0
Tải bản đầy đủ (.doc) (34 trang)

TẠO TAØI KHOẢN BẰNG PHƯƠNG PHÁP TỰ ĐỘNG

Một phần của tài liệu CÔNG NGHỆ BOOT-ROM (Trang 28 -29 )

D. TẠO TAØI KHOẢN CHO MÁY TRẠM

1. TẠO TAØI KHOẢN BẰNG PHƯƠNG PHÁP TỰ ĐỘNG

- Với cách này phải đảm bảo trong phần BXP Login Service bạn đã chọn option Add new cliént to database.

- Lần lượt khởi động các máy trạm ( các máy này phải được chọn khởi động từ LAN). Lúc đó với máy đầu tiên sẽ có một màn hình khởi động như sau :

Venturcom BXP bootstrap v2.2 build 23

Copyright (c) 2002 Venturcom, Inc subsidiaries All rights reservd

Local MAC : 012101FF2210 Local IP : 169.254.0.2 Subnet mask : 255.255.0.0 Boot server : 169.254.0.1 Login server : 169.254.0.1.:6910

Venturcom BXP could not find an entry for this client PC in its database. This may be because it is a new PC. You can enter the information below for this client PC and it will be added to the BXP database, or you can press the ESC key and the MAC will be used as the client name and description. You can edit this client information later using the BXP Administrator.

Client Name: Description :

( khi ở máy trạm hiển thị được các thông số trên chứng tỏ rằng ta đã cấu hình đúng trên máy chủ, nếu không hiển thị các thông số trên thì ta coi lại xem có dịch vụ nào chưa được thiết lập không.)

- Tại mục Description ta gõ thông tin của máy trạm vào hoặc ta bỏ trống cũng được.

- Ta có thể kiểm tra lại xem tài khoản máy trạm đã được tạo chưa, ta kiêm tra như sau:

- Vô màn hình BXP Administrator, chọn view và chọn tiếp client->disk, click tiếp vào biểu tượng của Client ta sẽ thấy xuất hiên biểu tượng may1. Nếu muốn xem chi tiết ta nhấn phải chộut vào may1, chọn properties. Hộp thoại New Client xuất hiện:

- Các máy còn lại ta làm tương tự

Một phần của tài liệu CÔNG NGHỆ BOOT-ROM (Trang 28 -29 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×