao nữ giới Trước hết, nam giới thể cách đối phó với bệnh tật triệu chứng bệnh tật mạnh mẽ nữ giới, họ quan tâm đến bệnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Khác biệt giới trong chi tiêu cho điều trị bệnh mãn tính của cư dân nông thôn Việt Nam, Khác biệt giới trong chi tiêu cho điều trị bệnh mãn tính của cư dân nông thôn Việt Nam