0

Giới hạn quyền tác giả trong hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học theo pháp luật về sở hữu trí tuệ Việt Nam - quyền sao chép của thư viện

8 3 0
  • Giới hạn quyền tác giả trong hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học theo pháp luật về sở hữu trí tuệ Việt Nam - quyền sao chép của thư viện

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 11:26

Trong môi trường giáo dục, thư viện đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc cung cấp các nguồn thông tin để hỗ trợ hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học. Để đảm bảo quyền tiếp cận thông tin của mỗi chủ thể trong xã hội cũng như đảm bảo thư viện hoạt động đúng với chức năng của mình, pháp luật về sở hữu trí tuệ Việt Nam đã ghi nhận quyền sao chép của thư viện là một trong những trường hợp giới hạn quyền tác giả. NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI GIỚI HẠN QUYỀN TÁC GIẢ TRONG HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC THEO PHÁP LUẬT VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ VIỆT NAM - QUYỀN SAO CHÉP CỦA THƯ VIỆN Nguyễn Khánh Phương Trường Đại học PHENIKAA Tóm tắt: Trong mơi trường giáo dục, thư viện đóng vai trị vơ quan trọng việc cung cấp nguồn thông tin để hỗ trợ hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học Để đảm bảo quyền tiếp cận thông tin chủ thể xã hội đảm bảo thư viện hoạt động với chức mình, pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam ghi nhận quyền chép thư viện trường hợp giới hạn quyền tác giả Đây thể việc cân lợi ích tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả với cộng đồng, từ đóng góp vào phát triển chung xã hội Từ khoá: Quyền tác giả; giới hạn quyền tác giả; sử dụng hợp lý; chép; thư viện LIMITATIONS OF COPYRIGHT IN TEACHING AND RESEARCH ACTIVITIES UNDER INTELLECTUAL PROPERTY LAW OF VIETNAM - REPRODUCTION RIGHTS OF LIBRARIES Abstract: In the educational environment, libraries play an important role in providing information sources to support teaching and research activities Aiming to reserve and enforce the right of access to information of each individual in society and while demonstrating that the library’s functions are rightfully performed, Intellectual Property Law of Vietnam has recognized the library’s reproduction right as one of the limitations of copyright This also indicates the balance between the interest of the author, the copyright holder and that of the community; thus, contributing to the overall development of society Keywords: Copyright; limitations of copyright; fair use; reproduce; library Đặt vấn đề Công tác giảng dạy nghiên cứu khoa học (NCKH) cần khai thác nhiều tác phẩm nhiều tác giả để truyền đạt, phổ biến kiến thức sử dụng, ứng dụng kết sáng tạo khoa học đời sống Từ đó, đào tạo cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực chất lượng cao, có trình độ, có kiến thức, có kỹ văn hóa, ; trở thành trung tâm sáng tạo tri thức chuyển giao công nghệ, góp phần tích cực vào phát triển đất nước Việc cải thiện nâng cao lực giảng dạy NCKH cá nhân, tập thể cần hỗ trợ lớn từ nguồn tài liệu Nếu khơng có hạn chế độc quyền tác giả chủ sở hữu quyền tác giả (QTG) người sử dụng khó khăn việc tiếp cận, khai thác tác phẩm, từ 28 THÔNG TIN VÀ TƯ LIỆU - 6/2021 khơng thể khuyến khích q trình sáng tạo chủ thể xã hội Có thể nói, việc giới hạn QTG hoạt động giảng dạy NCKH vô quan trọng cần thiết, đóng góp vào phát triển chung xã hội Đồng thời, thể việc cân lợi ích tác giả chủ sở hữu QTG với cộng đồng Giới hạn QTG hoạt động giảng dạy, NCKH tiếp cận nhiều phương thức, góc độ khác Nếu tiếp cận góc độ hẹp giới hạn QTG, hoạt động giảng dạy, NCKH hiểu việc hạn chế quyền tác giả, chủ sở hữu QTG tác phẩm sử dụng để giảng dạy, NCKH người sử dụng khơng phải xin phép, khơng phải trả thù lao phải đảm bảo khơng ảnh hưởng đến việc khai thác bình thường tác phẩm không NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI gây phương hại đến quyền lợi ích hợp pháp tác giả, chủ sở hữu QTG Theo quy định pháp luật hành có nhiều hình thức cụ thể việc sử dụng tự tác phẩm Một số hoạt động chép thư viện Hoạt động thư viện gắn liền với vấn đề bảo hộ QTG, chức năng, nhiệm vụ thư viện tổ chức sử dụng chung tài nguyên thông tin, sản phẩm thông tin dịch vụ thư viện; truyền bá tri thức, giá trị văn hóa dân tộc nhân loại; phục vụ nhu cầu nghiên cứu, học tập, giải trí; góp phần hình thành phát triển kiến thức, kỹ năng, phẩm chất, lực người sử dụng thư viện (khoản Điều Luật Thư viện 2019) đặc điểm nguồn tài liệu thư viện sản phẩm trí tuệ - đối tượng bảo hộ QTG Quy định pháp luật sở hữu trí tuệ quyền chép thư viện Điểm đ khoản Điều 25 Luật Sở hữu trí tuệ (SHTT) năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019) quy định sau: “1 Các trường hợp sử dụng tác phẩm công bố xin phép, trả tiền nhuận bút, thù lao bao gồm: … đ) Sao chép tác phẩm để lưu trữ thư viện với mục đích nghiên cứu” Thứ nhất, đối tượng áp dụng Theo quy định thấy, quyền chép thư viện được áp dụng tác phẩm công bố Đây coi điều kiện quan trọng ghi nhận rõ quy định pháp luật SHTT Việt Nam điều ước quốc tế, pháp luật quốc gia khác; lẽ, tác phẩm chưa cơng bố mà có sử dụng từ chủ thể khác xã hội gây ảnh hưởng lớn đến quyền lợi ích tác giả, chủ sở hữu QTG, bao gồm thiệt hại tinh thần thiệt hại tài sản Những tác phẩm chứa đựng nhiều công sức tác giả, kể kiến thức, thời gian, tiền bạc,… Do đó, việc bảo vệ quyền tác giả, chủ sở hữu QTG trước xâm phạm chủ thể khác vô cần thiết Pháp luật Việt Nam ghi nhận quyền công bố tác phẩm quyền nhân thân tác giả có liên quan, ảnh hưởng trực tiếp đến danh dự, uy tín tác giả Tác giả người sáng tạo tác phẩm nên có quyền cơng bố khơng cơng bố tác phẩm đến cơng chúng, có quyền định cơng bố tác phẩm vào thời điểm nào, theo cách thức nào,… Bên cạnh lợi ích tinh thần, quyền cơng bố cịn liên quan trực tiếp đến việc khai thác lợi ích kinh tế từ tác phẩm, tiền đề để chủ thể thực quyền tài sản biểu diễn, chép, phân phối, truyền đạt,… tác phẩm Quyền công bố tác phẩm có ý nghĩa quan trọng việc xác định chế pháp lý tác phẩm [5] Thông thường, tác phẩm trước công bố thức cơng chúng cấp phép xuất số lượng định, nên có hành vi xâm phạm quyền chép chủ sở hữu QTG dễ dàng đưa chứng minh, bảo vệ quyền lợi mình; trường hợp tác phẩm chưa công bố mà bị chép việc chứng minh có phần khó khăn hơn, đó, chủ sở hữu QTG phó quy định cụ thể số lượng hay phần trăm (%) chép, có giới hạn chủ thể quyền thực hành vi chép Đó quan lưu trữ (nhà nước, quốc gia) thư viện (thư viện khoa học nghiên cứu thuộc quan công quyền, thư viện công cộng) Trong trường hợp đặc biệt, Chính phủ cho thư viện, quan lưu trữ khác có quyền tác phẩm; giới hạn mục đích chép Theo đó, tổ chức chép tác phẩm nhằm mục đích bảo quản, bổ sung, nghiên cứu; phân phối cho người đọc sử dụng thiết bị đọc (Điều 16) [12] Luật QTG Hoa Kỳ quy định hạn chế quyền độc quyền Theo đó, hành vi tái NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI nhiều ghi tác phẩm cho mục đích lưu trữ dùng thư viện không bị coi hành vi vi phạm QTG hướng tới mục đích phi lợi nhuận, sưu tập lưu trữ thư viện; hay cho phép thư viện tái phân phối tác phẩm kèm theo thông báo vấn đề QTG,… (Điều 108) [12] Luật QTG Nhật Bản có quy định hành vi chép thư viện Điều 31 Theo đó, Thư viện Quốc hội thư viện có mục đích cơng chép để cung cấp cho người sử dụng thư viện với mục đích nghiên cứu, khảo sát phần tác phẩm công bố, tác phẩm đăng tải tạp chí định kỳ phát hành trước lâu chép toàn tác phẩm; hay phép chép cho mục đích bảo tồn tư liệu đáp ứng yêu cầu thư viện khác tư liệu tuyệt bản, khó mua Ngoài ra, mức độ cần thiết vừa phải, Thư viện Quốc hội phép sử dụng phương pháp lưu trữ điện tử để thay gốc nhằm tránh việc đánh mất, hư hại, hoen bẩn công chúng sử dụng, truyền tải tới công chúng thư viện khác tư liệu tuyệt Trong trường hợp này, thư viện khác phải đảm bảo yếu tố phi lợi nhuận đáp ứng nhu cầu nghiên cứu khảo sát người sử dụng để chép phần liệu nhận cung cấp cho người [12] Luật QTG New Zealand [13] quy định vấn đề chép tác phẩm thư viện cụ thể Theo đó, thư viện phép chép tác phẩm công bố (không bao gồm báo tạp chí) phải đảm bảo giới hạn với tỷ lệ chép hợp lý (Điều 51, 53) Đối với việc chép báo tạp chí Điều 52, điều kiện tương tự quy định chép nhiều báo báo liên quan đến chủ đề Luật quy định người sử dụng trả khoản tiền cho tổng chi phí chép khoản đóng góp hợp lý vào chi phí chung thư viện; đồng thời phép dùng cho mục đích nghiên cứu học tập cá nhân Bên cạnh đó, tác phẩm q hiếm, khơng cịn bán thị trường, khơng cịn xuất bản,… mà thư viện khơng thể có với giá thơng thường khơng thể tìm mua thư viện có quyền chép để cung cấp cho thư viện khác với số lượng tự chép để lưu trữ cũ bị mất, bị phá hủy, hư hỏng; việc tạo kỹ thuật số áp dụng số trường hợp định theo quy định pháp luật (Điều 54, Điều 55 Luật QTG New Zealand) Bởi có giới hạn việc chép tác phẩm nên với mục đích gia tăng số lượng tư liệu chép, thư viện phải đăng ký với Công ty quản lý quyền Copyright Licensing Ltd (CLL), phải tìm kiếm giấy phép từ chủ sở hữu QTG [1] Ngồi ra, có số quốc gia quy định rõ tỷ lệ phần trăm phép chép Singapore [14], Úc [15] Anh [16] Cụ thể, Luật Singapore Úc có điểm tương đồng, khơng chép vượt q 10% tổng số trang tác phẩm; chép 10% tổng số trang tác phẩm tác phẩm chia thành nhiều chương phần chép thuộc chương tác phẩm (khoản Điều Luật QTG Singapore khoản Điều 10 Luật QTG Úc) Còn Anh, việc chép không 5% tác phẩm việc chép thực sở giáo dục THÔNG TIN VÀ TƯ LIỆU - 6/2021 31 NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI khoảng thời gian 12 tháng (khoản Điều 36 Luật QTG Anh) Một số trường đại học nước giới hạn tỷ lệ phần trăm chép theo hướng quyền chép chương hồn chỉnh chép tính theo tỷ lệ phần trăm số trang [6, 7] Do đó, học tập số nước phát triển giới, Việt Nam áp dụng mơ hình quản lý tập thể quyền chép Theo đó, chép tác phẩm thực thông qua việc cấp phép chụp tác phẩm thu tiền thù lao thông qua tổ chức quản lý tập thể đại diện cho tác giả, chủ sở hữu QTG Với hoạt động cấp phép chụp môi trường giáo dục, học sinh, sinh viên phải trả khoản tiền thù lao cho hành vi chụp tác phẩm cho tổ chức đại diện chủ sở hữu QTG, tổ chức có trách nhiệm phân phối tiền thù lao lại cho chủ sở hữu QTG theo thỏa thuận bên Hiện nay, tổ chức quản lý tập thể QTG có chức cấp phép chụp Việt Nam Hiệp hội Quyền chép Việt Nam (VIETRRO) Tính đặc thù hành vi chép môi trường đại học thể điểm sau: (i) loại tác phẩm chép sách chuyên khảo, giáo trình, hướng dẫn mơn học,… gắn với nội dung mơn học chương trình đào tạo; (ii) địa điểm chép nơi thực hoạt động giảng dạy (có thể trường ngồi trường theo chương trình liên kết đào tạo); (iii) đối tượng chép người học Đây tài liệu phục vụ cho việc đào tạo, giảng dạy cần phải có để đáp ứng nhu cầu đọc người học số lượng luôn xấp xỉ với số lượng người học thời điểm Điều tất yếu ảnh hưởng đến việc khai thác bình thường tác phẩm phương hại 32 THÔNG TIN VÀ TƯ LIỆU - 6/2021 đến lợi ích chủ sở hữu QTG xét phương diện vật chất tinh thần [10] Do đó, sở giáo dục cần phải có giải pháp để giải xung đột lợi ích tác giả, chủ sở hữu QTG với lợi ích số đơng học viên, sinh viên, giảng viên cần lưu ý cần xây dựng quy chế, quy định kỷ luật người học có hành vi xâm phạm QTG Quy định quyền chép thư viện dự kiến sửa đổi Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật SHTT [11], cụ thể sau: “Sử dụng tác phẩm hoạt động thư viện khơng nhằm mục đích thương mại, bao gồm: chép tác phẩm lưu trữ thư viện để bảo quản; chép hợp lý phần tác phẩm cho người khác phục vụ nghiên cứu, học tập; chép truyền tải tác phẩm lưu giữ để sử dụng thư viện liên quan thơng qua mạng máy tính” Có thể nói, quyền chép thư viện Dự thảo nhìn chung có xu hướng mở rộng so với pháp luật hành Dự thảo chưa đề cập tới số lượng mà thư viện quyền chép mục đích có thay đổi, theo mục đích phi thương mại đặt bao gồm: (i) chép tác phẩm lưu trữ thư viện để bảo quản; (ii) chép hợp lý phần tác phẩm cho người khác phục vụ nghiên cứu, học tập; (iii) chép truyền tải tác phẩm lưu giữ để sử dụng thư viện liên quan thơng qua mạng máy tính Như vậy, nhìn chung pháp luật SHTT Việt Nam có dự kiến sửa đổi hành vi chép thư viện, phù hợp với thực tiễn việc giảng dạy NCKH nay, đảm bảo quyền tiếp cận thông tin, tài liệu người dạy, người NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI học, người sử dụng thư viện tạo điều kiện cho thư viện hoạt động với chức năng, nhiệm vụ truyền đạt tri thức, cung cấp dịch vụ thư viện Thực trạng áp dụng pháp luật số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật quyền chép thư viện Việt Nam Nhìn chung, sở giáo dục có biện pháp nhằm đảm bảo việc thực quy định pháp luật giới hạn QTG hoạt động giảng dạy, NCKH hoạt động chép thư viện; hạn chế xảy trường hợp xâm phạm QTG, ví dụ xây dựng văn quản lý nội SHTT mà quy định rõ quyền hạn trách nhiệm thư viện, đảm bảo việc số hóa khai thác tài liệu thư viện tuân thủ theo quy định pháp luật SHTT hành; hay tổ chức buổi tọa đàm trao đổi quyền chép thư viện; đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao lực chuyên môn nhân hoạt động lĩnh vực thư viện,… Với biện pháp này, cá nhân trường, đặc biệt nhân làm việc lĩnh vực thư viện, nắm quy định pháp luật có liên quan quy định trường thực hành vi chép: trường hợp sử dụng tác phẩm bắt buộc phải có đồng ý tác giả, trường hợp sử dụng mà không cần xin phép tác giả,… Bên cạnh thành tựu đạt thực tế tồn số hạn chế thực quyền chép thư viện Một hành vi vi phạm luật SHTT quyền chép thư viện phổ biến thư viện mua tác phẩm thức tự chép nhiều để lưu trữ, cho sinh viên/giảng viên mượn Hiện nay, tài liệu thư viện trường đại học chủ yếu bao gồm tài liệu in tài liệu điện tử Thư viện chép để lưu trữ, đồng thời phải thỏa mãn đầy đủ điều kiện: (i) Việc lưu trữ nhằm mục đích nghiên cứu; (ii) Sao chép không bản; (iii) Việc chép không làm phương hại đến việc khai thác bình thường tác phẩm gây thiệt hại khơng đáng cho lợi ích chủ thể QTG Như vậy, thư viện chép dạng kỹ thuật số để lưu trữ không chép cứng, kể thỏa mãn điều kiện khác Tuy nhiên, thực tế nay, thư viện số trường có hành vi vi phạm nghiêm trọng luật SHTT không đảm bảo đủ ba điều kiện nêu Thư viện chép không để lưu trữ mà cịn để thực mục đích khác với số lượng nhiều (01) bản; đặc biệt thư viện chép với số lượng lớn đủ học viên, sinh viên trường mượn Mặc dù việc chép phi lợi nhuận, có chép mà thư viện sinh viên khơng mua phân phối thức, ảnh hưởng đến lợi ích khai thác tác phẩm chủ thể QTG Hệ hành vi xâm phạm QTG vơ lớn, khiến nhà nước thất thu khoản thuế ảnh hưởng tiêu cực đến nhiệt huyết, triệt tiêu sức sáng tạo người nghiên cứu Thậm chí, việc xâm phạm nhiều dễ dàng khiến giới đầu tư e ngại thâm nhập vào lĩnh vực kinh doanh sách giáo dục Như đề cập Mục 2, quyền chép thư viện dự kiến mở rộng so với quy định pháp luật hành Tuy nhiên, để đảm bảo tính khả thi thực tế học hỏi kinh nghiệm lập pháp số quốc gia phát triển giới, THÔNG TIN VÀ TƯ LIỆU - 6/2021 33 NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI hệ thống luật SHTT Việt Nam chỉnh sửa, bổ sung số quyền liên quan đến thư viện theo hướng: (i) Cho phép thư viện quốc gia chép phương pháp điện tử để lưu trữ, sử dụng thay cho gốc trường hợp tác phẩm gốc tư liệu tuyệt viết chất liệu đặc biệt, như: thẻ tre, giấy dó,… truyền tải tới thư viện khác điện tử mà không cần xin phép tác giả Các tác phẩm tác phẩm khó mua tìm kiếm in thị trường hay chí tác phẩm cổ từ xa xưa khơng cịn in Nếu khơng cho phép thư viện có quyền chép phương pháp điện tử tác phẩm không tránh khỏi việc tác phẩm gốc bị đánh mất, hư hại, hoen bẩn người sử dụng;… từ có khả dẫn đến việc khan hạn chế phần tư liệu phục vụ trình học hỏi, nghiên cứu, tiếp thu tri thức cộng đồng xã hội Bên cạnh đó, cho phép truyền tải tới thư viện khác thân thư viện nhận phải đảm bảo yếu tố phi lợi nhuận, dùng phục vụ cho người đọc nội không phép chép lại, phân phối, truyền tải tiếp cho tổ chức, cá nhân khác (ii) Chỉnh sửa quy định số lượng mà thư viện quyền chép Một đặc thù hành vi chép môi trường giáo dục đối tượng chép phần lớn người học nên thực tế, để đáp ứng nhu cầu đọc độc giả số lượng cần xấp xỉ với số lượng người học thời điểm Tuy nhiên, số lượng lớn dễ ảnh hưởng tới quyền lợi tác giả, cần kết hợp số lượng dạng cứng dạng điện tử 34 THÔNG TIN VÀ TƯ LIỆU - 6/2021 Trong môi trường giáo dục không nên giới hạn (01) sao, mà nên trọng vào yêu cầu khơng mục đích thương mại Số lượng tác phẩm công bố theo mức độ cần thiết, mức độ cân quy mô đào tạo khảo sát nhu cầu đọc nội Việc mở rộng số lượng hướng tới việc đảm bảo tác phẩm lưu trữ với thời gian lâu hơn, không thực giấy tốt, mực in tốt sau vài năm, tài liệu chụp ố vàng, phai mực, hư hỏng dù có tác động người đọc hay không, giá trị lưu trữ tài liệu chụp ngày để lưu trữ khoảng thời gian dài chụp giá trị đáng kể chí khơng cịn giá trị sử dụng Việt Nam tham khảo luật SHTT số nước phát triển Hoa Kỳ, Úc, Canada hay Thái Lan Theo quy định quốc gia chép hai (02) ba (03) cho mục đích lưu trữ, bảo quản [2]; nên tác phẩm tuyệt bản, quý, tài liệu bị mát, hư hỏng trình phục vụ người đọc tùy vào nhu cầu sử dụng thư viện hay người đọc, thư viện chép khơng q ba (03) bản/tài liệu cho mục đích lưu trữ Bên cạnh đó, kết hợp phương thức lưu trữ điện tử để đảm bảo hài hịa lợi ích người sử dụng thư viện lợi ích tác giả Tuy nhiên, trường hợp lưu trữ phương thức điện tử gặp khó khăn giới hạn số lượng sao, ví dụ có trường hợp thư viện lưu (backup) liệu để lưu trữ, tránh mát tạo tác phẩm Như vậy, thực lưu liệu “vơ tình” tránh khỏi việc tạo nhiều tác phẩm, số lượng thực tế lưu trữ NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI tác phẩm “sao” lại nhiều lần hành vi liệu có bị coi hành vi vi phạm QTG khơng? Ngồi ra, thời đại cơng nghệ ngày phát triển điện tử phát sinh bất cập lỗi thời phần mềm, lạc hậu phần cứng,… nên cho phép chép gặp khó khăn bảo tồn khơng lưu, cập nhật định dạng Do cân nhắc tới việc không giới hạn số lượng trường hợp mà nên giới hạn quy định chép tác phẩm không làm ảnh hưởng đến việc khai thác bình thường tác phẩm khơng ảnh hưởng tới lợi ích hợp pháp tác giả chủ sở hữu QTG; đồng thời thư viện cần áp dụng biện pháp kỹ thuật cần thiết để đảm bảo truy cập nội bộ, người dùng xem mà tải về, không phân phối hay truyền tải tới cá nhân, tổ chức khác trừ trường hợp thư viện quốc gia truyền tải tác phẩm tuyệt tới thư viện khác đề cập TÀI LIỆU THAM KHẢO Bùi Loan Thùy, Bùi Thu Hằng (2011) “Thực quyền sở hữu trí tuệ quyền tác giả hoạt động TT-TV”, Tạp chí Thư viện Việt Nam, 1(27)/2011 Truy cập từ: https://nlv gov.vn/nghiep-vu-thu-vien/thuc-hien-quyen-sohuu-tri-tue-va-quyen-tac-gia-trong-hoat-dongthong-tin-thu-vien.html Lê Văn Viết (2014) “Vấn đề quyền tác giả hoạt động thư viện”, Tạp chí Thư viện Việt Nam, (6)/2014 Truy cập từ: https://nlv.gov vn/nghiep-vu-thu-vien/van-de-quyen-tac-giatrong-hoat-dong-thu-vien.html Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi, bổ sung 2009, 2019) Luật Thư viện 2019 Trường Đại học Luật Hà Nội, Vũ Thị Hải Yến (chủ biên) (2021) Giáo trình pháp luật sở hữu trí tuệ, NXB Cơng an nhân dân, Hà Nội Trường Đại học SOAS - Đại học London: https://www.soas.ac.uk/infocomp/copyright/library/ photocopying/ Trường Đại học Western Sydney (UWS): https://uws-uk.libguides.com/Copyright/ CopyrightForAll Vũ Thị Hải Yến (chủ nhiệm đề tài) (2020) Nghiên cứu xây dựng quy chế quản lý, khai thác bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ Trường Đại học Luật Hà Nội, Đề tài NCKH cấp trườngTrường Đại học Luật Hà Nội, tr.240 Vũ Thị Hồng Yến (2021) Bảo vệ quyền liên quan đến việc chép, trích dẫn tác phẩm sở giáo dục Đại học kiến nghị hướng hoàn thiện Truy cập từ: https://tapchitoaan.vn/bai-viet/phap-luat/ mot-so-van-de-ve-bao-ve-ban-quyen-lienquan-den-viec-sao-chep-trich-dan-tac-phamtrong-cac-co-so-giao-duc-dai-hocva-kien-nghihuong-hoan-thien 10 Vũ Thị Hồng Yến (2019) “Quyền tác giả tác phẩm môi trường công nghiệp 4.0 sở giáo dục đại học”, TC Nghiên cứu Lập pháp, (21)/2019 Truy cập từ: http:// lapphap.vn/Pages/tintuc/tinchitiet.aspx?tintucid=210430 11 https://duthaoonline.quochoi.vn/Pages/ dsduthao/chitietduthao.aspx?id=7371 12 http://www.cov.gov.vn/chuyen-muc/luatcua-mot-so-quoc-gia 13 https://www.legislation.govt.nz/act/public/1994/0143/latest/DLM345634.html 14 https://sso.agc.gov.sg/Act/CA1987 15 https://www.legislation.gov.au/Details/ C2021C00044 16 https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/48 (Ngày Tòa soạn nhận bài: 7-10-2021; Ngày phản biện đánh giá: 12-10-2021; Ngày chấp nhận đăng: 15-11-2021) THÔNG TIN VÀ TƯ LIỆU - 6/2021 35 ...ttps://tapchitoaan.vn/bai-viet/phap-luat/ mot-so-van-de-ve-bao-ve-ban-quyen-lienquan-den-viec -sao- chep-trich-dan-tac-phamtrong-cac-co-so-giao-duc-dai-hocva-kien-nghihuong-hoan-thien 10 Vũ Thị Hồng Yến (2019) ? ?Quyền tác g...uyền tác giả hoạt động thư viện? ??, Tạp chí Thư viện Việt Nam, (6)/2014 Truy cập từ: https://nlv.gov vn/nghiep-vu-thu-vien/van-de-quyen-tac-giatrong-hoat-dong-thu-vien.html Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (...iện Việt Nam, 1(27)/2011 Truy cập từ: https://nlv gov.vn/nghiep-vu-thu-vien/thuc-hien-quyen-sohuu-tri-tue-va-quyen-tac-gia -trong- hoat-dongthong-tin-thu-vien.html Lê Văn Viết (2014) “Vấn đề quyền t
- Xem thêm -

Xem thêm: Giới hạn quyền tác giả trong hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học theo pháp luật về sở hữu trí tuệ Việt Nam - quyền sao chép của thư viện, Giới hạn quyền tác giả trong hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học theo pháp luật về sở hữu trí tuệ Việt Nam - quyền sao chép của thư viện