0

Biến đổi cơ cấu kinh tế xã hội và sự thay đổi tín ngưỡng Phật giáo Nam tông sang đạo Tin lành của người Khmer ở Nam Bộ

9 2 0
  • Biến đổi cơ cấu kinh tế xã hội và sự thay đổi tín ngưỡng Phật giáo Nam tông sang đạo Tin lành của người Khmer ở Nam Bộ

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 11:42

Khi nói về các hiện tượng tôn giáo, hay các hình thái ý thức xã hội, C. Mác không coi chúng như là những sự vật tự nó hay những đặc trưng vốn có của các xã hội hay các nhóm người trong lịch sử, mà ông luận giải rằng sự xuất hiện và tồn tại của tôn giáo xuất phát từ hiện thực khách quan và nguồn gốc quan trọng nhất của tôn giáo chính là điều kiện kinh tế - xã hội. Bài viết này, chúng tôi coi sự cải đạo của người Khmer từ Phật giáo Nam tông sang Tin Lành như một sự biến đổi đặc biệt. 66 TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI số (274) 2021 BIẾN ĐỔI CƠ CẤU KINH TẾ XÃ HỘI VÀ SỰ THAY ĐỔI TÍN NGƯỠNG PHẬT GIÁO NAM TƠNG SANG ĐẠO TIN LÀNH CỦA NGƯỜI KHMER Ở NAM BỘ NGUYỄN ĐỨC DŨNG* ĐỖ THU HƯỜNG** Khi nói tượng tơn giáo, hay hình thái ý thức xã hội, C Mác không coi chúng vật tự hay đặc trưng vốn có xã hội hay nhóm người lịch sử, mà ông luận giải xuất tồn tôn giáo xuất phát từ thực khách quan nguồn gốc quan trọng tôn giáo điều kiện kinh tế - xã hội Từ quan điểm vật lịch sử C Mác, nghiên cứu ảnh hưởng cấu kinh tế - xã hội đến biến đổi tín ngưỡng, tôn giáo người Khmer Nam Bộ mối quan hệ với q trình biến đổi kinh tế - xã hội, công đổi nước ta Bài viết này, coi cải đạo người Khmer từ Phật giáo Nam tông sang Tin Lành biến đổi đặc biệt Từ khóa: cấu kinh tế - xã hội, biến đổi tín ngƣỡng, tơn giáo, ngƣời Khmer, Nam Bộ Nhận ngày: 15/11/2020; đưa vào biên tập: 20/12/2020; phản biện: 15/3/2021; duyệt đăng: 5/6/2021 DẪN NHẬP Kể từ Việt Nam bƣớc vào công đổi kinh tế xã hội (1986) nay, kinh tế chuyển dịch theo hƣớng cơng nghiệp hóa thị hóa ngày mạnh mẽ Cơ cấu GDP năm 2018 nƣớc cho thấy khu vực nông lâm thủy sản, tăng hàng năm song chiếm 8,7% mức tăng trƣởng chung, khu vực công nghiệp, xây dựng chiếm tới 48,6% khu vực dịch vụ chiếm 42,7% (Tổng cục Thống *, ** Trƣờng Đại học Nội vụ Hà Nội kê, 2019) Tỷ lệ thị hóa tăng gần gấp đôi so với năm 80 kỷ XX (từ 20% lên 38%) Điều cho thấy cấu kinh tế nƣớc ta dƣới tác động kinh tế thị trƣờng q trình cơng nghiệp hóa chuyển dịch mạnh mẽ từ kinh tế nơng nghiệp sang kinh tế công nghiệp dịch vụ Về mặt xã hội, tỷ lệ hộ nghèo nƣớc giảm nhanh từ 58% năm 1993 xuống 14,5% năm 2008, nhờ mà khoảng gần 30 triệu ngƣời nghèo giai đoạn Đây thành tựu ấn tƣợng đƣợc cộng đồng quốc tế ghi nhận đánh giá cao Cùng với cải NGUYỄN ĐỨC DŨNG - ĐỖ THU HƢỜNG – BIẾN ĐỔI CƠ CẤU KINH TẾ… thiện mức sống, chất lƣợng sống ngƣời dân đƣợc cải thiện tiếp cận dịch vụ giao thông, cung cấp nƣớc sạch, điện, giáo dục y tế… Đa số vùng nông thôn phát huy đƣợc lợi kinh tế hộ gia đình Các sách ƣu đãi nhà nƣớc trình chuyển dịch cấu kinh tế nông thôn để tiếp cận với kinh tế thị trƣờng chuyển dịch đƣợc cấu kinh tế hộ gia đình, nhờ đó, ngày nhiều hộ gia đình có nguồn thu nhập cao ổn định Trong nhiều năm qua, Đảng Nhà nƣớc có nhiều chƣơng trình phát triển kinh tế xã hội nông thôn, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, nhiên tỷ lệ chủ yếu tập trung khu vực đồng bào dân tộc thiểu số, ngƣời nhập cƣ thị Trong đó, tỷ lệ hộ nghèo ngƣời dân tộc Khmer năm 2009 34,6% so với tỷ lệ chung nƣớc 14,5%, dân tộc Khmer có tỷ lệ nghèo thấp so với tất nhóm dân tộc thiểu số khác (có tỷ lệ từ 45% đến 73%) (Viện khoa học xã hội Việt Nam, 2011: 83) 67 lập gia đình, cha mẹ chia đất để canh tác, hình thành hộ gia đình Các hộ có khu đất gia đình cha mẹ, tạo thành đại gia đình nhƣng độc lập với kinh tế Sở hữu chung đại gia đình giếng nƣớc, rơm hay khu sân vƣờn KINH TẾ HỘ GIA ĐÌNH VÀ TÍN NGƯỠNG PHẬT GIÁO NAM TƠNG CỦA NGƯỜI KHMER Ở NAM BỘ Do đặc trƣng kinh tế hộ gia đình, hộ gia đình Khmer Đồng sơng Cửu Long có khu đất ở, đất trồng lúa Nơi cƣ trú thƣờng giồng đất cao đất thấp xung quanh để trồng lúa Khi hộ gia đình phát triển từ đơn vị gia đình nhỏ thành đại gia đình gồm gia đình cha mẹ gia đình cháu, đất đai đƣợc chia cho gia đình cháu để gia đình đơn vị kinh tế hộ gia đình riêng biệt độc lập với nhau, hợp tác tƣơng trợ lẫn thành viên đại gia đình nguyên tắc đạo đức nghĩa vụ Không gian cƣ trú canh tác đại gia đình hay tập hợp đơn vị kinh tế hộ gia đình nhƣ thế, theo cách gọi ngƣời Khmer Nam Bộ phum Mỗi phum thƣờng có khoảng từ đến gia đình, đơi 10 gia đình (Nguyễn Khắc Cảnh, 1997) Tính độc lập kinh tế hộ gia đình làm cho mối quan hệ hộ gia đình đại gia đình hay phum mang ý nghĩa cộng đồng huyết thống, cộng đồng cƣ trú cộng đồng kinh tế Truyền thống gia đình ngƣời Khmer Đồng sông Cửu Long Ngƣời Khmer Đồng sông Cửu Long trồng lúa nƣớc với tập quán định Mặc dù tình trạng nghèo nƣớc đƣợc giải bản, song vùng đồng bào dân tộc thiểu số, có đồng bào Khmer Nam Bộ phải khắc phục nhiều năm tới 68 canh định cƣ hình thức gia đình mẫu hệ Tuy nhiên tập qn cƣ trú bên nhà vợ khơng cịn tn thủ nghiêm ngặt nhƣ trƣớc, tổ chức gia đình theo mẫu hệ ngƣời Khmer giảm dần ảnh hƣởng, trì nghi lễ tơn giáo, kết hôn Do điều kiện sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ - hộ gia đình nên suất thấp, đủ cho nhu cầu thiết yếu năm Nếu số nhân không lao động nhiều số lao động, với bất lợi thời tiết, giá bán bn bảo đảm cho đời sống vật chất hộ gia đình mức tối thiểu, chí có nguy thiếu đói thƣờng xuyên Do truyền thống tập quán cƣ trú nên đến thu hoạch mùa vụ, thành viên gia đình phân chia cơng việc theo lứa tuổi, theo lao động - lao động phụ, nam - nữ, ông bà - cha mẹ - - cháu, tự ý thức chịu trách nhiệm phần việc đƣợc phân Từ ý thức trách nhiệm cơng việc sản xuất gia đình hình thành ý thức trách nhiệm chăm lo sống thành viên gia đình Từ đó, ý thức đạo đức gia đình bắt đầu nảy sinh chiếm vị quan trọng hệ thống đạo đức ngƣời Ý thức đƣợc mở rộng quan hệ xã hội ngồi gia đình Từ ý thức tổ tiên, ông bà, cha mẹ nuôi dƣỡng, gây dựng nghiệp đảm bảo cho sống cháu – ý thức lòng biết ơn tơn kính tổ tiên, ơng bà cha mẹ trở thành tín TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI số (274) 2021 ngƣỡng thờ tổ tiên, ông bà gia đình Mặt khác, ý thức quan hệ cộng đồng nhƣ chỗ dựa thiết yếu thành viên cộng đồng từ sản xuất đời sống, họ tái tinh thần cộng đồng nhƣ sức mạnh siêu nhiên hay vị thần bảo trợ cộng đồng Phật giáo Nam tơng tín ngƣỡng Arak hay Neak tà vốn tín ngƣỡng tơn giáo ngƣời Khmer Đồng sông Cửu Long Trƣớc du nhập Phật giáo Nam tông, ngƣời Khmer Nam Bộ vốn chịu ảnh hƣởng đạo Bà la môn Các nghi lễ truyền thống thờ Arak Neak tà đƣợc tích hợp vào nghi lễ Phật giáo chùa dịp lễ hội lớn hàng năm Ngày nay, bên cạnh tín ngƣỡng thờ Arak (thờ bà tổ dịng họ) Neak tà (thần bảo hộ phum, sóc), ngƣời Khmer cịn thờ số vị thần có nguồn gốc từ tôn giáo cổ Ấn Độ, nhƣ : Siva, Visnou, Brahman, Riahu… ẢNH HƯỞNG CỦA CƠ CẤU KINH TẾ XÃ HỘI ĐẾN BIẾN ĐỔI TÍN NGƯỠNG SANG ĐẠO TIN LÀNH CỦA NGƯỜI KHMER THEO PHẬT GIÁO NAM TÔNG Ở NAM BỘ 3.1 Kinh tế hộ gia đình người Khmer thời kỳ đổi Kinh tế hộ gia đình ngƣời Khmer có cải thiện đáng kể trình chuyển đổi cấu kinh tế - xã hội qua số thu nhập bình quân đầu ngƣời số giảm nghèo Trong nghiên cứu sinh kế ngƣời Khmer hai xã nông nghiệp NGUYỄN ĐỨC DŨNG - ĐỖ THU HƢỜNG – BIẾN ĐỔI CƠ CẤU KINH TẾ… tỉnh Trà vinh năm 2012, Ngô Thị Phƣơng Lan (2012: 47) nhận xét: “các nghề nghiệp phổ biến trồng lúa, trồng hoa màu (hoa màu lƣơng thực hoa màu thực phẩm), ăn trái, công nghiệp ngắn ngày, chăn nuôi gia súc - gia cầm, nuôi trồng thủy sản làm mƣớn… Làm mƣớn công việc phổ biến để đa dạng nguồn thu nhập cho cá nhân hộ gia đình ngƣời Khmer kể nông nghiệp phi nông nghiệp Hoạt động làm thuê chủ yếu nông nghiệp nên thu nhập không cao công việc không thƣờng xuyên Tiền công lao động nam giới 80.00090.000đ/ngày, nữ giới 60.000đ/ngày, cơm nƣớc ngƣời làm thuê phải tự lo” Vì thế, nhiều ngƣời Khmer, ngƣời trẻ có học vấn định, có xu hƣớng di cƣ trung tâm thị tìm việc làm Trƣớc đây, phần lớn dân cƣ sống nông nghiệp nhƣng hộ gia đình Khmer thƣờng đơng con, nên việc chia đất cho tách hộ tình trạng cầm cố ruộng đất phải lo cơng việc lớn gia đình nhanh chóng thu hẹp diện tích đất canh tác làm gia tăng tình trạng thiếu đất canh tác dẫn đến đời sống khó khăn, khơng ổn định Do diện tích đất canh tác ngày thu hẹp, ngƣời Khmer thay chủ yếu trồng lúa vụ nhƣ trƣớc họ thâm canh tăng vụ “ở vùng thích hợp ngƣời dân làm từ hai đến ba vụ năm, chí bảy vụ hai năm (Trà Kháo, Trà Vinh) 69 Quá trình thâm canh tăng vụ giai đoạn 1993-1996” (Ngô Thị Phƣơng Lan, 2012: 48) Tuy nhiên, trình canh tác thâm canh địi hỏi đầu tƣ cao phân bón thuốc trừ sâu (tới 50% thu nhập), nên khơng hộ thiếu vốn đầu tƣ Thực tế cho thấy, sản xuất nông nghiệp theo cách truyền thống ngƣời Khmer đáp ứng phần nhu cầu lƣơng thực Khi kinh tế thị trƣờng tác động tới vùng nông thôn, ngƣời Khmer buộc phải đầu tƣ sản phẩm cơng nghiệp nơng nghiệp nhƣ phân bón thuốc trừ sâu, phải sử dụng lao động làm thuê gia đình làm thuê cho hộ khác thiếu việc làm, di cƣ tìm việc làm Với hộ khơng có đất canh tác, thành viên gia đình phải làm thuê hay kinh doanh (bn bán nhỏ dịch vụ) Những hộ có ruộng đất làm nơng để giữ truyền thống, đáp ứng nhu cầu lƣơng thực, phần đông chuyển sang kinh doanh, dịch vụ hay làm thuê để đảm bảo chi tiêu gia đình Sự phân cơng lao động hộ gia đình gắn với kinh tế thị trƣờng nên tính động cá nhân ngày phát triển, tính ràng buộc sản xuất nơng nghiệp thành viên hộ gia đình giảm sút Trong quan hệ họ hàng cộng đồng, hoạt động nơng nghiệp khơng cịn mối quan tâm chung ngƣời, nên truyền thống vần đổi công, giúp đỡ lẫn mùa vụ dần, hoạt động thuê mƣớn nhân công 70 ngày phổ biến Sự trợ giúp lẫn kinh doanh hay tiêu dùng hạn chế ngƣời dựa vào sản xuất nông nghiệp hay làm thuê nên khơng thể có nguồn thu nhập tiền dồi để trợ giúp lẫn Theo khảo sát Nguyễn Ngọc Minh (2018: 48), có 46% ngƣời dân khơng vay mƣợn, 35% vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, 7% vay từ Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn, 6% từ ngƣời chuyên cho vay, 3% từ họ hàng, 2% từ bạn bè, 1% từ định chế ngân hàng từ ngƣời bn bán Tình hình cho thấy, ngƣời nơng dân Khmer có khả trợ giúp lẫn tiền kinh tế hộ gia đình khơng nhƣ trƣớc nên khơng thƣờng giúp sức lao động Vì thế, quan hệ gia đình, họ hàng, phum sóc dần tƣơng trợ, gắn bó tinh thần cộng đồng 3.2 Biến đổi tín ngưỡng theo đạo Tin Lành người Khmer Nam Bộ Do chi phối nhu cầu sinh kế cá nhân ngày tăng, mối quan tâm cá nhân đến đời sống tinh thần gia đình cộng đồng phum sóc bị chi phối, với đa số ngƣời Khmer gặp khó khăn q trình chuyển đổi cấu kinh tế - xã hội Sự thu hẹp vai trị sản xuất nơng nghiệp kinh tế thị trƣờng làm giảm thiểu chức cố kết gia đình cộng đồng kinh tế hộ gia đình vốn sở kinh tế xã hội hệ thống đạo đức truyền TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI số (274) 2021 thống nhƣ hệ thống tín ngƣỡng tơn giáo ngƣời Khmer Trong hộ thành cơng q trình chuyển đổi cấu kinh tế sang hoạt động phi nông lâm thủy sản, họ có nhiều hội tham gia vào sinh hoạt cộng đồng để thể thành cơng mình, đơi có biểu nặng hình thức, nhƣ phơ trƣơng đóng góp vật chất cá nhân hay vụ lợi sinh hoạt cộng đồng nhƣ lễ hội, xây sửa chùa chiền Vì thế, khác biệt kinh tế dẫn tới khác biệt thái độ ngƣời sinh hoạt nghi lễ tôn giáo cộng đồng Điều đáng ý trình chuyển đổi cấu kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số dẫn đến tƣợng biến đổi tín ngƣỡng tơn giáo mức độ khác Từ giảm sút niềm tin vào tín ngƣỡng tơn giáo truyền thống, xem nhẹ giá trị tâm linh xem nhƣ phƣơng tiện tìm kiếm lợi ích vật chất, tinh thần sinh hoạt cộng đồng, chí từ bỏ tín ngƣỡng tơn giáo truyền thống để theo tơn giáo khác, tìm kiếm cộng đồng tơn giáo làm chỗ dựa cho đời sống vật chất trƣớc mắt lẫn đời sống tinh thần giới bên Dù tƣợng chƣa đƣợc nghiên cứu cách tồn diện có hệ thống, nhƣng thực tế xảy số cộng đồng dân tộc thiểu số có khả tiếp cận kinh tế thị trƣờng hay có hồn cảnh đặc biệt khó khăn Trên bình diện xã hội 71 NGUYỄN ĐỨC DŨNG - ĐỖ THU HƢỜNG – BIẾN ĐỔI CƠ CẤU KINH TẾ… văn hóa, tƣợng đặt vấn đề xung khắc quan hệ gia đình cộng đồng, hệ thống tín ngƣỡng tơn giáo giả định hình thành cộng đồng xã hội khác biệt với quan niệm khác đời sống xã hội, giới tâm linh kiểu tổ chức xã hội riêng biệt Các nghiên cứu chuyển đổi tôn giáo cộng đồng dân tộc thiểu số Nam Bộ cho rằng, chuyển đổi tôn giáo thƣờng gắn với thay đổi nơi cƣ trú môi trƣờng sống chiến tranh hay biến động kinh tế xã hội Để hòa nhập vào mơi trƣờng sinh sống mới, nhóm dân tộc thiểu số phải từ bỏ tín ngƣỡng tơn giáo truyền thống theo tín ngƣỡng cộng đồng dân cƣ nơi cƣ trú mà họ đến Sự chấp nhận tín ngƣỡng cộng đồng nơi cƣ trú điều kiện hịa hợp tơn giáo, trị xã hội nhóm dân cƣ đến cộng đồng dân cƣ chỗ Vì thế, thống thực đời sống cộng đồng hay xã hội yếu tố đòi hỏi thống ý thức hay tín ngƣỡng tơn giáo thành viên họ Mặt khác, tổ chức tơn giáo cịn có vai trị quan trọng cộng đồng dân cƣ tự quản nên việc chọn lựa tham gia tôn giáo đảm bảo cho đời sống cộng đồng ngƣời ln có tính tổ chức tính ổn định: “Ngƣời Khmer xã Lộc Khánh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phƣớc vốn tín đồ Phật giáo Nam tơng lâu đời Song có thời gian đồng bào bỏ đạo Phật chùa địa phƣơng khơng có sƣ sãi hoạt động Vì lý nên hầu hết ngƣời Khmer cải đạo theo Tin Lành…” (Phan Thị Yến Tuyết, 2018: 71) Theo Nguyễn Thị Thanh Trang (2014), nguyên nhân ngƣời Khmer cải đạo sang đạo Tin Lành điều kiện sống khó khăn kinh tế thị trƣờng Bảng Số lƣợng tín đồ Tin Lành tỉnh Trà Vinh từ 1954 đến 2005(11) Năm Số tín đồ Tin Lành Tỷ lệ tăng % 1954 90 0% 1975 192 53% 2001 376 49% 2005 1011 63% Nguồn: Theo Nguyễn Thị Thanh Trang, 2014: 43-44 Điều đáng ý giai đoạn 19541975 1975-2001 tỷ lệ tín đồ tăng ln xấp xỉ 50% Giai đoạn 2001-2005 (5 năm) tỷ lệ lệ tín tăng lên 63% Điều có nghĩa chuyển đổi tín ngƣỡng tôn giáo vùng dân tộc thiểu số có biểu mạnh từ năm 2001 đến năm 2005, gắn liền với tác động trình chuyển đổi cấu kinh tế xã hội nƣớc Bảng Số lƣợng tín đồ đạo Tin Lành dân tộc Khmer Trà Vinh (20052010) Năm 2005 Tín đồ Tỷ lệ tồn tỉnh tăng % 1.011 0% Tín đồ ngƣời Khmer Tỷ lệ tăng % 309 0% 72 TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI số (274) 2021 2006 1.118 10% 339 9,8% 2007 1.181 5,6% 375 10% 2008 1.139 -3,5% 336 -10% 2009 1.194 5% 385 14,5% 2010 1.287 7,7% 414 7,5% Nguồn: Theo Nguyễn Thị Thanh Trang, 2014: 52 Sự gia tăng mạnh số tín đồ Tin Lành ngƣời Khmer Trà Vinh cho thấy tác động biến đổi kinh tế xã hội đến đời sống vật chất tinh thần mạnh so với tác động nhóm khơng phải ngƣời Khmer Tuy nhiên vấn đề chuyển đổi tín ngƣỡng tơn giáo biến đổi trạng thái tín ngƣỡng tơn giáo ngƣời Khmer khảo sát (tháng 11/2017) tác giả lại khơng hồn tồn đồng với Kết khảo sát xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng cho thấy, ngƣời nghèo mẫu điều tra có tỷ lệ tin tƣởng cao tín ngƣỡng tơn giáo, nhóm có mức sống trung bình giàu có tỷ lệ tin tƣởng giảm dần Kết khảo sát Bảng nhóm nghèo ln đề cao ý nghĩa sinh hoạt cộng đồng nghi lễ chùa nhóm trung bình giàu qua hai số “cộng đồng” “hội hè” Điều cho thấy, ngƣời nghèo ln xem sinh hoạt tơn giáo tín ngƣỡng gắn liền với tinh thần đời sống cộng đồng với tƣ cách chỗ dựa cho đời sống vật chất tinh thần Trong Bảng 4, quan niệm ngƣời Khmer tham gia vào sinh hoạt tơn giáo nhà thờ dƣới hình thức khác cho thấy nhóm nghèo có tỷ lệ quan tâm tìm hiểu sinh hoạt nhà thờ hội hè cao nhóm trung bình Dù quan tâm đến sinh hoạt tôn giáo chùa hay nhà thờ, ngƣời Khmer coi biểu tƣợng tôn giáo nhƣ thân sức mạnh siêu nhiên chi phối tƣợng thiên nhiên may rủi sống ngƣời nên số lƣợng tín đồ tham dự ln cao tuyệt đối Sau trải nghiệm đời sống cộng đồng tôn giáo mới, tôn giáo thực đáp ứng đƣợc Bảng 3: Sự tham gia sinh hoạt tôn giáo chùa ngƣời Khmer xã Phú Tân, (Châu Thành, Sóc Trăng) Đón tết Nghi lễ Cộng đồng Hội hè Cầu may Nghèo Trung bình Khá - giàu Số hộ % Số hộ % Số hộ % 24 96 19 100 28 100 Nguồn: Nguyễn Đức Dũng, 2017 21 84 18 95 26 93 19 76 13 68 15 54 28 16 14 24 96 19 100 27 96 Nghĩa vụ tôn giáo 20 80 15 79 25 89 73 NGUYỄN ĐỨC DŨNG - ĐỖ THU HƢỜNG – BIẾN ĐỔI CƠ CẤU KINH TẾ… Bảng Sự tham gia sinh hoạt tôn giáo nhà thờ ngƣời Khmer xã Phú Tân, (Châu Thành, Sóc Trăng) Tìm hiểu Nghi lễ Hội hè Trợ giúp Cầu may Nghèo Trung bình Khá - giàu Quan hệ Đã bỏ Số hộ 11 12 11 % 44 48 24 12 44 36 Số hộ 0 % 25 30 10 25 0 Số hộ % 21 27 3,5 14 24,5 10,5 Nguồn: Nguyễn Đức Dũng, 2017 nhu cầu vật chất tinh thần ngƣời Khmer hồn tồn thay đổi tín ngƣỡng truyền thống Điều giải thích ngƣời Khmer nghèo thƣờng có tỷ lệ chuyển đổi tơn giáo cao dù họ tin tƣởng tín ngƣỡng truyền thống, tín ngƣỡng truyền thống có khác biệt phân biệt đối xử sinh hoạt cộng đồng, quan tâm tƣơng trợ giúp đỡ lẫn gắn với quan hệ cộng đồng tín ngƣỡng truyền thống ngƣời Khmer khơng cịn đƣợc trì Vì thế, tƣợng cộng đồng hay nhóm dân tộc thiểu số theo tôn giáo thời gian lại trở với tín ngƣỡng tơn giáo truyền thống tƣợng phổ biến Trong nhóm trung bình - giàu, chuyển đổi cấu kinh tế từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp, từ kinh tế tự cung tự cấp sang kinh tế thị trƣờng, nên ln có biểu tin tƣởng vào tín ngƣỡng, tơn giáo truyền thống thấp nhƣng họ lại có chuyển đổi tơn giáo họ tạo lập đƣợc sở vững cho kinh tế gia đình, cảm thấy phải lệ thuộc vào quan hệ cộng đồng nhƣ trƣớc KẾT LUẬN Từ biến đổi kinh tế hộ gia đình tiếp cận với kinh tế thị trƣờng ngƣời Khmer Nam Bộ, cho thấy đa số ngƣời Khmer có cải thiện mức sống Sự biến đổi kinh tế hộ gia đình phƣơng diện tổ chức sản xuất hay quan hệ sản xuất dẫn đến đề cao hoạt động sinh kế cá nhân hộ gia đình nhƣ đơn vị kinh tế trƣớc Sự giảm thiểu vai trò tổ chức kinh tế hộ gia đình kinh tế thị trƣờng dẫn tới giảm thiểu ý thức cá nhân vai trò cộng đồng đời sống kinh tế xã hội Các cá nhân, ngƣời trẻ hay ngƣời có hồn cảnh đặc biệt khó khăn, khơng chỗ dựa vào quan hệ hợp tác tƣơng trợ cộng đồng nông nghiệp truyền thống phải di cƣ hay xa rời sống cộng đồng để tìm sinh kế 74 khác hay ngƣời thay đổi cơng việc thƣờng tìm chỗ dựa quan hệ cộng đồng dẫn tới chuyển đổi tín ngƣỡng thời hay lâu dài Vì thế, chuyển đổi tín ngƣỡng tơn giáo ngƣời Khmer Nam Bộ gắn với biến đổi đời sống cộng đồng tinh thần Phật giáo Nam tơng TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI số (274) 2021 tập trung chủ yếu vào sinh hoạt tôn giáo ý đến hoạt động kinh tế xã hội cộng đồng dân cƣ Nếu Phật giáo Nam tông muốn giữ đƣợc vị ảnh hƣởng tuyệt đối nhƣ trƣớc cần phải mở rộng ảnh hƣởng hoạt động kinh tế sinh hoạt cộng đồng  TÀI LIỆU TRÍCH LIỆU TRÍCH DẪN Ngơ Thị Phƣơng Lan 2012 Bất ổn sinh kế di cư lao động người Khmer Đồng sơng Cửu Long Tạp chí Nghiên cứu Con người, số 3/2012 Nguyễn Đức Dũng 2017 Số liệu điều tra xã Tân Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng, tháng 11 năm 2017 Nguyễn Khắc Cảnh 1997 Loại hình cơng xã người Khmer Đồng sơng Cửu Long Luận án phó tiến sĩ khoa học Lịch sử, chuyên ngành Dân tộc học, Trƣờng Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, Đại học Quốc gia TPHCM Nguyễn Ngọc Minh 2018 Sinh kế người Khmer xã Vĩnh Hải, huyện Vĩnh Châu tỉnh Sóc Trăng Luận văn thạc sĩ Xã hội học, Học viện Khoa học Xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Trang 2014 Sự du nhập ảnh hưởng đạo Tin Lành đời sống văn hóa người Khmer Trà Vinh Luận văn thạc sĩ Văn hóa học, Trƣờng Đại học Trà Vinh Phan Thị Yến Tuyết 2018 Chuyển đổi tín ngưỡng, tơn giáo cộng đồng dân tộc thiểu số miền Đông Nam Bộ Tạp chí Khoa học Xã hội (TPHCM), số (234), tr 68-83 Tổng cục Thống kê 2019 Tổng quan kinh tế - xã hội Việt Nam năm 2018 https://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=382&idmid=2&ItemID=19041, truy cập ngày 22/6/2019 Viện Khoa học xã hội Việt Nam 2011 Giảm nghèo Việt Nam, thành tựu thách thức Kỷ yếu hội thảo ... CƠ CẤU KINH TẾ XÃ HỘI ĐẾN BIẾN ĐỔI TÍN NGƯỠNG SANG ĐẠO TIN LÀNH CỦA NGƯỜI KHMER THEO PHẬT GIÁO NAM TÔNG Ở NAM BỘ 3.1 Kinh tế hộ gia đình người Khmer thời kỳ đổi Kinh tế hộ gia đình ngƣời Khmer. .. nhƣng độc lập với kinh tế Sở hữu chung đại gia đình giếng nƣớc, rơm hay khu sân vƣờn KINH TẾ HỘ GIA ĐÌNH VÀ TÍN NGƯỠNG PHẬT GIÁO NAM TƠNG CỦA NGƯỜI KHMER Ở NAM BỘ Do đặc trƣng kinh tế hộ gia đình,... vốn sở kinh tế xã hội hệ thống đạo đức truyền TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI số (274) 2021 thống nhƣ hệ thống tín ngƣỡng tơn giáo ngƣời Khmer Trong hộ thành cơng q trình chuyển đổi cấu kinh tế sang hoạt
- Xem thêm -

Xem thêm: Biến đổi cơ cấu kinh tế xã hội và sự thay đổi tín ngưỡng Phật giáo Nam tông sang đạo Tin lành của người Khmer ở Nam Bộ, Biến đổi cơ cấu kinh tế xã hội và sự thay đổi tín ngưỡng Phật giáo Nam tông sang đạo Tin lành của người Khmer ở Nam Bộ