Bài viết thuộc danh mục

Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917

Cuộc đấu tranh xây dựng và bảo vệ chính quyền Xô Viết

Ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Mười Nga

Em có nhận xét gì về tình hình nước Nga trước cách mạng ?

Cách mạng tháng Hai năm 1917 đã thực hiện được những nhiệm vụ gì ?

Cách mạng tháng Mười diễn ra như thế nào ?

Chính quyền Xô viết đã làm những việc gì và đem lại lợi ích cho ai ?

Chính sách cộng sản thời chiến có những nội dung và ý nghĩa lịch sử như thế nào ?

Nêu ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười Nga.

Vì sao năm 1917 ở nước Nga đã diễn ra hai cuộc cách mạng ?

Việc xây dựng và bảo vệ Chính quyền Xô viết diễn ra như thế nào ngay sau khi Cách mạng tháng Mười thành công ?

Chính sách kinh tế mới và công cuộc khôi phục kinh tế

Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1925-1941)

Chính sách kinh tế mới tác động đến nền kinh tế nước Nga như thế nào ? (xem bảng thống kê)

Việc thành lập Liên bang Xô viết có ý nghĩa như thế nào ?

Qua bảng thống kê trên, hãy nhận xét về thành tựu của Liên Xô trong lĩnh vực công nghiệp.

Nêu những thành tựu của Liên Xô qua hai kế hoạch 5 năm đầu tiên

Liên Xô đã đạt được những thành tựu gì trong quan hệ ngoại giao vào những năm 1922-1933?

Nêu những nội dung cơ bản của chính sách kinh tế mới.

Trình bày những biến đổi về mọi mặt của Liên Xô sau hai kế hoạch 5 năm đầu tiên.